Các nhân tố ảnh hưởng đến việ vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệ nhỏ và vừa tại tỉnh bình dương

163 4 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:32

BÔ GIÁO DỤC VA ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHÊ TP.HCM PHAN THI BÍCH LIÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIÊC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRI TRONG CÁC DOANH NGHIÊP NHỎ VỪA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 TP.HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 BÔ GIÁO DỤC VA ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHÊ TP.HCM PHAN THI BÍCH LIÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIÊC VẬN DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRI TRONG CÁC DOANH NGHIÊP NHỎ VỪA TẠI TỈNH BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Kế toán Mã số ngành: 60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN XUÂN HƯNG TP HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị các doanh nghiệp nhỏ vừa Tỉnh Bình Dương” cơng trình việc học tập nghiên cứu thật nghiêm túc thân Những kết nêu nghiên cứu trung thực chưa công bố trước Các số liệu luận văn nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, tổng hợp từ nguồn thông tin đáng tin cậy TP Hồ Chi Minh, tháng 03 năm 2017 HỌC VIÊN Phan Thị Bí ch Li ên ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin gửi đến quý Thầy Cô khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng; Viện Đào tạo sau đại học – Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM; tất quý Thầy Cô với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt thời gian học tập trường Tôi chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Xuân Hưng tận tâm hướng dẫn suốt thời gian thực đề tài luận văn Nếu khơng có lời hướng dẫn tận tình Cơ tơi khó hồn thiện luận văn Mặc dù, cố gắng nhiều suốt qua trình nghiên cứu thực luận văn Nhưng hạn chế mặt thời gian với việc thiếu kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài luận văn chắn nhiều hạn chế thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp quý báu quý Thầy Cơ để luận văn tơi hồn thiện TP Hồ Chi Minh, tháng 03 năm 2017 Tác gi ả Phan Thị Bí ch Li ên TĨM TẮT Sự thay đổi hình thức DN làm cho nhu cầu thông tin kế toán thay đổi theo, đặc biệt thông tin KTQT Hệ thống t hô ng t i n kế t o á n không phục vụ cho các đối tượng bên DN quan quản lý nhà nước, thuế, kiểm toán, các nhà đầu tư… mà với vận dụng kế toán quản trị vào công tác kế toán có vai trò phục vụ đắc lực cho các nhà quản trị DN Xuất phát từ thực tế các DNNVV có tỷ lệ bị thất bại pha sản cao nhiều so với các DN quy mơ lớn Một ngun nhân chính việc chưa quan tâm mức tới các cơng cụ KTQT (Nadan, 2010) Mặt khác, Tỉnh Bình Dương các DNNVV chiếm tỷ lệ lớn đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế tỉnh nên yêu cầu vận dụng kế toán quản trị cần thiết Từ tổng quan các nghiên cứu trước các đặc thù doanh nghiệp nhỏ vừa Bình Dương, tác giả bước đầu xác định các nhân tố tác động đến vận dụng KTQT các DNNVV tỉnh Bình Dương gồm 05 nhân tố: Quy mơ doanh nghiệp, mức độ cạnh tranh thị trường, chất lượng nguồn nhân lực, chiến lược kinh doanh, nhận thức KTQT người điều hành doanh nghiệp Kết nghiên cứu cho thấy nhân tố nhân tốảnh hưởng mạnh đến vận dụng kế toán quản trị cao các DNNVV tỉnh Bình Dương Quy mơ doanh nghiệp (  = 0.384), tiếp đến nhân tố Chiến lược kinh doanh (  = 0.376), Nhận thức KTQT người điều hành doanh nghiệp (  = 0.356), Chất lượng nguồn nhân lực (  = 0.349) cuối mức độ cạnh tranh thị trường (  = 0.116).Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đề xuất số giải pháp có tác động trực tiếp đến các nhân nhằm có các giải pháp vận dụng kế toán quản trị các DNNVV tỉnh Bình Dương cách hiệu ABSTRACT The change of business form has made the demand for accounting information also change, especially the information on international accounting The accounting information system not only caters to external audiences such as state management agencies, tax authorities, auditors, investors but now with the use of management accounting in the next task Math also plays an active role f or business executives Derived from the fact that SMEs have a higher rate of failure or bankruptcy than large firms One possible cause is the lack of proper attention to the instruments of international accounting (Nadan, 2010) On the other hand, SMEs in Binh Duong Province make up a large proportion of their contribution to the economic development of the province Therefore, the application of management accounting is very necessary From the overview of previous studies and the characteristics of small and medium enterprises in Binh Duong, the author first identified the factors that affect the use of international economics in SMEs in Binh Duong include factors: The level of competition in the market, the quality of human resources, the business strategy, the perception of entrepreneurship by international economic operators The results show that among the five factors, the greatest influence on the use of management accounting in SMEs in Binh Duong is the size of enterprises (= 0.384), followed by personnel 0.376), The Business Strategy (= Enterprise Entrepreneur's Perception of Entrepreneurship (= 0.356), Human Resource Quality (= 0.349), and Market Competitiveness (= 0.116) From the above results, the author has proposed some solutions that have direct impact on individuals to have solutions to apply management accounting at SMEs in Binh Duong province more effectively MỤC LỤC LỜ I CAM ĐOAN i LỜ I CẢM ƠN ii TÓ M TẮ T iii ABSTRACT iv MỤ C LỤ C v DANH MỤ C TƯ VIẾ T TẮT ix DANH MỤ C CÁC BẢNG BIỂU x DANH MỤ C CÁC HÌN H VE xi LỜ I MỞ ĐẦU 1 Tính c ấp thiết đề t ài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 5.Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩ a kho a học t hực tiễ n c đề tài Cấu trúc đề t ài CHƯƠNG CỨU 1: TỔNG QUAN NGHIÊN 1.1 Các nghiên cứu nước 1.2 Các nghiên cứu 10 nước 1.3 Nhận xét 14 Kết luận chương 16 CHƯƠNG THUYẾ T 2: CƠ SỞ LÝ 2.1 Khát quát c 17 2.1.1 Khái niệm doanh 17 anh nghiệ nghiệp p nhỏ nhỏ vừa vừa 2.1.2 Tiêu c hi xác định doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam 17 2.1.3 Đặc điểm c .18 2.1.4 Vai trò DNNVV 20 DNNVV t ki ại nh Việt tế Việt Nam Nam 2.2.1 Định nghĩ a kế toán quản trị .22 2.2.2 Vai trò c kế toán quản trị .24 2.2.3 Yêu c ầu kế toá n quản trị .25 2.2.4 Chức thô ng tin c kế to án quản trị 27 2.2.5 Nội dung c hủ yế u c kế toán quản trị .28 2.2.5.1 Lập dự toán ngân sác h phục vụ chức ho ạch đị nh 28 2.2.5.2 Hệ thống ti nh gi a t hành phục vụ chức tổ chức điều hành 29 2.2.5.3 Phục vụ chức kiểm soát 31 2.2.5.4 Phục vụ chức định 33 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị các doanh nghiệp nhỏ vừa .35 2.3.1 Quy mô anh nghiệ p 35 2.3.2 Mức độ cạnh tranh thị trường 36 2.3.3 Chất lượng nguồ n nhân lực .38 2.3.4 Chiến lược kinh doanh .40 2.3.5 Nhận thức KTQT người điều hành anh nghiệp 41 2.4 Lý Thuyết .42 2.4.1 Lý thuyết bất định .42 2.4.2 Lý thuyết đ ại diệ n .44 2.4.3 Lý thuyết quan hệ lợi ích – chi phi 45 2.5 Mơ hì nh nghiên cứu .45 Kết luận chương 53 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Phương phá p nghiên c ứu 54 3.1.1 Phương pháp chung 54 3.1.2 Phương pháp cụ t hể 55 3.1.3 Sơ đồ thiết kế nghiên cứu quy trình nghiên cứu .55 3.1.3.1 Khung nghiên cứu 55 3.1.3.2 Quy trình nghiê n cứu 57 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ CHẠY MƠ HÌNH Case Processi ng Summary V 16 10 ali Ca Ex 0 se cl s To 16 10 tal a Listwise deletion based on all variables in the procedure Rel i abi l i ty Stati sti cs C A 81 Item-Total Stati sti cs S S c c a a l l Q M Q M Q M Q M Q M e e 15 15 15 15 15 C C ro o n r b a r c e h' 80 76 76 77 78 (Phụ lục: Bảng 4.1) Case Processi ng Summary V 16 ali Ca Ex se cl s To 16 tal a Listwise deletion based on all variables in the procedure Rel i abi l i ty Stati sti cs C r o n Item-Total Stati sti cs S Sc C C c al or r a e l V re o e ari ct n M 18 D 09 65 71 M D M D 17 18 76 54 76 24 59 73 M D M D 18 18 27 52 76 21 56 74 (Phụ lục:Bảng 4.2) Case Processi ng Summary V 16 10 ali Ca Ex 0 se cl s To 16 10 tal a Listwise deletion based on all variables in the procedure Rel i abi l i ty Stati sti cs C r o n Item-Total Stati sti cs S C L C L C L C L C L C L S C c c o al a r e r l M e 9 9 9 9 9 9 e 87 86 87 85 85 86 C r o n b a c (Phụ lục:Bảng 4.3) Case Processi ng Summary N V 16 10 ali 80 Ca Ex 0 se cl s To 16 10 tal 80 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Rel i abi l i ty Stati sti cs Cr on 72 Item-Total Stati sti cs C L C L C L C L S Sc C C c al or r a e l V re o e ari ct n 16 42 70 16 55 64 16 45 68 16 51 66 C L 17 51 67 (Phụ lục:Bảng 4.4) Case Processi ng Summary V 168 10 ali Ca Ex 0 se cl s To 168 10 tal a Listwise deletion based on all variables in the procedure Rel i abi l i ty Stati sti cs C r 84 Item-Total Stati sti cs N T N T N T N T S S C C ro c ca o n b al le rr a e V e c 12 82 12 80 11 79 12 1 80 (Phụ lục:Bảng 4.5) Case Processi ng Summary V 16 ali Ca Ex se cl s To 16 tal 10 .0 10 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Rel i abi l i ty Stati sti cs C ro 79 Item-Total Stati sti cs V D V D S S C c c or a l al re e e ct 16 88 52 16 98 48 C r o n 77 77 V D 16 95 48 78 V D K V 16 86 67 72 16.5 83 70 70 D K (Phụ lục:Bảng 4.6) KMO and Bartl ett's Test Kaise rMeye A pp Ba ro df rtl ett Si 's g Te 2300 Total Vari ance Expl ned C o m p o ne 10 11 12 13 14 15 16 17 Initi al Eige nval T% C o o u t a f m l V u 41 7 31 21 85 76 36 36 37 27 27 27 28 28 28 18 18 19 Extractio n Sums of Squared T %C o u t o a f m l V u 11 77 13 52 14 13 85 76 Rotati on Sums of T % C o o u ta l f m V 1 1 1 ul 96 18 19 19 19 20 19 21 19 22 19 23 98 24 89 10 25 700 Extraction Method: Principal Component Analysis (Phụ lục:Bảng 4.7) Rotated Component Matri xa C C L C L C L C L C L C L Q M Q M Q M Q M Q M M D M D M D M D M D N T N T N T N T C L C L C L C L C L Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations (Phụ lục:Bảng 4.8) KMO and Bartl ett's Test Kaise r80 A pp Ba df 10 rtl ett Si 's g 00 Total Vari ance Expl ned C o m p o I Ext n ract i ion t Su T %C T %C o u o u o o t m t m a f u a f ul 55 55 5 5 15 70 13 83 92 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matri xa V D 84 V D 82 V D 69 V D 67 V D 66 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted (Phụ lục:Bảng 4.9) Correl ati ons V Pe ars on Co rre lat io n S i g ( N V D Q M M D C L C L N T V D Q M M D C L C L N T V D Q M C CN M D L L D T D C N K K N T N D K 4 - - - 2 - - - - 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 6 6 6 Q M M D C L C L N T 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 (Phụ lục:Bảng 4.10) Model Summaryb M R RAd St od j d el D b W s S u Er 09 a Predictors: (Constant), NTKTQT, MDCT, CLKD, CLNNL, QMDN b Dependent Variable: VDKTQT ANOVAa Mode l S dM F S u fe i m a g n Re 5 gr Re 16 si 202 To 16 tal a Dependent Variable: VDKTQT b Predictors: (Constant), NTKTQT, MDCT, CLKD, CLNNL, QMDN (Phụ lục:Bảng 4.11) Coeffi ci ents a Mode Uns l tan dar diz ed B ( C o Q M M D C L N C L N St da t S Collin i earity g Statist ics rd S B e t t d a T ol er a an V I F 19 02 03 0 91 90 02 02 0 92 94 1 01 93 0 K a Dependent Variable: VDKTQT T (Phụ lục:Bảng 4.12) Histogram Dependent Variable: VDKTQT ,., • -8 IXE 15 Std De • 985 N • 166 cc �0 c •=� � • � -"' " � " ' � / a I r '-,., Jl ; c Regression Sundndlzed Residual •• ' Normal P.P Plot of Regression Standardized Residual Dependent Variable: VDKTQT ' � �" E = -e ••0 • � w• o 0.8 Observed Cum Prob ... cac nhân tố tac động đến vận dụng kế toan quản trị cac DNNVV tỉnh Bình Dương, xac định ảnh hưởng cac nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toan quản trị cac DNNVV tỉnh Bình Dương Từ giúp cac doanh. .. yếu tố đến việc vận dụng KTQT cac DNNVV Bình Dương vấn đề quan trọng cần thiết, nên chọn đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị doanh nghiệp nhỏ vừa Tỉnh Bình Dương. .. nhân tố ảnh hưởng vận dụng kế toán quản trị các doanh nghiệp nhỏ vừa tỉ nh Bì nh Dương 59 3.2.2 Xây dựng giả thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị các doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến việ vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệ nhỏ và vừa tại tỉnh bình dương , Các nhân tố ảnh hưởng đến việ vận dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệ nhỏ và vừa tại tỉnh bình dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay