Đánh giá hiện trạng và nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc tự động nước thải cho các nguồn thải lớn trên địa bàn thành phố hồ chí minh

137 10 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:48

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG NƯỚC THẢI CHO CÁC NGUỒN THẢI LỚN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường Mã số ngành: 60520320 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG NƯỚC THẢI CHO CÁC NGUỒN THẢI LỚN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường Mã số ngành: 60520320 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS THÁI VĂN NAM TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Thái Văn Nam Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 13 tháng 03 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T 1G S C h 2P G Phản biện 3T S Phản biện 4P G 5T S Ủ viê Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ TP.HCM, ngày … tháng … năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ Ng ày, Ch uy : N : 24 : K Giới tính: N M S I Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt Thành phố Hồ Chí Minh II Nhiệm vụ nội dung: Tổng hợp tài liệu liên quan đến trạng nước thải địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; ánh giá trạng nguồn thải lớn hoạt động trạm quan trắc nước thải tự động địa bàn thành phố; Xây dựng Quản lý hệ thống quan trắc tự động nước thải cho nguồn thải lớn địa bàn Thành phố III IV V Ngày giao nhiệm vụ Ngày hoàn thành nhiệm vụ Cán hướng dẫn CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS.Thái Văn Nam : 13/10/2017 : 25/02/2018 : PGS.TS.Thái Văn Nam KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH PGS.TS.Thái Văn Nam I LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Hồng Nhung 22 LỜI CẢM ƠN Dưới hướng dẫn giúp đỡ PGS.TS.Thái Văn Nam, đến nay, luận văn tốt nghiệp “Đánh giá trạng nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc tự động nước thải cho nguồn thải lớn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” hoàn thành Trước hết, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Thái Văn Nam thầy giáo tận tình giúp đỡ thời gian qua Qua trình học tập, nhờ giúp đỡ phòng Quản lý khoa học Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Kỹ thuật TP.HCM, với dạy bảo tận tình thầy giáo, luận văn tốt nghiệp đúc kết bải giảng mà tác giả tiếp thu từ kiến thức, kinh nghiệm nhiều năm thầy cô giáo Tác giả xin chuyển tới thầy cô giáo lời biết ơn cao quý Được tạo điều kiện thời gian, tinh thần tài liệu, thông tin Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt giúp đỡ Lãnh đạo Chi cục anh chị em đồng nghiệp đóng góp, chia sẻ, động viên cho tác giả hồn thành khóa học luận văn Tác giả xin trân trọng cám ơn toàn thể anh chị em quan, bạn bè khóa học giúp đỡ tác giả trình học tập q trình cơng tác Xin cám ơn quan, giáo sư, tiến sỹ, nhà khoa học tác giả tài liệu thân tác giả tham khảo luận văn lòng chân thành tác giả dành cho cha mẹ, anh chị em gia đình ln bên cạnh ủng hộ vật chất, tinh thần thời gian, thúc đẩy tác giả phấn đấu hồn thành khóa học Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2018 Học viên kính lời 33 TĨM TẮT Trong quản lý xả thải nay: việc theo dõi, kiểm tra, kiểm soát quản lý xả thải Việt Nam không rõ ràng, thiếu tính quán Ví dụ, chức nhiệm vụ quan từ cấp phép cho kiểm tra, giám sát, chồng chéo xử lý, thiếu nguồn lực hỗ trợ cơng nghệ Ngồi ra, việc thiếu phối hợp với quyền địa phương, đặc biệt người dân việc phát kịp thời hành vi gây ô nhiễm từ khu công nghiệp lớn khu kinh tế duyên hải, dẫn đến khơng hiệu kiểm sốt khắc phục Trường hợp Formosa gần cho thấy điểm yếu vấn đề quản lý Đề Tài"Đánh giá trạng nghiên cứu xây dựng mạng lưới giám sát tự động nước thải cho nguồn lớn thành phố Hồ Chí Minh" tập trung vào mục tiêu: (1) Điều tra đánh giá hệ thống quan trắc nước thải nguồn lớn có; (2) Nghiên cứu xây dựng mạng lưới giám sát tự động nước thải cho nguồn rác thải lớn 1000 m / ngày thành phố Hồ Chí Minh Với việc áp dụng phương pháp phương pháp phân tích liệu; phương pháp khảo sát, phương pháp thu thập thống kê phương pháp chuyên gia, luận văn thu kết sau: - Có 46 nguồn thải từ 1000 đến 16.000 m /ngày, xác định đặc tính phân loại nguồn thải nước thải sinh hoạt, công nghiệp y tế vào sông, kênh rạch thành phố - Hiện trạng thu gom xử lý nguồn thải thành phố chưa hoàn chỉnh (nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp sở hoạt động khu công nghiệp); trừ 16 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao - Thông qua việc lựa chọn thông số quan trắc nước thải, đề xuất phát triển mạng lưới giám sát nước thải tự động đề xuất giải pháp giám sát hệ thống quảntự động cho nguồn nước thải Từ kết luận văn, tác giả đề xuất biện pháp để nâng cao hiệu việc kiểm sốt nhiễm nguồn nước nguồn trước thải sông, kênh rạch khu vực ngoại ô; 44 biện pháp nâng cao nhận thức công chúng bảo vệ môi trường trách nhiệm giữ gìn vệ sinh mơi trường ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường, định hướng sách dễ sử dụng cho nhà hoạch định sách (như nội dung theo dõi định kỳ, đẩy mạnh dự án nước thải đô thị tập trung nhà máy xử lý để giảm ô nhiễm nội thành, tạo điều kiện cho việc thực chương trình giám sát, phân cơng đơn vị tiếp nhận, cập nhật thường xuyên liệu theo dõi dựa liệu quan sát để thực mô hình dự báo đánh giá chất lượng mơi trường tương lai 55 ASBTRACT In the management of waste discharge today: the monitoring, inspection, control and management of discharge of our country is not clear, lack of consistency For example, the functions and tasks of the agency from licensing to inspection, supervision, overlapping treatment, as well as the lack of resources and technology support In addition, the lack of coordination with local authorities, especially the people in timely detection of polluting behaviors from large industrial parks and coastal economic zones, has resulted in the ineffectiveness of control as well as remediation The case of Formosa has recently revealed the weaknesses of this management problem The topic of “Evaluate in of the current status and research to build a network of wastewater automatic monitoring for large sources in Ho Chi Minh City” aims to 02 objectives: (1)To survey and evaluate the wastewater monitoring systems of existing large sources; and (2) study and build a network of wastewater automatic monitoring for wastewater large sources of 1000 m /day in Ho Chi Minh City With the application of methods such as data analysis, surveying data collection,statistics and expertise experiences, the thesis has achieved the following results: - There are 46 sources of waste from 1000 to 16,000 m /day, which determine the characteristics and classify the main sources of waste such as domestic, industrial and medical waste water into the city's rivers and canals - Current situation of collection and treatment of main sources of waste in the city is not complete (domestic wastewater, industrial waste water from establishments operating in industrial complexes); except for 16 industrial parks, export processing zones and hi-tech parks - Through the selection of wastewater monitoring parameters, we will develop an automated wastewater monitoring network and propose automated management system monitoring solutions for major wastewater sources 66 From the results of the dissertation, the author suggested measures to improve efficiency in controlling water pollution at source before discharging into rivers and canals in suburban areas; measures to raise public awareness on environmental protection and responsibility to keep environmental sanitation and sense of observance of the law on environmental protection and policy direction and ease of use for policymakers (like, monitored content periodically, to speed up the project of centralized urban waste water treatment plants to reduce pollution in the inner city, facilitate the implementation of the monitoring program, assignment units receive, regularly update the monitoring data and based on observation data to perform modeling for forecasting and evaluating environmental quality in the future) 105 3.5 Đề u t gi i pháp qu n l hệ thống quan trắc tự động nguồn th i lớn địa bàn thành phố 3.5.1 Nguyên tắc phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường Tp.HCM Cơ quan chức có nhu cầu (Thanh tra mơi trường, cảnh sát mơi trường, HEPZA, Phòng TN & MT quận Trung tâm Quan trắc tài nguyên Mơi trường Người dân có nhu cầu giám sát Trung tâm điều khiển thu nhận liệu Trạm Trạm Trạm n Hình 3.3: Nguyên tắc phối hợp công tác quản lý - Nội dung phối hợp phải liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quyền hạn đơn vị phối hợp nhằm quản lý hiệu Trạm quan trắc tự động chất lượng nước thải/khí thải sau xử lý (Hệ thống quan trắc) quản lý chặt chẽ chất lượng nước thải/khí thải Chủ nguồn thải lớn địa bàn Thành phố - Sở Tài nguyên Môi trường quan chủ trì, có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời số liệu quan trắc Hệ thống quan trắc cho Sở, ban ngành Khi có yêu cầu, Ban Quản lý Khu chế xuất, khu công nghiệp; Ban quản lý khu cơng nghệ cao; Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước; BND quận, huyện; Chủ nguồn thải lớn có trách nhiệm cử nhân tham gia phối hợp kịp thời để xử lý cố vượt Quy chuẩn môi trường 106 - Các Chủ nguồn thải lớn (trạm con) có trách nhiệm thực đầy đủ yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường công tác phối hợp nêu Quy định yêu cầu khác theo quy định pháp luật Công khai số liệu quan trắc liên tục cho người dân để giám sát trường hợp kiểm soát nước thải nhà máy Fomosa Hà Tĩnh 3.5.2 Nguyên tắc hoạt động chung Hệ thống quan trắc - Dữ liệu từ hệ thống quan trắc truyền hệ thống điều hành trạm quan trắc tự động chất lượng nước thải/khí thải sau xử lý (Hệ thống điều hành) thuộc Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường qua mạng internet với tần suất phút/lần, liên tục 24 giờ/ngày - Số liệu quan trắc Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường kiểm tra, xử lý phần mềm chuyên dụng - Sau xử lý, số liệu quan trắc lưu trữ sở liệu Hệ thống điều hành thuộc Trung tâm Quan trắc tài nguyên môi trường - Số liệu quan trắc, tùy theo nhu cầu quản lý chia sẻ cho Ban quản lý Khu chế xuất, khu công nghiệp; Ban quản lý khu công nghệ cao; Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước, Chủ nguồn thải lớn vận hành hệ thống quan trắc thông qua mạng internet để đơn vị phối hợp giám sát, quản lý, kiểm tra, khắc phục xử lý có cố - Trong trường hợp có cố, phần mềm tự động phát tín hiệu cảnh báo (bằng email tin nhắn) đến thủ trưởng (hoặc cá nhân ủy quyền) Sở, ban ngành tùy theo chức quản lý, thủ trưởng Chủ nguồn thải lớn (hoặc cá nhân ủy quyền) tương ứng 3.5.3 Nguyên tắc l cố vượt Quy chuẩn cho phép - Số liệu quan trắc vượt Quy chuẩn cho phép chia trường hợp sau: Trong nước thải có thơng số mơi trường nguy hại, loại vi khuẩn, thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật giá trị pH nằm ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật - Nguyên tắc xử lý cố: Trường hợp vượt Quy chuẩn cho phép có tính chất lặp lặp lại liên tục: Thiết bị lấy lưu mẫu tự động thực trích mẫu tự động lưu giữ mẫu 107 trạm quan trắc (theo chương trình cài đặt s n), đồng thời phần mềm tự động cảnh báo tin nhắn email đến bên liên quan phối hợp xử lý Chủ nguồn thải lớn phải tạm ngưng xả thải; đồng thời báo cáo văn cho Sở Tài nguyên Mơi trường giải trình cố, phương án khắc phục báo cáo kết khắc phục để theo dõi, giám sát, tạm ngưng bật lại hệ thống cảnh báo; Trường hợp không nhận liệu từ Hệ thống quan trắc: Sở Tài nguyên Môi trường thông báo (bằng tin nhắn, email) yêu cầu doanh nghiệp kiểm tra khắc phục có văn giải trình cố Trường hợp số liệu bất thường: Sở Tài nguyên Môi trường thông báo (bằng tin nhắn, email) yêu cầu doanh nghiệp kiểm tra khắc phục có văn giải trình cố Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường cá nhân ủy quyền định (bằng tin nhắn, email, văn bản) cho Giám đốc Trung tâm Quan trắc tài ngun mơi trường để tiến hành phân tích mẫu (quyết định phân tích mẫu, thơng số phân tích) mẫu lấy lưu giữ hệ thống quan trắc thời gian xảy cố; Kết phân tích mẫu sở để thực thi biện pháp quản lý nhà nước môi trường Chủ nguồn thải lớn; - Thời gian khắc phục cố Trường hợp không nhận liệu, hình ảnh từ hệ thống quan trắc, Chủ nguồn thải lớn phải kiểm tra, khắc phục thời hạn tối đa 01 ngày làm việc có văn giải trình ngun nhân khơng truyền liệu quan trắc Trường hợp số liệu quan trắc, đơn vị vận hành hệ thống quan trắc phải xử lý quy trình cố kỹ thuật bên Thời gian xác định nguyên nhân cố (do lỗi kỹ thuật trạm hay cố môi trường) chậm 01 (một) kể từ nhận tin nhắn từ hệ thống cảnh báo Chủ nguồn thải lớn phải báo cáo (tin nhắn, email) thời gian chậm 01 (một) (trong hành chính) văn thời gian chậm 01 (một) ngày làm việc cho Sở Tài nguyên Môi trường nguyên nhân cố, kế hoạch khắc phục để giám sát, kiểm tra tạm ngưng hệ thống cảnh báo 108 Sau cố khắc phục, Chủ nguồn thải lớn phải có báo cáo (tin nhắn, email) thời gian chậm 01 (một) (trong hành chính) văn thời gian chậm 01 (một) ngày làm việc cho Sở Tài nguyên môi trường để theo dõi, giám sát, bật lại hệ thống cảnh báo Đối với trường hợp cố môi trường: Khi nhận thông báo từ hệ thống cảnh báo (bằng tin nhắn, email) Chủ nguồn thải lớn phải tạm ngưng xả thải có báo cáo (tin nhắn, email) thời gian chậm 01 (một) (trong hành chính) văn thời gian chậm 01 (một) ngày làm việc cho Sở Tài nguyên Môi trường nguyên nhân cố, kế hoạch khắc phục để giám sát, kiểm tra, tạm ngưng hệ thống cảnh báo Sau cố khắc phục, Chủ nguồn thải lớn phải có báo cáo (tin nhắn, email) thời gian chậm 01 (một) (trong hành chính) văn thời gian chậm 01 (một) ngày làm việc cho Sở Tài nguyên Môi trường để theo dõi, giám sát, bật lại hệ thống cảnh báo thông báo cho phép tiếp tục xả thải 109 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ K t luận Đề tài “Đánh giá trạng Nghiên cứu xây dựng hệ thống quan trắc tự động nước thải cho nguồn thải lớn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” thực hồn tất Các nội dung đặt hồn thành với nội dung cụ thể sau: Luận văn thống kê 46 nguồn thải từ 1.000 -16.000 m /ngày.đêm, nguồn thải cơng nghiệp chiếm tỉ lệ 81% tổng số nguồn thải lớn bao gồm KCN, KCX nguồn thải KCN, KCX, lại nguồn thải hoạt động lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát sinh nước thải sinh hoạt chiếm tỉ lệ 11% 8% nguồn thải hoạt động lĩnh vực y tế Tất nguồn thải lớn khảo sát đề tài có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn chiếm tỉ lệ 100% Tuy nhiên, có 17/46 (đạt tỉ lệ 37%) nguồn thải lớn KCN, KCX đầu hệ thống quan trắc nước thải tự động có đường truyền liệu Sở Tài ngun Mơi trường, số nguồn thải lại đầu hệ thống quan trắc nước thải tự động chưa kết nối liệu Sở Tài ngun Mơi trường Ngồi ra, số hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung TPHCM vào hoạt động chưa đầu hệ thống quan trắc nước thải tự động Tại KCN, KCX TPHCM đầu hệ thống quan trắc nước thải tự động có đường truyền liệu Sở Tài nguyên Môi trường, hệ thống quan trắc hoạt động liên tục, cố định theo phương án gián tiếp, thông số COD, TSS, pH, lưu lượng nước thải quan trắc liên tục liệu truyền Trung tâm trung bình phút/lần Các hệ thống quan trắc nước thải tự động từ đưa vào hoạt động đến hoạt động tốt, ổn định, có cố xảy chủ yếu cố điện nhiên xảy thời gian ngắn nên kịp thời khắc phục, không gây ảnh hưởng lớn đến việc thu nhận số liệu truyền liệu trung tâm Hoạt động hệ thống quan trắc nước thải tự động thông tin tức thời cố hệ thống xử lý nước thải đến nhà vận hành, quan quản lý, giúp cho việc khắc phục, giải cố trình vận hành xử lý kịp thời 110 Trên sở hoạt động thực tế hệ thống quan trắc nước thải tự động KCN, KCX, trạng hoạt động nguồn thải lớn địa bàn TPHCM, dựa sở khoa học, luận văn lựa chọn thông số đo đưa tiêu chí lựa chọn thiết bị đo phục vụ cho việc xây dựng hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải; Đưa phương pháp luận nội dung cần thiết cho hoạt động quan trắc tự động chất lượng nước thải; Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát tự động liên tục chất lượng môi trường nước thải cách đồng với phương pháp công nghệ quan trắc tiên tiến, đại, hệ thống đầu theo hướng mở, có tính đến mở rộng thêm mạng lưới trạm quan trắc tự động nước thải, nguồn thải có quy mô lớn Như với kết nghiên cứu đề tài, việc triển khai ứng dụng hệ thống quan trắc tự động chất lượng nước thải vào công tác quản lý môi trường giúp cho nhà quản lý linh động công tác bảo vệ môi trường Vì khẳng định đóng góp cho nhiệm vụ quản lý mơi trường TP.HCM Tóm lại việc nâng cao lực quan trắc tài ngun mơi trường góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho đề tài nghiên cứu khoa học tiếp theo, phục vụ cho công tác quản lý môi trường, cho mục tiêu phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh Ki n nghị Trên sở nội dung nghiên cứu, tác giả đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác quản lý kiểm sốt nhiễm mơi trường quan quản lý nhà nước chủ nguồn thải lớn sau: - Tăng cường phối hợp, quản lý, giám sát Sở, Ngành chức hoạt động quan trắc môi trường mà cụ thể kiểm soát chặt chẽ, liên tục lưu lượng, chất lượng nước thải trước thải môi trường; - Chức tự động thu thập, lưu trữ mẫu vượt quy chuẩn giúp quan quản lý nhà nước mơi trường có thơng tin, chứng cụ thể để xử lý vi phạm môi trường bồi thường thiệt hại môi trường; - Bảo đảm cung cấp chuỗi số liệu tin cậy, tức thời liên tục làm sở cho việc phát cảnh báo sớm vấn đề môi trường, đánh giá trạng, xu 111 diễn biến môi trường phục vụ công tác quản lý, bảo vệ mơi trường hoạch định sách - Cung cấp nguồn thơng tin quan trọng, xác cho nhà máy xử lý nước thải để điều chỉnh kịp thời hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải Từ giúp giảm nhiễm mơi trường - Đưa cơng tác quan trắc môi trường Thành phố ngày hoàn thiện Ngoài ra, tác giả kiến nghị quan ban ngành có chức Thành phố Hồ Chí Minh cần: - Xem xét sớm đưa vào áp dụng nội dung quan trắc tự động nguồn thải, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm soát nguồn thải TPHCM, xây dựng hệ sở liệu nguồn thải thành phố - Phân công đơn vị tiếp nhận cập nhật thường xuyên liệu quan trắc, đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ cho đơn vị thực chương trình quan trắc - Dựa liệu quan trắc thực mơ hình hố phục vụ cơng tác dự báo, đánh giá chất lượng môi trường tương lai - Với đặc thù điểm nóng hoạt động sản xuất nước, Thành phố cần nghiên cứu đề xuất quảnnguồn thải lớn có lưu lượng từ 500 m /ngày.đêm trở lên khu công nghiệp, khu công nghệ cao từ 100 m /ngày.đêm trở lên - Xây dựng hoàn thiện hệ thống thu gom xử lý nước thải sinh hoạt toàn địa bàn thành phố; Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục cho nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt nguồn thải cực lớn, lưu lượng nước thải từ 200.000 m /ngày.đêm trở lên TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Quốc hội, 2014, Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng năm 2014; [2] Bộ Tài nguyên Môi trường, 2011, Thông 29/2011/TT-BTNMT ngày 01/8/2011 quy định “Quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa”; [3] Thủ tướng Chính phủ, 2007, Quyết định 16/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 phê duyệt “Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc tài nguyên môi trường quốc gia đến năm 2020” [4] Thủ tướng Chính phủ, 2013, Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; [5] Tổng cục Môi trường, 2012, Thực trạng hoạt động quan trắc môi trường thời gian qua; [6] [6]Trung tâm quan trắc Phân tích mơi trường Tp.HCM , 2015, Báo cáo giám sát chất lượng môi trường Tp.HCM năm 2015; [7] Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương, 2010, dự án “Tăng cường lực quan trắc tài ngun mơi trường Tỉnh Bình Dương từ năm 2010 đến 2020”; [8] Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Tiền Giang, 2010, dự án “Quy hoạch hệ thống quan trắc môi trường tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2010 – 2020”; [9] Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Long An, 2010, dự án “Quy hoạch mạng lưới quan trắc mơi trường nước mặt, nước ngầm, khơng khí địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020”; [10] Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, 2011, Quyết định số 2965/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 việc “Phê duyệt Mạng lưới quan trắc môi trường địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020” [11] Báo cáo số 211/BC- BND BND TP.HCM ngày 24/8/2015 V/v tổng kết chương trình hỗ trợ chuyển dịch kinh tế giai đoạn 2011 – 2015, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2016 - 2020 [12] Báo cáo số11120/SGTVT-KH ngày 10/7/2017 Sở Giao thông vận tải 113 [13] Ủy ban nhân dân TPHCM (2011),Quyết định 27/QĐ- BND ban hành Kế hoạch thực Nghị Đại hội Đảng thành phố lần thứ IX Chương trình giảm nhiễm mơi trường giai đoạn 2011 – 2015 [14] Trung tâm Quan trắc Phân tích mơi trường (2016), Báo cáo chất lượng kênh rạch địa bàn thành phố [15] Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM (2015), Báo cáo tổng kết 05 năm thực chương trình giảm thiểu nhiễm môi trường [16] Ban quản lý khu chế xuất khu công nghiệp TPHCM (2012), Báo cáo thực sách pháp luật bảo vệ mơi trường KXC/KCN [17] Ban quản lý khu công nghệ cao TPHCM (2013), Báo cáo sơ kết 03 năm thực chương trình giảm thiểu nhiễm mơi trường - http://quantracmoitruong.gov.vn/ - http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn/default.aspx - http://gemstat.org/ - http://www.epd.gov.hk/epd/english/top.html - http://www.aecen.org/thailand-pollution-control-department - http://www.hochiminhcity.gov.vn : website Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.donre.hochiminhcity.gov.vn : website Sở Tài nguyên Mơi trường thành phố Hồ Chí Minh - http://www.hepa.hochiminh.gov.vn: website Chi cục Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh - http://www.vietan-enviro.com/tram-quan-trac-chat-luong-nuoc-thai-tudong/ http://vea.gov.vn/vn/truyenthong/tapchimt/nctd42009/Pages/Kết xác định vi phạm, mức độ ảnh hưởng hành vi gây ô nhiễm Công ty Cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam PHỤ LỤC I DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC (lưu lượng t 1.000 m ngày đêm) S T T Q Loại Ch Ng C XT ĐƠ h đ ( u N q ộ mồ u B 14 B Li 1.S S ện L ện ên ôn h ý h tụ 0g T C 39 V Li C S ôn Lê ăn ên ố g D ph tụ n T B 28 B Li C S ện ện ên ố h C h tụ n T C 18 Sả Li C S N n ên ố T N xu tụ n T ổn gu ất c g N g yễ bi & cô n a, t M B 12 B Li C S ện ện ên ố h H h tụ n T C L C Li R S ôn ô hu ên g S2 ng tụ c T ty 5, cư c h N T kh C L C Li R & S ôn ô hu ên g H ng tụ c T C Đ C Li S S ôn ại hợ ên ô g lộ tụ n T N ă m c 2 2 2 2 S T T 1 1 Q Loại Ch Ng C XT ĐƠ h đ ( u N q ộ mồ u Đi ền C K K Li S S ôn hu hu ên ôở g cô cô tụ nT C 48 D Li R S ôn Tă ệt ên g ng m tụ c T ty N ay c h N C B 26 B Li C & S ện ện ên ô h L h tụ n T N Lê N Li K S hà V ướ ên ê m ăn c tụ n T N 17 Sả Li K S hà n ên ê m Lê xu tụ n T N X Li K S hà D ên ê m K lý tụ n T áy C nư c h N X N ớc C 1/ M Li K & S ôn 14 ay ên 5ê g m tụ 0n T ty N ặc c 0h N gu K Li & C K R S ôn C hu ên g N cô tụ c T C D M Li S ôn 10 ay ên N ă m c 2 2 0 2 S T T 2 2 Q Loại Ch Ng C XT ĐƠ h đ ( u N q ộ mồ u T ph N ườ H ng C K K Li R S ôn C hu ên g N cô tụ c T C 91 T Li K S ôn hự ên ê g Tr c tụ n T ty ườ ph c h N ng Sả ẩ T & C Đ K S ôn ườ n he ê g ng xu o n T ty số ất m h N C 1, ẻ 33 N Li K & S ôn C ướ ên êở g hế c tụ nT T K K Li K S ổn C hu ên 5ê g N C tụ 0n T Bì ơn c 0h N ng nh g C 48 N Li GS & S ôn ướ ên u g Đ c tụ ố T ty ườ uố c i N C Ph ng K ng Li & K 3.RN S hu ườ hu ên 0ạ ch ng ch tụ 0c T C K K Li C S ôn hu hu ên ố N ă m c 2 2 2 0 S T T 3 Q Loại Ch Ng C XT ĐƠ h đ ( u N q ộ mồ u K 1, n C ph X ườ C 25 Li S S ôn B ên ôở g K tụ nT ty C c gN X Sả Li & T 12 1.R S ổn n ên 0ạ g Lê xu tụ 0c T C 12 Sả Li 3.R S ôn n ên 0ạ g Lê xu tụ 0c T ty V ất, c 0h N C ăn si N 32 Sả Li 1.SR & S hà Đ n ên m ặn xu tụ c T áy g ất c h N sữ V sữ C 94 M Li 1.R & S ôn ay ên 0ạ g Q m tụ 0c T ty uố ặc c 0h N c X Li & C ấp 2.S R S ôn 1, ên ạc g xã lý tụ 0h T ty Đ ch c 0N N xử a ất C L Sả Li 4.gã & S ôn ô n ên g C xu tụ T N ă m c 2 3 S T T Q Loại Ch Ng C XT ĐƠ h đ ( u N q ộ mồ u C ủC Tỉ M Li R S 3 ôn g C ôn g ty C ôn g ty C ôn g ty X T ổn g C ôn C ôn g ty T D oa nh C ôn nh lộ ấp B àu Tr e11 A đư ờn g T ổn g kh o13 9/ 15 58 Lê 48 X a lộ ấp trạ m Ph ườ ay ên Gi tụ Li ên tụ c K Li C ên N tụ c X Li ăn ên g tụ dầ c uGi Li ết ên m tụ ổ c Sả Li n ên xu tụ ất c Sả Li n ên xu tụ Sả Li n ên c T 2.K S ên 0h T Lậ N 3.p & S T N & n S gở T r N R a & S 0ạ 0c T 0h N CS &T u ổ ố n i g N T ổ n 1R B 5ạ ộ N ă m c 2 2 6 2 S T T 4 4 4 Q Loại Ch Ng C XT ĐƠ h đ ( u N q ộ mồ u T qu hu T ận ấp Sả Li 4.K B ổn B n ên ên ộ g àu xu tụ 0h T cô Tr ất c 0Đ N ng e, C ph Sả Li 6.ức K & B ôn ườ n ên 0ê ộ g ng xu tụ 0n T ty Tâ ất c 0h N n Sả Li & C xã R B ôn Hi n ên ộ g ệp xu tụ c T ty Ph ất c h N C ướ N ấp Sả Li K & B hà T n ên ê ộ m hớ xu tụ n T áy i ất c h N nư Tâ 08 S & C 47 Sả Li B ôn n ên uộ g X xu tụ ốT C K Sả Li R B ôn hu n ên ộ g ph xu tụ c T T lưu lượng N ă m c 5 5 2 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ số liệu Phòng Kiểm sốt nhiễm – Chi cục Bảo vệ môi trường, năm 201 ... Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá trạng phát thải hoạt động quan trắc tự động nguồn thải lớn Thành phố Hồ Chí Minh - Nghiên cứu, xây dựng mạng lưới quan trắc nước thải tự động cho nguồn thải lớn nhằm... giá trạng, xu diễn biến chất lượng nước gặp nhiều khó khăn Do đó, đề tài Đánh giá trạng nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc tự động nước thải cho nguồn thải lớn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. .. trắc tự động nước thải cho nguồn thải lớn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tập trung nghiên cứu nội dung sau: Nội dung 1: Tổng hợp tài liệu liên quan đến trạng nước thải địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc tự động nước thải cho các nguồn thải lớn trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Đánh giá hiện trạng và nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc tự động nước thải cho các nguồn thải lớn trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay