Các nhân tố thuộc môi trường ERP tác động đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp logistics tại TP HCM

145 9 0
  • Loading ...
1/145 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - ĐỖ UYÊN KHA CÁC NHÂN TỐ THUỘC MÔI TRƯỜNG ERP TÁC ĐỘNG ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS TẠI TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - ĐỖ UYÊN KHA CÁC NHÂN TỐ THUỘC MÔI TRƯỜNG ERP TÁC ĐỘNG ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS TẠI TP.HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN VĂN TÙNG TP HỒ CHÍ MINH, Tháng 01 năm 2018 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS TRẦN VĂN TÙNG TS Trần Văn Tùng Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày tháng năm 2018 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm : (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) T T C h 1P G Ch 2T S P b 3P G P b 4P G 5T S U v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày… tháng… năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên ĐỖ UYÊN KHA Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 12/11/1982 Nơi sinh: Ninh Thuận Chuyên ngành: MSHV: 1641850010 Kế toán I- Tên đề tài: CÁC NHÂN TỐ THUỘC MÔI TRƯỜNG ERP TÁC ĐỘNG ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS TẠI TP.HCM II- Nhiệm vụ nội dung: - Vận dụng sở lý thuyết ảnh hưởng nhân tố môi trường ERP đến tổ chức HTTTKT doanh nghiệp logistics TP.HCM - Xác định ảnh hưởng nhân tố đến việc tổ chức HTTTKT doanh nghiệp logistics TP.HCM Từ đó, góp phần giúp doanh nghiệp có sách phù hợp để nâng cao hiệu việc tổ chức HTTTKT đơn vị III- Ngày giao nhiệm vụ: IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: V- Cán hướng dẫn: TÙNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN NGÀNH TS Trần Văn Tùng TS TRẦN VĂN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ kế tốn “Các nhân tố thuộc mơi trường ERP tác động đến tổ chức HTTTKT doanh nghiệp logistics TP.HCM” cơng trình nghiên cứu riêng Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu Tơi xin cam đoan giúp đỡ việc thực luận văn cảm ơn tất phần kế thừa, tham khảo tham chiếu trích dẫn đầy đủ nghi rõ nguồn tham khảo cụ thể danh mục tài liệu tham khảo Học viên thực luận văn Đỗ Uyên Kha ii LỜI CẢM ƠN Chắc chắn luận văn tác giả khơng hồn thành khơng nhận nhiều giúp đỡ nhiệt tình, động viên khuyến khích thầy cơ, gia đình, bạn bè anh chị, cô doanh nghiệp khảo sát đóng góp to lớn họ nhiều cách khác suốt trình thực luận văn Trước hết, tác giả muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tơi đến TS Trần Văn Tùng, người thầy hướng dẫn suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Song song tác giả chân thành cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp lớp Cao học Ngành kế tốn trường Đại học Cơng Nghệ TP.HCM, anh chị, cô doanh nghiệp khảo sát dành thời gian quý báu để cung cấp cho tác giả tất thơng tin cần thiết để hồn thành luận văn Cuối cùng, tác giả muốn cảm ơn tới gia đình tơi hỗ trợ tuyệt vời lời động viên để tơi có đủ tinh thần, nghị lực để thực luận văn Mặc dù, luận văn hoàn thành khả tác giả Tuy nhiên, hạn chế mặt thời gian khả chun mơn, luận văn có nhiều sai sót Kính mong nhận cảm thơng lời bảo tận tình thầy bạn Học viên thực Luận văn Đỗ Uyên Kha TÓM TẮT Việt Nam với địa lý giáp biển đường biển kéo dài xuyên suốt ưu để phát triển chuỗi cung ứng dịch vụ bao gồm vận chuyển, kho bãi dịch vụ hậu cần khác Từ năm 2014, theo cam kết WTO, Việt Nam dỡ bỏ hàng rào cản cho doanh nghiệp nước gia nhập thị trường với mức vốn 100% Đây vừa hội để Việt Nam tiếp nhận kinh nghiệm quản lý mạng lưới Logistics vừa thách thức doanh nghiệp nước cần nâng cao lực cạnh tranh ERP (Enterprise Resource Planning) giải pháp quản trị đại ERP chương trình phần mềm tích hợp thơng tin toàn chức doanh nghiệp ERP cung cấp truy cập dễ dàng nhanh liệu hoạt động chuẩn, dự báo tăng cường, nhấn mạnh kế toán phận "trung tâm thần kinh", giảm cần thiết cho kế tốn để xử lý thói quen nhiệm vụ, cho kế toán nhiều thời gian cho phân tích phức tạp ERP sớm trở thành biểu tượng thay đổi mang tính cách mạng phương thức vận hành cơng ty Tổ chức HTTTKT môi trường ERP chìa khố quan trọng để đảm bảo khả tồn doanh nghiệp Logistics Các doanh nghiệp tìm đến ERP công cụ đảm bảo truy cập nhanh thơng tin kịp thời, tồn diện cho việc định Chất lượng hiệu định người sử dụng thông tin xuất phát nguồn rể từ chất lượng thơng tin kế tốn Trong khi, chất lượng thơng tin kế tốn chịu ảnh hưởng nhân tố thuộc mơi trường ERP Vì vậy, thơng qua việc nghiên cứu “Tổ chức HTTTKT môi trường ERP DN logistics TP.HCM, tác giả chiếu theo mơ hình nhìn nhận nhân tố “Kinh nghiệm, phương pháp nhà tư vấn triển khai & chất lượng liệu” nhân tố tác động trọng yếu đến việc tổ chức HTTTKT Sau đó, hiệu tác động nhân tố xếp trình tự từ cao xuống thấp sau Kiểm soát đảm bảo hệ thống ERP tin cậy, Chất lượng phần mềm ERP, Năng lực Ban quản lý kiến thức nhà tư vấn triển khai, Chính sách nhân quản lý thơng tinnhân Thử nghiệm huấn luyện nhân viên Việc triển khai hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) hoạt động thiếu đua Logistics VN thương trường quốc tế Làm để tích hợp tất thơng tin tồn DN Logistics để đạt hiệu tối ưu? Nghiên cứu nhằm mục đích nghiên cứu tác động việc thực ERP chức kế toán nhằm tìm câu trả lời cho thách thức môi trường thay đổi liên tục.trên đồng thời đưa số kiến nghị dành cho Chính phủ, Quốc Hội, Bộ Tài Chính, Hiệp hội nghề nghiệp, sở đào tạo doanh nghiệp địa bàn TP.HCM ABSTRACT Vietnam country, which is bordering even to the sea is one of the advantages of developing a supply chain including transportation, warehousing and other logistics services Beginning in 2014, under WTO commitments, Vietnam has removed policy and permit 100% foreign-owned businesses to logistics field This is an opportunity for Vietnam to gain experience in managing the logistics network as well as challenges when domestic enterprises need to improve their competitiveness ERP (Enterprise Resource Planning) is a modern management solution ERP is a software program that integrates information across all enterprise functions ERP provides easier and faster access to standard operating data, enhanced forecasting, emphasis on department accounting as the "main center", reducing time for accounting to handle routine tasks , and gaining more time for complex analysis ERP early becomes a symbol of new revolution in the way of company operation Organization of accounting information system on ERP system is an important key to ensuring the long-term viability of every logistics business ERP as a business tool to ensure access quickly and timely to comprehensive information for decision making Quality of accounting information is the root of quality and effectiveness of the user's decision Meanwhile, the quality of accounting information is influenced by factors of the ERP foundation Therefore, through the study of "Organization of Accounting Information System in the ERP of Logistics enterprises in Ho Chi Minh City, the author based on model recognize that" Experiences, methods of consultant implementation & data quality is the key factor to organize the information Then, the effect of each factor is arranged in range from high to low: Control to ensure reliable ERP system, ERP software quality; manager capabilities and consultant knowledge, human policy and personality management, and staff testing and training The implementation of ERP (Enterprise Resource Planning) is a necessary activity in the Vietnam logistics competition in the international market How to integrate all the information across the logistics enterprise to achieve optimal performance? This study aims to study the impact of ERP factors in organize AIS in logistics companies in HCM city in order to find answers to the challenges of everchanging environments A n P N h h ân m N vi g N u h yễ ân vi nD N h B ân íc N vi N g h u ân yệ N vi g N u h yễ ân vi nH N o h àn ân gN vi N g h u ân yễ N vi V ũ h N ân gN vi N g h u ân yễ V vi N h ân n vi D N iệ h p ân M vi N g N u h yễ ân vi nN N g h ô ân T vi C ôn g C ôn g C ôn C ô n g C ô n g C ô n gC ô n g C ô n gC ô n gC ô n g C ô n g tCy ô n g tCy ô n g V õ T hị Tr ần T hị N P h m B ùi X uâ Tr ần T hị T L ê H oà 4 N g u yễ N g u yễ n N g u yễ n V õ T uấ n N h ân vi N h ân vi Tr n g N h ân vi N h ân vi N h ân vi K ế to N h ân vi ê N h ân vi ê Tr n g L o gi st C ô n g tCy ô n g tCy ô n g tCy ô n g tCy ô n g tCy ô n g tCy ô n g tCy ô n g ty Li C ô n g ty Li C ô n g ty Li P N h h ân m vi T ê B N ùi h T ân hị vi M ê N N g h u ân yễ vi n ê Đ N ặ h n ân g vi T ê L N ê h T ân hị vi T ê N N g h u ân yễ vi n ê L N ê h T ân hị vi H ê N N g h u ân yễ vi n ê Đ N ỗ h H ân vi i ê C n g ty Li C ô n g T yC ô n g T yC ô n g T yC ô n g T yC ô n g T yC ô n g T yC ô n g ty T C ô n g ty T P N h h ân m vi T ê L N ê h T ân hị vi T ê N N g h u ân yễ vi n Tr ê ần N L h ê ân vi Q Tr N ần h T ân hị vi Tr N ần h T ân hị vi B N ùi h Q ân ua vi Tr ần N N h g ân vi ọc N g N u h yễ ân vi n L N ê h N ân h vi K N ế g to u C ô n g ty T C ô n g ty T C ô n g ty T C ô n g T C ô n g T C ô n g T C ô n g tCy ô n g tCy ô n g tCy ô n g ty C ô n 7 7 P h T Đ ỗ H o àn g N g u yễ n N g u yễ H T hị Đ ặ n g N g u yễ n N g u yễ n N g u yễ n N g u yễ n N hâ n vi ên N hâ n vi ên N h ân vi N hâ n vi ên K ế to N hâ n vi ên N hâ n vi ên G iá m đ ố Tr n g p N h ân vi Đ nC ô n g tCy ô n g tCy ô n g tCy ô n g tCy ô n g tCy ô n g tCy ô n g tCy ô n g ty T C ô n g ty T C ôn g ty T Tr N ần h T ân hị P vi N h h ân m vi T N h D ân u vi y ê N N g h u ân yễ vi n ê Đ N h o ân T vi hị ê Đ N in h h ân T vi hị ê Tr N h ân n vi g ê B N ùi h T ân hị vi ê T Tr Đ o àn n T g P N h h an ân V vi C ôn g ty C ôn g ty C ô n g ty T C ô n g ty T C ô n g ty T C ô n g ty T C ô n g ty T C ô n g ty T C ô n g C ô n g ty P C h N ô an h n T ân g vi t y hị N C N g ô u h n yễ ân g vi t y nN C N g ôn u h g yễ ân ty vi nP N T C h h ôn an ân g H vi ty C Tr N ô ần h n D ân g iệ vi t y C N N ô h n g ân g u vi N yễ N tCy g h ô u ân n yễ vi g n ê T C L N ô a h n n ân g g vi T N C N g ô u h n yễ ân g vi T n C H N ô u h n ỳ ân g n vi t y C P N ô h h n ân g m vi t y N C N h ô g ân n u vi g 0 1 1 1 1 Tr ầ m P h an T Đ ặ n g T Tr an g C V õ T uấ C h âu T hị Ô n M ỹH u ỳ n Đ o T hị Tr ần T uV nL ê T hủ P n V N gu yễ n N h ân vi K ế to N h ân vi N h ân vi N h ân vi N h ân vi N h ân vi N h ân vi N h ân vi N hâ n vi N hâ n vi N hâ n vi N hâ n vi L o gi st C ôn g T C ô n g T C ôn g T C ôn g T C ôn g T yC ôn g T C ôn g T C ôn g T yC ôn g T C ôn g T C ôn g T C ôn g T C ôn g T 1 1 1 B ùi Đ ắc L ê T hù N gu yễ n N hâ n vi N hâ n vi N hâ n vi C ôn g T C ôn g T C ôn g T v Phụ lục 5: Bảng phương sai trích Total Variance Explained C o m Initial %Eigen Cu T o m ot f2 u , 2, , 8 Extractio n Sums of % Cu T o m ot f2 u , 2, , Rotatio n Sums of % Cu T o m ot f1 ul ,6 3, , 1 8 ,2 , 5, 2, 5 , 9 , , ,7 7 4 8 4Analysis Extraction Component , 2, Method: , Principal 2, 0, , 9 5, 9 v Phụ lục 6: Ma trận xoay biến độc lập Rotated Component Matrix C Ch ính sác h nh ân C h í n h s c h n h â n s ự C , , 9 , , 7 , , , , 9 , , , 6 a Thử nghiệm ,608 hệ thống Thử nghiệm ,867 hệ thống Thử nghiệm ,847 hệ thống Thử nghiệm ,828 hệ thống Cam kết quản lý Cam kết quản ,842 lý Cam kết quản ,804 lý Cam kết quản ,776 lý Cam kết quản ,758 lý Cam kết quản lý Kiểm soát đảm bảo Kiểm soát đảm bảo Kiểm soát đảm bảo Kiểm soát đảm bảo Kiểm soát đảm bảo Kiểm soát đảm bảo Chất lượng phần mềm Chất lượng phần mềm Chất lượng phần mềm Chất lượng phần mềm Chất lượng phần mềm Extraction Method: Principal Component Analysis a Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization ,645 ,703 ,802 ,609 ,667 ,568 ,882 ,693 ,871 ,866 ,759 ,763 a Rotation converged in iterations v Phụ lục 7: Tổng phương sai trích biến độc lập sau loại bỏ biến Total Variance Explained C o m T ot 7, Initial %Eigen Cu o m f2 u 3, , Extractio n Sums of % Cu T o m u ot f2 , 3, , Rotatio n Sums of % Cu T o m u ot f1 , 5, 5 , 2, 21, 71, 6, 7 ,5 ,5 3, 96 57 07 ,1 ,1 , ,5 ,5 , 96 57 ,3 ,2 , 1, 0,9 , 06 17 , Method: Extraction Principal Component Analysis v Phụ lục 8: Ma trận xoay nhân tố biến độc lập sau loại bỏ biến a Rotated Component Matrix C Ch ính sác h nh ân C h í n h s c h n h â n s ự Ch ính sác h nh ân C h í n h s c h , 8 , , , , , , , , , , 6 , , , , , , 8 , , , , 1 Kiểm soát ,612 đảm bảo Kiểm soát ,882 đảm bảo Kiểm soát ,721 đảm bảo Chất lượng phần mềm Chất lượng phần mềm Chất lượng phần mềm Chất lượng phần mềm Extraction Method: Principal Component Analysis a Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations v Phụ lục 9: Tổng phương sai trích biến phụ thuộc C o m Total Variance Explained Extractio Initial n Sums of % % Cu Cu T o m T o m ot f6 u ot f6 u , 7, , 7, , , 6 Extraction Method: Principal Component Analysis v Phụ lục 10: Mối tương quan Pearson Correlations Pe ars on C or re lat io n R E G R fac tor sc or e f o R E G R R E G R R E G R f f f , 0 R E G R fa ct o r , 4 , R E G R fa ct o r , R E G R R E G R f , , 19 , , 00 , , , ,868 ,872 ,773 ,767 REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis REGR factor score for analysis ,844 ,000 1,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,197 ,000 ,000 1,000 ,000 ,000 ,000 ,156 ,000 ,000 ,000 1,000 ,000 ,000 ,106 ,000 ,000 ,000 ,000 1,000 ,000 ,192 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 1,000 v Phụ lục 11: Hệ số hồi quy Coefficients Un St C sta an Corr o nd S da l L U Z elati Bt B t S o p e Pa P T V M 1od 3, d, et , 1,i w- p , r rti a ol I (C 24 00 , on -,139 0 -, - -, 1,1, st E- 0 , 13 000 an 17 39 00 t) , ,844 - , - R -,10 3, - , E 39 , , 1, G ,197 , 1,00 R , 00 , 94 f 844, ,156 , 0 a , 1, c 2, , , 00 t , , 1, o 197 ,106 , r 9 47 s , , 01, c , ,192 , 00 o 1563 , , r , , factor score 1, for analysis a Dependent Variable: REGR a ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - ĐỖ UYÊN KHA CÁC NHÂN TỐ THUỘC MÔI TRƯỜNG ERP TÁC ĐỘNG ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS TẠI TP.HCM LUẬN... Chuyên ngành: MSHV: 1641850010 Kế toán I- Tên đề tài: CÁC NHÂN TỐ THUỘC MÔI TRƯỜNG ERP TÁC ĐỘNG ĐẾN TỔ CHỨC HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP LOGISTICS TẠI TP.HCM II- Nhiệm vụ nội dung:... trạng tổ chức HTTTKT doanh nghiệp logistics ứng dụng ERP tổ chức kế toán - Khu vực TP.HCM - Những tác động nhân tố thuộc môi trường ERP đến việc tổ chức HTTTKT doanh nghiệp logistics địa bàn TP.HCM
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố thuộc môi trường ERP tác động đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp logistics tại TP HCM , Các nhân tố thuộc môi trường ERP tác động đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán trong các doanh nghiệp logistics tại TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay