Xung đột tâm lý trong giao tiếp của học sinh trung học cơ sở thành phố hồ chí minh tt

27 18 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 09:40

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ HIỀN XUNG ĐỘT TÂM TRONG GIAO TIẾP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Tâm học Mã số: 9.31.04.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ TÂM HÀ NỘI- 2018 Cơng trình hồn thành tại: KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Bình Phản biện 1: PGS.TSKH Nguyễn Kế Hào Phản biện 2: PGS.TS Trần Thu Hƣơng Phản biện 2: PGS TS Trần Thị Minh Hằng Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp sở Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Vào hồi 8h30 ngày 23 tháng 08 năm 2018 thể tìm hiểu Luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Học viện Khoa học xã hội DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Nguyễn Thị Hiền, Mức độ xung đột tâm nội dung giao tiếp với bạn học sinh trung học sở Thành phố Hồ Chí Minh, tạp chí Tâm học xã hội, số 2, tháng năm 2018 Nguyễn Thị Hiền, Các yếu tố ảnh hưởng đến xung đột tâm giao tiếp với bạn học sinh trung học sở Thành phố Hồ Chí Minh, tạp chí Tâm học xã hội, số 3, tháng năm 2018 Nguyễn Thị Hiền, Xung đột giao tiếp với bạn vấn đề học tập bạn bè học sinh trung học sở Thành Phố Hồ Chí Minh, tạp chí Tâm học xã hội, số 10, tháng 10 năm 2018 Nguyễn Thị Hiền, Thực trạng giải xung đột tâm giao tiếp với bạn học sinh trung học sở Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục, số 443 (kỳ 1/2018), trang 7-10 MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Xung đột tâm tượng xã hội xuất tổ chức cá nhân, nhóm tập thể Với học sinh trung học sở tránh khỏi tượng dường tất yếu đó, lẽ em giai đoạn tuổi dậy xung động thần kinh hưng phấn mạnh ức chế, hành vi em dễ bốc đồng khó kiểm sốt, cảm xúc dễ bị tổn thương thấy bị xúc phạm Mặt khác vốn hiểu biết kinh nghiệm sống hạn chế, kỹ giải xung đột chưa có…nên xung đột thường xuyên xảy hoạt động em với Xung đột tâm với bạn lứa tuổi thiếu niên khơng ảnh hưởng đến bầu khơng khí em với mà ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tâm lý, đến hiệu học tập, đến hình thành phát triển nhân cách em Hiện nay, khơng trường hợp mâu thuẫn, bất đồng mà em sẵn sàng cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, phân chia bè phái, đánh đập bạn hội đồng…và khơng trường hợp em khơng tìm cách giải xung đột, không dám chia sẻ khiến thân rơi vào trầm cảm, sút cân, bỏ học, tự hủy hoại thân, chí tự tử vấn đề cần quan tâm toàn xã hội Hiện nay, số tác giả nghiên cứu xung đột tâm thiếu niên, số báo đề cập đến thực trạng xung đột tâm lứa tuổi học sinh trung học sở Tuy nhiên, kết nghiên cứu tản mạn, rải rác nghiên cứu xung đột tâm giao tiếp em với Vậy xung đột tâm học sinh trung học sở với bạn hoạt động giao tiếp mức độ nào, biểu sao, yếu tố ảnh hưởng đến xung đột tâm giao tiếp em với nhau… Xuất phát từ trên, lựa chọn nghiên cứu đề tài “Xung đột tâm giao tiếp học sinh trung học sở Thành phố Hồ Chí Minh” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu luận thực trạng xung đột tâm giao tiếp với bạn học sinh trung học sở, từ đề xuất số biện pháp tâm – sư phạm để giải xung đột tâm giao tiếp với bạn học sinh trung học sở cách hiệu 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 2.2.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu ngồi nước xung đột tâm giao tiếp với bạn học sinh trung học sở nhằm xây dựng sở luận đề tài 2.2.2 Hệ thống hóa xác định vấn đề luận xung đột tâm giao tiếp với bạn học sinh trung học sở yếu tố ảnh hưởng tới xung đột tâm em 2.2.3 Đánh giá thực trạng mức độ biểu xung đột tâm giao tiếp với bạn học sinh trung học sở, tác động yếu tố chủ quan khách quan tới xung đột tâm 2.2.4 Đề xuất số biện pháp tâm sư phạm nhằm phòng ngừa giải xung đột tâm giao tiếp với bạn HSTHCS cách hiệu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Mức độ biểu xung đột tâm giao tiếp với bạn HSTHCS 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Phạm vi nội dung nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu xung đột tâm giao tiếp khác biệt, mâu thuẫn tính đối lập liên cá nhân em giao tiếp với vấn đề học tập bạn bè, không nghiên cứu xung đột tâm bên chủ thể Nghiên cứu mức độ biểu xung đột tâm giao tiếp với bạn vấn đề học tập, bạn bè mặt: Nhận thức, cảm xúc hành vi HSTHCS với bạn tuổi, phạm vi nhà trường khơng nghiên cứu phạm vi ngồi nhà trường 3.2.2 Phạm vi khách thể nghiên cứu: Địa bàn nghiên cứu: Học sinh THCS quận Gò Vấp, Bình Tân, Quận 10 Khách thể nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu xung đột tâm giao tiếp với bạn tuổi học sinh lớp 7, 8, hoạt động học tập, vui chơi, hoạt động ngoại khóa em trường lí sau: Học sinh lớp 6, em chuyển cấp nên thời gian làm quen với môi trường mới, bạn em bỡ ngỡ nên việc giao tiếp em với nhút nhát, dè dặt Đề tài không nghiên cứu xung đột tâm giao tiếp với bạn phạm vi trường hầu hết em học sinh trung học sởThành phố Hồ Chí Minh học bán trú trường, gia đình em hội gặp gỡ giao tiếp với Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận án 4.1 Phương pháp luận nghiên cứu 4.1.1 Tiếp cận hệ thống Con người vừa thực thể sinh học vừa thực thể xã hội, tâm người tiền đề vật chất yếu tố sinh học hình thành phát triển thơng qua mối quan hệ xã hội 4.1.2 Tiếp cận Hoạt động – Giao tiếp - Nhân cách Nhân cách tuổi thiếu niên hình thành phát triển thơng qua hoạt động, hoạt động giao tiếp đóng vai trò chủ đạo 4.1.3 Tiếp cận theo nguyên tắc phát triển Xung đột tâm giao tiếp tượng tâm tĩnh mà thay đổi tác động nhiều yếu tố khác Xung đột giải xung đột khác xảy theo chiều hướng vận động phát triển, nghiên cứu phải đặt theo tình huống, hồn cảnh, hoạt động định 4.2 Giả thuyết khoa học 4.2.1 Xung đột tâm giao tiếp với bạn học sinh trung học cở Thành phố HCM xuất mức độ cao, xung đột mặt cảm xúc hành vi cao mặt nhận thức 4.2.2 khác biệt ý nghĩa mặt thống kê so sánh XĐTL giao tiếp với bạn HSTHCS Thành phố HCM theo biến số giới tính, học lực, nghề nghiệp bố mẹ hoàn cảnh kinh tế gia đình 4.2.3 nhiều yếu tố khách quan như: Giáo dục từ phía gia đình, nhà trường, internet…và yếu tố chủ quan: Tính cách, mức độ tiếp xúc xã hội… ảnh hưởng tới mức độ biểu xung đột tâm giao tiếp với bạn HSTHCS Trong yếu tố chủ quan ảnh hưởng nhiều yếu tố khách quan 4.2.4 nhiều biện pháp tác động sư phạm giúp em HSTHCS giải xung đột tâm giao tiếp với bạn, biện pháp “người trung gian hòa giải” sử dụng hiệu cho xung đột tâm mức độ cao cao 4.3 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể (được trình bày chương 3): Phương pháp nghiên cứu văn bản, tài liệu; Phương pháp điều tra bảng hỏi; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp vấn sâu; Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình; Phương pháp xử số liệu thống kê tốn học Đóng góp khoa học luận án 5.1 Về luận: Đã xây dựng khung thuyết nghiên cứu xung đột tâm giao tiếp với bạn học sinh trung học sở 5.2 Về thực tiễn: Luận án thực trạng xung đột tâm giao tiếp với bạn học sinh trung học sở Thành phố Hồ Chí Minh qua biểu nhận thức, cảm xúc hành vi xuất mức độ trung bình 6.1 Ý nghĩa luận thực tiễn luận án 6.1 Về luận: Kết nghiên cứu luận án bổ sung thêm số vấn đề luận xung đột tâm lý, xung đột tâm giao tiếp với bạn học sinh trung học sở cho tâm học lứa tuổi tâm học xã hội 6.2 Về thực tiễn: Kết nghiên cứu thực tiễn luận án góp phần giúp cho nhà tâm giáo dục, giáo viên, nhà quản nhà trường trung học sở, phụ huynh học sinh, học sinh trung học sở kiến thức hiểu biết định xung đột tâm giao tiếp với bạn Cấu trúc luận án Ngoài phần mở đầu, nội dung, kết luận kiến nghị, mục lục, tài liệu tham khảo Luận án bao gồm chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu xung đột tâm giao tiếp học sinh trung học sở Chương 2: sở luận xung đột tâm giao tiếp học sinh trung học sở Chương 3: Phương pháp tổ chức nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên cứu thực tiễn xung đột tâm giao tiếp học sinh trung học sở Thành phố Hồ Chí Minh CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU XUNG ĐỘT TÂM TRONG GIAO TIẾP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC SỞ 1.1 Các nghiên cứu xung đột tâm 1.1.1 Nghiên cứu xung đột tâm giới Nghiên cứu xung đột tâm lý, phải kể đến quan điểm trường phái phân tâm học, đại diện nhà phân tâm học S Freud, trường phái phân tâm, Ph.Sam Bô , nhà tâm học nhận thức, A.Kauzer E Mayo (1880-1949), G.N Fisher , J.B.Stulberg (1987, tác giả L.Vjuis Kozer, A Rapport (1974) Ở vài công trình khác nghiên cứu xung đột tâm mối quan hệ tình bạn tuổi thiếu niên, tác giả Schneider B.H., Dixon K And Udvari S (2007, Ernest V.E Hodges, David G Perry (1999), tác giả Youniss J.,Smollar.J (1985), Laursen.B Burk, W.J., & Rubin, 1.1.2 Nghiên cứu xung đột tâm Việt Nam Nghiên cứu xung đột tâm cá nhân với cá nhân Việt nam phải kể đến công trình nghiên cứu tác giả Nguyễn Khắc Viện, tác giả Nguyễn Ngọc Phú, tác giả Ngô Minh Tuấn, Nguyễn Văn Tuân, tác giả Lê Minh Nguyệt (2004), tác giả Đỗ Hạnh Nga (2005), tác giả Nguyễn Đình Mạnh (2007), Cao Thị Huyền,Nguyễn Thị Minh (2015) 1.2 Các nghiên cứu xung đột tâm giao tiếp 1.2.1 Nghiên cứu xung đột tâm giao tiếp giới Nghiên cứu xung đột tâm giao tiếp tác giả G Mandler (1979), A.X Zaludnui, N.X Pantina (1966), Laursen.B Burk, W.J., & Rubin, K.H, tác giả M.Deutsch, sau tác giả Mc Clintock C.G, Mr Granth J.E Nghiên cứu xung đột tâm mối quan hệ em tuổi thiếu niên, Inge B Wissink, Maja Dekovic, Hansen, Giacoletti Nangle (1995), SavinWilliam &Berndt (1990), Ernest V.E Hodges, David G Perry (1999), Youniss J.,Smollar.J (1985)… 1.2.2 Nghiên cứu xung đột tâm giao tiếp Việt Nam Nghiên cứu xung đột tâm giao tiếp Việt Nam tác giả Trần Trọng Thủy, Ngơ Cơng Hồn, Lê Xuân Hồng, Đinh Thị Kim Thoa (2002), Đặng Xuân Hoài (1983) Nghiên cứu xung đột lứa tuổi tác giả Nguyễn Xn Thức (1997), Hồng Thị Bích Ngọc (2002), Đỗ Hồng Anh, Đỗ Thị Hạnh Phúc (2009), Phùng Thị Hằng (2007), CHƢƠNG SỞ LUẬN VỀ XUNG ĐỘT TÂM TRONG GIAO TIẾP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC SỞ 2.1 luận xung đột tâm 2.1.1 Khái niệm xung đột Nghiên cứu khái niệm từ điển Anh – Việt, Tiếng Việt, Tâm lý, góc độ Triết học, quan điểm tác giả người nước như: Lewis Coser, K Frink, theo Erik J.Van Skyle …và tác giả Viêt Nam như: Nguyễn Khắc Viện, Vũ Dũng, Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Minh…về định nghĩa xung đột Chúng lấy quan điểm xung đột tác giả Vũ Dũng đưa quan điểm xung đột sau: “Xung đột khác biệt, mâu thuẫn tính đối lập chủ thể mối quan hệ tác động qua lại với nhau” 2.1.2 Khái niệm xung đột tâm Xem xét khái niệm xung đột tâm chúng tơi xem xét nhiều góc độ khác nhiều tác giả như: B.G Meseriakova, V.P Zinchenko A.V Petrovxki, L.A Karpenko v.v… Mai Hữu Khuê, Vũ Dũng, Nguyễn Đình Mạnh, Nguyễn Thị Minh…Chúng tơi lấy quan điểm chủ đạo tác giả Vũ Dũng hiểu xung đột tâm sau: Xung đột tâm khác biệt, mâu thuẫn tính đối lập chủ thể mối quan hệ tác động qua lại với nhau, biểu qua nhận thức, cảm xúc hành vi chủ thể 2.1.3 Phân loại xung đột tâm Chúng kế thừa phát triển tác giả quan điểm tác giả Đinh Thị Kim Thoa loại xung đột bên bên 2.1.4 Đặc điểm xung đột tâm Xung đột tâm tượng tâm khách quan tính hai mặt xung độ, mâu thuẫn, căng thẳng 2.2 luận giao tiếp giao tiếp học sinh trung học sở 2.2.1 luận giao tiếp 2.2.1.1 Khái niệm giao tiếp Trên sở nghiên cứu quan điểm giao tiếp tác giả nước ngồi nước Chúng tơi đồng tình sử dụng định nghĩa tác giả Vũ Dũng giao tiếp luận án mình: “Giao tiếp tiếp xúc, quan hệ tương tác người người nhằm trao đổi, chia sẻ thơng tin, tư tưởng, tình cảm phương tiện ngôn ngữ phi ngôn ngữ” 2.2.1.2 Đặc điểm giao tiếp Nghiên cứu từ điển Tiếng Việt (2002) Nguyễn Như Ý, tác giả Hoàng Linh, tác giả Vũ Dũng đặc điểm hoạt động giao tiếp chúng tơi cho giao tiếp đặc điểm sau: Đối tượng giao tiếp, nội dung giao tiếp, nhu cầu giao tiếp, hình thức giao tiếp 2.2.2 Học sinh trung học sở đặc điểm tâmsinh em 2.2.2.1 Khái niệm học sinh trung học sở Trên sở nghiên cứu luật giáo dục, luận dân định nghĩa học sinh trung học sở Việt Nam sau: “Học sinh trung học sở Việt Nam em thiếu niên độ tuổi từ 11, 12 đến 15 với trình độ học vấn từ lớp đến lớp (cấp 2) trường trung học sở hệ thống giáo dục Việt Nam” 2.2.2.2 Đặc điểm tâm - sinh học sinh trung học sở a Đặc điểm sinh học sinh trung học sở Tác giả Quý Thành Diệp GS.TS Trần Tinh Kỳ “Giới tính điều học sinh trung học sở cần biết” tác giả Lục Trác Bình Ngơ Vĩnh Cường “Giáo dục giới tính cho học sinh trung học sở” (2014) nhấn mạnh đặc điểm sinh bật lứa tuổi thiếu niên tượng dậy Đây thời kỳ phát dục HSTHCS Sự thay đổi ảnh hưởng nhiều đến tâm em, kích thích em giao tiếp với để tìm hiểu thân tìm hiểu bạn khác giới [4],[10],[29] b Đặc điểm tâm học sinh trung học sở Nói đặc điểm tâm lứa tuổi thiếu niên, sách “Tâm học lứa tuổi tâm học sư phạm” tác giả Lê Văn Hồng (1998) tác giả Bùi Ngọc Oánh (1993) nét đặc trưng riêng tâm lứa tuổi thiếu niên sau: Là giai đoạn hình thành kiểu quan hệ Là giai đoạn nhu cầu hiểu biết thân, bạn bè, thầy cô, em bắt đầu xuất quan tâm đến thay đổi thân đầu tóc, quần áo… Là giai đoạn nhu cầu độc lập, nhu cầu tự khẳng định phát triển mạnh mẽ, em mong muốn người lớn bạn hiểu thấy ưu điểm Là giai đoạn bắt đầy nẩy sinh tình cảm khác giới, tình cảm tuổi bắt đầu sâu sắc phức tạp Là giai đoạn tính hiếu kỳ thích hiếu kỳ Là giai đoạn mà em bắt đầu coi trọng việc học tập, hoạt động chủ đạo HSTHCS khác chất so với lứa tuổi học sinh tiểu học 2.2.3 Giao tiếp học sinh trung học sở 2.2.3.1 Khái niệm giao tiếp với bạn học sinh trung học sở Từ phân tích định nghĩa giao tiếp thống đưa định nghĩa giao tiếp với bạn học sinh trung học sở sau: “Giao tiếp với bạn học sinh trung học sở tiếp xúc, quan hệ tương tác em với nhằm trao đổi, chia sẻ thơng tin, tư tưởng, tình cảm phương tiện ngôn ngữ phi ngôn ngữ” 2.2.3.2 Đặc điểm giao tiếp với bạn học sinh trung học sở Nhu cầu giao tiếp với bạn HSTHCS xuất mạnh mẽ…Đối tượng giao tiếp em đa dạng chủ yếu bạn tuổi, lớp, nhóm Nội dung giao tiếp với bạn phụ thuộc vào hứng thú, nhu cầu, mục đích, tình giao tiếp Hình thức giao tiếp, giao tiếp với bạn chủ yếu thường thấy giao tiếp trực tiếp, đơi thấy em giao tiếp gián tiếp với 2.3 Xung đột tâm giao tiếp học sinh trung học sở 2.3.1 Khái niệm xung đột tâm với bạn học sinh trung học sở Chúng đưa khái niệm xung đột tâm giao tiếp với bạn HSTHCS sau: Xung đột tâm giao tiếp với bạn học sinh trung học sở khác biệt, mâu thuẫn tính đối lập em với trao đổi chia sẻ thơng tin, tư tưởng, tình cảm… thể qua nhận thức, cảm xúc, hành vi học sinh trung học sở 2.3.2 Biểu mức độ xung đột tâm giao tiếp học sinh Trung học sở 2.3.2.1 Biểu xung đột tâm giao tiếp học sinh trung học sở a Biểu xung đột tâm mặt nhận thức - Về vấn đề học tập: Khác biệt, mâu thuẫn vấn đề học tập giao tiếp như: Tầm quan trọng ý nghĩa môn học; hoạt động học tập lớp; hoạt động tự học nhà … - Về vấn đề bạn bè: Khác biệt, mâu thuẫn trao đổi người bạn tốt; giá trị tình bạn; bạn khác giới; tình bạn khác giới, giúp đỡ tình bạn giới khác giới… b Biểu xung đột tâm mặt cảm xúc - Về vấn đề học tập: Khác biệt, mâu thuẫn cảm xúc thích hay khơng thích, u hay ghét, hứng thú hay không vấn đề học tập - Về vấn đề bạn bè: Khác biệt, mâu thuẫn cảm xúc thích hay khơng thích, u hay ghét vấn đề bạn bè c Biểu xung đột tâm mặt hành vi - Về vấn đề học tập: Hành vi khác biệt, mâu thuẫn hoạt động học tập hành vi học môn học; hành vi học tập lớp; hành vi tự học nhà… - Về vấn đề bạn bè: Hành vi khác biệt, mâu thuẫn vấn đề bạn bè sẵn sàng giúp đỡ tình bạn, bạn khác giới; sẵn sàng phối hợp, hợp tác với bạn 2.3.2.2 Mức độ xung đột tâm giao tiếp học sinh trung học sở - Mức độ 1: Xung đột mức độ thấp - Mức độ 2: Xung đột mức độ thấp - Mức độ 3: Xung đột mức độ trung bình - Mức độ 4: Xung đột tâm mức độ cao - Mức độ 5: Xung đột mức độ cao 2.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến xung đột tâm giao tiếp học sinh trung học sở 2.4.1 Yếu tố chủ quan - Tính cách cá nhân: Tính cách thể thái độ hành vi người, biết nhu cầu, hứng thú, tình cảm, lực…Tính cách thuộc tính chất người [18] - Mức độ tiếp xúc xã hội: Giao lưu bạn bè, hoạt đơng tập thể: Câu lạc bộ, đồn, hội, nhóm, từ tiện tổ chức xã hội, lớp kỹ sống, kỹ giao tiếp xã hội cần thiết hay buổi tổ chức hoạt động cho em trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với 2.4.2 Yếu tố khách quan - Gia đình: Gia đình tế bào xã hội, gia đình nôi lớn lên, học tập trưởng thành em, gia đình ảnh hưởng lớn đến hình thành phát triển nhân cách em - Nhà trường: Nhà trường nơi nuôi dạy em tri thức, lễ nghĩa nơi em đến lớp, sinh hoạt học tập, nơi nhiều tác động em 10 3.2.6 Phương pháp xử tài liệu thống kê toán học (Phần mềm spss 16.0): Mục đích: Dùng để phân tích xử kết khảo sát 640 mẫu bao gồm thống kê mô tả thống kê suy luận học sinh, giáo viên địa bàn Tp Hồ Chí Minh Cách tiến hành: Phân tích hệ số Anpha Cronbach để xác định độ tin cậy bảng hỏi, phân tích liệu định tính, phân tích định lượng Cụ thể: Sử dụng phân tích thống kê mơ tả, thống kê suy luận Tạo biến thang đo mức độ biểu xung đột tâm giao tiếp 42 item Bảng 3.3 Thang đo đánh giá mức độ biểu xung đột Cách tính khoảng Khoảng điểm thực tế X ≤ 1.55 1.55 < X ≤ 2.2 Mức độ biểu Khoảng điểm thực tế X ≤ 1.88 1.88 < X ≤ 2.62 Mức độ ảnh hƣởng X ≤ ĐTB-2ĐLC Xung đột mức độ thấp ĐTB- ĐLC < X ≤ ĐTB Xung đột mức độ thấp – ĐLC ĐTB – ĐLC < X ≤ 2.2 < X ≤ 3.5 Xung đột mức độ trung ĐTB+ĐLC bình ĐTB+ĐLC” ĐTB+2ĐLC 4.15 < X ≤ 5,0 Xung đột mức độ cao Ghi chú: X: điểm thực tế Điểm trung bình (ĐTB) xung đột tâm giao tiếp với bạn 2.85 Độ lệch chuẩn (ĐLC) xung đột giao tiếp với bạn 0,65 Tạo biến thang đo cho mức độ ảnh hưởng: Bao gồm 32 item Bảng 3.4 Thang đo đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố ảnh hưởng Cách tính khoảng X ≤ ĐTB-2ĐLC Không ảnh hưởng ĐTB- ĐLC < X ≤ ĐTB Ảnh hưởng không nhiều – ĐLC ĐTB – ĐLC < X ≤ 2.62 < X ≤ 4.1 Ảnh hưởng bình thường ĐTB+ĐLC ĐTB+ĐLC” ĐTB+2ĐLC 4.84 < X ≤ 5,0 Rất ảnh hưởng Ghi chú: X: điểm thực tế Điểm trung bình (ĐTB) yếu tố ảnh hưởng đến xung đột tâm giao tiếp với bạn 3.36 Độ lệch chuẩn (ĐLC) xung đột giao tiếp với bạn 0,74 Tạo biến thang đo cách giải xung đột tâm giao tiếp với bạn 16 item Bảng 3.5 Thang đo đánh giá mức độ giải xung đột Cách tính khoảng Khoảng điểm thực Mức độ sử dụng 11 tế X ≤ ĐTB-2ĐLC X ≤ 1.5 Không sử dụng ĐTB- ĐLC < X ≤ ĐTB – ĐLC 1.55 < X ≤ 2.14 Hiếm sử dụng ĐTB – ĐLC < X ≤ ĐTB+ĐLC 2.2 < X ≤ 3.42 Thỉnh thoảng sử dụng ĐTB+ĐLC” ĐTB+2ĐLC 4.06< X ≤ 5,0 Rất thường xuyên sử dụng Ghi chú: X: điểm thực tế Điểm trung bình (ĐTB) cách giải xung đột giao tiếp với bạn 2.78 Độ lệch chuẩn (ĐLC) xung đột giao tiếp với bạn 0,64 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN XUNG ĐỘT TÂM TRONG GIAO TIẾP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 4.1 Thực trạng xung đột tâm giao tiếp học sinh trung học sở 4.1.1 Đánh giá chung thực trạng xung đột tâm giao tiếp Bảng 4.1: Đánh giá chung xung đột tâm giao tiếp với bạn STT Biểu Xung đột mặt nhận thức Xung đột mặt cảm xúc Xung đột mặt hành vi Học tập SL % 35 0,8 950 22 2067 47,8 1073 24,8 195 4,5 106 2,5 1625 37,6 2181 50,5 408 9,4 0 185 4,3 1486 34,4 2403 55,6 246 5,7 0 ĐTB Bạn bè Sl 121 1265 1648 199 195 1185 1572 288 315 1208 1610 107 % 3,7 39 50,9 6,1 0,2 36,6 48,5 8,9 9,7 37,3 49,7 3,3 ĐTB ĐLC Mức độ 2,89 0,68 Trung bình 3,07 0,65 Trung bình 2,56 0,64 Trung bình 2,85 0,65 Trung bình 12 Kết bảng 4.1 cho chúng tơi thấy, xung đột tâm GT với bạn mặt nhận thức, cảm xúc hành vi bảng 4.1 cho thấy rằng: Xung đột tâm GT với bạn HSTHCS Thành phố HCM biểu mặt nhận thức, cảm xúc hành vi, chủ yếu xuất mức độ trung bình, xung đột mặt cảm xúc cao mặt nhận thức hành vi (ĐTB = 3,07 so với 2,89 2,56) 4.1.2 Biểu xung đột tâm giao tiếp học sinh trung học sở 4.1.2.1 Xung đột tâm giao tiếp biểu mặt nhận thức  Vấn đề học tập Bảng 4.2 Biểu xung đột giao tiếp với bạn mặt nhận thức Mức độ biểu Quan điểm Quan điểm S tầm quan trọng, L ý nghĩa môn học tự % nhiên Quan điểm S tầm quan trọng, L ý nghĩa % môn học xã hội Quan điểm S tầm quan trọng L việc học tập % lớp Quan điểm S tầm quan trọng L việc học bài, làm tập % nhà Quan điểm S tầm quan trọng L phương pháp % Khác biệt, mâu thuẫn chưa tính đối lập Khác biệt, mâu thuẫn tính đối lập thấp Khác biệt, mâu thuẫn tính đối lập trung bình Khác biệt, mâu thuẫn tính đối lập cao Khác biệt, mâu thuẫn tính đối lập cao 29 319 186 0,0 5,4 59,1 34,4 1,1 36 297 182 25 0,0 6,7 55,0 33,7 4,6 12 282 203 43 2,2 52,2 37,6 8,0 0,0 11 273 210 46 2,0 50,6 38,9 8,5 0,0 12 262 210 44 12 2,2 48,5 38,9 8,1 2,2 ĐT B 3,3 3,3 2,5 3,2 2,6 ĐL C MĐ ,59 Trun g bình ,68 Trun g bình ,67 Trun g bình ,65 Trun g bình ,76 Trun g bình 13 học tập Quan điểm S tầm tầm quan L trọng việc đọc sách báo, % tài liệu tham khảo Quan điểm S tầm quan trọng L việc học % nhóm Quan điểm S tầm tầm quan L trọng việc giảng dạy % thầy lớp 239 216 85 0,0 0,0 44,3 40,0 15,7 34 287 190 29 0,0 6,3 53,1 35,2 5,4 34 302 166 38 0,0 6,3 55,9 Chung 30,7 7,0 3,7 3,4 3,3 3,19 ,72 Cao ,69 Trun g bình ,71 Trun g bình ,68 Trun g bình Kết nghiên cứu bảng 4.2 cho thấy, giao tiếp với bạn vấn đề học tập mặt nhận thức em khác biệt, mâu thuẫn tính đối lập mức độ trung bình, nghĩa xung đột tâm em với mức trung bình (ĐTB = 3,19) Tuy nhiên khơng phải tất nội dung em mức độ xung đột trung bình, item thấy cách đánh giá em khác  Vấn đề bạn bè Bảng 4.3 Biểu xung đột tâm giao tiếp với bạn mặt nhận thức Mức độ biểu Quan điểm S Ý kiến L bạn bè % Ý kiến S giúp đỡ, L Khác biệt, mâu thuẫn chưa tính đối lập Khác biệt, mâu thuẫn tính đối lập thấp Khác Khác biệt, biệt, mâu mâu thuẫn thuẫn tính đối tính lập trung đối lập bình cao Khác biệt, mâu thuẫn tính đối lập cao 30 231 253 26 5,6 42,8 46,9 4,8 0,0 29 229 257 24 ĐT B ĐL C MĐ 2,51 ,67 Trun g bình 2,52 ,67 Trun g 14 chia sẻ % tình bạn Ý kiến S tình bạn khác L giới % S Ý kiến L bạn thân % Ý kiến S giúp đỡ bạn L thân % Ý kiến S giúp đỡ, chia sẻ L bạn khác giới % bình 5,4 42,4 47,6 4,4 ,2 181 318 32 1,1 33,5 58,9 5,9 ,6 31 229 253 27 5,7 42,4 46,9 5,0 0,0 22 230 261 27 4,1 42,6 483 5,0 0,0 165 306 63 2,71 2,51 2,54 2,81 ,6 30,6 56,7 Chung 11,7 ,61 Trun g bình ,68 Trun g bình ,65 Trun g bình ,65 Trun g bình ,6 2,60 ,61 Trun g bình Kết khảo sát biểu xung đột giao tiếp với bạn vấn đề bạn bè bảng 4.3 cho thấy: Xung đột tâm GT với bạn vấn đề bạn bè mức độ trung bình (ĐTB = 2,60) 4.1.2.2 Xung đột tâm giao tiếp với bạn biểu mặt cảm xúc  Vấn đề học tập Bảng 4.4 Biểu xung đột tâm giao tiếp với bạn mặt cảm xúc Mức độ biểu Cảm xúc hứng thích chuyện mơn học nhiên thú SL nói % tự hứng thú SL Khác biệt, mâu thuẫn chưa tính đối lập 13 Khác Khác biệt, biệt, mâu mâu thuẫn thuẫn tính tính đối đối lập lập trung bình 79 406 Khác biệt, mâu thuẫn tính đối lập cao Khác biệt, mâu thuẫn tính đối lập cao 42 2,4% 14,6 75,2 7,8 0,0 52 283 205 ĐTB ĐLC MĐ 2,88 ,55 Trung bình 3,28 ,63 Trung 15 thích nói chuyện % mơn học xã hội hứng thú SL thích nói chuyện % phương pháp học tập hứng thú SL thích nói chuyện học % tập lớp hứng thú SL thích nói chuyện đọc sách báo, tài % liệu tham khảo hứng thú SL thích nói chuyện học % nhóm bạn hứng thú SL thích nói chuyện giảng dạy % thầy lớp hứng thú SL thích nói chuyện giảng dạy % thầy lớp Chung bình 0,0 9,6 52,4 38,0 0,0 25 111 376 28 4,6 20,6 69,6 5,2 0,0 14 284 216 26 2,6 52,6 40,0 4,8 0,0 10 269 235 26 1,9 49,8 43,5 4,8 0,0 20 280 218 22 3,7 51,9 40,4 4,1 0,0 15 283 219 23 2,8 52,4 40,6 4,3 0,0 267 228 36 1,7 49,4 42,2 2,67 6,7 0,0 2,75 ,62 Trung bình 2,47 ,63 Trung bình 2,51 ,62 Trung bình 2,45 ,63 Trung bình 2,46 ,62 Trung bình 2,54 ,64 Trung bình ,62 Trung bình Kết bảng 4.4 cho thấy, xung đột tâm giao tiếp với bạn HSTHCS biểu mặt cảm xúc mức độ trung bình (ĐTB = 2,67), biểu 16 xung đột cao em nói chuyện “thích hay khơng thích học mơn học xã hội” với ĐTB = 3,28  Về bạn bè Bảng 4.5 Biểu xung đột tâm giao tiếp với bạn mặt cảm xúc Mức độ biểu Cảm xúc Thích trò S chuyện, tâm L với bạn bè % Thích giúp S đỡ, chia sẻ L với bạn bè % Thích trò S chuyện, tâm L với bạn % khác giới Thích giúp S đỡ, chia sẻ L với bạn khác % giới Yêu quý S tôn trọng bạn L thân % Thích S mong muốn L giúp đỡ % bạn thân Chung Khác biệt, mâu thuẫn chưa tính đối lập Khác biệt, mâu thuẫn tính đối lập Khác biệt, mâu thuẫn tính đối lập trung bình Khác biệt, mâu thuẫn tính đối lập cao Khác biệt, mâu thuẫn tính đối lập cao 0 133 283 124 0,0 0,0 24,6 52,4 23,0 177 295 60 0,0 1,5 32,8 54,6 11,1 79 260 201 MĐ ĐTB ĐL C 3,98 ,69 Cao 3,75 ,66 Cao ,68 Tru ng bình 3,25 ,71 Tru ng bình 3,69 ,68 Cao 3,72 ,64 Cao ,68 Cao 3,23 0.0 14.6 48.1 37.2 0.0 79 255 199 0,0 14,6 47,2 36,9 1,3 20 178 294 48 0,0 3,7 33,0 54,4 8,9 182 300 49 0,0 1,7 33,7 3,60 55,6 9,1 Kết bảng 4.5 cho thấy, xung đột tâm với bạn giao tiếp với bạn vấn đề bạn bè lại em đánh giá mức độ cao (ĐTB=3,60) Sự khác biệt, mâu thuẫn tính đối lập mặt cảm xúc giao tiếp với bạn vấn đề bạn bè HSTHCS rõ ràng hơn, mạnh mẽ so với vấn đề học tập 17 4.1.2.3 Xung đột tâm giao tiếp với bạn biểu mặt hành vi  Về vấn đề học tập Bảng 4.6 Biểu xung đột tâm giao tiếp với bạn mặt hành vi Mức độ biểu Khác Khác Khác Khác Khác biệt, biệt, biệt, biệt, biệt, Đ mâu mâu mâu mâu mâu Hành vi ĐTB L thuẫn thuẫn thuẫn thuẫn thuẫn C tính đối chưa tính tính tính lập trung tính đối đối lập đối lập đối lập bình lập cao cao Chuẩn bị chu S 156 359 25 đáo, gìn giữ L 2,76 ,52 cẩn thận đồ % 0,0 28,9 66,5 4,6 0,0 dùng học tập Tập trung, S 153 352 35 ý nghe giảng L 2,78 ,55 lớp % 0,0 28,3 65,2 6,5 0,0 Thực S 140 329 71 nội quy L học tập (trật 2,87 ,61 tự, vào lớp % 0,0 25,9 60,9 13,1 0,0 giờ…) Học bài, làm S 151 353 34 tập nhà L 2,78 ,55 đầy đủ % ,4 28,0 65,4 6,3 0,0 Tìm hiểu S 68 216 243 13 thực L 2,37 ,73 phương pháp % 12,6 40,0 45,0 2,4 0,0 học tập Đọc sách báo, S 151 350 37 tài liệu tham L khảo liên quan 2,78 ,56 đến vấn đề học % ,4 28,0 64,8 6,9 0,0 tập Học S 54 296 177 13 chuẩn bị L 2,28 ,67 chu đáo cho % 10,0 54,8 32,8 2,4 0,0 kiểm tra, thi cử Tham gia học S 59 223 240 18 2,40 ,72 nhóm L MĐ Trun g bình Trun g bình Trun g bình Trun g bình Trun g bình Trun g bình Trun g 18 bạn % 10,9 41,3 44,4 3,3 0,0 bình Tru Chung 2,63 ,61 ng bình Qua kết bảng 4.6 thấy, xung đột tâm GT với bạn mặt hành vi HSTHCS thành phố HCM em đánh giá mức độ trung bình với ĐTB = 2,63 Nội dung xung đột mặt hành vi giao tiếp với bạn vấn đề học tập em đánh giá cao việc “thực nội quy học tập” với ĐTB = 2,87  Vấn đề bạn bè Bảng 4.7 Biểu xung đột tâm giao tiếp với bạn mặt hành vi Mức độ biểu Khác Khác Khác Khác Khác biệt, biệt, biệt, biệt, biệt, mâu mâu mâu mâu mâu thuẫn thuẫn ĐT ĐL Hành vi MĐ thuẫn B C thuẫn thuẫn tính tính tính tính tính đối lập đối lập đối lập đối đối trung ít lập lập bình cao cao Sẵn sàng S 157 351 32 giúp đỡ, L 2,7 Trung ,54 chia sẻ với bình % 0,0 29,1 65,0 5,9 0,0 bạn Sẵn sàng S 171 338 26 giúp đỡ, L 2,7 Trung chia sẻ với ,56 bình bạn khác % ,9 31,7 62,6 4,8 0,0 giới Giúp đỡ bạn S 70 220 237 13 thân L 2.3 Trung cách 73 bình bạn gặp khó % 13,0 40,7 43,9 2,4 0,0 khăn Sẵn sàng S 62 216 249 13 hợp tác, L phối hợp 2,3 Trung ,71 với bạn bình % 11,5 40,0 46,1 2,4 0,0 hoạt động 19 Sẵn sàng hợp tác, phối hợp với bạn khác giới Chỉ hợp tác, phối hợp với bạn thân S L % S L % 65 224 238 13 12,0 41,5 44,1 2,4 0,0 113 220 197 10 20,9 40,7 36,5 1,9 0,0 2,3 ,72 Trung bình 2,1 ,78 Thấp Trung bình Kết bảng 4.7 cho thấy, xung đột tâm mặt hành vi giao tiếp với bạn HSTHCS Thành phố Hồ Chí Minh mức độ trung bình Hành vi “sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với bạn bè bạn gặp khó khăn” mức độ xung đột cao hành vi khác, với ĐTB = 2,77 4.1.3 Thực trạng xung đột tâm giao tiếp học sinh trung học sở theo biến số 4.1.3.1 So sánh theo giới tính Biểu đồ 4.1: Mức độ biểu xung đột theo giới tính Chung 2,47 ,67 Phân tích phương sai ANOVA cho thấy, khơng khác biệt mức độ xung đột học sinh nam nữ (Sig>0,05) giao tiếp vấn đề học tập, vấn đề bạn bè khác biệt xung đột mặt nhận thức hành vi em nam nữ (Sig≤0,05), khơng khác biệt mặt cảm xúc 4.1.3.2 So sánh theo học lực Biểu đồ 4.2: Mức độ biểu xung đột theo học lực 20 Phân tích phương sai ANOVA cho thấy, khơng khác biệt mức độ biểu mặt nhận thức hành vi với lực học (Sig> 0,05) khác biệt lực học với biểu mặt cảm xúc (Sig =0,000,05) thấy khác biệt mặt nhận thức cảm xúc (Sig = 0,03 Sig = 0,0 ≤ 0,05) 4.1.3.3 So sánh theo nghề nghiệp bố mẹ Biểu đồ 4.3: Mức độ biểu xung đột theo nghề nghiệp bố mẹ Phân tích phương sai ANOVA, thấy mặt nhận thức hành vi xung đột khơng khác biệt (Sig > 0,05), thấy khác biệt ý nghĩa mặt cảm xúc em với nghề nghiệp bố mẹ (Sig = 0,00 ≤ 0,05) Về vấn đề bạn bè, thấy rằng, ba mặt nhận thức, cảm xúc, hành vi xung đột giao tiếp em khác biệt với nghề nghiệp cha mẹ (Sig = 0,00 ≤ 0,05) 4.1.3.4 So sánh theo mức sống gia đình Biểu đồ 4.4: Mức độ biểu xung đột theo mức sống gia đình Phân tích phương sai ANOVA cho thấy khơng khác biệt giao tiếp với bạn vấn đề học tập bạn bè với mức sống gia đình (Sig > 0,05) 4.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến xung đột tâm giao tiếp học sinh trung học sở 4.2.1 Yếu tố chủ quan Bảng 4.8: Đánh giá học sinh giáo viên yếu tố chủ quan TT Yếu tố chủ quan Thụ động giao tiếp với bạn Điềm tĩnh, nghiêm túc nói chuyện Khơng tin tưởng vào thân, nhút nhát, dè dặt nói chuyện HS ĐTB ĐLC 2,51 ,69 2,53 ,69 GV ĐTB ĐLC 2,20 ,77 1,73 ,67 2,55 2,23 ,70 ,76 21 10 11 12 13 14 15 Thích n ả, bình Thích nói chuyện nói nhiều Tích cực lạc quan, dễ dàng giao tiếp Dễ xúc động, dễ dãi nói chuyện Dễ bị kích động giao tiếp Thích lãnh đạo, làm chủ giao tiếp Tham gia vào sinh hoạt hoạt động tập thể lớp (văn nghệ, trò chơi, lễ hội…) Tham gia vào hoạt động ngoại khóa (tham quan, thể dục thể thao, hoạt động từ thiện…) Tham gia lớp học nhóm, kỹ Tham gia tổ chức đoàn hội: chi đoàn, đỏ, câu lạc bộ… Truy cập mạng chủ yếu để chơi game, chat, facebook Truy cập mạng để thu thập đọc báo, đọc tài liệu, lấy thông tin Điểm trung bình 2,78 3,32 3,34 3,51 3,76 3,74 ,74 ,61 ,63 ,75 ,83 ,83 2,22 3,09 2,30 3,81 3,79 3,78 ,74 ,82 ,80 ,86 ,87 ,86 2,81 ,74 3,86 ,84 2,84 ,77 3,08 ,78 2,60 ,85 3,78 ,82 3,57 ,77 3,93 ,82 3,62 ,79 3,14 ,81 2,60 ,85 2,37 ,83 3,07 3,02 Kết bảng 4.8 cho thấy, giáo viên học sinh cho yếu tố chủ quan ảnh hưởng bình thường đến mức độ biểu xung đột giao tiếp với bạn Tuy nhiên item thu kết đánh giá khác em tính cách hướng ngoại mức độ tiếp xúc xã hội em 4.2.2 Yếu tố khách quan Bảng 4.9: Đánh giá giáo viên học sinh yếu tố khách quan TT Yếu tố khách quan Cha mẹ quan tâm, thường xuyên hỏi khó khăn gặp phải trường Cha mẹ hướng dẫn, hỗ trợ cho giải khó khăn với bạn cần thiết Cha mẹ động viên tham gia vào hoạt động với bạn Cha mẹ động viên tham gia hoạt động ngoại khóa nhà trường, gia đình Cha mẹ khơng quan tâm, khơng tôn trọng mối quan hệ với bạn Cha mẹ không cho tham gia hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa trường Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh hoạt động Chỉ trọng việc dạy tri thức thầy lớp HS ĐTB ĐLC GV ĐTB ĐLC 4,12 ,66 2,72 ,70 4,34 ,56 2,53 ,69 4,15 ,67 2,83 ,75 3,31 ,73 2,87 ,81 4,10 ,68 3,68 ,92 4,11 ,67 3,63 ,89 3,22 ,70 3,23 ,84 3,76 ,81 3,52 ,92 22 10 11 12 13 14 15 16 17 Sự quan tâm thầy đến mối quan hệ với bạn học sinh Việc tổ chức lớp kỹ giao tiếp cho học sinh Việc tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa cho chúng tơi Việc tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề giao tiếp Nhà trường quy định chung học sinh chơi với (ví dụ: khơng chửi nhau, đánh nhau…) Tác động xem phim, chơi game Tác động Chơi facebook, chat Tác động việc truy cập trang báo, khoa học, giáo dục… Tác động học online (tiếng anh, tốn, văn…) Điểm trung bình 3,79 ,83 2,56 ,74 3,68 ,84 2,58 ,74 3,26 ,73 3,15 ,85 3,60 ,86 2,58 ,751 3,33 ,77 3,24 ,89 3,51 3,54 ,78 ,80 3,93 4,02 ,67 ,68 3,24 ,66 3,28 ,75 2,51 ,74 3,62 2,54 ,68 3,11 Kết khảo sát đánh giá học sinh giáo viên yếu tố khác quan bảng 4.9 cho thấy, em cho yếu tố khách quan ảnh hưởng nhiều đến mức độ xung đột tâm giao tiếp em (ĐTB = 3,62) Nhưng thầy lại cho yếu tố khách quan ảnh hưởng mức độ trung bình đến xung đột tâm mà (ĐTB = 3.11) 4.3 Nghiên cứu trƣờng hợp điển hình 4.3.1 Trường hợp - Trường hợp xung đột quan tâm hai em Nguyễn M.T Trần N.Tr học sinh lớp trường THCS Tây Thạnh quận Tân Phú - Tác động biện pháp “người trung gian hòa giải” để xử tình huống, với trường hợp xung đột điển hình này, tác động giải xung đột biện pháp “người trung gian hòa giải” chúng tơi thấy hiệu định 4.3.2 Trường hợp - Xung đột xảy bạn Vũ Thị H Nguyễn Ngọc M giao tiếp vấn đề học tập Cả hai em học lớp 9/7 trường THCS Hoàng Văn Thụ, quận 10 - Chúng tiến hành sử dụng phương pháp “tham vấn tâm lý” bước đầu hiệu định 4.4 Các cách giải xung đột tâm giao tiếp học sinh trung học sở Bảng 4.10: Cách giải xung đột giao tiếp với bạn Mức độ sử dụng STT Cách giải Không sử dụng Hiếm Thỉnh thoảng Thƣờng xuyên Rất thƣờng xuyên ĐTB ĐLC TB 23 sl 10 11 12 13 14 Tự tìm hiểu nguyên nhân để biết hay sai Cùng nói chuyện vấn đề để giải tranh luận Biết sai nhận lỗi để chơi lại bình thường với bạn Khơng phục nói chuyện bình thường khơng chuyện xảy Thấy dấu hiệu tranh cãi nên im lặng khơng 51 tranh luận thêm chờ lúc khác nói chuyện tiếp Tâm với người tin tưởng (bạn, bố mẹ, thầy cơ) chia sẻ tìm cách giải Tìm bạn khác để chơi, khơng chơi với bạn Thấy lỗi mặc kệ muốn đến đâu đến Giả vờ bình thường ẫm ức khó chịu Mặc dù biết mặc kệ không muốn tranh luận với bạn, Cãi,chửi nhau, chỏ, vứt đồ đạc nhau, lăng mạ Nhờ can thiệp 111 chuyên viên tâm Đánh tay chân, đồ vật Mất niềm tin bạn, % sl % 0,0 40 0,0 sl % sl % sl % 7,4 269 49,8 204 37,8 27 5,0 3,40 ,70 46 8,5 270 50,0 199 36,9 25 4,6 3,38 ,70 0,0 42 7,8 306 56,7 167 30,9 25 4,6 3,32 ,68 0,0 0,0 237 43,9 261 48,3 42 7,8 3,64 ,62 9,4 214 39,6 235 43,5 40 7,4 0,0 2,49 ,76 14 0,0 108 20,0 326 60,4 80 14,8 26 4,8 3,04 ,73 0,0 0,0 163 30,2 295 54,6 82 15,2 3,85 ,65 0,0 ,6 251 46,5 247 45,7 39 7,2 3,60 ,63 0,0 51 9,4 309 57,2 155 28,7 25 4,6 3,29 ,69 0,0 63 11,7 304 56,3 150 27,8 23 4,3% 3,25 ,71 0,0 180 33,3 293 54,3 67 12,4 0,0 2,79 ,644 10 20,6 277 51,3 152 28,1 0,0 0,0 2,08 ,69 15 0,4 182 33,7 290 53,7 66 12,2 0,0 2,78 ,65 11 0,6 200 37,0 279 51,7 58 10,7 0,0 2,73 ,65 13 24 15 16 ghét bạn, căm thù bạn Tức giận tìm cách trả thù bạn (nói xấu, chia rẽ bạn…) Tự hủy hoại thân 269 Tổng cộng 0,4 191 35,4 286 53,0 61 11,3 0,0 2,75 ,65 12 49,8 257 47,6 0,0 0,0 1,53 ,55 0,45 16 14 2,6 2,99 Nhìn vào bảng 4.14 cho thấy, xung đột giao tiếp với bạn, cách em thường xuyên sử dụng “Tìm bạn khác để chơi, khơng chơi với bạn nữa” với ĐTB = 3,85, đứng vị trí thứ Cách sử dụng tự hủy hoại thân (ĐTB: 1,53) KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN 1.1 Về mặt luận 1.2 Kết nghiên cứu thực tiễn KIẾN NGHỊ 2.1 Đối với nhà trường Hình thành đội ngũ “trung gian hòa giải” lớp, khối lớp, đội ngũ giáo viên để kịp thời giúp em gặp xung đột với bạn, tránh hậu tiêu cực xảy Đội ngũ trung gian hòa giải phải em tin tưởng, quý mến, kinh nghiệm giải xung đột Được tập huấn kỹ hiểu biết đặc điểm tâm lứa tuổi, nhận biết dấu hiệu xung đột, cách giải xung đột… 2.2 Đối với Giáo viên Ngồi việc dạy văn hóa nên quan tâm đến “thay đổi” em hỗ trợ giúp đỡ em gặp khó khăn Đặc biệt đội ngũ giáo viên chủ nhiệm em nên dành nhiều thời gian hoạt động em, buổi sinh hoạt cuối tuần Quan tâm, gần gũi đến em không tiết dạy mà ý quan sát em chơi, sinh hoạt ngoại khóa thay đổi tâm lý, lực học, hình dáng bên ngồi để hướng giải phù hợp… 2.3 Đối với cha mẹ học sinh Quan tâm gần gũi, tôn trọng “cái tôi” em, tạo điều kiện cho em độc lập thể nguyện vọng Chú ý đến thay đổi hàng ngày tính cách, đầu tóc, quần áo, cảm xúc, học tập… để phát “thay đổi”, từ biện pháp tác động kịp thời phù hợp Gương mẫu lời ăn tiếng nói, hành vi ứng xử giao tiếp để em học tập thói quen giao tiếp ứng xử đẹp lành mạnh với bạn… ... tiễn xung đột tâm lý giao tiếp học sinh trung học sở Thành phố Hồ Chí Minh CHƢƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU XUNG ĐỘT TÂM LÝ TRONG GIAO TIẾP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Các nghiên cứu xung. .. xúc, hành vi học sinh trung học sở 7 2.3.2 Biểu mức độ xung đột tâm lý giao tiếp học sinh Trung học sở 2.3.2.1 Biểu xung đột tâm lý giao tiếp học sinh trung học sở a Biểu xung đột tâm lý mặt nhận... SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 4.1 Thực trạng xung đột tâm lý giao tiếp học sinh trung học sở 4.1.1 Đánh giá chung thực trạng xung đột tâm lý giao tiếp Bảng 4.1: Đánh giá chung xung đột
- Xem thêm -

Xem thêm: Xung đột tâm lý trong giao tiếp của học sinh trung học cơ sở thành phố hồ chí minh tt , Xung đột tâm lý trong giao tiếp của học sinh trung học cơ sở thành phố hồ chí minh tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay