Đánh giá hiện trạng và đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm soát, dự báo ô nhiễm môi trường tại TP HCM

140 19 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:48

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM ***** ĐỖ MINH LUÂN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ CƠNG TÁC KIỂM SỐT, DỰ BÁO Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG TẠI TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trườngsố ngành: 60520320 TP HCM, tháng 03 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM ***** ĐỖ MINH LUÂN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ CƠNG TÁC KIỂM SỐT, DỰ BÁO Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trườngsố ngành: 60520320 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Thái Văn Nam TP HCM, tháng 03 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Thái Văn Nam Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T C h G Ho T P Ng n P P T n T Ng T Ủ Ng y Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Đỗ Minh Luân Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 07/05/1979 Nơi sinh: TP HCM Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường MSHV: 1641810003 I- Tên đề tài: Đánh giá trạng đề xuất xây dựng sở liệu phục vụ cơng tác kiểm sốt, dự báo nhiễm môi trường TP.HCM II- Nhiệm vụ nội dung: (1) Tổng hợp thơng tin liên quan (2) Đánh giá trạng xây dựng sử dụng sở liệu phục vụ cơng tác kiểm sốt, dự báo nhiễm mơi trường TP.HCM (3) Phân tích SWOT hoạch định chiến lược (4) Xây dựng phương pháp luận để thiết lập hoàn thiện sở liệu phục vụ cơng tác kiểm sốt, dự báo nhiễm môi trường TP.HCM (5) Đề xuất giải pháp thiết lập nâng cấp, hồn thiện CSDL phục vụ cơng tác kiểm sốt, dự báo nhiễm mơi trường TP.HCM III- Ngày giao nhiệm vụ: ngày 25 tháng năm 2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày 28 tháng năm 2018 V- Cán hướng dẫn: PGS.TS Thái Văn Nam CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) PGS.TS Thái Văn Nam PGS TS Thái Văn Nam i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Ngồi ra, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực (Ký ghi rõ họ tên) Đỗ Minh Luân ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp cho phép gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi cho thực luận văn Đặc biệt, xin cảm ơn Thầy PGS.TS Thái Văn Nam trực tiếp hướng dẫn làm cố vấn cho suốt thời gian thực luận văn Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè người thân giúp đỡ động viên tôi, giúp vượt qua khó khăn suốt q trình thực luận văn Tuy nhiên, thời gian thực luận văn hạn hạn chế kinh nghiệm, kết thực luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, hạn chế định Vì vậy, tơi mong nhận đóng góp ý kiến từ q thầy, để giúp tơi hồn thành tốt luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Học viên thực (Ký ghi rõ họ tên) Đỗ Minh Luân TÓM TẮT Mục tiêu nghiên cứu đánh giá trạng CSDL phục vụ công tác kiểm sốt, dự báo nhiễm mơi trường TP.HCM từ xây dựng sở khoa học đề xuất giải pháp thiết lập; thành lập CSDL phục vụ cơng tác kiểm sốt, dự báo nhiễm mơi trường Thông qua phương pháp tổng hợp tài liệu, phân tích hệ thống, so sánh đánh giá phân tích SWOT hệ thống CSDL mơi trường tại, nghiên cứu đạt số kết sau: (1) Tổng quan thông tin CSDL, mơ hình kiểm sốt – tính tốn – dự báo ô nhiễm môi trường, điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu tìm hiểu nghiên cứu liên quan; (2) Đánh giá trạng CSDL môi trường TP.HCM kèm theo kết phân tích SWOT 04 điểm mạnh (S), 07 điểm yếu (W), 07 hội (O) 06 thách thức (T) từ nhóm phân tích chiến lược bao gồm: 04 nhóm S+0, nhóm S-T, 04 nhóm O-W nhóm -W-T; (3) Xây dựng sở khoa học cho việc thiết lập hồn thiện CSDL mơi trường gồm 05 lớp CSDL cần thiết tối thiểu; (4) Bên cạnh đó, nghiên cứu tiến hành đề xuất số giải pháp: nâng cấp hồn thiện mạng lưới quan trắc mơi trường (khơng khí: 18 trạm tự động giai đoạn 2018 - 2020 02 trạm tự động giai đoạn 2021 - 2030; nước mặt: 12 trạm tự động giai đoạn 2018 - 2020 10 trạm tự động giai đoạn 2021 - 2030); bổ sung tiêu quan trắc; hoàn thện chế, sách pháp luật; chia sẻ liệu; đào tạo nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây dựng CSDL môi trường TP.HCM phục vụ cho cơng tác kiểm sốt dự báo ô nhiễm môi trường ABSTRACT The gold of this study is to assess the current state of the database for environmental pollution control and prediction in HCMC, thereby establishing a scientific basis and propose solutions to build database for environmental pollution control and forecasting Through the methods of document synthesis, system analysis, comparison and SWOT analysis of the system of environmental database system, the research has achieved the following results: (1) Overview of information on the database, control models - calculation and forecast of environmental pollution, natural and socio-economic conditions of the study area and related studies; (2) Evaluate the current status of the environmental database in Ho Chi Minh City with the results of SWOT analysis including strengths (S), weaknesses (W), 07 opportunities (O) and 07 challenges (T) and strategic analysis groups including: groups S + 0, groups ST, 04 groups OW and groups -WT; (3) Building the scientific basis for the development of an environmental database consisting of layers of database; (4) In addition, the study also proposed some solutions: upgrading and improving environmental monitoring network (air environment: 18 automatic stations in the period 2018 - 2020 and 02 automatic stations in the period of 2021 2030, surface water: 12 automatic stations in the period of 2018 - 2020 and 10 stations automatically in the period of 2021 - 2030), addition of monitoring indicators, completion of mechanisms and policies, share data, training human resources and applying information technology to build environmental database in HCM city for controlling and forecasting environmental pollution MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC HÌNH DANH xi MỤC xii BẢNG MỞ ĐẦU I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1 II MỤC TIÊU .3 III NỘI DUNG NGHIÊN CƯU IV PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU IV.1 Phương pháp biên tập, tổng hợp tài liệu IV.2 Phương pháp phân tích hệ thống .5 IV.3 Phương pháp so sánh, đánh giá IV.4 Phương pháp phân tích bên liên quan (Stakeholder Analysis = SA) IV.4.1 Các khái niệm IV.4.2 Nội dung trình tự phân tích bên liên quan .5 IV.5 Phương pháp phân tích SWOT IV.5.1 sở lựa chọn phân tích SWOT IV.5.2 Giới thiệu phương pháp phân tích SWOT IV.5.3 Cấu trúc phương pháp phân tích SWOT IV.5.4 Nội dung phương pháp phân tích SWOT V ĐỐI TƯỢNG PHẠM VI NGHIÊN CỨU VI Ý NGHĨA KHOA HỌC THỰC TIỄN VI.1 Ý nghĩa khoa học VI.2 Ý nghĩa thực tiễn .9 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 10 1.1 Giới thiệu CSDL 10 1.1.1 Giới thiệu chung 10 1.1.2 Các nguyên tắc ứng dụng việc xây dựng sở liệu 11 1.1.3 Hiện trạng thu thập, thiết lập CSDL môi trường Việt Nam 12 1.2 Các mơ hình kiểm sốt, tính tốn, dự báo nhiễm mơi trường 14 1.2.1 Mơi trường khơng khí 14 1.2.2 Môi trường nước 22 1.3 Tổng quan điều kiện tự nhiên, trạng mơi trường nước mặt khơng khí TP.HCM 30 1.3.1 Điều kiện tự nhiên .30 1.3.2 Hiện trạng môi trường 32 1.4 Các nghiên cứu liên quan 34 1.4.1 Nghiên cứu xây dựng CSDL 34 1.4.2 Nghiên cứu xây dựng CSDL môi trường 35 1.4.3 Nghiên cứu ứng dụng mơ hình việc tính tốn, dự báo ô nhiễm môi trường 36 CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỞ DỮ LIỆU VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI TP.HCM 40 2.1 sở liệu mơi trường khơng khí Tp HCM .40 2.1.1 Hiện trạng mạng lưới quan trắc mơi trường khơng khí TP.HCM 40 2.1.2 Kết quan trắc mơi trường khơng khí giai đoạn 2010 - 2015 43 2.1.3 Dự báo ô nhiễm mơi trường khơng khí từ kết quan trắc Tp HCM .44 2.2 sở liệu nước mặt thủy văn .48 2.2.1 Hiện trạng mạng lưới quan trắc nước mặt thủy văn Tp HCM .48 PL-2 C h i C a s n ẻ g t h C Phục v c ụ Cổng t h H ệ-sự T hơ nĐi pều hDị òch ngGi ao -Q uả S h a r k i Điều t Dịch h Giao tr Qu ản PL-3 Q n g Th đ a nợ hc tí Văn L u tr ữ A S P N Giới T C thiệJ A T u V n r l A g u C nliệu S Arc g n D GIS t ề L ắ A c Giới S thi m u P Quản C T Q r - u u C ả n S n Q g - u t C ả S n PL-4 C S C C ụ c K i ể m s C S D L t í c h h C S D L v T h iế t lậ Q u ả X â y d ự n g Arc GIS A G S i P i N X â y d ự n PL-5 X â y T í c h P h ầ n T r u n m C t S vụ h CS q DL u X â Cy S Dd Lự P n h n g GiớiP thiệu H n Tru P PL-6 quản l ý T y r ề u n n g t t Tạ p t V Môi i t ệ r n ASP Q N u E Joo Giớim thiệu l Tru a Giới ASP T N r E o ASP GiớiN E PL-7 PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ QUAN TRẮC KHƠNG KHÍ ĐỀ XUẤT S T T ê n Lo G Tọa h KinhV i độ ĩ QuanH N 1Q V t ề uậ ị i r n Quan QK N V uh t ề ị au r n T Qu T h NV h a ả ề ị ả n o n tr K Quan C N V h ầ t ề ị u n r Q n trí T V V u â i ị a n ệ tr n P Q K h u DV h âị ú a u n Q n trí T K u cV h h a ưị u trí n 19 20 19 16 19 18 20 PL-8 H i ệ p P K h u d â n Chu T â n n g T L r i n h 1 Q u a n t r ắ Q u a n tr Q u a n Q u LK a ê h n u M t i d r n â ắ Q B P u ì h a n ò n h n V ị trí m ới V ị C trí nV gị trí n g h i V ệ ị p trí m ới 6 17 62 0, 19 6 20 19 10 8, G V i ị 18 a tr PL-9 K Q h C u u ô a n v n g ự Q T B u h ệ a n Q n S D u O a S n Q H T u r a n n NQ B gu ì ãa n n t h tr K Q A h u n u a n V ị trí m 1 20 80 V ị 19 tr V ị 19 tr 2 V ị 18 tr 9 V ị trí m 6 20 25 V ị 19 tr PL-10 T h ủ Vòng C át Q K u h a u n Q u x a o n a tr DV â ị 19 n trí GV 61 i ị 19 a trí PL-11 PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ QUAN TRẮC NƯỚC MẶT ĐỀ XUẤT S T K ý Mục K K Vĩ đíchh i đ Đ B Bán ế Ch Đ T Tán r Ah Đ H Hán ò Ph Đ K Nán ê 4h Đ H Hán ó Ah N NĐ h Bán Đ V Ván Ch Đ P Pán h Ah Đ L Lá ê Vn Sh S ô n g S i G ò nK ê n h 1 PL-12 1 1 2 Đ Đ i Đn ệ Bh n Pg Đ C Cán ầ Ch Đ C Cán ầ Mh B ì T h B ì A n T h a H ò Ô n BĐ Đán Đ Tán Th Đ Bán Ph Đ Aá Ln Đ Tá Ln h Đ Há Bn Đ Oá Bn 9 S ô n g S K ê n h 5 1 r PL-13 C h P h N h ị Đ Cá Vn h Đ Pá Đn Đ Ná Tn Đh 9 1 PL-14 PHỤ LỤC 4: DANH MỤC CÁC NGUỒN THẢI PHẢI THỰC HIỆN QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường) S T T 4 N LTThông o ổg s nu L M áy L uL ò L L Lò S ớL uL ả nò n uL x hL u ơò u L L ấ nò t 2l p u T ất N L c L h ả, ò i u tr h ệ lư L L ò u n S TT lư ả ấth n cải L x ế u u t S ả n S LT L ả ớh n niT uL S ả há h n p u PL-15 S ả n S ả n x u ấ t H S ả n S ả n x S ả n x S ả n x u S ả n x u T há p T h ù n g L u L u T lư h L p h u y lư T h L ù n u g lư T há pT h LT ớhá np ch hu T ơh ni 0.L 0ò 0n L L L u lư L L u lư PL-16 L o i h ì n h X Lá ớc nđ ị hn ơh nt L ò L ớL nò đ hL ò S ả n x u C s c L n h n t X c đ ị nL u L u lư L L L ò u h lư ợn g, ...  Đánh giá trạng CSDL phục vụ cơng tác kiểm sốt, dự báo nhiễm môi trường TP. HCM  Xây dựng sở khoa học đề xuất giải pháp xây dựng CSDL phục vụ cơng tác kiểm sốt, dự báo nhiễm môi trường TP. HCM. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM ***** ĐỖ MINH LUÂN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ CƠNG TÁC KIỂM SỐT, DỰ BÁO Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG TẠI TP. HCM. .. Tên đề tài: Đánh giá trạng đề xuất xây dựng sở liệu phục vụ công tác kiểm sốt, dự báo nhiễm mơi trường TP. HCM II- Nhiệm vụ nội dung: (1) Tổng hợp thơng tin có liên quan (2) Đánh giá trạng xây dựng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm soát, dự báo ô nhiễm môi trường tại TP HCM , Đánh giá hiện trạng và đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm soát, dự báo ô nhiễm môi trường tại TP HCM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay