Pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường ở việt nam hiện nay tt

27 21 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 09:40

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VÕ THỊ KIM TUYẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MÔI TRƢỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Ngành: Luật Kinh tế Mã số : 938.01.07 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, 2018 Cơng trình đƣợc hồn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Dương Đăng Huệ Phản biện 1: GS.TS Hoàng Thế Liên Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Hữu Chí Phản biện 3: PGS.TS Đinh Dũng Sĩ Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họp Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội Vào hồi ngày tháng năm 201 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Học viện Khoa học xã hội NHỮNG CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Võ Thị Kim Tuyến (2017), “Thực trạng sách, pháp luật liên quan đến phát triển dịch vụ môi trường Việt Nam số kiến nghị”, Tạp chí Cơng Thương số 08 năm 2017, tr.62-67 Võ Thị Kim Tuyến (2017), “Một số cam kết quốc tế Việt Nam liên quan đến phát triển dịch vụ mơi trường”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật số 11(308) năm 2017, tr.25-29 Võ Thị Kim Tuyến (2018), “Một số bất cập quy định pháp luật liên quan đến phát triển dịch vụ mơi trường Việt Nam nay”, Tạp chí Nhân lực Xã hội số 01 năm 2018, tr.27-32 Võ Thị Kim Tuyến (2018), “Cơ sở lý luận pháp luật phát triển dịch vụ mơi trường”, Tạp chí Luật học số 10 năm 2018, tr.63-73 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thứ nhất, xuất phát từ thực trạng quy định pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Việt Nam đặt nhu cầu cần nghiên cứu để đề xuất giải pháp hoàn thiện Thứ hai, xuất phát từ xu hội nhập quốc tế khu vực đặt nhu cầu cần nghiên cứu hoàn thiện pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Việt Nam để phù hợp với cam kết quốc tế có liên quan đến phát triển dịch vụ mơi trường mà Việt Nam ký kết tham gia phù hợp với xu hướng phát triển chung giới dịch vụ môi trường Thứ ba, xuất phát từ trách nhiệm Nhà nước việc bảo vệ mơi trường nói chung, phát triển dịch vụ mơi trường nói riêng thơng qua pháp luật Thứ tư, tổng quan tài liệu nghiên cứu Việt Nam cho thấy, chưa có cơng trình khoa học nghiên cứu cách tồn diện, có hệ thống liên quan trực tiếp đến pháp luật phát triển dịch vụ mơi trường Việt Nam Vì thế, việc nghiên cứu để làm sáng tỏ vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng pháp luật phát triển dịch vụ mơi trường đưa giải pháp hồn thiện pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Việt Nam việc làm cần thiết có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu luận án: làm sáng tỏ vấn đề lý luận pháp luật phát triển dịch vụ môi trường, đánh giá thực trạng pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Việt Nam nay, từ đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Việt Nam thời gian tới 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt mục đích nghiên cứu nói trên, Luận án tập trung giải nhiệm vụ cụ thể sau: Thứ nhất, phân tích làm rõ vấn đề lý luận về: (1) dịch vụ môi trường, phát triển dịch vụ môi trường, pháp luật dịch vụ môi trường, pháp luật phát triển dịch vụ môi trường làm rõ phạm vi điều chỉnh pháp luật dịch vụ môi trường với pháp luật phát triển dịch vụ môi trường; (2) nguyên tắc điều chỉnh, nội dung yêu cầu điều chỉnh pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Thứ hai, tổng hợp, nghiên cứu, phân tích quy định pháp luật có liên quan đến phát triển dịch vụ mơi trường số nước giới, qua gợi mở số học kinh nghiệm cho Việt Nam Thứ ba, tổng hợp, nghiên cứu, phân tích quy định pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Việt Nam hành đánh giá thực trạng thực sách pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Việt Nam thời gian qua, nguyên nhân thực trạng Thứ tư, kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm xây dựng hoàn thiện pháp luật phát triển môi trường Việt Nam thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu luận án: chủ yếu quy định pháp luật phát triển dịch vụ môi trường ghi nhận Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 văn pháp lý có liên quan Ngồi ra, Luận án nghiên cứu số quy định pháp luật có liên quan đến phát triển dịch vụ môi trường nước giới cam kết quốc tế có liên quan đến phát triển dịch vụ môi trường Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu sinh cho rằng, phạm vi nghiên cứu nội dung đề tài luận án giới hạn nhóm quan hệ pháp lý bên Nhà nước với bên tổ chức, cá nhân xã hội (bao gồm tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ môi trường tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ mơi trường) Còn lại nhóm quan hệ pháp lý khác quan hệ tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ môi trường với tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường với pháp luật thương mại, pháp luật dân pháp luật có liên quan khác điều chỉnh Do đó, coi pháp luật phát triển dịch vụ môi trường thuộc lĩnh vực luật công Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận án Trong luận án sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp thu thập thống kê; phương pháp kế thừa có chọn lọc; phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp luật học so sánh; phương pháp tham khảo chuyên gia; phương pháp khảo sát thực tiễn đặc biệt phương pháp phân tích logic quy phạm pháp luật Để đạt mục đích nghiên cứu, nghiên cứu sinh kết hợp phương pháp phần luận án, đó, phương pháp phân tích tổng hợp phương pháp sử dụng nhiều Đối với mục có số phương pháp nghiên cứu chủ đạo để làm rõ mục đích nghiên cứu Những đóng góp khoa học luận án Thứ nhất, luận án nghiên cứu cách có hệ thống quan niệm dịch vụ môi trường, phát triển dịch vụ môi trường, pháp luật dịch vụ môi trường pháp luật phát triển dịch vụ môi trường; phân biệt phạm vi điều chỉnh pháp luật dịch vụ môi trường pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Thứ hai, luận án xác định nguyên tắc điều chỉnh, nội dung yêu cầu điều chỉnh pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Thứ ba, luận án tổng hợp, phân tích đánh giá cách tồn diện khách quan thực trạng pháp luật phát triển dịch vụ mơi trường Việt Nam Từ ưu điểm hạn chế quy định pháp luật phát triển dịch vụ mơi trường Việt Nam để làm sở hồn thiện pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Việt Nam thời gian tới Thứ tư, luận án đưa nhu cầu, quan điểm, mục tiêu giải pháp đồng cụ thể để khắc phục hạn chế, bất cập nhằm góp phần hồn thiện pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Việt Nam Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Trong bối cảnh nay, coi luận án cơng trình nghiên cứu chuyên sâu toàn diện pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Việt Nam Những kết luận đề xuất, kiến nghị mà Luận án nêu có sở khoa học thực tiễn quan lập pháp hành pháp việc xây dựng thực thi pháp luật phát triển dịch vụ mơi trường Ngồi ra, kết nghiên cứu Luận án dùng cho việc nghiên cứu, giảng dạy viện, trường đào tạo chuyên ngành luật làm tài liệu nghiên cứu cho tổ chức, cá nhân quan tâm Bố cục luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận án gồm chương sau: Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MƠI TRƢỜNG 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án Hiện nay, theo tìm hiểu nghiên cứu nghiên cứu sinh số lượng cơng trình khoa học pháp lý nước nghiên cứu phát triển dịch vụ môi trường (DVMT) không nhiều Chủ yếu nghiên cứu phát triển DVMT góc độ kinh tế mơi trường Hầu chưa có cơng trình khoa học pháp lý nước nghiên cứu phát triển DVMT cách tổng thể chuyên sâu Có thể nói, hướng nghiên cứu lĩnh vực khoa học pháp lý Do vậy, việc tổng hợp phân tích tài liệu, cơng trình nghiên cứu có liên quan trực tiếp đến nội dung đề tài Luận án hay theo phân ngành DVMT gặp nhiều khó khăn vướng mắc Tuy nhiên, sau thời gian cố gắng tra cứu tài liệu có liên quan, nghiên cứu sinh chia tài liệu tham khảo thành bốn nhóm nghiên cứu có nội dung liên quan đến đề tài luận án sau: Thứ nhất, cơng trình nghiên cứu lý luận dịch vụ môi trường, pháp luật dịch vụ môi trường pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Thứ hai, cơng trình nghiên cứu kinh nghiệm nước giới pháp luật phát triển dịch vụ môi trường; cam kết quốc tế Việt Nam liên quan đến phát triển dịch vụ môi trường học cho Việt Nam Thứ ba, cơng trình nghiên cứu thực trạng pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Việt Nam Thứ tư, cơng trình nghiên cứu quan điểm giải pháp hoàn thiện pháp luật phát triển dịch vụ mơi trường Việt Nam 1.2 Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Qua tổng quan tình hình nghiên cứu nước liên quan đến chủ đề luận án mà nghiên cứu sinh tiếp cận được, đưa số đánh giá, nhận định sau: 1.2.1 Những thành tựu nghiên cứu mà luận án kế thừa tiếp tục phát triển Thứ nhất, góc độ kinh tế mơi trường, cơng trình nghiên cứu làm rõ chất kinh tế ngành DVMT Trong đó, sở lý thuyết phát triển bền vững làm tảng để phát triển DVMT Đây sở quan trọng cho nghiên cứu sinh đánh giá ngành DVMT góc độ pháp lý Thứ hai, cơng trình nghiên cứu đưa quan điểm DVMT tổ chức quốc tế đồng thời đặc điểm, vài trò phân loại DVMT Trong đó, khái niệm DVMT OECD nghiên cứu sinh kế thừa phát triển Đây sở lý luận làm tiền đề để nghiên cứu sinh tiếp tục phát triển khái niệm phát triển DVMT, pháp luật DVMT, pháp luật phát triển DVMT Thứ ba, nghiên cứu mô tả phần tranh tổng thể thực trạng thực tiễn thực pháp luật phát triển DVMT Việt Nam thời gian qua Đồng thời nghiên cứu cam kết quốc tế có liên quan đến phát triển DVMT Việt Nam để từ đưa đánh giá phù hợp hay không phù hợp cam kết quốc tế với pháp luật phát triển DVMT Việt Nam để có điều chỉnh tương ứng Thứ tư, viết, cơng trình nghiên cứu phần đưa số nhận định, đánh giá chung thực trạng pháp luật phát triển DVMT Việt Nam qua đóng góp số giải pháp cho việc hoàn thiện pháp luật phát triển DVMT Việt Nam nhiều góc độ khác Thứ năm, viết, cơng trình nghiên cứu phần quy định pháp luật liên quan đến phát triển DVMT số quốc gia giới gợi mở số học kinh nghiệm cho Việt Nam Đây nghiên cứu mà nghiên cứu sinh kế thừa trình triển khai luận án 1.2.2 Các vấn đề bỏ ngỏ chưa giải thấu đáo cần tiếp tục nghiên cứu Thứ nhất, mục đích khn khổ nghiên cứu khác nên nhìn chung viết, cơng trình nghiên cứu chưa giải tất vấn đề mang tính lý luận, thực trạng giải pháp để hoàn thiện pháp luật phát triển DVMT Việt Nam Thứ hai, góc độ pháp luật, cơng trình viết dừng lại việc mô tả, diễn giải thực trạng pháp luật phát triển DVMT mà chưa đưa vấn đề lý luận pháp luật phát triển DVMT Cụ thể là: chưa đưa khái niệm phát triển DVMT, pháp luật DVMT, pháp luật phát triển DVMT; chưa phân biệt pháp luật DVMT với pháp luật phát triển DVMT; chưa nguyên tắc điều chỉnh, nội dung yêu cầu điều chỉnh pháp luật phát triển DVMT Đây vấn đề lý luận quan trọng làm tiền đề cho nghiên cứu luận án mà nghiên cứu sinh triển khai nghiên cứu Thứ ba, phân tích, đánh giá quy định pháp luật phát triển DVMT Việt Nam công trình nghiên cứu đa số khơng phù hợp từ Luật BVMT năm 2014 có hiệu lực đến loạt văn quy phạm pháp luật ban hành theo sửa đổi, bổ sung thay quy định cũ phát triển DVMT Do đó, nghiên cứu sinh tiếp tục cập nhật, nghiên cứu phân tích quy định pháp luật ban hành Thứ tư, Việt Nam chưa có cơng trình nghiên cứu phân tích đánh giá cách tồn diện đầy đủ thực trạng pháp luật phát triển DVMT để từ đưa giải pháp tổng thể nhằm hoàn thiện pháp luật phát triển DVMT Như vậy, kết luận rằng, Việt Nam chưa có cơng trình khoa học pháp lý nghiên cứu “Pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Việt Nam nay” cách tổng thể chun sâu Chính vậy, luận án không trùng lặp với công trình nghiên cứu thực trước đây, việc nghiên cứu đề tài luận án có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn 1.3 Cơ sở lý thuyết nghiên cứu đề tài luận án 1.3.1 Câu hỏi nghiên cứu đề tài 1.3.2 Lý thuyết nghiên cứu đề tài Luận án thực sở nguyên tắc điều hòa xung đột tăng trưởng kinh tế BVMT kinh tế thị trường Đó hai nguyên tắc BVMT: nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền” (PPP) nguyên tắc “Người thụ hưởng phải trả tiền” (BPP) Những nguyên tắc thể chất quan hệ pháp lý lĩnh vực môi trường (mang tính bắt buộc hay tự nguyện; vai trò Nhà nước, xã hội doanh nghiệp) Ngoài ra, luận án sử dụng nguyên tắc như: bảo đảm phát triển bền vững, bảo đảm quyền sống môi trường lành, kích thích lợi ích kinh tế để phát triển DVMT Luận án thực sở tiếp thu có chọn lọc số quan điểm tổ chức quốc tế OECD, WTO khái niệm phân loại DVMT, kinh nghiệm nước giới phát triển DVMT Ngoài ra, luận án sở lý thuyết phát triển dịch vụ nói chung DVMT nói riêng kinh tế thị trường; lý thuyết khung pháp lý phát triển DVMT điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế… 1.3.3 Giả thuyết nghiên cứu đề tài Kết luận Chƣơng Trên sở việc tìm hiểu đánh giá thực trạng cơng trình nghiên cứu cơng bố trước có liên quan đến đề tài luận án, nghiên cứu sinh xác định cơng trình khoa học trước nhiều giải nội dung liên quan đến đề tài pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Việt Nam sở làm tảng để kế thừa, tìm đề tài Qua phân tích thấy: Nghiên cứu pháp luật phát triển dịch vụ môi trường vấn đề nhà khoa học giới đặt mà vấn đề ô nhiễm môi trường tạo thách thức lớn xã hội đại Phát triển dịch vụ môi trường giải pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ môi trường thông qua việc phòng ngừa, ngăn q trình Nhà nước thực biện pháp tác động nhằm tăng số lượng nâng cao chất lượng loại hình dịch vụ mơi trường Qua đó, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ môi trường tổ chức, cá nhân xã hội tạo điều kiện họ thực tốt nghĩa vụ bảo vệ môi trường” Như vậy, pháp luật phát triển DVMT thuộc lĩnh vực luật cơng có nội hàm hẹp pháp luật DVMT Trong đó, quan hệ mà pháp luật phát triển DVMT điều chỉnh chủ yếu quan hệ bên quan nhà nước với bên đơn vị cung cấp DVMT phát sinh từ hoạt động quản lý nhà nước mơi trường Ngồi ra, pháp luật phát triển DVMT điều chỉnh quan hệ bên Nhà nước với bên tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng DVMT, phát sinh từ hoạt động quản lý nhà nước môi trường Nhà nước với vai trò, chức quản lý xã hội tác động đến ý thức, trách nhiệm cá nhân, tổ chức xã hội để họ chủ động thực nghĩa vụ BVMT thơng qua việc tự thực thuê đơn vị khác thực hình thức DVMT Qua kịp thời ngăn chặn xử lý tác động xấu đến môi trường 2.2.2 Nguyên tắc điều chỉnh pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Pháp luật phát triển DVMT xây dựng tổ chức thực dựa nguyên tắc sau đây: (1) Nguyên tắc bảo đảm quyền sống môi trường lành; (2) Nguyên tắc bảo đảm phát triển bền vững; (3) Nguyên tắc kích thích lợi ích kinh tế để phát triển dịch vụ mơi trường; (4) Nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền (PPP) nguyên tắc người hưởng lợi từ tài nguyên, môi trường phải trả tiền (BPP) 2.2.3 Nội dung pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Trên sở khái niệm nguyên tắc điều chỉnh pháp luật phát triển DVMT nêu Nghiên cứu sinh cho rằng, nội dung pháp luật phát triển DVMT bao gồm nhóm vấn đề sau đây: Nhóm 1, quy định pháp luật sách bảo vệ mơi trường liên quan đến phát triển DVMT Nhóm 2, quy định pháp luật ưu đãi, hỗ trợ phát triển DVMT Nhóm 3, quy định pháp luật quản lý chất lượng DVMT 10 Nhóm 4, quy định pháp luật giá DVMT 2.2.4 Yêu cầu điều chỉnh pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Pháp luật phát triển DVMT xây dựng tổ chức thực dựa yêu cầu sau đây: (1) Tính rõ ràng, minh bạch, công khai quy định pháp luật phát triển DVMT; (2) Tính xã hội hóa loại hình DVMT; (3) Tính phù hợp với quy luật kinh tế thị trường; (4) Tính hội nhập, hợp tác quốc tế phát triển DVMT 2.3 Kinh nghiệm số nƣớc pháp luật phát triển dịch vụ môi trƣờng gợi mở cho Việt Nam 2.3.1 Kinh nghiệm pháp luật phát triển dịch vụ môi trƣờng số quốc gia giới Thứ nhất, kinh nghiệm pháp luật sách bảo vệ mơi trường liên quan đến phát triển DVMT Thứ hai, kinh nghiệm pháp luật ưu đãi, hỗ trợ phát triển DVMT Thứ ba, kinh nghiệm pháp luật quản lý chất lượng DVMT Thứ tư, kinh nghiệm pháp luật giá DVMT 2.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam pháp luật phát triển dịch vụ môi trƣờng Kết luận Chƣơng Chương luận án với chủ đề:“Những vấn đề lý luận dịch vụ môi trường pháp luật phát triển Dịch vụ môi trường” Qua nghiên cứu, Nghiên cứu sinh xin rút số kết luận sau đây: Trên sở phân loại dịch vụ môi trường Tổ chức Thương mại giới định nghĩa dịch vụ môi trường Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế từ thực tiễn thực quy định pháp luật Việt Nam Nghiên cứu sinh đưa quan điểm riêng khái niệm dịch vụ môi trường phát triển dịch vụ môi trường Những vấn đề lý luận pháp luật phát triển dịch vụ môi trường đề cập chương (quan điểm pháp luật dịch vụ môi trường pháp luật phát triển dịch vụ môi trường; nguyên tắc, nội dung bản, yêu cầu pháp luật phát triển dịch vụ mơi trường) có ý nghĩa quan trọng việc 11 làm tảng giúp nhận định đắn đánh giá thực trạng pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Việt Nam chương Khái niệm pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Nghiên cứu sinh đưa sở định hướng nghiên cứu quan trọng cho toàn luận án Qua nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật số nước giới cho thấy, hầu hết quốc gia giới có mục tiêu chung hướng tới phát triển bền vững Các Quốc gia ban hành nhiều sách pháp luật nhằm hỗ trợ, thúc đẩy loại hình dịch vụ mơi trường phát triển Đặc biệt quốc gia phát triển áp dụng thành công công cụ kinh tế giá, phí dịch vụ xử lý nước thải, chất thải nhằm khuyến khích thành phần kinh tế Nhà nước tham gia đầu tư phát triển loại hình dịch vụ mơi trường Qua đó, giúp Nhà nước tiết kiệm khoản ngân sách để đầu tư trở lại cho môi trường Vì vậy, việc nghiên cứu kinh nghiệm nước việc thực pháp luật phát triển dịch vụ môi trường gợi mở số học kinh nghiệm cho Việt Nam Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MÔI TRƢỜNG Ở VIỆT NAM 3.1 Thực trạng quy định pháp luật sách bảo vệ môi trƣờng liên quan đến phát triển dịch vụ môi trƣờng 3.1.1 Các quy định pháp luật thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ môi trường 3.1.2 Các quy định pháp luật tăng nguồn cung cho thị trường dịch vụ môi trường 3.1.3 Một số đánh giá việc thực quy định pháp luật sách bảo vệ môi trường liên quan đến phát triển dịch vụ mơi trường Thứ nhất, sách xã hội hóa lĩnh vực mơi trường nói chung, phát triển DVMT nói riêng Đảng Nhà nước ta ghi nhận qua thời kỳ phát triển đất nước song sách chưa triển khai mạnh mẽ thực tế Công tác xã hội hố khu vực DVMT hạn chế, chưa quy định 12 cụ thể lĩnh vực dịch vụ cần xã hội hóa, đồng thời chưa có kế hoạch lộ trình cho việc xã hội hoá nên chưa thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực cung ứng DVMT Do thiếu chế cụ thể để hỗ trợ, khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân đầu tư vào lĩnh vực DVMT vốn lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu lớn khả thu hồi vốn chậm nên chưa hấp dẫn nhà đầu tư nước Thứ hai, phần lớn doanh nghiệp tham gia cung cấp DVMT doanh nghiệp nhỏ vừa, không đủ nguồn lực để tham gia giải vấn đề môi trường lớn cấp bách đất nước Trong đó, Nhà nước chưa có quy định cụ thể để hỗ trợ thành lập doanh nghiệp lớn, đủ mạnh tham gia cung cấp DVMT Mặc dù, chủ trương, sách Đảng Nhà nước định hướng ưu tiên thành lập doanh nghiệp nhà nước lớn, đủ mạnh để tham gia giải vấn đề môi trường lớn, phức tạp đất nước Song chủ trương, sách dừng lại văn có tính chất định hướng mà chưa triển khai thực thực tế Bên cạnh đó, sách đề cập đến khía cạnh thúc đẩy hỗ trợ cho doanh nghiệp cung ứng DVMT, khía cạnh người tiêu dùng chưa đề cập đến nhiều Do đó, khơng tạo cân cung cầu thị trường DVMT Thứ ba, nay, chưa có chế, sách khuyến khích ưu đãi đầu tư địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, mà khu vực khơng có doanh nghiệp cung cấp DVMT, điều gây khó khăn cho tổ chức có nhu cầu dịch vụ không tiếp cận dịch vụ Đồng thời, chưa có sách phát triển doanh nghiệp thực DVMT tổng thể phạm vi nước, số địa phương có nhiều, đó, nhiều địa phương lại có doanh nghiệp cung ứng DVMT Điều này, gây khó khăn khơng nhỏ cho sở sản xuất tìm kiếm, lựa chọn doanh nghiệp thực DVMT phù hợp với điều kiện thực tiễn với mức chi phí tiết kiệm, hiệu Điển hình trường hợp, sở sản xuất lúng túng việc lựa chọn doanh nghiệp tư vấn, thẩm định công nghệ xử lý chất thải bối cảnh thị trường có nhiều cơng nghệ xử lý chất thải Trong đó, hoạt động thẩm định cơng nghệ chồng chéo, chưa rõ ràng, Chính phủ giao Bộ Khoa học Cơng nghệ chủ trì thẩm định cơng nghệ, nhiên, thực tế có số bộ, 13 ngành khác đứng thẩm định công nghệ Bộ Xây dựng thẩm định công nghệ xử lý chất thải rắn Thứ tư, số văn pháp luật có liên quan đến phát triển DVMT chậm ban hành, quy định phát triển DVMT chưa triển khai đầy đủ thực tế Chẳng hạn, khoản Điều 150 Luật BVMT năm 2014 quy định Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Mơi trường chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ hướng dẫn triển khai quy định phát triển DVMT, nhiên, đến văn hướng dẫn cụ thể vấn đề chưa ban hành; hay Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 Chính phủ quy định xác định thiệt hại môi trường có hiệu lực từ ngày 01/03/2015, song chưa có Thơng tư hướng dẫn Bộ Tài nguyên Môi trường thủ tục để thực yêu cầu bồi thường thiệt hại môi trường; tiêu chí lựa chọn trách nhiệm đơn vị cung cấp dịch vụ quan trắc, đánh giá, đo đạc để thu thập liệu, chứng cứ; hướng dẫn thành lập hoạt động hội đồng thẩm định liệu, chứng cứ; mẫu hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại môi trường; chi phí xác định thiệt hại thực thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại; trình tự thủ tục chứng minh tổ chức, cá nhân không gây ô nhiễm môi trường 3.2 Thực trạng quy định pháp luật ƣu đãi, hỗ trợ phát triển dịch vụ môi trƣờng 3.2.1 Các quy định pháp luật ưu đãi, hỗ trợ sở hạ tầng đất đai 3.2.2 Các quy định pháp luật ưu đãi, hỗ trợ vốn thuế 3.2.3 Các quy định pháp luật hỗ trợ giá tiêu thụ sản phẩm 3.2.4 Các quy đinh pháp luật ưu đãi, hỗ trợ khác 3.2.5 Một số đánh giá kết thực quy định pháp luật ưu đãi, hỗ trợ phát triển dịch vụ mơi trường Nhìn chung, kể từ Luật BVMT năm 2014 ban hành có hiệu lực đến tạo sở pháp lý cho hoạt động BVMT nói chung phát triển DVMT nói riêng, hệ thống quy định pháp luật ưu đãi, hỗ trợ phát triển DVMT tương đối đầy đủ tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho thị trường DVMT phát triển, loại hình dịch vụ như: xử lý nước thải tập 14 trung; thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn thông thường tập trung; xử lý chất thải nguy hại, quan trắc môi trường… Tuy nhiên, nay, quy định pháp luật ưu đãi, hỗ trợ phát triển DVMT quy định nhiều văn pháp luật khác như: Luật BVMT, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Tài nguyên nước nhiều văn quy phạm pháp luật khác Bộ, ngành có liên quan Do đó, dẫn đến chồng chéo, phân tán, chưa thống nhất, đồng bộ, khoảng trống pháp lý chưa giải quyết, đặc biệt thiếu chế nhằm triển khai áp dụng Doanh nghiệp nước bị hạn chế khả tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, khoa học công nghệ tiên tiến, thông tin khả tiếp cận thị trường so với doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt cơng nghệ Thực tế cho thấy nhiều văn pháp luật quy định ưu đãi, hỗ trợ khơng rõ ràng khó hiểu khơng doanh nghiệp cấp quyền, quyền địa phương Có khơng quy định hiểu theo cách khác dẫn đến tình trạng vơ tình cố ý hiểu sai áp dụng Như quy định pháp luật ưu đãi thuế, vừa quy định Luật Đầu tư, vừa quy định Luật Đất đai, Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Luật Thuế giá trị gia tăng nhiều văn hướng dẫn Bộ Tài chính… 3.3 Thực trạng quy định pháp luật quản lý chất lƣợng dịch vụ môi trƣờng 3.3.1 Các quy định pháp luật điều kiện hoạt động tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ môi trường 3.3.1.1 Dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý chất thải nguy hại Thị trường dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại phát triển nhanh năm gần đây, quy định pháp luật điều kiện hoạt động loại hình dịch vụ đầy đủ chặt chẽ 3.3.1.2 Dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường 3.3.1.3 Dịch vụ tư vấn thực báo cáo đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược 15 3.3.1.4 Dịch vụ quan trắc, phân tích mơi trường 3.3.1.5 Dịch vụ phát triển, chuyển giao công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường, công nghệ môi trường 3.3.2 Các quy định pháp luật quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường lĩnh vực dịch vụ môi trường 3.3.3 Các quy định pháp luật chế tài xử lý tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ môi trường vi phạm quy định điều kiện hoạt động, bảo đảm chất lượng dịch vụ môi trường 3.3.3.1 Đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý chất thải 3.3.3.2 Đối với hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 3.3.3.3 Đối với dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường 3.3.3.4 Đánh giá kết thực việc kiểm tra, xử lý tổ chức, nhân vi phạm pháp luật bảo vệ mơi trường nói chung, pháp luật phát triển dịch vụ mơi trường nói riêng 3.3.4 Một số đánh giá việc thực quy định pháp luật quản lý chất lượng dịch vụ môi trường Chất lượng cung cấp DVMT nước ta bị thả Theo kết điều tra, khảo sát thực tế địa phương cho thấy, tình trạng vi phạm quy định pháp luật lĩnh vực cung cấp DVMT xảy nhiều chưa có chế tài để xử lý, xử lý chưa nghiêm Chẳng hạn, việc doanh nghiệp cung cấp thông tin môi trường không với thực tế; tình trạng doanh nghiệp tư vấn cho đời báo cáo đánh giá tác động môi trường phổ biến, hay nhiều cơng trình xử lý chất thải có chất lượng thấp, chí có cơng trình vừa hết thời hạn bảo hành hư hỏng, gây lãng phí lớn Do đó, quan quản lý nhà nước cần tăng cường hoạt động tra, kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm công BVMT Nguyên nhân tượng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường, hệ thống quy trình kỹ thuật định mức kinh tế kỹ thuật mơi trường q trình rà sốt, xây dựng hồn thiện Nhiều lĩnh vực chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường lĩnh vực cải tạo, phục hồi môi trường bị ô nhiễm, lĩnh vực tái chế chất thải, xử lý chất thải Một số quy chuẩn ban hành không phù hợp với điều kiện Nhiều 16 thơng số quan trắc mơi trường chưa có định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá, dẫn đến khó khăn cho doanh nghiệp cung cấp doanh nghiệp sử dụng dịch vụ quan trắc mơi trường q trình đàm phán, ký kết hợp đồng Đặc biệt có thiếu chế xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm cung cấp DVMT chất lượng Theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực BVMT, đó, quy định xử lý vi phạm hành đơn vị cung cấp dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, dịch vụ quan trắc mơi trường, dịch vụ xử lý chất thải có hành vi vi phạm quy định pháp luật BVMT, lại loại hình DVMT khác chưa có quy định cụ thể vấn đề 3.4 Thực trạng quy định pháp luật giá dịch vụ môi trƣờng Theo nguyên tắc chung kinh tế thị trường giá hàng hóa, dịch vụ nói chung quy luật cung cầu điều chỉnh mà Nhà nước không cần thiết phải can thiệp Tuy nhiên số lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ đặc thù liên quan đến quốc phòng an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng Nhà nước cần phải can thiệp để điều chỉnh cho phù hợp với quan điểm, định hướng phát triển chung đất nước Hiện nay, theo quy định pháp luật Việt Nam giá số loại hình DVMT tính mức giá dịch vụ cơng ích khác Những loại hình DVMT khơng cần can thiệp Nhà nước giá dịch vụ quy luật cung cầu định bên thỏa thuận hợp đồng DVMT Những loại hình DVMT điều chỉnh pháp luật Thương mại văn pháp luật có liên quan khác Qua nghiên cứu pháp luật giá DVMT thấy số điểm hạn chế sau: (1) Nhà nước ban hành đơn giá số loại hình dịch vụ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, chất thải rắn thông thường; đơn giá dịch vụ quan trắc, phân tích mơi trường, loại hình DVMT khác chưa ban hành hướng dẫn Hệ thống đơn giá, định mức áp dụng cho loại hình DVMT thiếu, dẫn đến không thống địa phương, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ đơn vị cung cấp dịch vụ trình đàm phán, ký kết hợp đồng Mặt khác, đơn giá cho việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt thấp, khơng thống địa phương Do đó, thời gian tới Nhà nước cần ban hành 17 thống đơn giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phạm vi nước (2) Hiện quy định pháp luật giá DVMT thiếu chế khuyến khích, tạo thị trường hay sân chơi cho doanh nghiệp DVMT hoạt động Nhà nước chưa quy định mức phí chi trả DVMT hợp lý phải hỗ trợ phần kinh phí hoạt động số loại hình DVMT cơng ích, tạo bất bình đẳng doanh nghiệp khu vực nhà nước doanh nghiệp tư nhân Trong đó, nhiều loại hình DVMT mẻ Việt Nam cần khuyến khích phát triển chưa thu hút nhà đầu tư lĩnh vực này, dẫn đến nhu cầu cần Nhà nước ban hành sách pháp luật quản lý giá DVMT hợp lý, góp phần thúc đẩy thị trường DVMT phát triển theo chế thị trường có định hướng Nhà nước Kết luận chƣơng Qua việc nghiên cứu thực trạng pháp luật phát triển DVMT Việt Nam nay, nghiên cứu sinh rút số kết luận sau: Nhìn chung, thời gian qua Việt Nam có nhiều nỗ lực việc xây dựng khn khổ pháp lý phù hợp cho hoạt động bảo vệ mơi trường nói chung thúc đẩy phát triển dịch vụ mơi trường nói riêng Chính phủ ban hành văn hướng dẫn cụ thể tạo chế hỗ trợ tài chính, đất đai, sở hạ tầng ưu đãi, hỗ trợ khác cho doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực dịch vụ môi trường Tuy nhiên, nay, nhiều quy định pháp luật quản lý chất lượng dịch vụ môi trường q trình xây dựng hồn thiện; quy định pháp luật giá dịch vụ môi trường chưa áp dụng đầy đủ rộng rãi theo chế thị trường; quy định pháp luật phát triển dịch vụ môi trường hành chưa đồng bộ, thống nhất, phân tán nằm rải rác văn pháp luật khác dẫn đến tình trạng vừa thừa, vừa thiếu áp dụng triển khai thực tế Đặc biệt thiếu chế để doanh nghiệp dịch vụ môi trường tiếp cận nguồn lực hỗ trợ, ưu đãi khác từ phía Nhà nước hay tổ chức, cá nhân nước ngồi Trên sở phân tích đánh giá thực trạng pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Việt Nam thời gian qua chương làm tiền đề cho việc xác định nhu cầu đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật phát 18 triển dịch vụ môi trường Việt Nam thời gian tới Nội dung nghiên cứu sinh trình bày chương Luận án Chƣơng QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MƠI TRƢỜNG Ở VIỆT NAM 4.1 Nhu cầu hồn thiện pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Việt Nam Một là, xuất phát từ nhu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hai là, xuất phát từ thực trạng ô nhiễm môi trường nước ta ngày tăng đòi hỏi nhu cầu sử dụng DVMT cao nhằm phòng ngừa, hạn chế khắc phục ô nhiễm Ba là, xuất phát từ thực trạng quy định pháp luật phát triển DVMT Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt Bốn là, xuất phát từ xu tồn cầu hóa khu vực hóa, Việt Nam ngày chủ động hội nhập sâu rộng tổ chức quốc tế khu vực 4.2 Quan điểm mục tiêu hoàn thiện pháp luật phát triển dịch vụ môi trƣờng Việt Nam 4.2.1 Quan điểm hồn thiện pháp luật phát triển dịch vụ mơi trường Việt Nam Quan điểm 1, Pháp luật phát triển DVMT phải phù hợp với quan điểm, chủ trương Đảng Nhà nước phát triển loại hình dịch vụ, cam kết quốc tế Việt Nam bảo vệ môi trường, quy định tổ chức Thương mại giới trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Quan điểm 2, Pháp luật phát triển DVMT nhằm hỗ trợ thúc đẩy phát triển DVMT, bước đáp ứng nhu cầu sử dụng DVMT phạm vi nước, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân thực tốt nghĩa vụ bảo vệ môi trường Quan điểm 3, Nhà nước khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức, cá nhân ngồi nước tham gia phát triển DVMT; có sách hỗ trợ tham gia phát triển thành phần kinh tế; có sách thành lập 19 số tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư Nhà nước đủ mạnh để giải vấn đề môi trường lớn, xúc đất nước Quan điểm 4, Pháp luật phát triển DVMT phải thực theo lộ trình bước phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội đất nước; tuân thủ quy luật kinh tế thị trường, bảo đảm môi trường tự kinh doanh, minh bạch, bình đẳng chủ thể đầu tư, cung cấp dịch vụ tính đồng hệ thống pháp luật Việt Nam 4.2.2 Mục tiêu hoàn thiện pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Việt Nam Thứ nhất, hoàn thiện việc xây dựng ban hành chế ưu đãi, hỗ trợ sở hạ tầng, đất đai; vốn đầu tư, thuế, giá; tiêu thụ sản phẩm; quảng bá sản phẩm, phân loại rác thải nguồn giải thưởng BVMT để thúc đẩy phát triển DVMT Thứ hai, hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm kiểm soát, quản lý hiệu chất lượng cung cấp DVMT Việt Nam Thứ ba, thực sách người gây nhiễm phải trả chi phí để xử lý, khắc phục hậu quả, cải tạo phục hồi môi trường thông qua việc áp dụng đầy đủ giá, phí dịch vụ mơi trường theo ngun tắc thị trường Qua đó, xóa bỏ bao cấp Nhà nước qua giá, phí dịch vụ mơi trường cơng ích; bảo đảm cạnh tranh bình đẳng đơn vị cung cấp dịch vụ mơi trường Thứ tư, thực sách người hưởng lợi từ tài nguyên, môi trường phải có nghĩa vụ đóng góp để đầu tư trở lại cho bảo vệ môi trường nhằm giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước 4.3 Giải pháp hoàn thiện pháp luật phát triển dịch vụ môi trƣờng Việt Nam 4.3.1 Các giải pháp nhằm hoàn thiện nội dung pháp luật phát triển dịch vụ mơi trường 4.3.1.1 Hồn thiện pháp luật sách bảo vệ môi trường liên quan đến phát triển dịch vụ mơi trường Thứ nhất, xây dựng hồn thiện pháp luật sách xã hội hố dịch vụ mơi trường Thứ hai, xây dựng hồn thiện pháp luật sách hỗ trợ giải vấn đề môi trường lớn, phức tạp 20 Thứ ba, xây dựng quy định pháp luật nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp DVMT thông qua hình thức đấu thầu, chế hợp tác cơng tư số lĩnh vực DVMT 4.3.1.2 Hoàn thiện pháp luật ưu đãi, hỗ trợ phát triển dịch vụ môi trường Thứ nhất, đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản Điều 151 Luật BVMT năm 2014 theo hướng: “Nhà nước ban hành sách miễn, giảm thuế, phí, ưu đãi hạ tầng, ưu tiên vay vốn hoạt động bảo vệ môi trường Đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này” Thứ hai, cần xây dựng triển khai thực sách ưu tiên, khuyến khích trường, viện, trung tâm, sở nghiên cứu, đào tạo tham gia cung cấp dịch vụ thẩm định, đánh giá máy móc, thiết bị, cơng nghệ, thiệt hại mơi trường; thực sách hỗ trợ, ưu đãi doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thiết kế, chế tạo, xây dựng hệ thống xử lý chất thải Thứ ba, cần sớm ban hành chế khuyến khích hỗ trợ vay vốn, bảo lãnh tín dụng từ tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại cho doanh nghiệp tham gia cung cấp DVMT; nghiên cứu, sửa đổi quy chế hoạt động Quỹ BVMT Việt Nam, Quỹ BVMT địa phương theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp DVMT 4.3.1.3 Hoàn thiện pháp luật quản lý chất lượng dịch vụ môi trường Thứ nhất, tiến hành rà sốt, xây dựng hồn thiện quy định pháp luật điều kiện hoạt động tổ chức cá nhân cung cấp DVMT Thứ hai, Bộ Tài ngun Mơi trường cần chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức rà soát, lập thực Danh mục quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường lĩnh vực DVMT bao gồm: QCKT quốc gia môi trường chất thải (nước thải, khí thải chất thải rắn); hệ thống xử lý chất thải, chất thải nguy hại; hoạt động cải tạo, phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm Thứ ba, Bộ Tài ngun Mơi trường cần chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ lập tổ chức thực Danh mục quy trình kỹ thuật định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực DVMT Thứ tư, hoàn thiện quy định chế tài xử phạt hành tổ chức cung cấp DVMT vi phạm quy định điều kiện hoạt động, bảo đảm chất lượng DVMT 21 Thứ năm, Bộ Giáo dục Đào tạo cần chủ trì, phối hợp với Bộ TN&MT để ban hành Thơng tư hướng dẫn bồi dưỡng, đào tạo, cấp chứng hành nghề cá nhân tham gia cung cấp lĩnh vực DVMT 4.3.1.4 Hoàn thiện pháp luật giá dịch vụ môi trường Thứ nhất, trường hợp thực theo hình thức đấu thầu giá DVMT thực theo giá trúng thầu Thứ hai, trường hợp thực theo mơ hình hợp tác cơng tư giá DVMT thực theo ngun tắc tính đúng, tính đủ chi phí thực tế hợp lý tương ứng với chất lượng dịch vụ, có lợi nhuận (nếu có) phù hợp với mặt giá thị trường chủ trương, sách phát triển kinh tế - xã hội Nhà nước thời kỳ Thứ ba, trường hợp không thực theo đấu thầu mà thực theo hình thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn ngân sách nhà nước, giá DVMT thực theo quy định Luật Giá văn liên quan pháp luật hành quản lý giá sản phẩm dịch vụ công ích, dịch vụ nghiệp cơng Trong đó, cần quy định mức đơn giá tối đa lĩnh vực DVMT 4.3.1.5 Sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 văn pháp luật có nội dung liên quan đến phát triển dịch vụ môi trường Trước tiên, Quốc hội cần khẩn trương giao Chính phủ tiến hành sửa đổi, bổ sung Luật BVMT năm 2014 trình Quốc hội xem xét, thơng qua thời gian tới Theo đó, nghiên cứu sinh kiến nghị Bộ Tài nguyên Môi trường cần phải tiến hành nghiên cứu xây dựng thêm khái niệm DVMT phân loại DVMT Đồng thời, cần quy định rõ loại hình DVMT Nhà nước ưu đãi, hỗ trợ phát triển, loại hình DVMT cần xã hội hóa Thứ hai, kiến nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư đạo tổ chức xây dựng đưa danh mục hàng hóa DVMT ngành công nghiệp môi trường vào phân loại thống kê hệ thống ngành, sản phẩm Việt Nam Thứ ba, Bộ Tài nguyên Môi trường cần tiến hành xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định điều kiện tổ chức hoạt động dịch vụ kiểm tốn mơi trường nhằm tạo sở pháp lý cho hoạt động hỗ trợ đào tạo kiểm toán mơi trường; xây dựng mạng lưới kiểm tốn viên mơi trường 22 Thứ tư, đề nghị Chính phủ sớm sửa đổi Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành số điều Luật BVMT năm 2014 Thứ năm, kiến nghị Chính phủ cần phải tiến hành rà soát sửa đổi Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực BVMT Thứ sáu, kiến nghị Bộ Tài nguyên Môi trường cần tiến hành rà soát tổng thể văn pháp luật liên quan đến loại hình DVMT Trong cần quy định thống tên gọi loại hình DVMT 4.3.2 Các giải pháp nhằm đảm bảo thực pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Đây biện pháp mang tính xúc tác giúp quy định pháp luật phát triển DVMT vào sống Điều đó, góp phần khơng nhỏ việc hồn thiện khung pháp luật phát triển DVTM Việt Nam lý luận thực tiễn phát huy hiệu mục đích ban hành, bên cạnh việc xây dựng hoàn thiện pháp luật phát triển DVMT, cần có biện pháp hỗ trợ trình thực thi pháp luật thực tiễn Bao gồm giải pháp sau đây: 4.3.2.1 Hoàn thiện chế quản lý nhà nước môi trường 4.3.2.2 Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp cộng đồng dân cư tầm quan trọng việc phát triển dịch vụ môi trường 4.3.2.3 Giải pháp nguồn lực hỗ trợ phát triển dịch vụ môi trường 4.3.2.4 Giải pháp khoa học công nghệ hợp tác quốc tế phát triển dịch vụ môi trường Kết luận chƣơng Với kết nghiên cứu vấn đề lý luận chương đánh giá thực trạng pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Việt Nam chương 3, chương Luận án xác định nhu cầu, quan điểm mục tiêu hoàn thiện pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Việt Nam Từ đó, nghiên cứu sinh đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật phát triển dịch vụ môi trường 23 KẾT LUẬN Qua bốn chương nội dung luận án, nghiên cứu sinh cố gắng trình bày tổng hợp khái quát vấn đề liên quan tới pháp luật phát triển dịch vụ mơi trường Việt Nam, bao gồm: cơng trình nghiên cứu nước liên quan đến chủ đề luận án, vấn đề lý luận, kinh nghiệm quốc tế, nội dung pháp luật phát triển dịch vụ mơi trường Việt Nam để từ đề xuất, kiến nghị hoàn thiện hệ thống pháp luật phát triển dịch vụ môi trường nhằm nâng cao hiệu thực pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Việt Nam thời gian tới Trong phạm vi luận án tiến sĩ luật học, nghiên cứu sinh tập trung vào việc làm rõ khía cạnh pháp lý phát triển dịch vụ môi trường Cụ thể sau: Trong Chương 1, luận án trình bày tóm lược tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến nội dung đề tài luận án theo bốn nhóm vấn đề từ rút vấn đề mà luận án kế thừa tiếp tục phát triển, vấn đề bỏ ngõ, cần tiếp tục nghiên cứu luận án Đồng thời, chương sở lý thuyết nghiên cứu đề tài luận án Trong Chương 2, luận án tập trung làm rõ vấn đề lý luận chủ yếu liên quan tới pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Ngoài ra, Chương đưa số kinh nghiệm nước việc thực pháp luật có liên quan đến phát triển dịch vụ mơi trường qua gợi mở cho Việt Nam Chương 3, luận án tập trung vào việc phân tích thực trạng pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Việt Nam hành từ đưa số nhận định, đánh giá chung để qua có sở đưa giải pháp hồn thiện pháp luật phát triển dịch vụ môi trường Việt Nam Chương 4 Chương luận án tập trung trình bày số đề xuất, kiến nghị nghiên cứu sinh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật phát triển dịch vụ môi trường nhằm nâng cao hiệu thực pháp luật phát triển dịch vụ môi trường thực tế Trước vào kiến nghị, đề xuất cụ thể, luận án nhu cầu, quan điểm đạo Đảng, Nhà nước mục tiêu cụ thể việc xây dựng hồn thiện pháp luật phát triển dịch vụ mơi trường Việt Nam để đề xuất giải pháp phù hợp 24 ... niệm dịch vụ mơi trường, phát triển dịch vụ môi trường, pháp luật dịch vụ môi trường pháp luật phát triển dịch vụ môi trường; phân biệt phạm vi điều chỉnh pháp luật dịch vụ môi trường pháp luật phát. .. dịch vụ môi trường phát triển dịch vụ môi trường Những vấn đề lý luận pháp luật phát triển dịch vụ môi trường đề cập chương (quan điểm pháp luật dịch vụ môi trường pháp luật phát triển dịch vụ. .. ĐỀ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ MÔI TRƢỜNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ MÔI TRƢỜNG 2.1 Những vấn đề chung dịch vụ môi trường phát triển dịch vụ môi trường 2.1.1 Khái niệm dịch vụ môi trường Qua nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường ở việt nam hiện nay tt , Pháp luật về phát triển dịch vụ môi trường ở việt nam hiện nay tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay