Giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực tại TCT điện lực thành phố hồ chí minh

189 4 0
  • Loading ...
1/189 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN CAO PHƯƠNG CHI GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TCT ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60.34.01.02 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN CAO PHƯƠNG CHI GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TCT ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60.34.01.02 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Trần Cao Phương Chi ii LỜI CẢM ƠN Trước hết, cho phép báy tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Quý Thầy Cô nhà trường, Quý Lãnh đạo chuyên viên Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp giúp đỡ tơi suốt trình nghiên cứu thực đề tài luận văn tốt nghiệp Tôi xin trân trọng gửi lời tri ân đến Thầy Tiến sĩ Nguyễn Quyết Thắng tận tình hướng dẫn, định hướng nghiên cứu để tơi hoàn thành luận văn tiến độ đạt mục đích, u cầu đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, Anh (Chị) đồng nghiệp chuyên viên Ban, đơn vị trực thuộc Tổng cơng ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh dẫn, gợi mở, cung cấp thông tin hỗ trợ thu thập số liệu để tơi hồn thành đề tài Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên, hỗ trợ suốt thời gian nghiên cứu, thực luận văn Trân trọng cảm ơn./ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 2017 Người thực luận văn Trần Cao Phương Chi năm TÓM TẮT “Nguồn nhân lực” nguồn lực người, xem yếu tố tạo nên thành công tổ chức, quốc gia vùng lãnh thổ Là nguồn lực quan trọng nhất, định suất, chất lượng hiệu sử dụng nguồn lực khác hệ thống nguồn lực doanh nghiệp Có thể nói, cơng tác đào tạo nguồn nhân lực điều kiện tồn phát triển đơn vị chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực quan tâm hàng đầu Và chất lượng công tác đào tạo phải đánh giá nguồn nhân lực tham gia đào tạo theo tiêu chuẩn số lượng hay quy định khác Công tác đào tạo nguồn nhân lực cần coi trọng doanh nghiệp nào, điều kiện cạnh tranh hội nhập Đầu tư vào đào tạo nguồn nhân lực hoạt động đầu tư cho tương lai Để thực phát huy hiệu cơng tác trước hết cần có đủ nhận thức quan tâm cấp Lãnh đạo cán nhân viên doanh nghiệp Nhận thấy cần thiết nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực để đem lại hiệu thiết thực đóng góp đáng kể cho phát triển Tổng công ty điều kiện nay, luận văn tiến hành nghiên cứu đề tài “Giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh” Bằng phương pháp định tính với lý luận bản, luận văn nêu lên khái niệm, nội dung, tiêu chí đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực Luận văn nói lên thực trang cơng tác đào tạo Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh Sau kiểm chứng lại phương pháp định lượng thông qua việc phát phiếu khảo sát điều tra nhân tố tác động đến công tác đào tạo nguồn nhân lực Sau tổng hợp phân tích đánh giá kết quả, tác giả đưa giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh ABSTRACT Human resources are always considered a factor in the success of every organization, nation and territory It is the most important resource that determines the productivity, quality, and efficiency of the use of other resources in the enterprise's system It can be said that the training of human resources is the key to survival and development of any company of all scales so the quality of human resource training is of prime concern And the quality of the training must be assessed by those joining the training themselves, rather than by a quantitative or other criterion The training of human resources should be respected in any business, especially in the context of competition and integration at present Investment in human resource training is an investment for the future In order to effectively promote the effectiveness of this work, it is necessary first to have enough awareness and concern of all levels of leaders and each staff in the company Recognizing the need to improve the training of human resources to bring practical effects and contribute significantly to the development of the Corporation under the current conditions, the thesis conducted research on the topic "Solution to improve human resource training at Ho Chi Minh City Electricity Corporation" By qualitative methods with basic arguments, the thesis raises the concepts, contents and criteria to evaluate the factors affecting the training of human resources The thesis also talks about the training work at the Electricity Corporation of Ho Chi Minh City The author then quantitatively verified through the issuance of questionnaires investigating the factors affecting the training of human resources After analyzing and evaluating the results, the author proposed measures to improve the training of human resources at the Electricity Corporation of Ho Chi Minh City MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT .viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH xi PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Phạm vi đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Dữ liệu dùng cho nghiên cứu 4.2 Phương pháp nghiên ccứ Ý nghĩa thực tiễn đề tài: Kết cấu bố cục luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Những vấn đề công tác đào tạo nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm đào tạo nguồn nhân lực 1.1.3 Vai trò đào tạo nguồn nhân lực 1.1.4 Tiến trình đào tạo 1.2 Các phương pháp đào tạo nguồn nhân lực 14 1.2.1 Phương pháp đào tạo công việc 14 1.2.2 Phương pháp đào tạo ngồi cơng việc 15 1.3 Phương pháp đánh giá hiệu công tác đào tạo nguồn nhân lực 17 1.3.1 Phân tích thực nghiệm 17 1.3.2 Đánh giá thay đổi học viên 17 1.3.3 Đánh giá định lượng hiệu đào tạo 18 1.4 Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực 18 1.4.1 Các yếu tố bên 18 1.4.2 Các yếu tố bên 20 Hình 1.3: Sơ đồ minh họa chiến lược, mục tiêu tổ chức tác động đến 22 1.5 Kinh nghiệm công tác đào tạo nguồn nhân lực 24 1.5.1 Kinh nghiệm nước 24 1.5.2 Kinh nghiệm nước 28 1.6 Các nghiên cứu nước 33 1.6.1 Nghiên cứu nước 33 1.6.2 Nghiên cứu nước 34 1.7 Mô hình phân tích yếu tố ảnh hưởng đến cơng tác đào tạo nguồn nhân lực 35 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CƠNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 39 2.1 Giới thiệu tổng quan Tổng công ty Điện lực TPHCM 39 2.1.1 Giới thiệu sơ lược Tổng công ty Điện lực TP.HCM 39 2.1.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 45 2.2 Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực Tổng cơng ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh 47 2.2.1 Về việc xác định nhu cầu đào tạo 48 2.2.2 Về việc xác định mục tiêu lựa chọn đối tượng đào tạo 50 2.2.3 Về vấn đề xây dựng chương trình lựa chọn phương pháp đào tạo 52 2.2.4 Về lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đào tạo 54 2.2.5 Về chi phí cho cơng tác đào tạo 56 2.2.6 Về đánh giá kết đào tạo nguồn nhân lực 58 2.2.7 Đánh giá kết thực công tác đào tạo nguồn lực Tổng công ty giai đoạn 2012-2016 62 vii 2.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh 67 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 69 2.3.2 Đo lường yếu tố nghiên cứu 72 Bảng 2.14: Hệ số tin cậy Cronbach’s alpha yếu tố 74 2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 75 2.3.3.1 Thang đo yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực Tổng công ty 76 2.3.4 Hiệu chỉnh mơ hình nghiên cứu giả thuyết 79 2.3.5 Phân tích tương quan hồi qui tuyến tính bội 79 2.3.6 Đánh giá kết khảo sát công tác đào tạo nguồn nhân lực Tổng cơng ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh 86 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 88 3.1 Định hướng đào tạo nguồn nhân lực Tổng công ty Điện lực thành phồ Hồ Chí Minh 88 3.2 Một số giải pháp nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực Tổng cơng ty Điện lực thành phồ Hồ Chí Minh 89 3.2.1 Nhóm giải pháp sách, chế Tổng cơng ty cho cơng tác đào tạo89 3.2.2 Nhóm giải pháp công tác tổ chức đào tạo nguồn nhân lực 92 3.2.3 Giải pháp kinh phí cho đào tạo nguồn nhân lực 98 3.2.4 Một số giải pháp khác 100 KẾT LUẬN 103 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCNV Cán công nhân viên CMKT Chuyên mơn kỹ thuật CNH Cơng nghiệp hố CNKT Cơng nhân kỹ thuật CNTT Cơng nghệ thơng tin EVN Tập đồn Điện lực Việt Nam EVNHCM Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh HRMS Human resource management system (hệ thống Quản lý nguồn nhân lực áp dụng thống toàn đơn vị JICA thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam) Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản NNL Nguồn nhân lực NSLĐ Năng suất lao động SXKD Sản xuất kinh doanh PCCC Phòng cháy chữa cháy TC&NS Tổ chức nhân TCKT tốn Tp.HCM Minh VTTB Tài kế Thành phố Hồ Chí Vật tư thiết bị BIỂU ĐỒ 8C.2 BIỂU ĐỒ 8C.3 BẢNG 8C.11: Variables Entered/Removed Model Variables Entered CHUONGTRINH, DIEUKIEN, GIANGVIEN, CHINHSACH, CHIPHI, PHUONGPHAP b a Dependent Variable: CONGTACDAOTAO b All requested variables entered a Variables Removed Method Enter BẢNG 8C.12: Model Summary Model R 880 R Square a Adjusted R Square 775 b Std Error of the Estimate 769 Durbin-Watson 35238 211 a Predictors: (Constant), CHUONGTRINH, DIEUKIEN, GIANGVIEN, CHINHSACH, CHIPHI, PHUONGPHAP b Dependent Variable: CONGTACDAOTAO BẢNG 8C.13: ANOVA Model Sum of Squares Regression df a Mean Square 112.173 18.695 32.657 263 124 Residual F Sig 150.562 000 b Total 144.830 269 a Dependent Variable: CONGTACDAOTAO b Predictors: (Constant), CHUONGTRINH, DIEUKIEN, GIANGVIEN, CHINHSACH, CHIPHI, PHUONGPHAP BẢNG 8C.14: Coefficients Model Unstandardized Coefficients B Std Error (Constant) 1.029 124 CHINHSACH 383 026 DIEUKIEN 121 GIANGVIEN CHIPHI PHUONGPHA P CHUONGTRIN H a Standardized Coefficients Beta t Sig Collinearity Statistics Tolerance VIF 8.309 000 562 14.721 000 588 1.700 019 205 6.532 000 873 1.145 090 023 133 3.894 000 733 1.365 093 025 144 3.759 000 585 1.708 074 031 091 2.349 020 576 1.736 072 020 118 3.542 000 767 1.303 a Dependent Variable: CONGTACDAOTAO BẢNG 8C.15:Coefficient Correlationsa Model Correlations Covariances CHUONGTRINH DIEUKIEN GIANGVIEN CHINHSACH CHIPHI PHUONGPHAP CHUONGTRINH 1.000 -.025 -.162 -.272 -.200 121 DIEUKIEN -.025 1.000 094 099 -.273 -.127 GIANGVIEN -.162 094 1.000 -.020 -.009 -.402 CHINHSACH -.272 099 -.020 1.000 -.316 -.299 CHIPHI -.200 -.273 -.009 -.316 1.000 -.226 PHUONGPHAP 121 -.127 -.402 -.299 -.226 1.000 CHUONGTRINH 000 -9.339E-006 -7.685E-005 000 000 7.732E-005 DIEUKIEN -9.339E-006 000 4.060E-005 4.773E-005 000 -7.369E-005 GIANGVIEN -7.685E-005 4.060E-005 001 -1.207E-005 -5.315E-006 000 CHINHSACH 000 4.773E-005 -1.207E-005 001 000 000 CHIPHI 000 000 -5.315E-006 000 001 000 7.732E-005 -7.369E-005 000 000 000 001 PHUONGPHAP a Dependent Variable: CONGTACDAOTAO BẢNG 8C.16: Collinearity Diagnostics Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions (Constant) a CHINHSACH DIEUKIEN GIANGVIEN CHIPHI PHUONGPHAP CHUONGTRINH 6.686 1.000 00 00 00 00 00 00 00 102 8.082 00 01 52 03 00 00 28 082 9.037 01 00 12 24 00 03 49 052 11.331 00 13 16 31 28 01 15 035 13.822 25 13 01 23 52 02 00 023 16.875 46 66 19 08 14 02 01 019 18.714 29 07 00 12 05 92 07 a Dependent Variable: CONGTACDAOTAO BẢNG 8C.17: Residuals Statistics Predicted Value Residual Std Predicted Value Std Residual Minimum 2.5595 -1.00823 -2.839 -2.861 Maximum 5.1959 85499 1.244 2.426 a Dependent Variable: CONGTACDAOTAO Mean 4.3926 00000 000 000 a Std Deviation 64575 34843 1.000 989 N 270 270 270 270 BẢNG 8C.18: Pearson Correlations CONGTACDAO TAO CHINHSACH 796 Pearson Correlation CONGTACDAOTAO Sig (2-tailed) N Pearson Correlation CHINHSACH DIEUKIEN GIANGVIEN CHIPHI Sig (2-tailed) N 796 000 270 Sig (2-tailed) N Sig (2-tailed) N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .482 ** 270 270 270 270 ** 308 000 270 ** 528 000 270 ** 492 000 270 416 000 270 031 608 270 325 000 ** 209 001 ** 270 270 108 076 270 ** 268 000 484 000 270 270 270 270 270 031 608 270 ** ** 000 270 325 000 270 ** ** 528 492 000 270 270 ** 209 ** 482 000 416 000 001 270 108 076 270 270 270 000 270 ** 270 111 068 270 308 000 270 567 567 270 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation ** ** 000 ** Sig (2-tailed) N 630 000 ** 630 000 270 ** CHUONGTRIN H 000 270 425 000 425 PHUONGPHAP 000 111 068 270 ** ** CHIPHI 000 350 000 Pearson Correlation CHUONGTRINH ** 350 GIANGVIEN 000 Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation PHUONGPHAP 270 ** DIEUKIEN ** 268 ** 000 270 ** 484 000 270 270 470 ** 000 270 ** ** 470 000 270 270 ** ** 256 000 270 379 ** 000 270 ** 206 001 270 256 000 ** 379 000 ** 206 001 ** 270 270 270 270 PHỤ LỤC QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH NHU CẦU ĐÀO TẠO Stt Nội dung Diễn giải thực Tự so sánh Bộ phận thực Có trách nhiệm tham gia - Từng cá nhân đối chiếu với chương trình đào tạo bắt CBCNV chuẩn buộc để đảm bảo lực đáp - Các Trưởng ban chức danh, ứng yêu cầu công việc Cơ quan mô tả công giao tái đào tạo để thực EVNHCMC, tiêu Bước việc để xác nhiệm vụ Trên sở Trưởng Phòng, định mục tiêu khoảng thiếu hụt Đội Trưởng ban hoàn thiện kiến thức, kỹ thái độ, đơn vị cá nhân đăng ký nhu cầu đào thân tạo Thu thập Từ mục tiêu đào - Trưởng Ban Cơ thông tin tạo, thu thập thêm thông tin từ quan EVNHCMC đề xuất việc thăm dò ý kiến nhân viên, Các khố đào tạo từ đánh giá, quan sát Phòng, Đội phù hợp với cán quản lý, nhận xét Trưởng Ban nhu cầu Bước Trưởng đối tác giao dịch, khách đơn vị hàng đề xuất khóa đào tạo, kết hợp xem xét bảng đăng ký nhu cầu đào tạonhân để xây dựng nhu cầu đào tạo chung Ban Phòng, Đội Ban đơn vị Nhu cầu tạo Phòng/Ban/Đội; Stt Nội dung thực Bộ phận Diễn giải thực đăng ký với Ban TC&NS EVNHCMC TC&NS/Phòng Hành Phòng Tổng hợp/Phòng Hành quản trị đơn vị Ngoài trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm cho đơn vị quản lý, Ban EVNHCMC có trách nhiệm đề xuất chương trình đào tạo cho chun mơn phụ trách Phân tích Việc phân tích xác định - Ban TCNS xác định nhu nhu cầu đào tạo thực EVNHCMC cầu đào tạo Bước liên tục năm; nhu cầu Phòng TCNS đào tạo cá nhân, các đơn vị Ban EVNHCMC Phòng, Đội Ban đơn vị phải ghi nhận có nhu cầu đào tạo đề xuất Trường Bước hợp Cá nhân có nguyện vọng - Cá nhân đột xuất, phát đào tạo làm đơn xin tham gia Các ban sinh so với kế khóa đào tạo EVNHCMC hoạch đào tạo Các Ban EVNHCMC - Các Phòng, Đội duyệt Phòng, Đội Ban đơn vị Ban đơn vị Stt Nội dung Bộ phận Diễn giải thực hiện có văn đề xuất gởi Ban TC&NS TC&NS/Phòng Hành thực Ban TCNS Phòng EVNHCMC/ Phòng TCNS đơn Tổng hợp/Phòng Hành vị/ Phòng HCTH, quản trị đơn vị để trình HCQT Tổng Giám đốc EVNHCMC Giám đốc đơn vị duyệt tổ chức thực (Nguồn: Quy trình thực cơng tác đào tạo TCT tổng hợp tác giả) PHỤ LỤC 10 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC GIAI ĐOẠN 2017-2020 (Ban hành theo chương trình hành động số ……ngày…… Tổng công ty) Nội Đơn vị thực Thời gian thực Lãnh dung STT Nội dung đạo phụ thực Chủ trì Phối hợp 2017 2020 2022 2025 trách PTGĐ Ban Chỉ tiêu đào tạo cao cấp lý luận trị người 5 2 TC&NS PTGĐ Ban Chỉ tiêu đào tạo trung cấp lý luận trị người 80 80 80 80 TC&NS Đào tạo chun gia giỏi, có trình độ cao lĩnh vực trọng tâm PTGĐ Ban Ban + Công nghệ thông tin người 20 10 TC&NS CNTT PTGĐ Ban Ban KT, + Lưới điện thông minh (Smart Grids) người 20 10 TC&NS CNTT PTGĐ Ban Ban KD, + Hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMR/AMI) người 20 20 TC&NS CNTT PTGĐ Ban Ban KT, + Hệ thống thông tin địa lý (GIS) người 20 20 TC&NS CNTT Tổ Thị PTGĐ Ban KD, trường + Thị trường điện người 10 10 10 TC&NS điện STT Nội dung + Quản lý dự án (Project manager) Nội dung thực Lãnh đạo phụ trách Đơn vị thực Thời gian thực Chủ trì Phối hợp 2017 PTGĐ Ban TC&NS Ban QLĐT PTGĐ Ban TC&NS Ban KT PTGĐ Ban TC&NS PTGĐ Ban TC&NS PTGĐ Ban TC&NS Ban KT, Cty LĐCT Ban KT, Cty LĐCT Ban KT, Cty LĐCT Ban TGĐ Ban TC&NS Các Ban TCT X X X X Báo cáo Ban TGĐ Ban TC&NS Các Ban TCT X X X X Ban TC&NS Các Ban TCT; Các đơn X người 2020 2022 2025 Đào tạo lực lượng công nhân chuyên nghiệp + Bảo trì, sửa chữa đường dây mang điện 24kV người + Bảo trì, sửa chữa đường dây mang điện 110/220kV người + Bảo trì, sửa chữa cáp ngầm 110-220kV người + Bảo trì, sửa chữa thiết bị GIS người Lập kế hoạch đào tạo cụ thể, chi tiết hàng năm bám sát với mục tiêu đề để huẩn bị nguồn lực đủ khả đáp ứng triển khai giải pháp cho giai đoạn Triển khai đánh giá hiệu chương trình đào tạo yêu cầu Xây dựng tiêu chuẩn chuyên gia giỏi lĩnh vực mũi nhọn: Công nghệ thông tin, lưới điện thông minh (smart grid), hệ thống thông tin địa lý (GIS), đo đếm từ Kế hoạch Quy định Ban TGĐ 25 15 15 15 15 15 STT Nội dung xa (AMI), thị trường điện, quản lý dự án ĐTXD, phân tích tài chính, dự báo lập kế hoạch SXKD, phát triển nguồn nhân lực, an tồn, mơi trường Tổ chức đề cử bình chọn để thành lập nhóm chun gia (bao gồm cơng nhân) số lĩnh vực mũi nhọn, tổ chức đào tạo chuyên sâu chuyên môn, bồi dưỡng kỹ giảng dạy để truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm lại cho người khác, bồi dưỡng phương pháp luận nghiên cứu khoa học để tham gia nghiên cứu, phản biện đề tài nghiên cứu khoa học mà TCT quan tâm Triển khai lớp bồi dưỡng cho CBQL theo phân cấp, tổ chức cho học viên sau khóa học thực tế làm báo cáo đánh giá thực trạng, đề giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý lĩnh vực Kết xem tiêu chí để đánh giá cán tiêu chuẩn để đưa vào quy hoạch Nội dung thực Lãnh đạo phụ trách Đơn vị thực Chủ trì Phối hợp Thời gian thực 2017 2020 2022 2025 vị Kế hoạch Ban TGĐ Ban TC&NS Các Ban TCT Kế hoạch Ban TGĐ Ban TC&NS Các Ban TCT X X X X X X X X 10 Đẩy mạnh công tác đào tạo lại; đào tạo nâng cao để khai thác tối ưu nguồn lực có, hạn chế tuyển Kế hoạch P.TGĐ Ban TC&NS Các Ban TCT 11 Đào tạo cập nhật kiến thức mới, ứng dụng công nghệ cho lực lượng kỹ sư điện Kế hoạch P.TGĐ Ban TC&NS Các Ban TCT X X X X STT Nội dung Nội dung thực 12 Phát triển đội ngũ giảng viên nội bộ, trọng giáo dục nhằm nâng cao lực làm việc độc lập, sáng tạo, kỹ thực hành Kế hoạch 13 Tổ chức kiển tra sát hạch chuyên môn nghiệp vụ tất mặt công tác Kế hoạch 14 15 Lãnh đạo phụ trách Đơn vị thực Thời gian thực Chủ trì Phối hợp TGĐ Ban TC&NS Các Ban TCT Ban TGĐ Ban TC&NS Các Ban TCT X X X X Ban TC&NS; Công ty CNTT Các Ban TCT; Các đơn vị X X X X Ban TC&NS Các Ban TCT X X X X Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến thư viện điện tử Kết hợp hệ thống để đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu tự học tập, tự nghiên cứu CNVC-LĐ Chú trọng Anh văn Tin học, cập nhật tài liệu, kiến thức kỹ thuật điện, quản lý doanh nghiệp, pháp Chương luật, kinh tế thị trường điện, lượng tái tạo,…; Ban TGĐ trình đồng thời cập nhật đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến công tác, luận văn sau đại học CNVC-LĐ có tính ứng dụng cao, báo cáo đoàn học tập, trao đổi kinh nghiệm nước Liên kết với trường đại học, cao đẳng (Bách khoa TPHCM, Kỹ thuật cơng nghệ, ĐHQG TPHCM, Cao Các Phó đẳng Điện lực TPHCM,…): nghiên cứu thực Chương TGĐ đề tài Tổng công ty, tiếp nhận sinh viên đến thực trình tập, tài trợ học bổng nhận sinh viên tốt nghiệp loại giỏi làm việc Tổng công ty 2017 2020 2022 X 2025 X STT 16 17 Nội dung Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế công tác đào tạo Tổ chức chương trình gửi người đào tạo tập trung nước mời nhà sản xuất chuyên gia nước từ tổ chức HAPUA, ICASEA, JEPIC,… đến giảng dạy Việt Nam để đào tạo nhóm nhân lực đạt đẳng cấp quốc tế ngắn hạn xây dựng đội ngũ giảng viên nội đạt trình độ quốc tế lâu dài Tổ chức chương trình đào tạo nước kết hợp thực tập ngắn hạn nước để đào tạo đội ngũ chuyên gia giỏi lĩnh vực mũi nhọn (Nguồn: tác giả nghiên cứu đế xuất) Nội dung thực Chương trình Lãnh đạo phụ trách Các Phó TGĐ Chương Ban TGĐ trình Đơn vị thực Thời gian thực Chủ trì Phối hợp 2017 2020 2022 2025 Ban TC&NS Các Ban TCT X X X X Ban TC&NS Các Ban TCT X X X X ... nâng cao công tác đào tạo Tổng công ty Đề tài Giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực Tổng cơng ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh thực với mong muốn xây dựng giải pháp nhằm nâng. .. nguồn nhân lực Tổng công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, từ đề giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực Tổng công ty 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá lý luận công tác đào tạo nguồn. .. ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI TỔNG CƠNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 88 3.1 Định hướng đào tạo nguồn nhân lực Tổng công ty Điện lực thành phồ Hồ Chí Minh 88 3.2 Một số giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực tại TCT điện lực thành phố hồ chí minh , Giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo nguồn nhân lực tại TCT điện lực thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay