Quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập hiện nay tt

27 16 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 09:39

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN TRỌNG TUẤN QUYỀN TỰ CHỦ CỦA CÁC SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở NƢỚC TA HIỆN NAY Ngành: Luật Hiến Pháp Luật Hành Chính Mã số: 9.38.01.02 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ LUẬT HỌC Hà Nội, 2018 Cơng trình đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Trần Đình Hảo Phản biện 1: GS.TS Thái Vĩnh Thắng Phản biện 2: PGS.TS Hoàng Văn Phản biện 3: PGS.TS Chu Hồng Thanh Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họp Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội vào hồi…….giờ…….phút, ngày…….tháng…….năm 2018 thể tìm hiểu luận án Thư viện: - Thư viện Quốc gia Việt Nam Thư viện Học viện Khoa học Xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện nay, giáo dục đại học nước ta bước phát triển rõ rệt quy mơ, đa dạng loại hình trường hình thức đào tạo, nguồn lực xã hội huy động nhiều đạt nhiều kết tích cực, cung cấp nguồn lao động chủ yếu trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, bảo đảm an ninh quốc phòng hội nhập kinh tế quốc tế n cạnh nh ng thành đạt được, giáo dục đại học Việt Nam đứng trước thách thức to lớn: chế quản lý nhà nước trường đại học chậm thay đổi, mang tính cứng nhắc, khơng đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo toàn hệ thống, chưa phát huy mạnh mẽ sáng tạo đội ngũ nhà giáo, nhà quản lý sinh viên Số lượng giáo viên thiếu nhiều nới, đặc biệt vùng sâu vùng xa, chất lượng nguồn nhân lực yếu Đời sống kinh tế người dân thay đổi mức thấp, khó khăn kinh tế nặng, với ý thức người dân chưa cao n n việc đầu vào học tập cho con, cháu chưa trọng Sự mở rộng qui mô đào tạo trường đại học Việt Nam chưa theo định hướng chung, chưa thống gi a trường nên khó kiểm sốt chất lượng giáo dục, dẫn đến tình trạng yếu chất lượng, với mở mang nhiều trường Đại học tràn lan không đảm bảo điều kiện tối thiểu cho hoạt động sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình đào tạo, tài gây n n xúc xã hội Tự chủ tự chịu trách nhiệm thuộc tính trường Đại học thời kỳ phát triển kinh tế thị trường nay, tự chủ Đại học yếu tố quản trị đại học, tạo linh hoạt, động sở giáo dục đại học trình sáng tạo tri thức dẫn dắt xã hội phát triển Đồng thời, tự chủ đại học làm tăng tính cạnh tranh gi a sở đào tạo đại học Xuất phát từ nhu cầu phát triển xã hội nhu cầu thực tế nhằm nâng cao chất lượng lao động trí thức trí tuệ người nói chung để phục vụ xây dựng phát triển đất nước Thế nhưng, nói Việt Nam nhiều năm qua, mơ hình quyền tự chủ hay nhìn mang tính hệ thống quy chuẩn quyền tự chủ sở giáo dục đại học cơng lập nước ta chưa Điều dẫn đến việc hiểu vể quyền tự chủ sở giáo dục đại học công lập nước ta chưa tồn diện chí nhỏ lẻ Hơn n a, việc nhìn nhận quyền tự chủ sở giáo dục đại học công lập nước ta chưa toàn diện việc chưa mơ hình mang tính hệ thống Quyền tự chủ sở giáo dục đại học công lập nước ta nh ng luận điểm luật hóa hay khung chuẩn quyền tự chủ sở giáo dục đại học công lập nước ta dẫn đến nh ng khó khăn triển khai quyền tự chủ sở giáo dục đại học công lập nước ta Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài “Quyền tự chủ sở giáo dục Đại học công lập nước ta nay” điều cần thiết, ý nghĩa lý luận, thực tiễn, nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu giáo dục đào tạo đại học nước ta ngang tầm với nước khác giới Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 2.1 Mục đích nghiên cứu Trình bày nh ng vấn đề lý luận tự chủ, quyền tự chủ, chất, vai trò, nội dung quyền tự chủ trường đại học, đặc biệt trường đại học cơng lập; Phân tích đánh giá thực trạng thực quyền tự chủ trường đại học theo quy định pháp luật hành Từ rút nh ng nguyên nhân, bất cập, nh ng yếu kém, tồn việc thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trường đại học; Đưa giải pháp, kiến nghị sở lý luận, thực tiễn tính khả thi nhằm thực quyền tự chủ trường đại học công lập Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích n u tr n, luận án số nhiệm vụ cụ thể: nghi n cứu vấn đề lý luận tự chủ, quyền tự chủ sở giáo dục đại học cơng lập, vai trò, nội dung, điều kiện thực quyền tự chủ trường đại học công lập nước ta; Phân tích, đánh giá thực trạng thực quyền tự chủ sở giáo dục đại học; Kiến nghị, đề xuất giải pháp nhằm thực quyền tự chủ trường đại học Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu đề tài Việc triển khai thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm sở đào tạo công lập; Các trường đại học thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm việc Giáo dục đào tạo 3.2 Phạm vi nghiên cứu đề tài Về nội dung: luận án nghiên cứu Quyền tự chủ sở giáo dục đại học cơng lập nước ta góc độ pháp luật, đặc biệt pháp luật hành thuộc chuyên ngành Luật Hiến pháp luật hành chính; Phạm vi không gian: Một số trường đại học phạm vi nước, đặc biệt trường thực chế thí điểm tự chủ; Phạm vi thời gian: số liệu thu thập nghiên cứu 10 năm, từ năm 2008 – 2017 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận Luận án sử dụng phép biện chứng chủ nghĩa vật biện chứng, dựa tr n quan điểm Chủ nghĩa Mác – L nin tưởng Hồ Chí Minh giáo dục đào tạo; Nghi n cứu việc thực quyền tự chủ Đại học cách toàn diện, tr n nhiều mặt 4.2 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghi n cứu, nghi n cứu sinh sử dụng phương pháp nghi n cứu sau: Phương pháp phân tích, Phương pháp hệ thống, Phương pháp tổng hợp thống k , Phương pháp lịch sử, Phương pháp điều tra xã hội, Phương pháp tham khảo ý kiến chuy n gia Ngoài ra, luận án sử dụng phương pháp nghi n cứu khác so sánh, qui nạp, diễn dịch Những điểm luận án Luận án nh ng đóng góp mặt khoa học sau: Thứ nhất, luận án làm rõ nh ng vấn đề lý luận tự chủ đại học, quyền tự chủ đại học, điều kiện, vai trò quyền tự chủ đại học Thứ hai, luận án phân tích làm rõ thực trạng việc thực quyền tự chủ đại học sở giáo dục đại học công lập Việt Nam nay; đánh giá nh ng ưu điểm nh ng tồn bất cập; làm sáng tỏ nh ng nguyên nhân hạn chế bất cập nói Thứ ba, luận án đưa nh ng kiến nghị, giải pháp, khuyến nghị việc hồn thiện pháp luật cơng cụ quản lý khác để tăng cường quyền tự chủ cho sở giáo dục đại học công lập Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 6.1 Ý nghĩa mặt lý luận Luận án góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận pháp lý quyền tự chủ đại học nước ta nay, cơng trình hồn tồn sử dụng làm tài liệu trường đại học học viện đào tạo luật Luận án phân tích, đánh giá nh ng hạn chế, vướng mắc trình thực pháp luật quyền tự chủ đại học, từ đưa kiến nghị việc hồn thiện pháp luật Luận án nhiều đóng góp cho việc kiến nghị sửa luật giáo dục đại học 6.2 Ý nghĩa mặt thực tiễn Luận án cơng trình nghiên cứu sử dụng, tham khảo hoạt động quản lý nhà nước giáo dục đại học quản trị trường đại học nay, tài liệu tham khảo cho cán quản lý giáo dục đại học Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục Luận án kết cấu thành Chương Cụ thể: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: sở lý luận quyền tự chủ sở giáo dục đại học công lập Chương 3: Thực trạng quyền tự chủ sở giáo dục đại học công lập Việt Nam Chương 4: Các giải pháp tăng cường quyền tự chủ sở giáo dục đại học công lập Việt Nam Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN TỰ CHỦ ĐẠI HỌC 1.1 Tình hình nghiên cứu nƣớc ngồi Cơng trình nghiên cứu luận án: Autonomy in public higher education: a case study of stakeholder perspectives and socio-cultural context, Joanne Y.Taira (2004), Luận án tiến sỹ giáo dục học Nhóm cơng trình báo, báo cáo khoa học: Tự chủ đại học, nhà nước thay đổi xã hội Trung Quốc, (Su-Yan Pan Hong Kong University Press, 2009) Người dịch: Phạm Thị Ly Thông tin Giáo dục quốc tế so sánh Đại học Hoa Sen, số 2-2010; University Autonomy in Twenty Countries, (Don Anderson Richard Johnson, Centre for Continuing Education The Australian National University, April 1998); Four models of growth, International Higher Education (Hauptman, A.M, 2007); University Autonomy in Europe II (Thomas estermann, Terhi nokkala & Monika steinel, 2010); The history of University Autonomy in Malaysia (Chan Da-Wan, May 2017) 1.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam Nhóm cơng trình giáo trình, giảng sách chuyên khảo như: Sách Một số vấn đề đổi lĩnh vực giáo dục đào tạo, (GS Trần Hồng Quân, Nxb Giáo dục, 1995) Giáo dục đại học Việt Nam tiếp tục đổi để phát triển hội nhập, (GS.TSKH Trần Văn Nhung, 2003); Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước: Quản lý nhà nước giáo dục – lý luận thực tiễn, (Viện Nghiên cứu Chiến lược giáo dục, 2003); Đổi giáo dục đại học Việt Nam, (GS.TSKH Bành Tiến Long, 2005); Giáo dục đại học quản trị đại học, (PGS.TS Trần Khánh Đức PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, 2012) Mơ hình đào tạo phát triển lực sáng tạo giáo dục đại học, (PGS.TS Trần Khánh Đức, 2014); Giáo dục đại học giới – lịch sử, trạng phương hướng phát triển, (GS TSKH Lâm Quang Thiệp); Giáo dục đại học Việt Nam – lược sử, trạng phương hướng phát triển, (GS TSKH Lâm Quang Thiệp); Vài ý tưởng quản lý trường đại học kinh tế thị trường, (GS TSKH Lâm Quang Thiệp); Xây dựng hệ thống quản trị đại học hiệu Kinh nghiệm Hoa Kỳ khả vận dụng Việt Nam, (TS Phạm Thị Ly, Đổi giáo dục đại học Việt Nam, hai thời khắc đầu kỷ, 2008, Tr.211-243) Nhóm luận án tiến sỹ, luận văn thạc sỹ: Hoàn thiện pháp luật giáo dục Việt Nam nay, (Lê Thị Kim Dung – Luận văn thạc sĩ Luật học, 2005, Đại học Luật Hà Nội); Hoàn thiện bảo đảm pháp luật quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm trường đại học, cao đẳng Việt Nam giai đoạn nay, (Nguyễn Đức Cường, Luận văn thạc sĩ Luật học, 2006, Đại học Luật Hà Nội); Pháp luật giáo dục đại học, (Nguyễn Trọng Tuấn, Luận văn thạc sĩ Luật học, 2011, Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh); Hồn thiện pháp luật quản lý trường đại học, cao đẳng đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đại học Việt Nam thực vào năm 2009, (Nguyễn Đức Cường, Luận án tiến sĩ Luật học, 2009, Đại học Luật Hà Nội); Hoàn thiện pháp luật giáo dục đại học Việt Nam nay, (Lê Thị Kim Dung, Luận án tiến sĩ Luật học, 2012, Đại học Luật Hà Nội) nghiên cứu liên quan; Nâng cao hiệu quản lý nhà nước giáo dục đại học, (Nguyễn Thị Thu Hà, Luận án tiến sỹ Luật học, 2012) Hồn thiện chế tự chủ tài trường đại học công lập Việt Nam, (Trần Đức Cân, Luận án tiến sỹ kinh tế, 2012) Quản lý tài sở đào tạo thuộc hệ thống học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới, (Nguyễn Thị Hồng Mến, Luận án tiến sỹ khoa học giáo dục, 2018) Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn trường đại học công lập Việt Nam, (Tô Hồng Thiên, Luận án tiến sỹ kinh tế, 2017) Nhóm cơng trình khoa học, tạp chí Kỷ yếu, Hội thảo khoa học: “Vấn đề tự chủ - tự chịu trách nhiệm trường đại học cao đẳng Việt Nam”, năm 2009, bao gồm tập hợp 35 viết tác giả nước; Kỷ yếu, Hội thảo quốc gia “Tự chủ đại học trách nhiệm xã hội sở giáo dục đại học”, Hiệp hội trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, tổ chức năm 2016, bao gồm 56 viết tác giả nước; Kỷ yếu, Hội thảo quốc gia “Hoàn thiện sách, pháp luật tự chủ đại học”, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên Nhi Đồng Quốc Hội, tổ chức năm 2017, bao gồm 16 viết tác giả nhà quản lý, lãnh đạo trường đại học, nhà khoa học, chuyên gia pháp lý; Tự chủ đại học – Thực trạng giải pháp tác giả Nguyễn Minh Thuyết Diễn đàn thường ni n Đối thoại Giáo dục Việt Nam lần thứ với chủ đề Cải cách giáo dục đại học Việt Nam, diễn hai ngày 31/07 01/08/2014 TP Hồ Chí Minh; Đổi chế tự chủ giáo dục đại học công lập giai đoạn 2015 – 2017: kết kiến nghị sách, (Đồng Thế Hiển, Tạp chí Tài chính, tháng 12/2017); Một số trao đổi tự chủ giáo dục đại học Việt Nam, (GS.TSKH Đỗ Trung Tá, tạp chí http://vienphuongdong-ordi.vn); Lý thuyết hệ thống áp dụng phân tầng xếp hạng đại học Việt Nam, (PGS.TS Trần Khánh Đức, 2018) 1.3 Đánh giá chung tình hình nghiên cứu Các cơng trình nghiên cứu chủ yếu tập trung vào vấn đề lý luận thực tiễn nhóm sau: Thứ nhất, sách hồn thiện hệ thống giáo dục quốc dân, cải cách hệ thống thi cử, đào tạo, cấp phát văn giáo dục đại học, sách nhằm mở rộng quy mô nâng cao chất lượng giáo dục, đổi phương pháp quản lý giáo dục đại học, sách giáo viên, cán quản lý giáo dục Thứ hai, cơng trình tập trung vào phân tích nh ng vấn đề lý luận quyền tự chủ đại học triết lý giáo dục, khái niệm, chất, vai trò điều kiện thực quyền tự chủ đại học Thứ ba, nhóm cơng trình tập trung phân tích nội dung quản lý nhà nước quản trị trường đại học điều kiện thực quyền tự chủ Thứ tư, nhóm cơng trình tập trung phân tích nội dung cụ thể quyền tự chủ đại học quyền tự chủ học thuật, quyền tự chủ tài quyền tự chủ tổ chức, nhân Thứ năm, nhóm cơng trình tập trung phân tích hệ thống giáo dục đại học bối cảnh thực quyền tự chủ Tuy nhiên chưa chưa cơng trình nghi n cứu cách tồn diện, hệ thống tính tự chủ đại học góc Theo hai tác giả Anderson and Johnson, Tự chủ đại học (university autonomy) định nghĩa tự sở giáo dục đại học việc điều hành công việc trường mà khơng đạo tác động từ cấp quyền Tự chủ phân loại sau: - Tự chủ thực chất (substantive autonomy): trường đại học quyền xác định chương trình học tập mục đích nh ng chương trình - Tự chủ thủ tục (Procedural autonomy): trường đại học quyền xác định phương tiện cần thiết để hoàn thành ưu ti n đáp ứng với nhiệm vụ nằm sách quốc gia - Tự chủ tổ chức (Organic autonomy): trường đại học quyền xác định tổ chức học thuật mình, nên dựa vào Khoa Phòng/ an hay trường, viện nghiên cứu, Tại quốc gia khác nhau, giáo dục đại học chịu ảnh hưởng thể chế trị, hình thái lịch sử, kinh tế, xã hội khác nên tính tự chủ đại học khác Điển hình báo cáo tổng quan xu quản trị đại học giới World Bank 2008, báo cáo khái qt bốn mơ hình quản trị đại học với mức độ tự chủ khác nhau, từ mơ hình Nhà nước kiểm sốt hồn tồn (state control) Malaysia, đến mơ hình bán tự chủ (semiautonomous) Pháp New Zealand, mơ hình bán độc lập (semi-independent) Singapore, mơ hình độc lập (independent) Anh, Úc thể thấy quyền tự chủ khơng mục đích tự thân mà công cụ quản lý nhà nước giao cho trường với niềm tin nhà trường tự định vấn đề liên quan trực tiếp đến tổ chức hoạt động chất lượng hiệu đào tạo nâng cao Vấn đề trường thực quyền tự chủ Việc thực quyền tự chủ trường thông thường theo vòng lặp phản hồi cho nhà 11 trường thơng tin cần thiết việc đưa định Vòng lặp thơng thường gồm Tự chủ (Autonomy), Đánh giá (Assessment), Giải trình (Accountability), thường gọi mơ hình 3A quản lý giáo dục 2.1.2 Bản chất quyền tự chủ đại học ản chất quyền tự chủ đại học thể mối quan hệ gi a nhà nhà trường thơng qua mối quan hệ kiểm sốt mức độ kiểm soát thể mức độ tự chủ nhà trường ản chất quyền tự chủ đại học thể qua nh ng nội dung sau: Thứ nhất, thể tính độc lập nhà trường việc định vấn đề li n quan đến vận mệnh Thứ hai, quyền tự chủ trường đại học gắn liền với trình hạn chế can thiệp nhà nước vào công việc trường Thứ ba, quyền tự chủ đại học gắn liền với tự học thuật nhà trường Thứ tư, quyền tự chủ đại học gắn liền với tự chịu trách nhiệm trách nhiệm giải trình trường đại học Thứ năm, quyền tự chủ đại học khơng nghĩa trường tự lo việc tồn mà khơng hỗ trợ nhà nước Thứ sáu, quyền tự chủ đại hoc gắn liền với q trình xã hội hóa giáo dục đại học 2.1.3 Vai trò quyền tự chủ đại học Thứ nhất, Mở rộng quyền tự chủ đại học hướng phát triển bền v ng xu hội nhập quốc tế giáo dục Việt Nam Thứ hai, tự chủ giúp trường đại học tự xác định ti u tuyển sinh hàng năm lựa chọn phương thức tuyển sinh cho hệ đào tạo; tự chủ học thuật, tổ chức, nhân sự, trường quyền chủ động xây dựng mức thu học phí khoản thu khác Thứ ba, giúp trường đại học cần thay đổi duy, đổi phong cách, phương pháp làm việc sẵn sàng chấp nhận thách thức, tức xóa bỏ bao cấp duy, huỷ bỏ chế xin cho dứt khoát hành động, xoá bỏ trông chờ, ỷ lại nhằm phát huy tối đa sức mạnh lợi cạnh tranh nhà trường thân cán 12 giảng vi n Thứ tư, tự chủ đại học không nghĩa thương mại hóa giáo dụctự chủ giúp trường đại học xây dựng hình ảnh xã hội, tạo thương hiệu chất lượng để hội nhập với giáo dục quốc tế Thứ năm, tự chủ giúp thu hẹp khoảng cách, tạo đột phá nguồn nhân lực chất lượng cao 2.1.4 Điều kiện thực việc giao quyền tự chủ cho sở giáo dục đại học công lập 2.1.4.1 Năng lực sở giáo dục đại học công lập Các điều kiện lại bao gồm lực uy tín đào tạo, lực nghi n cứu khoa học công bố quốc tế, lực tài chính, lực tổ chức, lực quản trị điều hành… Ở Việt Nam việc giao quyền tự chủ cho trường đại học chủ yếu dựa vào lực tự chủ tài trường Nghị định 43/2006, nghị định 16/2015 nghị số 77/2014 chế tự chủ cho trường đại học công lập dựa vào khả tự chủ kinh phí hoạt động thường xuy n chi đầu trường 2.1.4.2 Kiểm định xếp hạng sở giáo dục đại học công lập Theo quy định pháp luật quốc gia tr n giới kết kiểm định xếp hạng trường đại học quan trọng ý nghĩa việc giao quyền tự chủ quản trị trường, phân bổ cấp phát ngân sách Nhà nước thực nhiệm vụ đào tạo nghi n cứu khoa học Ngoài kết kiểm định xếp hạng trường nh ng yếu tố quan trọng nhằm tăng tính cạnh tranh gi a trường đại học, tạo vị quan trọng cho trường đào tạo nghi n cứu khoa học Theo quy định điều 32 Luật giáo dục đại học 2012 quyền tự chủ đại học sở giáo dục đại học giao quyền tự chủ mức độ cao hay thấp bị tước quyền tự chủ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, yếu tố kiểm định 13 xếp hạng trường đại học Trích điều 32 Luật giáo dục đại học 2012: “Cơ sở giáo dục đại học tự chủ hoạt động chủ yếu thuộc lĩnh vực tổ chức nhân sự, tài tài sản, đào tạo, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục đại học sở giáo dục đại học thực quyền tự chủ mức độ cao phù hợp với lực, kết xếp hạng kết kiểm định chất lượng giáo dục” 2.1.4.3 chế giải trình trách nhiệm sở giáo dục đại học công lập Quyền tự chủ đại học cần phải hiểu nội dung điều kiện mối quan hệ gi a nhà nước nhà trường Các trường mong muốn quyền tự chủ quyền đương nhi n, tất yếu Tuy nhiên, giới điều hiển nhiên, quy định với điều kiện mức độ khác thể nói việc giao quyền tự chủ cho trường đại học xu tất yếu việc trường thực trách nhiệm giải trình xã hội yêu cầu bắt buộc lý sau: Thứ nhất, u cầu dân chủ hố, xã hội hố giáo dục Thứ hai, u cầu nhà tài trợ nguồn lực (nhà nước, công ty, phụ huynh ) Thứ ba, kinh tế thị trường đòi hỏi “nhà sản xuất” phải chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm đào tạo để đáp ứng quy luật giá trị quy luật cạnh tranh Thứ tư, gắn liền với trách nhiệm xã hội nhà trường trước nhà nước, trước xã hội trước người học thân đội ngũ tham gia giáo dục đại học tạo nên phát triển bền v ng 2.2 Nội dung quyền tự chủ đại học thể khái quát nội dung quyền tự chủ đại học Việt Nam bao gồm quyền cụ thể sau: - Quyền tự chủ việc xác định tầm nhìn, sứ mệnh trường - Quyền tự chủ hoạt động tuyển sinh 14 - Quyền tự chủ hoạt động đào tạo - Quyền tự chủ hoạt động nghi n cứu khoa học - Quyền tự chủ hoạt động hợp tác quốc tế - Quyền tự chủ hoạt động tài - Quyền tự chủ hoạt động tổ chức, nhân 2.2.1 Quyền tự chủ việc xác định tầm nhìn, sứ mệnh trường Quyền tự chủ n ngôn sứ mạng, tầm nhìn giá trị cốt lõi đại học khả trường đại học việc xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với tơn mục đích ban đầu nhà sang lập, đảm bảo phát triển hướng nhà trường mong muốn 2.2.2 Quyền tự chủ hoạt động tuyển sinh Bao gồm quyền tự chủ hoạt động xác định tiêu, phương thức tuyển sinh điều kiện khác 2.2.3 Quyền tự chủ hoạt động đào tạo Bao gồm quyền tự chủ xác định ngành nghề, mở ngành đào tạo định khối lượng chương trình cách thức đào tạo 2.2.4 Quyền tự chủ hoạt động khoa học công nghệ ao gồm quyền tự chủ hoạt động xác định hướng nghi n cứu, điều kiện thực nghi n cứu khoa học, tài cho hoạt động nghi n cứu khoa học 2.2.5 Quyền tự chủ hoạt động hợp tác quốc tế Hợp tác quốc tế nh ng hoạt động giúp trường đại học công lập nâng cao chất lượng giáo dục đại học theo hướng đại, tiếp cận giáo dục đại học ti n tiến khu vực tr n giới bối cảnh hội nhập quốc tế n cạnh đó, hợp tác quốc tế tạo điều kiện để sở giáo dục đại học phát triển bền v ng, đào tạo nguồn nhân lực trình độ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 15 2.2.6 Quyền tự chủ tài Quyền tự chủ tài bao gồm tự chủ nguồn thu, chi, hoạt động đầu xây dựng bản, mua sắm tài sản trích lập quỹ dự phòng phù hợp với quy định pháp luật 2.2.7 Quyền tự chủ tổ chức, nhân Bao gồm quyền tự chủ hoạt động tổ chức máy, xác định tuyển dụng nhân sự, đào tạo bồi dưỡng nhân sự, đãi ngộ nhân phù hợp với điều kiện sở giáo dục đại học 2.3 Quản lý Nhà nƣớc Quản trị trƣờng đại học điều kiện đƣợc giao quyền tự chủ 2.3.1 Quản lý nhà nước sở giáo dục đại học Quyền tự chủ đại học gắn liền với thể nhà nước khác nhau, hình thái kinh tế xã hội khác phương thức quản lý nhà nước khác Ở Việt Nam, lần quản lý nhà nước giáo dục đại học ghi nhận Luật giáo dục đại học năm 2012 với nội dung cụ thể theo điều 68 Luật giáo dục đại học 2012 2.3.2 Quản trị sở giáo dục đại học Cần phải tổ chức đại diện cho Nhà nước thực chức điều hành, quản trị nhà trường mặt hoạt động quan t n gọi khác quốc gia mơ hình giáo dục khác tựu chung Hội đồng trường (cơ quan quản lý trường đại học) Chƣơng THỰC TRẠNG QUYỀN TỰ CHỦ CỦA CÁC SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Chương luận án trình bày từ trang 63 đến trang 135 bao gồm nội dung cụ thể sau: 3.1 Thực trạng quy định pháp luật quyền tự chủ sở giáo dục đại học công lập 16 3.1.1 Thực trạng ban hành quy định quyền tự chủ đại học 3.1.2 Những ưu điểm hạn chế 3.1.2.1 Những ưu điểm 3.1.2.2 Những hạn chế nguyên nhân 3.2 Thực trạng thực quyền tự chủ sở giáo dục đại học công lập 3.2.1 Các quyền tự chủ cụ thể 3.2.1.1 Quyền tự chủ xác định tầm nhìn, sứ mệnh 3.2.1.2 Quyền tự chủ công tác tuyển sinh 3.2.1.3 Quyền tự chủ hoạt động đào tạo, cấp phát văn 3.2.1.4 Quyền tự chủ hoạt động nghiên cứu khoa học 3.2.1.5 Quyền tự chủ hợp tác quốc tế 3.2.1.7 Quyền tự chủ tổ chức, nhân 3.2.2 Thực trạng công tác quản trị trường điều kiện tự chủ 3.2.2.1 Về Hội đồng trường 3.2.2.2 Về công tác kiểm định, xếp hạng trường 3.2.2.3 Về trách nhiệm giải trình sở giáo dục đại học 17 Chƣơng CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ CỦA CÁC SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 Các quan điểm nguyên tắc đề xuất giải pháp thực quyền tự chủ Thứ nhất, đảm bảo tuân thủ quán quan điểm Đảng tăng cường quyền tự chủ cho sở giáo dục đại học công lập Thứ hai, mở rộng quyền tự chủ gắn liền với tự chịu trách nhiệm giải trình sở giáo dục đại học Thứ ba, quyền tự chủ phải gắn với với kết kiểm định chất lượng giáo dục đại học Thứ tư, giải pháp thực phải đảm bảo tính cấu trúc – hệ thống Thứ năm, giải pháp phải đảm bảo tính kế thừa phát triển Thứ sáu, giải pháp phải đảm bảo tính khả thi Thứ bảy, giải pháp phải đảm bảo tính hiệu Thứ tám, giải pháp đưa phải phù hợp với thông lệ quốc tế 4.2 Các giải pháp thực quyền tự chủ sở giáo dục đại học cơng lập Nhóm giải pháp thể chế: Thứ nhất, Quốc hội sửa đổi Luật Giáo dục đại học hoàn thiện thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đại học sau sửa đổi Đề xuất xem xét sửa đổi luật li n khác Luật Đầu công, Luật Viên chức v.v để trường đại học thực tự chủ thực Thứ hai, cần thay đổi quản lý Nhà nước theo hướng Nhà nước quy định khung trình độ quốc gia, chuẩn kỹ 18 nghề nghiệp quốc gia để từ sở giáo dục đại học xây dựng mục ti u đào tạo, chuẩn đầu cho người học đáp ứng chuẩn nói trên, từ sở giáo dục đại học hoàn toàn tự chủ việc tổ chức đào tạo Thứ ba, cần đổi phương pháp quản lý nhà nước giáo dục đại học theo hướng chuyển từ chế quản lý tập trung sang phân cấp mở rộng quyền tự chủ cho trường đại học Nhà nước nên thay đổi từ vai trò “người lái đò” sang vai trò định hướng cho phát triển, chuyển từ kiểm soát sang giám sát thơng qua sách kiểm định chất lượng phân bổ ngân sách nhà nước đảm bảo tính hiệu hiệu lực việc thực thi vai trò quản lý Nhóm giải pháp thực quyền tự chủ cụ thể: Thứ nhất, giao quyền tồn cơng tác tuyển sinh cho nhà trường Bộ Giáo dục Đào tạo cần giao cho trường quyền định tiêu tuyển dựa tín hiệu thị trường lao động hệ thống đảm bảo chất lượng với tiêu chí chung Bộ Giáo dục Đào tạo quy định, định hình thức phương thức tuyển sinh phù hợp với lực trường Thứ hai, Bộ Giáo dục Đào tạo cần sớm bỏ quy định chương trình khung thời gian bắt buộc đào tạo Các trường cần tự chủ việc xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với lực đầu vào sinh vi n Nhà nước cần kế hoạch hỗ trợ trường việc đào tạo mơn trị nước ta, cần xác định môn khoa học lý luận trị khơng phải học trị đơn Thứ ba, Xây dựng hướng dẫn cụ thể nội dung chi cho khoa học công nghệ theo Nghị định số 99/2014/NĐ-CP Nghị định số 73/2015/NĐ-CP (ví dụ, chi lương cho nghi n cứu viên, nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học trẻ tiềm năng, chi đầu sở vật chất…) Cần cải tiến việc quản lý hạng mục chi theo hướng tăng 19 cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm chủ nhiệm đề tài, khuyến khích áp dụng chế khốn dựa sản phẩm đầu nghiên cứu khoa học Khuyến khích trường thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ để gắn kết gi a nghiên cứu khoa học thực tế; tăng cường lực thương mại hố kết quả, cơng trình nghiên cứu khoa học trường Thứ tư, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/08/2004 Bộ Tài việc ban hành Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế tốn quan, đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước nhằm phù hợp với đơn vị nghiệp tự chủ chi thường xuyên chi đầu theo hướng thành lập Ban kiểm sốt tài trực thuộc Hội đồng trường, nhân Hội đồng trường bổ nhiệm Điều giúp nâng cao vai trò giám sát Hội đồng trường đồng thời đảm bảo tính cơng khai minh bạch, trách nhiệm giải trình tài Hiệu trưởng Hội đồng trường, cán bộ, công nhân vi n, người học Thứ năm, xây dựng thông hướng dẫn cụ thể việc sử dụng nguồn tài huy động nguồn thu khác, đồng thời xác định nh ng khoản cần đóng thuế, nh ng khoản khơng cần đóng thuế Xây dựng hồn thiện sách ưu đãi thuế sở Giáo dục đại học sách ưu đãi đơn vị xã hội hóa theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP miễn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp khoản thu học phí, lệ phí v.v Tiến hành việc giao tài sản cho trường theo qui định Luật số 09/2008/QH quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sẽ thay Luật số 15/2017/QH14 quản lý sử dụng tài sản cơng hiệu lực thi hành từ 01/01/2018) để nhà trường chủ động việc liên doanh, liên kết, góp vốn với đơn vị, tổ chức khác Hình thành cơng ty quản lý vốn nhà nước sở Giáo dục đại học công lập để bảo tồn vốn sở giáo dục cơng lập (giống cách làm bãi bỏ chế chủ quản 20 doanh nghiệp nhà nước trước đây) Thứ sáu, Điều chỉnh mức thu phí với mục tiêu học phí tiến tới bù đắp chi phí đào tạo cần thiết để đạt chất lượng đáp ứng yêu cầu đặt ra; chuyển học phí từ danh mục tính phí sang tính giá dịch vụ Xây dựng hướng dẫn thực chế giá dịch vụ Giáo dục đại học theo Luật Phí lệ phí số 97/2015/QH13 hiệu lực từ ngày 01/01/2017 nguyên tắc giá phải tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý chi phí khấu hao tài sản cố định tích lũy Đối với dịch vụ khác thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo (Dịch vụ nghiệp cơng sử dụng ngân sách nhà nước dịch vụ không sử dụng ngân sách nhà nước) cần hướng dẫn sở Giáo dục đại học tự chủ thực mức thu theo chế giá dịch vụ hợp lý Thứ bảy, triển khai, hướng dẫn thực phương thức nhà nước đặt hàng đào tạo, bước tiến tới thực phương thức đấu thầu đào tạo từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước nhằm tạo lập sân chơi cạnh tranh bình đẳng gi a sở Giáo dục đại học theo tiêu chí chất lượng, cơng hiệu quả, lợi cho nhà nước, cho người học Phương thức tạo khuôn khổ cạnh tranh thật công gi a trường đại học theo tinh thần Luật Giáo dục đại học Nghị định số 69/2008/NĐ-CP sách khuyến khích xã hội hoá hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hố, thể thao, mơi trường Thứ tám, rà soát, đánh giá phù hợp Luật đầu công với chế tự chủ Giáo dục đại học Việc đầu cho trường nên áp dụng chế trọn gói theo dự án Các dự án quy mô lớn, cần hỗ trợ nhà nước, Bộ Kế hoạch Đầu cần hướng dẫn sở Giáo dục đại học tự chủ đề xuất dự án đầu để thẩm định, tổng hợp vào kế hoạch đầu công trung hạn trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định hàng năm bố trí kế hoạch vốn đầu cho sở Giáo dục đại học tự chủ để triển khai thực Thứ chín, xây dựng chế/qui định việc dụng tài sản 21 công sở Giáo dục đại học công lập thành lập đơn vị liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khác để tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gắn với đào tạo theo nguyên tắc bảo toàn vốn, tài sản nhà nước, bù đắp chi phí tích lũy Thứ mười, rà sốt, sửa đổi, bổ sung văn quy định tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, quản lý viên chức người lao động sở Giáo dục đại học phù hợp với mơ hình tự chủ đại học xem xét bãi bỏ cách công chức trường đại học tự chủ; cân nhắc việc mở rộng/bãi bỏ quy định độ tuổi cho chức danh quản lý Cân nhắc việc cho phép trường tự chủ lựa chọn việc áp dụng Luật lao động thay Luật viên chức, cho phép trường định chế độ, sách thu hút, đãi ngộ, công chức, viên chức người lao động Đơn giản hoá thủ tục cấp giấy phép lao động cho chuy n gia nước Thứ mười một, xây dựng lộ trình điều kiện để dần xoá bỏ chế “cơ quan chủ quản” chế xin cấp phép công tác chuyên môn, nhân sự, tài với trường đại học tự chủ Khái niệm “cơ quan chủ quản” cần định nghĩa lại Các trường đại học tự chủ chịu quản lý nhà nước Bộ Giáo dục Đào tạo hoạt động giáo dục, đồng thời chịu kiểm tra, tra giám sát Bộ Giáo dục Đào tạo Từ đến 2020, thí điểm xoá bỏ chế “cơ quan chủ quản” số trường thí điểm tự chủ thành cơng dựa việc trường đăng kí xây dựng đề án điều kiện kiểm định chất lượng, trách nhiệm giải trình; cơng khai, minh bạch thông tin điều kiện đảm bảo chất lượng chất lượng đầu trình đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng Thứ mười hai, hoàn thiện hướng dẫn theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sở Giáo dục đại học ban hành; rà soát, sửa đổi, bổ sung trình cấp thẩm quyền ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn, 22 quy chuẩn chất lượng, chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ giáo dục đào tạo thực chế tự chủ Bên cạnh đó, tiến hành sửa đổi, bổ sung, ban hành văn quy phạm pháp luật phạm vi thẩm quyền li n quan đến tự chủ đại học nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất, đồng cho trường đại học thực chế tự chủ Trước mắt tập trung vào việc rà sốt, sửa đổi, ban hành thơng hướng dẫn thực chế tự chủ chờ đợi điều chỉnh luật nghị định Thứ mười ba, thực triệt để với tinh thần trách nhiệm cao chức quản lý nhà nước sở Giáo dục đại học tiến hành tự chủ đặc biệt công tác tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hoạt động cung ứng dịch vụ Giáo dục đại học Thực kiểm định chất lượng đào tạo sở Giáo dục đại học chương trình đào tạo; khuyến khích sở Giáo dục đại học tham gia xếp hạng tổ chức xếp hạng Giáo dục đại học phù hợp, ưu tiên tổ chức xếp hạng quốc tế; công bố công khai kết xếp hạng nhằm tạo lòng tin cho xã hội đồng thời khuyến khích cạnh tranh lành mạnh để nâng cao chất lượng đào tạo gi a trường hệ thống Giáo dục đại học nói chung trường tự chủ nói riêng KẾT LUẬN Quyền tự chủ sở giáo dục đại học công lập nước ta vấn đề xã hội ban ngành quan tâm, phải giao quyền tự chủ cho sở giáo dục đại học góp phần nâng cao hiệu hoạt động sở giáo dục đại học, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước giáo dục đào tạo mấu chốt vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực quốc tế Việc nghiên cứu quyền tự chủ sở giáo dục đại học công lập bối cảnh hoàn toàn cần thiết kịp thời, sở để đề xuất 23 giải pháp tăng cường quyền tự chủ cho sở giáo dục đại học cơng lập, góp phần đổi phương thức quản lý nhà nước giáo dục đại học Qua nghiên cứu, luận án làm rõ vấn đề lý luận li n quan đến tự chủ đại học, quyền tự chủ đại học, điều kiện thực quyền tự chủ đại chế quản trị điều trị giao quyền tự chủ cho sở giáo dục đại học công lập Luận án n u lược sử vấn đề tự chủ đại học giới, tự chủ đại học gắn với mơ hình quản trị đại học khác giới kinh nghiệm số quốc gia tương ứng với mơ hình quản trị đại học n cạnh luận án phân tích thực trạng thực quyền tự chủ sở giáo dục đại học công lập nay, gồm thực trạng ban hành pháp luật li n quan đến quyền tự chủ, thực trạng thực quyền tự chủ cụ thể thực trạng thực chế quản trị trường đại học chế thực kiểm định chất lượng xếp hạng trường Qua n u bật số thành tựu nh ng điểm hạn chế định, với nh ng nguyên nhân khách quan chủ quan nh ng hạn chế tr n Thơng qua đó, luận án đề nh ng giải pháp cho việc tăng cường quyền tự chủ cho trường, luận án n u nh ng nguyên tắc cho việc đề xuất nh ng giải pháp chung mang tính vĩ mơ nh ng giải pháp cụ thể cho việc thực quyền tự chủ, giải pháp tăng cường chế quản trị nhà trường điều kiện thực quyền tự chủ nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước giáo dục đại học Nhìn chung luận án giải hầu hết mục tiêu, yêu cầu đề việc làm sáng tỏ nh ng điểm mấu chốt, quyền tự chủ thực trạng thực quyền tự chủ sở giáo dục đại học công lập Hy vọng giải pháp đưa luận án nguồn tham khảo để quan quản lý nhà nước sử dụng q trình điều chỉnh sách pháp luật giai đoạn tới 24 CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ ĐƢỢC CƠNG BỐ Bàn phân tầng xếp hạng đại học theo Luật Giáo dục đại học NCS.ThS Nguyễn Trọng Tuấn Tạp chí Giáo dục Xã hội số 45 (106), tháng 12/2014 Vấn đề tự chủ tài sách khơng thu học phí sinh vi n sư phạm Nguyễn Tiến Công, Nguyễn Trọng Tuấn Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia ộ Giáo dục Đào tạo tổ chức Tháng 12/2017 Quyền tự chủ sở giáo dục đại học công lập Nguyễn Trọng Tuấn Tạp chí cơng thương số – tháng 5/2018 Quyền tự chủ sở giáo dục đại học công lập – Kinh nghiệm quốc tế thực tiễn Việt Nam Nguyễn Trọng Tuấn Tạp chí cơng thương số – tháng 6/2018 25 ... 2: Cơ sở lý luận quyền tự chủ sở giáo dục đại học công lập Chương 3: Thực trạng quyền tự chủ sở giáo dục đại học công lập Việt Nam Chương 4: Các giải pháp tăng cường quyền tự chủ sở giáo dục đại. .. chuẩn quyền tự chủ sở giáo dục đại học công lập nước ta dẫn đến nh ng khó khăn triển khai quyền tự chủ sở giáo dục đại học công lập nước ta Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài Quyền tự chủ sở giáo dục. .. trình sở giáo dục đại học 17 Chƣơng CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ CỦA CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 4.1 Các quan điểm nguyên tắc đề xuất giải pháp thực quyền tự chủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập hiện nay tt , Quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập hiện nay tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay