Văn học dân gian cao lan nhìn từ văn hóa tộc người tt

26 14 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 09:39

1 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN BA VĂN HỌC DÂN GIAN CAO LAN NHÌN TỪ VĂN HĨA TỘC NGƢỜI Chuyên ngành: Văn học dân gian Mã số: 9.22.01.25 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐỖ LAI THÚY HÀ NỘI, 2018 Cơng trình đƣợc hồn thành tại: HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Lai Thúy TS Bùi Thị Thiên Thai Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện, họp Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội vào hồi…….giờ…….phút, ngày…….tháng…….năm 2018 Có thể tìm hiểu luận án Thư viện: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Học viện Khoa học Xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Người Cao Lan sinh sống khu vực Trung du miền núi phía Bắc Việt Nam, tập trung đông Tuyên Quang Cũng giống tộc người thiểu số khác, Cao Lan có kho tàng văn học dân gian phong phú, đa dạng, gắn liền với đặc trưng văn hóa tộc người Tuy nhiên, đến văn học dân gian Cao Lan chưa nghiên cứu tổng thể, đặc biệt, chưa có nghiên cứu văn học dân gian Cao Lan từ góc độ văn hóa tộc người Trước tình hình đó, hàng loạt câu hỏi đặt cần giải đáp: Từ cạnh khía văn hóa tộc người, ta khám phá văn học dân gian người Cao Lan? Ngược lại, qua văn học dân gian, ta nhận biết thêm văn hóa Cao Lan? Đặt khơng gian văn hóa tộc người, văn học dân gian góp phần giúp Cao Lan xác định vị mối quan hệ với tộc người khác nào? Và đặc biệt, qua việc giải nghi vấn này, ta định hình sắc văn hóa Cao Lan? Nghiên cứu Văn học dân gian Cao Lan từ văn hóa tộc người nhìn nội – ngoại quan, sử dụng tri thức văn hóa tộc người để minh giải tượng văn học, qua đưa phương cách giải đáp vấn đề nêu Nghiên cứu xuất phát từ thực tiễn mai nhanh chóng văn hóa Cao Lan năm gần Vì thế, luận án tận dụng hoạt động thực địa để nghiên cứu, mong góp vào hiểu biết, chiều sâu, văn học dân gian Cao Lan tộc người Cao Lan Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích Nghiên cứu văn học dân gian Cao Lan từ văn hóa tộc người, luận án hướng tới vận dụng văn hóa học cơng cụ, lấy tri thức văn hóa tộc người để lí giải tượng văn học dân gian Qua thao tác đó, luận án góp phần khẳng định mối quan hệ văn học dân gian văn hóa tộc người tính tương tác đa chiều biện chứng, đồng thời hiểu thêm đặc điểm văn hóa đời sống đặc điểm tâm thức người Cao Lan 2.2 Nhiệm vụ - Nghiên cứu lí thuyết văn học dân gian, văn hóa tộc người, khơng gian xã hội cơng cụ tảng làm sở lí thuyết cho luận án Bên cạnh cần tìm hiểu vấn đề dân tộc học, nhân học, tâm lí học tộc người để bổ trợ lí thuyết q trình nghiên cứu - Phân tích, lí giải tượng văn học dân gian Cao Lan qua góc nhìn văn hóa tộc người Đây nhiệm vụ trọng tâm luận án - Định hình sắc văn hóa Cao Lan mối quan hệ với tộc người lân cận Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng: Văn học dân gian Cao Lan nhìn từ văn hóa tộc người 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về ngữ liệu khảo sát: Văn học dân gian Cao Lan phong phú đa dạng, bao gồm nhiều loại hình khác (dân ca, câu đố, tục ngữ, truyện kể, truyện thơ ) Trong phạm vi luận án, tập trung khảo sát hai loại hình văn học dân gian sưu tầm tương đối phong phú truyện cổ dân ca (sịnh ca) Cao Lan - Về phạm vi lí thuyết: Văn hóa tộc người khái niệm rộng, bao gồm yếu tố văn hóa cấu thành làm nên đặc trưng tộc người so với tộc người khác Trong phạm vi luận án, vận dụng quan điểm không gian xã hội G Condominas công cụ để khảo sát, soi chiếu vào tượng văn học dân gian Cao Lan - Về không gian/địa bàn khảo sát thực địa: Để thực luận án, tiến hành khảo sát người Cao Lan sinh sống tỉnh phía Bắc Tuyên Quang, Phú Thọ, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang trọng tâm Tuyên Quang Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu luận án 4.1 Phương pháp luận Tiếp cận văn học dân gian Cao Lan từ văn hóa tộc người, chúng tơi tn thủ tính hệ thống – tổng thể văn hóa tộc người Theo đó, luận án nhận định yếu tố văn hóa tộc người (kinh tế, xã hội, văn hóa ) có liên quan, tác động qua lại với người tộc người đó, qua đó, có liên hệ, tác động qua lại với theo cấu trúc định Mặt khác, quán triệt số nguyên tắc nghiên cứu văn hóa tộc người như: nguyên tắc tổng thể, nguyên tắc phân cấp, nguyên tắc phát triển 4.2 Phương pháp nghiên cứu Trong trình thực đề tài, sử dụng kết hợp phương pháp sau đây: - Phƣơng pháp tiếp cận văn hóa học: Từ nhìn văn hóa, chúng tơi tìm thấy mối quan hệ tương hỗ, biện chứng văn hóa văn học, sử dụng tri thức văn hóa để minh giải vấn đề văn học, mà văn học dân gian Cao Lan - Phƣơng pháp điền dã dân tộc học: Phương pháp thể hình thức tiến hành cụ thể: Một là, lấy quan sát thực địa làm sở thẩm định liệu có, đồng thời thu thập thêm liệu Hai là, vấn, trò chuyện cá nhân nhằm giúp tìm hiểu rõ nhận thức, thái độ, hành vi người địa phương vấn đề văn hóa tộc người mà họ thành viên - Phƣơng pháp so sánh: Bằng nhìn so sánh với tộc người lân cận (như Sán Chí, Tày, Nùng, Thái, Mường, H’mông…), luận án khái quát điểm tương đồng, khác biệt, mối liên hệ, giao lưu tiếp biến văn hóa, văn học tộc người, từ bước đầu định hình sắc Cao Lan - Phƣơng pháp nghiên cứu liên ngành: Để lí giải tượng văn học dân gian Cao Lan từ văn hóa tộc người, luận án cần vận dụng kết hợp tri thức nhiều ngành khoa học, văn hóa học, nhân học, ngơn ngữ học, xã hội học… Bên cạnh phương pháp nêu trên, phương pháp thống kê, phân loại, sơ đồ hóa sử dụng thao tác với nội dung cụ thể luận án Đóng góp khoa học luận án Luận án nghiên cứu văn học dân gian Cao Lan từ góc nhìn văn hóa tộc người; qua đó, tạo dựng tranh tổng thể văn học dân gian Cao Lan, đồng thời nhận diện đặc điểm sắc văn hóa Cao Lan mối quan hệ với tộc người lân cận Trong có nhiều hướng tiếp cận khác văn học dân gian nói chung văn học dân gian Cao Lan nói riêng, tiếp cận khơng gian xã hội thử nghiệm hướng nghiên cứu đối tượng vốn trở nên quen thuộc - văn học dân gian Cao Lan Ý nghĩa lí luận thực tiễn luận án - Về lí luận: Luận án cung cấp hướng tiếp cận nghiên cứu văn học dân gian từ góc độ văn hóa tộc người Cách tiếp cận khơng đồng với cách tiếp cận văn hóa nói chung, văn hóa chung cho cộng đồng tộc người, văn hóa tộc người xác định dấu ấn, sắc văn hóa tộc người phân biệt với tộc người khác - Về thực tiễn: Luận án cung cấp thêm hiểu biết Cao Lan, qua góp phần vào việc bảo tồn văn hóa tộc người Luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên chuyên ngành ngữ văn, văn hóa học, nghiên cứu tộc người Cao Lan văn hóa tộc người nói chung Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, nội dung luận án triển khai thành chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu sở lí luận Chương 2: Khái quát văn học dân gian Cao Lan Chương 3: Văn học dân gian Cao Lan nhìn từ khơng gian sinh tồn Chương 4: Văn học dân gian Cao Lan nhìn từ khơng gian thiêng Chƣơng TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ LUẬN 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Về nguồn gốc lịch sử tộc người Cao Lan Việt Nam Với vị trí chiến lược đặc biệt trầm tích văn hóa độc đáo, từ lâu Việt Nam thu hút quan tâm nghiên cứu học giả nước Với tộc người Cao Lan, vào đầu năm 1900, học giả người Pháp (đáng kể Bonifacy) quan tâm điều tra, khảo sát nguồn gốc tộc người, đặc điểm đất đai, canh tác số nét văn hóa truyền thống Cao Lan Ở Việt Nam, đến nay, nghiên cứu thống rằng, Cao Lan tộc người vốn từ Trung Quốc (khu vực Quảng Đông, Quảng Tây) di cư sang Việt Nam vào cuối đời nhà Minh, đầu thời nhà Thanh cách khoảng 300 – 400 trăm năm (khoảng năm 1640 – 1660) Tuy nhiên vấn đề q trình tộc người Cao Lan nhiều giả thuyết, việc xác định nguồn gốc tộc người Cao Lan mối quan hệ với tộc người khác di cư sang Việt Nam 1.1.2 Về thành phần tộc người tộc danh Cao Lan Qua việc tổng quan liệu, khái quát quan điểm có thành phần tộc người tộc danh Cao Lan nhóm sau: - Nhóm thứ nhất: Cao Lan phận thuộc nhóm Mán (tức nhóm Dao) Tiêu biểu cho nhóm nghiên cứu quan điểm tác giả: Lê Quý Đôn, Lã Văn Lô, Nguyễn Trắc Dĩ, Mạc Đường, Đặng Nghiêm Vạn - Nhóm thứ hai: Cao Lan tộc người riêng biệt, không liên quan đến Mán (hay Dao) Tiêu biểu quan điểm Chu Quang Trứ, Phù Ninh - Nguyễn Thịnh, Nguyễn Văn Lợi - Nhóm thứ ba: Cao Lan Sán Chí tộc người Tiêu biểu ý kiến Bế Viết Đẳng, Nguyễn Nam Tiến, Nguyễn Xuân Cần, Trần Văn Lạng - Nhóm thứ tư: Cao Lan Sán Chí hai tộc người độc lập Tiêu biểu ý kiến Phạm Hoằng Quý (Đại học Dân tộc Quảng Tây – Trung Quốc), Nguyễn Khắc Tụng, Khổng Diễn, Trần Bình, Nguyễn Văn Lợi 1.1.3 Về văn hóa Cao Lan Cho đến nay, cơng trình nghiên cứu trực tiếp khái quát văn hóa Cao Lan kể đến như: Văn hóa truyền thống Cao Lan (Phù Ninh - Nguyễn Thịnh, 1999), Dân tộc Sán Chay Việt Nam (Khổng Diễn - Trần Bình, 2003), Văn hóa Cao Lan (Lâm Q, 2004) Các cơng trình tạo dựng khơng gian văn hóa đặc thù Cao Lan qua hai phương diện: văn hóa vật chất/vật thể văn hóa tinh thần/phi vật thể Các nghiên cứu văn hóa vật chất người Cao Lan (đất đai – nhà ở, công cụ sản xuất, canh tác tập quán canh nông, trang phục…) cho thấy, “phần vật thể người Cao Lan trước nâng lên thành vật thể văn hóa dạng thơ sơ Nó xuất phát từ sáng tạo người hay nhóm người trước nhu cầu sống (…) Văn hóa vật thể người Cao Lan xuất hiện, tồn phát triển đồng thời với tiến trình phát triển, duy, trí thơng minh họ (…) Văn hóa vật thể người Cao Lan xếp vào diện văn hóa vật thể thơng Minh” Nhận định Lâm Quý làm bật phát triển văn hóa vật thể gắn liền với đặc điểm duy, trình độ phát triển người Cao Lan Về văn hóa tinh thần: Các nghiên cứu đề cập đến vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng số lễ tục người Cao Lan; cấu gia đình, dòng họ hương ước làng người Cao Lan; ngôn ngữ văn nghệ dân gian; lễ hội truyền thống người Cao Lan… 1.1.4 Về văn học dân gian Cao Lan Cho đến nay, số đề tài, luận văn, luận án nghiên cứu số thể loại cụ thể, hầu hết nghiên cứu giới thiệu văn học dân gian phận văn nghệ dân gian Cao Lan Về nội dung này, phải nói đến cơng sức sưu tầm giới thiệu Lâm Q, Ngơ Văn Trụ… Bên cạnh số luận văn, luận án Lê Hồng Sinh (Khảo sát đặc điểm truyện thơ Cao Lan “Kó Lau Slam”, 2003), Triệu Thị Linh (Ngơn từ nghệ thuật xình ca Cao Lan, 2008), Đặng Thị Hường (Thơ ca dân gian Cao Lan từ góc nhìn văn hóa, 2015), Bùi Thị Mai Lan (Sình ca người Cao Lan Phú Thọ, 2017)… 1.1.5 Nghiên cứu văn học từ góc nhìn văn hóa Đến nay, tiếp cận văn học từ góc nhìn văn hóa trở nên tương đối quen thuộc, có tiểu luận, chuyên luận xuất bản, phải kể đến Hồ Xuân Hương – Hoài niệm phồn thực (2008) Đỗ Lai Thúy, Tiếp cận văn học từ góc nhìn văn hóa (2013) Lê Nguyên Cẩn, Nghiên cứu văn học dân gian từvăn hóa dân gian (2018) Nguyễn Thị Bích Hà, Những chuyên luận cung cấp cho chúng tơi vấn đề lí thuyết, phương pháp đặc biệt thao tác nghiên cứu Bên cạnh có nhiều luận văn, luận án thực Văn xuôi Nguyễn Tn Hồng Phủ Ngọc Tường từ góc nhìn văn hóa (Ngơ Minh Hiền, 2009), Thơ Hồng Cầm từ góc nhìn văn hóa (Lương Minh Chung, 2012), Thơ Nguyễn Duy từ góc nhìn văn hóa, (Trần Thị Lệ Minh, 2013), Thơ ca dân gian Mơng từ góc nhìn văn hóa (Hùng Thị Hà, 2015) Như vậy, nghiên cứu văn học từ góc nhìn văn hóa khơng phải hướng nghiên cứu mới, với luận văn, luận án nêu trên, bên cạnh đóng góp định, tồn hạn chế thao tác, chủ yếu tìm chủ đề văn hóa văn học chưa thật lí giải tượng văn học đặc điểm/tri thức văn hóa 1.1.6 Về văn học dân gian Cao Lan từ góc nhìn văn hóa Về văn học dân gian Cao Lan, đến có số cơng trình, luận án nghiên cứu số thể loại, đáng kể luận án Thơ ca dân gian Cao Lan từ góc nhìn văn hóa Đặng Thị Hường (bảo vệ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 2015) 1.2 Cơ sở lí luận Trong phần Phạm vi nghiên cứu, xác định: luận án vận dụng quan điểm không gian xã hội G Condominas công cụ để khảo sát, soi chiếu vào tượng văn học dân gian Cao Lan Để thực ý tưởng này, luận án cần mối tương quan không gian xã hội văn hóa tộc người, khơng gian xã hội văn học dân gian, đặc biệt phương diện không gian xã hội Trong q trình phân tích mối quan hệ không gian xã hội để soi chiếu vào kiện ngữ văn cụ thể, vận dụng số quan điểm xã hội học Emile Durkheim [60], quan điểm nhân học John Monaghan Peter Just [123], Marcel Maus [121], quan điểm văn hóa học J.Frazer [79], Robert Lowie [113], B.E Tylor [213], v.v… 1.2.1 Không gian xã hội mối tương quan với văn hóa tộc người Trong mối tương quan với văn hóa tộc người, khơng gian xã hội xác định cụ thể hóa đặc trưng/bản sắc tộc người qua mối quan hệ cụ thể Mặt khác, văn hóa tộc người thường giới hạn phạm vi tộc người, khơng gian xã hội có khả khái quát hóa tộc người, với đặc điểm/đặc trưng văn hóa 10 tương đồng tạo thành khơng gian rộng lớn hơn, cách mà Condominas làm Khơng gian xã hội vùng Đơng Nam Á Vì thế, khơng gian xã hội vừa mang tính cụ thể, vừa có sức khái qt hóa Tính cụ thể giúp định hình sắc văn hóa tộc người; tính khái quát cho thấy thống tộc người khơng gian rộng - khơng gian văn hóa vùng 1.2.2 Văn học dân gian mối quan hệ với không gian xã hội Văn học dân gian sáng tác ngôn từ, nên ln sáng tạo tái tạo đặc điểm văn hóa chủ thể sáng tạo người Trong mối quan hệ với yếu tố kể trên, người giữ vị trí trung tâm điều tiết mối quan hệ quanh Vì thế, văn học dân gian có mối quan hệ mật thiết với khơng gian xã hội với mối quan hệ mà thể Từ góc nhìn khơng gian xã hội thấy tính tổng thể văn học dân gian liên kết chặt chẽ với văn hóa tộc người 1.2.3 Những phương diện không gian xã hội G.Condominas chủ trương xem xét khía cạnh khơng gian xã hội cách lấy khía cạnh văn hóa khác Vì khía cạnh xem xét bị chồng lấn khía cạnh khác hệ thống Vì thế, việc định hình số khía cạnh không gian xã hội tương đối Theo đó, phương diện khơng gian xã hội cụ thể hóa qua mối quan hệ đặc thù người với thiên nhiên, người với người: - Về mối quan hệ với không gian thời gian - Về mối quan hệ với môi trường - Những mối quan hệ trao đổi cải - Những mối quan hệ giao tiếp ngôn ngữ - Những mối quan hệ họ hàng xóm giềng Tiểu kết chƣơng Những nghiên cứu khái quát trên, mức độ khác nhau, tạo dựng cách khái quát khơng gian văn hóa Cao Lan; cung cấp tri thức 12 2.1.2 Về phân loại truyện cổ Cao Lan Đến chưa có cơng trình đề cập đến việc phân loại truyện cổ Cao Lan, đặc biệt phân chia theo hệ thống thể loại thần thoại, truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngơn… thơng thường Trong nghiên cứu này, khái quát truyện sưu tầm theo chủ đề xếp thành nhóm truyện, bao gồm: - Nhóm truyện Trời - Đất lực lượng siêu nhiên (10 truyện) - Nhóm truyện quan hệ gia đình (28 truyện) - Nhóm truyện lao động sản xuất (03 truyện) - Nhóm truyện đấu tranh xã hội (04 truyện) (07 truyện lại, chúng tơi khơng xếp vào chủ đề trên) Việc phân chia nhóm truyện này, mặt phù hợp với hướng nghiên cứu đề tài (nhìn từ văn hóa tộc người); mặt khác tạo tranh khái quát duy, quan niệm người Cao Lan thiên nhiên, vũ trụ, đời sống lao động, mối quan hệ xã hội, qua nhận diện đặc thù văn hóa tộc người Dĩ nhiên cách phân chia theo hệ thống chủ đề không tránh khỏi điểm giao thoa yếu tố vài nội dung đan xen truyện Vì vậy, chúng tơi xác định phân chia mang tính tương đối 2.2 Dân ca Cao Lan 2.2.1 Cội nguồn tiếng hát Theo liệu viết tay Lâm Quý (do gia đình nhà thơ cung cấp cho chúng tơi), tất sịnh ca nhân dân truyền lại nàng Lưu Ba (Lưu Tam) sáng tác truyền lại cho đời sau Nhân vật này, trở thành thần Ca hát người Cao Lan Nàng Lưu Ba nhà thơ lớn, nữ nghệ sĩ dân gian có tài thời thượng cổ Nhưng qua nhiều thời kì lịch sử, tên tuổi nàng bị thất truyền, đến lại truyền thuyết nàng nhân dân tôn lên thành vị thần Ca hát 13 Truyền thuyết nàng Lưu Ba không tồn câu chuyện xa xưa mà hết, ln hữu đời sống tinh thần người Cao Lan Đặc biệt, việc thiêng hóa nhân vật thành thần Ca hát thơng tin ban đầu tộc người yêu ca hát, say mê ca hát, tôn thờ ca hát Họ yêu bằng/từ tiếng hát để cất tiếng hát đám cưới; họ cất tiếng hát cúng mụ cho đứa trẻ chào đời; họ hát mời thần Ca hát chứng giám việc làm nhà mới; họ hát đưa tiễn linh hồn cõi trời, v.v… Tiếng hát theo suốt đời người Cao Lan, trở thành nguồn sáng thiêng liêng văn hóa tộc người 2.2.2 Phân loại dân ca Cao Lan Việc phân loại dân ca (sịnh ca) Cao Lan có nhiều quan điểm, cách thức khác Căn vào ngữ liệu dân ca sưu tầm, giới thiệu xuất phát từ góc nhìn khơng gian xã hội, chúng tơi chia dân ca Cao Lan theo nhóm gắn với khơng gian, đối tượng tham gia mục đích cụ thể loại sau: (1) Sịnh ca ban đêm (2) Hát ghẹo (tềnh sà ca) ca thề (mầng ca) (3) Sịnh ca đám cưới (4) Sịnh ca lễ hội (5) Sịnh ca đám tang 2.2.3 Giới thiệu số loại sịnh ca Cao Lan Trong số năm loại sịnh ca kể trên, loại (1) loại (2) sưu tầm, in tập sách Dân ca Cao Lan [12] Tuy nhiên loại (1) có đêm hát thứ Trong luận án, bổ sung ngữ liệu cho số đêm hát Loại (3) có tập sách riêng, sưu tầm, lược dịch giới thiệu nội dung Loại (4), (5) khơng có sách riêng mà lồng ghép sách cúng gắn với nghi lễ cụ thể người Cao Lan Vì vậy, giới hạn dung lượng luận án giới hạn ngữ liệu, phần này, giới thiệu loại (1), (2) (3); loại (4) (5) chúng tơi giới thiệu lồng ghép phân tích chương luận án 14 2.2.3.1 Sịnh ca ban đêm Đây loại chiếm số lượng lớn kho tàng dân ca Cao Lan Mỗi đêm hát người Cao Lan chép lại thành tập sách, theo có 12 tập sách hát tương ứng với 12 đêm hát (hiện sưu tầm đêm hát) Mục đích đêm hát cách thức, q trình để đơi trai gái tìm hiểu Khi hát kéo dài nhiều đêm chứng tỏ trình độ người hát tình u gắn bó mà họ dành cho chân thành, sâu sắc Việc tổ chức hát ban đêm cá biệt với người Cao Lan mà kiện văn hóa phổ biến với nhiều tộc người Điều thú vị đêm hát người Cao Lan tính (hát theo sách), trình tự (hát theo thứ tự đêm) Hát ban đêm diễn thời gian nào, chủ yếu sau ngày mùa cấy hái (khoảng từ tháng Mười âm lịch hết tháng Giêng) Điều quan trọng là, hát giao dun khơng có tình cảm, ý tứ mà phải có thơng minh, hiểu biết đa dạng tri thức thiên nhiên, vũ trụ, đạo lí làm người Cũng vậy, đêm hát kiện bộc lộ đặc điểm văn minh tri thức tộc người người Cao Lan 2.2.3.2 Hát ghẹo (tềnh sà ca) ca thề (mầng ca) Đây hai loại ca giao duyên hát đường Đối với hát loại này, người già thường cho khơng thức, thiếu trang trọng, chí có người cho thiếu đứng đắn Thực tế ca ngồi đường mang đầy đủ tính dân gian truyền miệng tính ứng tác tự nhiên người hát Về khơng gian thời gian ca ngồi đường khơng bị hạn chế nào, không cần lúc nông nhàn bỏ hàng đêm nhiều đêm sịnh ca ban đêm Trái lại, hát linh hoạt Trai, gái gặp buổi chợ phiên, hội hè, đình đám, hát Tềnh sà ca ca chủ yếu nam hát vạch tội phụ tình thất hứa cô gái Tềnh sà ca kể lể tập trung tủi nhục, bất công mà xã hội cũ đem đến cho người gái, từ gây cho gái nỗi dằn vặt tâm hồn, day dứt tình cảm tủi nhục thể xác 15 Mầng ca tức ca thề hát đôi trai gái có qng thời gian tìm hiểu Sự tìm hiểu từ lâu vừa nhen nhóm, chưa thực gắn bó Nếu tềnh sà ca, lời hát đầy u uất chua xót mầng ca lại sáng, tươi mát, nhẹ nhõm tâm tình 2.2.3.3 Sịnh ca đám cưới Với người Cao Lan, hát sịnh ca đám cưới truyền thống yêu cầu bắt buộc, nhà trai nhà gái hát bị chê cười cho không tôn trọng Hát đám cưới người Cao Lan có sách hát riêng tổ chức thành nhiều chặng Cũng giống số tộc người khác (Tày, Nùng, Mường, Sán Chí…), thủ tục đám cưới người Cao Lan hát hát chào hỏi, hát xin vào nhà, trao lễ vật, xin dâu, mời trầu, mời rượu… Tham dự đám cưới khơng có nhà trai, nhà gái mà có bốn bên làng xóm, đến chúc phúc cho đôi bạn, đến để xem hát sịnh ca Bởi thế, đám cưới người Cao Lan không đơn công việc hai gia đình mà thật trở thành ngày hội làng bản, hình thức sinh hoạt văn hóa đầy tính cộng đồng 2.3 Tục ngữ, câu đố, truyện thơ 2.3.1 Tục ngữ Lâm Quý người có cơng sưu tầm, giới thiệu tục ngữ người Cao Lan Thế thật đáng tiếc, cơng tác dang dở ơng qua đời Vì vậy, đến nay, thể loại văn học chưa giới thiệu đầy đủ số phần sơ lược sách Lâm Quý (26 câu), phần phụ lục luận án Đặng Thị Hường (79 câu) Như vậy, số lượng câu đố người Cao Lan phong phú Nếu tiếp tục dày cơng sưu tầm nghiên cứu kĩ lưỡng, ngữ liệu quan trọng để qua thấy đặc điểm bật tri thức tộc người qua tục ngữ người Cao Lan 2.3.2 Câu đố Trong kho tàng văn học dân gian Cao Lan, câu đố phận không tạo nên phong phú thể loại văn học, mà thể đa dạng tri thức dân 16 gian Cao Lan Nếu sịnh ca chủ yếu thể ban đêm, câu đố sử dụng ban ngày, thường buổi trưa, lúc nghỉ ngơi sau buổi sáng lao động Nội dung câu đố phong phú, vật, tượng đời sống sinh hoạt phong tục tập quán lao động sản xuất đồng bào Từ quan sát đặc điểm, tính chất vật, tượng, người Cao Lan khái quát thành câu đố vừa dí dỏm, vừa uyên thâm, thể tinh tế, thông minh người đố người giải đố Cũng giống tục ngữ, câu đố người Cao Lan giới thiệu sơ lược chưa nghiên cứu chuyên sâu 2.3.3 Truyện thơ Truyện thơ người Cao Lan khơng nhiều, chủ yếu cải biên, nâng cao số truyện kể thành truyện thơ truyện Kó Lau Slam, Sằm Sừ, Chàng Út ơng Trời Bên cạnh đó, theo Lâm Q có thêm truyện như: Sáu Vênh, Cam Lò (chưa sưu tầm được) Như thế, nói so với thể loại khác truyện kể, dân ca, truyện thơ người Cao Lan hẳn dung lượng Những truyện thơ có gắn liền với tên tuổi Lâm Quý – nhà thơ người Cao Lan thời điểm Tiểu kết chƣơng Những khái quát cách để nhận diện tranh toàn cảnh văn học dân gian Cao Lan Trong tranh chung đó, thấy truyện cổ dân ca hai loại hình chiếm ưu Vì thế, luận án, tập trung nhiều vào ngữ liệu thuộc truyện cổ dân ca Cao Lan Trong hai loại hình ưu trội nêu thực tế, dân ca sử dụng phổ biến thân dân ca ln chiếm vị trí quan trọng đời sống tinh thần người Cao Lan Điều liên quan trực tiếp đến giả thuyết mà nêu: Cao Lan tộc ngƣời yêu ca hát Trong xã hội truyền thống, hát sịnh ca yêu cầu bắt buộc chàng trai, cô gái muốn kết duyên vợ chồng Bởi sịnh ca khơng phương thức tâm tình, mà quan trọng hơn, biểu tâm tính, trí tuệ người Sịnh ca, biểu văn minh Cao Lan 17 Chƣơng VĂN HỌC DÂN GIAN CAO LAN NHÌN TỪ KHƠNG GIAN SINH TỒN 3.1 Một nhận thức không gian sinh tồn Thuật ngữ không gian sinh tồn hiểu phương diện không gian xã hội, chứa đựng mối quan hệ người với không gian thời gian, với môi trường tự nhiên; người với người qua hình thức trao đổi, quan hệ hàng xóm láng giềng qua việc tổ chức xã hội giao lưu văn hóa Không gian sinh tồn lúc đồng với không gian lãnh thổ - địa lí mà khu biệt mối quan hệ cụ thể, gắn liền với đặc điểm văn hóa tộc người Vì vậy, tộc người có khơng gian đặc thù q trình sinh sống họ 3.2 Văn học dân gian Cao Lan nhìn từ mối quan hệ không gian sinh tồn Văn học dân gian, với tính nơi hội tụ đầy đủ mối quan hệ không gian sinh tồn tộc người Sự hữu trực tiếp hay gián tiếp mối quan hệ cho thấy quy chiếu sắc nhạy loại hình văn hóa với tượng tự nhiên, kinh tế, xã hội Ngược lại, từ đặc điểm không gian, thời gian tác động đến sáng tạo nghệ thuật tộc người Những ánh xạ cách thức để tộc người lưu giữ đặc sắc văn hóa, nếp nghĩ mình, để rồi, mơi trường định, cất lên lời ca, trang huyền thoại lịch sử, văn hóa tộc người 3.2.1 Các mối quan hệ [của người] với không gian thời gian Trong mối quan hệ thời gian - khơng gian, người Cao Lan có hình dung tầng khơng gian tính chất liên hồn chúng Mặt khác, cách nói thời gian ln gắn liền với không gian trạng thái tâm lí gắn liền với ý thức sinh tồn người Trong hoàn cảnh cụ thể (như truyện), mối quan hệ cho thấy nhận thức nguyên sơ người thời gian không gian, trời – đất – rừng – sông, không gian gắn liền với sinh tồn tộc người (phân tích 18 qua truyện: Chàng Út ông trời, Truyện trứng tiên, Hai anh em tài giỏi, Sự tích người Cao Lan núi cao số dân ca) 3.2.2 Các mối quan hệ [của người] với môi trường tự nhiên Các mối quan hệ với môi trường trước hết quan hệ tộc người với môi trường tự nhiên, thiên nhiên, sản phẩm q trình tích lũy kinh nghiệm sở khai thác môi trường sống, đồng thời ứng phó để thích nghi với mơi trường Quan hệ liên quan trực tiếp đến việc lựa chọn địa bàn sinh sống; đến tương tác người thiên nhiên; đến hiểu biết tộc người mơi trường đó; đường cách thức mà người tác động đến tự nhiên (truyện: Sự tích núi Ba Vì Tam Đảo, Vì phải gặt lúa, Sự tích hạt lúa, Cha người thợ săn, Sự tích ngơi nhà trâu thần, Cô gái nghèo chàng tiên lợn, Chàng mồ côi lấy vợ tiên Kó Lau Slam số dân ca) 3.2.3 Các mối quan hệ [của người] thông qua trao đổi Sống môi trường tự nhiên buộc phải thích nghi với tự nhiên khiến người Cao Lan nhiều tộc khác hình thành cách ứng xử riêng để trì cộng đồng Sự hình thành trời đất người Cao Lan nhận thức trạng thái hài hòa với thiên nhiên (Ông Trời, bà Đất) Trong vận động tất yếu đời sống xã hội, mối quan hệ hình thành để thay quan hệ cũ Khơng phải trao đổi để có hài hòa nữa, mà trao đổi nhiều nguyên tắc sống người (Hồng tử rắn, Truyện trứng tiên) Trong nhân, quan hệ trao đổi có chức gắn kết hai dòng họ (bài ca đám cưới) 3.2.4 Các mối quan hệ gia đình, họ hàng, xóm giềng - Quan hệ gia đình, họ hàng - Tính tơn ti, trật tự: Gia đình yếu tố xã hội tạo nên làng người Cao Lanngười Cao Lan trước thường tồn hai loại gia đình: gia đình lớn gia đình nhỏ Quyền lực người chủ gia đình dù thực mức độ khác điều khơng phủ nhận được, điều có sức mạnh gắn kết gia đình từ nhiều hệ, nhiều hồn cảnh (truyện Kó Làu Slam dân ca) 19 - Quan hệ xóm giềng - Luật tương trợ tính cố kết cộng đồng: Quan hệ họ hàng, khía cạnh sở quan hệ xóm giềng (thực tế xã hội xưa, có làng tạo nên từ họ gồm nhiều gia đình) Ngược lại, nhiều tính chất họ hàng không đơn huyết thống, thơng gia, mà với thân tình dân làng, họ coi họ hàng Với tộc người di cư từ nơi khác đến, việc xác lập quan hệ làng xóm nguyên tắc sống cộng đồng họ 3.3 Không gian sinh tồn ý thức tộc ngƣời [ở ngƣời] Cao Lan Bên cạnh đặc điểm ngôn ngữ văn hóa, ý thức tộc người xác định báo quan trọng, có ý nghĩa định đến tồn độc lập tộc người Bởi lẽ, ngơn ngữ, văn hóa tộc người dễ biến đổi tác động trình giao lưu, hội nhập, ý thức tộc người dường bền vững thay đổi Ý thức tộc người gắn liền với mối quan hệ khơng gian sinh tồn Đó ý thức tự coi thuộc tộc người định, thể qua yếu tố: thống tên gọi (tộc danh), ý niệm chung nguồn gốc lịch sử, tổ tiên vận mệnh lịch sử tộc người Tiểu kết chƣơng Nhìn tổng quan mối quan hệ không gian sinh tồn, soi chiếu vào ngữ liệu văn học dân gian, nhận thấy đặc điểm bật văn hóa Cao Lan, lực cộng sinh – thích ứng cách có ý thức Với tính chất mức độ khác nhau, mối quan hệ, người Cao Lan thể phẩm chất nguyên tắc sinh tồn Đặc biệt, từ điểm tựa văn học dân gian, cấp độ sâu hơn, tìm thấy ý niệm sâu kín, thiêng liêng tộc người không gian đặc biệt gắn liền với tâm thức người: không gian thiêng 20 Chƣơng VĂN HỌC DÂN GIAN CAO LAN NHÌN TỪ KHƠNG GIAN THIÊNG 4.1 Mối quan hệ khơng gian sinh tồn không gian thiêng Mối quan hệ định hình thân tồn loại không gian Thực tế cho thấy, vật tượng tồn không gian định Bản thân không gian không làm nên tính chất nó, mà ý niệm người tạo cho tính thiêng hay khơng thiêng Qua việc nhìn nhận mối quan hệ khơng gian sinh tồn không gian thiêng, mặt, thấy tính chất đồng hành hai loại khơng gian đời sống người; mặt khác, thấy chuyển giao loại không gian gắn liền với quan niệm tộc người, góp phần làm nên sắc tộc người 4.2 Khơng gian thiêng đời sống gia đình ngƣời Cao Lan 4.2.1 Ngôi nhà sàn: Bài ca sống Với ý niệm nhà Trâu thần, tâm thức người Cao Lan, nhà sàn không gian chứa đựng nhiều yếu tố thiêng liêng Vì có tính thiêng việc liên quan đến làm nhà cần chuẩn bị chu đáo phải có tham dự thầy cúng Từ việc chọn đất làm nhà, đến trình xây dựng ngơi nhà Vì quan niệm ngơi nhà thiêng, nên cần có kiêng kị nhà có quy định rõ ràng vị trí khơng gian ngơi nhà Ngôi nhà với sinh hoạt nghi lễ quanh có kết nối tự nhiên khơng gian sinh tồn không gian thiêng Từ nhà sàn cất lên lời ca đêm hát Từ ngơi nhà nảy sinh bao mối tình đằm thắm đặc biệt nơi hội tụ tình cảm gia đình đỗi thiêng liêng, gắn kết hệ Ngôi nhà trở thành ca sống bền chặt người Cao Lan (Sự tích ngơi nhà Trâu Thần) 4.2.2 Nghi lễ nhà xe: Bài ca đưa tiễn linh hồn Theo quan niệm người Cao Lan, người ta từ lúc sinh đến chết, ngơi nhà nơi trú ngụ cuối đời người, chết mà khơng có 21 nhà coi linh hồn chưa yên vị, lang thang, ẩn dật bơ vơ Chính vậy, việc cháu làm nhà xe cho linh hồn người chết cách báo hiếu người Cao Lan, lễ báo hiếu lớn cháu với cha mẹ, tổ tiên Mặt khác, nhà xe trở thành quy ước gia đình, làng (Khảo sát qua tang ca- ca hình nhân, ca đưa tiễn linh hồn…) 4.3 Không gian thiêng đời sống cộng đồng làng 4.3.1 Lễ hội Đám tăng: Bài ca vị thần Khác với lễ hội khác - phần lễ thường tổ chức trước đến phần hội, Đám tăng người Cao Lan ngược lại, ban ngày tổ chức phần hội đêm hơm tổ chức phần lễ, phần kéo dài từ chập tối sáng Điều đáng nói lễ hội phần ca lễ Chưa kể đến nghi lễ, nguyên nội dung ca lễ cho thấy tính phong phú, đa dạng Đám tăng tín ngưỡng thờ thần người Cao Lan Tất cả vị thần ý niệm thiêng liêng người Cao Lan gọi Hội đèn Vì nói, Đám tăng ngày hội vị thần (Khảo sát qua ca lễ hội) 4.3.2 Lễ hội đình làng: Bài ca cộng đồng Trong tâm thức người Cao Lan, đình làng trở thành thực thể quan trọng làng, họ biết làng nơi mà họ sinh ra, sinh sống lại trở với “cái thể uyên nguyên” (chữ Phù Ninh – Nguyễn Thịnh) Với hệ thống ý niệm chặt chẽ vậy, đương nhiên dân làng thực sống tinh thần cố kết cộng đồng, đặc trưng vừa tảng, vừa nội dung, ý nghĩa sâu sắc hội làng người Cao Lan (khảo sát qua truyện Làu Slam sịnh ca lễ hội) 4.4 Không gian thiêng cảm quan vũ trụ - nhân sinh ngƣời Cao Lan 4.4.1 Về hình thành vũ trụ Nắng hạn mưa lụt hai tai họa khủng khiếp buổi ban mai loài người Hầu dân tộc giới có truyền thuyết giống tai họa này, nạn lụt – nạn hồng thủy Truyện Vợ chồng Trời Đất (tên 22 khác Chuyện ông Trời – bà Đất) người Cao Lan nói nạn đại hồng thủy, có chi tiết thú vị liên quan đến nguồn gốc sinh thành tổ tiên loài người: sinh từ đá Ơng Trời, bà Đất hữu nhận thức người hình thành trời đất, vũ trụ Họ hòa hợp để tạo mn lồi trì, tổ chức sống người Khơng gian có chức cầu nối trời đất không gian vị thần Tĩn ngưỡng đa thần hiển nhiên cá biệt người Cao Lan Tuy nhiên, nói trên, tín ngưỡng đa thần, người Cao Lan có phân chia cụ thể thứ bậc thần, bao gồm: Thượng đẳng thần, Trung đẳng thần, Hạ đẳng Thần Sự phân chia thành ba bậc nhận thức phân tầng giới cảm quan vụ trụ người Cao Lan 4.4.2 Con đường tâm linh hay kết nối tầng vũ trụ Đối với người Cao Lan, linh hồn không tồn mà có mối liên quan định người sống: “Vợ phương Bắc chết có bàn thờ / Người chết hồn quay tổ / Người chết có hiếu / Người khơng có học khơng có tài” Ý niệm thể qua nghi lễ đám nhà xe người Cao Lan lễ cấp đèn, lễ lập phan, lễ phá ngục, lễ Trấn môn quan… Khi phần lễ xong, người ta đốt nhà xe, mênh kênh thứ tùy táng Riêng phướn vàng không đốt Người ta cắm trước mộ đánh dấu biểu tượng cho hồn tất cơng việc biểu tượng cho giao hòa trời đất Trong tầng vũ trụ, bên cạnh kết nối trời – đất chúng tơi phân tích trên, người Cao Lan hay nói khơng gian khác – khơng gian nước Nước không không gian sinh tồn mà hết, trở thành khơng gian thiêng, hay xác nước thiêng hóa, có vai trò quan trọng sống, số phận người (Hoàng tử rắn, Chú rể rắn, Chiếc nỏ thần, Chiếc hũ vàng…) 4.4.3 Địa vị linh hồn Trong quan niệm người Cao Lan, người sống địa vị chết đi, linh hồn giữ địa vị giới người chết Người Cao Lan quan niệm, 23 thầy cúng hành lễ người Trời Phật, thần linh, Thượng đế, người trao quyền lực tối cao để giúp cho việc tổ chức tang lễ đầy đủ, để dẫn đường lối cho linh hồn q hương Chính vậy, thầy cúng chết, linh hồn thầy cúng hiển nhiên có đòi hỏi cao (hay phải trước họ làm cho người khác) Cũng thế, với người bình thường, nghi thức nhà xe cắt giảm thủ tục thời gian, đám nhà xe thầy cúng phải giữ nguyên gốc Đây lí tạo nên tính bền vững nghi lễ nhà xe người Cao Lan (Khảo sát biểu tượng Rồng – Phượng dân ca, truyện cổ, văn hóa Cao Lan) Tiểu kết chƣơng Khi tiếp cận từ không gian thiêng nhận thấy người Cao Lan phẩm chất thứ hai (bên cạnh lực cộng sinh) lực điều tiết cân sống Cũng không gian thiêng, người Cao Lan phân cấp vị thần có nghĩa họ giữ cho tri thức khách quan vị thần ấy, họ thờ cúng vị thần ngày lễ tết, lễ hội lòng tơn kính thiêng liêng Đây kiêu ngạo mà hết, biểu tinh thần khoan hòa tơn giáo Niềm tin vào thần linh, niềm tin vào linh hồn nhận thức tồn giới khác, song song với giới thực người giới liên lạc, giao tiếp với nhau, người thực ln trạng thái chủ động KẾT LUẬN Những tổng quan lịch sử, nguồn gốc tộc người, văn học, văn hóa phần tái tranh toàn cảnh tộc người Cao Lan Ở khía cạnh định, ghi chép dân tộc chí, khảo sát thực địa cho thông tin thiết thực người Cao Lan Tuy nhiên, cách tiếp cận văn học dân gian tộc người tộc người thiểu số khác rơi vào tình trạng mơ tả phân tích văn học mà chưa trọng đến mối quan hệ văn học dân gian không gian sinh thành, tác động đến Như trình bày phần đầu, 24 sáng tác văn học đặt khơng gian văn hóa sinh thành Đối với văn học dân gian, ghi chép văn hóa chưa thành văn thân văn học dân gian văn hóa, theo cách thể riêng Từ góc nhìn thấy, cách phân chia văn hóa theo tiêu chí văn hóa vật thể - văn hóa phi vật thể, văn hóa vật chất – văn hóa tinh thần khơng phù hợp với đối tượng Bởi thực tế khơng có thực thể đơn vật chất hay đơn tinh thần Hai yếu tố tồn tồn ý thức người Vì thế, cách tiếp cận không gian mà sử dụng (ở không gian sinh tồn không gian thiêng) góp phần minh định phần tượng văn học gắn liền với không gian văn hóa nó, mối quan hệ đặc trưng cho tộc người Từ nhìn khái qt, chúng tơi nhận diện tranh tồn cảnh văn học dân gian Cao Lan, đồng thời qua xác định hai loại hình ưu trội truyện cổ dân ca Truyện cổ phản ánh nhiều mặt duy, nhận thức người vấn đề nguồn gốc vũ trụ, nguồn gốc tộc người; mối quan hệ họ hàng, làng bản; lao động sản xuất đấu tranh xã hội gắn liền với giai đoạn khác lịch sử tộc người Dân ca lại phản ánh đặc tính u ca hát tơn thờ ca hát người Cao Lan Đặc biệt, với hệ thống đêm hát phong phú, với dạng thức hát nhằm thực mục đích khác nhau, dân ca sâu vào đời sống tộc người, tham gia vào mặt đời sống người Cao Lan, từ hát giao duyên nam nữ, hát chúc tụng năm mới, hát hội hè, hát lao động, hát đám cưới, hát đám tang Vì hai loại hình dân ca phổ biến Nhận định Cao Lan tộc người yêu ca hát chúng tơi lí giải qua phương diện khác xác định dấu hiệu ban đầu cá tính tộc người Khi tiếp cận văn học dân gian Cao Lan từ không gian sinh tồn, cố gắng tìm mối quan hệ khơng gian để thấy vị trí trung tâm người Trong mối quan hệ với thiên nhiên, người Cao Lan bộc lộ lối sống dung hòa vừa cách thức, vừa khát vọng sống yên bình Trong mối quan hệ trao đổi phương thức để cố kết cộng đồng, người Cao Lan lại thể tế nhị khéo léo Trong mối quan hệ họ hàng 25 tính tơn ti, trật tự mối quan hệ xóm giềng qua luật trương trợ, người Cao Lan khẳng định: tương trợ lẫn nguyên tắc sinh tồn tộc người Từ mối quan hệ không gian sinh tồn, khái quát đặc điểm bật văn hóa người Cao Lan, lực cộng sinh Phẩm chất xuất phát từ tính cách ưa thích hài hòa, khơng thích gây hấn người Cao Lan Hài hòa lựa chọn nguyên tắc để tộc người định cư sinh sống tập trung xen kẽ với tộc người khác Năng lực cộng sinh đặt tộc người trước hội đẩy mạnh giao lưu văn hóa với tộc người khác, qua làm giàu thêm văn hóa tộc người mình; tận dụng hội để phát triển tộc người Dĩ nhiên để tận dụng điều đó, thân Cao Lan phải thể lĩnh việc giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, nhiều giá trị lưu giữ văn học dân gian tộc người Từ phân tích mối quan hệ không gian sinh tồn không gian thiêng, tới phân định phạm vi không gian thiêng người Cao Lan Đó khơng gian thiêng gắn với đời sống gia đình khơng gian thiêng gắn với đời sống cộng đồng làng Từ đó, luận án đưa lí giải ban đầu cảm quan vũ trụ người Cao Lan qua nhận thức hình thành trời đất, kết nối tầng vũ trụ, linh hồn Những mối quan hệ không gian thiêng chúng tơi phân tích ba phạm vi: gia đình, làng cảm quan vũ trụ, qua thấy tính thống phạm vi không gian xã hội Cao Lan Ở phạm vi gia đình, khơng gian thiêng gắn liền với ý niệm linh hồn với nghi thức thờ cúng tổ tiên, thờ cúng ma hương hỏa, nghi lễ đám nhà xe Những mối liên hệ soi chiếu vào tượng văn học để thấy đời sống tâm linh phong phú, sinh động người Cao Lan Từ đời sống tâm linh ấy, khái quát thành đặc điểm thứ hai mang tính đặc thù Cao Lan: lực điều tiết cân sống Trong mối quan hệ với thần linh, qua việc phân cấp vị thần thành Thượng đẳng thần, Trung đẳng thần Hạ đẳng thần thể nhìn khách quan địa vị vị thần, cách thức phân định tầng vũ trụ/thế giới Qua việc phản ánh quan 26 hệ người không gian thiêng, văn học dân gian lại cung cấp cho người đọc cá tính thú vị Cao Lan: tinh thần khoan hòa tơn giáo Đặc điểm giúp Cao Lan có nhận thức đa dạng thiên nhiên, vũ trụ thể người, đồng thời giúp họ có sống tự nhiên đời thường sinh hoạt tơn giáo, tín ngưỡng Bằng nhìn tổng quát tranh tổng thể đời sống tộc người qua hai phạm vi không gian xã hội (không gian sinh tồn không gian thiêng), luận án cố gắng giải mã tượng văn học để từ làm bật mối quan hệ biện chứng văn học văn hóa Nếu văn hóa dồn nén tác phẩm văn học dân gian đến lượt nó, văn học dân gian nơi chứa đựng ẩn ức văn hóa tộc người Ở trường hợp Cao Lan, ta thấy rõ cách ứng xử hài hòa với tự nhiên để tìm nơi định cư; tính tơn ti trật tự gia đình, dòng họ; thơng minh, tế nhị quan hệ tình u, nhân; tính cố kết cộng đồng nguyên tắc sinh tồn; tinh thần khoan hòa phong cách sống trước vấn đề tơn giáo Từ đặc điểm chúng tơi bước đầu định hình sắc Cao Lan phương diện: lực cộng sinh - lực điều tiết cân sống – tinh thần khoan hòa tôn giáo Nếu tách riêng ba đặc điểm ta thấy xuất hầu hết tộc người, ba yếu tố hội tụ làm nên tính chỉnh thống nét “trội” góp phần làm nên sắc Cao Lan Đây phát ban đầu hành trình tìm hiểu Cao Lan, hành trình đòi hỏi nhiều thời gian để hiểu sâu tộc người Những nhận diện ban đầu xuất phát điểm để tiếp tục nghiên cứu Cao Lan cách tổng thể hơn, không gian xã hội rộng lớn với hi vọng định hình số văn hóa Cao Lan ... lí luận Chương 2: Khái quát văn học dân gian Cao Lan Chương 3: Văn học dân gian Cao Lan nhìn từ khơng gian sinh tồn Chương 4: Văn học dân gian Cao Lan nhìn từ khơng gian thiêng Chƣơng TỔNG QUAN... ca dân gian Cao Lan từ góc nhìn văn hóa, 2015), Bùi Thị Mai Lan (Sình ca người Cao Lan Phú Thọ, 2017)… 1.1.5 Nghiên cứu văn học từ góc nhìn văn hóa Đến nay, tiếp cận văn học từ góc nhìn văn hóa. .. chủ yếu tìm chủ đề văn hóa văn học chưa thật lí giải tượng văn học đặc điểm/tri thức văn hóa 1.1.6 Về văn học dân gian Cao Lan từ góc nhìn văn hóa Về văn học dân gian Cao Lan, đến có số cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn học dân gian cao lan nhìn từ văn hóa tộc người tt , Văn học dân gian cao lan nhìn từ văn hóa tộc người tt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay