các dạng bài tập lực hấp dẫn

3 7 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 09:10

Đỗ Minh Lý – Đại học Kinh tế Quốc dânOctober 16, 2015 Bài tập: Lực hấp dẫn – Định luật vạn vật hấp dẫn Câu 1: Chọn phát biểu đúng: A Lực hấp dẫn hai chất điểm tỉ lệ thuận với tích số hai khối lượng chúng B Lực hấp dẫn hai chất điểm tỉ lệ nghịch với tích số hai khối lượng chúng C Lực hấp dẫn hai chất điểm tỉ lệ thuận với bình phương khoảng cách chúng D Lực hấp dẫn hai chất điểm tỉ lệ thuận với khoảng cách chúng Câu 2: Chọn phát biểu không đúng: A B C D Trọng lực vật lực hấp dẫn Trái Đất vật Trọng tâm vật điểm đặt trọng lực vật Gia tốc rơi tự vật lên cao giảm Trọng lượng vật lên cao tăng Câu 3: So sánh gia tốc rơi tự hai chất điểm A, B giống hệt nhau, biết A nằm mặt đất, B nằm cách mặt đất khoảng R (R bán kính Trái Đất) A gA = gB B gA = 2gB C gA = 4gB D gA = gB Câu 4: Hai tàu thủy, có khối lượng 40000 cách 1,5 km Lấy g = 9,8 m/s2 So sanh lực hấp dẫn chúng cân có khối lượng 12g A Lớn B Nhỏ C Bằng D Chưa thể biết Câu 5: Biết khoảng cách Mặt Trăng Trái Đất 384.106 m Khối lượng Trái đất M = 6.1024 kg, khối lượng Mặt Trăng m = 7,37.1022 kg Xác định lực hút Trái Đất Mặt Trăng? A 2.1020 N B 2.1021 N C 2.1022 N D 2.1019 N Câu 6: Một chất điểm mặt đất có gia tốc rơi tự g = 10 m/s2 Nếu chất điểm nằm hành tinh có bán kính gấp 1,5 lần Trái Đất khối lượng 4,5 lần Trái Đất gia tốc g’ chất điểm bao nhiêu? A g’ = m/s2 B g’ = 20 m/s2 C g’ = 30 m/s2 D g’ = 3,3 m/s2 Câu 7: Hai xe tải giống Mỗi xe có khối lượng 20 tấn, cách xa 40m Hỏi lực hấp dẫn hai xe lần trọng lượng P xe? Lấy g = 9,8 m/s2 A 34.10-10 P B 34.10-8 P C 85.10-8 P D 85.10-12 P Câu 8: Một tàu vũ trụ bay hướng Mặt trăng Hỏi tàu cách tâm Trái Đất khoảng x lần bán kính Trái Đất để lực hút Trái Đất gấp lần lực hút Mặt trăng lên tàu? Biết khoảng cách từ tâm Trái Đất đến tâm Mặt trăng 60 lần bán kính Trái Đất, khối lượng Mặt trăng nhỏ khối lượng Trái đất 81 lần A x = 54R B x = 45R Email: dominhly96@gmail.com C x = 36R D x = 63R Tel: 01644599186 Đỗ Minh Lý – Đại học Kinh tế Quốc dânOctober 16, 2015 Câu 9: Chọn câu trả lời Gia tốc rơi tự bề mặt mặt trăng g0 bán kính mặt trăng 1740km Ở độ cao h =3480 km so với bề mặt mặt trăng gia tốc rơi tự : A B C.3g0 D.9g0 Câu 10: Chọn câu trả lời Cần phải tăng hay giảm khoảng cách hai vật để lực hút tăng lần A.Tăng lần B Tăng lần C Giảm lần D Giảm lần Câu 11: Chọn phát biểu lực hấp dẫn hai vật A.Lực hấp dẫn giảm hai lần khoảng cách tăng hai lần B.Lực hấp dẫn tăng lần khối lượng vật tăng hai lần C.Hằng số hấp dẫn có giá trị G = 6,67.1011 N/kg2 mặt đất D.Hằng số G hành tinh gần Mặt Trời có giá trị lớn Câu 12: Biểu thức định luật vạn vật hấp dẫn là: A Fhd = G B Fhd = ma C Fhd = G D Fhd = G Câu 13: Khi khối lượng vật tăng lên gấp đôi khoảng cách chúng tăng lên gấp đơi lực hấp dẫn chúng sẽ: A Tăng gấp đôi B Giảm nửa C Tăng bốn lần D Không đổi Câu 14:Chọn câu trả lời Khối lượng Trái Đất 80 lần khối lượng Mặt Trăng Lực hấp dẫn mà Trái Đất tác dụng lên Mặt Trăng lần lực hấp dẫn mà Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất ? A.Bằng B.Lớn 6400 lần C.Lớn 80 lần D.Nhỏ 80 lần Câu 15: Chọn câu trả lời Hai cầu có khối lượng 200kg,bán kính 5m đặt cách 100m Lực hấp dẫn chúng : A.2,668.10-6 N B 2,204.10-8 N C 2,668.10-8 N D 2,204.10-10 N Câu 16: Phi hành gia lơ lửng tàu vũ trụ khơng có : A.Trọng lực B.Trọng lượng C.Khối lượng D.Lực tác dụng Câu 17: Chọn câu trả lời Cho gia tốc g mặt đất 10m/s2 độ cao bán kính trái đất, gia tốc : A.5m/s2 B.7,5m/s2 C.20 m/s2 D.2,5 m/s2 Câu 18: Chọn câu trả lời Ở độ cao so với mặt đất, gia tốc rơi tự có giá trị nửa gia tốc rơi tự mặt đất? Cho biết bán kính Trái Đất R = 6400km A.2550km B.2650km Email: dominhly96@gmail.com C.2600km D.2700km Tel: 01644599186 Đỗ Minh Lý – Đại học Kinh tế Quốc dânOctober 16, 2015 Câu 19: Chọn câu trả lời Một vật có khối lượng 2kg mặt đất có trọng lượng 20N Nếu di chuyển vật tới địa điểm cách tâm trái đất 2R,thì có trọng lượng ? A.10N B.5N C.1N D.0,5N Câu 20: Một vệ tinh nhân tạo khối lượng m bay quanh Trái Đất độ cao h = R/2 ( R bán kính Trái Đất) Để vệ tinh ln chuyển động tròn Trái Đất, lực hướng tâm vệ tinh A 3m 2 R T2 B 6m 2 R T2 Email: dominhly96@gmail.com C 8m 2 R T2 D 12m 2 R T2 Tel: 01644599186 ... khoảng cách hai vật để lực hút tăng lần A.Tăng lần B Tăng lần C Giảm lần D Giảm lần Câu 11: Chọn phát biểu lực hấp dẫn hai vật A .Lực hấp dẫn giảm hai lần khoảng cách tăng hai lần B .Lực hấp dẫn tăng... khoảng cách chúng tăng lên gấp đơi lực hấp dẫn chúng sẽ: A Tăng gấp đôi B Giảm nửa C Tăng bốn lần D Không đổi Câu 14:Chọn câu trả lời Khối lượng Trái Đất 80 lần khối lượng Mặt Trăng Lực hấp dẫn. .. lần lực hấp dẫn mà Mặt Trăng tác dụng lên Trái Đất ? A.Bằng B.Lớn 6400 lần C.Lớn 80 lần D.Nhỏ 80 lần Câu 15: Chọn câu trả lời Hai cầu có khối lượng 200kg,bán kính 5m đặt cách 100m Lực hấp dẫn
- Xem thêm -

Xem thêm: các dạng bài tập lực hấp dẫn, các dạng bài tập lực hấp dẫn

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay