Đánh giá chất lượng nước sông vàm cỏ đông và đề xuất xây dựng các trạm quan trắc đoạn ở tỉnh tây ninh

163 8 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:48

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - DƯƠNG QUỐC DUYỆT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CÁC TRẠM QUAN TRẮC ĐOẠN TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường Mã số ngành: 60520320 TP HCM, tháng 03 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - DƯƠNG QUỐC DUYỆT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CÁC TRẠM QUAN TRẮC ĐOẠN TỈNH TÂY NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường Mã số ngành: 60520320 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TÔN THẤT LÃNG TP HCM, tháng 03 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Tôn Thất Lãng Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 08 tháng 10 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) S T C h G Ch TSK P Phả S biệ T Phả Ng biệ P T T Ủ Ng viên Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Dương Quốc Duyệt Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 20/9/1984 Nơi sinh: Tây Ninh Chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường MSHV: 1541810028 I- Tên đề tài: Đánh giá chất lượng nước sông VCĐ đề xuất xây dựng trạm quan trắc đoạn Tây Ninh II- Nhiệm vụ nội dung: (1) Nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu chất lượng nước trong, nước quan trắc chất lượng nước lưu vực sông VCĐ đoạn chảy qua tỉnh Tây Ninh (2) Thu thập thông tin khảo sát bổ sung điều kiện tự nhiên, phát triển kinh tế xã hội khu vực nghiên cứu, tổng quan điều kiện địa lý tự nhiên, trạng phát triển kinh tế - xã hội dọc sông Đánh giá tác động tự nhiên, nhân tạo ảnh hưởng chúng đến khu vực nghiên cứu (3) Điều tra khảo sát bổ sung địa hình, đặc trưng thủy văn đoạn sơng nghiên cứu: Thu thập liệu địa hình đo đạc thủy văn khu vực nghiên cứu; Chú trọng đến kênh rạch, nơi tiếp nhận trực tiếp nguồn thải; Đánh giá chế độ thủy văn sông; (4) Đánh giá trạng chất lượng môi trường nước lưu vực sông VCĐ Điều tra thu thập, biên hội số liệu môi trường nước Đánh giá trạng chất lượng môi trường nước sông VCĐ đoạn nghiên cứu từ phân tích đánh giá ngun nhân gây nhiễm (5) Tính tốn dự báo tải lượng thải vào sông VCĐ: Tải lượng lưu lượng thải nhà máy, sở hoạt động công nghiệp; Tải lượng lưu lượng thải nước sinh hoạt; Tải lượng lưu lượng thải hoạt động khác; Tính tốn dự báo tải lượng vào sông VCĐ (6) Đề xuất lắp đặt hệ thống quan trắc chất lượng nước sông VCĐ – đoạn chảy qua tỉnh Tây Ninh III - Ngày giao nhiệm vụ: 15/02/2017 IV - Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/08/2017 V- Cán hướng dẫn: PGS.TS Tôn Thất Lãng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) PGS.TS Tôn Thất Lãng PGS TS Thái Văn Nam i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết Luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Các số liệu, tài liệu thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Dương Quốc Duyệt ii LỜI CÁM ƠN Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Thầy Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH; Viện Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Công nghệ Tp HCM tận tình truyền đạt cho tơi kiến thức q báu q trình học trường Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Thầy PGS.TS Tôn Thất Lãng trực tiếp hướng dẫn thực luận văn Cảm ơn chân thành đến Cô, Chú, Anh chị em Trung tâm Thông tin ứng dụng tiến Khoa học Công nghệ tỉnh Tây ninh; Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Tây ninh; Sở Tài nguyên Môi trường, Sở, Ban ngành địa bàn tỉnh Tây Ninh Cảm ơn gia đình, vợ con, đồng nghiệp, bạn bè ủng hộ mặt tinh thần giúp học tập, làm việc tốt hoàn thành Luận văn Thạc sĩ Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Dương Quốc Duyệt TÓM TẮT Tây Ninh tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh biên giới với Campuchia, phát triển kinh tế thương mại sản xuất tương đối thuận lợi ngày phát triển, nên người dân hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều, lý làm cho môi trường phải gánh chịu chất thải ô nhiễm nặng nề Sông VCĐ chi lưu sông Vàm Cỏ, thuộc hệ thống sông Đồng Nai, với sơng Sài Gòn hai nguồn nước mặt tỉnh Tây Ninh Chất lượng nước sơng VCĐ đoạn chảy qua địa phận tỉnh Tây Ninh xu hướng ngày bị xấu phát triển hoạt động kinh tế - xã hội Trong đó, trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng nước sông VCĐ nước thải từ khu dân cư, sở sản xuất khu công nghiệp toàn lưu vực Do vậy, việc đánh giá ảnh hưởng nước thải đến chất lượng nước sông thời điểm dự báo tương lai việc cần thiết Luận văn điều tra đánh giá tải lượng chất ô nhiễm đổ vào sơng VCĐ ảnh hưởng nước thải đến chất lượng nước sơng, vị trí khả ô nhiễm cao dễ bị ảnh hưởng nguồn nhiễm từ đề xuất lắp đặt trạm quan trắc tự động Bên cạnh đó, luận văn dự báo tính tốn khả chịu tải lưu vực sơng Vàm Cỏ Đơng tính đến thời điểm năm 2020 thơng qua việc chạy mơ hình tính tốn chất lượng nước (MIKE 11, MIKE Ecolab) Bằng việc hoàn thành nội dung nghiên cứu đề ra, luận văn góp phần nhìn tổng quan chất lượng nước sông VCĐ ảnh hưởng nước thải từ luận văn đề xuất giải pháp quản lý quy hoạch hệ thống thoát nước xử lý nước thải khu vực dân cư, khu công nghiệp, quy hoạch quảnchất thải rắn tiêu chuẩn xả thải sông để giảm thiểu ảnh hưởng nước thải đến chất lượng nước sông VCĐ đoạn chảy qua địa phận tỉnh Tây Ninh Trong chương X Luật BVMT (2005) điều 94, điều 95, điều 96, điều 97 quy định việc xây dựng hệ thống quan trắc môi trường địa phương nhằm đánh giá trạng chất lượng môi trường địa phương dự báo xu hướng biến đổi đề xuất giải pháp khắc phục phòng chống tác động tiêu cực từ hoạt động phát triển Với kết chạy mơ hình tiêu chí chọn vị trí lắp đặt, luận văn xác định 07 vị trí cần lắp đặt trạm quan trắc Hệ thống quan trắc môi trường nước phải xây dựng xây dựng đồng bộ, bảo đảm yêu cầu quan trắc nhằm cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý bảo vệ lưu vực sông quan chuyên môn bảo vệ môi trường cấp tỉnh lập xây dựng hệ thống quan trắc mơi trường địa bàn trình Uỷ ban nhân dân cấp phê duyệt ABSTRACT Tay Ninh is one of the provinces in the southern key economic region and is one of the provinces bordered by Cambodia, so the development of trade and production economy is relatively favorable and growing, People are more active in production and business, which is also the reason for the environment to bear heavy waste pollution Vam Co Dong River is a tributary of the Vam Co River, under the Dong Nai river system, along with the Saigon River are the two major sources of surface water in Tay Ninh province Water quality Vam Co Dong River as it passes through the territory of the province of Tay Ninh increasingly tend to deteriorate by the development of economic activities - social In that directly affect water quality Vam Co Dong river is wastewater from residential areas, manufacturing facilities and industrial parks across the basin Therefore, the assessment of the impact of wastewater on water quality in the river at the present time as well as forecasting the future is a necessity Thesis was to investigate and evaluate the pollutant load of the Vam Co Dong River flowing into as well as pointing out the effects of effluent to river water quality, point out locations that are highly polluting or susceptible to the influence of polluting sources and recommend the installation of automated monitoring stations Besides, the thesis also calculates the predicted load capacity of the Vam Co Dong river basin to date through the 2020 model run calculate spread of pollutants in water (MIKE 11, Mike.Ecolab) By the completion of the proposed research content, has contributed essays to be only an overview of water quality Vam Co Dong River under the influence of wastewater from that thesis proposal management solutions management and river discharge standards to minimize the impact of wastewater on water quality Vam Co Dong River as it passes through the territory of the province of Tay Ninh In Chapter X of the Environmental Protection Law (2005), article 94, article 95, article 96, article 97 regulates the construction of environmental monitoring systems 124 4.8.3 Phương pháp phân tích Phòng thí nghiệm Thực theo Thơng tư 29/2011/TT-BTNMT ngày 01 tháng 08 năm 2011 Bộ Tài ngun Mơi trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường nước mặt lục địa Cụ thể sau: Bảng 4.4: Phương pháp phân tích thơng số môi trường T T Phư T h p p HĐ  N h X  DPh Oư T D Đ T SP Sh  BPh Oư D Ph Cư O ơn D g  Ph Nư - ơn Ng H ph  PPh Oư 125 T T Phư T h p C ác ki K m i m lo ại l nặ o ng (P 4.9 Quản lý, xử lý số liệu lập báo cáo 4.9.1 Quản lý xử lý số liệu quan trắc Tuân thủ theo quy định hành Tổng cục Môi trường chế độ lưu trữ, xử lý số liệu báo cáo kết quan trắc: - quan lưu trữ: Trung tâm Quan trắc môi trường, Tổng cục Môi trường - Phương pháp lưu trữ xử lý số liệu: + Lưu trữ tài liệu giấy tất số liệu điểm quan trắc + Lưu trữ dạng điện tử theo định dạng quy định Excel phần mềm quản lý số liệu quan trắc Tổng cục Môi trường 4.9.2 Lập báo cáo - Báo cáo định kỳ sau đợt quan trắc - Báo cáo năm (định kỳ hàng năm) - Báo cáo tổng kết giai đoạn (có thể định kỳ năm) Thực việc báo cáo kết quan trắc theo định kỳ đột xuất với Tổng cục Mơi trường, đơn vị liên quan Tổng cục Môi trường Các báo cáo kết quan trắc lập theo mẫu quy định Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường 126 4.10 Xây dựng mạng lưới quan trắc tự động chất lượng nước mặt tự động 4.10.1 Mục tiêu thiết lập mạng lưới quan trắc nước mặt tự động Cần thiết phải thiết lập số trạm quan trắc chất lượng nước tự động, điều cần thiết cho mạng quan trắc chất lượng nước Tây Ninhgia tăng nguồn gây ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt, khu công nghiệp tỉnh Ngồi bị ảnh hưởng nhiễm từ nước thải cơng nghiệp, sinh hoạt phía thượng nguồn Mục tiêu việc thiết lập mạng lưới quan trắc tự động: - Nhằm cảnh báo sớm chất lượng nguồn nước cấp, - Thực việc quan trắc liên tục với kỹ thuật phân tích nhạy nhằm cung cấp thông tin chất lượng nước tức thời giúp cho nhà quản biện pháp xử lý lúc - Giúp phát hiện tượng ô nhiễm đặc biệt sông thời điểm không thực lấy mẫu quan trắc hoạt động quan trắc chất lượng nước thường xuyên - Kiểm sốt mức độ nhiễm hệ thống sơng rạch Tây Ninh 4.10.2 Lựa chọn thông số, vị trí đặt trạm quan trắc nước mặt tự động Lựa chọn thơng số vị trí đặt trạm dựa sở khoa học thực tiễn xây dựng mạng lưới quan trắc nước mặt tự động phần 4.2.6 a Lựa chọn thông số quan trắc Dựa vào mục tiêu quan trắc nhằm theo dõi diễn biến chất lượng nước điểm nguồn cung cấp nước cho tỉnh, khu vực khả bị nhiễm hoạt động cơng nghiệp Đồng thời dựa tính sẵn thiết bị phân tích trực tuyến đầu dò (sensors), thiết bị điều khiển cuối cùng, vi xử lý, máy tính hệ thống phần mềm điều khiển, hệ thống thông tin liên lạc Các thông số lựa chọn để quan trắc tự động chất lượng môi trường nước mặt bao gồm thông số sau: pH, DO (Oxy hoà tan), chất rắn lơ lửng, COD, BOD, Photphos tổng; Nitơ tổng 127 b Vị trí đặt trạm quan trắc: - Đối với đầu nguồn: + Khu vực giáp biên giới Camphuchia, sông VCĐ + Khu vực cấp nước Hồ Dầu Tiếng (đập chính) - Đối với khu vực nguy nhiễm cao từ việc xả thải KCN, nhà máy: Khu vực xả thải KCN Trảng Bàng chảy sông VCĐ (khu vực hạ nguồn sông VCĐ) 4.10.3 Quản lý mạng lưới quan trắc nước mặt tự động Nhằm đạt số liệu quan trắc mong muốn, công tác quản lý mạng lưới quan trắc nước mặt tự động cần phải thực công tác sau: 4.10.3.1 Xây dựng lắp đặt thiết bị Thực lựa chọn đơn vị cung cấp thiết bị, lắp đặt thiết bị trường vị trí định khảo sát nghiên cứu trước Các nội dung công việc xây dựng trạm thiết lập cụ thể tùy vị trí đặc điểm trạm Trong trình thực xây dựng trạm quan trắc tự động cần giám sát chặt chẽ công tác lắp đặt nhằm đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật Các nhiệm vụ giám sát sau: - Giám sát việc xây dựng sở hạ tầng vị trí đặt trạm ; - Giám sát việc kiểm tra thiết bị - Giám sát việc lắp đặt trường khởi động thiết bị Đơn vị cung cấp thiết bị phải chịu trách nhiệm lắp đặt trường đảm bảo công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật để vận hành hệ thống Công tác lắp đặt bao gồm: - Lắp đặt thiết bị trạm - Kết nối thiết bị vào hệ thống lưu trữ liệu - Kiểm tra khởi động thiết bị - Kiểm tra khởi động hệ thống truyền nhận liệu Sau lắp đặt xong, hệ thống khoảng thời gian cho việc vận hành thử nghiệm để đảm bảo thiết bị hệ thống vận hành yêu cầu Đồng thời 128 nhà cung cấp phải triển khai công tác tập huấn vận hành thiết bị soạn qui trình vận hành phù hợp với điều kiện thực tế 4.10.3.2 Thiết lập quy trình vận hành chuẩn Quy trình vận hành chuẩn hướng dẫn viết tài liệu dẫn chung xác định thao tác vận hành chuẩn sử dụng để vận hành hệ thống quan trắc Việc thiết lập thao tác vận hành chuẩn nhằm tạo khung sườn cho toàn hệ thống, giúp thực công tác đảm bảo chất lượng, lưu trữ cung cấp thơng tin, trì hoạt động hệ thống Các nội dung công tác thiết lập thao tác vận hành chuẩn : a Các thao tác vận hành chuẩn trạm quan trắc bao gồm: - Các thủ tục kiểm soát chất lượng thực trạm quan trắc kiểm tra khả hoạt động thiết bị đo, đường truyền liệu, số liệu nhận được… - Các biểu mẫu cần sử dụng kiểm tra trạm - Hướng dẫn thao tác chuẩn độ thực trạm ; - Lập thông tin liên lạc liên quan đến trạm (số điện thoại, người liên hệ điện, điện thoại, bảo vệ…) - Lập kế hoạch vệ sinh thiết bị đo b Các thao tác vận hành chuẩn khác: - Thực đánh giá báo cáo số liệu - Các thao tác vận hành thiết bị khác - Các cách thực cấp chuẩn độ khác - Hướng dẫn cách tiến hành đánh giá hệ thống, đánh giá trạm đánh giá việc vận hành ; - Hướng dẫn cách lập mẫu để ghi nhận lưu trữ thông tin trạm, thiết bị (nhật kí trạm, nhật kí thiết bị…) - Hướng dẫn lưu trữ phân bố thiết lập thao tác vận hành chuẩn 129 c Sử dụng thiết lập thao tác vận hành chuẩn  Các thiết lập vận hành chuẩn sử dụng thành viên vận hành hệ thống quan trắc   Tài liệu tham khảo Hướng dẫn, tập huấn cho nhân viên  Phục vụ cơng tác đánh gía hệ thống  Cẩm nang khắc phục cố  Kiểm soát chất lượng (QA/QC) d Cập nhật thiết lập thao tác vận hành chuẩn - Thiết lập thao tác vận hành chuẩn trình liên tục, cần cập nhật thay đổi liên quan đến hệ thống như: nhân sự, thiết bị, phương pháp… - Cập nhật kinh nghiệm vận hành tăng lên - Cập nhật để đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn - Chỉnh sửa phát không hợp lý hay bất tiện công tác vận hành hệ thống 4.10.3.3 Xây dựng hệ thống tích hợp liệu Các số liệu chất lượng nước mặt từ vị trí quan trắc khác phải thu thập trung tâm lưu trữ vào sở liệu thông qua mạng lưới thu nhận thông tin xuyên suốt liên tục Do mạng quan trắc tự động chất lượng nước mặt phải dựa sở hạ tầng truyền nhận thông tin hữu để tránh phức tạp việc kết nối hệ thống khác tránh chi phí phát sinh khơng cần thiết 4.10.3.4 Công tác đào tạo chuyển giao Công tác vận hành hệ thống quan trắc chất lượng nước mặt tự động cho thấy, cần thiết cơng tác đào tạo, chuyển giao cơng nghệ Vì việc hiểu biết thiết bị hệ thống đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo vận hành hệ thống kéo dài tuổi thọ thiết bị, nâng cao hiệu việc đầu tư Ngồi cơng tác vận hành cần tập huấn, công tác báo cáo số liệu, tận dụng hiệu thông tin hệ thống đem lại cho công tác đánh giá nhanh trạng 130 chất lượng nước mặt khu vực, sử dụng hiệu số liệu cho công tác hổ trợ định tuyên truyền, cung cấp thông tin đến cộng đồng phải đào tạo nhằm nâng cao giá trị sử dụng hệ thống Hệ thống gồm 02 phần chính: - Hệ thống đo thu thập liệu chất lượng nước mặt trường - Hệ thống truyền – nhận liệu; giám sát trung tâm - Hệ thống đo thu thập liệu trường Tại trạm quan trắc gồm cảm biến (sensor) truyền tín hiệu (transmitter) để đo lường thơng số chất lượng nước mặt như: pH, DO (Oxy hoà tan), độ mặn, chất rắn lơ lửng, COD, BOD, Photphos tổng; Nitơ tổng, kim loai nặng (Mn, Fe) Tất tín hiệu đo tập hợp PLC trường thông qua module Analog input truyền phòng điều khiển trung tâm Các thiết bị cần lắp đặt trạm bao gồm : - Các đầu đo cho loại thông số: pH, DO (Oxy hoà tan), độ mặn, chất rắn lơ lửng, COD, BOD, Photphos tổng; Nitơ tổng, kim loai nặng (Mn, Fe) - Bộ điều khiển đầu đo ; - Phần mềm chuyên dụng dùng để thu nhận liệu - Thiết bị thu nhận liệu, hiển thị điều khiển PC trạm : Modem quay số, PLC, datalogger… - Các thiết bị khác : UPS online, đồng hồ điện, ổn áp (nếu cần), phận che chắn cho điều khiển, điện thoại cố định, dung dịch chuẩn độ, dung dịch vệ sinh, thiết bị làm đầu đo, dụng cụ đựng dung dịch chuẩn theo qui định Hệ thống truyền – nhận liệu; giám sát trung tâm: a Hệ thống truyền nhận liệu Việc truyền thông liệu từ trạm quan trắc trung tâm thực thông qua đường dây điện thoại sẵn mã hóa/giải mã (modem) trường phòng điều khiển trung tâm b Hệ thống giám sát trung tâm Tại trung tâm giám sát lắp đặt máy tính chủ phần mềm SCADA lập trình để nhận tồn liệu từ trạm quan trắc gởi thông qua modem đường 131 dây điện thoại Hệ thống SCADA cung cấp giá trị đo trạm theo nhiều dạng liệu: số, graph, đường biểu diễn (đồ thị liên tục), mức cảnh báo, báo động, mẫu báo cáo xuất báo cáo máy in Hệ thống SCADA cung cấp nhiều tiện ích khác giúp cho việc giám sát thống kê theo dõi nhiều trạm đồng thời khả mở rộng hệ thống tương lai Thiết bị trung tâm điều khiển thu nhận liệu bao gồm : - Thiết bị thu nhận liệu, hiển thị điều khiển PC trạm trung tâm : Modem quay số, PLC, máy tính nhận xử lý số liệu - Các thiết bị khác: UPS online, đồng hồ điện, ổn áp (nếu cần), điện thoại cố định, máy in - Phần mềm chuyên dụng dùng để thu nhận xử lý liệu 4.10.4 Kế hoạch kinh phí hoạt động 4.10.4.1 Kinh phí đầu tư cho thiết bị quan trắc Kinh phí đầu tư hệ thống quan trắc nước mặt tự động liên tục gồm trạm quan trắc nước mặt tự động sở trạm trung tâm thu nhận – xử lý liệu đầu tư đủ cho hạng mục koảng 3,5 tỷ VNĐ: - Thiết bị đo thu thập liệu trường : đầu đo pH, DO (Oxy hoà tan), độ mặn, chất rắn lơ lửng, COD, BOD, Photphos tổng; Nitơ tổng, kim loai nặng (Mn, Fe), thiết bị thu nhận truyền liệu, điện thoại, UPS - Thiết bị trung tâm giám sát : máy tính trung tâm, phần mềm chuyên dùng, thiết bị thu nhận xử lý liệu, dung dịch chuẩn - Chi phí tư vấn, quản lý dự án Kinh phí vận hành hàng năm : Khoảng 10% tổng kinh phí ban đầu, khoảng 350 triệu, bao gồm hạng mục : - Chi phí vận hành thường xuyên: chi phí bảo dưỡng, chuẩn thiết bị, sửa chữa đột xuất, - Chi phí dịch vụ năm: chi phí điện, bảo vệ, điện thoại,… - Chi phí thay thiết bị theo yêu cầu nhà cung cấp: chi phí mua sắm thiết bị thay theo yêu cầu tiêu chuẩn hãng; 132 - Chi phí dung dịch chuẩn, thiết bị thay thế; - Đặc biệt quan tâm đến chi phí phục vụ cho trình QA/QC bao gồm thủ tục tài liệu vận hành, thủ tục đánh giá liệu, báo cáo… a Kế hoạch thực hiện: Giai đoạn 2017-2020: Thực quan trắc thủ công tự động khu vực nguy nhiễm cao từ việc xả thải KCN, nhà máy: + Khu vực xả thải KCN Trảng Bàng chảy sông VCĐ + Khu vực lưu vực trọng điểm sông VCĐ 133 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN (1) Chất lượng nước sông VCĐ bị ô nhiễm hữu (giá trị DO, BOD 5, COD, TSS không đạt quy chuẩn), mức độ ô nhiễm vị trí thượng lưu cao hạ lưu Nguyên nhân thượng nguồn sông bị ảnh hưởng phần hoạt động phát triển kinh tế từ phía Campuchia (hoạt động nông nghiệp, công nghiệp) phần nguồn thải cơng nghiệp gây nhiễm chủ yếu tập trung phía thượng nguồn (huyện Tân Biên, Châu Thành, Thành phố Tây Ninh) Chất lượng nước sông bị ảnh hưởng từ nước thải sinh hoạt khu dân cư sinh sống lưu vực sông, hầu hết lượng nước thải sinh hoạt phát sinh xử lý sơ qua bể tự hoại thải trực tiếp vào nguồn nước, tỉnh chưa xây dựng HTXL nước thải sinh hoạt tập trung (2) Hiện địa bàn tỉnh Tây Ninh, nước thải cơng nghiệp ngun nhân gây ô nhiễm nguồn nước mặt lưu vực sông VCĐ (tải lượng chất ô nhiễm nước thải công nghiệp chiếm 60% tổng tải lượng chất ô nhiễm nguồn thải sinh hoạt, công nghiệp nông nghiệp) (3) Lưu lượng tải lượng chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt đô thị cho thấy khu vực lưu lượng tải lượng lớn Thành phố Tây Ninh, huyện Gò Dầu, Trảng Bàng, Hòa Thành khu vực mật độ dân số cao nơi tập trung sở sản xuất, KCN…Lưu lượng nước thải sinh hoạt từ khu đô thị dự báo đến năm 2020 tăng lên khoảng 1,34 lần so với trạng năm 2013 Tuy nhiên, tải lượng ô nhiễm nước thải sinh hoạt từ khu đô thị lưu vực sông VCĐ lại giảm so với (4) Bên cạnh đó, luận văn dự báo tính tốn khả chịu tải lưu vực sơng Vàm Cỏ Đơng tính đến thời điểm năm 2020 thơng qua việc chạy mơ hình tính tốn chất lượng nước (MIKE 11, MIKE Ecolab) (5) Kết nghiên cứu cho thấy tổng quan trạng công tác quan trắc địa bàn tỉnh Tây Ninh năm qua nhiều bất cập vị trí quan trắc 134 hạn chế, chưa cố định; thông số quan trắc chưa đáp ứng yêu cầu ; thời gian, tần suất quan trắc không phù hợp…Cơ sở vật chất bao gồm thiết bị quan trắc thiết bị phòng thí nghiệm, nhân thực chưa đáp ứng yêu cầu thực tế trình phát triển kinh tế xã hội Trên sở nghiên cứu thực tế lý thuyết, tác giả đưa sở khoa học cho việc xây dựng mạng lưới quan trắc đề xuất mạng lưới quan trắc chất lượng môi trường qua giai đoạn địa bàn tỉnh Tây Ninh sau : Giai đoạn 2016 -2017 : - Đối với môi trường nước mặt: quan trắc thủ công 18 vị trí ; quan trắc tự động chất lượng nước mặt 02 vị trí Giai đoạn 2017 -2020 : - Đối với môi trường nước mặt: quan trắc thủ công 10 vị trí ; quan trắc tự động chất lượng nước mặt 05 vị trí Ngồi việc đề xuất vị trí quan trắc, nhóm nghiên cứu xem xét bổ sung thêm thông số quan trắc, tần suất, thời gian quan trắc Mạng lưới quan trắc chất lượng nước mặt đề xuất điểm nghiên cứu Bên cạnh việc triển khai ứng dụng hệ thống quan trắc tự động vào hoạt động quan trắc mạng lướiquan trắc địa bàn tỉnh, thực tế điểm mà hệ thống quan trắc quốc gia kế hoạch triển khai cho số tỉnh thời gian tới Vì khẳng định đóng góp cho nhiệm vụ quản lý mơi trường tỉnh Tóm lại, việc xây dựng hệ thống quan trắc môi trường nước mặt cho sông VCĐ qua tỉnh Tây Ninh góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho đề tài nghiên cứu khoa học tiếp theo, bảo vệ sức khỏe người, phục vụ cho công tác quản lý môi trường mục tiêu phát triển bền vững Tỉnh Tây Ninh KIẾN NGHỊ Với kết nghiên cứu đề tài, nhóm nghiên cứu số kiến nghị tỉnh Tây Ninh sau: 135 - Tiến hành khảo sát cụ thể triển khai mạng lưới quan trắc môi trường từ nghiên cứu vào thực tế địa bàn tỉnh Tây Ninh - Xây dựng, ứng dụng phần mềm điện tử vào công tác quản lý số liệu quan trắc xây dựng phần mềm dự báo diễn biến chất lượng môi trường tương lai Kiến nghị nghiên cứu tiếp theo: nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý liệu quan trắc dự báo diễn biến chất lượng môi trường./ 136 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Đặng Văn Bảng (2005) Đại học Thuỷ Lợi – Mô hình tốn thuỷ văn - Hà Nội [2] Trần Văn Quang (2001) Giáo trình mơ hình chất lượng nước Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng [3] Báo cáo tổng hợp trạng môi trường Tây ninh 2011 - 2015 [4] Cục Thống kê Tây Ninh (2015) Niên giám Thống kê tỉnh Tây Ninh [5] Huỳnh Phú (2015) Đánh giá tác động môi trường Trường Đại học công nghệ TP Hồ Chí Minh [6] Sở Giao thơng vận tải tỉnh Tây Ninh (2011) Báo cáo tóm tắt “Dự án quy hoạch chi tiết phát triển giao thông vận tải đường sơng tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn sau năm 2020” [7] Sở Kế hoạch Đầu tư (2009) - Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược – Hồ sơ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2008 – 2020 [8] Sở Tài nguyên Môi trường Tây Ninh (2013) Báo cáo tình hình thực sách pháp luật môi trường kết xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường địa bàn tỉnh [9] Sở Tài nguyên Môi trường Tây Ninh (2012) Báo cáo tình hình thực biện pháp BVMT Công ty CP Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh [10] Sở Tài nguyên Môi trường Tây Ninh (2009) Báo cáo kết công tác quản lý nhà nước BVMT năm 2006 – 2010 kế hoạch năm 2011 – 2015 [11] Sở Tài nguyên Mơi trường Tây Ninh (2012) Báo cáo tình hình thực biện pháp BVMT Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng KCN Tây Ninh [12] Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (2010) Báo cáo tổng hợp “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2020” [13] Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (2010) Báo cáo đánh giá tình hình thực kế hoạch phát triển KT- XH năm 2010 định hướng kế hoạch năm 2011 137 [14] UBND tỉnh Tây Ninh (2009) Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh đến năm 2020” [15] UBND tỉnh Tây Ninh (2009) Thuyết minh “Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tây Ninh đến năm 2010 định hướng đến năm 2020”, Tây Ninh [16] UBND tỉnh Tây Ninh (2012) Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013 - 2015 định hướng đến năm 2020 [17] UBND tỉnh Tây Ninh (2012) Báo cáo tổng hợp dự án “Đánh giá mức độ biến đổi khí hậu, xây dựng kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng tỉnh Tây Ninh” [18] UBND tỉnh Tây Ninh (2012) Quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 [19] UBND tỉnh Tây Ninh (2013) Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 [20] UBND tỉnh Tây Ninh (2013) Đánh giá tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, Tây Ninh [21] UBND tỉnh Tây Ninh (2014) Báo cáo tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, Tây Ninh [22] UBND tỉnh Tây Ninh (2014) Quy hoạch tổng thể giao thông vận tải tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 [23] DHI Water & Environment (2000) MIKE 11 A Modelling System for Rivers and Channels Reference Manual and User Guide [24] J.M van der Knijff, R.J.A Jones, L Montanarella (2000) “Soil Erosion Risk Assessment in Europe” – European Soil Bureau [25] Penrug Phangsombut (2005) Self-purification capacity of the rangtubtap canal, samutsongkram province Faculty of graduate studies Mahido university 138 [26] Standard methods for the examination of water and wastewater, APHA AWWA 1995; [27] http://www.tayninh.gov.vn (trang web UBND tỉnh Tây Ninh) [28] http://www.baotayninh.vn [29] http://congbao.tayninh.gov.vn [30] http://sonn.tayninh.gov.vn/?wp=kiemlam (trang web Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh) ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - DƯƠNG QUỐC DUYỆT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG VÀ ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CÁC TRẠM QUAN TRẮC ĐOẠN Ở TỈNH TÂY NINH. .. vực sông VCĐ; + Đánh giá chất lượng nước sông VCĐ; + Đề xuất xây dựng trạm quan trắc chất lượng nước sông VCĐ – đoạn chảy qua tỉnh Tây Ninh NỘI DUNG NGHIÊN CỨU + Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan. .. chịu chất thải ô nhiễm nặng nề Sông VCĐ chi lưu sông Vàm Cỏ, thuộc hệ thống sông Đồng Nai, với sông Sài Gòn hai nguồn nước mặt tỉnh Tây Ninh Chất lượng nước sông VCĐ đoạn chảy qua địa phận tỉnh Tây
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chất lượng nước sông vàm cỏ đông và đề xuất xây dựng các trạm quan trắc đoạn ở tỉnh tây ninh , Đánh giá chất lượng nước sông vàm cỏ đông và đề xuất xây dựng các trạm quan trắc đoạn ở tỉnh tây ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay