Đánh giá hiện trạng hệ thống công nghệ xử lý nước thải theo từng tuyến bệnh viện trên địa bàn tp HCM và đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp

138 10 0
  • Loading ...
1/138 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN PHẠM THANH THUỶ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THEO TỪNG TUYẾN BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÙ HỢP LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ Thuật Môi Trường Mã ngành: 60520320 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 10 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN PHẠM THANH THUỶ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THEO TỪNG TUYẾN BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÙ HỢP LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ Thuật Môi Trường Mã ngành: 60520320 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS Hoàng Hưng TP HỒ CHÍ MINH, tháng 10 năm 2016 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : GS.TS Hoàng Hưng (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên GS.TSKH Nguyễn Trọng Cẩn PGS.TS Huỳnh Phú PGS.TS Phạm Hồng Nhật TS Nguyễn Xuân Trường TS Nguyễn Thị Hai Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM PHỊNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Trần Phạm Thanh Thuỷ Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 16/12/1989 TP.HCM Chuyên ngành: Kỹ Thuật Môi Trường Giới tính: Nơi sinh: MSHV: 1441810008 I- Tên tài: đề ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THEO TỪNG TUYẾN BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÙ HỢP II- Nhiệm vụ nội dung: - Đánh giá trạng công nghệ xử lý nước thải theo tuyến bệnh viện địa bàn TP.HCM (tuyến công lập tuyến ngồi cơng lập) - Điều tra, khảo sát thu thập thông tin trạng xử lý nước thải bệnh viện lựa chọn đề tài về: quy mơ hệ thống, quy trình cơng nghệ, thành phần tính chất nước thải phát sinh, trạng áp dụng công nghệ xử lý nước thải, trạng triển khai công tác bảo vệ quản lý môi trường - Đánh giá trạng công nghệ xử lý nước thải bệnh viện theo tuyến về: trạng áp dụng công nghệ xử lý nước thải xây dựng hồ sơ công nghệ xử lý nước thải bệnh viện lựa chọn - Đề xuất giải pháp quản lý phù hợp III- Ngày giao nhiệm vụ: (Ngày bắt đầu thực LV ghi QĐ giao đề tài): 20/08/201 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: Tháng 10/2016 V- Cán hướng dẫn: GS.TS Hoàng Hưng (Họ tên chữ ký) CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Trần Phạm Thanh Thuỷ ii LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn GS.TS Hoàng Hưng tận tình hướng dẫn, động viên tạo điều kiện thuận lợi, ý kiến đóng góp sâu sắc cho em hoàn thành luận văn Em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy Cô Cán Trường Đại Học Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh hết lòng giảng dạy, truyền đạt kiến thức giúp đỡ em suốt trình học tập Cảm ơn học viên lớp Cao học mơi trường 14SMT11 hỗ trợ tơi q trình học tập để hoàn thành luận văn Cuối cùng, cảm ơn gia đình bạn bè động viên, hỗ trợ tơi suốt q trình học tập Tác giả luận văn Trần Phạm Thanh Thuỷ iii TÓM TẮT Luận văn cao học ”Đánh giá trạng hệ thống công nghệ xử lý nước thải theo tuyến bệnh viện địa bàn TP.HCM đề xuất giải pháp quản lý phù hợp” thực nội dung sau: - Luận văn tổng quan tình hình xử lý nước thải bệnh viện địa bàn TP.HCM Luận văn phân tích tiêu ô nhiễm nước thải bệnh viện chưa xử lý có biện pháp xử lý khác - Qua việc đánh giá trạng áp dụng công nghệ xử lý nước thải bệnh viện cho thấy: Hầu hết sở y tế có nhận thức đắn, đầu tư mức vào hệ thống xử lý nước thải bệnh viện  Lựa chọn công nghệ xử lý nước thải số bệnh viện theo tuyến Từ khái quát hệ thống cơng nghệ xử lý chung mà tuyến bệnh viện áp dụng cho việc xử lý nước thải  Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện theo phương pháp sinh học sở y tế chiếm ưu công nghệ truyền thống  Luận văn đánh giá hệ thống xử lý nước thải theo hướng thân thiện môi trường dựa tiêu chí đề xuất báo cáo Luận văn đề xuất giải pháp quản lý nhà nước hệ thống xử lý nước thải phù hợp cho bệnh viện theo tuyến ABSTRACT Master thesis ”Assessing the current state of technology systems wastewater treatment according to each hospital level in HCM City and proposed solutions appropriate management” has done the following: - Thesis has an overview of the situation of waste water treatment in HCM City hospitals Thesis analyzed the main indicators of sewage pollution hospital without treatment and when other treatment measures - By assessing the current state of the application of wastewater treatment technologies at the hospital showed that: o Most current medical facilities all have the right awareness, proper investment in waste water treatment system hospitals o Technology wastewater treatment hospital under current biological methods in health facilities are the dominant technology over the traditional - Thesis solution proposed state management of wastewater treatment systems suitable for hospital-by-line MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Đối tượng nghiên cứu đề tài 1.4 Mục tiêu, nội dung phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.4.2 Nội dung nghiên cứu 1.4.3 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.5.1 Ý nghĩa khoa học đề tài 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tài .6 CHƯƠNG II TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan nước thải bệnh viện phương pháp xử lý Việt Nam 2.1.1 Tổng quan nước thải bệnh viện 2.1.2 Các công nghệ xử lý nước thải 20 2.1.3 Khái quát tình hình tiêu chuẩn nước thải 32_Toc481918394 2.2 Tổng quan thành phố Hồ Chí Minh 35 2.2.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội TPHCM 35 2.2.2 Hiện trạng xử lý nước thải bệnh viện địa bàn TP.HCM .37 CHƯƠNG III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 3.1 Nội dung nghiên cứu 39 3.2 Phương pháp nghiên cứu 39 3.2.1 Phạm vi nghiên cứu .39 3.2.2 Tiêu chí để khảo sát đánh giá cơng nghệ xử lý nước thải bệnh viện 41 103 103 104 giải pháp, tiêu chí cần ý tới triển khai, áp dụng công nghệ xử lý nước thải để tiết kiệm điện nói chung lượng khác Tuy nhiên, việc áp dụng cơng nghệ cần lưu ý đến diện tích không gian hệ thống xử lý nước thải - Các công nghệ xử lý nước thải coi tiết kiệm lượng công nghệ phải thiết kế phù hợp theo nhóm, chủng loại, tính chất nước thải tải lượng nước thải cần xử lý - Một số công nghệ xử lý nước thải có giá thành đầu tư, chi phí xử lý m3 nước thải cao, nhiên, lợi ích mang lại cho sở sản xuất từ việc tiết kiệm lượng hệ thống xử lý nước thải lớn nhiều (ví dụ sử dụng khí biogas để thu hồi lượng cho việc phát điện sử dụng để làm nhiên liệu đốt, ) 4.4.2.2 Tiêu chí sử dụng hóa chất gây nhiễm mơi trường Tiêu chí đánh giá cơng nghệ xử lý nước thải gây nhiễm mơi trường cần xem xét, đánh giá tồn q trình vận hành, hoạt động xử lý nước thải Đặc biệt việc sử dụng loại nguyên vật liệu, hóa chất công đoạn xử lý sản phẩm cuối hệ thống xử lý nước thải Trong hệ thống xử lý nước thải, sản phẩm cuối nước xả môi trường tiếp nhận đạt yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường theo thông số quy định, nhiên, cần phải xem xét số thông số ô nhiễm khác (không quy định quy chuẩn tương lai cần quy định) xem xét lượng bùn thải sinh trình xử lý Trong nhiều trường hợp, ví dụ trường hợp xử lý nước thải ngành điện, điện tử, lượng bùn dư phát sinh có chứa chất thải độc hại khác kim loại nặng, có chứa chất độc hại tồn dư dùng hóa chất để xử lý nước thải Vì vậy, có thể xem xét tiêu chí gây nhiễm môi trường công nghệ xử lý nước thải số khía cạnh sau: - Các công nghệ xử lý nước thải cần hạn chế tối đa mức độ giảm thiểu phát sinh chất thải thứ cấp, đặc biệt chất thải có tính chất nguy hại Cần so sánh tiêu chí công nghệ thông dụng sử dụng để xử lý nước thải Nhiều cơng nghệ thay thế, xếp lại, sử dụng loại vật liệu, hóa chất để giảm thiểu lượng chất thải thứ cấp phát sinh hạn chế mức độ độc hại chất thải thứ cấp có khả xử lý nước thải đạt hiệu cao phù hợp điều kiện thực tế sở sản xuất, sở áp dụng công nghệ 104 104 105 - Khi so sánh, đánh giá công nghệ tương đồng, tương tự, cần xem xét cơng nghệ sử dụng hóa chất độc hại khơng sử dụng loại hóa chất, vật liệu độc hại có ảnh hưởng lớn tới môi trường Hiện nay, nhiều công nghệ thay sử dụng loại hóa chất độc hại thông thường chế phẩm sinh học, enzym sinh học trình xử lý nước thải - Các cơng nghệ xử lý nước thải gây nhiễm môi trường xem xét, đánh giá tương đối so với xem xét, đánh giá mức độ tương tự, tương đồng quy trình, nguyên lý cơng nghệ Vì vậy, việc áp dụng cơng nghệ sinh học (thậm chí việc sử dụng loại chế phẩm sinh học phận nhỏ quy trình, cơng đoạn hệ thống xử lý nước thải) hệ thống xử lý nước thải xem xét, đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường so với công nghệ tương tự Tuy nhiên, cần xem xét đánh giá toàn yếu tố liên quan Bởi vì, cơng nghệ sinh học, sản phẩm sinh học (đặc biệt ứng dụng công nghệ sinh học cao, công nghệ nanô sinh học, biomembrane, ) có tính ưu điểm lớn việc giảm thiểu, gây nhiễm mơi trường có tính thân thiện môi trường cao, nhiên, giá thành công nghệ cao thời gian xử lý kéo dài Thậm chí, việc áp dụng cơng nghệ sinh học quy trình, công đoạn hệ thống xử lý nước thải tiến hành điều kiện cụ thể chặt chẽ so với công nghệ xử lý nước thải tương đồng 4.4.2.3 Tiêu chí giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp, sở sản xuất trước đầu tư công nghệ xử lý nước thải, bên cạnh việc yêu cầu nhà sản xuất, chế tạo công nghệ xử lý nước thải phải thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải đạt yêu cầu, tiêu chuẩn (hoặc quy chuẩn) môi trường theo quy định nhà nước, sở sản xuất yêu cầu hệ thống công nghệ đảm bảo tính lâu dài, kể tuổi thọ cơng nghệ tính hệ thống cơng nghệ nhằm tận dụng, tiết kiệm nguồn nguyên liệu tái chế, tái sử dụng giảm thiểu tối đa sản phẩm phụ độc hại, khơng có ích (tiếp tục giảm thiểu chi phí để xử lý) Điều tạo động lực cho nhà sản xuất, chế tạo công nghệ xử lý nước thải việc tìm giải pháp cơng nghệ giảm thiểu chất thải thứ cấp tận thu nguồn tái chế, tái sử dụng Một số tiêu 105 106 chí đánh giá cụ thể đánh giá, lựa chọn công nghệ xử lý nước thải có tính đến việc tái chế, tái sử dụng nước thải, sau: - Các sở sản xuất nói chung cần thiết phải áp dụng giải pháp sản xuất trình sản xuất trình xử lý nước thải Trong nhiều trường hợp, việc thay đổi xếp hợp lý q trình sản xuất module cơng nghệ hồn tồn dẫn đến việc giảm thiểu tải lượng đầu vào trình xử lý nước thải Đây tiêu chí quan trọng việc giảm thiểu tải trọng thải hệ thống xử lý nước thải - Đứng trước hiệu xử lý nước thải nhằm đáp ứng yêu cầu quy định bảo vệ môi trường hướng tới tính bền vững mơi trường cơng nghệ, cơng nghệ xử lý nước thải nói riêng (và cơng nghệ xử lý chất thải nói chung) ngày cần phải đảm bảo tính thân thiện mơi trường, đặc biệt ý tới việc giảm thiểu loại chất thải thứ cấp tận thu nhiều lợi ích sinh sau hệ thống xử lý nước thải Đây yếu tố quan trọng việc đánh giá phù hợp công nghệ xử lý nước thải, đặc biệt theo quan điểm khía cạnh kinh tế, xã hội mơi trường - Có khả tái sử dụng nguồn nước sau xử lý từ hệ thống xử lý nước thải cho mục đích khác nhau; - Có khả tái sử dụng bùn từ hệ thống xử lý nước thải cho mục đích khác nhau; - Tận dụng tái sử dụng sản phẩm phụ khác từ hệ thống xử lý nước thải - Hạn chế hình thành sản phẩm phụ khơng có ích sinh từ q trình xử lý nước thải Như vậy, công nghệ xử lý nước thải thân thiện mơi trường cơng nghệ xử lý có khả tiết kiệm, thu hồi lượng, tiết kiệm hóa chất, gây nhiễm mơi trường (so với loại công nghệ xử lý nước thải tương đồng), có khả giảm thiểu tái chế, tái sử dụng chất thải, chất thải thứ cấp, 4.4.3 Đề xuất công nghệ xử lý nước thải bệnh viện phù hợp thân thiện với môi trường cho ngành y tế 106 107 Nước thải bệnh viện có nồng độ chất rắn lơ lửng, chất hữu (COD BOD 5), dầu mỡ, chất dinh dưỡng (nitơ photpho) vi sinh vật gây bệnh cao Trong nước thải bệnh viện, thành phần hữu hòa tan chiếm khoảng 45% thành phần hữu khơng hòa tan chiếm đến 55% Do đặc tính nước thải bệnh viện dễ phân hủy sinh học, việc áp dụng trình xử lý sinh học hiệu Qua trình điều tra, khảo sát đánh giá trạng công nghệ xử lý nước thải bệnh viện địa bàn Tp HCM cho ta thấy cơng nghệ hữu chưa hồn tồn xử lý thành phần ô nhiễm nước thải Công nghệ xử lý cần đảm bảo đầy đủ yêu cầu mặt mơi trường, dựa tiêu chí hệ thống xử lý nước thải thân thiện với môi trường, tiết kiệm hiệu để đề xuất công nghệ xử lý nước thải thích hợp Dựa vào tính chất nước thải đặc trưng ngành bệnh viện, trình xử lý sinh học để xử lý nước thải bệnh viện đề xuất sau: (1) Kết hợp q trình xử lý kỵ khí hiếu khí, cơng trình xử lý kỵ khí áp dụng là: bể biogas, hồ cigar, bể UASB/EGSB/IC, bể kỵ khí tiếp xúc,…; cơng trình xử lý hiếu khí kết hợp bể bùn hoạt tính hiếu khí đặt trước sau bể anoxic để khử nitrate hóa (2) Q trình xử lý hiếu khí kết hợp q trình bùn hoạt tính hiếu khí bùn tăng trưởng dính bám Một đặc điểm cần quan tâm xử lý nước thải bệnh viện hàm lượng VSV dầu mỡ cao Đây nguyên nhân dẫn đến việc vận hành không thành công công trình xử lý sinh học Do đó, cơng đoạn tách dầu mỡ cặn lơ lửng có vai trò quan trọng toàn hệ thống xử lý Cơng đoạn thực với q trình tiền xử lý sau: (1) kết hợp bể tách dầu mỡ bể tuyển khí hòa tan; (2) kết hợp bể tách dầu mỡ bể tuyển khí hòa tan có sử dụng hóa chất keo tụ Tùy thuộc vào nguồn tiếp nhận nước thải yêu cầu đạt quy chuẩn QCVN28:2010 – cột B, công nghệ xử lý nước thải cần khơng cần trình xử lý bậc Các phương án xử lý bậc sau: (1) kết hợp keo tụ/ tạo khử trùng; (2) lọc áp lực khử trùng Các cơng trình xử lý học như: song chắn rác, bể tách dầu mỡ… có chức loại bỏ thành phần kích thước lớn thành phần dầu mỡ, chất rắn lơ lửng ảnh hưởng 108 107 108 đến cơng trình xử lý sinh học phía sau Các cơng trình xử lý sinh học như: bể bùn hoạt tính hiếu khí, bể sinh học kỵ khí tiếp xúc áp dụng để loại bỏ chất hữu hòa tan phần nitơ, phospho thơng qua q trình tổng hợp sinh khối Ngồi ra, số sở quy mơ lớn, cơng trình xử lý hóa lý bể phản ứng – tạo bơng áp dụng trước sau q trình xử lý sinh học nhằm tăng hiệu xử lý loại bỏ chất rắn lơ lửng nitơ nước thải Cuối cùng, trình khử trùng với bể tiếp xúc bể oxy hóa với ozone cần thiết để loại bỏ vi sinh vật gây hại trước xả nước thải nguồn tiếp nhận 109 108 110 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Hiện vấn đề xử lý nước thải yêu cầu cấp bách xã hội Mức độ ô nhiễm tác động đến môi trường nước thải nghiêm trọng, phụ thuộc vào ngành nghề tính chất sử dụng nước cơng nghệ sản xuất Trong ngành y tế, bệnh viện trọng vào trình khám, chữa bệnh mà chưa ý nhiều đến quy định mơi trường, mang nặng tính đối phó với quan chức Mặc dù cấp ngành có chức thẩm quyền quản lý với nhiều quy định đề mức độ tuân thủ yếu kém, hệ luỵ dẫn đến tác động đến môi trường lớn hậu ảnh hưởng lâu dài đến tương lai Qua khảo sát, nghiên cứu phân tích cơng nghệ sử dụng xử lý nước thải bệnh viện sở y tế theo tuyến công lập ngồi cơng lập địa bàn TP.HCM để ta có nhìn tổng quan trạng áp dụng công nghệ xử lý nước thải bệnh viện Mặc dù, sở địa bàn TP.HCM tiến hành xây dựng cải tạo hệ thống xử lý nước thải không đạt hiệu cao mà mang tính chất giảm nhẹ đối phó với quan chức Các công nghệ hữu khơng chưa hồn tồn xử lý thành phần ô nhiễm nước thải Đồng thời, dựa đánh giá trạng áp dụng công nghệ xử lý nước thải địa bàn TP HCM kết hợp với tiêu chí tính thân thiện với mơi trường để từ đó, tác giả đưa giải pháp quản lý theo hướng thân thiện với mơi trường nhằm góp phần giảm lượng chất ô nhiễm môi trường phát sinh môi trường Kiến nghị Đối với hướng nghiên cứu đề tài: a) Tổ chức xây dựng mơ hình thí điểm xử lý nước thải cho toàn ngành y dựa sở đề tài báo cáo nghiên cứu khác, cải tạo hệ thống xử lý nước thải hữu (trong nghiên cứu này) nhằm hoàn thiện phương án công nghệ xử lý nước thải b) Nghiên cứu xây dựng quy định, tiêu chuẩn yêu cầu cơng trình, hệ thống xử lý nước thải ngành y nói riêng ngành khác nói chung để bảo đảm cơng trình xử lý có tính bền vững hiệu tốt 111 109 112 c) Mở rộng hướng đề xuất công nghệ mẫu phù hợp Đối với quan quản lý nhà nước bảo vệ môi trường: a) Để tạo điều kiện cho bệnh viện việc tiếp cận thông tin đầy đủ, tin cậy việc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp, cần triển khai chương trình đánh giá cơng nghệ xử lý nước thải toàn ngành y Sau đánh giá phù hợp xác định cơng nghệ khuyến khích để phổ biến áp dụng, xây dựng Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật đăng tải cơng nghệ khuyến khích áp dụng trang website Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên môi trường để bệnh viện lựa chọn cơng nghệ xử lý nước thải phù hợp b) Xây dựng hệ thống tổ chức kiểm tra, giám sát môi trường chặt chẽ liên tục bệnh viện Đây yếu tố quan trọng để buộc sở y tế phải thực tốt công tác vận hành hệ thống xử lý nước thải c) Cơ quan nhà quản lý nhà nước môi trường cần xây dựng triển khai chương trình đánh giá cơng nghệ môi trường nhằm tư vấn sở việc lựa chọn công nghệ môi trường phù hợp d) Xây dựng triển khai chương trình đào tạo cấp giấy chứng nhận nhân viên vận hành hệ thống công nghệ xử lý chất thải chương trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phép hoạt động tổ chức tư vấn, chuyển giao công nghệ môi trường e) Trong điều kiện trình độ cơng nghệ xử lý nước thải Việt Nam nay, kiến nghị xem xét điều chỉnh mức quy định nitơ phốt (đặc biệt số sở phải xử lý đạt QCVN 28:2010/BTNMT, cột B) f) Cần triển khai quy hoạch sở sản xuất bệnh viện nhỏ lẻ vào bệnh viện tập trung công nghiệp g) Đưa tiêu chuẩn xử lý nước thải y tế vào Điểm kiểm tra bệnh viện cuối năm công khai phương tiện truyền thông đại chúng 110 111 Đối với sở y tế áp dụng công nghệ tổ chức chuyển giao công nghệ: a) Để lựa chọn cơng nghệ xử lý nước thải phù hợp công tác thiết kế phải thực nhóm chuyên gia có kiến thức chuyên mơn tốt với nhiều chun ngành khác có kinh nghiệm thiết kế vận hành; phải thực tốt đầy đủ công tác đo đạc lưu lượng lấy mẫu xác định thành phần để có thông số thiết kế ban đầu đầy đủ, bao gồm (i) thành phần nước thải thay đổi, (ii) lưu lượng nước thải dao động; (iii) kết hợp chặt chẽ với Trung tâm phân tích Nghiên cứu công nghệ để đề xuất xây dựng cơng nghệ thích hợp b) Sau lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp (thiết kế hợp lý/tối ưu, tính tốn đầy đủ hạng mục công nghệ, thiết bị xây dựng theo thiết kế), việc vận hành định hiệu làm việc hệ thống xử lý chi phí vận hành cơng tác huấn luyện đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân vận hành chuyên nghiệp quan trọng; điều kiện áp dụng hệ thống điều khiển tự động vận hành 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt [1] JICA-Việt Nam (2011) Báo cáo đề tài “Nâng cao lực quản lý môi trường nước Việt Nam [2] Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường (2012) Báo cáo nghiên cứu giải pháp công nghệ xử lý nước thải nhằm nâng cấp công nghệ xử lý nước thải [3] Nguyễn Xuân Khuyên (2004) Tài liệu Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện [4] Bộ Y tế, Cục Quản lý môi trường Y tế, Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện (2015) Hướng dẫn áp dụng công nghệ xử lý nước thải y tế [5] Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới (2016) Báo cáo giám sát mơi trường 2016 [6] Bệnh viện An Bình (2016) Báo cáo giám sát môi trường 2016 [7] Bệnh viện Quận (2016) Báo cáo giám sát môi trường 2016 [8] Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (2016) Báo cáo giám sát môi trường 2016 [9] Bệnh viện Tân Hưng (2016) Báo cáo giám sát môi trường 2016 [10] Lê Xuân Bính (2015) Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý – xử lý với công nghệ phù hợp cho chất thải rắn y tế địa bàn TP.HCM Luận văn thạc sĩ [11] Hoàng Thị Liên (2009) Nghiên cứu thực trạng số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế bệnh viện đa khoa trung ương Thái Nguyên [12] Ngô Thị Kim Chi Nghiên cứu khảo sát trạng nước thải bệnh viện, công nghệ đề xuất cải thiện [13] Nguyễn Đăng Hải (2005) Khảo sát, đánh giá hiệu cơng trình xử lý nước thải bệnh viện TP.HCM Nghiên cứu đề xuất cơng nghệ thích hợp, thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho BV Đại học Y dược TP.HCM [14] Hồng Văn Huệ (2002) Thốt nước Tập 2, xử lý nước thải Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật [15] Lâm Minh Triết (2005) Xử lý nước thải đô thị công nghiệp Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật 112 113 [16] Hoàng Huệ (2005) Xử lý nước thải Nhà xuất Xây dựng Hà Nội [17] Nguyễn Đức Lượng (2003) Công nghệ xử lý nước thải (Tập 1) Nhà xuất Đại học Quốc gia TP.HCM [18] Trần Thanh Nhân, Ngô Thị Nga Giáo trình Cơng nghệ xử lý nước thải Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật [19] Cổng thông tin điện tử Sở Y tế TP.HCM Số liệu hoạt động khám, chữa bệnh [online], Tài liệu nước [1] Lubomira Kovalova, Hansruedi Siegrist, Heinz Singer, Anita Wittmer, and Chris S.McArdell* (2012) Hospital wastewater treatment by membrane bioreactor: performance and efficiency for organic micropollutant elimination [2] Jafrudeen and Naved Ahsan Study of widely used treatment technologies for hospital wastewater and their comparative analysis International Journal of Advances in Engineering & Technology, Nov.2012 113 ... trạng hệ thống công nghệ xử lý nước thải theo tuyến bệnh viện địa bàn TP. HCM đề xuất giải pháp quản lý phù hợp cần thiết, nhằm đánh giá trạng hệ thống xử lý nước thải theo tuyến bệnh viện đề xuất. .. 4.1.5 Công nghệ hệ thống xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Tân Hưng 67 4.2 Đánh giá công nghệ xử lý nước thải bệnh viện địa bàn TP. HCM 72 4.2.1 Đánh giá công nghệ xử lý nước thải bệnh viện Bệnh. .. việc xử lý nước thải ngành y tế Từ đưa biện pháp quản lý phù hợp xu Xuất phát từ vấn đề trên, đề tài Đánh giá trạng hệ thống công nghệ xử lý nước thải theo tuyến bệnh viện địa bàn TP. HCM đề xuất
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng hệ thống công nghệ xử lý nước thải theo từng tuyến bệnh viện trên địa bàn tp HCM và đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp , Đánh giá hiện trạng hệ thống công nghệ xử lý nước thải theo từng tuyến bệnh viện trên địa bàn tp HCM và đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay