Nâng cao năng lực cán bộ chủ chốt cấp xã trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

117 11 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 09:10

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém” (Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 1995). Hơn 83 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, đội ngũ cán bộ nói chung và đội ngũ cán bộ chủ chốt (CBCC) cấp xã nói riêng có sự phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, đưa nước ta thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, trở thành nước có nền kinh tế đang phát triển. Trước yêu cầu đổi mới và phát triển, Đảng xác định tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) và phát triển kinh tế xã hội bền vững, tạo nền tảng, tiền đề để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để đạt được mục tiêu đề ra, cần thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó chú trọng công tác xây dựng và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ CBCC cấp xã. Để đáp ứng yêu cầu quản lý xã hội, triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở địa phương, cơ sở, thực hiện tốt cải cách hành chính nhà nước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, ngày 08 tháng 11 năm 2011 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30c/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, trong 5 mục tiêu chương trình là thực hiện tốt nội dung “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”. Tại kỳ họp thứ 4, ngày 13 tháng 11 năm 2008, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII đã thông qua Luật cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 quy định rõ về cán bộ, công chức cấp xã (Luật Cán bộ, công chức, 2008); ngày 22/10/2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết của Trung ương và các Nghị định của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang đã có nhiều giải pháp tích cực để nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức cấp xã. Ngày 11 tháng 7 năm 2014 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 05-ĐA/TU về tạo nguồn Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Trong những năm qua, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, lựa chọn tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã. Tuy nhiên, do lịch sử để lại năng lực công tác của một số cán bộ chủ chốt cấp xã còn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra mà trong hệ thống chính quyền bốn cấp của nước ta hiện nay xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) có vị trí rất quan trọng được ghi tại Điều 110 - Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Cấp xã là nơi đại bộ phận nhân dân cư trú, là nơi trực tiếp thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ cấp trên giao, chăm lo mọi sinh hoạt và đời sống hàng ngày của nhân dân ở địa phương. Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã là người trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, làm cầu nối giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước. Họ có vai trò rất quan trọng trong việc quyết định hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở nói riêng và hệ thống chính trị của Việt Nam nói chung. Thực tiễn cho thấy, nơi đâu có đội ngũ cán bộ chủ chốt (CBCC), nhất là đội ngũ CBCC cấp xã vững mạnh thì nơi đó tình hình chính trị, xã hội ổn định; kinh tế, văn hóa phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Ngược lại, những địa phương cơ sở nào đội ngũ CBCC không được đào tạo, không đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, thì địa phương đó sẽ gặp khó khăn, kinh tế - xã hội chậm phát triển. Trong những năm gần đây huyện Việt Yên có sự điều chỉnh về địa giới hành chính (trước năm 1995 huyện có 17 xã, năm 1995 đã chia tách xã Bích Sơn thành Thị trấn Bích Động và xã Bích Sơn; chia tách xã Hoàng Ninh thành Thị trấn Nếnh và xã Hoàng Ninh, nên từ sau 1995 đến nay huyện có 17 xã và 02 thị trấn). Cũng chính vì vậy, nhiều mặt kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của huyện có nhiều thay đổi, đặc biệt là công tác cán bộ. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện có nhiều khu cụm công nghiệp trọng điểm của tỉnh và một số dự án, công trình, cấp quốc gia được triển khai thực hiện. Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và ổn định phát triển kinh tế - xã hội thì vai trò của đội ngũ CBCC cấp xã là hết sức quan trọng. Việt Yên phải có đội ngũ CBCC cấp xã vững mạnh, có đủ phẩm chất, năng lực, phương pháp, phong cách công tác tốt, nhạy bén, năng động, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của tình hình mới. Tuy nhiên, hiện nay do những nguyên nhân khách quan và chủ quan, đội ngũ CBCC cấp xã của huyện còn có những hạn chế, bất cập nhất định: tỷ lệ được đào tạo cơ bản còn ít; chất lượng, năng lực điều hành chưa đồng đều, một số CBCC cấp xã chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công cuộc đổi mới, sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) và hội nhập quốc tế của đất nước cũng như của địa phương. Cơ cấu giới tính, độ tuổi còn có những bất cập. Thực tiễn đòi hỏi đội ngũ CBCC cấp xã của huyện phải được xây dựng, phát triển cả về chất lượng và cơ cấu nhằm góp phần trực tiếp thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, xây dựng quê hương Việt Yên ngày một phát triển, giàu, mạnh, văn minh. Xuất phát từ những khía cạnh vừa nêu, tác giả chọn vấn đề: “Nâng cao năng lực cán bộ chủ chốt cấp xã trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang” làm đề tài luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý Kinh tế. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM BẮC GIANG NGUYỄN THỊ NGHỊ LUẬN VĂN THẠC Sĩ NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN TỈNH BẮC GIANG Ngành: Quản lý kinh tế Mã ngành: 8340410 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Ngô Chí Vinh TS Mai Thị Huyền Bắc Giang, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Bắc Giang, ngày 20 tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Nghị i LỜI CẢM ƠN Sau trình học tập nghiên cứu, đến tơi hồn thành Luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý kinh tế Để có kết này, tơi nhận ủng hộ, quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình, chu đáo quý thầy cô hướng dẫn khoa học thầy cô, giảng viên Trường Đại học Nông-Lâm Bắc Giang học viên , bạn bè, đồng nghiệp gia đình Trước hết, tơi xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô Khoa Kinh tế- Tài Trường Đại học Nơng-Lâm Bắc Giang tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình học tập Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến TS Ngơ Chí Vinh, TS Mai Thị Huyền dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu giúp tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin cảm ơn lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND huyện Việt Yên , lãnh đạo chun viên quan, phòng, ban, ngành đồn thể huyện; lãnh đạo cán xã, thị trấn địa bàn huyện Việt Yên giúp đỡ tơi q trình thực nghiên cứu Mặc dù tơi cố gắng nỗ lực, nghiên cứu để hồn thiện luận văn tránh khỏi thiếu sót, mong nhận đóng góp tận tình quý thầy cô bạn Xin chân thành cảm ơn! Bắc Giang, tháng 10 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Nghị ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I LỜI CẢM ƠN II MỤC LỤC III DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN .VII DANH MỤC CÁC BẢNG VIII TRÍCH YẾU LUẬN VĂN IX MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Ý NGHĨA KHOA HỌC CỦA LUẬN VĂN 3 4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.1 Khái niệm cán cán chủ chốt 1.1.2 Khái niệm lực nâng cao lực 1.1.3 Vai trò cán chủ chốt cấp 1.1.3.1 Vai trò cấp hệ thống trị Việt Nam 1.1.3.2 Vai trò cán chủ chốt cấp xã: 1.1.4 Yêu cầu tất yếu, khách quan phải nâng cao lực đội ngũ cán chủ chốt cấp 1.1.5 Nội dung nghiên cứu lực cán chủ chốt cấp 1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực đội ngũ CBCC cấp 1.1.6.1 Nhân tố khách quan 1.1.6.2 Nhân tố chủ quan 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN 19 1.2.1 Kinh nghiệm thực tiễn nâng cao lực đội ngũ CBCC cấp địa phương tỉnh Bắc Giang 1.2.2 Kinh nghiệm thực tiễn nâng cao lực đội ngũ CBCC cấp số huyện tỉnh Bắc Giang 1.2.3 Một số học kinh nghiệm huyện Việt Yên 1.3 CƠ SỞ PHÁP LÝ 26 iii 1.3.1 Căn vào Nghị số 42-NQ/TW, ngày 30/01/2004 Bộ Chính trị cơng tác quy hoạch đào tạo cán lãnh đạo quản lý thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước 1.3.2 Căn vào Nghị Trung ương khóa VIII chiến lược cán thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước 1.3.3 Căn vào Quyết định số 163/QĐ-TTg, ngày 25/01/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt Đề án đào tạo bồi dưỡng cán công chức viên chức giai đoạn 2016-2025 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 34 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.2 Điều kiện kinh tế - hội 2.1.3 Đánh giá chung địa bàn huyện Việt Yên 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu, thông tin 2.2.1.1 Thu thập số liệu, tài liệu thứ cấp 2.2.1.2 Thu thập số liệu liệu sơ cấp 2.2.2 Phương pháp xử lý số liệu, thông tin 2.3 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU NGHIÊN CỨU 43 2.3.1 Các tiêu đánh giá lực cán chủ chốt cấp 2.3.1.1 Nhóm tiêu nghiên cứu Tâm lực 2.3.1.2 Nhóm tiêu nghiên cứu Trí lực 2.3.1.3 Nhóm tiêu nghiên cứu Thể lực 2.3.2 Các tiêu gián tiếp liên quan đến lực cán chủ chốt cấp CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 45 3.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG 45 3.1.1 Về số lượng 3.1.2 Về cấu độ tuổi 3.2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CỦA HUYỆN VIỆT YÊN 3.2.1 Tâm lực cán chủ chốt cấp 3.2.1.1 Đánh giá hoạt động quyền CBCC cấp Nguồn: Kết tổng hợp từ số liệu điều tra 3.2.1.2 Đánh giá mức độ tạo dựng mối quan hệ nhân dân iv 47 3.2.2 Trí lực cán chủ chốt cấp huyện Việt Yên 3.2.1.1 Đánh giá trình độ kiến thức quản lý 3.2.1.2 Đánh giá kỹ nghề nghiệp thực thi công vụ 3.2.1.3 Đánh giá lực giải công việc 3.2.3 Thể lực cán chủ chốt cấp huyện Việt Yên 3.2.4 Đánh giá khác liên quan đến lực CBCC cấp 3.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NĂNG LỰC CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN 62 3.3.2 Những hạn chế, tồn 3.4 THỰC TRẠNG VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO ĐỘI NGŨ CBCC CẤP CỦA HUYỆN VIỆT YÊN TRONG THỜI GIAN QUA 64 3.6 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CBCC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN TỈNH BẮC GIANG 69 3.6.1 Quan điểm, định hướng mục tiêu nâng cao lực đội ngũ CBCC cấp địa bàn huyện Việt Yên 3.6.1.1 Quan điểm, định hướng 3.6.1.2 Mục tiêu 3.6.2 Giải pháp nâng cao lực CBCC cấp địa bàn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang 3.6.2.1 Tăng cường công tác giáo dục trị tư tưởng, nâng cao lĩnh trị, đạo đức cách mạng đội ngũ cán chủ chốt cấp 3.6.2.2 Xây dựng tiêu chuẩn cụ thể cấu cho đội ngũ cán chủ chốt cấp đến năm 2020 năm 3.6.2.3 Thực đồng quy hoạch, đào tạo, sử dụng, luân chuyển cán 3.6.2.4 Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát quản lý đội ngũ cán chủ chốt cấp 3.6.2.5 Quan tâm chăm sóc sức khỏe đội ngũ cán chủ chốt cấp 3.6.2.6 Thực tốt sách đội ngũ cán chủ chốt cấp KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 90 92 2.1 Đối với Trung ương 2.2 Đối với Tỉnh Bắc Giang 2.3 Đối với huyện Việt Yên DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC 98 v vi DANH MỤC CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CBCC CCB CNH, HĐH CT HĐND CT UBND ĐTN HĐND HND HPN HTCT PCT HĐND PCT UBND UB MTTQ UBND Cán chủ chốt Cựu Chiến binh Cơng nghiệp hóa, đại hóa Chủ tịch Hội đồng nhân dân Chủ tịch ủy ban nhân dân Đồn Thanh niên Hội đồng nhân dân Hội Nơng dân Hội Phụ nữ Hệ thống trị Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân Phó chủ tịch ủy ban nhân dân Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG 2.1: CƠ CẤU CHỌN MẪU ĐIỀU TRA 42 BẢNG 3.1: SỐ LƯỢNG CÁN CHỦ CHỐT CẤP XA CỦA HUYÊN VI ÊT YÊN 46 BẢNG 3.2: TỔNG HỢP VỀ ĐỘ TUỔI, GIỚI TÍNH CÁC CHỨC DANH CBCC CẤP XA NĂM 2017 CỦA HUYỆN VIỆT YÊN 47 BẢNG 3.3: ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN VÀ CBCC CẤP XA 48 BẢNG 3.4: TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CỦA LANH ĐẠO, CÁN BỘ HUYỆN VỀ CBCC CẤP XA 50 BẢNG 3.5: TỔNG HỢP TRÌNH ĐỘ CHUN MƠN, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA CBCC CẤP XA 51 BẢNG 3.6: TỔNG HỢP VỀ TRÌNH ĐỘ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CBCC CẤP XA 52 BẢNG 3.7: TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VỀ KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP TRONG THỰC THI CÔNG VỤ CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XA 53 BẢNG 3.8: TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VỀ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA CBCC CẤP XA HUYỆN VIỆT YÊN 54 BẢNG 3.9: BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI ĐẢNG ỦY-HĐND- UBND VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ CỦA 05 XA, THỊ TRẤN THUỘC MẪU NGHIÊN CỨU TRONG 03 NĂM 2015-2016-2017 59 BẢNG 3.10: TỔNG HỢP NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CBCC CẤP XA 61 BẢNG 3.11: SỐ LƯỢNG CBCC CẤP XA CẦN ĐƯỢC ĐÀO TẠO, CHUẨN HOÁ Ở HUYỆN VIỆT YÊN 66 ĐƠN VỊ TÍNH: NGƯỜI 66 viii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN *Tên tác giả: Nguyễn Thị Nghị *Tên luận văn: “Nâng cao lực cán chủ chốt cấp địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang” *Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 *Tên sở đào tạo: Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang *Mục đích nghiên cứu: - Nghiên cứu làm rõ sở lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp - Phân tích, đánh giá thực trạng lực đội ngũ cán chủ chốt cấp địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Đề xuất phương hướng giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu công tác đội ngũ cán chủ chốt cấp địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình *Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thu thập số liệu, thông tin Để tiến hành nghiên cứu đề tài này, chọn 05 xã, thị trấn đại diện cho đơn vị xã, thị trấn huyện đặc điểm tiêu biểu sau: 1- Thị trấn Bích Động: Đại diện cho đơn vị xã, thị trấn trung tâm huyện, có nhiều điều kiện phát triển mặt kinh tế-văn hóa- hội, đời sống trình độ dân trí cao so với đơn vị khác huyện 2- Hông Thái: Đại diện cho có khu, cụm cơng nghiệp phát triển, năm gần địa bàn phải giải nhiều nhiệm vụ quan trọng để đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cấu kinh tế, phát triển công nghiệp, dịch vụ địa phương 3- Tiên Sơn: Đại diện cho phía nam huyện, có nhiều điều kiện phát triển du lịch, dịch vụ, công tác cán năm gần ln gặp khó khăn, đội ngũ cán chủ chốt cấp ln có thay đổi ix đóng góp quan trọng vào thành tựu, kết xây dựng, phát triển kinh tế, hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng địa phương Đây kết đáng khích lệ, thể lãnh đạo đắn cấp ủy đảng việc xây dựng đội ngũ cán nói chung đội ngũ CBCC cấp huyện nói riêng Tuy nhiên bên cạnh kết đạt được, số CBCC cấp huyện hạn chế lực làm ảnh hưởng đến hoạt động hệ thống trị cấp Nguyên nhân chủ yếu cấp huyện, cấp chưa thực liệt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực cho đội ngũ CBCC cấp xã; chưa mạnh dạn thay cán hạn chế lực chưa làm tròn chức trách, nhiệm vụ giao Trong giai đoạn năm tiếp theo, trước yêu cầu trình phát triển, hội nhập quốc tế, huyện Việt Yên xác định tiếp tục thực có hiệu phát triển kinh tế, hội, đổi mới, cải cách thủ tục hành chính; tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới, phấn đấu giai đoạn 2020-2025 thị loại có cấu kinh tế công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp phù hợp với hướng phát triển chung tỉnh Để thực có hiệu đạt mục tiêu đề thách thức, yêu cầu đội ngũ cán huyện, đội ngũ CBCC cấp xã, nơi trực tiếp triển khai, thực chủ trương, nghị quyết, sách Đảng, Nhà nước tỉnh, huyện Với kết đạt được, học kinh nghiệm rút trình xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã; đồng thời sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng lực đội ngũ CBCC cấp địa bàn huyện Việt Yên, vận dụng nguyên lý xây dựng Đảng để làm sáng tỏ nội dung, đưa hệ thống giải pháp tồn diện, đảm bảo tính khoa học đồng để triển khai thực từ đến năm 2020 năm tiếp theo, định huyện Việt Yên xây dựng đội ngũ CBCC cấp có lĩnh trị vững vàng, có lực cơng tác tốt Đây nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, định đến việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động hệ thống trị sở; vừa thực Nghị Đảng công tác cán bộ, vừa động lực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ huyện đề ra; tạo tảng, tiền đề để huyện phát triển Sau thời gian học tập, với kiến thức truyền đạt, kết hợp lý luận thực tiễn để nghiên cứu, đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC cấp địa bàn huyện Việt Yên, nhằm đóng góp phần việc xây dựng đội ngũ CBCC cấp địa bàn huyện ngày tốt 91 Mặc dù cố gắng, nghiêm túc, khách quan việc nghiên cứu vấn đề, nội dung giải pháp đề cập luận văn thiếu sót, vấn đề lớn, đòi hỏi cần có thời gian triển khai thực hiện, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm Tôi mong nhận quan tâm bảo, giúp đỡ giảng viên nhà trường, đồng chí, đồng nghiệp để bổ sung hoàn thiện luận văn KIẾN NGHỊ 2.1 Đối với Trung ương - Hoàn thiện hệ thống văn quản lý CBCC cấp Trên sở Luật cán bộ, công chức, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, Nghị định số 112/2011/NĐ-CP Chính phủ văn hướng dẫn quan Trung ương, thực rà soát, sửa đổi bổ sung quy định quản lý, tuyển dụng sử dụng cán bộ, công chức người hoạt động không chuyên trách - Cụ thể hóa tiêu chuẩn trình độ chun mơn, nghiệp vụ chức danh cán chủ chốt quyền xã, thị trấn; ý đến tiêu chí trị cán bộ, đảm bảo đội ngũ cán sạch, vững mạnh; xây dựng tổ chức thực quy định cụ thể trách nhiệm thực thi công vụ Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã, thị trấn đạo, tổ chức thực nhiệm vụ phát triển kinh tế hội, đạo thực nhiệm vụ quan cấp địa phương - Xây dựng áp dụng tiêu chí theo hướng lượng hóa việc đánh giá mức độ hồn thành nhiệm vụ cán lãnh đạo, công chức hàng năm 2.2 Đối với Tỉnh Bắc Giang - Chỉ đạo Trường trị tỉnh nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị, tăng cường mở lớp đào tạo lý luận trị cho đối tượng cán chủ chốt cấp Chỉ đạo trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm đào tạo cán tỉnh mở nhiều lớp đạo tạo chuyên ngành khoa học - kỹ thuật, nông - lâm - ngư nghiệp, kinh tế, du lịch, thương mại cho đối tượng cán chủ chốt cấp cán diện quy hoạch nhằm nâng cao trình độ, chuẩn hóa đội ngũ cán chủ chốt cấp - Chỉ đạo quan nghiên cứu địa phương, xây dựng chế đặc thù thu hút cán bộ, sinh viên có trình độ công tác Tăng cường đầu tư xây dựng nhà công vụ cho cán luân chuyển, tăng cường từ tỉnh, huyện công tác Trên sở quy định Đảng, Nhà nước điều kiện kinh tế 92 tỉnh cần xây dựng sách tiền lương, phụ cấp cơng vụ phù hợp với điều kiện sống thực tế xã, tỉnh - Tích cực đạo thực ln chuyển cán có lực, trình độ, có chiều hướng phát triển tỉnh, huyện để đào tạo nâng cao chất lượng cán cấp Ban hành quy định bắt buộc lãnh đạo chủ chốt cấp huyện phải giữ chức vụ bí thư chủ tịch cấp năm - Chỉ đạo quan tổ chức cán bộ, ngành, địa phương thực tốt việc bố trí, sử dụng cán phù hợp với lực, trình độ cán Thực nghiêm túc việc rà soát, đánh giá chất lượng cán năm; kiên điều chuyển cán yếu phẩm chất trị lực chun mơn, khơng hồn thành nhiệm vụ giao - Kiện toàn tổ chức máy tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán tham mưu công tác tổ chức cán cấp huyện, nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực công tác cán cấp huyện, cấp 2.3 Đối với huyện Việt Yên - Chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng trị huyện phối hợp với Trường trị tỉnh tăng cường mở lớp đào tạo lý luận trị, lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ cán chủ chốt cấp diện quy hoạch huyện - Thực tổ chức hội nghị nhân dân tham gia bỏ phiếu tín nhiệm cán chủ chốt cấp (khơng có tham dự cán chủ chốt cấp xã) - Tăng cường đầu tư kinh phí, sở vật chất cho trung tâm đào tạo huyện để nâng cao chất lượng đào tạo lý luận trị, chun mơn nghiệp vụ, tin học cho đội ngũ cán chủ chốt cấp Có chế khuyến khích, tạo điều kiện để đội ngũ cán chủ chốt cấp nâng cao trình độ - Trên sở quy định Đảng, Nhà nước, tỉnh, vào điều kiện kinh tế huyện, cần xây dựng chế độ đặc thù tiền lương, phụ cấp công vụ, chế độ đãi ngộ đội ngũ cán chủ chốt cấp xã, thu hút nhân tài công tác - Quản lý chặt chẽ thông tin cán bộ, bước đại hóa cơng cụ quản lý thông tin cán bộ; triển khai hệ thống phần mềm quản lý cán cấp 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Việt Yên (2015, 2016, 2017) Hồ sơ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc sở năm 2015, 2016, 2017 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Việt Yên (2015, 2016, 2017) Báo cáo đánh giá xếp loại hoạt động Ủy ban Mặt trận tổ quốc sở năm 2015, 2016, 2017 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Việt Yên (2015, 2016, 2017) Báo cáo đánh giá xếp loại Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc sở năm 2015, 2016, 2017 Ban Thường vụ Huyện ủy Việt Yên (2015) Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức huyện Việt Yên giai đoạn 2016-2020 Ban Thường vụ Huyện ủy Việt Yên (2015, 2016, 2017) Báo cáo Kết đào tạo bồi dưỡng cán năm 2015, 2016, 2017 Ban Thường vụ Huyện ủy Việt Yên (2015, 2016, 2017) Báo cáo kết quy hoạch (bổ sung quy hoạch) cán chủ chốt xã, thị trấn nhiệm kỳ 2015-2020 năm Ban Thường vụ Huyện ủy Việt Yên (2015, 2016, 2017) Báo cáo sơ kết nhiệm Nghị Đại hội Đại biểu Đảng huyện Việt Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 Ban Thường vụ Huyện ủy Việt Yên (2015, 2016, 2017) Báo cáo xếp loại cán diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý năm 2015, 2016, 2017 Ban Thường vụ Huyện ủy Việt Yên (2015, 2016, 2017) Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện Việt Yên năm 2015, 2016, 2017 10 Ban Thường vụ Huyện ủy Việt Yên (2016) Nghị công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán lãnh đạo, quản lý huyện Việt Yên giai đoạn 2016-2020 năm 11 Ban Thường vụ Huyện ủy Việt Yên(2015, 2016, 2017) Báo cáo đánh giá, xếp loại tổ chức sở đảng, đảng viên năm 2015, 2016, 2017 12 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang (2014) Chị thị số 14-CT/TU ngày 04/7/2014 Về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chiến sỹ lực lượng vũ trang địa bàn tỉnh Bắc Giang 13 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang (2018) Kế hoạch số 53-KH/TU, ngày 01/8/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực Nghị số 26-NQ/TW Đảng khóa XII tập trung xây dựng đội ngũ cán cấp, cấp chiến lược, đủ phẩm chất, lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ 94 14 Bộ Chính trị (2002) Nghị TW Khóa IX 15 Bộ Chính trị (2014) Nghị số 42-NQ/TW, ngày 30/11/2004, Nghị Bộ Chính trị cơng tác quy hoạch cán lãnh đạo quản lý thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 16 Bộ Nội vụ ( 2012) Thông tư 06/2012/TT-BNV ngày 30 tháng 10 năm 2012 Bộ nội vụ hướng dẫn chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn 17 C.Mac Ph.ăngghen, Toàn tập, Tập 23 Nxb Sự thật, 1971 18 C.Mac, Tư luận, Quyển I, Tập Nxb Sự thật, 1960 19 Chi cục Thống kê huyện Việt Yên (2015, 2016, 2017) Niên giám thống kê từ năm 2015-2017 20 Chính phủ (2009) Nghị định số 92/ NĐ-CP, 2009 21 Chính phủ (2009) Nghị định số 114/ NĐ-CP, 2003 22 Chính phủ ( 2011) Nghị số 30c/NQ-CP, 2011 23 Chính phủ (2016) Quyết định Số: 163/QĐ-TTg, ngày 25/1/2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025 24 Đảng Cộng Sản Việt Nam Nghị TW (khoá VII), Nghị TW (khoá VIII) chiến lược cán thời kì đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước 25 Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Việt Yên (2015, 2016, 2017) Hồ sơ Bí thư Đồn sở năm 2015, 2016, 2017 26 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Việt Yên (2015, 2016, 2017) Báo cáo đánh giá xếp loại hoạt động tổ chức Đoàn sở năm 2015, 2016, 2017 27 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Việt Yên (2015, 2016, 2017) Báo cáo đánh giá xếp loại Bí thư Đoàn sở năm 2015, 2016, 2017 28 Hoàng Chí Bảo (2005) Hệ thống trị nơng thơn nước ta 29 Hồ Chí Minh, Tồn tập, Tập 5, Tập 12 Nxb Chính trị quốc gia, 1995 30 Hội Cựu chiến binh huyện Việt Yên (2015, 2016, 2017) Báo cáo đánh giá xếp loại hoạt động Hội Cựu Chiến binh sở năm 2015, 2016, 2017 31 Hội Cựu chiến binh huyện Việt Yên (2015, 2016, 2017) Hồ sơ Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh sở năm 2015, 2016, 2017 32 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Việt Yên (2015, 2016, 2017) Báo cáo đánh giá xếp loại hoạt động Hội LHPN sở năm 2015, 2016, 2017 33 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Việt Yên (2015, 2016, 2017) Báo cáo đánh giá xếp loại Chủ tịch Hội LHPN sở năm 2015, 2016, 2017 34 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Việt Yên (2015, 2016, 2017) Hồ sơ Chủ tịch Hội LHPN sở năm 2015, 2016, 2017 35 Hội Nông dân huyện Việt Yên (2015, 2016, 2017) Báo cáo đánh giá xếp loại hoạt động Hội Nông dân sở năm 2015, 2016, 2017 95 36 Hội Nông dân huyện Việt Yên (2015, 2016, 2017) Báo cáo đánh giá xếp loại Chủ tịch Hội Nông dân sở năm 2015, 2016, 2017 37 Hội Nông dân huyện Việt Yên (2015, 2016, 2017) Hồ sơ Chủ tịch Hội Nông dân sở năm 2015, 2016, 2017 38 Mai Đức Ngọc (2007) Vai trò cán lãnh đạo chủ chốt cấp việc giữ vững ổn định trị - hội nông thôn nước ta 39 Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước Nhà xuất trị quốc gia, 2003 40 Nguyễn Xuân Thảo (2011) Giải pháp nâng cao trình độ cán bộ, cơng chức cấp huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang” 41 Phòng Nội vụ huyện Việt Yên (2015, 2016, 2017) Báo cáo tình hình cán lãnh đạo cơng chức UBND xã/thị trấn địa bàn huyện Việt Yên năm 2015, 2016, 2017 42 Quốc hội (2003) Luật tổ chức HĐND UBND Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ thơng qua ngày 16/11/2003 Nxb Chính trị quốc gia, 2004 43 Quốc hội (2008) Luật Cán bộ, cơng chức Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ thơng qua ngày 13/11/2008 Nxb Chính trị quốc gia, 2009 44 Quốc hội (2015) Luật Tổ chức quyền địa phương, Luật số: 77/2015/QH13 Quốc hội Khóa XIII thông qua ngày 19 tháng năm 2015 45 Tuệ An (2017) Đảm bảo chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp 46 Uỷ ban nhân dân huyện Việt Yên (2015, 2016, 2017) Báo cáo đánh giá xếp loại hoạt động quyền xã, thị trấn năm 2015, 2016, 2017 47 Uỷ ban nhân dân huyện Việt Yên (2015, 2016, 2017) Báo cáo đánh giá xếp loại người đứng đầu quyền xã, thị trấn năm 2015, 2016, 2017 48 Uỷ ban nhân dân huyện Việt Yên (2015, 2016, 2017) Báo cáo kết tình hình phát triển kinh tế - hội huyện giai đoạn 2010-2015; Báo cáo kết tình hình phát triển kinh tế - hội huyện năm 2015, 2016, 2017 II Tiếng Anh 49 Bernard Wynne, David Stringer (1997) Competency Based Approach to Training anh Development 50 George C.Sinnot, George H.Madison, George E.Pataki (2002) Report of the Competencies Workgroup 96 97 PHỤ LỤC Mẫu PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT (Dành cho cán chủ chốt cấp xã) Để có đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực đội ngũ cán chủ chốt cấp địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Xin ông, bà vui lòng cho biết ý kiến nội dung sau cách viết câu trả lời đánh dấu (X) vào ô trống ông (bà) lựa chọn đáp án trả lời: I THÔNG TIN CÁ NHÂN Câu Xin ông/bà cho biết thông tin cá nhân sau: 1) Họ tên (Điền không điền)………………………………………… 2) Giới tính : Nam 3) Độ tuổi: 35 Nữ ; từ 35 – 50 ; 50 Câu Xin ông/bà cho biết chức vụ ông/bà: Câu Chức vụ ông/bà do: Bầu cử Bổ nhiệm Câu Cơng việc trước ơng/bà gì? Câu Số năm công tác xã, thị trấn: năm Câu Đã bao lần chuyển vị trí cơng tác: …………………………… Câu Trình độ văn hố: Câu Trình độ chun mơn: Sơ cấp Đại học ; Thạc sỹ Câu Loại hình đào tạo: ; Trung cấp ; Cao đẳng ; Tiến sỹ Chính quy: ; Câu 10 Trình độ lý luận trị: Sơ cấp Tại chức: ; Trung cấp ; Cao cấp Câu 11 Ngạch lương: …………, Bậc lương: ……… ; Mức lương hưởng: ……………… đồng; Phụ cấp chức vụ:………………; Phụ cấp khác:……… Tổng thu nhập ……………… đồng/tháng Câu 12 Xin ông/bà cho biết kết đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức ba năm 2015-2016- 2017 (đánh dấu X vào lựa chọn) Năm Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2015 98 Hồn thành nhiệm vụ Khơng hồn thành nhiệm vụ 2016 2017 Câu 13 Từ năm 2015 đến 2017 ông/bà tham dự lớp bồi dưỡng sau đây? Nội dung Số lần tham dự Nghiệp vụ công tác Đảng Quản lý Nhà nước Nghiệp vụ công tác HĐND Nghiệp vụ cơng tác hội, đồn thể Câu 14 Xin ơng/bà vui lòng cho biết ý kiến đánh giá kỹ nghề nghiệp thực thi công việc giao nay? (đánh dấu X vào ô lựa chọn) Số TT Mức độ đạt Các kỹ Chưa thành thạo Thành thạo Rất thành thạo Khó trả lời I II Các kỹ chung Kỹ soạn thảo văn hành Kỹ sử dụng máy vi tính Kỹ nghe Kỹ thuyết trình Kỹ phản hồi Kỹ viết Kỹ nói Kỹ quản lý Kỹ lập kế hoạch, chương trình…phát triển kinh tế hội địa phương Kỹ tổ chức thực kế hoạch Kỹ lãnh đạo, giám sát, kiểm tra Kỹ định quản lý hành Câu 15 Xin ơng/bà vui lòng cho biết khả tin học ngoại ngữ? (Xin đánh dấu X vào ô phù hợp) Mức độ Tin học Ngoại ngữ Chứng (Trình độ) Sử dụng thành thạo 3.Khơng thành thạo Không sử dụng Câu 16 Xin ông/bà cho biết bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình nào? (Xin đánh dấu X vào ô phù hợp) Kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên Kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chun viên II NHẬN XÉT CHUNG Câu 17 Xin ơng/bà cho biết ý kiến thực trạng hoạt động quyền xã, thị trấn địa bàn huyện Việt Yên (đánh dấu X vào ô phù hợp) Tốt: ; Khá ; Trung bình 99 ; Khó trả lời ; Câu hỏi 18 Xin ơng/bà cho biết ý kiến lực nói chung đội ngũ cán chủ chốt cấp địa bàn huyện Việt Yên (Đánh dấu X vào ô phù hợp) Nội dung Phẩm chất trị, đạo đức lối sống Tinh thần trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực nhiệm vụ Mức độ đạt chuẩn chức danh công chức Là trung tâm xử lý công việc Những nội dung, vấn đề chủ trì soạn thảo Tốt Khá TB Yếu Câu 19 Ông/bà cho biết thân có thường xuyên rèn luyện nâng cao sức khỏe? Thường xun  ; Ít  Khơng  Câu 20 Xin ông/bà cho biết môn thể thao ưa thích, rèn luyện thường xuyên: : ……… ………………………… Xin chân thành cảm ơn! Mẫu PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT ( Dành cho cơng chức cấp ) 100 Để có đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực đội ngũ cán chủ chốt cấp địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Xin ơng, bà vui lòng cho biết ý kiến nội dung sau cách viết câu trả lời đánh dấu (X) vào ô trống ông (bà) lựa chọn đáp án trả lời: Câu Xin ông/bà vui lòng cho biết ý kiến đánh giá kỹ nghề nghiệp thực thi cơng việc giao cán chủ chốt nay? (đánh dấu X vào ô lựa chọn) Số Mức độ đạt Chưa Thành Rất Khó TT Các kỹ thành thạo thành trả thạo thạo lời I Các kỹ chung Kỹ soạn thảo văn hành Kỹ sử dụng máy vi tính Kỹ nghe Kỹ thuyết trình Kỹ phản hồi Kỹ viết Kỹ nói II Kỹ quản lý Kỹ lập kế hoạch, chương trình…phát triển kinh tế hội địa phương Kỹ tổ chức thực kế hoạch Kỹ lãnh đạo, giám sát, kiểm tra Kỹ định quản lý hành Câu Xin ơng/bà vui lòng cho biết khả tin học ngoại ngữ đội ngũ cán công chủ chốt nay? (Xin đánh dấu X vào ô phù hợp) Mức độ Tin học Ngoại ngữ Chứng (Trình độ) Sử dụng thành thạo 3.Không thành thạo Không sử dụng Câu Xin ông/bà cho biết ý kiến thực trạng hoạt động quyền xã, thị trấn địa bàn huyện Việt Yên (đánh dấu X vào ô phù hợp) Tốt: ; Khá ; Trung bình ; Khó trả lời ; Câu hỏi Xin ông/bà cho biết ý kiến lực nói chung đội ngũ cán chủ chốt cấp địa bàn huyện Việt Yên (Đánh dấu X vào ô phù hợp) Nội dung Tốt Khá TB Yếu Phẩm chất trị, đạo đức lối sống Tinh thần trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực nhiệm vụ Mức độ đạt chuẩn chức danh công chức Là trung tâm xử lý công việc Những nội dung, vấn đề chủ trì soạn thảo 101 Câu Ông/bà cho biết đội ngũ cán chủ chốt có thường xuyên rèn luyện nâng cao sức khỏe? Thường xun  ; Ít  Khơng  Câu Xin ông/bà cho biết môn thể thao ưa thích cán chủ chốt cấp ? Xin chân thành cảm ơn! Mẫu PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT ( Dành cho lãnh đạo, cán quan huyện ) Để có đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực đội ngũ cán chủ chốt cấp địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Xin ông/bà vui lòng cho biết ý kiến nội dung sau cách viết trả lời, tích dấu X vào ô trống mà ông bà lựa chọn cho đáp án trả lời Câu Xin ông/bà cho biết số thông tin cá nhân: 102 Họ tên (Điền không điền) .……………… Giới tính: Nam  ; Nữ  Tuổi: Đơn vị công tác: …… .……………… Trình độ chun mơn: Trung cấp  ; Cao đẳng  ; Đại học ; Thạc sỹ ; Tiến sỹ  Câu Xin ông/bà cho biết đánh giá đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện Việt Yên Mức độ Khá TB Nội dung Tốt Trình độ, lực công tác Đạo đức, lối sống Quan hệ với nhân dân Bố trí phù hợp chun mơn Khả đáp ứng nhu cầu công tác Đánh giá khác: Yếu Câu Xin ông/bà cho biết đánh giá khả giao tiếp đội ngũ cán chủ chốt cấp địa bàn huyện Việt Yên với công dân, tổ chức: Tốt Khá Trung bình  Yếu  Câu Xin ơng/bà vui lòng cho biết ý kiến thực trạng hoạt động quyền xã, thị trấn địa bàn huyện Việt Yên (đánh dấu X vào phù hợp) Tốt: ; Khá ; Trung bình 103 ; Khó trả lời ; Câu Xin ơng/bà vui lòng nhận xét nội dung sau cán chủ chốt cấp địa bàn huyện Việt Yên MỨC ĐỘ NỘI DUNG Tốt Khá TB Chưa tốt Công tác đào tạo bồi dưỡng Công tác đánh giá cán bộ, công chức Công tác quy hoạch cán Việc quan tâm chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức Chính sách thu hút nhân tài Chính sách tiền lương Chính sách BHXH Chính sách BHYT Câu Xin ơng/ bà cho biết đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc đội ngũ cán chủ chốt cấp địa bàn huyện Việt Yên (Đánh dấu X vào ô lựa chọn) STT 10 11 Các chức danh Bí thư Đảng uỷ Phó bí thư Đảng uỷ Chủ tịch HĐND Phó chủ tịch HĐND Chủ tịch UBND Phó chủ tịch UBND Chủ tịch Hội Nông dân Chủ tịch Hội Phụ nữ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Bí thư Đồn Thanh niên Tốt Chưa tốt Khó trả lời Câu Xin ông/bà cho biết đội ngũ cán chủ chốt cấp có thường xuyên rèn luyện nâng cao sức khỏe hay không? Thường xuyên  ; Thỉnh thoảng  Không  Xin chân thành cám ơn! 104 Mẫu PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT (Dành cho cán thôn, khu phố người dân) Để có đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực đội ngũ cán chủ chốt cấp huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Ông, bà vui lòng cho biết ý kiến nội dung đây: (Đánh dấu X vào hộp thông tin ông bà lựa chọn đáp án trả lời) Câu Xin ơng/ bà vui lòng cho biết đơi điều thân: Tuổi: Giới tính: Nam  ; Nữ  Trình độ văn hố: Cấp I ; Cấp II  ; Cấp III  Trình độ chun mơn: Sơ cấp  ; Trung cấp ; Cao đẳng, Đại học  Câu Xin ông/ bà cho biết đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu công việc cán chủ chốt cấp (Đánh dấu X vào ô lựa chọn) Stt Chức danh Tốt Chưa tốt Khó trả lời Bí thư Đảng uỷ Phó bí thư Đảng uỷ Chủ tịch HĐND Phó chủ tịch HĐND Chủ tịch UBND Phó chủ tịch UBND Chủ tịch Hội Nông dân Chủ tịch Hội Phụ nữ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 10 Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc 11 Bí thư Đồn Thanh niên Câu Xin ơng/ bà cho biết đánh giá khả giao tiếp với công dân cán chủ chốt cấp xã: Tốt  Khá  Trung bình  Yếu Câu Ơng/ bà cho biết thời gian giải công việc đội ngũ cán chủ chốt cấp nào? Đúng hẹn  ;Đơi chậm  ; thường xun chậm  Câu Ơng/ bà có thấy hài lòng với cách giải cơng việc đội ngũ cán chủ chốt cấp khơng? Hài lòng  Khơng hài lòng  Tại ? Câu Theo ông/bà biết cán chủ chốt cấp có thường xuyên luyện tập nâng cao sức khỏe hay khơng? Thường xun rèn luyện  ; Ít rèn luyện  ; Không thấy  Xin chân thành cám ơn! 105 ... 3.2.3 Thể lực cán chủ chốt cấp xã huyện Việt Yên 3.2.4 Đánh giá khác liên quan đến lực CBCC cấp xã 3.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ NĂNG LỰC CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN... cấp xã địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang b) Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Năng lực cán chủ chốt cấp xã địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Về không gian: Luận văn nghiên cứu lực đội... nghiên cứu đề tài: Nâng cao lực đội ngũ cán chủ chốt cấp xã địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang từ đến năm 2020 năm tiếp theo, câu hỏi đặt là: - Cấp xã, cán chủ chốt cấp xã có vai trò quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực cán bộ chủ chốt cấp xã trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, Nâng cao năng lực cán bộ chủ chốt cấp xã trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay