Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại khoa quản trị kinh doanh, trường đại học kinh tế luật đại học quốc gia thành phố hô chi minh

132 4 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - BÙI ĐỨC HÒA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT - ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã ngành: 60340102 TP HỒ CHI MINH, tháng 3/2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - BÙI ĐỨC HÒA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT - ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHI MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã ngành: 60340102 Cán hướng dẫn khoa học: TS Lê Quang Hùng TP HỜ CHI MINH, tháng 3/2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP Cán hướng dẫn khoa học : TS LÊ QUANG HÙNG (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 15 tháng năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T H T1 T S T S P TG S T S C h P bP b Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn TS Trương Quang Dũng TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày tháng năm 2018 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Bùi Đức Hòa Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: ngày 18 tháng 02 năm 1977 Nơi sinh: Thái Nguyên Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh MSHV: 1641820031 I- Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ đề tài xác định yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, từ đề xuất, kiến nghị nâng cao hài lòng sinh viên Nội dung đề tài gồm 05 (năm) nội dung chính: tởng quan đề tài, sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, kết nghiên cứu kết luận kiến nghị Đề tài tìm mơ hình, nhân tố tác động đến hài lòng sinh viên qua kết phân tích cho phương trình hồi quy Hạn chế đề tài chưa nghiên cứu với lượng mẫu lớn, chưa nghiên cứu Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh III- Ngày giao nhiệm vụ: ngày 09 tháng 10 năm 2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: ngày 17 tháng năm 2018 V- Cán hướng dẫn: TS LÊ QUANG HÙNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Lê Quang Hùng KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề “Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh” hồn tồn kết nghiên cứu thân tơi chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu người khác Trong q trình thực luận văn, tơi thực nghiêm túc quy tắc đạo đức nghiên cứu; kết trình bày luận văn sản phẩm nghiên cứu, khảo sát riêng cá nhân tôi; tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn trích dẫn tường minh, theo quy định Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực số liệu nội dung khác luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác giả luận văn Bùi Đức Hòa năm 2018 ii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể Quý thầy cô khoa Quản trị Kinh doanh Viện Đào tạo sau đại học trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy truyền đạt kiến thức cho suốt thời gian qua Với tận tâm bảo giúp đỡ Q thầy cơ, tơi có kiến thức kinh nghiệm bở ích Đặc biệt, tơi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn t h ầ y g i o h n g dẫn TS Lê Qu ang H ùng , khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, thầy tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô, bạn đồng nghiệp, anh chị học viên bạn sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ tơi q trình thực luận văn Cuối cùng, tơi xin kính chúc Quý thầy cô khoa Quản trị Kinh doanh, Quý thầy cô Viện đào tạo sau đại học trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh dồi sức khỏe gặt hái nhiều thành công sống Tôi xin trân trọng cảm ơn! Học viên Bùi Đức Hòa TĨM TẮT Đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh” thực bối cảnh giáo dục đại học dần chấp nhận loại hình dịch vụ, trường đại học đơn vị cung cấp dịch vụ cho đối tượng chủ yếu sinh viên Một áp lực tránh khỏi trường việc tuân thủ nguyên tắc quản lý chất lượng đại mà triết lý làm hài lòng sinh viên đóng vai trò chủ đạo Đề tài nghiên cứu trình bày kết khảo sát 221 sinh viên tham gia học tập khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian khảo sát từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2017 Số liệu phân tích qua phần mềm thống kê SPSS 20.0 Đề tài sử dụng hệ số Cronbach’s alpha, phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) hồi quy bội để đánh giá hài lòng sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Kết rút nhân tố tác động đến hài lòng sinh viên: (1) Danh tiếng, (2) Phương diện học thuật, (3) Chương trình đào tạo, (4) Sự tiếp cận, (5) Phương diện phi học thuật Trong đó, nhân tố danh tiếng, phương diện học thuật chương trình đào tạo có tác động mạnh đến hài lòng Nhìn chung, mức độ hài lòng sinh viên mức trung bình khá, nhà trường khoa Quản trị Kinh doanh cần hoàn thiện đội ngũ giảng viên, sở vật chất chương trình ngoại khóa, giúp sinh viên hiểu rõ thơng tin khóa học chọn lớp học, chọn môn học phù hợp trình độ Qua đó, đề tài đề xuất số hàm ý quản trị sở vật chất, đội ngũ giảng viên, cán nhân viên, chương trình đào tạo tiếp cận sinh viên với nhà trường, để giúp nhà trường khoa Quản trị Kinh doanh nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo đáp ứng nhu cầu ngày cao sinh viên Kết phân tích đề tài sở quan trọng, hữu ích để nhà quản lý trường có cải tiến thích hợp nhằm đáp ứng tối đa hài lòng cho sinh viên ABSTRACT The research project named “The factors influencing students’ satisfaction of the quality of education service at the Faculty of Business Administration, University of Economics and Law” is conducted in the context in which higher education is gradually accepted as a type of service In this type of service, universities are the service suppliers to students Therefore, universities are under the unavoidable pressure of pursuing to current principles of quality management in which how tosatisfy their students plays an important role This research collected data from thesurvey of 221 students studying at the Faculty of Business Administration, Universityof Economics and Law, Vietnam National University Ho Chi Minh City The survey lasts from September 2017 to November 2017 Data were then coded and processed through the statistic program SPSS 20.0 Statistical analysis used in this research consist of Cronbach’s alpha test, exploratory factor analysis (EFA), and multiple linear regression analysis to assess students’ satisfaction at the Faculty of Business Administration, University of Economics and Law The result has indicated that there exist five factors influencing student satisfaction including (1) Reputation, (2) Academic aspects, (3) Curriculum, (4) The ways of approach, (5) Non-academic aspects Among these factors, reputation, academic aspects and curriculum have a significant impact on student satisfaction In general, the student satisfaction is at an average level, the university and the Faculty of Business Administration are required to pay more attention to the qualification of their teaching staff, facilities and extra-curriculum activities in order to help students get more information about how to selecting courses, classes as well as suitable subjects to their abilities This research is also propose some ideas on the management of facilities, lecturers, office administrators and staff, curriculum as well as the approach of students toward the university in order to help the university and the Faculty of Business and Administration enhance the quality of education service to meet the increasing needs of students The result of this research will be crucial and useful foundations to help university administrators propose suitable reforms to maximize the student satisfaction MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v BẢNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG BIỂU .x DANH MỤC SƠ ĐỜ, HÌNH ẢNH xii CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Giới thiệu 1.1.1 Đặt vấn đề 1.1.2 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Khái niệm dịch vụ 2.1.2 Đặc điểm dịch vụ 2.1.3 Khái niệm chất lượng dịch vụ 2.2 Chất lượng dịch vụ đào tạo 11 2.2.1 Khái niệm đào tạo 11 2.2.2 Chất lượng dịch vụ đào tạo 12 2.2.2 Tởng quan hài lòng 13 2.2.3 Quan hệ chất lượng dịch vụ hài lòng khách hàng 15 2.3 Một số mơ hình lý thuyết đánh giá chất lượng dịch vụ .15 2.3.1 Mơ hình chất lượng dịch vụ SERVPERF (Service Performance) 15 2.3.2 Mơ hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL (Service Quality) 17 2.3.3 Mơ hình thang đo HEdPERF (Higher Education Perfomance) 19 2.3.4 Mơ hình thang đo PHEd (Performance-based Higher Education) 22 2.3.5 Một số nghiên cứu có liên quan 23 2.4 Xây dựng mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 25 2.4.1 Xây dựng mô hình nghiên cứu 25 2.4.2 Giả thuyết nghiên cứu 26 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Giới thiệu tổng quan trường Đại học Kinh tế Luật khoa Quản trị Kinh doanh 28 3.1.1 Tổng quan trường Đại học Kinh tế Luật 28 3.1.2 Tổng quan khoa Quản trị Kinh doanh 29 3.1.3 Mục tiêu đào tạo 30 3.1.4 Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 31 3.2 Thiết kế nghiên cứu quy trình nghiên cứu 31 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu 31 3.2.1.1 Nghiên cứu định tính 32 3.2.1.2 Nghiên cứu định lượng 33 3.2.2 Quy trình nghiên cứu 34 3.2.3 Thiết kế bảng câu hỏi 35 3.3 Xây dựng điều khiển thang đo 35 3.3.1 Thang đo phương diện phi học thuật 35 3.3.2 Thang đo phương diện học thuật 36 3.3.3 Thang đo danh tiếng 37 ST T 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 Gi oi ti P P P P P D DT DT DT D D D D H H H H H T 4 5 4 P D P P D P P D P P D P P D P P D P 3 3 4 4 5 3 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 5 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 5 5 3 3 3 3 4 3 4 5 5 3 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 3 4 3 3 5 3 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 3 4 4 5 4 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 SV na m ST T 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 Gi oi ti P P P P P D DT DT DT D D D D H H H H H T 4 5 4 P D P P D P P D P P D P P D P P D P 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 3 3 2 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 SV na m ST T 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22 Gi oi ti P P P P P D DT DT DT D D D D H H H H H T 5 4 4 4 P D P P D P P D P P D P P D P P D P 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 SV na m G i o S DT DT V n S T C S T C 4 S T C S T C S T C S T C C T D C T D CT DT 2 4 3 4 4 2 4 4 3 4 5 2 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 5 5 5 5 2 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 5 5 4 4 4 2 5 4 4 4 2 3 4 3 2 2 3 5 3 2 4 4 4 4 2 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 1 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 1 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 2 4 5 4 4 2 5 5 4 3 2 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 4 2 5 5 3 4 4 3 4 4 3 4 5 5 3 2 5 5 5 4 4 4 4 4 4 ST T 1 1 2 2 3 3 3 4 ST C3 G i o 2 4 4 5 2 5 5 6 2 6 6 6 7 2 7 7 7 8 2 ST T S DT DT V n S T C S T C S T C S T C S T C S T C C T D C T D CT DT 3 ST C3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 5 4 5 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 5 4 4 3 5 4 4 3 G i o 8 8 8 8 9 1 9 9 9 9 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 ST T S DT DT V n S T C S T C 4 S T C S T C S T C S T C C T D C T D CT DT 3 ST C3 4 5 5 5 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 2 2 3 4 4 3 4 4 5 4 3 5 4 4 2 2 1 2 3 3 3 3 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 5 5 5 4 3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 5 3 3 3 4 4 4 3 3 4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 5 5 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 2 5 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 ST T 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 G i o S DT DT V n S T C S T C S T C S T C S T C S T C C T D C T D CT DT 5 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 3 3 2 3 4 1 4 5 5 4 4 4 3 4 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 5 5 5 3 3 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 5 4 4 3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 3 5 5 5 4 3 4 3 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 3 3 5 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 ST C3 ST T 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 2 2 2 G i o S DT DT V n S T C S T C 4 S T C S T C S T C S T C C T D C T D CT DT 5 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 5 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 ST C3 ST T 2 2 2 2 2 2 2 2 2 G i o S DT DT V n S T C S T C S T C S T C S T C S T C C T D C T D CT DT 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 1 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 2 5 2 4 2 3 3 2 2 4 4 5 3 2 3 3 4 4 ST C3 P D P D T VA R H 00 L 00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 3 2 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 1 2 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 2 5 5 5 2 4 4 5 2 4 4 5 2 4 4 4 4 2 5 4 5 4 G i o S C V T n D C T D S H L S H L S H L S H L C T D ST H C D 4 2 2 3 4 4 4 5 4 4 2 3 3 4 4 4 2 4 4 2 5 2 4 2 4 2 2 2 2 ST T 1 1 2 2 3 3 3 P S G i o 4 1 2 4 4 5 2 5 5 6 2 6 6 6 7 2 7 7 ST T S C V T D n C T D S H L S H L S H L S H L C T D P ST H C D 5 P D P VA R H 00 L 00 D T S 4 4 4 4 2 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 1 4 4 3 4 1 3 2 3 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 3 1 3 4 4 1 4 1 4 4 1 4 3 4 4 1 4 3 4 4 1 4 4 4 4 1 3 3 3 1 4 4 5 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 2 5 4 2 4 4 3 2 4 4 4 4 2 5 5 5 5 2 5 4 4 4 4 2 5 5 4 5 4 4 5 4 4 1 4 4 1 4 1 1 5 1 5 4 4 1 2 1 3 3 1 3 3 4 1 3 4 4 1 5 5 5 5 5 5 1 4 5 4 4 1 5 5 5 5 1 3 4 4 1 4 4 4 4 4 G i o 7 8 2 8 8 8 8 9 1 9 9 9 9 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ST T S C V T D n C T D S H L S H L S H L S H L C T D P ST H C D 4 P D P VA R H 00 L 00 D T S 4 4 4 1 4 4 4 4 1 5 5 4 5 5 4 4 5 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 5 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 5 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 1 5 4 3 3 3 4 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 3 3 3 4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 5 5 5 5 5 3 5 4 4 4 4 3 4 2 4 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 ST T 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 VA R H 00 L 00 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 5 4 2 3 3 4 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 1 4 3 5 5 5 5 5 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 5 4 3 5 5 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 5 4 3 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 G i o S C V T D n C T D S H L S H L S H L S H L C T D P ST H C D 5 4 4 4 4 4 5 5 4 1 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 P D P D T S ST T 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 VA R H 00 L 00 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 5 5 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 4 4 G i o S C V T D n C T D S H L S H L S H L S H L C T D P ST H C D 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 P D P D T S ST T 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 VA R H 00 L 00 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 2 3 3 4 2 4 4 4 4 2 3 4 2 4 3 4 4 2 4 4 4 4 G i o S C V T D n 4 C T D S H L S H L S H L S H L C T D 4 P ST H C D 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 P D P D T S ... Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực bối cảnh giáo dục đại. .. văn với tiêu đề Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên chất lượng dịch vụ đào tạo khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hồn tồn kết... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - BÙI ĐỨC HÒA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại khoa quản trị kinh doanh, trường đại học kinh tế luật đại học quốc gia thành phố hô chi minh , Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại khoa quản trị kinh doanh, trường đại học kinh tế luật đại học quốc gia thành phố hô chi minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay