Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo tại trường đại học hoa sen

127 6 0
  • Loading ...
1/127 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN THỊ MAI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN THỊ MAI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã ngành: 60340102 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN ĐÌNH LUẬN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ “Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên chất lượng đào Trường Đại học Hoa Sen” kết trình học tập nghiên cứu nghiêm túc riêng hướng dẫn Thầy PGS.TS Nguyễn Đình Luận Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực, khách quan, đáng tin cậy chưa cơng bố cơng trình trước Thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ trích dẫn nguồn gốc Tp Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2017 Học viên thực luận văn Trần Thị Mai LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, nhận nhiều giúp đỡ hỗ trợ từ Quý Thầy, Cô, Anh, Chị, xin chân thành gửi lời cám ơn tới: PGS.TS Nguyễn Đình Luận - Thầy tận tình hướng dẫn tơi nội dung, phương pháp khoa học suốt trình nghiên cứu, thực luận văn Thạc sỹ Quý Thầy, Cô giảng dạy lớp Cao học Quản trị Kinh Doanh Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt tảng kiến thức vơ q báu cho tơi suốt q trình theo học Trường Quý Thầy, Cô giảng dạy Anh, Chị công tác học vụ quản lý sinh viên Trường Đại học Hoa Sen góp ý, động viên để tơi hồn thành luận văn Các bạn sinh viên Trường Đại học Hoa Sen nhiệt tình hỗ trợ điền phiếu khảo sát để tơi có liệu thực đề tài nghiên cứu Xin kính chúc Quý Thầy, Cô Anh, Chị mạnh khỏe Chúc Bạn sinh viên học tập tốt Xin chân thành cám ơn Tác giả thực luận văn Trần Thị Mai TÓM TẮT ĐỀ TÀI Mục tiêu nghiên cứu tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo trường Đại học Hoa Sen Từ đó, đưa số giải pháp nhằm phát huy mặt tích cực khắc phục hạn chế tồn Đối tượng nghiên cứu đề tài sinh viên năm thứ 2, thứ thứ học tập trường Mơ hình lý thuyết xây dựng dựa mơ hình chất lượng dịch vụ SERVPERF (J.Joseph Cronin, Jr & Steven A.Taylor, 1992) để đo lường chất lượng đào tạo với biến phụ thuộc hài lòng sinh viên Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính định lượng để kiểm định mơ hình nghiên cứu Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích: thống kê mơ tả, kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) để xây dựng đánh giá thang đo Ngoài ra, phương pháp hồi quy đa biến, phân tích ANOVA sử dụng để kiểm định giả thuyết nghiên cứu thông qua phần mềm SPSS 20.0 với số lượng mẫu 270 sinh viên Năm nhân tố xếp theo thứ tự tăng dần có ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên bậc đại học hệ quy chất lượng đào tạo trường Đại học Hoa Sen bao gồm: Đội ngũ giảng viên, Chương trình đào tạo, Quyền tự chủ sinh viên, Cơ sở vật chất, Đội ngũ hỗ trợ Kết nghiên cứu mang lại nhằm giúp cho tác giả hoàn thành Luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ giúp Ban lãnh đạo nhà trường có định hướng, chiến lược nâng cao hài lòng chất lượng đào tạo bậc đại học hệ quy Do nhiều hạn chế kiến thức chuyên ngành thực tiễn, đề tài tơi khơng tránh khỏi thiếu sót định Rất mong nhận nhận xét ý kiến đóng góp q báu q Thầy, Cơ Bạn đọc ii ABSTRACT The thesis evaluating satisfaction of fulltime students on education service quality in the University of Hoa Sen aims to determine factors affecting on satisfaction of students in the unviversity, and to propose some resonable suggestions for upgrading this service quality Objects are concentrated on 2st, 3rd and 4th students as they are supposed to deeply understand the university The theoretical model are designed under reference of SERVPERF, service performance scale by Cronin & Taylor, 1992, to evaluate education service quality over independent variable, student satisfaction Thesis uses the qualitative research methods and quantitative models to justify the research Studies using the method of analysis: descriptive statistics, testing the reliability Cronbach's coefficient alpha and factor analysis method to discover (EFA) to build and evaluate scales In addition, multivariate regression, ANOVA analysis was used to test the hypothesis in research through SPSS 20.0 software with sample size was 270 students Five factors, which affect the satisfaction of full-time students about training quality at the University of Hoa Sen are arranged in ascending order They are support team, official curriculum, the Student’s right of self – determination infrastructure and faculty members Results of this study help the author complete her thesis for Master graduation and help school board of director obtain guidances and strategies which improve the satisfaction about training and education quality particularly in full-time course Due to the limitation of knowledge and lack of practical experiences, my essay might have some mistakes or confusion Hopefully I can get more advice, more constructive opinions, and more feedback from my teachers and readers DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT EFA : Exploratory Factor Analysis - Phân tích nhân tố khám phá KMO : Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy -Chỉ số xem xét thích hợp phân tích nhân tố SPSS : Statistical Package for the Social Sciences - Chương trình máy tính phục vụ cơng tác thống kê VIF : Variance Inflation Factor (hệ số phóng đại phương sai) ANOVA : Analysis of variance (phân tích phương sai SERVPERF : Service Performance (Thang đo chất lượng dịch vụ biến thể từ thang đo chất lượng dịch vụ SERVQUAL) SIG : Obeserved significance level TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh UBND : Ủy ban Nhân dân BGDĐT : Bộ Giáo dục Đào tạo DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thống kê số nghiên cứu nước dịch vụ đào tạo 27 Bảng 3.1 Thang đo Đội ngũ giảng viên 27 Bảng 3.2 Thang đo Chương trình đào tạo 28 Bảng 3.3 Thang đo Cơ sở vật chất 28 Bảng 3.4 Thang đo Đội ngũ hỗ trợ 29 Bảng 3.5 Thang đo Sự tự chủ sinh viên 29 Bảng 3.6 Thang đo hài lòng sinh viên 30 Bảng 4.1 Tỉ lệ việc làm đợt 1.2016 37 Bảng 4.2 Phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha 43 Bảng 4.3 Phân tích độ tin cậy CronBach’s Alpha thang đo 45 Bảng 4.4 Tổng hợp kết kiểm định Cronbach’s Alpha 46 Bảng 4.5 Phân tích EFA thang đo chất lượng dịch vụ đào tạo lần 47 Bảng 4.6 Phân tích EFA thang đo chất lượng dịch vụ đào tạo lần 49 Bảng 4.7 Kết phân tích EFA lần cuối 51 Bảng 4.8 Phân tích EFA thang đo hài lòng lần 55 Bảng 4.9 Phân tích EFA thang đo hài lòng lần 56 Bảng 4.10 Kết phân tích mối tương quan Pearson 59 Bảng 4.11 Kết R2 mơ hình hồi quy 60 Bảng 4.12 Hệ số phương sai ANOVAb hồi quy tuyến tính 60 Bảng 4.13 Hệ số hồi quy Coefficients 61 Bảng 4.14 Kết phân tích theo giới tính 64 Bảng 4.15 Kết phân tích theo năm học 65 Bảng 4.16 Kết phân tích theo Khoa 66 Bảng 4.17 Kết phân tích theo bậc đào tạo 67 Bảng 5.1 Bảng xếp thứ tự quan trọng theo hệ số Beta nhân tố 69 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Mơ hình SERVQUAL Hình 2.2 Mơ hình chất lượng dịch vụ Gi-Du Kang Jeffrey James (2004) 11 Hình 2.3 Mối quan hệ chất lượng dịch vụ thỏa mãn khách hàng 15 Hình 2.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 21 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 23 Hình 4.1 Sơ đồ tổ chức 34 Hình 4.2 Hệ thống nhận diện 35 Hình 4.3 Thơng tin mẫu theo Khoa 40 Hình 4.4 Thơng tin theo năm học 41 Hình 4.5 Thơng tin theo giới tính 41 Hình 4.6 Thông tin theo hệ đào tạo 42 Hình 4.7 Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 57 Hình 4.8 Biều đồ tần số phần dư chuẩn hóa 62 Hình 4.9 Mơ hình nghiên cứu sau kiểm định 63 Hình 5.1 Mức độ hài lòng chương trình đào tạo theo Khoa 74 Hình 5.2 Mức độ hài lòng đội ngũ giảng viên theo năm học 77 Hình 5.3 Mức độ hài lòng đội ngũ giảng viên theo Khoa 78 Hình 5.4 Mức độ hài lòng đội ngũ giảng viên theo giới tính 79 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN iii LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ĐỀ TÀI ii ABSTRACT iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Bước Nghiên cứu định tính 1.4.2 Bước Nghiên cứu định lượng 1.5 Kết cấu luận văn Tóm tắt chương CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Lý thuyết dịch vụ 2.1.1 Dịch vụ khách hàng 2.1.2 Đặc điểm dịch vụ 2.1.3 Giáo dục dịch vụ 2.1.4 Các mơ hình chất lượng dịch vụ 2.2 Chất lượng dịch vụ đào tạo 12 2.2.1 Lý thuyết chất lượng 12 2.2.2 Giáo dục Đại học 12 2.2.3 Quan điểm chất lượng Giáo dục Đại học 13 2.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo 13 2.3 Sự hài lòng khách hàng 14 2.3.1 Khái niệm 14 2.3.2 Mối quan hệ dịch vụ hài lòng khách hàng 15 vii PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA PHỤ LỤC 6.1 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA LẦN KMO and Bartlett's Test Ka ise rM ey C o m p o 1n 10 11 12 13 14 15 16 17 18 26 27 28 29 30 88 43 00 Initial Extract Eigenv ion Toalues % C TSums % C tal u ot u o m al o m f u2 28 f ul2 28 48 2 95 98 79 49 01 00 27 6 2 9 3 6 3 3 4 5 2 27 6 2 9 3 6 3 3 4 5 Total Variance Explained Rotat ion Sums T % Cu ot of m al V u ar1 l 1 1 3 4 5 Rotated Component Matrixa H T5 H T2 H T4 H T6 H T3 H T1 D T3 D T2 D T4 D T1 D T5 D T6 T C T C T C 79 76 76 75 73 72 76 73 72 70 64 54 76 72 67 67 62 76 69 66 62 70 64 61 C 77 76 PHỤ LỤC 6.2 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA LẦN (SAU KHI LOẠI BIẾN TC1, GV5) KMO and Bartlett's Test Ka ise rM ey C o m p o n1 87 378 00 Total Variance Explained Initial Extract Rotati Eigen ion on value Sums Sums T % C To % C To % C o of u tal of u tal of u ta V m V m V m l ar2 u2 ar 28 u2 ar1 ul1 8 97 4 66 10 6 6 82 2 71 9 7 8 93 8 1 10 78 9 11 7 12 9 3 5 13 46 14 4 2 15 5 5 00 16 17 52 19 18 23 83 28 2 28 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa C H T5 H T4 H T6 H T2 H T3 H T1 D T3 D T2 D T4 D T1 D T5 D T6 V C3 V C4 V C6 80 76 76 76 74 70 797 766 711 708747 610700 550673 56 781 606 717 568 689 758 669 695 647 657 PHỤ LỤC 6.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA LẦN CUỐI (SAU KHI LOẠI BIẾN VC2) KMO and Bartlett's Test Ka ise rM ey 885 3351 000 Total Variance Explained C Initial Extrac Rotati o Eigen tion on Sums m T values % C To Sums % C To % C p ot u tal of u tal of u o al o m V m V m n1 f u2 ar2 u2 ar1 u 28 88 80 4 20 10 98 95 9 2 2 4 0 5 12 81 31 35 9 38 39 3 10 1 4 45 11 12 13 14 6 7 15 5 58 16 3 5 15 17 18 9 27 8 0 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa H T5 H T6 H T4 H T2 H T3 H T1 D T3 D T2 D T4 D T1 D T5 D T6 T C5 T C3 T C2 796 761 758 750 733 720 802 758 706 699 603 537 788 733 692 686 609 722 679 679 612 563 751 701 646 605 505 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA SỰ HÀI LỊNG PHỤ LỤC 7.1 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ FEA SỰ HÀI LÒNG LẦN KMO and Bartlett's Test Ka ise 66 r7 M 10 ey er00 Total Variance Explained C o m T po o ne t2 In iti al %C u om Ex tra Tcti % Cu o mu t2 o4lati 3 7 1 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa C o H L2 H L4 H L3 716 694 694 599 588 655 PHỤ LỤC 7.2 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA SỰ HÀI LỊNG LẦN (SAU KHI LOẠI BIẾN HL1, HL4) KMO and Bartlett's Test Ka ise 59 r8 M ey er Ol 00 Communalities IE n1.xt 704 H L2 00 626 H 415 L3 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained C In o iti m T Cum %al po o u o ne t 1 5la Ext ract Tion Cum % o ul o t 5at 8 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI PHỤ LỤC 8.1 MỐI TƯƠNG QUAN PEARSON Correlations g h d t v h v t t c c lo Pear ** ** ** ** ** son C o 0 0 r 27 27 27 27 27 27 0 0 0 r e ** ** ** ** ** l a 00 27 00 00 00 00 t 0 0 0 i 27 27 27 27 27 o ** 0 0 n ** ** ** ** 00 g v 00 27 27 00 00 00 0 0 0 i 27 27 27 27 ** ** 0 e 287 287 487 299 218 246 380 449 481 769 328 341 425 357 601 487 380 299 449 328 218 481 341 357 246 769 425 601 ** ** n 00 00 0 S 00 27 27 27 00 00 i 0 0 0 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) g 0 0 2 2 2 7 7 7 ( ** 636 636 PHỤ LỤC 8.2 PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI Model Summaryb M R RA St Chang D o dj d R F df df Si ur d g bi S us Er S el q te ro q C F nu d r u h C W at a 15 86 7 75 09 a 4Predictors: (Constant), vchat, gvien, tchu, dtao, htro b Dependent Variable: h.long ANOVAa M S d M F S od u f e i el Regm a131 g 66.5 ress339 25 22 085 ion 4916 88 8306 a Dependent Variable: h.long b Predictors: (Constant), vchat, gvien, tchu, dtao, htro M o D i Ei g e n5 Collinearity Diagnosticsa C Varianc o ( gv h de tc vc n C ie tr ta h d o n o o u t 0 0 0 0 72 12 0 0 0 0 22 63 1 1 7 Variable: 0 h.long a Dependent Coefficientsa M Unst St t Si od anda an g el rdiz d ed ar Coef di ficie B S ze B t et d a (ConE sta 46 nt) gvie1 0 13 n 4 0 95.0 % Conf iden ce Inter L U o p w p e er r B Correla Colli tions nearit y Statis tics Z Pa P T VI er r ar ol F o- t t e or i nc d a - 24 76 0 0 42 2 60 h 2 63 t a Dependent Variable:2 h.long 1.3 55 1.5 37 1.4 85 1.3 52 1.3 83 PHỤ LỤC MỨC ĐỘ HÀI LÒNG THEO ĐẶC ĐIỂM CÁ NHÂN PHỤ LỤC 9.1 MỨC ĐỘ HÀI LỊNG THEO GIĨI TÍNH Descriptives h.long N M S S 95 M M e t t % i a a d d LConU n x n D o p i i e E w p m m N 3 a 606 m 168 N 92 6 u T h.long S d u f Be m 551 tw ee 88 26 n 279 Gr 88 26 M F S e a g 5511 197 3296 ANOVA PHỤ LỤC 9.2 MỨC ĐỘ HÀI LÒNG THEO HỆ ĐÀO TẠO Descriptives h.long N M St e d a D n e vi 57 86 71 D a i h o c ANOVA S t d h.l S dM F on u f ea gBe m n 4761 tw ee 47 26 3304 n Gr 88 26 95%Mi Ma Conf n xi idenU i m L o p m u w p m 3 8 0 S i g /PHỤ LỤC 9.3 MỨC ĐỘ HÀI LÒNG THEO NĂM HỌC Descriptives h.long N M S S 95 M M ea td t % i a n d LCoU n x D o p i i Na ev E w3 p3 m2 m5 m 79 22 6 Na m 83 01 27 45 52 h.long S dM u f ea m n Be tw 19 09 ee 26 n Gr 88 ou 26 33 7 F S i g 29 4 ANOVA PHỤ LỤC 9.4 MỨC ĐỘ HÀI LÒNG THEO KHOA ĐÀO TẠO Descriptives h.long N M e a n K i n h t e T h S t d D e v 5 S t d E r r 04 84 55 07 46 96 9 % M in i m C L U u o p m w pe 3 7 3 3 1 9 M a xi m u m 0 0 ANOVA h.long S dM u e Be tw 43 14 26 ee 6 n Gr 88 26 33 ou Si g 437 72 ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM - TRẦN THỊ MAI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN LUẬN VĂN THẠC... Tác giả chọn đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo trường Đại học Hoa Sen nhằm nghiên cứu mức độ hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo trường Đồng thời góp phần... sinh viên Hoa Sen nơi đào tạo thu hút ngày nhiều sinh viên đến với trường 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng sinh viên chất lượng đào tạo trường Đại học Hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo tại trường đại học hoa sen , Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo tại trường đại học hoa sen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay