quy đinh phòng cháy chữa cháy

7 10 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 09:08

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số : 183/QĐ-ĐHYDCT Cần Thơ, ngày 01 tháng 03 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy định phòng cháy chữa cháy trường Đại học Y Dược Cần Thơ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ Căn Luật Phòng Cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 Quốc Hội khóa 10 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam biểu thông qua ngày 29/06/2001; Căn Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Phòng cháy chữa cháy Thông tư 04/2003/TT-BCA ngày 31/3/2004 Bộ Công An hướng dẫn thi hành số điều Nghị định 35/2003/NĐ-CP; Căn Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Điều lệ trường Đại học; Căn Quyết định số 2747/QĐ-BYT ngày 24/7/2007 Bộ trưởng Bộ Y tế việc ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; Theo đề nghị Trưởng phòng Quản trị Thiết bị, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Nay ban hành Quy định Phòng cháy chữa cháy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ký ban hành Điều 3: Phòng HCTH, đơn vị trực thuộc, cán viên chức sinh viên nhà trường có trách nhiệm thi hành Quyết định HIỆU TRƯỞNG Nơi nhận: (Đã ký) - Ban Giám Hiệu - BCH Cơng Đồn trường - Như điều - Lưu HCTH, TCCB, QTTB Phạm Văn Lình BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ Độc lập - Tự - Hạnh phúc QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁYCHỮA CHÁY (Ban hành kèm theo định số 183/QĐ-ĐHYDCT, ngày 01 tháng 03 năm 2012 Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Quy định phòng cháy chữa cháy (PCCC), xây dựng lực lượng, trang bị phương tiện, trách nhiệm đơn vị, cá nhân hoạt động phòng cháy chữa cháy Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Điều Đối tượng áp dụng Các đơn vị cá nhân làm việc, học tập, sinh hoạt phạm vi Trường Đại học Y Dược Cần Thơ Điều Giải thích từ ngữ Cháy hiểu trường hợp để xảy cháy khơng kiểm sốt gây thiệt hại người, tài sản ảnh hưởng môi trường Chất nguy hiểm cháy, nổ chất lỏng, chất khí, chất rắn hàng hố, vật tư dễ xảy cháy, nổ Lực lượng PCCC sở tổ chức người tham gia hoạt động PCCC nơi làm việc Chữa cháy bao gồm công việc huy động, triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy, cắt điện, tổ chức thoát nạn, cứu người, cứu tài sản, chống cháy lan, dập tắt đám cháy hoạt động khác có liên quan Điều Trách nhiệm PCCC Nhà trường Ban hành quy định biện pháp PCCC; Tổ chức thực biện pháp, yêu cầu để bảo đảm an toàn PCCC theo quy định pháp luật; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC; tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC, quản lý trì hoạt động lực lượng PCCC trường; Kiểm tra an toàn PCCC, xử lý hành vi vi phạm quy định PCCC; tổ chức khắc phục kịp thời thiếu sót, vi phạm quy định an tồn PCCC; Trang bị phương tiện PCCC; chuẩn bị điều kiện phục vụ chữa cháy; xây dựng tổ chức thực tập phương án chữa cháy; tổ chức chữa cháy khắc phục hậu có cháy xảy ra; Bảo đảm kinh phí cho hoạt động PCCC; Tổ chức thống kê, báo cáo theo định kỳ tình hình PCCC; thơng báo kịp thời cho quan Cảnh sát PCCC thay đổi lớn có liên quan đến việc bảo đảm an toàn PCCC Nhà trường; Điều Trách nhiệm PCCC cá nhân trường Chấp hành quy định yêu cầu PCCC Nhà trường; thực nhiệm vụ PCCC theo chức trách, nhiệm vụ giao Tìm hiểu, học tập pháp luật kiến thức PCCC phạm vi trách nhiệm mình; bảo quản, sử dụng thành thạo phương tiện PCCC thông dụng phương tiện PCCC khác trang bị Bảo đảm an tồn PCCC q trình sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt bảo quản, sử dụng chất cháy; kịp thời khắc phục thiếu sót, vi phạm quy định an toàn PCCC Tham gia hoạt động PCCC nơi làm việc; góp ý, kiến nghị với Nhà trường, đơn vị nơi làm việc biện pháp bảo đảm an toàn PCCC Ngăn chặn nguy trực tiếp phát sinh cháy hành vi vi phạm quy định an toàn PCCC Báo cháy chữa cháy kịp thời phát thấy cháy; chấp hành nghiêm lệnh huy động tham gia chữa cháy hoạt động PCCC khác Chương II PHỊNG CHÁY Điều Điều kiện an tồn PCCC nơi làm việc Trường Tại đơn vị trường, phải bảo đảm điều kiện an tồn PCCC sau : a) Có nội quy PCCC, có sơ đồ dẫn nạn phù hợp với đặc điểm tính chất hoạt động đơn vị; b) Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát sinh nhiệt phải bảo đảm an toàn PCCC; c) Có hệ thống chữa cháy phương tiện PCCC; Một số quy định cụ thể: a) Không hút thuốc phòng thí nghiệm, kho chứa nơi cấm lửa b) Không câu mắc, sử dụng điện tùy tiện, hết làm việc phải kiểm tra tắt đèn, quạt, bếp điện… trước c) Không dùng dây đồng, giấy bạc thay cầu chì d) Khơng dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm e) Không để chất dễ cháy gần cầu chì đường dây dẫn điện f) Sắp xếp vật tư, trang thiết bị phòng làm việc, phòng thí nghiệm phải gọn gàng, có khoảng cách ngăn cháy, xa tường để tiện việc kiểm tra cứu chữa cần thiết g) Không để chướng ngại vật lối lại h) Phương tiện dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy, không lấy sử dụng vào việc khác Điều Yêu cầu PCCC lập dự án, thiết kế xây dựng, thẩm duyệt nghiệm thu cơng trình (đổi thành Điều 5) Khi lập dự án thiết kế xây dựng mới, cải tạo thay đổi tính chất sử dụng cơng trình phải có giải pháp thiết kế PCCC bảo đảm nội dung sau : Địa điểm xây dựng cơng trình bảo đảm khoảng cách an tồn PCCC cơng trình xung quanh; Có giải pháp đảm bảo ngăn cháy chống cháy lan hạng mục cơng trình cơng trình với cơng trình khác; Cơng nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống nổ cơng trình bố trí hệ thống, máy móc, thiết bị vật tư bảo đảm yêu cầu an tồn PCCC; Hệ thống nạn gồm cửa, lối đi, hành lang, cầu thang chung, cửa, lối đi, cầu thang dành riêng cho thoát nạn, thiết bị chiếu sáng dẫn lối thốt, thiết bị thơng gió hút khói, thiết bị cứu người, thiết bị báo tín hiệu bảo đảm cho việc nạn nhanh chóng, an tồn xảy cháy; Hệ thống giao thông, bãi đỗ phục vụ cho phương tiện chữa cháy giới hoạt động bảo đảm kích thước tải trọng; hệ thống cấp nước chữa cháy bảo đảm yêu cầu phục vụ chữa cháy; Hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy phương tiện chữa cháy khác bảo đảm số lượng, vị trí lắp đặt thông số kỹ thuật phù hợp với đặc điểm tính chất hoạt động cơng trình; Trong dự án thiết kế phải có dự tốn kinh phí cho hạng mục PCCC Ban Quản lý Dự án xây dựng trường có trách nhiệm liên hệ đơn vị thiết kế thẩm duyệt PCCC theo tiêu chuẩn, quy định pháp luật Nghiệm thu PCCC: Cơng trình xây dựng thẩm duyệt PCCC phải tổ chức nghiệm thu trước chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu cơng trình Nghiệm thu PCCC bao gồm nghiệm thu phần, giai đoạn, hạng mục nghiệm thu bàn giao cơng trình; riêng phận cơng trình thi cơng bị che khuất phải nghiệm thu trước tiến hành công việc Văn nghiệm thu PCCC để chủ đầu tư nghiệm thu, tốn đưa cơng trình vào sử dụng Điều Kiểm tra an toàn PCCC Kiểm tra an toàn PCCC tiến hành theo chế độ kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất Trách nhiệm kiểm tra an toàn PCCC quy định sau : a) Các đơn vị có trách nhiệm tổ chức kiểm tra an tồn PCCC phạm vi quản lý b) Nhà trường cử thành viên Ban huy Tổ PCCC tổ chức kiểm tra định kỳ đột xuất chức nhiệm vụ giao phối hợp với Cảnh sát PCCC để kiểm tra Chương III CHỮA CHÁY Điều Phương án chữa cháy Phương án chữa cháy trường phải bảo đảm yêu cầu nội dung sau : a) Nêu tính chất, đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy; b) Đề tình phức tạp, khả phát triển đám cháy theo mức độ khác nhau; c) Đề kế hoạch huy động, sử dụng lực lượng, phương tiện, tổ chức huy, biện pháp kỹ thuật, chữa cháy công việc phục vụ chữa cháy phù hợp Trách nhiệm thực tập phương án chữa cháy: a) Trưởng Ban huy PCCC chịu trách nhiệm đạo tổ chức thực tập Phương án chữa cháy phải tổ chức thực tập định kỳ năm lần; b) Lực lượng, phương tiện có phương án huy động thực tập phải tham gia đầy đủ Tổ PCCC có trách nhiệm phối hợp với Cảnh sát PCCC để hướng dẫn thực tập phương án chữa cháy Điều 10 Trách nhiệm báo cháy, chữa cháy tham gia chữa cháy Tất cán bộ-viên chức, sinh viên phát thấy cháy phải tri hô cho người xung quanh biết đồng thời phải báo cho Ban huy PCCC trường Tùy theo tình mà Ban huy PCCC trường trực tiếp xử lý báo cho Sở Cảnh sát PCCC Cứu hoả: 114 để hỗ trợ; Người có mặt nơi xảy cháy phải tìm biện pháp để cứu người, ngăn chặn cháy lan dập tắt đám cháy; người tham gia chữa cháy phải tuân theo lệnh người huy chữa cháy Tổ PCCC, lực lượng bảo vệ, nhân viên y tế, phòng chức (quản lý điện, cấp nước ) đơn vị liên quan có nhiệm vụ tham gia chữa cháy hoạt động liên quan có cháy xảy Điều 11 Nhiệm vụ huy, đạo chữa cháy Trong chờ lực lượng Cảnh sát PCCC đến dập tắt đám cháy, Ban huy PCCC có trách nhiệm: a) Huy động lực lượng, phương tiện, tài sản, nguồn nước vật liệu chữa cháy để chữa cháy; b) Xác định khu vực chữa cháy, đề tổ chức thực biện pháp kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy; c) Đề yêu cầu bảo đảm giao thông, trật tự, cấp cứu người, di chuyển tài sản Chương IV TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG PCCC Điều 12 Tổ chức, quản lý lực lượng PCCC sở Hiệu trưởng ký Quyết định thành lập Ban huy lực lượng PCCC, ban hành Quy định PCCC, phân bổ kinh phí, trang bị phương tiện bảo đảm điều kiện để trì hoạt động Ban huy lực lược PCCC chịu trách nhiệm liên hệ Cơ quan Cảnh sát PCCC để hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ PCCC Điều 13 Chế độ sách nghĩa vụ tổ PCCC Tổ PCCC trang bị quần áo, thiết bị bảo hộ cá nhân theo tiêu chuẩn, phù hợp với tính chất hoạt động Khi nhận lệnh điều động tham gia hoạt động PCCC thủ trưởng đơn vị phải tạo điều kiện để nhân viên thuộc quyền thực nghĩa vụ Chương V PHƯƠNG TIỆN PCCC Điều 14 Phương tiện PCCC Phương tiện PCCC trường gồm: xe giới, thiết bị, máy móc, dụng cụ, cơng cụ hỗ trợ chuyên dùng cho việc PCCC, cứu người, cứu tài sản, bảo đảm đủ số lượng chất lượng, đáp ứng yêu cầu PCCC ban đầu trước lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp đến dập tắt đám cháy NHÓM PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY Phương tiện chữa cháy giới Phương tiện chữa cháy thông dụng Chất chữa cháy LOẠI PHƯƠNG TIỆN - Các loại máy bơm chữa cháy : máy xăng, máy dầu, moteur đặt cố định 02 hồ nước: 01 hồ tích khoảng 72 m3 (01 máy xăng, 02 moteur) 01 hồ tích khoảng 50 m3 (01 máy xăng, 01 máy dầu, 01 moteur) - Các loại lăn chữa cháy; - Các loại đầu nối, ba chạc, hai chạc chữa cháy, - Các loại trụ nước, cột lấy nước chữa cháy; - Các loại thang chữa cháy; - Các loại bình chữa cháy (xách tay): bình bột, bình khí… Nước, loại bột, khí chữa cháy Điều 15 Quản lý sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy Thủ trưởng đơn vị cử cán quản lý phương tiện PCCC đơn vị Tổ PCCC có nhiệm vụ nắm số liệu phương tiện PCCC đơn vị, lên kế hoạch trang bị bổ sung định kỳ kiểm tra bảo dưỡng tất phương tiện PCCC cho đơn vị trường Chương VI KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM Điều 20 Khen thưởng Cán viên chức có thành tích hoạt động PCCC khen thưởng theo quy định chung Nhà nước Điều 21 Xử lý vi phạm Cán viên chức có hành vi vi phạm nội quy PCCC tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỹ luật Nhà trường xử lý theo quy định hành Nhà nước Người phân công phụ trách đơn vị thiếu trách nhiệm việc quản lý, kiểm tra việc thực hoạt động PCCC mà để xảy cháy đơn vị phụ trách tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật Nhà trường hoặc xử lý theo quy định hành Nhà nước Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 22 Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Điều 23 Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Trường, Ban huy lực lượng PCCC phạm vi chức năng, nhiệm vụ giao có trách nhiệm thực tốt quy định HIỆU TRƯỞNG (Đã ký) Phạm Văn Lình ... nghiệp đến dập tắt đám cháy NHÓM PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY Phương tiện chữa cháy giới Phương tiện chữa cháy thông dụng Chất chữa cháy LOẠI PHƯƠNG TIỆN - Các loại máy bơm chữa cháy : máy xăng, máy dầu,... moteur) - Các loại lăn chữa cháy; - Các loại đầu nối, ba chạc, hai chạc chữa cháy, - Các loại trụ nước, cột lấy nước chữa cháy; - Các loại thang chữa cháy; - Các loại bình chữa cháy (xách tay): bình... III CHỮA CHÁY Điều Phương án chữa cháy Phương án chữa cháy trường phải bảo đảm yêu cầu nội dung sau : a) Nêu tính chất, đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ điều kiện liên quan đến hoạt động chữa cháy;
- Xem thêm -

Xem thêm: quy đinh phòng cháy chữa cháy, quy đinh phòng cháy chữa cháy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay