Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố hồ chí minh

173 5 0
  • Loading ...
1/173 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:32

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHAN HÀ TRUNG DUY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG ĐỂ VAY TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - PHAN HÀ TRUNG DUY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG ĐỂ VAY TIÊU DÙNG CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS MAI THANH LOAN TP HỒ CHÍ MINH, tháng 04 năm 2017 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS MAI THANH LOAN Chữ ký: Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 25 tháng 04 năm 2017 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: T T G S P G T S T S T S C h P bi P bi Ủ v Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2017 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ : G: tên P iN Ng : N: ày, ơĐ Ch : M: uy Q S1 ên u H4 Các nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng khách hàng nhân địa bàn thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ đề tài nghiên cứu nhân tố mức độ ảnh hưởng chúng đến định lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng khách hàng nhân Từ đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường khả lựa chọn ngân hàng khách hàng vay tiêu dùng Nội dung đề tài gồm năm nội dung chính: giới thiệu đề tài, sở lý thuyết mơ hình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kiểm định mơ hình cho kết nghiên cứu Từ đó, đưa giải pháp khuyến nghị Hạn chế đề tài nghiên cứu phạm vi hẹp số ngân hàng thuộc địa bàn trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chưa nghiên cứu rộng hết địa bàn tất quận huyện thành phố Hồ Chí Minh III- Ngày giao nhiệm vụ : Ngày 15 tháng 09 năm 2016 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ : Ngày 15 tháng 03 năm 2017 V- Cán hướng dẫn : TS MAI THANH LOAN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH (Họ tên chữ ký) (Họ tên chữ ký) i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Tơi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Phan Hà Trung Duy ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại học Cơng nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Các thầy cô Viện Đào Tạo Sau Đại Học, Khoa Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Giảng viên tham gia giảng dạy khóa Cao học 15SQT11 trang bị cho tơi kiến thức hữu ích Ngành Quản Trị Kinh Doanh Tôi xin trân trọng bày tỏ lòng biết ơn s âu sắc TS Mai Thanh Loan, trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình thực Luận văn Đồng thời xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Ngân hàng VPBank – Chi nhánh Hồ Chí Minh, Techcombank- Chi nhánh Hồ Chí Minh, Sacombank – Chi nhánh Trung Tâm, Tiên Phong Bank – Chi nhánh Bến Thành, ACB – Phòng Giao Dịch Cống Quỳnh, anh chị em, bạn bè đồng nghiệp giúp đỡ, tạo điều kiện để tơi tiến hành khảo sát khách hàng thuận lợi Cảm ơn anh chị, bạn học viên khóa động viên, hỗ trợ tơi hồn thành Luận văn Tác giả luận văn Phan Hà Trung Duy TÓM TẮT Thời gian qua, cho vay tiêu dùng (CVTD) trở thành sản phẩm quan trọng Ngân hàng bối cảnh tín dụng chật vật tăng trưởng Hoạt động CVTD đã, ngày phát triển hệ thống Ngân hàng Thương Mại (NHTM) nước nhu cầu tiêu dùng người dân ngày nâng cao Mục đích luận văn nhằm xác định nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn NHTM khách hàng vay tiêu dùng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) Luận văn sử dụng phương pháp thực chủ yếu định lượng, thơng qua bước chính: bước phương pháp định tính, vấn trực tiếp 07 chuyên gia để tham khảo ý kiến, xác định biến quan sát Bảng câu hỏi định tính dùng để đo lường khái niệm phát biểu giả thuyết mơ hình nghiên cứu, dùng cho q trình nghiên cứu thức Bước phương pháp định lượng, mẫu thu thập thông qua bảng câu hỏi, theo cách lấy mẫu thuận tiện, mẫu ước tính khoảng 200 mẫu Đối tượng khảo sát nhân giao dịch NHTM địa bàn Tp.HCM, khảo sát thông qua khảo sát trực tiếp Việc xử lý liệu tiến hành qua bước kiểm định sơ thang đo, dùng Cronbach’s alpha phân tích EFA, phân tích hồi quy tuyến tính phân tích sâu ANOVA Mẫu sau thu thập xử lý phần mềm SPSS 22.0 Kết phân tích nhân tố cho thấy có 05 nhân tố tác động dương đến Quyết định lựa chọn ngân hàng vay tiêu dùng khách hàng Chiêu thị; Uy tín thương hiệu ngân hàng; Sự thuận tiện; Chi phí dịch vụ; Sự khuyến nghị từ người quen Kết phân tích hồi quy cho thấy yếu tố có tác động mạnh Chiêu thị, Uy tín thương hiệu ngân hàng, yếu tố có tác động khuyến nghị từ người quen ABSTRACT In the last time, the loan for consumption becomes one important product of banks under the background of growing physical credit Activities of loans for consumption have been developing in systems of domestic commercial banks when consumption demands of inhabitants are improving more and more Purposes of this thesis is to determine factors impacting customer’s selection of commercial bank in loans for consumption in the area of Ho Chi Minh City The thesis uses the main performance method which is qualitative, through main steps: step is qualitative method, interviewing directly three experts to refer opinions, determine surveying variables The table of qualitative questions is used to measure definitions expressed in the theory of researching model, and it will be used for the official researching process Step is the quantitative method, samples are collected through table of queries by the way of convenient sampling, it is estimated about 200 samples Surveying subject is individual who has been making transactions at commercial banks in the area of Ho Chi Minh City, surveyed through directly surveying Data treatment will be carried out through preliminary measurement inspection steps, using Cronbach’s alpha and analyzing EFA, analyzing linear recurrent and analyzing ANOVA deeply After collecting, samples are treated by SPSS 22.0 software Results form factor analysis show that there are 05 factors which impact positively on the decision of selecting the bank to loans for consumption by customers, it is marketing; bank’s brand name prestige; convenience; service cost; suggestion from acquaintance Results of recurrent analysis show that the strongest impacting factor is marketing, next is bank’s brand name prestige, the littlest impacting factor is suggestion from acquaintance MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT iv CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU, CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 LÝ THUYẾT HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA KHÁCH HÀNG 2.1.1 Khái niệm hành vi người tiêu dùng 2.1.2 Những yếu tố chủ yếu ảnh hưỏng đến hành vi người tiêu dùng 2.1.2.1 Các yếu tố văn hóa .9 2.1.2.2 Các yếu tố xã hội 2.1.2.3 Các yếu tố nhân .10 2.1.2.4 Các yếu tố tâm lý 11 2.1.3 Quá trình định mua hàng 12 2.1.3.1 Nhận biết nhu cầu 13 2.1.3.2 Tìm kiếm thơng tin .13 Total Variance Explained Extracti on Initial Sums %C %C u u Tot o m al o m 6.6 499 3.4 8 37 0 2.8 61 2.0 2 35 7 1.9 2 51 9 1.7 1 03 0 1.1 59 5 9 8 Rotatio n Sums %Cu mu Tot Co Tot lati o al mp al 6.6 23.6 1 99 495 3 3.4 3.3 6 37 40 8 2.8 3.1 6 61 31 2.0 53.0 35 371 1.9 3.0 416 51 1.7 1.9 1 10 03 24 11 1.1 61.6 59 69 12 13 80 14 7 15 66 16 2 17 5 18 62 19 20 9 57 1 21 0 22 8 50 23 7 3 24 5 25 46 26 27 41 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix Co DV 66 - DV 61 - DV - - 61 58 35 DU CT DU DU TT1 CT CT CT DU CT TT4 TT3 TT2 DV DV - 54 - 53 - 53 52 43 - 45 42 - - - - - - 30 - 36 - 32 50 36 34 48 42 - 31 42 32 49 54 - 44 - 46 32 - 35 59 - 55 - 51 63 47 56 - 34 39 - UT 55 40 - Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted a Component Transformation Matrix Co mp 1 52 41 38 41 38 12 - 05 51 - 42 07 - - 40 39 07 24 - - - 09 76 15 25 01 - - - - Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization  Kiểm định nhân tố  K iểm địn h biến “ S ự khuyến n gh ị t n gườ i qu en ”: Case Processing Summary Cas es Vali d N % 20 0 20 E 0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics C r N o of 857 KN KN Item Statistics M St N 84 20 20 Item-Total Statistics C S S or c c re al KN 3.5 89 75 KN 3.6 C r o Scale Statistics M V St N e ari d of 2  K iểm địn h biến “ S ự khuyến n gh ị t xã h ội ”: Case Processing Summary s V a N % 20 0 20 0 a Listwise deletion based on all variables in the procedure Reliability Statistics C r N o of 792 Item Statistics M St N KN 3 9902 20 KN 20 Item-Total Statistics C S S or c c re al KN 3.4 90 65 KN 3.9 C r o n b Scale Statistics M V St N e ari d of 2  Kết phân tích nhân tố biến phụ thuộc: Correlation Matrix C o r r e S i g ( Q Q 63 51 63 56 00 a Q 00 00 00 a Determinant = 388 KMO and Bartlett's Test K a i s e Communalities I Ext QD 1 72 QD 75 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained I Extracti T % C T % Cu o of u o of m 71 71 71 71 3 3 16 87 12 100 36 Extraction Method: Principal Component Analysis Co mp Component Matrix a Co m QD 871 QD 812 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted PHÂN TÍCH HỒI QUY 3.1 Ma trận tương quan Correlations T D KN KN 41 00 2 S DU Pearson 41 Correlat 00 ion 2 0 KN_1 S Pearson 00 12 Correlat 94 09 ion 2 0 KN_2 S Pearson 18 27 Correlat 01 00 ion 2 0 S DV 19 27 Pearson Correlat 00 00 ion 2 0 S UT Pearson 15 15 Correlat 03 03 ion 2 0 CT PeS ars 16 14 on 01 03 TT Pearson Correlat ion 18 27 35 2 0 35 2 0 20 34 0 2 0 11 211 11 2 0 27 D 19 00 27 00 20 00 34 00 U 15 03 15 03 11 11 211 00 24 00 2 0 24 00 2 0 23 36 00 00 C Q 16 01 14 03 03 59 27 00 23 00 36 00 321 00 306 00 18 01 257 00 367 00 472 00 558 00 N 2 2 2 2 0 0 0 0 QD Pe 32 30 18 25 36 47 55 ars 00 00 0 00 00 00 on 2 2 2 2 Cor 0 0 0 0 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 3.2 Phân tích hồi quy Descriptive Statistics M S Q D T T 0 D U N 200 200 200 200 200 200 200 200 Correlations Q n T D KN KN D U C 1.0 00 3 55 TT 1.0 00 1 16 DU 1.0 00 2 14 KN_1 1.0 1 00 11 03 KN_2 1.0 2 00 27 DV UT.CT 1.0 2 00 23 1.0 1 11 2 00 36 1.0 1 2 00 Sig Q (10 0 0 00 tail D 0 0 00 ed) 0 0 0 01 T 0 0 29 T 0 0 0 00 0 0 0 00 D 0 0 0 00 QD 2 2 2 2 C T Q D T T D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Variables Entered/Removed V a Mo r del C a V a M r Ent er T , a Dependent Variable: QD b All requested variables entered Model Summary Chang RAdj F R S q S S D i df1 df2 Mo R u t u del 19 69 431 00 a Predictors: (Constant), CT, KN_1, TT, DV, UT, DU, KN_2 b Dependent Variable: QD a ANOVA Mo del R Su d M 33 35 192 18 69 199 F S 00 e a Dependent Variable: QD b Predictors: (Constant), CT, KN_1, TT, DV, UT, DU, KN_2 b Coefficients Un st an S t a Correla Colli near ity Z Model (C on D U B St B t d 2.6 15 14 1.7 10 94 1.9 112 93 - K Sig e Par tial 42 01 07 04 1 -.0 -.8 52 66 38 2.5 147 50 01 4.3 _ 25 98 00 CT 6.9 402 81 00 a Dependent Variable: QD N - Pa Tol VI rt era F 13 09 10 04 13 22 36 1.2 8047 1.3 7609 1.1 8571 1.3 7365 1.2 8045 1.2 8304 1.2 8036 Collinearity Diagnostics a Variance Proportions Model Eig Co (Co TT DU KN KN DV UT CT Dimensi env ndit nst _1 _2 1.00 00 00 00 00 00 1 0 12 00 11 02 00 01 01 05 15 01 09 02 08 00 01 03 15 01 23 07 01 22 10 03 17 00 00 00 88 04 06 02 21 01 54 75 03 01 00 01 0 21 01 00 01 00 66 59 01 0 30 96 03 13 00 06 23 00 a Dependent Variable: QD Residuals Statistics M M M S N Pre 200 dict 12 200 ed 200 Val 41.0 ue 00 Std 200 Res 0098 a Dependent Variable: QD a a KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH 4.1 Kiểm định phù hợp mơ hình Variables Entered/Removed V a Mo r del C V a M r T Ent er , a K a Dependent Variable: QD b All requested variables entered b Model Summary A Std Mo d RR Err del 4846 431 a Predictors: (Constant), CT, KN_1, TT, DV, UT, DU, KN_2 b Dependent Variable: QD ANOVA Mo Su del d M F a S 33 35 19 18 R 69 19 e a Dependent Variable: QD b Predictors: (Constant), CT, KN_1, TT, DV, UT, DU, KN_2 4.2 Kiểm định đa cộng tuyến Coefficients Unsta Model ( C 24 12 S ta n S t e 29 04 15 S 80 a DU 09 05 10 KN_ 07 04 112 - -.0 - 04 52 118 04 147 DV 21 04 25 UT 383 05 402 a Dependent Variable: QD Residuals Statistics Mi M Pre dict ed Val ue M St a N 20 20 20 Res a Dependent Variable: QD 4.3 Kiểm định giả định phân phối chuẩn phần dư KIỂM ĐỊNH ANOVA 5.1 Sự khác biệt giới tính Group Statistics GI OI QD NA M NỮ N M S St 102 4 98 Independent Samples Test Leven e's Tes t-test F Si g 95 % Co nfid enc L U o pp Si D E q t M St e d a Er d g f (2 77 86 - 2 4 - u a 18 77 9.1 83 l 5.2 Sự khác biệt bề độ tuổi Test of Homogeneity of Variances QD Le ve 09 d f d S f i 196 75 ANOVA QD Su Bet we en Gro ups d M F 74 67 196 199 69 3 S 09 5.3 Sự khác biệt học vấn Test of Homogeneity of Variances QD Le ve 2 d f d S f i 196 05 ANOVA QD Su m B e t w d M f ea 76 67 196 199 69 F 2 S i 08 5.4 Sự khác biệt thu nhập Test of Homogeneity of Variances QD Le ve d f d S f i 197 22 ANOVA QD B e t w Su m d M f ea 2.9 44 63 197 199 32 69 F S i 00 5.5 Sự khác biệt lĩnh vực làm việc Test of Homogeneity of Variances QD Le ve 61 d f d S f i 191 76 ANOVA QD Su d M Bet we 70 08 191 en Gro 199 68 ups F 24 S 98 PHỤ LỤC (Thực trạng cho vay tiêu dùng số Ngân hàng địa bàn TP.HCM) Đơn vị tính: Triệu đồng S T T T ê D n n V1n P8 T e S1 a6 AC H7 D3 A1 B0 T8 ổ1 N ă T ăD nư g 2n 2 11 N ă T ă n 2g 2 D 9 1, N ă T ă n 2g (Nguồn: “Báo cáo phân tích thị trường sản phẩm tín dụng nhân năm 2016” Phòng Phát Triển Sản Phẩm - VPBank) ... nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng khách hàng cá nhân địa bàn TP.HCM ? - Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến định lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng khách hàng cá nhân địa. .. H4 Các nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng khách hàng cá nhân địa bàn thành phố Hồ Chí Minh II- Nhiệm vụ nội dung: Nhiệm vụ đề tài nghiên cứu nhân tố mức độ ảnh hưởng. .. cứu Mục tiêu chung: Mục tiêu chung đề tài xác định nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng khách hàng cá nhân địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) Mục tiêu cụ thể: Để đạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng để vay tiêu dùng của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay