Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi cục thuế quận gò vấp

92 4 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN HỒNG TRANG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN GÒ VẤP LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN HỒNG TRANG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN GÒ VẤP LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ QUANG HÙNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS Lê Quang Hùng (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày tháng 04 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T1 H C h T S T P S bP T S bỦ P G T Ủ S v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng 04 năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Hồng Trang Ngày, tháng, năm sinh: 26/12/1970 Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Giới tính: Nữ Nơi sinh: quận Bình Thạnh MSHV: 1641820237 I- Tên đề tài: Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm tra thuế doanh nghiệp nhỏ vừa Chi cục thuế quận Gò Vấp II- Nhiệm vụ nội dung: Luận văn có nhiệm vụ nội dung sau: Nhiệm vụ luận văn: Phân tích đánh giá thực trạng cơng tác kiểm tra thuế, xác định nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu công tác kiểm tra thuế doanh nghiệp nhỏ vừa Chi cục Thuế quận Gò Vấp Trên sở phân tích đánh giá đó, nghiên cứu đề xuất số giải pháp hồn thiện công tác kiểm tra thuế doanh nghiệp nhỏ vừa Chi cục Thuế quận Gò Vấp thời gian tới Nội dung luận văn gồm 03 chương chính: Chương 1: Cơ sở lý luận thuế kiểm tra thuế doanh nghiệp nhỏ vừa Chương 2: Thực trạng công tác kiểm tra thuế doanh nghiệp nhỏ vừa Chi cục Thuế quận Gò Vấp Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm tra thuế doanh nghiệp nhỏ vừa Chi cục Thuế quận Gò Vấp III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: TS Lê Quang Hùng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) TS Lê Quang Hùng KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Nguyễn Hồng Trang ii LỜI CÁM ƠN Trước hết xin chân thành cảm ơn quý thầy cô Trường Đại học Công nghệ Tp HCM (Hutech) truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học trường, đặc biệt xin chân thành cảm ơn TS.Lê Quang Hùng tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian thực luận văn nhờ mà tơi hồn thành nghiên cứu Cuối tơi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tập thể lớp giúp đỡ động viên suốt thời gian học tập làm luận văn Trong suốt thời gian làm luận văn, cố gắng để hồn thiện luận văn, ln tiếp thu ý kiến đóng góp thầy hướng dẫn bạn bè anh chị Chi cục Thuế Quận Gò Vấp, nhiên khơng tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận đóng góp phản hồi q báu q thầy, bạn đọc Trân trọng cảm ơn Tp.HCM, tháng 04 năm 2018 Tác giả Nguyễn Hồng Trang TÓM TẮT Nguồn thu Ngân sách Nhà nước từ đối tượng doanh nghiệp nhỏ vừa (DNNVV) chiếm tỷ trọng cao, nhiên quản lý thuế DNNVV Việt Nam quốc gia khác phải đối mặt với nhiều khó khăn, phức tạp số lượng doanh nghiệp (DN) lớn, tính tn thủ thuế thấp, tình trạng lợi dụng kẽ hở sách, chế độ, luật thuế dựa vào tính phức tạp hoạt động kinh doanh, khó kiểm sốt để khai man, trốn thuế, chây ì, chậm nộp thuế, tình hình ngày trở nên phổ biến Chi cục thuế quận (CCT) Gò Vấp đơn vị trực thuộc Cục Thuế TP Hồ Chí Minh Thời gian qua, có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận hoạt động liên quan đến kiểm tra thuế (KTT) CCT Gò Vấp nhiều bất cập trở ngại Để cơng tác KTT DNNVV CCT Gò Vấp đạt hiệu cao, cần phải phân tích thực trạng cơng tác KTT DNNVV CCT Gò Vấp để đưa giải pháp phù hợp với tình hình thực tế địa phương Dựa cách tiếp cận suy diễn, nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính định lượng, phương pháp định tính chủ yếu để thu thập liệu gồm thứ cấp nhằm đánh giá trạng công tác KTT DNNVV CCT Gò Vấp thời gian qua Nghiên cứu đề xuất 05 giải pháp gồm (1) giải pháp xây dựng hoàn thiện sở liệu người nộp thuế; (2) giải pháp hỗ trợ cán KTT; (3) nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán KTT; (4) nâng cao hiệu phối hợp đội KTT đội khác Chi cục; (5) giải pháp khác đẩy mạnh cơng tác tun truyền cho NNT; hồn thiện sở vật chất điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác KTT; phối hợp tốt với ngành có liên quan đến cơng tác KTT; tăng cường công tác kiểm tra nội đảm bảo kỹ cương, kỹ luật ngành thuế; xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm NNT ABSTRACT State budget revenue from SMEs is a high proportion, but tax administration for SMEs in Vietnam as well as other countries always faces many difficulties and complicated due to the large number of enterprises, low tax compliance, the use of loopholes in policies, regimes, tax law or business complexity, difficult to control for false taxation, tax evasion, delay, and this situation is becoming more common Go Vap tax branch is a unit under the Taxation Department of Ho Chi Minh City Recently, although there have been many remarkable efforts, activities related to tax inspections of Go Vap tax branch still have many shortcomings and obstacles To make tax inspection for SMEs at Go Vap tax branch high effectiveness, it is necessary to analyze the actual situation of tax inspections for SMEs at Go Vap tax branch in order to provide suitable solutionsto local realities Based on the deduction approach, this study uses a qualitative and quantitative method in which the qualitative method is primarily for collecting secondary data to assess the status of tax inspections for SMEs at Go Vap tax branch over time Five solutions were proposed, including (1) solutions to build and improve the database of taxpayers; (2) solutions to support tax inspectors; (3) improve professional qualifications for tax inspectors; (4) improving coordination between the tax inspection team and other teams in Go Vap tax inspection; (5) other measures such as promoting the propaganda for taxpayers; To improve material foundations and other necessary conditions in service of tax examination; To coordinate well with the units involved in tax examination; To enhance the internal inspection and ensure the discipline of the tax branch; To strictly handle violations committed by taxpayers MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề .1 Tổng quan tình hình .2 nghiên cứu liên quan tài đến đề tài 2.1 Tổng quan nghiên cứu nước 2.2 Tổng quan nghiên cứu nước Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .6 Ý nghĩa khoa học đề tài Kết cấu luận văn .7 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THUẾ VÀ KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 Cơ sở lý luận thuế 1.1.1 Khái niệm thuế 1.1.2 Đặc điểm vai trò thuế 1.2 Cơ sở lý luận KTT 1.2.1 Khái niệm KTT .9 1.2.2 Phân loại KTT .10 1.2.3 Nội dung KTT .10 1.2.4 Quy trình KTT 12 1.3 Các nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác KTT DNNVV 13 NNT đòi hỏi phối hợp phận chức quan thuế Bộ phận hành chính, phận kê khai kế toán thuế v.v Để hiệu phối hợp đội tốt cần thực biện pháp sau: - Yêu cầu đội chức CCT Gò Vấp tuân thủ quy trình quản lý thuế Tổng cục Thuế ban hành - Quy định cụ thể mối quan hệ đội, thời hạn xử lý DN thành thành lập, DN ngừng nghỉ không kê khai thuế - Tăng cường công tác kiểm tra nội để giám sát thực chế - Lãnh đạo đơn vị cần kịp thời giải vướng mắc phát sinh trình tổ chức thực nhiệm vụ đội chức quan thuế Dành thời lượng thích đáng họp giao ban để trao đổi, tìm giải pháp giải vướng mắc hoạt động phối hợp đội chức CCT Gò Vấp 3.3.5 Các giải pháp khác Ngoài số giải pháp then chốt đề cập trên, phần trình bày số giải pháp quan trọng khác Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho NNT Thông qua công tác tuyên truyền sách, pháp luật thuế, giúp NNT hiểu, nắm bắt chấp hành tốt sách thuế Từ thu hẹp đối tượng nộp thuế phải tiến hành KTT, lúc việc KTT tập trung vào đối tượng cố tình khơng chấp hành, chây ỳ nợ đọng tiền thuế, nâng cao hiệu KTT Cụ thể: - Phân loại NNT để áp dụng hình thức tuyên truyền, hỗ trợ thực thi pháp luật thuế phù hợp với nhóm NNT - Xây dựng, triển khai đa dạng phương pháp, hình thức tuyên truyền hỗ trợ NNT tập trung thống nhất, đặc biệt trọng cung cấp hỗ trợ qua hình thức điện tử - Tăng cường áp dụng hình thức tuyên truyền, hỗ trợ NNT đại, phù hợp với trình độ phát triển xã hội như: Trung tâm giải đáp thuế điện thoại, Internet; hỗ trợ NNT qua phận “một cửa” quan thuế, tạo đường dây nóng; tạo diễn đàn theo nhóm NNT để trao đổi thơng tin với NNT, đại diện họ bên quan tâm v.v - Xây dựng sở liệu, tài liệu hướng dẫn, trả lời vướng mắc thường gặp sắc thuế, thủ tục hành thuế đăng tải trang thơng tin điện tử, đồng thời làm tài liệu phục vụ cho việc hỗ trợ NNT trung tâm trả lời điện thoại, Internet - Công khai thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ quản lý trụ sở quan thuế phương tiện thông tin đại chúng để NNT biết giám sát việc thực thi pháp luật thuế công chức thuế - Tăng cường phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ cho cán bộ, công chức làm công tác tuyên truyền, hỗ trợ NNT - Tích cực hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm thực công tác tuyên truyền hỗ trợ NNT thành phố địa phương khác để áp dụng với CCT Gò Vấp Hồn thiện sở vật chất điều kiện cần thiết khác phục vụ cơng tác KTT Tuy có nhiều cải thiện so với trước thực tế sở vật chất điều kiện khác chưa đáp ứng yêu cầu thực tế Vì vậy, để phục vụ cho cơng tác quản lý thuế nói chung cơng tác KTT nói riêng sở vật chất điều kiện cần thiết khác cần tiếp tục đầu tư thêm thiết bị tin học cho cán bộ, cung cấp máy tính xách tay v.v cho cán kiểm tra tạo điều kiện thuận lợi việc nhập phân tích số liệu kiểm tra trụ sở NNT Phối hợp tốt với ngành có liên quan đến công tác KTT Đây công việc quan trọng KTT đối tượng điều tiết thuế rộng, lĩnh vực thành phần kinh tế Cơ chế phối hợp với quan, ban ngành liên quan tốt trợ giúp lớn cho kiểm tra; cụ thể sau: - Phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư thực tốt công tác đăng ký mã số DN; kịp thời cung cấp mã số cho DN, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh NNT - Phối hợp với quan công an cấp nhằm phát kịp thời trường hợp vi phạm pháp luật; đồng thời cung cấp kịp thời, đầy đủ liệu cho quan công an công tác điều tra tội phạm kinh tế - Phối hợp với Phòng/Sở Tài ngun Mơi trường kiểm tra để phát trường hợp sử dụng đất không mục đích, khơng hợp đồng việc thực nghĩa vụ tài với Nhà nước - Phối hợp với Kho bạc Nhà nước Ngân hàng công tác đại hóa thu nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT phát sinh phải nộp vào ngân sách nhà nước hay phát sinh vấn đề có liên quan Tăng cường công tác kiểm tra nội đảm bảo kỷ cương, kỷ luật ngành thuế Đặc điểm công tác KTT thường xuyên tiếp xúc với NNT, dễ bị cám dỗ sa ngã Nếu tính liêm khơng đảm bảo có thơng đồng cơng chức KTT với NNT giảm đáng kể hiệu lực hiệu công tác KTT nói riêng quản lý thuế nói chung Để đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo tính liêm cơng chức thuế, bên cạnh giải pháp khác giáo dục, đổi chế độ tiền lương thu nhập v.v cần quan tâm mức đến cơng tác kiểm tra nội CCT Gò Vấp Muốn làm tốt công tác kiểm tra nội đảm bảo kỷ cương, kỷ luật quan cần nghiên cứu thực biện pháp cụ thể sau: - Lựa chọn, bố trí người thích hợp, đủ tiêu chuẩn vào phận kiểm tra nội - Xây dựng tổ chức thực nghiêm túc kế hoạch kiểm tra nội - Quy định rõ trách nhiệm liên đới công chức phận kiểm tra nội có sai phạm xảy phận khác quan thuế thuộc phạm vi nội dung mà phận kiểm tra nội thực kiểm tra - Xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm kỷ luật ngành cơng chức thuế nói chung cơng chức KTT nói riêng Đối với cơng chức có dấu hiệu vi phạm cần yêu cầu giải trình cụ thể, cần thiết thực điều chuyển vị trí cơng tác cán - Tổ chức luân phiên cơng việc, chuyển đổi vị trí cơng tác cách thường xuyên, khoa học hợp lý để vừa không làm xáo trộn tổ chức đảm bảo ngăn ngừa thông đồng công chức thuế với NNT Xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm NNT Các hành vi gian lận thuế phổ biến biện pháp xử lý nhẹ nên thiếu tính răn đe để NNT tn thủ tự nguyện Phân tích bên cho thấy vi phạm pháp luật thuế giảm số thuế truy thu lại tăng, đặc biệt DN quy mô Vừa quy mô siêu nhỏ Điều cho thấy mục đích cơng tác KTT chưa đật được, NNT chưa thực tuân thủ hiểu nghĩa vụ thuế Rõ ràng, bên cạnh việc tuyên truyền biện pháp xử lý mạnh cần thiết để cải thiện tình hình 3.4 Kiến nghị CCT Gò Vấp đơn vị trực thuộc Cục thuế TP Hồ Chí Minh nên hoạt động Chi cục phải phù hợp với định hướng chung Cục thuế Thành phố Để thực giải pháp nêu cần có hỗ trợ Cục thuế Thành phố Tổng cục thuế Cụ thể: Hỗ trợ phát triển hạ tầng công nghệ thông tin phần mềm quản lý thuế cho hoạt động ổn định xử lý nhiều tác vụ quan trọng Bên cạnh đó, Cục thuế cần phân quyền cho Chi cục nhiều để đáp ứng tăng nhanh chóng số DN địa bàn Đổi chế độ tiền lương cán công chức Đây điều vô quan trọng để tạo động lực cho Cán thuế, đồng thời hạn chế tham nhũng thông đồng thuế NNT Xây dựng chế độ đãi ngộ cán công chức làm công tác KTT Cơng tác KTT có tính chất phức tạp, cán làm công tác KTT phải người am hiểu, giỏi sách pháp luật thuế, kế tốn v.v Khi tiến hành nhiệm vụ, va chạm đến quyền lợi NNT, khơng có lĩnh vững vàng thu nhập đảm bảo sống dễ bị sa ngã, mua chuộc làm ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu công tác kiểm tra quan thuế Hiện nay, chưa có quy định chế độ đãi ngộ thỏa đáng nên ảnh hưởng nhiều đến đời sống cán làm công tác kiểm tra Do đó, Bộ Tài Chính cần sớm ban hành chế độ đãi ngộ cho cán kiểm tra hưởng phụ cấp 25% lương cán tra nhà nước để cán làm công tác KTT yên tâm công tác, hạn chế hành vi tiêu cực: nhận hối lộ, sách nhiễu DN v.v Nhà nước cần hoàn thiện pháp luật thuế để hội nhập với xu hướng phát triển Thế giới, đồng thời tăng tín thực thi pháp luật để làm cho NNT tuân thủ KẾT LUẬN Thuế nguồn thu chủ yếu Ngân sách Nhà nước nộp thuế nghĩa vụ tổ chức cá nhân Nhà nước Do đó, nâng cao công tác quản lý thuế thông quan thúc đẩy tính tn thủ NNT Việt Nam nói chung địa phương nói riêng vấn đề đáng quan tâm quan quản lý có liên quan DNNVV xem nhóm đối tượng có tỷ trọng lớn động nhất, trung tâm trình pháp triển nhiều quốc gia giới, có Việt Nam Nguồn thu Ngân sách Nhà nước từ đối tượng DNNVV chiếm tỷ trọng cao tỷ trọng tăng mạnh thời gian tới điều kiện kinh doanh thuận lợi quan tâm nhà nước đối tượng nhiều vào cụ thể Tuy nhiên, quản lý thuế DNNVV Việt Nam quốc gia khác ln phải đối mặt với nhiều khó khăn, phức tạp số lượng DN lớn, tính tuân thủ thuế thấp, tình trạng lợi dụng kẽ hở sách, chế độ, luật thuế dựa vào tính phức tạp hoạt động kinh doanh, khó kiểm sốt để khai man, trốn thuế, chây ì, chậm nộp thuế, tình hình ngày trở nên phổ biến Để đảm bảo nguồn thu, đồng thời tạo môi trường kinh doanh công lành mạnh DN yêu cầu quản lý thuế ngày trở nên cấp thiết, tăng cường KTT nhiệm vụ trung tâm thiếu công tác quản lý thuế Nghiên cứu "Giải pháp hồn thiện cơng tác KTT DNNVV CCT Gò Vấp" có đóng góp quan trọng mặt lý luận thực tiễn sau:  Những đóng góp mặt lý luận: Nghiên cứu góp phần hệ thống hóa sở lý luận thuế KTT DNNVV bao gồm nội dung cốt lõi gồm khái niệm liên quan công tác kiểm tra, DNNVV; tổng quan thuế; công tác KTT; nội dung quy trình KTT; tiêu chí đánh giá hiệu cơng tác KTT; nguyên nhân ảnh hưởng đến công tác KTT DNNVV; kinh nghiệm KTT số nước Thế giới học Việt Nam Những nội dung dẫn dắt trình phân tích đánh giá thực trạng cơng tác KTT DNNVV địa bàn Quận Gò Vấp  Những đóng góp mặt thực tiễn: Trên sở lý thuyết hệ thống, nghiên cứu thực phân tích thực trạng cơng tác KTT DNNVV CCT Gò Vấp Q trình phân tích tiếp cận theo hướng đánh giá công tác KTT trụ sở Chi cục trụ sở NNT để tìm tích cực hạn chế, với nguyên nhân hạn chế Các vấn đề hạn chế nêu chủ yếu liên quan đến hệ thống sở liệu nhiều bất cập; cơng tác KTT Chi cục nhiều yếu yếu chuyên môn, nghiệp vụ thuế; số lượng nhân lực hạn chế so với quy mô DN quản lý; công tác chấp hành pháp luật thuế trụ sở DN thấp; phối hợp với quan quản lý Nhà ước khác lỏng lẻo v.v Nghiên cứu đưa số giải pháp để nâng cao hiệu công tác KTT DNNVV CCT Gò Vấp gồm (1) giải pháp xây dựng hoàn thiện sở liệu NNT; (2) giải pháp hỗ trợ cán KTT; (3) nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ cán KTT; (4) nâng cao hiệu phối hợp đội KTT đội khác Chi cục; (5) giải pháp khác đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho NNT; hoàn thiện sở vật chất điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác KTT; phối hợp tốt với ngành có liên quan đến công tác KTT; tăng cường công tác kiểm tra nội đảm bảo kỹ cương, kỹ luật ngành thuế; xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm NNT  Hạn chế hướng nghiên cứu tiếp theo: Hạn chế trình phân tích dựa nghiên cứu định tính chủ yếu nghiên cứu định lượng sử dụng nghiên cứu chủ yếu cho việc thu thập liệu thứ cấp nên việc đánh giá đưa nhận định có phần mang tính chủ quan Q trình tổng hợp yếu tố ảnh hưởng lên công tác KTT chưa thơng qua thảo luận nhóm để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế đơn vị CCT Gò Vấp nên việc đánh giá yếu tố bị chệch, cụ thể yếu tố quan trọng khơng đề cập lại tập trung vào yếu tố quan trọng để phân tích Bên cạnh đó, nghiên cứu thiếu phần thu thập thêm số liệu khảo sát từ cán thuế CCT Gò Vấp để đánh giá hiệu công tác KTT thời gian qua đơn vị Trên sở hạn chế nghiên cứu tác giả thực hiện, hướng nghiên cứu sâu vào nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu KTT DNNVV CCT Gò Vấp, tiếp tục phát triển đề bổ sung thêm nghiên cứu định tính dạng kỹ thuật thảo luận nhóm để xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu KTT DNNVV CCT Gò Vấp, sau thực nghiên cứu nghiên cứu định lượng thu thập liệu sơ cấp để phân tích thống kê mơ tả yếu tố, với thu thập liệu thứ cấp Chi cục để phân tích đánh giá hiệu KTT CCT Gò Vấp TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Marx, K & Engels, F (1962) Mác - Ăng Ghen tuyển tập - Tập NXB Sự thật, Hà Nội Nguyễn Thị Bất & Vũ Duy Hào (2002) Giáo trình quản lý thuế NXB Thống kê, Hà Nội Chính phủ Việt Nam (2009) Nghị định trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa, Chính phủ Việt Nam, 56/2009/NĐ-CP Hà Nội Võ Tiến Dũng (2014) 'Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu công tác kiểm tra, tra thuế cục thuế TP.HCM' Tạp chí Kinh té - Kỹ thuật, 12/2013(04), 49-65, viewed 29 June 2017, from: Lý Phương Duyên (2017) 'Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam giai đoạn nay' Tạp chí Quản Lý Kinh tế, 1(65), 50-57, viewed 29 June 2017, from: Lê Tiến Đông (2016) o n thiện c ng tác Kiểm tra thuế hu vực oanh nghiệp ngo i uốc oanh hi cục Thuế th nh phố Kon Tum Luận văn Thạc sĩ, Đại học Đà Nẵng Trịnh Thị Hồng (2015) Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra thuế doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn tỉnh Thanh Hóa Luận văn Thạc sĩ, Đại học Kinh tế - Đại học Huế Nguyễn Ngọc Hùng & Tôn Thất Cảnh Hòa & Nguyễn Kim Quyến & Đặng Thị Bạch Vân (2012) Giáo trình Quản lý Thuế NXB Kinh tế TP.HCM, TP.HCM Đặng Hồng Kỳ (2013) Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế Cục thuế tỉnh Thái Bình Luận văn Thạc sĩ, Viện Kinh tế Quản lý-Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 10 Nguyễn Thị Liên & Nguyễn Văn Hiệu (2009) Giáo trình Thuế NXB Tài chính, Hà Nội 11 Phan Hải Linh (2014) Thanh tra, kiểm tra thuế số nước kinh nghiệm cho Việt Nam [online], 9(2014), viewed 10/01/2018, from: 12 Tơ Hồi Nam (2017) Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam nhu cầu hỗ trợ pháp lý, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, July 2017 13 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế Giá trị Gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ Đặc biệt Luật Quản lý Thuế, 106/2016/QH13, Quốc Hội (2016) 14 Nguyễn Văn Tiến (2013) Một số giải pháp hồn thiện cơng thác tra, kiểm tra thuế cục thuế Nam Định Luận văn Thạc sĩ, Viện Kinh tế Quản lý,Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 15 Lê Xuân Trường (2010) Giáo trình Quản lý Thuế NXB Tài chính, Hà Nội Tài liệu tiếng Anh 16 Alm, J (2012) 'Measuring, explaining, and controlling tax evasion: lessons from theory, experiments, and field studies' International Tax and Public Finance, 19(1), 54, viewed 29 June 2017, from: 17 18 19 20 Baurer, L I (2005) 'Tax administrations and small and medium enterprises (SMEs) in Developing Countries' The World Bank, viewed 29 June 2017, from: Bouvier, M (2005) Nhập môn Luật thuế đại cương v lý thuyết thuế NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Chan, K H & Lan Mo, P L (2000) 'Tax holidays and tax noncompliance: An empirical study of corporate tax audits in China's developing economy' The Accounting Review, 75(4), 469-484, viewed 29 June 2017, from: Robbins, S P & Coulter, M (2016) Management 13th, Pearson Education USA PHỤ LỤC Phụ lục 1: Đặc điểm tình hình CCT Gò Vấp CCT Gò Vấp đơn vị hành nghiệp trực thuộc Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh, tổ chức loại hình kinh tế Đơn vị cấp mã số thuế vào ngày 29/01/2005, mã số thuế : 0301519977-017 Địa trụ sở trung tâm quận Gò Vấp số 308 đường Nguyễn Văn Nghi, Phường 7, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh Do mật độ dân số tăng nhanh, kinh tế quận Gò Vấp năm qua liên tục tăng trưởng, trình chuyển dịch cấu kinh tế theo định hướng thương mại dịch vụ định số 109/2011/QĐ-UB ngày 25/02/2011 UBND quận Gò Vấp việc quy hoạch phát triển kinh tế quận đến năm 2020 Số lượng DN hộ cá thể kinh doanh quận Gò Vấp ngày tăng, có khoảng 13.870 DN Hợp Tác Xã có đăng ký kinh doanh hoạt động theo hình thức pháp lý kê khai khấu trừ 14.500 hộ kinh doanh cá thể góp phần tích cực hệ thống bán lẻ hàng hóa, sản xuất, dịch vụ v.v từ nhiều năm qua tạo nguồn thu lớn ngày tăng cho ngân sách Nhà nước nói chung CCT Gò Vấp nói riêng Phụ lục 2: Nhiệm vụ quyền hạn CCT Gò Vấp Tổ chức triển khai thực thống văn qui phạm pháp luật thuế; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế địa bàn; Tổ chức thực dự toán thu thuế hàng năm giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp uỷ, quyền địa phương cơng tác lập chấp hành dự toán thu ngân sách Nhà nước, công tác quản lý thuế địa bàn; phối hợp chặt chẽ với ngành, quan, đơn vị liên quan để thực nhiệm vụ giao; Tổ chức thực công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích sách thuế Nhà nước; hỗ trợ NNT địa bàn thực nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật thuế, quy trình chun mơn nghiệp vụ, quy định quản lý nội vấn đề vượt thẩm quyền giải CCT Tổ chức thực nhiệm vụ quản lý thuế NNT thuộc phạm vi quản lý CCT: đăng ký thuế, cấp mã số thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, tính thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hồn thuế, xố nợ thuế, tiền phạt, lập sổ thuế, thông báo thuế, phát hành lệnh thu thuế thu khác theo qui định pháp luật thuế quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ ngành; đôn đốc NNT thực nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước Quản lý thông tin NNT; xây dựng hệ thống liệu thông tin NNT địa bàn; Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế, tốn thuế chấp hành sách, pháp luật thuế NNT tổ chức, cá nhân uỷ nhiệm thu thuế theo phân cấp thẩm quyền quản lý Chi cục trưởng CCT; Quyết định đề nghị cấp có thẩm quyền định miễn, giảm, hoàn thuế, gia hạn thời hạn khai thuế, gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, truy thu tiền thuế, xoá nợ tiền thuế, miễn xử phạt tiền thuế theo quy định pháp luật; Được quyền yêu cầu NNT, quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời thơng tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế; đề nghị quan có thẩm quyền xử lý tổ chức, cá nhân không thực trách nhiệm việc phối hợp với quan thuế để thực nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước; 10 Được quyền ấn định thuế, thực biện pháp cưỡng chế thi hành định hành thuế theo quy định pháp luật; thông báo phương tiện thông tin đại chúng hành vi vi phạm pháp luật thuế NNT; 11 Bồi thường thiệt hại cho NNT lỗi quan thuế, theo quy định pháp luật; giữ bí mật thơng tin NNT; xác nhận việc thực nghĩa vụ thuế NNT theo quy định pháp luật; 12 Tổ chức thực thống kê, kế toán thuế, quản lý biên lai, ấn thuế; lập báo cáo tình hình kết thu thuế báo cáo khác phục vụ cho việc đạo, điều hành quan cấp trên, Uỷ ban nhân dân đồng cấp quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình kết cơng tác CCT 13 Tổ chức thực kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo thuế khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ công chức, viên chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý Chi cục trưởng CCT theo quy định pháp luật 14 Xử lý vi phạm hành thuế, lập hồ sơ đề nghị quan có thẩm quyền khởi tố tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định Luật quản lý thuế pháp luật khác có liên quan 15 Giám định để xác định số thuế phải nộp NNT theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền 16 Thực nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, cơng khai hố thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho NNT thực sách, pháp luật thuế 17 Tổ chức tiếp nhận triển khai ứng dụng tiến khoa học, công nghệ thông tin phương pháp quản lý đại vào hoạt động CCT 18 Quản lý máy, biên chế, lao động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức CCT theo quy định Nhà nước ngành thuế 19 Quản lý kinh phí, tài sản giao, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn thuế theo quy định pháp luật ngành 20 Thực nhiệm vụ khác Cục trưởng Cục Thuế giao Phụ lục 3: Chức năng, nhiệm vụ đội KTT thuộc CCT Gò Vấp Nhiệm vụ cụ thể đội KTT thuế gồm: (1) Xây dựng chương trình, kế hoạch thực cơng tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế địa bàn; (2) Tổ chức thu thập thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế NNT; (3) Khai thác liệu hồ sơ khai thuế hàng tháng NNT, thu thập thơng tin, phân tích, đánh giá, so sánh với liệu thông tin quan thuế; kiểm tra tính trung thực, xác hồ sơ khai thuế; phát nghi vấn, bất thường kê khai thuế, yêu cầu NNT giải trình điều chỉnh kịp thời; (4) Tổ chức kiểm tra việc thực sách pháp luật thuế trụ sở NNT; kiểm tra tổ chức ủy nhiệm thu thuế theo quy định Luật Quản lý thuế; (5) Kiểm tra hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế thuộc diện kiểm tra trước; thực thủ tục miễn thuế, giảm thuế, trình Lãnh đạo Chi cục định; chuyển hồ sơ hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế không thuộc thẩm quyền cho quan thuế cấp giải theo quy định; (6) Ấn định thuế trường hợp khai thuế không đủ cứ, không thực tế phát sinh mà NNT khơng giải trình được; (7) Xác định trường hợp có dấu hiệu trốn lậu thuế, gian lận thuế để chuyển hồ sơ cho phận tra quan thuế cấp giải quyết; (8) Kiểm tra trường hợp NNT sáp nhập, giải thể, phá sản, ngừng kê khai, bỏ trốn, tích, chuyển đổi hình thức sở hữu tổ chức xếp lại DN, cổ phần hoá DN v.v.; (9) Thực kiểm tra, đối chiếu xác minh hoá đơn trả lời kết xác minh hoá đơn theo quy định; xử lý kiến nghị xử lý vi phạm quản lý sử dụng hoá đơn, sai phạm thuế theo kết xác minh hoá đơn; tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định quản lý, sử dụng biên lai, ấn thuế NNT tổ chức, cá nhân quan thuế uỷ quyền thu thuế, phí, lệ phí; (10) Xử lý kiến nghị xử lý trường hợp NNT có hành vi vi phạm pháp luật thuế phát KTT; (11) Tổ chức hoạt động tiếp dân trụ sở quan thuế để nắm bắt, xem xét, giải thông tin phản ánh nhân dân hành vi vi phạm sách, pháp luật thuế NNT; (12) Kiểm tra xác minh, giải tố cáo hành vi vi phạm pháp luật thuế NNT thuộc thẩm quyền quản lý CCT; đề xuất ý kiến hồ sơ tố cáo thuế không thuộc thẩm quyền giải CCT, chuyển cho quan thuế cấp quan khác có liên quan giải quyết; (13) Cung cấp thông tin điều chỉnh nghĩa vụ thuế NNT; thông tin, kết luận sau kiểm tra cho phận chức có liên quan; Rà sốt, đơn đốc, theo dõi việc thực thi định xử lý, xử phạt thuế, định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực thuế; (14) Nhận dự tốn thu ngân sách NNT thuộc CCT trực tiếp quản lý (trừ đối tượng thuộc quản lý Đội thuế liên xã, phường, thị trấn, dự toán thuế thu nhập cá nhân); trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức thực dự toán thu NNT thuộc phạm vi quản lý; (15) Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết thực công tác KTT; giải tố cáo liên quan đến NNT phạm vi CCT quản lý; (16) Tổ chức công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ văn pháp quy Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý Đội; (17) Thực nhiệm vụ khác Chi cục trưởng CCT giao ... công tác kiểm tra thuế doanh nghiệp nhỏ vừa Chi cục Thuế quận Gò Vấp Trên sở phân tích đánh giá đó, nghiên cứu đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm tra thuế doanh nghiệp nhỏ vừa Chi cục. .. doanh nghiệp nhỏ vừa Chi cục Thuế quận Gò Vấp Chương 3: Giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm tra thuế doanh nghiệp nhỏ vừa Chi cục Thuế quận Gò Vấp III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN HỒNG TRANG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM TRA THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN GÒ VẤP LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi cục thuế quận gò vấp , Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại chi cục thuế quận gò vấp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay