Quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện việt yên, tỉnh bắc giang

108 13 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 09:44

Hệ thống ngân sách Nhà nước bao gồm: ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Ngân sách địa phương bao gồm: ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách các xã, phường, thị trấn (gọi chung là ngân sách cấp xã). Ngân sách cấp xã là một cấp ngân sách cơ sở trong hệ thống ngân sách nhà nước thống nhất. Ngân sách cấp xã là công cụ của chính quyền Nhà nước cấp xã để thực hiện chức năng quản lý kinh tếtài chính ở cấp xã. Nhiệm vụ của ngân sách cấp xã là huy động nguồn thu, bảo đảm các nhu cầu chi tiêu của cấp xã, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội nói chung. Thông qua hoạt động thu, chi ngân sách cấp xã, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân trên địa bàn cấp xã, đảm bảo sự công bằng xã hội, tăng cường hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn cấp xã. Trong điều kiện nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, nguồn thu ngân sách nhà nước còn hạn chế, việc quản lý chặt chẽ ngân sách cấp xã là càng được Đảng, Nhà nước, nhân dân quan tâm.Ở nước ta hiện nay, ngân sách cấp xã đã không ngừng chuyển biến tích cực, nguồn thu mỗi năm một tăng cao, không những đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên mà còn tích lũy chi đầu tư phát triển. Các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, kinh tế xã hội trên địa bàn cấp xã không ngừng được đầu tư, xây dựng. Điện, đường, trường, trạm được xây dựng, duy tu, sữa chữa, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của xã hội và lợi ích của cộng đồng dân cư ngày càng được đáp ứng ở mức cao hơn. Chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện phân cấp mạnh về nguồn thu và nhiệm vụ chi về cho ngân sách cấp xã để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tếxã hộian ninhquốc phòng của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác quản lý ngân sách cấp xã hiện nay còn những mặt hạn chế: nguồn thu chưa được chú trọng bồi dưỡng, các xã, thị trấn chưa khai thác được triệt để các nguồn thu tiềm năng trên địa bàn làm cho ngân sách cấp xã chưa đủ mạnh để cân đối toàn bộ nhiệm vụ chi được phân cấp, số xã, thị trấn tự cân đối ngân sách chưa nhiều, chưa quản lý chặt chẽ và khai thác triệt để nguồn thu. Trong việc lập dự toán, chấp hành dự toán và kế toán, quyết toán ngân sách cấp xã còn nhiều bất cập, dễ nảy sinh tiêu cực, gây thất thoát, lãng phí. Thực tế tại huyện Việt Yên, công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã có nhiều ưu điểm: tuân thủ luật ngân sách nhà nước, nguồn thu tăng hàng năm, không những đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên mà còn tích lũy chi đầu tư phát triển. Chính quyền các cấp quan tâm đến quản lý ngân sách nhà nước cấp xã...Bên cạnh đó vẫn tồn tại nhiều hạn chế: chưa khai thác triệt để nguồn thu ngân sách, năng lực, trình độ của cán bộ, công chức quản lý ngân sách cấp xã chưa cao, tính dàn trải trong chi đầu tư xây dựng cơ bản, tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, chậm quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, chi thường xuyên vẫn còn sai chế độ, định mức gây lãng phí …Nhận thức được tầm quan trọng của công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trong giai đoạn hiện nay, tôi chọn đề tài “ Quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang” LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Những số liệu, thông tin kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ luận văn Các thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Việt Yên, ngày 04 tháng 12 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Huyền i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt luận văn này, cố gắng nỗ lực thân, nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ Ban lãnh đạo Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang, Khoa Kinh tế-Tài chính, c q u a n , đơn vị ngồi ngành Tài tỉnh Bắc Giang Nhân dịp hoàn thành luận văn này, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành tới quan tâm giúp đỡ q báu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng sâu sắc tới giáo PGS.TS Ngơ Thị Thuận, người tận tình bảo, trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Việt n, Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Tân n, Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện n Dũng, UBND huyện Việt Yên, Kho bạc nhà nước huyện Việt Yên, Chi cục thuế huyện Việt Yên, Thanh tra huyện Việt Yên, Chi cục Thống kê huyện Việt Yên, Phòng Tài ngun-Mơi trường huyện Việt n, UBND xã, thị trấn, Ban Tài xã, thị trấn, Ban tra nhân dân xã, thị trấn huyện tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện tốt để học tập thực luận văn Trong suốt trình học tập, nghiên cứu thực luận văn này, nhận nhiều quan tâm giúp đỡ, động viên gia đình, đồng nghiệp, bạn bè Tơi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ ghi nhận tình cảm q báu Một lần nữa, tơi xin trân trọng cảm ơn chúc sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt tới tất người! Việt Yên, ngày 04 tháng 12 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Huyền ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .I LỜI CẢM ƠN II MỤC LỤC .III DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .V DANH MỤC BẢNG .VI DANH MỤC SƠ ĐỒ ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED TRÍCH YẾU LUẬN VĂN .IX MỞ ĐẦU .1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 MỤC TIÊU CHUNG 2.2 MỤC TIÊU CỤ THỂ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 4.2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 CƠ SỞ LUẬN 1.1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1.2 VAI TRÒ CỦA QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP 1.1.3 ĐẶC ĐIỂM CỦA QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP .7 1.1.4 NGUYÊN TẮC QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP 1.1.5 NỘI DUNG QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP 1.1.6 YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP 13 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 15 1.2.1 KINH NGHIỆM QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP CỦA MỘT SỐ NƯỚC 15 1.2.2 THỰC TIỄN QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP Ở NƯỚC TA 16 1.2.3 TỔNG QUAN MỘT SỐ CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN 17 iii CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 20 2.1.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 20 2.1.2 ĐIỀU KIỆN KINH TẾ-XÃ HỘI 21 2.1.3 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN BỘ PHẬN QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH HUYỆN VIỆT N 23 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 2.2.1 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU, THÔNG TIN 25 2.2.2 PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH THÔNG TIN 27 2.2.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SWOT .27 2.3 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU 28 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 3.1 THỰC TRẠNG QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TẠI HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG 29 3.1.1 PHÂN CẤP VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP 29 3.1.2 LẬP DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP 35 3.1.3 CHẤP HÀNH DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP 44 3.1.4 QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP 59 3.1.5 THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ XỬ CÁC VI PHẠM 64 3.1.6 ĐÁNH GIÁ NHỮNG KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ TRONG QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP .65 3.2 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN .74 3.2.1 YẾU TỐ THUỘC ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ-XÃ HỘI 74 3.2.2 YẾU TỐ THUỘC VỀ CƠ QUAN QUẢN 74 3.2.3 YẾU TỐ THUỘC VỀ ĐỐI TƯỢNG THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP 76 3.2.4 YẾU TỐ THUỘC VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC .76 3.3 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN THỜI GIAN TỚI 77 3.3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP .77 iv 3.3.2 CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN .79 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 KẾT LUẬN 90 KIẾN NGHỊ 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 PHỤ LỤC 94 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa Tiếng Việt BHXH Bảo hiểm hội BHYT Bảo hiểm y tê BQ Bình qn CNH - HĐH Cơng nghiệp hoá - đại hoá DT Dự toán GTSX Giá trị sản xuất HC Hành HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho bạc Nhà nước KH Kế hoạch KPCĐ KT KTTT KT-XH Kinh phí cơng đồn Kinh tế Kinh tế tập thể Kinh tế - hội NN Nông nghiệp NS Ngân sách NSH Ngân sách cấp huyện NSNN Ngân sách Nhà nước NSX Ngân sách Nhà nước cấp PTBQ Phát triển bình qn QT Quyết tốn SN Sự nghiệp TCKH Tài chính-Kế hoạch TH Thực v TSCĐ Tài sản cố định TT Thị trấn UBND Uỷ ban nhân dân XDCB Xây dựng vi DANH MỤC BẢNG BẢNG 2.1 TÌNH HÌNH ĐẤT ĐAI CỦA HUYỆN VIỆT YÊN 21 BẢNG 2.2 TÌNH HÌNH DÂN SỐ, LAO ĐỘNG CỦA HUYỆN VIỆT YÊN 22 BẢNG 2.3 TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CÁN BỘ ĐƯỢC ĐIỀU TRA .26 BẢNG 2.4 BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 27 BẢNG 3.1 PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH THEO TỶ LỆ % GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN 29 BẢNG 3.2 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP THEO CÁC KHOẢN THU 40 BẢNG 3.3 DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP THEO XÃ, THỊ TRẤN 41 BẢNG 3.4 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP THEO CÁC KHOẢN CHI .42 BẢNG 3.5 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP THEO XÃ, THỊ TRẤN 43 BẢNG 3.6 KẾT QUẢ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP THEO CÁC KHOẢN THU 46 BẢNG 3.7 KẾT QUẢ THU VÀ CƠ CẤU CÁC KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP 47 BẢNG 3.8 KẾT QUẢ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP THEO XÃ, THỊ TRẤN 48 BẢNG 3.9 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP THEO XÃ, THỊ TRẤN 49 BẢNG 3.10 KẾT QUẢ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP THEO CÁC KHOẢN CHI .54 BẢNG 3.11 KẾT QUẢ CHI VÀ CƠ CẤU CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP 55 BẢNG 3.12 KẾT QUẢ VÀ CƠ CẤU CHI QUẢN HÀNH CHÍNH, ĐẢNG, ĐỒN THỂ VÀ CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THEO XÃ, THỊ TRẤN 56 vii BẢNG 3.13 KẾT QUẢ CHI QUẢN HÀNH CHÍNH, ĐẢNG, ĐỒN THỂ CẤP 57 BẢNG 3.14 KẾT QUẢ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP THEO XÃ, THỊ TRẤN 58 BẢNG 3.15 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP THEO CÁC KHOẢN THU 60 BẢNG 3.16 QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP THEO XÃ, THỊ TRẤN 61 BẢNG 3.17 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP THEO CÁC KHOẢN CHI .62 BẢNG 3.18 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP THEO XÃ, THỊ TRẤN 63 BẢNG 3.19 QUYẾT TỐN CHI KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THUỘC NGÂN SÁCH CẤP 64 BẢNG 3.20 KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP 65 BẢNG 3.21 BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN VỀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP 68 BẢNG 3.22 MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA HUYỆN VIỆT YÊN 69 BẢNG 3.23 DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP CỦA HUYỆN YÊN DŨNG, HUYỆN VIỆT YÊN, HUYỆN TÂN YÊN 70 BẢNG 3.24 QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN YÊN DŨNG, HUYỆN VIỆT YÊN, HUYỆN TÂN YÊN 70 BẢNG 3.25 SO SÁNH QUYẾT TOÁN VỚI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TẠI HUYỆN YÊN DŨNG, HUYỆN VIỆT YÊN, HUYỆN TÂN YÊN 71 BẢNG 3.26 TỔNG HỢP Ý KIẾN VỀ NHỮNG HẠN CHẾ TRONG QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP .73 BẢNG 3.27 TỔNG HỢP Ý KIẾN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN VÀ SỰ PHỐI HỢP CÁC CƠ QUAN QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP 75 BẢNG 3.28 TỔNG HỢP Ý KIẾN VỀ SỰ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP 76 viii BẢNG 3.29 TỔNG HỢP Ý KIẾN VỀ CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN .77 BẢNG 3.30 MA TRẬN PHÂN TÍCH SWOT VỀ QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN .78 ix DANH MỤC SƠ ĐỒ SƠ ĐỒ 2.1 SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH HUYỆN VIỆT YÊN 23 SƠ ĐỒ 3.1 BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN 32 SƠ ĐỒ 3.2 TRÌNH TỰ LẬP DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP 36 Sơ đồ 3.3 Quy trình toán ngân sách nhà nước cấp 59 x thực sách cải cách tiền lương, chi đảm bảo hội, tăng chi NSX cho lĩnh vực giáo dục-đào tạo, văn hố thơng tin, thể dục thể thao, đảm bảo chi cho an ninh trật tự, an toàn hội địa phương - Các xã, thị trấn phải có kế hoạch, phương án phân bổ dự toán chi chi tiết đến quý, tháng, cân đối phù hợp với nguồn thu để từ chủ động điều hành chi, đảm bảo hợp đạt hiệu Đồng thời tránh tình trạng ứ đọng khoản chi cuối năm, dẫn đến tình trạng để tồn NS nguồn NSX hạn hẹp Kiên khơng để xã, thị trấn có tượng nợ đọng lương, phụ cấp khoản đóng góp theo lương cán cấp ; nghiêm cấm việc để phát sinh công nợ chi thường xuyên Đối với chi đầu tư XDCB, cơng trình phải phê duyệt cấp có thẩm quyền, phải xác định đủ nguồn vốn đầu tư cho phép tiến hành xây dựng - Đối với lĩnh vực chi thường xuyên: Phấn đấu xây dựng định mức chi phù hợp với quy mô khối xã, thị trấn để làm phân bổ dự toán chi cho NSX hàng năm Về khoản chi hành Nhà nước, yêu cầu phải đảm bảo cho quyền cấp hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, nguyên tắc chi phải đảm bảo chế độ, kịp thời khoản phụ cấp sinh hoạt phí cán cấp đương chức Khuyến khích đơn vị thực chế khốn chi hành để đảm bảo chi tiêu tiết kiệm, thiết thực hiệu quả, tránh lãng phí khoản chi hội nghị, tiếp khách, khánh tiết mua sắm tài sản - Đối với lĩnh vực chi đầu tư XDCB: Mọi thủ tục XDCB quyền cấp phải thực quy chế quản trình tự đầu tư xây dựng theo Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc hội bàn hành Các dự án đầu tư cấp quản phải có quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế hội cấp xã, có đầy đủ thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định hành Nhà nước Nghiêm cấm việc triển khai dự án chưa có nguồn vốn đảm bảo Các khoản đóng góp tiền tổ chức, cá nhân; vốn hỗ trợ tổ chức nước; vốn viện trợ tổ chức, cá nhân nước để đầu tư cho dự án cấp quản phải hạch toán, quản qua NSX Chủ tịch UBND cấp thực việc quản vốn đầu tư phải đảm bảo mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, dân chủ công khai, minh bạch; chấp hành chế độ quản tài - đầu tư - xây dựng Nhà nước 82 * Công tác toán ngân sách: Trước khoá sổ cuối năm, kế toán ngân sách cấp cần phải thực hiện: Rà soát lại tất khoản thu, chi theo dự toán để tiến hành xử sau: khoản phải thu chưa thu phải có biện pháp đôn đốc thu nộp đầy đủ, kịp thời vào Ngân sách nhà nước; khoản chi phải giải dứt điểm nhu cầu chi theo dự toán Làm thủ tục nộp tất khoản thu để cấp vào Kho bạc nhà nước hoàn thành chậm trước cuối làm việc ngày 31 tháng 12; nộp chậm sau thời gian phải tính vào thu ngân sách năm sau Trước thực khoá sổ phải xem xét lại số liệu hạch toán đối chiếu với Kho bạc nhà nước nơi giao dịch để đảm bảo số liệu thu, chi ngân sách cấp xác, đầy đủ theo Mục lục ngân sách Xử dứt điểm khoản tạm thu, tạm giữ khoản nợ vay tồn đọng đến cuối năm Kiểm kê, đối chiếu tồn tài sản, vật tư, cơng nợ, tiền mặt, tiền gửi loại nguồn vốn quĩ để xác định số thực có chúng thời điểm cuối năm báo cáo có hồn tồn khớp hay khơng Cơng tác tốn ngân sách cấp cần phải Uỷ ban nhân dân cấp quan tâm thực hiện, tốn thu phải có số thu phát sinh địa bàn điều tiết ngân sách hưởng Thuyết minh toán ngân sách cấp phải giải trình cách rõ ràng, đánh giá khái qt tình hình thực dự tốn, phân tích rõ nguyên nhân tăng, giảm tiêu thu, chi ngân sách so với dự toán giao đầu năm để có sở cho Hội đồng nhân dân thảo luận phê chuẩn toán; đồng thời cung cấp thêm thông tin cần thiết cho ngân sách cấp chu trình sau, đòi hỏi thuyết minh toán cấp phải: - HĐND cấp phải đề cao trách nhiệm trình thảo luận phê chuẩn toán ngân sách cấp Trước trình HĐND cấp phê duyệt toán, Ban kinh tế-xã hội HĐND cấp phải thẩm tra có báo cáo thẩm tra tốn thu, chi ngân sách cấp - Nội dung thẩm định toán ngân sách xã, bao gồm: +Thẩm tra tính hợp lệ, hợp pháp hồ sơ tốn ngân sách cấp Bộ hồ sơ toán ngân sách cấp phải có đủ số lượng báo cáo theo quy định Các nội dung thể báo cáo phải tuân thủ theo 83 nguyên tắc lập báo cáo qui định chung, có đầy đủ chữ ký dấu cá nhân có liên quan Số liệu báo cáo hồ sơ toán ngân sách cấp phải đầy đủ, đắn, xác, trung thực có chứng tin cậy hợp pháp + Xem xét tính cân đối tổng thu tổng chi ngân sách cấp xã; mặt nguyên tắc không để tình trạng chi lớn thu + Xem xét phù hợp tiêu toán thu, chi ngân sách cấp với tiêu dự toán duyệt Sự phù hợp số liệu báo cáo tổng hợp với số liệu báo cáo theo Mục lục ngân sách áp dụng cho cấp + So sánh mức độ thực tiêu thu, chi so với dự toán để thấy chênh lệch diễn theo xu hướng nào? Tìm hiểu nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến chênh lệch xác định với nguyên nhân chủ quan đối tượng chịu trách nhiệm + So sánh mức độ chi tiêu cho công việc với mức độ đạt số lượng chất lượng công việc đó; xác định hậu xảy chất lượng cơng việc + Rà sốt lại tồn tiêu thu mức thu theo tiêu, theo hình thức thu để thấy mức độ tuân thủ sách thu, mức độ tác động sách thu hoạt động kinh tế-xã hội; sở có ý kiến đề xuất nhằm tăng cường thu nộp địa bàn đề nghị sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế Dựa vào đánh giá nêu trên, Hội đồng nhân dân thảo luận đến biểu kỳ họp tồn thể nội dung: thơng qua khoản thu, chi nào; khoản thu phải hoàn trả, khoản thu phải tiếp tục truy thu cho ngân sách xã; khoản chi tiếp tục phải thẩm tra, khoản chi buộc phải xuất toán Khi báo cáo toán ngân sách cấp đại đa số đại biểu HĐND cấp tán thành, HĐND cấp nghị phê chuẩn toán ngân sách cấp năm trước Báo cáo toán ngân sách cấp nộp Phòng Tài chính-Kế hoạch cần phải đảm bảo thời gian theo quy định, biểu mẫu, thuyết minh đầy nội dung theo yêu cầu, tránh trường hợp nộp chậm, thiếu biểu mẫu, thiếu nội dung, không 84 thuyết minh nội dung theo yêu cầu, gây khó khăn cho q trình tổng hợp tốn cấp Cơng tác thẩm định tốn phòng Tài chính-Kế hoạch huyện cấp cần phải tăng cường, không dừng việc thẩm định số thu, số chi so với số qua Kho bạc nhà nước, việc hạch toán kế toán, hồ sơ chứng từ , cần quan tâm đến việc quản lý, điều hành ngân sách cấp xã, tính hợp lý, hợp pháp khoản thu, chi ngân sách, trường hợp cần thiết báo cáo với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, yêu cầu Hội đồng nhân dân cấp điều chỉnh lại nghị toán ngân sách cấp phê chuẩn 3.3.2.2 Tăng cường quản phát triển nguồn thu Qua thực tế năm vừa qua cho thấy thu ngân sách nhà nước cấp địa bàn xã, thị trấn đạt kết tương đối tốt Song so với điều kiện tự nhiên, KT-XH ta thấy nguồn thu mà xã, thị huy động khiêm tốn, chưa thực xứng đáng với tiềm mạnh sẵn có Để tiến tới tận thu cho ngân sách nhà nước cấp địa bàn cần phải quản chặt chẽ hơn, gắn việc khai thác triệt để nguồn thu đồng thời với việc bồi dưỡng nguồn thu, tạo nguồn thu ổn định, bền vững lâu dài Đối với khoản phí, lệ phí: cần cơng khai niêm yết mức thu nơi thu phí lệ phí thường xuyên kiểm tra việc sử dụng biên lai trình tổ chức thu theo quy định, quản chặt chẽ công tác tổ chức thu, tránh hành vi trục lợi gây thất thu cho ngân sách nhà nước cấp Đối với loại phí, lệ phí khó thu, khơng có đội thu ngân sách nhà nước cấp áp dụng hình thức khốn thầu cho số cá nhân hay cho hiệp hội, đoàn thể cấp Đối tượng nhận thầu thực quy định Nhà nước Thường xuyên rà soát loại bỏ khoản phí, lệ phí khơng cần thiết, điều chỉnh kịp thời mức thu loại khơng phù hợp, bổ sung kịp thời khoản phí lệ phí phát sinh điạ bàn Đối với khoản thu từ quỹ đất cơng ích hoa lợi công sản địa bàn thuộc quản lý: Xã, thị trấn nên có phương án khai thác hợp loại công sản chưa khai thác địa bàn cấp Xã, thị trấn nên ưu tiên khai thác trước loại công sản đầu tư vốn thấp, thu hổi vốn nhanh, đem lại hiệu cao Những dự án đầu tư vốn nhiều hơn, thời gian thu hổi vốn kéo dài hơn, khai thác sau Hàng năm cần bố trí khoản kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp 85 để cải tạo nuôi dưỡng nguồn thu từ diện tích đất cơng ích hoa lợi cơng sản Dùng hình thức khốn thầu để thu hoa lợi công sản cho ngân sách nhà nước cấp từ quỹ đất cơng ích 5% Nhưng thời gian khốn thầu khơng q dài để tránh biến động giá Cần phải chấm dứt tình trạng đấu thầu nhiều năm thu năm Trường hợp đấu thầu nhiều năm số thu phải rải rác qua năm Đối với khoản thu phân chia: cần phải phối hợp chặt chẽ quyền cấp với ngành, đặc biệt quan thuế để tổ chức đơn đốc thực thu nộp thuế sách, kịp thời gian, có hiệu quả, tránh thất thu Có chế thu, có sách thỏa đáng tổ chức cá nhân thực tốt công tác thu, đề cao tăng cường trách nhiệm quyền cấp việc tổ chức thực thu khoản thuế địa bàn cấp xã; Khuyến khích thành phần kinh tế địa phương phát triển, khai thác tốt nguồn thu nghiệp địa bàn nhằm bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước cấp xã; Đẩy mạnh sản xuất, khơi dậy ngành nghề làng nghề truyền thống, mở mang nghành nghề mới, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước cấp đồng thời nâng cao đời sống nhân dân xã, thị trấn 3.3.2.3 Nâng cao lực đội ngũ cán quản ngân sách nhà nước cấp Con người nhân tố trung tâm có ảnh hưởng định đến việc quản ngân sách cấp Trong năm qua, ngân sách cấp huyện Việt Yên bên cạnh việc làm bộc lộ khơng hạn chế mà nguyên nhân quan trọng xuất phát từ khâu quản lý, điều hành, giám sát Để đẩy mạnh cải cách hành nhà nước, kiện tồn quyền cấp việc xây dựng đội ngũ cán cấp sở quan trọng Vì phải tăng cường tập huấn nâng cao trình độ quản lý, giám sát cho Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cán làm cơng tác tài - kế toán xã, thị trấn địa bàn huyện Nội dung tập huấn phải theo hướng giảm bớt phần luận chung, đưa tình cụ thể gắn với chức danh, công việc, nhiệm vụ mà đối tượng đảm nhiệm, lấy xã, thị trấn làm tốt công việc để địa phương học tập Tổ chức tọa đàm học viên cán nghiệp vụ quan tài cấp để giải vướng mắc sở 86 Thông qua đợt tập huấn nâng cao nhận thức, xác định rõ vị trí, quyền hạn trách nhiệm chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn trình lập, chấp hành tốn ngân sách Bổ sung kiến thức thiếu lĩnh vực quản tài ngân sách, tránh sai sót Đội ngũ cán tài chính-kế tốn ngân sách xã, thị trấn hiểu sâu nghiệp vụ, học hỏi đồng nghiệp, nắm bắt chế độ, sách lĩnh vực tài ngân sách, thuế, phí, quản đầu tư xây dựng bản; tham mưu cho lãnh đạo UBND, HĐND cấp lập dự toán sát với thực tế, quản chặt chẽ nguồn thu, chi đảm bảo sách chế độ, sử dụng tiết kiệm có hiệu nguồn vốn ngân sách dùng cho chi đầu tư xây dựng Lành mạnh hóa tình hình tài ngân sách cấp xã, phát huy vai trò chủ đạo ngân sách cấp phát triển kinh tế, hội địa phương 3.3.2.4 Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra, giám sát, xử vi phạm thực chế độ khen thưởng Việc tăng cường cơng tác tra, kiểm tra tình hình chấp hành dự tốn, sách, chế độ hành Nhà nước, UBND tỉnh Bắc Giang cần thiết nhằm phát ưu điểm để biểu dương, phát huy, nhân rộng điển hình tiên tiến đồng thời qua tra, kiểm tra để phòng ngừa, phát xử hành vi pháp luật, phát sơ hở chế quản lý, sách, pháp luật để kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục, phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động quản nhà nước nói chung quản tài cấp nói riêng, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp quan, tổ chức, cá nhân Để thực tốt công tác tra, kiểm tra cần thực có trọng tâm, trọng điểm, tùy đối tượng mà có phương pháp tra, kiểm tra cho phù hợp; lực lượng tra, kiểm tra phải đủ mạnh số lượng chất lượng, có tinh thần trách nhiệm cao, có phẩm chất đạo đức tốt, chuyên môn nghiệp vụ giỏi có lĩnh vững vàng kiên đấu tranh với sai phạm Công việc tra, kiểm tra phải tiến hành theo phương thức có hiệu nhất, tuỳ đối tượng cụ thể mà có phương pháp tra, kiểm tra khác cho phù hợp: tra, kiểm tra theo kế hoach, tra, kiểm tra theo điểm, tra, kiểm tra vụ việc, tra, kiểm tra thường xuyên hay tra, kiểm tra đột xuất Lực lượng tra, kiểm tra phải đủ mạnh số lượng chất 87 lượng, có tinh thần trách nhiệm cao, kiên đấu tranh với trường hợp sai phạm Khi phát sai phạm tuỳ vào mức độ mà có biện pháp xử đắn, kiên Các quan có chức năng, nhiệm vụ tra, kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ giao, xây dựng kế hoạch triển khai thực công tác tra, kiểm tra, giám sát cách thường xuyên, liên tục hoạt động tài cấp xã, gắn cơng tác tra với việc hướng dẫn thực sách, chế độ Nhà nước Những sai phạm quản lý, điều hành tài phải xử công khai, kịp thời, quy định pháp luật, hạn chế việc xử nội bộ, bưng bít thông tin Công khai, minh bạch tra, số liệu kết luận tra Qua đó, góp phần tăng cường quản hoạt động tài cấp Ngồi ra, hàng năm tiếp tục bố trí dự tốn khoản kinh phí cân đối ngân sách để sử dụng làm nguồn kinh phí thưởng cho địa phương, đơn vị thu hồn thành vượt dự tốn giao năm 3.3.2.5 Tăng cường phối hợp phận, quan, ban ngành liên quan công tác quản thu chi ngân sách cấp HĐND cấp cần thơng tin kịp thời đến cán lập dự tốn ngân sách định hướng, mục tiêu phát triển KT-XH cấp năm tới làm cho xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước cấp bám sát chấp hành dự toán thu năm Cán TC-KT trước lập dự toán thu ngân sách nhà nước cấp cần đánh giá sơ tình hình KT-XH xã, thị trấn mình, tham vấn ý kiến hội đồng tư vấn thuế loại thuế thu, tỷ lệ để lại ngân sách nhà nước cấp xã, mức thu đối tượng thu, sở tính tốn tương đối xác nguồn thu từ thuế, tiến hành lập dự toán cho khoản thu Phòng TCKH huyện cần cập nhật kịp thời thông tin báo cáo cán TCKT cấp lập, đồng thời thực khảo sát tình hình thực tế để nắm bắt thơng tin KT-XH xã, thị trấn địa bàn huyện Trên sở xác định tạm thời số thu, để tránh áp đặt dự toán cho cấp u cầu cấp có thuyết minh dự tốn Chính quyền địa phương xã, thị trấn cần thực tốt công tác phối hợp với cán Chi cục thuế, rà sốt lại tồn nguồn thu thực có địa bàn, phân loại đối tượng điều tra đến tận khối xóm hộ kinh doanh vận tải, gia 88 đình có cơng trình xây dựng áp dụng biện pháp quản phù hợp triệt để quản nguồn thu phát sinh địa bàn Bên cạnh đó, giao cho Chi cục thuế tổ chức hội nghị, đánh giá lại cách toàn diện số thu nộp NSNN theo sắc thuế, tìm rõ nguyên nhân số thu loại để có tham mưu cho UBND huyện đạo, tổ chức thực liệt biện pháp quản thu ngân sách nhà nước cấp nói riêng, phấn đấu hồn thành dự tốn thu ngân sách nhà nước cấp Kho bạc nhà nước huyện kiểm soát chặt chẽ khoản chi ngân sách nhà nước cấp Thanh tra huyện Ban tra nhân dân thực tra, phát xử vi phạm quản thu chi ngân sách cấp Cần đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền tất xã, thị trấn để nhân dân nắm bắt chủ trương, sách Đảng Nhà nước, từ nhân dân hiểu quyền lợi nghĩa vụ với ngân sách cấp 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN - Ngân sách cấp cấp hệ thống NSNN nước ta; Là phận quan trọng thiếu máy quyền cấp Quản ngân sách cấp theo chức gồm nội dung: Lập dự toán ngân sách cấp xã; Chấp hành dự toán ngân sách cấp xã; Quyết toán ngân sách cấp xã; Thanh tra, kiểm tra đánh giá kết quả, hạn chế quản ngân sách cấp - Từ có luật NSNN năm 2015, ngân sách cấp huyện Việt Yên có nhiều chuyển biến tích cực, vào nếp Các xã, thị trấn lập dự toán ngân sách, tổ chức thực theo dự toán phê duyệt; khoản thu ngân sách cấp huy động khai thác triệt để, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời nộp vào NSNN, thực thu năm sau cao năm trước đáp ứng nhiệm vụ quyền cấp Các khoản chi ngân sách cấp đảm bảo kịp thời, đảm bảo hoạt động máy quyền cấp xã, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương; khoản chi mục đích, chế độ, định mức, công khai, minh bạch thực theo nguyên tắc tài Hoạt động ngân sách cấp góp phần khơng nhỏ làm thay đổi mặt khu vực nơng thơn, góp phần nâng cao đời sống người dân Tuy nhiên, năm qua ngân sách cấp huyện Việt Yên nhiều tồn cần khắc phục: Nguồn thu chưa trọng bồi dưỡng, xã, thị trấn chưa quản chặt chẽ khai thác triệt để nguồn thu tiềm địa bàn làm cho ngân sách cấp chưa đủ mạnh để cân đối toàn nhiệm vụ chi phân cấp; Năng lực, trình độ số cán bộ, cơng chức quản ngân sách cấp chưa cao, Tính dàn trải chi đầu tư xây dựng bản, tình trạng nợ đọng xây dựng bản, chậm tốn vốn đầu tư hồn thành, chi thường xun sai chế độ, định mức gây lãng phí … - Các yếu tố có ảnh hưởng đến quản ngân sách nhà nước cấp địa bàn huyện Việt Yên yếu tố thuộc đặc điểm tự nhiên, kinh tế-xã hội; yếu tố thuộc quan quản (năng lực, trình độ cán quản lý, sở vật chất kỹ thuật, phối hợp quan); yếu tố thuộc đối tượng thu chi ngân sách nhà nước cấp yếu tố thuộc chế sách nhà nước 90 - Để ngân sách cấp huyện Việt Yên thời gian tới tốt cần thực số giải pháp sau: (1) Hồn thiện cơng tác lập dự tốn, chấp hành dự toán, kế toán toán ngân sách cấp xã; (2) Tăng cường quản phát triển nguồn thu; (3) Nâng cao lực, trình độ cán quản ngân sách cấp xã; (4) Đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra, giám sát, xử vi phạm thực chế độ khen thưởng; (5) Tăng cường phối hợp phận, quan, ban ngành liên quan công tác quản ngân sách nhà nước cấp KIẾN NGHỊ Đề nghị Nhà nước hoàn thiện chế phân cấp quản ngân sách cấp ban hành chế tài cụ thể, xử nghiêm trường hợp không thực quy định quản thu chi ngân sách cấp Đề nghị HĐND UBND cấp tỉnhsách hỗ trợ thêm phần kinh cho người hoạt động không chuyên trách cấp Đề nghị UBND cấp huyện có quy định phối hợp chặt chẽ Chi cục thuế, Kho bạc nhà nước UBND xã, thị trấn công tác thu chi ngân sách nhà nước cấp Cần nâng cao vai trò giám sát HĐND cấp công tác quản sử dụng ngân sách nhà nước cấp 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài chính, 2005 Quyết định 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 việc ban hành chế độ kế tốn ngân sách tài Bộ Tài chính, 2011 Thơng tư 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 việc “Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán ngân sách tài ban hành kèm theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 Bộ Tài chính” Bộ Tài chính, 2016 Thơng tư 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định quản ngân sách hoạt động tài khác xã, phường, thị trấn Chi cục thống kê huyện Việt Yên, 2016, 2017, 2018 Niên giám thống kê huyện Việt Yên năm 2015, năm 2016, năm 2017 Đặng Văn Du Hoàng Thị Thúy Nguyệt (2012) Giáo trình quản tài Nhà xuất Tài chính, Hà Nội HĐND tỉnh Bắc Giang, 2010 Nghị số 30/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Ban hành Quy định phân cấp ngân sách cấp quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011-2015 HĐND tỉnh Bắc Giang, 2010 Nghị số 31/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Ban hành quy định dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2011 cấp quyền địa phương tỉnh Bắc Giang HĐND tỉnh Bắc Giang, 2016 Nghị số 31/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 Ban hành Quy định phân cấp ngân sách cấp quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017-2020 HĐND tỉnh Bắc Giang, 2016 Nghị số 32/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 Ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017 cấp quyền địa phương tỉnh Bắc Giang 10 Phạm Văn Khoan Hồng Thị Thúy Nguyệt (2010) Giáo trình thuyết quản tài cơng Nhà xuất Tài chính, Hà Nội 11 Phòng TCKH huyện Việt Yên, 2016, 2017, 2018 Báo cáo toán ngân sách cấp năm 2015, năm 2016, năm 2017 12 Quốc hội, 2002 Luật ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 13 Quốc hội, 2015 Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 14 Quốc hội, 2015 Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 15 UBND huyện Việt Yên, 2015, 2016, 2017 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế-xã hội huyện Việt Yên năm 2015, năm 2016, năm 2017 16 UBND huyện Việt Yên, 2014, 2015, 2016 Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2015, năm 2016, năm 2017 92 17 Trần Thị Lan Hương (2015) Kinh nghiệm quản ngân sách số nước,http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/kinhnghiem-quan-ly-ngan-sach-cua-mot-so-nuoc-73415.html 18 Website: http://www.bacgiang.gov.vn; http://www.dautuduan.net http://phaply24h.net; http://tapchitaichinh.vn 93 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG Đề tài nghiên cứu mong nhận hỗ trợ anh (chị) việc trả lời câu hỏi nêu Các thơng tin đảm bảo trình bày dạng thống kê, thông tin liên quan đến cá nhân anh (chị) bảo mật hồn tồn I THƠNG TIN CÁ NHÂN Họ tên: ……………………………………………………………………… Chức vụ: ……………………………………………………… Đơn vị công tác: ………………………………………………………… Chuyên ngành đào tạo: ……………………………………………………… II ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN GIAI ĐOẠN 2015-2017 Câu 1: Những kết đạt quản ngân sách nhà nước cấp huyện Việt Yên? 1 Quy trình quản lý: - Hoàn toàn theo quy định - Theo quy định phần - Chưa theo quy định 1.2 Lập phê duyệt dự toán: - Sát với điều kiện thực tế - Được thông qua HĐND cấp - Có tính tốn - Khơng sát thực tế 1.3 Điều hành thu, chi ngân sách cấp xã: - Khai thác triệt để nguồn thu, có biện pháp ni dưỡng nguồn thu - Tập trung mạnh - Có phối hợp ngành - Có tiết kiệm chi hợp - Chưa tốt 1.4 Kế toán, toán ngân sách cấp xã: - Làm quy định - Quyết tốn đầy đủ - Có hồ sơ, chứng từ - Không quy định 94 Câu Những hạn chế quản ngân sách nhà nước cấp huyện Việt Yên? 2.1 Lập dự toán thu chi ngân sách nhà nước cấp xã: - Bỏ sót nguồn thu - Thấp so với thực tế - Thu mức cao - Đúng theo quy định - Chậm so với quy định 2.2 Điều hành thu chi ngân sách nhà nước cấp xã: - Coi nhẹ khoản thu nhỏ - Chi chưa chế độ, định mức - Bỏ sót khoản thu - Tuyên truyền - Phối kết hợp chưa chặt chẽ - Tốt 2.3 Kiểm tra, toán thu chi ngân sách nhà nước cấp xã: - Cập nhật thu, chi chưa kịp thời - Điều hành chi chưa sát với dự toán - Số liệu báo cáo khơng xác - Báo cáo tài chưa chuẩn - Thời gian lập báo cáo chậm - Đúng theo quy định - Biên lai, chứng từ không Câu Cơ sở vật chất, lực cán quản phối hợp quan quản ngân sách nhà nước cấp địa bàn huyện Việt Yên? 3.1 Cơ sở vật chất phục vụ quản ngân sách nhà nước cấp xã: - Tốt - Bình thường - Kém 3.2 Năng lực cán quản ngân sách nhà nước cấp xã: - Đáp ứng tốt yêu cầu quản - Đáp ứng kịp thời yêu cầu quản - Đáp ứng chưa kịp thời yêu cầu quản 3.3 Sự phối hợp quan quản ngân sách nhà nước cấp xã: - Chặt chẽ - Bình thường - Kém Câu Sự tuân thủ pháp luật đối tượng thu chi ngân sách nhà nước cấp địa bàn huyện Việt Yên? - Tốt - Bình thường - Kém Câu Cơ chế sách Nhà nước thu chi ngân sách nhà nước cấp địa bàn huyện Việt Yên? - Phù hợp - Bình thường 95 - Khơng phù hợp Xin chân thành cảm ơn hợp tác anh chị! Người vấn Nguyễn Thị Thanh Huyền 96 ... Lâm Bắc Giang Ngân sách cấp xã cấp ngân sách sở hệ thống ngân sách nhà nước thống Ngân sách cấp xã công cụ quyền Nhà nước cấp xã để thực chức quản lý kinh tế-tài cấp xã Nhiệm vụ ngân sách cấp xã. .. tỉnh, ngân sách cấp huyện ngân sách xã, phường, thị trấn (gọi chung ngân sách cấp xã) Ngân sách cấp xã cấp ngân sách sở hệ thống ngân sách nhà nước thống Ngân sách cấp xã cơng cụ quyền Nhà nước cấp. .. thức quản lý ngân sách nhà nước cấp xã địa bàn huyện Việt Yên gì? 4- Yếu tố ảnh hưởng tới quản lý ngân sách nhà nước cấp xã? 5- Giải pháp để tăng cường quản lý ngân sách nhà nước cấp xã địa bàn huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện việt yên, tỉnh bắc giang, Quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện việt yên, tỉnh bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay