Các yếu tố của thư viện ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên khối ngành kinh tế tại trường đại học công nghệ thành phố hồ chí minh

137 14 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN LÊ HOÀNG ANH CÁC YẾU TỐ CỦA THƯ VIỆN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành:60340102 TP HCM, tháng 3/2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN LÊ HOÀNG ANH CÁC YẾU TỐ CỦA THƯ VIỆN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành:60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS-TS BÙI LÊ HÀ TP HCM, tháng 3/2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : PGS-TS Bùi Lê Hà (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP.HCM ngày 26 tháng năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T H T 1TS 2TS 3TS 4TS 5TS C d Hộ C P P Ủ Ủ Th Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn Khoa quản lý chuyên ngành sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 20 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Tên học viên: TRẦN LÊ HỒNG ANH Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 30/01/1992 Nơi sinh: Tp.HCM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV:1541820004 I- Tên đề tài: Các yếu tố thư viện ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên khối ngành kinh tế trường Đại học Cơng Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Thứ nhất, xác định ảnh hưởng thư viện đến kết học tập sinh viên khối ngành kinh tế trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Thứ hai, kiểm định mơ hình ảnh hưởng thư viện đến kết học tập đề xuất mơ hình ứng dụng cho trường Thứ ba, đề xuất hàm ý quản trị cho trường thư viện trường nhằm nâng cao hiệu sử dụng thư viện sinh viên để đạt kết tốt học tập nghiên cứu III- Ngày giao nhiệm vụ: 20/09/2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 20/03/2017 V- Cán hướng dẫn: PGS-TS BÙI LÊ HÀ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) PGS-TS BÙI LÊ HÀ KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố thư viện ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên khối ngành kinh tế trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực kết nghiên cứu trình bày luận văn không chép luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2017 Tác giả luận văn Trần Lê Hoàng Anh ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn thầy cô trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh dạy dỗ truyền đạt cho kiến thức quý báu làm tảng cho việc thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn PGS TS Bùi Lê Hà tận tình hướng dẫn tơi Thầy dành thời gian quý báu để hỗ trợ tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn tất bạn bè, đồng nghiệp người thảo luận trả lời bảng câu hỏi khảo sát làm nguồn liệu cho việc phân tích cho r kết nghiên cứu luận văn cao học Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2017 Tác giả luận văn Trần Lê Hồng Anh TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu “Các yếu tố thư viện ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên khối ngành kinh tế trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh” hình thành nhằm mục địch xác định yếu tố việc sử dụng thư viện vào kết học tập sinh viên ngành kinh tế trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (HUTECH) Mơ hình nghiên cứu đưa bao gồm thành phần Nghiên cứu định tính thực nhằm điều chỉnh, bổ sung biến quan sát cho thang đo Nghiên cứu định lượng sử dụng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan hồi quy với số lượng mẫu khảo sát gồm 300 sinh viên thuộc khối ngành kinh tế HUTECH để đánh giá thang đo mơ hình nghiên cứu Phần mềm SPSS.20 sử dụng để phân tích liệu Kết cho thấy, ảnh hưởng Thư viện đến kết học tập sinh viên gồm: Thiết kế ấn tượng, Tiếp nhận thơng tin, Sử dụng thơng tin, Tính độc lập, Sử dụng cơng nghệ Trong đó, yếu tố đánh giá quan trọng Thiết kế ấn tượng Bên cạnh đó, mơi trường học tập nghiên cứu sinh viên Thư viện HUTECH bình đẳng đối tượng sinh viên tiếp cận Thư viện Sự khác tồn sinh viên chuyên ngành khác có mức sử dụng thư viện khác nhằm cải thiện kết học tập thân Kết hợp kết nghiên cứu cơng bố trước cho thấy, tồn khoảng trống sinh viên HUTECH vấn đề sử dụng Thư viện phục vụ cho học tập Khắc phục điểm này, vai trò khơng thuộc sinh viên, thuộc tính định hướng lãnh đạo Trường lãnh đạo Thư viện Dựa kết nghiên cứu,tác giả đề hàm ý quản trị nhằm đề xuất cho trường HUTECH, thư viện nhà trường sinh viên trường sử dụng Thư viện định hướng việc cung cấp dịch vụ sử dụng dịch vụ có hiệu ABSTRACT The research on the Effect of Library on the school performance at the University of Technology, Hochiminh City is conducted to investigate the role of library usage of the students at the University of Technology, Hochiminh City (HUTECH) in the improvement of their school performance Research models include sections Qualitative research was undertaken to adjust and supplement observing variables for the Scale Quantitative study using coefficient method reliability Cronbach’s Alpha, factor analysis discovered EFA, correlatiom analysis and regression with the number of survey sample included 300 University of Technology economic students to assess the scale and research models SPSS.20 software is used to analyze the data The results show that the determinants of improving students’ school performance, including: Impressive Design; Getting Information Skill; Using Information Skill; Independent Character; Using Technology Tools In particular, factor that are considered most is Impressive Design Moreover, the environment for learning and doing research is the same for all the students with access to library The only difference that exists between students in different majors will be the use of different libraries to improve their learning On the basis of the current and previous empirical studies, there has been a gap of the students at the HUTECH with respect to the usage of library to improve school performance Overcoming these limitation is the role and responsibility of the students, school managers and library managers Based on study results, the authors imply that administration to to provide and use the services more effectively MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC CÁC HÌNH xi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1.Ý nghĩa tính cấp thiết cơng trình nghiên cứu 1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1.3.Đối tuợng phạm vi nghiên cứu .2 1.3.1.Đối tượng nghiên cứu 1.3.2.Phạm vi nghiên cứu 1.4.Phương pháp nghiên cứu 1.4.1.Dữ liệu dùng cho nghiên cứu .3 1.4.2.Phương pháp nghiên cứu 1.5.Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1.Khái niệm thư viện trường Đại học 2.2.Vai trò thư viện trường Đại học 2.3 Những đóng góp thư viên trường đại học việc đổi phương pháp học tập sinh viên .6 2.4.Xu phát triển vai trò thư viện 2.5.Tổng quan tình hình nghiên cứu .8 2.5.1.Tình hình nghiên cứu giới 2.5.2.Tình hình nghiên cứu nước 11 2.6.Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết .12 2.6.1.Mơ hình nghiên cứu 12 2.6.2.Các giả thuyết nghiên cứu 15 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1.Thiết kế nghiên cứu .16 3.1.1.Phương pháp nghiên cứu 16 3.1.1.1 Nghiên cứu định tính 16 3.1.1.2 Nghiên cứu định lượng 17 3.1.2.Qui trình nghiên cứu 18 3.1.3.Phương pháp chọn mẫu 18 3.1.4.Thiết kế bảng câu hỏi .19 3.1.5.Xây dựng thang đo 19 3.2.Thực nghiên cứu định lượng 22 3.2.1.Tình hình thu thập liệu nghiên cứu định lượng 22 3.2.2 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 24 3.2.2.1 Mẫu dựa đặc điểm giới tính 24 3.2.2.2 Mẫu dựa ngành học: 24 3.2.2.3 Mẫu dựa năm học sinh viên .25 3.2.2.4 Mẫu thống kê sinh viên học thư viên học trung học 25 3.2.2.5 Mẫu thống kê dựa gợi ý giảng viên .26 3.2.2.6 Mẫu thống kê sinh viên biết thư viện qua kênh thơng tin 26 TĨM TẮT CHƯƠNG 27 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 4.1.Đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach Alpha 28 4.1.1.Cronbach Alpha thang đo yếu tố Tiếp nhận thông tin (TN) .29 4.1.2.Cronbach Alpha thang đo yếu tố Sử dụng thông tin (SD) 29 4.1.3.Cronbach Alpha thang đo yếu tố Nâng cao kiến thức (NC) .30 4.1.4.Cronbach Alpha thang đo yếu tố Sử dụng công nghệ (CN) 31 4.1.5.Cronbach Alpha thang đo yếu tố Đọc tài liệu (DTL) 31 4.1.6.Cronbach Alpha thang đo yếu tố Tính độc lập (DL) .32 4.1.7.Cronbach Alpha thang đo yếu tố Thiết kế ấn tượng (TK) 33 4.1.8.Cronbach Alpha thang đo yếu tố Kết học tập sinh viên (HT) 33 4.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) tác động đến kết học tập sinh viên thuộc khối ngành kinh tế HUTECH .34 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 28 23 79 47 86 27 51 48 05 11 34 75 1 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa C TK TK TK TK TK TK SD SD SD SD SD TN TN 3 7 DT L4 NC Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐA BIẾN LẦN Descriptive Statistics M S N e t .8300 8300 40 6300 7300 67 8300 .8300 53 7300 H T T K S Correlations H n T N C N D L D T L H T ) T N C N H T S T C D D 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 D 300 300 300 300 300 300 300 L 300 300 300 300 300 300 300 D 300 300 300 300 300 300 300 a Variables Entered/Removed Mo Va del ria ble D T V M a et r h Ent er a.L Dependent Variable:HT b All requested variables entered b Model Summary Mo del R R A S C Du dj h t R F df df S rb us S C Sq te d ig inq h d W ua 86 6 a Predictors: (Constant), DTL, CN, DL, TN, TK, SD b Dependent Variable: HT a ANOVA Mo del S df M u e 15 25 R ssi 85 293 480 292 23 299 Res S i 86 a Dependent Variable: HT b Predictors: (Constant), DTL, CN, DL, TN, TK, SD a Coefficients Mo del U St t S Colline n an i arity s da g Statisti Tol B St B V d e era I (C 23 t 362 6 TK 158 107 0 083 T 306 0 N 048 a Dependent Variable: HT Residuals Statisticsa M M M S N i a e t Pre 4.3.4 300 dict 8940 710 ed 34 300 Val 000 300 ue 00 534 Res 68 300 a Dependent Variable: HT LẦN Descriptive Statistics M S N e t .8300 8300 40 6300 7300 67 8300 .8300 H T T K Correlations S D P e a r s o n C o r r e l a t i o n T N H T S T C D 00 6 5 4 00 4 00 4 4 00 4 4 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 300 300 300 0 0 300DL 300 300 300 300 300 CN S D 300 300 300 300 300 300 S i g 300 300 300 300 300 300 ( 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 a Variables Entered/Removed Mo Va del ria ble D L, V M a et r h Ent er a.T Dependent Variable: HT b All requested variables entered b Model Summary Mo del R R Ad S jus Sq t ted ua R d C D h df S ur i bi R F df1 C S h r 10 g n- 6 5637 a Predictors: (Constant), DL, TK, CN, SD, TN b Dependent Variable: HT ANOVA Mo del S M R 15 30 si 85 294 835 292 23 299 Res a S 10 a Dependent Variable: HT b Predictors: (Constant), DL, TK, CN, SD, TN a Coefficients Mo del U St t S Colline n an i arity s da g Statisti Tol B S B V t e era I (C - 5198 n 046 378 a 065 173 TK 057 107 045 083 TN 046 311 a Dependent Variable: HT CN Residuals Statisticsa Pre dict ed Val ue Res M M M S i a e t 5.3.4 300 5940 709 50 300 000 300 00 535 300 79 a Dependent Variable: Ht CHARTS PHỤ LỤC 7: KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH One-Sample Statistics N M St e d 300a3 De T K th ie t ke 300 300 300 300 300 S t d , 059 , , 061 3996 , , 059 3990 , One-Sample Test t d f T K t h i 59, 46 57, 12 63, 04 Sig (2tail 29 , 000 29 , 000 29 , 000 29 , 000 %M e Con a fide U n L o p 33,3 3,6 3,3 3,5 33,5 3,8 33,5 3,7 One-Sample Statistics N M St 300e3 d., 300 85 300 300 , 94 T N ti e Std Err, 049 , 055 , One-Sample Test t T N t S D s u 68, 58 62, 36 d Sig f (2tail , 9000 , 2000 9 , 000 N M St e d 300a3 De, %M e Con a fide U n L o p 33,3 3,4 3,3 3,5 33,5 3,7 S t d , 300 3851 049 , 300 , 300 5819 047 , , One-Sample Statistics SD5 su dung thong tin 300 3,49 ,962 One-Sample Test d f Si g (2tail 672 , , 000 , 732 000 , , 000 712 , S D s u d V M 95% eConfide a nce U n L o p 33,2 3,4 3 3,3 3,5 33,3 3,5 3,3 3,5 One-Sample Statistics N M St e d 300a3 De, DL tin S t d, 300 4912 053 , , One-Sample Test d Si f g (2tai 299, 00 299 M 95% e Confi a dence U n L o 33,4 3,6 p 3,3 3,5 DL tin , C N s N M St Std 300e3 d., , 300 9980 05 300 31,0 7 32 , One-Sample Statistics t CN su du ng , d Sig f (2tail , 9000 , 2000 V %M e Con a fide U n L o p 33,2 3,5 3,2 3,4 One-Sample Test ,056 PHỤ LỤC 8: KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT THEO GIỚI TÍNH Group Statistics C1 gioi tinh HT N Mean 105 3.4476 96418 09409 Nu 195 3.5190 84743 06069 Levene t t e s t 's Test for Equali t d f S i g ( D if M St e d a Er n ro r E a 2.3 74 var -.6 62 29 95% Confi dence Lo Di we U pp -.2 83 34 -.2 92 21 a e -.6 37 a m THEO NGÀNH HỌC Descriptives HT N M S e t a n d D Q u a n tr i ki 157 92 51 300 S t d e 9 1 Std Error Mean Nam Independent Samples Test tyFof Si g Std Deviation 95% Confi dence L U o p w pe 3 4 1 Mi ni mu m M axi m u m 5 5 Test of Homogeneity of Variances HT L ev 3.5 54 d d f f 297 S i ANOVA HT S df M u e Bet 5.2 2.6 wee 69 35 297 n Gro 231 299 08 778 ups S 035 THEO NĂM HỌC Descriptives HT N M S S e t t a n d d D Na 34 m1 91 Na 115 m2 60 Na m 300 e 5 0 95% Confi dence L U o p w pe 3 5 6 3 M in i m u m M axi m u m 5 5 Test of Homogeneity of Variances HT Le ve 316 d d f f 296 S i ANOVA HT S df M u e Bet 3.8 1.2 wee 48 83 296 n Gro 232 299 785 ups 50 182 S i PHỤ LỤC 9: THỐNG KÊ SINH VIÊN THEO GIỚI TÍNH C1 gioi tinh F P V Cu r e am e r l ul N 105 35 35 35 0 Val 195 65 65 100 id 0 100 100 Nu 300 THEO CHUYÊN NGÀNH C2 chuyen nganh Fr eq ue Q 157 tri k 92 h 51 P e r V C al u id m 52 52 52 3 30 30 83 7 17 17 100 0 10 100 u 300 THEO0NĂM HỌC Q CỦA SINH VIÊN C3 nam thu may F P V Cu r e a mu e r l lati N34 11 11 11.3 3 N91 30 30 41 3 Val 115 38 38 80 id 3 Na 60 20 20 100 0 m 100 10 300 0.0 THEO SỰ GỢI Ý CỦA GIẢNG VIÊN C5 giang vien co goi y toi thu vien Fr eq ue 197 Val 103 id Kh 300 P Va C er lid u c Pe m 65 65 65 7 34 34 100 3 100 BIẾT ĐẾN THƯ VIỆN QUA ĐÂU C6 biet den thu vien qua dau Fr eq ue B68 be44 g 91 th60 G37 g300 P Va C er lid u c Pe m 22 22 22 7 14 14 37 7 30 30 67 3 20 20 87 0 12 12 100 3 100 ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN LÊ HOÀNG ANH CÁC YẾU TỐ CỦA THƯ VIỆN ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ... đến kết học tập sinh viên khối ngành kinh tế trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Thứ nhất, xác định ảnh hưởng thư viện đến kết học tập sinh viên khối ngành kinh. .. hướng yếu tố thư viên ảnh hưởng ến kết học tập sinh viên Từ nghiên cứu đưa thành phần mơ hình yếu tố thư viên ảnh hưởng ến kết học tập sinh viên thuộc khối ngành kinh tế HUTECH 2.1 Khái niệm thư viện
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố của thư viện ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên khối ngành kinh tế tại trường đại học công nghệ thành phố hồ chí minh , Các yếu tố của thư viện ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên khối ngành kinh tế tại trường đại học công nghệ thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay