Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lõng của sinh viên trƣờng đại học công nghiệp thực phẩm tp hồ chí minh

133 5 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:32

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ HẬU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ HẬU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Ngọc Dương TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS NGUYỄN NGỌC DƯƠNG Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) TT Họ tên Chức danh Hội đồng PGS.TS Nguyễn Phú Tụ Chủ tịch TS Võ Tấn Phong Phản biện TS Nguyễn Thành Long Phản biện TS Lại Tiến Dĩnh PGS.TS Nguyễn Quyết Thắng Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV PGS.TS Nguyễn Phú Tụ TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Nguyễn Thị Hậu Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 26/07/1985 Nơi sinh: Tp Hồ Chí Minh Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh MSHV: 1641820029 I- Tên đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Phân tích yếu tố chất lượng đào tạo để hình thành mơ hình nghiên cứu Thu thập liệu để hiểu tác động yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên HUFI Đưa hàm ý quản trị nâng cao hài lòng cho Sinh viên HUFI III- Ngày giao nhiệm vụ: 09/10/2017 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/04/2018 V- Cán hướng dẫn:TS Nguyễn Ngọc Dương CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Nguyễn Ngọc Dương KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu cá nhân thực hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Ngọc Dương Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn khơng chép luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước Học viên thực Luận văn Nguyễn Thị Hậu ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực luận văn này, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến: TS Nguyễn Ngọc Dương, thầy hướng dẫn tận tình để hiểu rõ phương pháp khoa học nội dung đề tài để hoàn thành luận văn Quý thầy cô trường Đại học Công nghệ Hutech TP Hồ Chi Minh truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu làm sở vững để hoàn thành luận văn phục vụ cho công việc sau Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp, bạn bè ủng hộ mặt tinh thần, tạo điều kiện, tạo động lực hỗ trợ cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài Xin chân thành cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2018 Tác giả Luận văn Nguyễn Thị Hậu TÓM TẮT Nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh” nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng hài lòng sinh viên tác giả đưa giải pháp cho Ban lãnh đạo nhà trường nhằm nâng cao hài lòng sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Nghiên cứu dùng phương pháp nghiên cứu định tính định lượng Nghiên cứu định tính nhằm tìm khái niệm yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm sở thang đo SERVQUAL Parasuraman et al (1988) Nghiên cứu định lượng thực thông qua khảo sát 508 sinh viên theo học sở Trường Kết phân tích hồi quy rút trích nhân tố thực ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên là: Hoạt động hỗ trợ học tập, Cam kết Khoa, Sự tương xứng học phí chất lượng đào tạo có ảnh hưởng mạnh đến hài lòng Đây sở quan trọng để tác giả đề hàm ý quản trị cho trường Đại học Cơng nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh có điều chỉnh kịp thời để nâng cao hài lòng sinh viên theo học trường ABSTRACT The research: "Factors influencing the satisfaction of the students of Ho Chi Minh City University of Food Industry” was conducted to identify the factors that affect student satisfaction And based on the results, the authors provide solutions to the University„s Board of Management to improve the student satisfaction This research uses both qualitative and quantitative research methods The qualitative research aimed at identifying the concepts and factors affecting the student satisfaction in the aspect of education quality at Ho Chi Minh City University of Food Industry on the basis of using the SERVQUAL scale of Parasuraman et al (1988) The quantitative research was conducted through a survey of 508 students currently studying at the University's main campus The results of the regression analysis have extracted three factors that really affect the student satisfaction They are Learning support activities, Commitment of the Faculty, and The correspondence between tuition fees and training quality that have the greatest influence on the satisfaction This is an important basis for the authors to propose management implications for Ho Chi Minh City University of Food Industry so that the University will have timely adjustments to enhance the student satisfaction while studying there MỤC LỤC CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu tính cấp thiết đề tài 1.2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.2.2 Tính cấp thiết đề tài 1.3 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu khảo sát 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.7 Giới thiệu Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM 1.7.1 Quá trình hình thành phát triển 1.7.2 Tầm nhìn sứ mệnh 1.7.3 Tình hình hoạt động 1.8 Nội dung đề tài TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Chất lượng dịch vụ chất lượng đào tạo đại học 2.1.1 Khái niệm dịch vụ 2.1.2 Chất lượng dịch vụ 2.2 Mơ hình nghiên cứu chất lượng dịch vụ thang đo 13 2.2.1 Mô hình FSQ TSQ (Gronroos, 1984) 13 2.2.2 Mơ hình SERVQUAL (Parasuraman, 1988) 16 2.3 Ứng dụng thang đo giáo dục Đại học 20 2.3.1 Các nghiên cứu nước 20 2.3.2 Các nghiên cứu nước 21 2.4 Sự hài lòng 24 2.4.1 Khái niệm 24 2.4.2 Sự hài lòng sinh viên 25 2.5 Giả thuyết mô hình nghiên cứu 26 2.5.1 Mơ hình nghiên cứu 26 2.5.2 Giải thích giả thuyết nghiên cứu 27 TÓM TẮT CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.1 Quy trình nghiên cứu 36 3.2 Thu thập liệu 37 3.2.1 Dữ liệu sơ cấp 37 3.2.2 Dữ liệu thứ cấp 37 3.3 Thiết kế nghiên cứu 37 3.3.1 Nghiên cứu định tính 37 3.3.2 Nghiên cứu định lượng 41 TÓM TẮT CHƯƠNG 43 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 44 4.1 Mô tả mẫu 44 4.2 Đánh giá thang đo thức 46 4.2.1 Phân tích hệ số tin cậy Cronbach‟s alpha 46 4.2.2 Thang đo nhân tố chất lượng dịch vụ đào tạo ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên 46 4.2.3 Thang đo Sự hài lòng sinh viên 50 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 50 4.3.1 Thang đo nhân tố ảnh hưởng đến Sự hài lòng sinhviên 51 4.3.2 Phân tích nhân tố thang đo Sự hài lòng sinh viên 55 4.3.3 Hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu giả thuyết 56 4.4 Phân tích tương quan hồi quy tuyến tính bội 57 4.4.1 Xác định biến độc lập, biến phụ thuộc 57 4.4.2 Phân tích tươngquan 57 PL-8 3.3 Thang đo Cơ sở vật chất Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 895 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CSVC1 24.34 36.419 741 877 CSVC2 24.27 37.056 744 878 CSVC3 24.33 36.529 673 882 CSVC4 24.89 36.100 615 888 CSVC5 24.08 36.965 701 880 CSVC6 24.08 36.670 671 883 CSVC7 24.20 37.482 627 886 CSVC8 24.07 38.811 575 890 CSVC9 24.26 38.146 590 889 3.4 Thang đo Sự hài lòng học phí chương trình đào tạo Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 881 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted HPHI1 8.26 8.430 691 867 HPHI2 8.03 7.744 772 836 HPHI3 8.24 7.753 815 819 HPHI4 7.74 8.443 695 865 3.5 Thang đo Cam kết Khoa Reliability Statistics Cr on 919 N of PL-9 Item-Total Statistics S Sc C c ale or al Va KH 16 17re OA 36 746 17 16 17 KH 01 788 OA 17 15 92 16 748 KH 16 16 OA 17 766 Cro nb ac 907 902 907 904 906 898 3.6 Thang đo Hoạt động hỗ trợ Reliability Statistics Cr on 906 N of Item-Total Statistics S Sc C c ale or al Va HD 25 24re HT 18 725 24 25 24 HD 21 707 HT 24 24 98 25 685 HD 24 25 HT 10 684 24 24 HD 24 79 682 HT Cro nb ac 892 893 896 896 896 896 890 895 3.7 Thang đo Sự hài lòng Reliability Statistics Cr on 914 N of Item-Total Statistics S c al SH 9.3 L1 SH 9.4 L2 SH 9.4 L3 Sc C Cro ale or nb Va ac 5.4 re 896 99 780 879 5.3 879 55 832 900 5.3 50 832 PL-10 PHỤ LỤC 4: EFA 4.1 Phân tích nhân tố biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kais 953 erMey 115 er- 35.7 666 Olki n 000 Mea Total Variance Explained Co mp o nent 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 T o ta l1 Initi al Eige % Cu mul o ativ e 9 2 3 2 7 6 8 9 3 6 Extr Rotation actio Sums of n Squared T % Cu T %Cu o mul o mul t o ativ t o a1 e a5 ativ 13 13 9 740 25 2 11604 3 2 36 029 10 46 8 035 55 3 10 806 6 64 199 7 8 3 6 5 5 PL-11 20 21 22 8 23 24 9 25 9 26 9 27 28 29 30 31 32 7 33 34 35 9 36 9 37 1 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a CT DT CT DT CT DT CT DT CT DT CT 6 PL-12 DN GV DN GV CS VC CS VC CS VC CS VC CS VC CS VC HP HI1 HP HI2 HP HI3 HP HI4 KH 685 OA KH 651 OA KH 696 OA KH 763 OA KH 796 OA HD HT1 HD HT2 HD HT3 HD HT4 HD HT5 HD HT6 HD HT7 HD HT8 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 4.2 Phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kais erMey erOlki n Mea PL-13 Total Variance Explained Co mpo nent I n Extract ion % Cu of m 79 79 5 T% C T o of u o 79 79 87 94 10 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a C o SH 876 L1 910 SH 910 L2 874 SH Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted PL-14 PHỤ LỤC 5: KIỂM ĐỊNH SỰ TƯƠNG QUAN Correlations HL S i g S CT D C H K H H DT N S P H D P n 5 5 C at 0 0 0 5 5 0 0 8 8 9* 61 8* ( t a 0* * i l e d ) * - 61 1* * 48 9* * * * * * * * * * 0 * 0 0 0 43 8* * * * 0 0 0 0 6 * * * * 0 0 0 0 0 0 5 50 50 50 0 8 at the 0.01 level (2-tailed) ** Correlation is significant PL-15 PHỤ LỤC 6:16HỒI QUY PL- 6.1 Hồi quy lần Variables Entered/Removeda Mo Var del iabl es H V M a et r ho D Ente r H T a Dependent Variable: SHL b All requested variables entered Model Summaryb Mo del R R A St S d d q Er j 456 a Predictors: (Constant), HDHT, HPHI, CTDT, KHOA, DNGV, CSVC b Dependent Variable: SHL ANOVAa Mo del Su d M F S m f e i R 13 22 s 15 501 314 Res 29 507 idua a Dependent Variable: SHL b Predictors: (Constant), HDHT, HPHI, CTDT, KHOA, DNGV, CSVC Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B a Dep end (C n C D D G C V H HI K O HD HT 2166 1053 089 0048 064 1 0036 107 1043 190 3047 308 34 9 0 Std Error Beta t Sig 6.1 Hồi quy lần Hồi quy lần sig CTDT, DNGV, CSVC lớn 0.05 Variables Entered/Removeda Mo Var del iabl es H P V M a et r ho Ente r H a Dependent Variable: SHL b All requested variables entered Model Summaryb Mo del R R A St S d d q Er j 441 a Predictors: (Constant), HPHI, HDHT, KHOA b Dependent Variable: SHL ANOVAa Mo del Su d M F S m f e i R 12 43 s 16 504 322 Res 29 507 idua a Dependent Variable: SHL b Predictors: (Constant), HPHI, HDHT, KHOA Coefficientsa Mo del Unsta S S ndard t i ized a g S B t (C t580 134 K243 039 271 A 393 045 365 HDH 135 032 166 a Dependent Variable: SHL T PHỤ LỤC 7: ĐỒ THỊ PHẦN DƯ CHUẨN HÓA PHỤ LỤC 8: TÍNH MEAN CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG Tính mean nhân tố tác động KHOA 243 039 271 H 393 045 365 D 135 032 166 H HP HI1 HP HI3 KH OA KH OA KH OA 8 HP HI4 KH OA 0 6 HP HI2 KH OA Giá trị trung bình sau Nhân tố Sự hài lòng học phí chất lượng đào tạo Descriptive Statistics HP HI1 HP HI2 HP HI3 NM M ini ax 5081 Mean 2.50 St d 5081 2.73 5081 2.52 5081 3.02 508 HP Nhân tố Cam kết Khoa Descriptive Statistics KH OA KH OA KH OA NM M ini ax 5081 5081 5081 5081 5081 508 M St e d 3.983 952 962 1.04 1.00 Nhân tố Hoạt động hỗ trợ học tập Descriptive Statistics HD HT HD HT HD HT HD HT HD NM M ini ax 5081 5081 5081 5081 5081 5081 5081 5071 507 M St e d 3.933 916 956 932 5.803 3.893 883 933 4 ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - NGUYỄN THỊ HẬU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC... luận văn Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh cơng trình nghiên cứu cá nhân thực hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Ngọc Dương Các số liệu... Cơng nghiệp Thực phẩm Tp Hồ Chí Minh nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng hài lòng sinh viên tác giả đưa giải pháp cho Ban lãnh đạo nhà trường nhằm nâng cao hài lòng sinh viên Trường Đại học Công nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lõng của sinh viên trƣờng đại học công nghiệp thực phẩm tp hồ chí minh , Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lõng của sinh viên trƣờng đại học công nghiệp thực phẩm tp hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay