Hoàn thiện công tác lựa chọn nhà thầu tại ban quản lý dự án khu công nghiệp cơ khí ô tô thành phố hồ chí minh

115 6 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:54

i LƠI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài Luận văn sản phẩm nghiên cứu thực Các số liệu kết luận văn hoàn toàn với thực tế chưa công bố trước Tất trích dẫn ghi rõ nguồn gốc TP HCM, ngày tháng 03 năm 2017 Học viên Nguyễn Ngọc Thiện ii LỜI CẢM ƠN Sau thời gian thu thập tài liệu, nghiên cứu thực hiện, đến luận văn thạc sỹ với đề tài “Hồn thiện cơng tác lựa chọn nhà thầu Ban Quản dự án Khu Cơng nghiệp khí Ơ Thành phố Hồ Chí Minh” hồn thành thời hạn đảm bảo yêu cầu đề đề cương duyệt Trước tiên, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy giáo TS.Trần Quang Phú, đa hướng dân, chi day va trơ tác giả suốt thơi gian làm luân văn Tác giả xin chân thành cảm ơn Thầy Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, hướng dẫn, truyền đạt kiến thức suốt trình học tập, thực hồn thành Luận văn Bên canh đo, tác giả cũng chân thành cảm ơn Lanh đao, tập thê can công chức, viên chức quan Ban quản dự án Khu Công nghiệp khí Ơ Thành phố Hồ Chí Minh tận tình giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả suốt thời gian học tập; Cac nhà thầu, đơn vi Tư vấn va cac anh (chi) lam viêc Sơ, Ban, Nganh Thành phố Hồ Chí Minh đa giup đơ, trợ qua trinh nghiên cưu va trả lơi bảng câu hoi đê tác giả co thê xây dựng va hoan thiên luân văn Cuối cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, người thân ln tin tưởng, động viên, khuyến khích suốt q trình học tập Với thời gian trình độ hạn chế, luận văn không tránh khỏi thiếu sót co phần nghiên cứu chưa sâu Rất mong nhận hướng dẫn đóng góp ý kiến quý thầy cô, bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện MỤC LỤC LƠI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT viii TẮT VÀ DANH KÝ MỤC HIỆU CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung luận văn CHƯƠNG 1: SỞ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 1.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẤU THẦU XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH 1.1.1 Khái niệm, mục đích tác dụng đấu thầu 1.1.1.1 Khái niệm đấu thầu chủ thể tham gia vào trình đấu thầu 1.1.1.2 Mục đích đấu thầu 1.1.1.3 Tác dụng đấu thầu 1.1.1.4 Nguyên tắc đấu thầu xây dựng 1.1.2 Hình thức đấu thầu 1.1.2.1 Đấu thầu rộng rãi 1.1.2.2 Đấu thầu hạn chế 1.1.2.3 Chỉ định thầu 1.1.2.4 Chào hàng cạnh tranh 1.1.3 Phương thức lựa chọn nhà thầu .8 1.1.3.1 Phương thức giai đoạn, túi hồ sơ: 1.1.3.2 Phương thức giai đoạn hai túi hồ sơ: 1.1.3.3 Phương thức hai giai đoạn túi hồ sơ: 1.1.3.4 Phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ: 1.1.4 Đảm bảo dự thầu bảo đảm thực hợp đồng .10 1.1.4.1 Bảo đảm dự thầu: 10 1.1.4.2 Bảo đảm thực hợp đồng 11 1.1.5 Quản nhà nước hoạt động đấu thầu 12 1.1.5.1 Nội dung quản nhà nước hoạt động đấu thầu 12 1.1.5.2 Quyền, trách nhiệm quan nhà nước 13 1.2 NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ TỔ CHỨC ĐẤU THẦU XÂY DỰNG 13 1.2.1 Lập hồ sơ mời thầu .14 1.2.2 Bước 2: Thông báo mời thầu .15 1.2.3 Bước 3: Tiếp nhận quản hồdự thầu 15 1.2.3.1 Tiếp nhận hồdự thầu 15 1.2.3.2 Quản hồdự thầu 15 1.2.4 Bước 4: Mở thầu 16 1.2.4.1 Chuẩn bị mở thầu 16 1.2.4.2 Trình tự mở thầu 16 1.2.5 Bước 5: Đánh giá xếp hạng nhà thầu: Được thực theo trình tự sau: 17 1.2.5.1 Đánh giá tính hợp lệ hồdự thầu: 17 1.2.5.2 Đánh giá lực kinh nghiệm 18 1.2.5.3 Đánh giá kỹ thuật 18 1.2.6 Bước 6: Thương thảo hợp đồng 19 1.2.7 Bước 7: Trình duyệt kết lựa chọn nhà thầu 21 1.2.8 Bước 8: Công khai kết lựa chọn nhà thầu .22 1.3 TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN TRONG ĐẤU THẦU 22 1.3.1 Trách nhiệm Chủ đầu tư 22 1.3.2 Trách nhiệm Bên mời thầu 23 1.3.3 Trách nhiệm Tổ chuyên gia…………………………………………………………… ….25 1.3.4 Trách nhiệm Nhà thầu ………………………………….………………………………… 26 1.3.5 Trách nhiệm quan tổ chức thẩm định …………………………………………… 26 1.3.6 Trách nhiệm bên mời thầu tham gia mạng hệ thống đấu thầu quốc gia ………… 27 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TẠI BQLDA KHU CƠNG NGHIỆP KHÍ Ơ TP HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2013 2015 28 2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN HỊA PHÚ CHỦ ĐẦU TƯ KHU CƠNG NGHIỆP KHÍ Ơ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Cơng ty Cổ phần Hòa Phú (gọi tắt Ban QLDA) 28 2.1.2 Nhiệm vụ quyền hạn Ban QLDA 28 2.1.3 Tổ chức máy, biên chế tài Ban QLDA 29 2.1.3.1 cấu tổ chức: 29 2.1.3.2 Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban QLDA: 30 2.2 THỰC HIỆN DỰ ÁN TẠI KHU CƠNG NGHIỆP KHÍ Ơ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2013-2015 31 2.2.1 Các dự án Cơng ty Cổ phần Hòa Phú làm Chủ đầu tư 31 2.2.2 Kết lựa chọn nhà thầu giai đoạn 2013 2015 35 2.2.2.1 Kết lựa chọn nhà thầu năm 2013 35 2.2.2.2 Kết lựa chọn nhà thầu năm 2014 36 2.2.2.3 Kết lựa chọn nhà thầu năm 2015 36 2.3 THỰC HIỆN CÔNG TÁC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TẠI BAN QLDA - MINH HỌA MỘT CƠNG TRÌNH CỤ THỂ 39 2.3.1 Công tác nhân cho nhiệm vụ đấu thầu ……………………………………… ………….39 2.3.2 Cơng tác lựa chọn nhà thầu cơng trình cụ thể …………….……………… ……… 40 2.4 NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC LỰA CHỌN NHÀ THẦU NHỮNG NĂM QUA 47 2.4.1 Kết đạt được……………………………………………………………………………… …… 47 2.4.2 Tồn công tác lựa chọn nhà thầu…………………………………………… …… 50 2.5 KHẢO SÁT NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN NHÀ THẦU 54 2.5.1 Các bước khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn nhà thầu 54 2.5.2 Thực nghiên cứu định lượng khảo sát 61 2.5.2.1 Thu thập liệu nghiên cứu định lượng theo số mẫu 61 2.5.2.2 Tình hình thu thập liệu nghiên cứu định lượng theo đặc điểm 62 2.5.2.3 Đánh giá thang đo 63 2.5.2.4 Phân tích nhân tố khám phá EFA 64 2.5.2.6 Kiểm tra giả định mơ hình hồi quy 69 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HỒN THIỆN CƠNG TÁC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TẠI BAN QUẢN KHU CƠNG NGHIỆP KHÍ Ơ TP.HCM 73 3.1 SỞ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP 73 3.1.1 Định hướng phát triển Ban Quản dự án thời gian tới ……… ……….73 10 3.1.2 Những thuận lợi kho khăn Ban Quản dự án thời gian tới … … 74 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TẠI BAN QLDA 75 3.2.1 Giải pháp hồn thiện quy trình lựa chọn nhà thầu Ban 75 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện cấu tổ chức nhân 77 3.2.2.1 sở luận thực tiễn giải pháp 77 3.2.2.2 Nội dung biện pháp 77 Nhà nước quan chức cần thành lập tổ tra, co phân cấp rõ ràng, tránh đùn đẩy trách nhiệm để kip thời ngăn chặn sai phạm xử thích đáng Bộ máy quản nhà nước đấu thầu cần xử tốt đơn thư, tố cáo hoạt động đấu thầu để tạo uy tín cho người thực hiện, giúp họ thực yên tâm co máy quản tốt Trong thời gian qua, lĩnh vực đấu thầu xảy nhiều vụ thất thoát, lãng phí tiền Nhà nước, ảnh hưởng đến chất lượng cơng trình cần tới cán tham gia giám sát, ý tới việc nâng cao trình độ cho tổ chức tư vấn giám sát Triển khai đấu thầu qua mạng Đấu thầu qua mạng thành phần quan trọng phủ điện tử, thơng qua việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin, truyền thơng vào q trình tương tác bên liên quan bao gồm: Chủ đầu tư/bên mời thầu, nhà thầu, quan giám sát, quan quản nhà nước, đơn vi cung cấp dịch vụ, tổ chức xã hội dân hoạt động mua sắm công quản thực hợp đồng nhằm nâng cao khả quản tri nhà nước, sử dụng hiệu ngân sách nhà nước, gop phần phát triển kinh tế xã hội, cải cách thủ tục hành chính, tăng tính cơng khai, minh bạch, cạnh tranh hiệu kinh tế công tác đấu thầu; Giúp phòng, chống tham nhũng hiệu Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đặt đia http://muasamcong.mpi.gov.vn hệ thống toàn quốc thực chức thống quản thông tin đấu thầu đấu thầu qua mạng theo quy đinh khoản 26, Điều 4, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, đong vai trò cổng thơng tin điện tử cho toàn hoạt động đấu thầu mua sắm cơng Xây dựng kiện tồn máy quản nhà nước đấu thầu qua mạng, cải tiến quy trình nghiệp vụ đấu thầu qua mạng, chuẩn hoa mẫu hoa văn bản, tài liệu, biểu mẫu đấu thầu phục vụ đấu thầu qua mạng, đảm bảo điều kiện hạ tầng, sở vật chất phục vụ trình triển khai đấu thầu qua mạng Tổ chức đào tạo nghiệp vụ đấu thầu qua mạng cho quan quản đấu thầu, chủ đầu tư, bên mời thầu cộng đồng doanh nghiệp tham gia Triển khai chương trình nâng cao nhận thức cho cộng đồng nước đấu thầu qua mạng Lựa chọn nhà thầu qua mạng thực gói thầu dich vụ tư vấn, dich vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hoa, xây lắp hôn hợp co hình thức lựa chọn nhà thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp đinh thầu Việc áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng thực theo lộ trình quy đinh Thơng tư liên tich số 07/TTLT/BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư Bộ Tài quy đinh chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng Cụ thể: • Năm 2016, tối thiểu 30% số lượng goi thầu chào hàng cạnh tranh, 20% số lượng goi thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế 02 goi thầu chào hàng cạnh tranh đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; • Năm 2017, tối thiểu 50% số lượng goi thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng goi thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; • Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng goi thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng goi thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; Điểm khác biệt lớn đấu thầu qua mạng bước chủ yếu thực mạng internet, từ đăng tải thông báo mời thầu, kế hoạch đấu thầu, thông báo kết lựa chọn nhà thầu … Về phía nhà thầu, cần đăng ký chứng thư số, sau đo từ mua hồ sơ mời thầu (HSMT) gửi hồdự thầu (HSDT) cũng tham gia lễ mở thầu… tất tiến hành qua mạng Nếu triển khai thành công đấu thầu qua mạng, lợi ích trước tiên đảm bảo tính công khai, minh bạch công tác đấu thầu Tất bên mời thầu, bên dự thầu cần ngồi trụ sở quan làm việc mạng Sau HSMT đưa lên mạng, suốt trình chuẩn bi đấu thầu, nhà thầu co thể gửi HSDT lên mạng lúc nào, 9h tối hay 1h sáng được, miễn trước đong thầu, trước phải nộp HSDT hành trước đong thầu Hơn nữa, tiến hành đấu thầu qua mạng cũng tránh tình tranh cãi, tranh luận khơng cần thiết, thời gian Thí dụ nhà thầu nộp HSDT chậm so với thời hạn đong thầu - phút co thể chấp nhận được, chậm 10 phút kho tránh khỏi tranh cãi, chí phải gọi qua bưu điện để xác minh Trong đo thực đấu thầu qua mạng lấy thời gian Hệ thống đấu thầu qua mạng làm chuẩn Mặt khác, quy đinh thời điểm mở thầu 8h30 phải mở thầu được, muốn mở trước hay sau cũng không Khi mở thầu, thông tin tự động tiện lợi tránh tranh cãi không cần thiết, thời gian phiền phức cho bên tham gia Tựu chung lại, đấu thầu qua mạng hay đấu thầu truyền thống mặt Song để đấu thầu qua mạng vào hoạt động thuận lợi, vấn đề người, người vận hành sử dụng hệ thống đó Để thực đấu thầu qua mạng, cán thực công tác phải tham gia lớp tập huấn đấu thầu qua mạng Đối với nhà thầu, cũng nên tham dự lớp tập huấn để tìm hiểu, cũng học hỏi kinh nghiệm Nếu tập huấn kỹ tránh sai sot trình thực - Kiến nghi với Ban QLDA Triển khai quy trình ISO Thiết kế hệ thống lập văn hệ thống chất lượng: Hệ thống tài liệu phải xây dựng hoàn chỉnh để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn yêu cầu điều hành Ban QLDA bao gồm: Sổ tay chất lượng; Các qui trình thủ tục liên quan; Các hướng dẫn công việc, quy chế, quy định cần thiết; Áp dụng hệ thống chất lượng theo bước: Phổ biến để nhân viên nhận thức đúng, đủ ISO 9000; Hướng dẫn nhân viên thực theo quy trình, hướng dẫn xây dựng; Xác đinh rõ trách nhiệm, quyền hạn liên quan đến q trình, qui trình cụ thể Một tổ chức trợ chuyên nghiệp với kiến thức, kỹ kinh nghiệm giúp Ban QLDA nhiều việc rút ngắn thời gian tiến tới chứng nhận, giúp Ban QLDA hướng tránh tác động tiêu cực tiến hành hoạt động lãng phí, hiệu Chính sách chất lượng theo hệ thống quản chất lượng ISO 9001:2008 Yêu cầu cán cơng chức viên chức kiểm sốt chặt chẽ q trình thực cơng tác chun mơn, nghiệp vụ để hồn thành tốt nhiệm vụ giao, đáp ứng yêu cầu giải pháp tổ chức, công dân đảm bảo chất lượng, thời gian, phù hợp với mục tiêu cải cách thủ tục hành Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng để trì nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho công việc Đáp ứng không ngừng cải thiện điều kiện, phương tiện, mơi trường làm việc thích hợp; kết hợp với việc ứng dụng khoa học, công nghệ để trợ cho việc cải thiện suất, chất lượng thực nhiệm vụ Thường xuyên xem xét, cải tiến trình làm việc cách chặt chẽ, co hệ thống theo mơ hình quản chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Mặc cố gằng, hạn chế thời gian, kinh nghiệm tài liệu tham khảo nên luận văn chắn tránh khỏi thiếu sot, hạn chế nhiều vấn đề chưa giải Vì vậy, mong nhận đong gop ý kiến Quý Thầy quan tâm đến vấn đề để luận văn trở nên hoàn thiện co thể áp dụng cách co hiệu vào Ban QLDA công trình thuộc dự án đầu tư Khu Cơng nghiệp khí Ơ Thành phố Hồ Chí Minh Cơng ty Cổ phần Hòa Phú làm chủ đầu tư TÀI LIỆU THAM KHẢO Quy chế tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Hòa Phú Khu Cơng nghiệp khí Ơ Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển Khu công nghiệp, Khu kinh tế Cụm công nghiệp từ năm 2015 - 2020; Báo cáo tổng kết công tác đấu thầu năm 2014; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc hội khoa XIII, kỳ họp thứ 7; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc hội khoa XIII, kỳ họp thứ 6; Nghi đinh số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014; Thông tư 01/2015/TT-BKHDT ngày 14/2/2015 Quy đinh chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dich vụ tư vấn; Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 Quy đinh chi tiết lập Hồ sơ mời xây lắp; Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 Quy đinh chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoa; 10 Thông tư liên tich 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 Hướng dẫn đăng thông tin đấu thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng; 11 Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 Quy đinh chi tiết lập hồ sơ yêu cầu đinh thầu, chào hàng cạnh tranh; 12 Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồdự thầu; 13 Hoàng Trọng Chu, Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, nhà xuất Thống kê, Hà Nội 14 Nguyễn Đình Thọ (2011), Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh, Nhà xuất Lao động-Xã hội 15 Bảng khảo sát số kết nghiên cứu khảo sát Đánh giá nhân tố ảnh hưởng tới hiệu lựa chọn nhà thầu Ban quản dự án KCN khí TP.HCM năm 2016 tác giả 16 Lê Phạm Thạnh Lộc (2015), Luận văn thạc sỹ “Nâng cao lực cạnh tranh đấu thầu xây lắp công ty cổ phần xây dựng kinh doanh địa ốc III”, trường ĐH GTVT 17 Điện Văn Hùng (2015), Luận văn thạc sỹ “Nghiên cứu giải pháp nâng cao khả thắng thầu đấu thầu xây lắp Công Ty Cổ Phần Chương Dương” trường ĐH GTVT 18 Phạm Mạnh Chính (2016), Luận văn thạc sỹ “Giải pháp nâng cao hiệu Quản dự án đầu tư xây dựng cơng trình Ban Quản dự án cơng trình trọng điểm tỉnh Bình Định”, trường ĐH GTVT TP.HCM 19 Trang web: http://www.thongtndauthau.com.vn;http://www.google.com.vn; http://www.taichinhvietnam.com; http://dauthau.mpi.gov.vn PHỤ LỤC Phụ lục Bảng câu hỏi khảo sát Phụ lục Bảng thang đo nhân tố nguồn nhân lực Phụ lục Bảng thang đo nhân tố Hồ sơ mời thầu Phụ lục Bảng thang đo nhân tố Tổ chức mời thầu Phụ lục Bảng thang đo nhân tố đánh giá lực nhà thầu Phụ lục Bảng thang đo nhân tố thương thảo hợp đồng PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN NHÀ THẦU  Phần I: Giới thiệu nội dung mục đích phiếu khảo sát Xin chào Q vị Tơi tên Nguyễn Ngọc Thiện khảo sát “Những nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn nhà thầu Ban Quản dự án Khu cơng nghiệp khí thành phố Hồ Chí Minh” phục vụ cho luận văn: “Hồn thiện cơng tác lựa chọn nhà thầu Ban Quản dự án Khu Cơng nghiệp khí Ơ Thành phố Hồ Chí Minh” Phiếu khảo sát thu thập liệu cho mục tiêu nghiên cứu Tôi cam đoan thơng tin Q vi cung cấp giữ bí mật Sự hợp tác đong gop Quí vi vấn đề liệu quan trọng cho thành công luận văn cũng ứng dụng đề tài thực tế Mọi thông tin xin gửi đia chỉ: Người nhận: Nguyễn Ngọc Thiện Đia chỉ: 1450 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận TP.Hồ Chí Minh Email: thiennguyen8668@yahoo.com ĐTDĐ: 0903701388  Phần II: Nội dung khảo sát Quí vi vui lòng khoanh tròn vào số thấy Ảnh hưởng Ảnh hưởng Bình thường Ảnh hưởng nhiều Ảnh hưởng nhiều Theo Quí vi yếu tố ảnh hưởng đến công tác lựa chọn nhà thầu MỨC ĐỘ S ẢNH T HƯỞ Nguồn nhân lực Ban QLDA N C L o N L N L N L C o C ô L Hồ sơ mời thầu H S H S H S H S C ác C ác C ác G iá Tổ chức mời thầu M T M T M T M T Đ ăn Vi ệc T h Á p Đánh giá lực nhà thầu N D g G u D N G g D M G áy D C G o Thương thảo hợp đồng T H h D T H h D H H D p H H D p  5 Phần III: Thông tin cá nhân người khảo sát  Quí vi tham gia dự thầu Ban QLDA Khu công nghiệp: • • • • Co Khơng Co tham gia dự thầu nơi khác Khác  Đơn vi Qui vi cơng tác: • Chủ đầu tư • Tư vấn • Nhà thầu • Khác Xin trân trọng cảm ơn hợp tác Quý vị! PHỤ LỤC BẢNG THANG ĐO NHÂN TỐ NGUỒN NHÂN LỰC Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố nguồn nhân lực T Bir ếnu qn P h H Cr ệ on ba s ch' N 10.66 5.667 L 56 68 N 10.80 5.902 L 59 66 N 11.03 6.297 L 53 70 N 11.15 6.506 L 49 72 Cronbach's Alpha = 0.751 PHỤ LỤC BẢNG THANG ĐO NHÂN TỐ HỒ SƠ MỜI THẦU Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố hồ sơ mời thầu T r Biế nu n qu H S H S2 : P h H ệ số tư C r o n 10.06 5.187 451.731 10.12 4.867 631.634 H 10.39 4.906 494.710 S 3: H 10.06 4.860 582.658 S4 Cronbach's Alpha = 0.743 Nguồn: Tác giả xử số liệu SPSS 20.0 PHỤ LỤC BẢNG THANG ĐO NHÂN TỐ TỔ CHỨC MỜI THẦU Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố Tổ chức mời thầu T Biế r nu qu n P H C h ệ r số o t n M 9.7 3.334 541.686 T M 3.571 593.659 T 9.9 : M 10.00 3.647 577.668 T M 9.9 3.546 463.732 T 4: Cronbach's Alpha = 0.745 PHỤ LỤC BẢNG THANG ĐO NHÂN TỐ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÀ THẦU Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố đánh giá lực nhà thầu Tr Ph un ươ Biến g ng qu nbì sai D G 1: N H ệ số t Cr on ba ch' 10.54.08.513 77 D 10.73.78.632 G 71 D 10.53.71.708 G 67 D 10.64.16.530 G 76 4: Cronbach's Alpha = 0.786 10 PHỤ LỤC BẢNG THANG ĐO NHÂN TỐ THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG Cronbach’s Alpha thang đo nhân tố thương thảo hợp đồng Tr P Biến un h qu g sát bì ơn H D 1: T h H D 2: Th ươ ng H D : H ệ số tư C r o n 9.065.420 622.645 9.005.867 504.714 9.665.390 546.694 H D 9.016.705 532.707 : Cronbach's Alpha = 0.749 ... án Khu cơng nghiệp khí ô tô TP .Hồ Chí Minh - Đưa số giải pháp gop phần hồn thiện cơng tác lựa chọn nhà thầu qua số dự án Ban quản lý dự án Khu cơng nghiệp khí tơ TP .Hồ Chí Minh Đối tượng nghiên... đề tài công tác lựa chọn nhà thầu Ban quản lý dự án Khu công nghiệp khí tơ TP .Hồ Chí Minh 4 Phạm vi nghiên cứu Trong phạm vi nghiên cứu luận văn công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp dự án sử dụng... thầu đấu thầu từ vấn đề nêu cũng lý để tác giả lựa chọn đề tài luận văn thạc sĩ “Hồn thiện cơng tác lựa chọn nhà thầu Ban Quản lý dự án Khu Cơng nghiệp Cơ khí Ơ tơ Thành phố Hồ Chí Minh Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác lựa chọn nhà thầu tại ban quản lý dự án khu công nghiệp cơ khí ô tô thành phố hồ chí minh , Hoàn thiện công tác lựa chọn nhà thầu tại ban quản lý dự án khu công nghiệp cơ khí ô tô thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay