12 đề ôn tập kiểm tra đại số 10 chương 3 chủ đề phương trình và hệ phương trình

25 8 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 09:04

TỔNG HỢP TỪ DIỄN ĐÀN GIÁO VIÊN TỐN 12 đề Ôn tập kiểm tra ĐẠI SỐ 10 PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH NGƯỜI TỔNG HP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong Năm học: 2018 - 2019 Tốn 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ I TRẮC NGHIỆM Câu 1: Phương trình:  x    là phương trình hệ quả của phương trình:  B (x  1)(x 3)   A x    Câu 2: Giải phương trình:  x   A S  0   C x  1   D (x  2)(x 1)   C S  2   D S  0,2    17 5  C S    ;     2   17 5  D S   ;     2 x   B S      x  y     x  3y  Câu 3: Giải hệ phương trình:    17 5  A S    ;     2   17 5  B S   ;    2  Câu 4: Giải phương trình   x  6x 18  27    x x B S   3   A S     C S   1   D S  1   C S   2,2   D Câu 5: Giải phương trình:  x  2x  5   A B S   5, 4   S     S   4,4    x  2y 2z  Câu 6: Giải hệ phương trình:   2x  3y 5z       4x 7y z    20 13 A S    ; ;   3 1      3     20 13 1  B S     ; ;       3 3     20 13 1   C S     ; ;       3 3  Câu 7: Giải phương trình:  A S   \  1;1   x   20 13 1   D S     ; ;       3 3  x 1  x B S  0      C S  1   Câu 8: Tìm điều kiện xác định của phương trình  x  A x     x       x  B D S     x    x C x      x   D     x  THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH  x  y     2x  2y  Câu 9: Giải hệ phương trình:   A Phương trình có vơ số nghiệm.  B Phương trình có 1 nghiệm là:   2;2   C Phương trình có vơ nghiệm.  D Phương trình có 2 nghiệm.  Câu 10: Tập nghiệm của phương trình:  x  1   là:  A S  1;2     B S   2;2   C S   2;2   D S     II TỰ LUẬN: Bài 1: Giải các phương trình sau:  a / x  3x 2 x 3x   b/ x  x 19 x   x  x x  x   Bài 2: Cho phương trình  bậc hai  x  m 2 x 2m nghiệm  x 1, x  thỏa x1 x2  x2 x1 1  Tìm m để phương trình  1  có 2          x  3x  2y Bài 3: Giải hệ phương trình:    y  3y  2x      PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 10 A B C D         THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ I TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Tìm tập nghiệm của phương trình:  x  1 A S  1;2   B S     x    C S  2   D S  1    x  y z   Câu 2: Giải hệ phương trình:   2y  z      z   A S  ( 4;3;2)    2)   C S  (4;3;2)   B S  ( 4; 3; D S  ( 4;3; 2)   Câu 3: Trong các khẳng định sau, phép biến đổi nào là phép biến đổi tương đương:  2 C x  1 x  x 2 A x  x  3 x   x B x  x 2 x x   2 x   x   x 2 x   D x  x  2 x x   x C Có vơ số nghiệm.  D Có 2 nghiệm.  C S   2; 1;1;2   D S  1;2   x    x  y     2x  2y  10 Câu 4: Giải hệ phương trình:   A Vơ nghiệm.  B Có1 nghiệm.  Câu 5: Giải phương trình:  x  5x  4     A S   2;2   B S   1;1   x  6x 18  27    x x Câu 6: Giải phương trình   A S  1   B S  0   C S     D S   1   C S  (2,5)   D S  (0,9)   C S  0;2   D S  0;1    x  y     2x  y  Câu 7: Giải hệ phương trình:   A S     B S  (4,4)   x x Câu 8: Giải phương trình:       x 2 x A S  2   B S     Câu 9: Tìm điều kiện xác định của phương trình  x  x     x THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH  x   B     x  A x      x   C     x  D x     Câu 10: Tìm tập nghiệm của phương trình:  x  1    B S  8   A S     C S  1;2   D S  2   II TỰ LUẬN: Bài 1: Giải các phương trình sau:  a / 2x  5x 4  x   x  x 3 2x b/   x  2 x x  x     Bài 2: Cho phương trình:  m  1 x  m  x m m  1 2  Tìm  m    để phương trình trên có  2 nghiệm ngun phân biệt.   x  y xy Bài 3: Giải hệ phương trình:    x  y 2 x y        PHIẾU ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 10 A B C D   THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ TRẮC NGHIỆM Câu 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình x  A x  và  x    B x    x1 D x  và  x    1     là:  x x B S  2   C S   2   D S   2;3   x  4x 14 x  là :   x x Câu 3: Tập nghiệm của phương trình   A S  2   2x     x  C x  và  x    Câu 2: Tập nghiệm của phương trình:  A S  3   C S  0;2   B S     D S  0    x  y  10   là:   2x  3y  24 Câu 4: Tập nghiệm của hệ phương trình:   A S  (10,0)   B S  (2,8)   C S  (5,5)   D S  (6,4)   Câu 5: Số nghiệm của phương trình:  x  2x 1   là:  A   B   C   D   Câu 6: Phương trình:  x  4   là phương trình hệ quả của phương trình:  A x  2   B (x  1)(x 2)   C (x  2)(x 1)   D x  4   Câu 7: Tập nghiệm của phương trình:  x  3x  4   là:  A S  1   B S   4,1    3x  3y  Câu 8: Hệ phương trình:    2x  2y  12 C S   1,1     A Chỉ có1 nghiệm là: 10,4   B Có vơ số nghiệm.  C Có 2 nghiệm.  D Vơ nghiệm.  2  Câu 9: Nghiệm của phương trình:  3x y  4xy  2x 2y 26 A  2;  1   B  2;1   D S   2, 1,1,2   có nghiệm:  C  2; 1   D  2;1   THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH Câu 10: Tập nghiệm của phương trình:  2x  1 B S   1,1   A S     x    là:  C S  2   D S  1;2   TỰ LUẬN Bài 1: Giải các phương trình sau:  a / 3x  5x 7 2x 1 b/ 13 2x  x 21           2x  x    Bài 2: Cho phương trình:  m  1 x  4m m 1 x m   Tìm  m  để phương trình  có nghiệm kép.  Tính nghiệm kép đó.   x  y  4x  Bài 3: Giải hệ phương trình:    y  x  4y    ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 10 A B C D                     THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ TRẮC NGHIỆM  3x  y 10   là:   2x  3y 9 Câu 1: Tập nghiệm của hệ phương trình:   A S  (3; 1)   B S  ( 3;1)   Câu 2: Tập nghiệm của phương trình:  A S  0   x C S  (10,0)   2 x 2   1   là:  x  2 B S   1,1   Câu 3: Tập nghiệm của phương trình:  x A S  3    D S  (15,5)   C S     2 x 3 B S   3;3   D S  1      là:  C S     D S   3   C Có 2 nghiệm.  D Có vơ số nghiệm.   4x  y  20 Câu 4: Hệ phương trình:      x  y   A Có 1 nghiệm.  B Vơ nghiệm.  Câu 5: Tập nghiệm của phương trình:  2x  11 x   là:  B S  7   A S     C S   1;7   Câu 6: Điều kiện xác định của phương trình:  A x     x  3x   là:  x1  C  2;2 \  1   B x     D S  2   D x  và  x     Câu 7: Phương trình  x  3x  tương đương với phương trình :  2 A x  x  1 3x 2 x B x  4x 3     2 D x  C x x  3 3x x    Câu 8: Số nghiệm của phương trình:  x  8x 3 A   B   1  3x   x x 10  2x   là:  C   D   Câu 9: Tập nghiệm của phương trình:  x  4x  4   là:   A S    2;   B S   1; 2;1;2   C S  1;2   D S   2;2   THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH  x  3y 2z  Câu 10: Hệ phương trình:   2x  2y z   có tập nghiệm:    3x  y z A S  (1;1; 2)   B S  ( 1;1;2)   C S  (1; 1;2)   D S  (1;1;2)   TỰ LUẬN Bài 1: Giải các phương trình sau:  a / x  6x 5 x     b/ x x   x  x 2x  4x   Bài 2:  Cho  phương  trình: x  4x m    Tìm  m   để  phương  trình  có  2  nghiệm x 1, x   thỏa: x  x  40     x  y 2xy  12 Bài 3: Giải hệ phương trình:    2x  x 2y  2y 2  45    ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM 10 A B C D   -  THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ I TRẮC NGHIỆM : ( ĐIỂM) Câu 1: Tập nghiệm của phương trình:  x  2x 4  x   là:   A.   S         B.  S   2; 1                C.  x                        D S   1       Câu 2: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình hệ quả của phương trình:   x  4x  .  B.  x  1               C 16x          x y Câu : Nghiệm của hệ phương trình     là:    10     x y A.   x  16x      1    ;  3    x 2x     là:  Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình x  x  x A x    B x  ; x                  C x     2 x Câu 5: Tập nghiệm của phương trình  x     là :  x  x A. S =  0;  3   B. S =  0   C. S =   3    D.     A  3;5   B.   5;3    1 C  ;   5 D 2x  Câu 6: Điều kiện xác định của phương trình  x      D.   2 x  là :  x      x  B        A x     x   2x  3y 2z 4  z 6   là:   Câu : Nghiệm của hệ phương trình    4x 2y 5   2x  5y 3z 8 A x                       D x         B x       17 8 A  ; ;     38 19  17  17 8   17  8   ;  ;         ; ;  B   ;         C D.  ;     38 19   38 19     38 19 Câu 8: Số nghiệm của phương trình:  x  8x  7   là:     A.1      B.2    C.3                              D.4   Câu 9: Phương trình 3x2 = 4x tương đương với phương trình :  1 2 A 3x  x 2 4x x B 3x   4x 3x  3x 2 2 C 3x x   4x x                                           D.  3x  x  7 4x x   Câu 10: Hệ phương trình nào sau đây vơ nghiệm:   x  3y 4  x  3y 4   9x 6y 3  x  3y 4 A           B        C      D     2x  6y 7  2x  6y 8  3x  2y 1  3x  2y 1             II.TỰ LUẬN: ( ĐIỂM ) THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH Câu 1: Giải các phương trình và hệ phương trình sau:  a.  4x  2x 10 3x   b.   x  x x  2x  x  y  c.    x  y   Câu 2: Định  tham  số  m  để  phương  trình  :  x   2m 3 x m 4 2       có  hai  nghiệm  phân  biệt  2 thoả :   x  x  15   .  1  B  2  A  3  A  4  C  5  B  6  A  7  A  8  D  9  D  THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY 10  A  Trang Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ I.TRẮC NGHIỆM : (5 ĐIỂM) Câu 1: Điều kiện xác định của phương trình 2x  x1  2x   là:     x  4x x  4x A x    B x  ; x      C x     D.  x  ; x    Câu 2: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình hệ quả của phương trình:   x  2x  .  A.   x  4x   B.  x  1                      C 2x     Câu 3: Điều kiện xác định của phương trình  5x  x 3 là :  x  B        C x      x    xz  3yz z  Câu : Nghiệm của hệ phương trình   2xz  yz 3z    là:     3xz  2yz 4z A x        D 2x    B x      38 1    38 1  38 1 38 1  A   ; ;       B.    ; ;         C  ; ;       D.    ; ;      7 3  21 21 3  7 3 3 x 5x 2x Câu : Tập nghiệm của phương trình   là :      1 x 4 x x A.  2   B.  3   C.       D.  4   Câu 6: Phương trình 3x  = 4x tương đương với phương trình :  1 2 2 x  4x A.  3x  x  9 4x B 3x  3x  3x 2 C 3x x   4x x                                                      D.  3x  x 2 4x x Câu : Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm:   x  3y 4  x  3y 4   9x 6y 3 A           B        C             D Cả 3 câu trên Câu 8:   3x  2y 1  2x  6y 8  3x  2y 1         Số nghiệm của phương trình:  5x  x    là:   A.1      B.2    C.3                              D.4   Câu : Tập nghiệm của phương trình  3x  9x 7 x  là:    7 A.   S         B.  S  1                C S                          D S       3  3x  y 7 Câu 10 : Nghiệm của hệ phương trình     là:    x  5y 11  3      2  5  5  5  5 A   ;    B   ;            C  ;      D.   ;     2   2  2    2 II.TỰ LUẬN: ( ĐIỂM ) Câu 1: Giải các phương trình và hệ phương trình sau:  a.  3x  5x 7 1 2x THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH 3  2x b.    x  x  7x 12  x  y  3x c.    y  x  3y  Câu 2: Định tham số m để phương trình :  m  2 x  2mx m 1 nhau .    B A C A A A D C    có hai nghiệm  là hai số đối  A THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY 10 A Trang Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ TRẮC NGHIỆM  5x  4y   có nghiệm là:   7x  9y  Câu 1: Hệ phương trình    19  A   ;    17 17   19 B   ;     17 17  19 C  ;     17 17  Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình   A  \  1   3x  x1   B  \   ; 1;3      x  x C  1;  19  D  ;    17 17   là     D  1;    Câu 3: Tập nghiệm của phương trình  2x   x :  A 3; 7   B 7   C 2; 5   D 5   Câu 4: Tập nghiệm của phương trình  x  x  6 :    A  2;   Câu 5: Số nghiệm của phương trình   2x  A   B  D    2x 13   C D   Câu 6: Tập nghiệm của phương trình  x  B  3x  là:   x  x x  3x 1 2x  24      x  x x  A     x  x y y2 C   x  xy y  B  3;2   ;4   4 x  4 x :  C 1   D  \ 4     Câu 7:  Với  giá  trị  nào  của  tham  số  m  để  phương  trình  2x  m  m x 2m  3     có  hai  nghiệm trái dấu?  A m    B m    C m    D m     4x  2y z  Câu 8: Nghiệm của hệ phương trình    2x  3y   :    2y  z    4 A  ;  ;     3 B 1;  1; 1     C   ; ;12      15  D  ; ;12     THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH Câu 9: Cặp số   x ;y    2;1  là nghiệm của phương trình nào?  A x  2y    B 2x  y    C x  y     D 3x  y     Câu 10: Với giá trị nào của tham số thực m để phương trình  m  x mx mx 4   có nghiệm  x  ?  A m  1;2   B m  1   C m  2   D m tùy ý (m  )   TỰ LUẬN Bài 1: Giải các phương trình sau:  a)   2x  24      x  x x  b)   x  3x 1 2x 13    Bài 2:  Cho phương trình:  x  m 1 x m          Tìm giá trị của tham số m để phương trình trên có hai nghiệm đều dương.    Bài 3:  Giải hệ phương trình sau:   x  x y y2                        x  xy y         10 A B C D THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ TRẮC NGHIỆM  3x  2y 11  có nghiệm là:   x  5y 2 Câu 1: Hệ phương trình   A  3; 1   B  3; 1   C  3;1   x Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình   2x  1 x A  \ 9   B  \  3;2;3   D  3;1   9 x  là  C  \  3;3   D  \ 3   Câu 3: Tập nghiệm của phương trình  x  4x 3 x :   1 A      8 C 2   B    D 4   Câu 4: Tập nghiệm của phương trình  3x  11x  4  là:  1  A   ;     3 1  B   4;     3 Câu 5: Tập nghiệm của phương trình   A 1   B  2;   1 D      3 C  2;2   x x .   x  là  C  \ 2   D    2 Câu 6: Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình  m x  3mx 1 x  2 x   là phương  m trình bậc nhất?  A m     B m     C m    Câu 7: Với giá trị nào của tham số m để phương trình  x  2x 4 m A m    B m    C m    D m      có hai nghiệm trái dấu?  D m     x  y z 11  Câu 8: Nghiệm của hệ phương trình    2x  y z  là:    3x  2y z 24  5 A   ; ;     4 B 10;7;9    3 C  ;  2;     2 D  4;5;2   Câu 9: Cặp số   x ;y   1;2  là nghiệm của phương trình nào?  A 3x  2y    B x  2y    C 3x  y    D 0x  3y    THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH Câu 10: Trong các khẳng định sau, phép biến đổi nào là phép biến đổi tương đương?  2 A x  x 2 x   x  x  x C 3x  x 2 x x   3x B 2x x   x   x   D x 3 x  1 2x  x 2x x   4x   TỰ LUẬN Bài 1:  Giải các phương trình sau:  a)   x1     x  x x  2x b)   3x  7x 8 x     2 Bài 2:  Cho phương trình:  x  m 1 x m 3m 2          Tìm giá trị của tham số m để phương trình trên có hai nghiệm phân biệt  x 1, x  sao cho  2 x  x  12     Bài 3:  Giải hệ phương trình sau:   2x  3x  y 2                       2y  3y  x 2       10 A B C D                 THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ II Trắc nghiệm Câu 1: Tìm  m   để phương trình   2m  1 x  m 1 x 3 A m    B m     có 2 nghiệm phân biệt  C m    D m    Câu 2: Trong các phép biến đổi sau, phép biến đổi nào là tương đương  A 2x  4x 5 B 3x  5x  3x  3x 2x  4 x 5x  x  1 x 1 C x  2x  5x  0 x1 D 2x  x 2 4x  5 3x x 2x 2x 1    5x  x 1  x  x 0   4x  x 2  Câu 3: Phương trình  x  4x   là phương trình hệ quả của phương trình  B x  2x  3 3x 6   A x  3x 6     C  x  2 x 2 x  1   D x  x 1      x  y x  Câu 4: Hệ phương trình    2x  y z    có nghiệm là?    2x  2y z  A  8; 1;12   B  4; 1;8   C  8; 1;2  .  D  4; 1; 6    5x  4y   là?   7x  9y  Câu 5: Nghiệm của hệ phương trình    14 26 A   ;     17 17  14 26 B   ;     17 17 2 Câu 6: Phương trình  2x  5x y 7z x 163 A  1; 2;5   Câu 7: Phương trình  B 1;  2;15   2x x 1 A      14 26  D  ;    17 17   có nghiệm là:  C 1;2;5   D 1;  2; 5      có mấy nghiệm  x1 B    14 26  C   ;    17 17  C   D    Câu 8: Phương trình  x 3x     có số nghiệm là  THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) A   TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH B   C   D   Câu 9: Xác định  m  để phương trình  m x  3 9x m   vô nghiệm :  A m    B m     C m    D m    x 3x 2x  Câu 10: Số nghiệm của phương trình   là    x  x 1  x B   A 0  D   C   II Tự Luận Bài Giải phương trình sau a.  5x  1 3x 2 2x  5x  3x     2x b.  x  2x x  3      Bài 2. Cho phương trình  2x   3 3m  x 6m 2  Tìm m để phương trình có 2 nghiệm  x 1, x    thỏa:  x  x     x    y Bài 3. Giải hệ phương  trình     y   x    4y x    4x y 10 A B C D               THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ 10 I Trắc nghiệm   Câu 1: 7. Với điều kiện nào của  m  thì phương trình  3m  x 1 m x  có nghiệm duy nhất?  A m  1; m   .  B m    C m     D m    Câu 2: Hai phương trình được gọi là tương đương khi :  A Hai phương trình có cùng tập xác định.  B Hai phương trình có cùng tập hợp nghiệm.  C Hai phương trình có cùng dạng.  D Phương trình này là phương trình hệ quả của phương trình kia.  Câu 3: Điều kiện xác định của phương trình  A 3;  \  3   B  3;  .  2x  1 x 2 x 9  C  3; x  là :   \ 3   D  3;    75  76  6  Câu 4: 4. Hệ phương trình  nào dưới đây có nghiệm    ;   ;  49 49 49   x  2y 3z=-5  A  3x  4y 5z=1     2x  y 5z  x  2y 3z=-5  x  2y 3z=-5  x  2y 3z=-5    B  3x  4y 5z=1   C  3x+4y  5z=1   D  3x  4y 5z=1        2x y 5z   2x y 5z   2x y 5z  5x  2y 2  là?   4x  7y 1 Câu 5: 3. Nghiệm của hệ phương trình    1 A  ;      9  1 B   ;     9 2 Câu 6: 5. Phương trình  2x  5x y 7z x 5 A  0;2;  1   Câu 7: 6. Phương trình  A 3  B 1;  2;0   2x  4x     có nghiệm là:  C  2;  1;2   C 0   1 D  ;     9 D 1;  2;1    2x   có mấy nghiệm  2x  B 1   1 C   ;     9 D 2   Câu 8: 10. Phương trình  x 6x     có số nghiệm là  A 2  B 3  C 4  D 1  THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) Câu 9:  Phương  trình  TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH 2x  12x  5x  5x    biến  đổi  tương  đương  về  dạng:  ax  bx  x    4x Tính  c   A   B   C   Câu 10: Tính tổng các nghiệm của phương trình   A 35   28 B   D   2x  10x  3 8x C  3x  1   2x   D  11   28 II Tự Luận Bài Giải phương trình sau a.  2x  2x  x 2x  4x  6    2x  b.   3x  6x 2   Bài 2. Cho phương trình  2x   2 3m  x 9m 12  2 2x 15x     Với giá trị nào của m thì phương trình có 2  nghiệm phân biệt lớn hơn       x  y 2 3x 2y 2 Bài 3. Giải hệ phương  trình       2y  x 2 3y 2x 2    - HẾT      10 A B C D THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ 11 I TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Điều kiện xác định của phương trình x  A x    B  x    2x 1 x  là:  x C x    D x     Câu 2: Phương trình  x  4x  tương đương với phương trình:  A.  3x  x 3 x  C x 2 3x  x  x 3  B x  x 2 4x x 2 D x  x  1 4x x   4x x   2  x 1  Câu 3: Cho phương trình:  ax  b  Chọn mệnh đề ĐÚNG:  A. Nếu  b   thì phương trình có vơ số nghiệm   B Nếu  a   thì phương trình vơ nghiệm      C Nếu  a   thì phương trình có nghiệm   D Nếu  b   thì phương trình có nghiệm  Câu 4: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình  2x  (2m 1)x 2m 3 nghiệm phân biệt  A m    B m    C m    D m   có hai     3x  6y   . Phát biểu nào sau đây là đúng?    2x 4y  Câu 5: Cho hệ phương trình:   A (9;9)   B Vơ nghiệm  C (9; 15 )  D (21;9)    2x  3y z 7  z 6   là:  Câu 6: Nghiệm của hệ phương trình    4x 5y 3   x  2y 2z 5  3 13  A  ;  ;  10     3 13   ;  ;     10  B  x  y  16 Câu 7: Cho hệ phương trình    x  y    3 13  C   ; ;    10   3 13 D   ; ;     10  . Để giải hệ phương trình này, ta dùng cách nào sau đây?  A. Thay  y  8 x  vào phương trình thứ nhất  B. Đặt  S  x y, P xy      THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH   C. Trừ vế theo vế  D Phương pháp khác  Câu 8: Tập nghiệm của phương trình:  x  5x  4   là:  A S   2, 1,1,2     B.  S   2;2   C S  1,4       Kết  D quả khác Câu 9: Tập nghiệm của phương trình:  4x  5x 1 2x  là:  A.  0     Câu 10: Phương trình  A 2    B 2     2x x 1      C          D  2; 0      có mấy nghiệm?     x1 B 3      C 1      D 0  II TỰ LUẬN 1/ Giải các phương trình sau :  5x  1 3x  3x     x  2x   a/    b/   2x x  3 2x  5x 2 3x    2/  Định tham số m để phương trình :  x   2m 3 x m 4 2    có hai nghiệm phân biệt thoả :   x  x  15   3/ Giải hệ phương trình     ĐÁP ÁN TRẮC NGHIẸM  1  2  3  A  D  C       x  xy y 2    x  xy y     4  A  5  B  6  C  7  A  8  A  THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY 9  B  10  D  Trang Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ 12 I TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Để giải phương trình  x  2x   1  , một học sinh đã lập luận như sau:  x x (I): Điều kiện:  x     (II): Với điều kiện trên, phương trình  1  (III):   III   x  4x   x x 2  1  x   2   x   2   2     2x     (IV): Vậy tập nghiệm của phương trình là  S   2  6;  2    Cách giải trên sai từ bước nào?  A.   I     B  II    C  III    Câu 2: Điều kiện xác định của phương trình:  2x  A x  ; x     B x   2; x 0; x D  IV    x  2x    là:  x x 4   C x  ; x     D x    Câu 3: Tập nghiệm của phương trình:  x  2x  3  là  A  1;1    B    C  1;1;  3;     D  3;   Câu 4: Tập nghiệm của phương trình:  x  3x 8 x  là:  B 0   A    C 5   Câu 5: Tập nghiệm của phương trình:  x A S   2;2    x 2 B S   2   D 7      là:  C S  2   D S      x  y     3x  3y  15 Câu 6: Hệ phương trình:   A Chỉ có1 nghiệm là: ( 10;5)  B Vơ nghiệm  C Có 2 nghiệm  D Có vơ số nghiệm  Câu 7: Phương trình  (m  2m 3)x   có vơ số nghiệm khi:  A m    B m   3; m   C m   3; m   D m     THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH Câu 8: Phương trình: 4x  5y  có nghiệm  A (1;  2)   B (3;  2)   C (1;2)   D (2;3)   Câu 9: Cho phương trình:  4x  7x 2  có 2 nghiệm  x  và  x  . Khi đó,  x  x  bằng:  A     B C   D Kết quả khác   x  y x  Câu 10: Hệ phương trình    2x  y z    có nghiệm là?    2x  2y z  A (-8; -1; 12)  B (-4; -1; 8)  C (-4; -1; -6)  D Đáp số khác  II TỰ LUẬN 1/ Giải các phương trình sau :  x x   a/       x  x 2x  4x b/  3x  4x 4   x x    2/  Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  m  để phương trình:  m  1 x – 2mx m   có 2  nghiệm phân biệt  x 1,  x  thỏa  x  x  x 1x =10   3/ Giải hệ phương trình     2x  y 2 4y   2y  x 2 4x       ĐÁP ÁN TRẮC NGHIẸM  1  2  3  4  5  6  7  8  9  B  B  D  A  D  D  B  C  B    BẠN ĐỌC CĨ LỊNG THÌ ỦNG HỘ MÌNH BẰNG CÁCH MUA HÀNG MÌNH BÁN NHÉ.  BÊN MÌNH CĨ BÁN CÁC DỊNG SẢN PHẨM SẠCH.  CÀ PHÊ NGUN CHẤT  SỮA ONG CHÚA  TINH BỘT NGHỆ  MẬT ONG RỪNG  TRÀ GIA LAI  TIÊU CHÍN ĐỎ VỎ  CÁM ƠN BẠN ĐỌC ĐàĐỌC QUẢNG CÁO ^^!        10  A      THEO DÕI FB: https://www.facebook.com/phong.baovuong ĐỂ NHẬN TÀI LIỆU MỖI NGÀY Trang ...Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ I TRẮC NGHIỆM Câu 1: Phương trình:   x    là phương trình hệ quả của phương trình:   B (x  1)(x 3) ... TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỀ TRẮC NGHIỆM  3x  y 10   là:   2x  3y 9 Câu 1: Tập nghiệm của hệ phương trình:    A S   (3;  1)   B S  ( 3; 1) ... LIỆU MỖI NGÀY Trang Toán 10 (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TỔNG HỢP ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG PHƯƠNG TRÌNHHỆ PHƯƠNG TRÌNH Câu 1: Giải các phương trình và hệ phương trình sau:  a.  4x  2x 10 3x   b. 
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 đề ôn tập kiểm tra đại số 10 chương 3 chủ đề phương trình và hệ phương trình, 12 đề ôn tập kiểm tra đại số 10 chương 3 chủ đề phương trình và hệ phương trình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay