Lập kế hoạch sản xuất sản phẩm

11 4 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 10:17

Lập kế hoạch sản xuất sản phẩm Mục đích giả định Lựa chọn sản phẩm dịch vụ công ty mà Anh (Chị) công tác xây dựng kế hoạch sau cho sản phẩm dịch vụ đó: Kế hoạch tổng hợp hay hoạch định tổng hợp (aggregate planning) để sản xuất hay tạo sản phẩm dịch vụ (dưới gốc độ nhà quản trị tác nghiệp hay hoat động) Xây dựng kế hoạch nguồn lực hay nguyên vật liệu để chuẩn bị sản xuất hay tạo sản phẩm dịch vụ Lập kế hoạch điều độ để tiến hành sản xuất hay tạo sản phẩm dịch vụ Giới thiệu Như mô tả từ hoạch định tổng quát công ty mặt cơng suất, qui trình sản xuất, cơng nghệ địa điểm nêu, cần có kế hoạch cụ thể cho gia đoạn ngắn hạn với chương trình hành động rõ ràng Các định mang tính lien quan với có mục tiêu chung nhằm đạt mục tiêu doanh nghiệp dài hạn đáp ứng nhu cầu cho khách hàng, cho phận khác ngắn hạn Trong khuôn khổ viết áp dụng nhữnng lý thuyết học vào sản phẩm chọn tập nhóm, thơng tin nhu cầu sản phẩm số qui trình mà tính cá nhân giả thuyết người viết, khơng xác 100% so với thực tế 3 Hoạch định tổng hợp Nhằm đạt mục tiêu chiến lược đề bỡi công ty, cần lập kế hoạch trung ngắn hạn cho phù hợp với chủ trương kế hoạch dài hạn mà ban lãnh đạo doanh nghiệp đặt ra, hoạch định tổng hợp yếu tố quan để đạt mục đích Xét mặt thời gian, hoạch định tổn hợp trinh lập kế hoạch, phân bổ bố trí nguồn lực huy động thời kỳ trung hạn từ – tháng nhằm cân khả sản xuất cho phù hợp với nhù cầu sản xuất dự kiến đạt hiệu kinh tế cao Các yếu liên quan đến hoạch định tổng hợp bao gồm số lượng công nhân, tốc độ sản xuất, mức độ tồn kho, thời gian làm thêm giờ, lượng hàng đặt gia cơng bên ngồi với mục tiêu giảm chi phí sản xuất giảm thiểu biến động nhân lực hay mức độ tồn kho suốt giai đoạn kế hoạch Trong yếu tố tác động đến trình hoạch định tổng hợp dự báo nhu cầu, tình hình tài chính, nhân sự, nguồn cung nguyên vật liệu, lực máy móc, khả th ngồi, nguồn dự trữ … Mục tiêu hoạch định tổng hợp phát triển kế hoạch sản xuất có tính thực tối ưu Tính thực thể qua việc đáp ứng nhu cầu khách hàng khả doanh nghiệp Tính tối ưu bảo đảm việc sử dụng hiệu nguồn lực mức thấp Trong trình lập kế hoạch sản xuất đáp ứng nhu cầu khách hàng, hai khuynh hướng xảy ra: Nếu trì mức sản xuất cao để đơn vị hoạt động trình trạng dư thừa khả năng, tích luỹ tồn kho cao gây lãng phí Ngược lại Duy trì mức sản xuất q thấp khơng đủ đối phó với nhu cầu tăng lên làm khách hàng, giảm thấp uy tín, bỏ lỡ hội kinh doanh, mơ hình cho ta thấy cách mối quan hệ cách biến thiên yếu tố, nhu cầu, khả sản xuất, thời gian Doanh nghiệp dự đoán nhu cầu tiêu thụ sản phẩm tháng tới cho loại sản phẩm Ghim 06, vào nguồn nguyên liệu lực sản xuất xí nghiệp Đơn vị xác định số ngày sản xuất tháng sau Tháng Nhu cầu 1.200 900 1.000 1.200 1.200 1.500 7.000 Số ngày sản xuất 25 20 21 22 26 26 Tổng 140 Biết thơng tin chi phí sau: - Chi phí tồn trữ hàng hóa 5.000 đồng/sản phẩm/tháng - Chi phí thực hợp đồng phụ 10.000 đồng/sản phẩm - Mức lương trung bình làm việc thời gian qui định 5.000đồng/giờ - Mức lương công nhân làm việc thêm 7000đồng/giờ - Thời gian hao phí lao động cần thiết để chế tạo sản phẩm 1,4 - Chi phí mức sản xuất tăng thêm (chi phí huấn luyện, th thêm cơng nhân ) 7000đồng/sản phẩm tăng thêm - Chi phí mức sản xuất giảm (sa thải công nhân) 8.000đồng/sản phẩm giảm Ta lập kế hoạch sản xuất để đáp ứng đầy đủ nhu cầu khách hàng tháng tới cho tổng chi phí phát sinh thấp Như vào nhu cầu tiêu thụ sản phẩm số ngày sản xuất đơn vị, ta xác định nhu cầu sản xuất bình quân ngày tháng sau Bảng Tháng Tổng Nhu cầu 1.200 900 1.000 1.200 1.200 1.500 7.000 Số ngày sản xuất 25 20 21 22 26 26 140 Nhu cầu ngày 48 45 48 55 47 58 50 Dựa vào nhu cầu ngày cần sản xuất, ta biểu diễn qua đồ thị Hình Kế hoạch 1: Áp dụng kế hoạch thay đổi mức dự trữ cách sản xuất mức ổn định trung bình 50 sản phẩm/ngày suốt kỳ kế hoạch tháng Tháng Nhu cầu Sản xuất Tồn đầu kỳ Phát sinh Tồn cuối kỳ 1.200 1.250 - +50 50 900 1.000 50 +100 150 1.000 1.050 150 +50 200 1.200 1.100 100 -100 100 1.200 1.300 100 +100 200 1.500 1.300 200 -200 - Tổng 7000 7000 700 Xác định chi phí thực kế hoạch bao gồm khoản mục phí là: - Chi phí lương cho cơng nhân sản xuất để hoàn thành 7.000 sản phẩm là: 7.000 sản phẩm * 1,4 giờ/sản phẩm * 5.000 = 49.000.000 đồng - Chi phí tồn trữ kỳ là: 700sản phẩm * 5.000đồng/sản phẩm/tháng = 3.500.000 đồng - Tổng chi phí là:TC1= 49.000.000 + 3.500.000 = 52.500.000 đồng Kế hoạch 2: Giữ mức sản xuất ổn định mức thấp 45 sản phẩm/ngày suốt kỳ kế hoạch tháng, để giảm chi phí tồn trữ, phát sinh chi phí làm thêm thiếu hụt hàng hóa phải sản xuất thêm - Tổng số sản phẩm sản xuất kỳ kế hoạch o 45 sản phẩm/ngày * 140 ngày = 6.300 sản phẩm - Chi phí lương sản xuất o 6.300sản phẩm * 1,4giờ/sản phẩm * 5.000 = 44.100.000 đồng o Số sản phẩm thiếu hụt 7.000 - 6.300 = 700 sản phẩm - Có thể hợp đồng phụ với chi phí tăng thêm là: o 700 sản phẩm * 10.000đồng/sản phẩm = 7.000.000 đồng Tổng chi phí là: TC2a = 44.100.000 + 7.000.000 = 51.100.000 đồng Có thể yêu cầu công nhân sản xuất thêm cho số thiếu hụt 700 sản phẩm * 1,4giờ/sản phẩm * 7.000đồng/sản phẩm = 6.860.000 đồng Tổng chi phí là:TC2b = 44.000.000 + 6.860.000 = 50.960.000 đồng So sánh khả sản xuất nêu trên, ta chọn khả yêu cầu công nhân làm thêm tổng chi phí 50.960.000 đồng, thấp so với khả hợp đồng phụ với đơn vị liên kết Như ta chọn khả làm thêm đại điện cho kế hoạch Kế hoạch 3: Sản xuất theo nhu cầu khách hàng, nhu cầu tăng th thêm cơng nhân, nhu cầu giảm sa thải cơng nhân - Chi phí trả lương cơng nhân: 7.000sản phẩm * 1,4giờ/sản phẩm * 5.000đồng/sản phẩm = 49.000.000 đồng - Chi phí thuê thêm công nhân: 600sản phẩm * 7.000đồng/sản phẩm = 4.200.000 đồng - Chi phí sa thải cơng nhân: 300sản phẩm * 8.000đồng/sản phẩm = 2.400.000 đồng Tổng chi phí thực kế hoạch là: TC3 = 49.000.000 + 4.200.000 + 2.400.000 = 55.600.000 đồng Tháng Nhu cầu Sản xuất Thuê thêm Sa Thải 1.200 1.250 - - 900 1.000 - 300 1.000 1.050 100 - 1.200 1.100 200 - 1.200 1.300 - - 1.500 1.300 300 - Tổng 7000 7000 600 300 Tương tự vậy, đưa nhiều kế hoạch có khả chọn kế hoạch sản xuất có tổng chi phí thực thấp Dựa kết kế hoạch ta chọn kế hoạch với giải pháp thứ có tổng chi phí nhỏ làs 50.960.000 đồng Điều có nghĩa cơng ty định giữ mức sản xuất ổn định mức thấp 45 sản phẩm/ngày suốt kỳ kế hoạch tháng, để giảm chi phí tồn kho trì việc làm ổn định cho nhân viên Bên cạnh tăng thêm thu nhập cho nhân viên, sức khỏe, tinh thần nhân viên điể m mà cần quan tâm Kế Hoạch Nguồn Lực/Nguyên Vật Liệu Như phân tích bên tự vận dụng khả doanh nghiệp để sản xuất nhằm đáp ứng mục tiêu chiến lược đề ban lãnh đạo thực cách có hiệu kế hoạch tổng hợp bên Để làm điều này, bước quản trị tác nghiệp hoạch định nguổn lực nguyên vật liệu nhằm trí sản xuất cách có hiệu từ khâu mua hàng, sản xuất đến lưu trữ thành phẩm kho cho tối ưu Việc tối ưu thể thể điểm cho dự trữ nguyên vật liệu chi tiết phận với khối lương tối thiểu, không cần dự trữ nhiều, cần sản xuất có Điều đòi hỏi phải lập kế hoạch xác, chặt chẽ nguyên vật liệu, chi tiết Hơn nữa, việc lập kế hoạch cho sản xuất cần phải biết rõ lịch trình sản xuất, nhà cung ứng, kích cỡ lơ hàng, số lượng hàng tồn kho với loại nguyên vật liệu, thời điểm sản xuất khối lượng chuẩn loại sản phẩm cuối cần có Hiện cơng ty đầu tư thiết bị máy in Offset từ màu đến màu tự động, 60 phút in 16 mẫu bìa tập khác với nhiều hoa văn đa dạng; máy đóng kim tự động; máy in ruột tập mặt; máy ép gáy vuông tự động Công ty tổ chức sản xuất với quy trình khép kín từ khâu in ấn, cắt xén, đóng thành tập Vậy để sản xuất khối lượng hàng bên với lực cơng ty cần phân tích thành phần cấu tao sản phẩm, cần có kế hoạch cụ thể từ khâu đặt hàng sản xuất cho chi tiết, nhiên khn khổ viết giới hạn nên tơi trình bày phần cấu trúc sản phẩm lượng đặt hàng tối ưu thời gian nên đặt hàng kế tiếp: 4.1 Cấu trúc sản phẩm Mặc dù cấu sản phẩm có phân bậc khác thể tính phục thuộc lẫn để tạo nên sản phẩm cuối Ghim 06, nhiên đặc tính sản phẩm cơng ty, để lắp ráp thành phần chi tiết sản phẩm thời gian để hồn thành khơng q 30h cho mổi chi tiết theo thống sau: Cấp Cấp Cấp Cấp Tập Ghim 06 In ruột In bìa Đếm số trang Gấp ruột Bìa Cấp Đóng kim Cấp Gập thành tập Cấp Xén thành phẩm Hình 4.1 4.2 Áp dụng phương pháp xác định nhu cầu Với Kế hoạch 2: Giữ mức sản xuất ổn định mức thấp 45 sản phẩm/ngày suốt kỳ kế hoạch tháng, để giảm chi phí tồn trữ, đồng thời lên kế hoạch làm thêm để bù thiếu hụt hàng hóa Bên cạnh sách cơng ty làm việc tuần buổi từ thứ -7 năm công ty làm việc 52 tuần, biết nhu cầu nguyên liệu cho tuần 270 đơn vị Chi phí tồn kho cho lơ hàng hàng 500/đồng/tuần Chi phí cho đơn đặt hàng 1000 đồng/lần đặt hàng  Nhu cầu biết trước không đổi  Toàn đơn hàng giao lần  Chỉ tính tới loại chi phí: đặt hàng lưu kho  Biết trước khoảng thời gian đặt hàng đến nhận hàng ngày Vì tính chất nên ta áp dụng phương pháp đặt hàng theo EOQ từ ta có Lượng đặt hàng tối ưu: Q* = 1080 đơn vị Số lượng hợp đồng năm: 6.481481 Thời gian hợp đồng: 21.6 ngày Tổng chi phí đặt hàng tháng là: 276481.5 ROP = 150 đơn vị hay nói cách khác kho 150 đơn vị sản phẩm nên thực đơn hàng Kế Hoạch Đều Độ Sản Xuất Trước hết Kế hoạch độ sản xuất trình chuổi q trinh kế hoạch hóa kiểm sốt sản xuất thể hình Chức điều độ sản xuất lựa chọn phương án tổ chức, triển khai kế hoạch sản xuất đề bên nhằm khai thác sử dụng tốt khả sản xuất doanh nghiệp, giảm thiểu thời gian chờ vơ ích q trình lao động, máy móc thiết bị lượng dự trữ sở đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu sản phẩm dịch vụ với chi phí thấp Như với kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu trên, ta tìm nguyên tắc tối ưu cho trình điều độ sản xuất doanh nghiệp Có nhiều phương án sếp cơng việc, có ảnh hưởng lớn đến khả thời gian trình sản xuất tận dụng nguồn lực doanh nghiệp Tuy nhiên thực tế người ta áp dụng số phương pháp ưu tiên phổ biến là: Nguyên tắc đến trước làm trước – FCFS, Nguyên tắc Bố trí theo thời hạn hoàn thành sớm – EDD, Nguyên tắc Bố trí theo thời gian thực ngắn – SPT, Nguyên tắc Bố trí theo thời gian thực dài – LPT Tuy nhiên với giả định sản lượng sản xuất đáp ứng đầy đủ nhu cầu cung Cấp cho thị trường, trình sản xuất khơng có đơn đặt hàng ngồi kế hoạch Hơn với đặt tính sản phẩm mơ tả hình 4.1 giữ nguyên trình sản xuất theo thứ tự đặt tính vốn có Kết Luận Quản trị tác nghiệp chuổi trình tác nghiệp liên tục từ khâu dự báo nhu cầu sản phẩm, lên kế hoạch, thiết kế sản phẩm, dây chuyền sản xuất, tới khâu sản xuất thành phẩm, theo dõi, kiểm tra chất lượng sản xuất sản phẩm giao hàng Chuổi trình nhằm hổ trợ cho chiến lược dịnh hướng cho phát cơng ty Vừa mơn mang tính khoa học, giúp cho người quản ly có cơng cụ để định lượng định mình, nhiên với thay đổi nhanh chóng kinh tế nhạy cảm thị trường người quản l nhân tố quan trọng tạo nên khác biệt đối thủ cạnh tranh tạo nên thành công cơng ty Tài liệu tham khảo # Tiêu đề Giáo trình quản lý tác nghiệp – Trường đại học kinh tế quốc dân Ghi ... kho 150 đơn vị sản phẩm nên thực đơn hàng Kế Hoạch Đều Độ Sản Xuất Trước hết Kế hoạch độ sản xuất q trình chuổi q trinh kế hoạch hóa kiểm sốt sản xuất thể hình Chức điều độ sản xuất lựa chọn phương... kế hoạch tháng, để giảm chi phí tồn trữ, phát sinh chi phí làm thêm thiếu hụt hàng hóa phải sản xuất thêm - Tổng số sản phẩm sản xuất kỳ kế hoạch o 45 sản phẩm/ ngày * 140 ngày = 6.300 sản phẩm. .. tính vốn có Kết Luận Quản trị tác nghiệp chuổi trình tác nghiệp liên tục từ khâu dự báo nhu cầu sản phẩm, lên kế hoạch, thiết kế sản phẩm, dây chuyền sản xuất, tới khâu sản xuất thành phẩm, theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập kế hoạch sản xuất sản phẩm , Lập kế hoạch sản xuất sản phẩm , Hoạch định tổng hợp, Kế Hoạch Nguồn Lực/Nguyên Vật Liệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay