HO SO PHONG CHAY THAM DINH

37 22 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 09:31

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ HỒ QUẢN LÝ CÔNG TÁC PCCC Tên sở : TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP THANH A Chủ quản : PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC Địa : Xà (THỊ TRẤN) HỢP THANH, HUYỆN MỸ ĐỨC, TP HÀ NỘI Điện thoại : 0433847438 Fax, Email: tieuhochopthanha@myduc.edu.vn Mỹ Đức, ngày 30 tháng 10 năm 2013 HƯỚNG DẪN LẬP HỒ THEO DÕI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PCCC (Trích Mục I, Thơng tư số 04/2004/TT-BCA, ngày 31/03/2004 Bộ Công an) Hồ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy gồm: a) Quy định, nội quy, quy trình, văn đạo, hướng dẫn phòng cháy chữa cháy; b) Văn thẩm duyệt, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (nếu có); giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy (nếu có); c) Phiếu phân loại sở phòng cháy chữa cháy; d) Quyết định thành lập đội phòng cháyvà chữa cháy sở, đội dân phòng kèm theo danh sách người qua huấn luyện Phòng cháy chữa cháy đ) Phương án chữa cháy phê duyệt; e) Biên kiểm tra an tồn phòng cháy chữa cháy; văn đề xuất, kiến nghị cơng tác phòng cháy chữa cháy; biên vi phạm định liên quan đến xử lý vi phạm phòng cháy chữa cháy(nếu có); g) Các sổ theo dõi công tác tuyên truyền, bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ hoạt động đội phòng cháy chữa cháy sở, đội dân phòng; sổ theo dỗi phương tiện phòng cháy chữa cháy; h) Thống kê, báo cáo phòng cháy chữa cháy; hồ vụ cháy (nếu có) Hồ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy phải bổ sung thường xuyên kịp thời Hồ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy người đứng đầu quan, tổ chức, sở đạo lập lưu giữ Có báo cáo văn ký đóng dấu người đại diện trước pháp luật CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc THỐNG KÊ TÀI LIỆU PCCC CÓ TRONG HỒ NGÀY, THÁNG, NĂM TT TÀI LIỆU Phiếu phân loại sở PCCC Quyết định thành lập Ban huy PCCC, Đội PCCC sở Danh sách Đội PCCC sở Quyết định ban hành nội quy PCCC Nội quy, quy định PCCC Nội quy sử dụng điện Nội quy phòng cháy kho vật tư Bảng thổng kê phương tiện PCCC Phiếu thống kê phương tiện PCCC Phương án chữa cháy Sổ theo dõi phương tiện PCCC Danh sách lực lượng PCCC huấn luyện nghiệp vụ PCCC(Có giấy chứng nhận kèm theo) Sổ theo dõi công tác tuyên truyền, bồi bưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC Kế hoạch thực tập phương án chữa cháy Biên họp rút kinh nghiệm học tập thực tập Báo cáo phòng cháy chữa cháy Biên kiểm tra an toàn PC & CC Dự trù kinh phí cho hoạt động PC&CC năm 20… 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SỐ GHI CHÚ PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC TRƯỜNG TH HỢP THANH A Đơn vị: Trường TH Hợp Thanh A Cán quản lý: Dương Văn Phú Ngày lập: 30 10 2013 PHIẾU QUẢN LÝ CƠ SỞ VỀ PCCC Loại Cơ sở: Số phiếu: Tên Cơ sở: Trường Tiểu học Hợp Thanh A – Mỹ Đức – Hà Nội Email: tieuhochopthanha@myduc.edu.vn Websidte: tieuhochopthanha.edu.vn Năm thành lập: 1994 Điện thoại: 0914348046 Địa chỉ: Số: Đường, phố, Phường, xã: H Hợp Thanh huyện: Mỹ Đức thành phố: Hà Nội Thuộc (khu, cụm công nghiệp) ……………………………………………………………………………………… Họ tên người đứng đầu Cơ sở: Dương Văn Phú Điện thoại: 0914348046 Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có): Cấp quản lý hành chính: -Cấp tỉnh: Hình thức đầu tư: - Trong nước: -Nước ngồi: 11 Thuộc thành phần kinh tế: 12 Cơ sở thuộc hệ: - Loại hình hoạt động: - Thuộc ngành, lĩnh vực: -Liên doanh với nước ngồi: Nước đầu tư: Cơng lập Giáo dục 13 Việc thực quy định mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (BHCNBB): - Cơ sở thuộc diện phải mua BHCNBB: + Đã mua: + Chưa mua: - Cơ sở thuộc không diện phải mua BHCNBB: + Có mua BHCNBB: 14 Việc thực quy định cấp GCN đủ điều kiện PCCC: STT Tên văn Số văn Ngày cấp Cơ quan cấp Ghi 15 Các thơng số tính chất, đặc điểm có liên quan đến cơng tác PCCC hạng mục Cơ sở: STT Tên cơng trình, Hạng nhà, xưởng, sản kho, bãi xuất Bậc chịu lửa Chất cháy chủ yếu Quy mơ Diện tích (m2) Khối tích (m3) 3 Số tầng Số phòng, giường, số hộ, kinh doanh, số chỗ ngồi Tên chất cháy Khối lượng m3 Ghi Tổng 16 Lực lượng PCCC Cơ sở: Tổng số: người Số người HLNVPCCC: 37 người - Trong làm việc có: 35 người - Ngồi làm việc có: 02 người - Họ tên đội trưởng đội PCCC Cơ sở: - Bộ phận công tác: - Điện thoại cố định: 0914348046 điện thoại di động: 17 Phương tiện phòng cháy chữa cháy: Tên, loại STT phương tiện PCCC Tình trạng hoạt động Số lượng Tốt Trung bình Hư hỏng Vị trí bố trí, lắp đặt 18 Nguồn nước chữa cháy: Vị trí STT Tên nguồn nước ( Bể chứa, nguồn nước đô thị, ao hồ, sơng, suối) Bể nước, giếng nước Ngồi Cơ sở Trong Cơ sở (ghi khoảng cách từ nguồn nước đến Cơ sở km) Khối tích (m3) sở hợp lấy nước từ đường ống cấp nước đô thị ghi đường kính Khả hút nước Xe chữa cháy ống (mm) 15 Trong Máy bơm chữa cháy Máy bơm 19 Công tác tuyên truyền, huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC: Ngày, STT tháng, năm Nội dung tuyên truyền huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC Số lượng đối tượng tham gia Số lượng Cán Thời Giấy CN Lực bộ, Người Đối lượng lượng quản HLNV lao tượng (Giờ) PCCC PCCC lý, động khác cấp Cơ sở lãnh đạo 5 20 Công tác kiểm tra PCCC - Cơ sở thuộc diện kiểm tra: + lần / năm: x 11 12 13 14 10 15 đột xuất STT Chế độ kiểm tra Chế độ kiểm tra Định kỳ đột xuất STT Chế độ kiểm tra Ngày, tháng, năm kiểm tra Định kỳ đột xuất Chế độ kiểm tra Định kỳ Ngày, tháng, STT năm kiểm tra 21 Công tác xử lý vi phạm PCCC: STT Ngày, tháng, năm kiểm tra Hành vi vi phạm quy định PCCC Đối tượng vi phạm Biện pháp xử lý Tạm đình Cảnh cáo Phạt tiền (tr.đồng) Ngày tạm phục hồi đình Ngày phục hồi Biện pháp xử lý khác 22 Công tác xây đựng, thực tập phương án chữa cháy: - Ngày, tháng, năm xây dựng phương án: Cơ quan phê duyệt: - Thực tập phương án : STT Ngày, tháng, năm kiểm tra Tình thực tập Lực lượng, số lượng tham gia Lực lượng Phương tiện tham gia Lực lượng Số lượng Số lượng Đánh giá kết Tốt Đạt u cầu Khơng đạt u cầu 23 Tình hình cháy, nổ: Công tác xử lý sau vụ cháy Thiệt hại Nguyên nhân cháy, nổ Về người Bị thương Nơi xảy cháy, nổ Chết STT Giờ, ngày, tháng, năm xảy cháy Tài sản (tr.đồng) Xử lý hành Khởi tố vụ án 24 Những thay đổi Cơ sở có liên quan dến công tác PCCC: STT Ngày, tháng, năm Mỹ Đức, ngày Nội dung thay đổi (Công năng, xây dựng mở rộng, cải tạo) tháng năm 2013 Mỹ Đức, ngày LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ Ghi tháng năm 2013 CÁN BỘ LẬP PHIẾU PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC TRƯỜNG TH HỢP THANH A ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 131/QĐ Hợp Thanh, ngày 30 tháng 10 năm 2013 Độc lập - Tự - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ QUYẾT ĐỊNH HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH HỢP THANH A Về việc thành lập Ban huy phòng cháy chữa cháy ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ - Căn Luật tổ chức HĐND UBND ngày 26/11/2003; - Căn Luật phòng cháy chữa cháy ngày 29/6/2001; - Căn Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật phòng cháy chữa cháy; Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP; Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 Chính phủ sửa đổi số điều Nghị định số 35/2003/NĐ-CP; - Căn tình hình thực tế cơng tác PCCC sở; - Theo đề nghị của: Tổ trưởng tổ văn phòng QUYẾT ĐỊNH: Điều I: Nay thành lập Ban huy PCCC sở Trường Tiểu học A xã (thị trấn) Hợp Thanh gồm có ơng (bà) có tên sau: Ơng : Dương Văn Phú - Chức vụ: Hiệu trưởng - Trưởng ban Ông : Trần Đức Tuấn - Chức vụ: Phó Hiệu trưởng - Phó trưởng ban Bà: Lê Thị Minh Quyển – Chức vụ: Phó Hiệu trưởng - Ủy viên Bà: Đinh Thị Mai Hương - Chức vụ: Tổ trưởng 4+5 - Ủy viên Bà: Nguyễn Thị Huê - Chức vụ: Tổ trưởng 1+2+3 - Ủy viên Ông: Nguyễn Tiến Tuất – Chức vụ: Tổ trưởng tổ GVCT - Ủy viên Bà: Lê Thị Lâm – Chức vụ: Tổ trưởng tổ VP - Ủy viên Bà: Nguyễn Thị Thúy Hồng – Chức vụ: TPTĐ - Ủy viên Điều II: Ban huy PCCC sở có nhiệm vụ: Chỉ đạo đội PCCC sở tổ chức hoạt động phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC, lập thực tập phương án chữa cháy sở, quản lý trang thiết bị PCCC, dự trù kinh phí cho hoạt động PCCC hàng năm Tổ chức tham gia hoạt động PCCC có yêu cầu quan có thẩm quyền Chỉ đạo đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an tồn phòng cháy chữa cháy Tổ chức lập lưu giữ hồ PCCC sở theo quy định Chỉ đạo kết, tổng kết hoạt động PCCC sở, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành quy định PCCC, khen thưởng, kỷ luật trường hợp vi phạm quy định PCCC Điều III: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Các Ơng (bà) có tên Điều I phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành định Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức (b/c); - Phòng CS PC&CC huyện Ứng Hòa (b/c); - Như Điều III (t/h); - Lưu VT PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC TRƯỜNG TH HỢP THANH A ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 132 /QĐ Mỹ Đức, ngày 30 tháng 10 năm 2013 Độc lập - Tự - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ QUYẾT ĐỊNH HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH HỢP THANH A Về việc Qui định trách nhệm cơng tác phòng cháy chữa cháy ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ - Căn Luật tổ chức HĐND UBND ngày 26/11/2003; - Căn Luật phòng cháy chữa cháy ngày 29/6/2001; - Căn Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật phòng cháy chữa cháy; Thơng tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2003/NĐ-CP; Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 Chính phủ sửa đổi số điều Nghị định số 35/2003/NĐ-CP; - Căn tình hình thực tế công tác PCCC sở; - Theo đề nghị của: Tổ trưởng tổ văn phòng QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Nay quy định chế độ trách nhiệm công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) Trường TH Hợp Thanh A sau: PCCC trách nhiệm, nghĩa vụ cán công nhân viên Trường TH Hợp Thanh A khách đến liên hệ công tác, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng pháp luật cơng tác PCCC, đảm bảo an tồn khu vực giao quản lý thực tốt nhiệm vụ an toàn cháy, nổ chung sở Điều 2: Trên sở chương trình, kế hoạch quy định cơng tác phòng cháy chữa cháy Nhà nước Trường TH Hợp Thanh A ban hành, phận cán công nhân viên Trường có trách nhiệm thực tốt đảm bảo an tồn PCCC Điều 3: Thành tích hoạt động PCCC phận (các tổ, môn) trực thuộc nhà Trường tiêu chí đề xuất khen thưởng hàng năm Nếu để xảy cháy, nổ phận tùy thuộc mức độ thiệt hại phận chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng pháp luật Điều 4: Ban huy PCCC có trách nhiệm kiểm tra, đơn đốc tổng hợp tình hình hoạt động cơng tác PCCC, định kỳ thống kê, báo công tác PCCC theo quy định Điều 5: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Ban huy PCCC, phận cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Đức (b/c); - Phòng CS PC&CC huyện Ứng Hòa (b/c); - Như Điều (t/h); - Lưu VT HƯỚNG DẪN Hướng dẫn lập số lượng đội viên Đội phòng cháy chữa cháy sở (Trích Điểm 2, Mục XVI Thơng tư số 04/2004/TT-BCA, ngày 31/03/2004 Bộ Công an) Tổ chức, biên chế đội phòng cháy chữa cháy sở: a) Biên chế đội phòng cháy chữa cháy sở quy định sau: - Cơ sở, phương tiện giao thơng giới có 10 người thường xuyên làm việc tất người làm việc sở thành viên đội phòng cháy chữa cháy sở người lãnh đạo sở, phương tiện giao thông giới làm đội trưởng, đội phó; - Cơ sở, phương tiện giao thơng giới có từ 10 người đến 50 người thường xuyên làm việc biên chế đội phòng cháy chữa cháy sở tối thiểu 10 người, có đội trưởng đội phó giúp việc; - Cơ sở, phương tiện giao thơng giới có 50 người đến 100 người thường xuyên làm việc biên chế đội phòng cháy chữa cháy sở tối thiểu 15 người, có đội trưởng đội phó giúp việc; - Cơ sở, phương tiện giao thơng giới có 100 người thường xun làm việc biên chế đội phòng cháy chữa cháy sở tối thiểu 25 người, có đội trưởng đội phó giúp việc; - Phương tiện giao thông giới, sở có nhiều phân xưởng, phận làm việc độc lập làm việc theo ca phận, phân xưởng, ca làm việc có tổ phòng cháy chữa cháy sở; biên chế tổ phòng cháy chữa cháy sở tối thiểu từ đến người, có tổ trưởng tổ phó giúp việc b) Cán bộ, đội viên đội phòng cháy chữa cháy sở người thường xuyên làm việc sở phương tiện giao thơng giới c) Người đứng đầu quan, tổ chức trực tiếp quản lý sở, phương tiện giao thông giới định bổ nhiệm đội trưởng, đội phó đội phòng cháy chữa cháy sở, tổ trưởng, tổ phó tổ phòng cháy chữa cháy sở PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC TRƯỜNG TH HỢP THANH A ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 134 /QĐ Hợp Thanh, ngày 30 tháng 10 năm 2013 Độc lập - Tự - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 10 THEO DÕI VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, CHỈNH LÝ, HỌC TẬP, THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY TT Ngày, tháng, năm Nội dung xây dựng chỉnh lý học tập, thực tập phương án chữa cháy 23 Nhận xét đánh giá kết Chữ ký người có trách nhiệm tổ chức thực THEO DÕI CƠNG TÁC KIỂM TRA VỀ AN TỒN PCCC TT Ngày, tháng, năm Nội dung kiểm tra an toàn PCCC Nhận xét đánh giá kiến nghị 24 Chữ ký cán KT PCCC Chữ ký phận kiểm tra PCCC Mẫu PC 16 BH theo thơng tư số 04/2004/TT-BCA Ngày 31/3/2004 CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY Tên sở:…………………………………… ……………… Địa chỉ: ……… Điện thoại: ……… Cơ quan cấp quản lý trực tiếp: ……… …… Điện thoại: Tháng …… năm……… 25 ĐỒ MẶT BẰNG TỔNG THỂ (2) 26 A ĐẶC ĐIỂM CĨ LIÊN QUAN ĐẾN CƠNG TÁC CHỮA CHÁY I Vị trí địa lý: (3) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… II.Giao thơng bên bên ngồi: (4) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………… ………………………………………… ……………………………………… III Nguồn nước vật liệu chữa cháy: (5) Trữ Vị trớ bên trong; vị trớ Nguồn nước vật liệu lượng (m3) khoảng cách nguồn Những điểm cần lưu TT chữa cháy khác lưu nước (m) bên sở ý lượng (l/s) I Bên trong: II Bên ngồi: IV Tính chất, đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ: (6) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 27 V Tổ chức lực lượng, phương tiện chữa cháy chỗ: (7) Lực lượng: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Phương tiện chữa cháy: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Tổ chức lực lượng, phương tiện thường trực chữa cháy hàng ngày: (8) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… B PHƯƠNG ÁN XỬ LÍ MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CHÁY I Phương án xử lý tình cháy phức tạp nhất: Nội dung giả định tình cháy:(9) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… Tổ chức triển khai biện pháp chữa cháy, nhiệm vụ cụ thể người huy, đội viên Đội PCCC lực lượng chỗ khác: (10) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 28 đồ khu vực cháy vị trí triển khai phương tiện chữa cháy:(11) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Nhiệm vụ người huy chữa cháy chỗ lực lượng Cảnh sát PCCC CNCH có mặt để chữa cháy:(12) ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 29 II Phương án xử lý tình cháy đặc trưng (13) TT Giả định tình Kế hạch huy động, triển khai lực lượng, cháy phương tiện chữa cháy Nhiệm vụ huy đội viên PCCC 30 C BỔ SUNG, CHỈNH LÍ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY (14) TT Ngày, Nội dung bổ sung, chỉnh lý tháng, năm 31 Chữ ký người có trách nhiệm xây dựng phương án D THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY (15) Ngày, Nội dung, hình thức Lực lượng, phương tiện Tình cháy tháng, năm học tập, thực tập tham gia ……….……., ngày ……./… …/……….… Nhận xét, đánh giá kết ……….……., ngày ……./… …/……….… PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN NGƯỜI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN (16) ……….……….……….……….………….… (17) ……….……….……….……….….…….… (Ký tên, đóng dấu) (Ký ghi rõ họ tên) 32 HƯỚNG DẪN GHI PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY * Chú ý: Mẫu phương án chữa cháy co giãn số trang tùy theo mức độ nội dung cụ thể (1) - Tên sở, thôn, ấp, bản, tổ dân phố, khu rừng, phương tiện giao thông giới đặc biệt ghi theo tên giao dịch hành (2) - đồ mặt tổng thể: Cần thể rõ hạng mục, kích thước đường giao thơng bên bên ngồi, vị trí nguồn nước chữa cháy, phía tiếp giáp xung quanh, vị trí lắp đặt máy bơm họng chữa cháy (nếu có)… (3) - Vị trí địa lý: Ghi rõ cơng trình, đường phố, sơng, hồ… tiếp giáp (4) - Giao thông bên bên ngoài: Ghi rõ tuyến đường bên bên mà phương tiện chữa cháy hoạt động không hoạt động được, khoảng cách đến đơn vị Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy cứu nạn, cứu hộ quản lý địa bàn (5) - Nguồn nước: Thống kê tất nguồn nước phục vụ chữa cháy như: bể, hồ, ao, sơng, ngòi, kênh, rạch, trụ, bến lấy nước, hố lấy nước… , ghi rõ khả lấy nước vào mùa mưa, mùa khô, lưu ý việc lấy nước hiệu quả; dẫn vị trí, khoảng cách tới nguồn nước bên (6) - Tính chất, đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ, độc: Ghi rõ đặc điểm kiến trúc, xây dựng bố trí hạng mục cơng trình (số đơn ngun, số tầng, bậc chịu lửa, diện tích mặt bằng, loại vật liệu cấu kiện xây dựng chủ yếu tường, cột, trần, sàn, mái…; phân tích tính chất hoạt động, công sử dụng hạng mục cơng trình liên quan đến nguy hiểm cháy, nổ; nêu đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ chất cháy chủ yếu: Loại chất cháy, vị trí bố trí, xếp, số lượng, khối lượng, vận tốc cháy, đặc điểm cháy, yếu tố độc hại cháy, khả cháy lan khu vực xung quanh (7) - Lực lượng, phương tiện chữa cháy chỗ: Ghi rõ tổ chức, người phụ trách, số lượng đội viên phòng cháy chữa cháy số người qua huấn luyện PCCC; chủng loại, số lượng, vị trí bố trí phương tiện chữa cháy (chỉ thống kê phương tiện chữa cháy đảm bảo chất lượng theo quy định) (8) - Tổ chức lực lượng, phương tiện thường trực chữa cháy hàng ngày: Ghi rõ việc tổ chức lực lượng, phương tiện có trách nhiệm thường trực sẵn sàng chữa cháy làm việc (hoặc ban ngày, ban đêm) lực lượng huy động bổ sung (9) - Giả định tình cháy: Giả định tình cháy dễ dẫn đến cháy lan, đám cháy gây thiệt hại nghiêm trọng người tài sản, gây khó khăn, phức tạp cho việc chữa cháy, cứu người mà cần phải huy động nhiều lực lượng phương tiện xử lý Ghi rõ thời điểm xảy cháy, điểm xuất phát cháy, nguyên nhân xảy cháy, chất cháy, thời gian cháy tự do, dự kiến khả lan truyền đám cháy ảnh hưởng tác động tới việc chữa cháy như: Nhiệt độ, khói, khí độc, sụp đổ cơng trình…; dự kiến vị trí số lượng người bị nạn 33 (10) - Tổ chức triển khai biện pháp chữa cháy, nhiệm vụ cụ thể lực lượng chữa cháy chỗ: Ghi rõ nhiệm vụ người, phận việc báo cháy, cắt điện, triển khai chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, đón tiếp lực lượng huy động đến, đảm bảo hậu cần cho lực lượng tham gia chữa cháy trường hợp đám cháy kéo dài, bảo vệ trường khắc phục hậu vụ cháy (11) - đồ khu vực cháy triển khai phương tiện để chữa cháy: Vẽ mặt tổng thể (riêng với nhà nhiều tầng phải có thêm mặt cắt đứng); cơng trình, đường phố, sơng, hồ… giáp ranh; hướng gió chủ đạo; giao thơng nguồn nước bên dẫn nguồn nước bên ngồi; kích thước cơng trình, khoảng cách hạng mục cơng trình; vị trí đám cháy; bố trí lực lượng triển khai phương tiện để chữa cháy; hướng cơng chính… (Các ký hiệu, hình vẽ đồ thống theo quy định) (12) - Nhiệm vụ người huy chữa cháy … Cảnh sát PCCC CNCH có mặt để chữa cháy: Ghi rõ nội dung mà người huy chữa cháy chỗ cần ý báo cáo tình hình đám cháy việc liên quan với người huy chữa cháy thuộc quan Cảnh sát PCCC CNCH, nhiệm vụ tiếp tục tham gia chữa cháy thực yêu cầu người huy chữa cháy (13) - Phương án xử lý số tình cháy đặc trưng: Giả định tình cháy xảy khu vực, hạng mục cơng trình có tính chất nguy hiểm cháy, nổ khác việc tổ chức chữa cháy khác nhau; cách ghi nội dung tình cháy cụ thể tương tự cách ghi tình cháy lớn phức tạp Trong cần đề cập đến việc xử lý tình cháy phát sinh hay vừa phát (14) - Bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy: Ghi rõ trường hợp thay đổi có liên quan đến việc tổ chức chữa cháy chưa đến mức làm thay đổi nội dung phương án chữa cháy Trường hợp có thay đổi lớn làm ảnh hưởng đến nội dung phương án phải tiến hành xây dựng lại (15) - Theo dõi học thực tập phương án chữa cháy: Ghi rõ việc tổ chức học thực tập tình cháy phương án, có đồ bố trí lực lượng, phương tiện thực tập kẹp vào phương án chữa cháy (16) - Chức danh người phê duyệt phương án chữa cháy (17) - Chức danh người có trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy 34 KÝ HIỆU HÌNH VẼ DÙNG TRONG ĐỒ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY 35 BC10 36 BỂ CÁT 10M3 NHỮNG SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN THIẾT 1- Báo Cháy: 114 2- Đơn vị cảnh sát PC&CC quản lý địa bàn sở tại: Phòng Cảnh sát PC&CC huyện Ứng Hòa: 0433 883 114 3- Chính quyền địa phương sở tại: 4- Đơn vị công an gần nhất: 5- Các đội PC&CC sở, dân phòng lân cận: + + + + 6- Điện lực: 7- Cấp nước: 8- Y tế: 37 ... Trường Tiểu học Hợp Thanh A – Mỹ Đức – Hà Nội Email: tieuhochopthanha@myduc.edu.vn Websidte: tieuhochopthanha.edu.vn Năm thành lập: 1994 Điện thoại: 0914348046 Địa chỉ: Số: Đường, phố, Phường, xã:... ho t động phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC, lập thực tập phương án chữa cháy sở, quản lý trang thiết bị PCCC, dự trù kinh phí cho ho t động PCCC hàng năm Tổ chức tham. .. Nguyễn Xuân Ninh Lê Việt Đức Lê Thị Hoa Nguyễn Thị Huyền Vũ Thị Bông Vũ Thị Hương Bùi Hồng Vương Nguyễn Thị Kim Lý Nguyễn Thị Hoan Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Hoa Trần Thị Ngà Lê Thị Thanh Thủy
- Xem thêm -

Xem thêm: HO SO PHONG CHAY THAM DINH, HO SO PHONG CHAY THAM DINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay