đề kiem tra 1 tiet ly 9 ki 1

8 10 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 09:01

Họ tên : Lớp : 9/ Tiết 19 ) Điểm : đề kiểm tra tiết - đề Môn : Vật ( Tuần 10 - Lời phê thầy(cô) giáo : A/ Phần trắc nghiệm :(3 đ) Trong câu sau có câu trả lời A,B,C,D em cần đọc kỹ ghi vào bảng trả lời phần làm câu trả lời mà em cho Khi hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn tăng hay giảm lần cờng độ dòng điện qua dây dẫn thay đổi nh ? Chọn kết kết sau : A Không thay đổi B Giảm hay tăng nhiêu lần C Tăng hay giảm nhiêu lần D Không thể xác định xác đợc Mắc nối tiếp hai điện trở có giá trị lần lợt lµ R1 =  vµ R2 = 12  vào hai đầu đoạn mạch có hiệu điện U = 4,8V Cờng độ dòng điện qua đoạn mạch nhận giá trị giá trị sau : A I = 0,6A B I = 0,4A C I = 0,24A D I = 1A Nếu giảm tiết diện dây dẫn N lần điện trở dây dẫn : A Tăng N lần B Tăng N2 lần C Giảm N lần D Giảm N lần Trong kim loại đồng, nhôm, sắt, bạc, kim loại dẫn điện tốt ? A Sắt B Nhôm C Bạc D Đồng Trong cách xếp theo thứ tự giảm dần điện trở suất số chất, cách xếp ? A Vonfram - Bạc - Nhôm - Đồng B Vonfram - Nhôm - Bạc - Đồng C Vonfram - Nhôm - Đồng - Bạc D Vonfram - Đồng - Bạc Nhôm Khi dịch chuyển chạy tay quay biến trở, đại lợng sau thay đổi theo ? Chọn phơng án trả lời A Chiều dài dây dẫn biến trở B Điện trở suất chất làm dây dẫn biến trở C TiÕt diƯn d©y dÉn cđa biÕn trë D NhiƯt ®é cđa biÕn trë Mét d©y dÉn b»ng nicrôm dài 15 m, tiết diện 0,3 mm2 đợc mắc vào hiệu điện 220 V ( biết điện trở suất nicrôm 1,1.10-6 m ) Cờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn nhận giá trị giá trị sau : A I = 2A B I = 4A C I = 6A D I = 8A Khi mắc bóng đèn vào hiệu điện 12 V dòng điện chạy qua có cờng độ 0,4A Công suất tiêu thụ điện bóng đèn nhận giá trị giá trị sau ? A p = 4,8W B p = 4,8 J C p = 4,8kW D p = 4,8 kJ Sè ®Õm cđa công tơ điện dùng gia đình cho biết : A Thời gian sử dụng điện gia đình B Công suất điện mà gia đình sử dụng C Điện mà gia đình sử dụng D Số dụng cụ thiết bị đợc sử dụng 10 Trong biểu thức sau đây, biểu thức biểu thức định luật JunLenxơ ? A Q = I2Rt B Q = IRt C Q = IR2t D Q = I2R2t 11 Khi dòng điện có cờng độ 3A chạy qua vật dẫn thời gian 10 phút toả nhiệt lợng 5400 J Hỏi điện trở vật dẫn nhận giá trị sau ? A 60  B 180  C D Một giá trị khác 12 Trên bóng đèn có ghi 12V - 3W Trờng hợp sau đèn sáng bình thờng ? A Hiệu điện hai đầu bóng đèn 12V B Cờng độ dòng điện qua bóng đèn 0,25A C Cờng độ dòng điện qua bóng đèn 0,5A D Trờng hợp A B B/ Phần tự luận :(7 đ) Câu : (1,75 đ) Phát biểu viết công thức định luật Jun - Lenxơ Câu : (2,25đ) Một ®o¹n m¹ch gåm hai ®iƯn trë R1 = 15  , R2 = 10 mắc nối tiếp Hiệu điện hai đầu đoạn mạch 12V Tính : a Điện trở tơng đơng đoạn mạch b Điện tiêu thụ đoạn mạch thời gian 10 phút Câu : (3đ) Một bếp điện có ghi 220V-500W đợc mắc vào mạng điện có hiệu ®iƯn thÕ 220V ®Ĩ ®un s«i kg níc cã nhiệt độ ban đầu 200C Biết hiệu suất bếp 80%, nhiệt lợng cung cấp cho nớc sôi đợc coi có ích Tính : a Tính nhiệt lợng cần cung cấp để đun sôi nớc Biết nhiệt dung riêng nớc 4200J/kg.K b Nhiệt lợng bếp toả c Nếu dây điện trở bếp bị cắt ngắn 1/4 bếp đợc mắc vào mạng điện có hiệu điện 165V Tính công suất tiêu thụ bếp lúc ? Bài làm : A/ Phần trắc nghiệm :(3 đ) Câu Câu C©u C©u C©u C©u C©u C©u C©u C©u C©u C©u 10 11 12 B/ Phần tự luận : (7 đ) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Họ tên : ®Ị kiĨm tra tiÕt - ®Ị Líp : 9/ Môn : Vật ( Tuần 10 - Tiết 19 ) Điểm : Lời phê thầy(cô) giáo : A/ Phần trắc nghiệm :(3 đ) Trong câu sau có câu trả lời A,B,C,D em cần đọc kỹ ghi vào bảng trả lời phần làm câu trả lời mà em cho Khi hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn giảm hay tăng lần cờng độ dòng điện qua dây dẫn thay đổi nh ? Chọn kết kết sau : A Không thay đổi B Giảm hay tăng nhiêu lần C Tăng hay giảm nhiêu lần D.Không thể xác định xác đợc Mắc song song hai điện trở có giá trị lần lợt lµ R1 = 20  vµ R2 = 30  vào hai đầu đoạn mạch có hiệu điện U = 24V Cờng độ dòng điện qua mạch nhận giá trị giá trị sau : A I = 0,8A B I = 1,2A C I = 1,6A D I = 2A Nếu tăng chiều dài dây dẫn N lần điện trở dây dẫn : A Giảm N lần B Giảm N2 lần C Tăng N lần D Tăng N lần Trong kim loại đồng, nhôm, sắt, bạc, kim loại dẫn điện tốt ? A Đồng B Bạc C Nhôm D Sắt Trong cách xếp theo thứ tự tăng dần điện trở suất số chất, cách xếp ? A Bạc - Đồng - Nhôm - Vonfram B Bạc - Nhôm - Vonfram Đồng C Bạc - Vonfram - Nhôm - Đồng D Bạc - Nhôm - Đồng Vonfram Khi dịch chuyển chạy tay quay biến trở, đại lợng sau thay đổi theo ? Chọn phơng án trả lời A Nhiệt độ biến trở B Chiều dài dây dẫn biến trở C Điện trở suất chất làm dây dẫn biÕn trë D TiÕt diƯn d©y dÉn cđa biÕn trở Một dây dẫn nicrôm dài 15 m, tiết diện 0,6 mm2 đợc mắc vào hiệu điện 220 V ( biết điện trở suất nicrôm 1,1.10-6 m ) Cờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn nhận giá trị giá trị sau : A I = 2A B I = 4A C I = 6A D I = 8A Khi mắc bóng đèn vào hiệu điện 24 V dòng điện chạy qua có cờng độ 0,4A Công suất tiêu thụ điện bóng đèn nhận giá trị giá trị sau ? A p = 9,6 kJ B p = 9,6 J C p = 9,6 kW D p = 9,6 W Số đếm công tơ điện dùng gia đình cho biết : A Điện mà gia đình sử dụng B Số dụng cụ thiết bị đợc sử dụng C Công suất điện mà gia đình sử dụng D Thời gian sử dụng điện gia đình 10 Trong biểu thức sau đây, biểu thức biểu thức tính công dòng điện sản đoạn mạch ? A A = UI2t B A = U2It C A = UIt D A = R2It 11 Cho dòng điện có cờng độ A chạy qua vật dẫn có điện trở 15 toả nhiệt lợng 18000 J Hỏi thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn nhận giá trị sau ? A 20 B 15 C 10 D 12 Trªn mét bãng đèn có ghi 6V - 3W Trờng hợp sau đèn sáng bình thờng ? A Hiệu điện hai đầu bóng đèn 12V B Cờng độ dòng điện qua bóng đèn 0,25A C Cờng độ dòng điện qua bóng đèn 0,5A D Trờng hợp A B B/ Phần tự luận :(7 đ) Câu : (1,75 đ) Phát biểu viết công thức định luật Ôm Câu : (2,25đ) Một đoạn mạch gồm hai điện trë R1 = 15  , R2 = 10  mắc song song Hiệu điện hai đầu đoạn mạch 12V Tính : a Điện trở tơng đơng đoạn mạch b Nhiệt lợng toả đoạn mạch thời gian 15 phút Câu : (3đ) Một bếp điện có ghi 220V-1210W đợc mắc vào mạng điện có hiệu điện 220V để đun sôi 3,5 kg nớc có nhiệt độ ban đầu 150C Biết hiệu suất bếp 75%, nhiệt lợng cung cấp cho nớc sôi đợc coi có ích Tính : a Tính nhiệt lợng cần cung cấp để đun sôi nớc Biết nhiệt dung riêng nớc 4200J/kg.K b Nhiệt lợng bếp toả c Nếu dây điện trở bếp bị cắt ngắn 3/4 bếp đợc mắc vào mạng điện có hiệu điện 160V Tính công suất tiêu thụ bếp lúc ? Bài làm : A/ Phần trắc nghiệm :(3 đ) Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu C©u C©u C©u C©u C©u 10 11 12 B/ PhÇn tù luËn : (7 ®) …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Bài kiểm tra môn vật (Tiết 19) Họ tên Năm học Lớp: Thời gian làm 45 Điểm Lời phê thầy, cô giáo Đề lẻ I trắc nghiệm.(3điểm)./ Hãy chọn đáp án Câu Cờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn: A Có tăng, có giảm hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn tăng B Giảm hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn tăng C Tỉ lệ thuận với hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn D Không thay đổi hiệu điện thay đổi Câu Một bóng đèn lúc thắp sáng có điện trở 12 cờng độ dòng điện dây tóc 0,5A Hiệu điện hai đầu dây tóc lµ: A U = 6V B U = 12V C U = 18V D Một giá trị khác Câu Hai điện trở R1 = 12 R2 = 18 đợc mắc nối tiếp với vào mạch điện có hiệu điện 45V Điện trở tơng đơng R12 đoạn mạch là: A R12 = 12 B R12 = 18 Ω C R12 = Ω D R12 = 30 Câu Hai điện trở R1 = 30 Ω , R2 = 20 Ω m¾c song song vào hai điểm A B Điện trở tơng đơng đoạn mạch là: A RAB = 10 Ω B RAB = 50 Ω C RAB = 12 Ω D RAB = 600 Ω C©u Hai d©y dẫn đợc làm từ loại vật liệu tiết diƯn S1 = S2, cã chiỊu dµi l1 vµ l2 Ta cã: R1 l2 R1 l1 R1 S1 R1 S2 A R2 = l1 B R2 = l C R2 = S D R2 = S1 C©u Công thức tính nhiệt lợng tỏa dây dẫn lµ: A Q = I.R.t B Q = I.R 2.t C Q = I.R.t2 D Q = I2.R.t H·y ghi kết Phần trắc nghiệm vào bảng sau: Câu KÕt qu¶ em chän II Tự luận (7 điểm) Câu (1đ): Phát biểu định luật Ôm Viết biểu thức giải thích hiệu? Câu (3đ): Trên bóng đèn sợi đốt cã ghi 220V – 100W a Gi¶i thÝch ý nghĩa số ghi đèn? b Khi đèn sáng bình thờng cờng độ dòng điện qua đèn bao nhiêu? c Dây tóc đèn đợc lµm b»ng vonfram cã tiÕt diƯn S = 0,0001mm2 TÝnh chiều dài dây tóc ( = 5,5.10-8m ) Câu (3đ): Cho mạch điện nh sơ đồ R1 R2 R1 = 20 Ω , R2 = 30 Ω, R3 =30Ω , UAB = 60V a TÝnh ®iƯn trë tơng đơng mạch ABA? A b Xác định số chØ cđa Ampe kÕ ? B c TÝnh nhiƯt lỵng toả toàn mạchtrong ? R3 Phần tự luận làm giấy kiểm tra Trờng thcs vạn hoà Bài kiểm tra môn vật (Tiết 19) Họ tên Năm học 2010-2011 Lớp: Thời gian làm 45 Điểm Lời phê thầy, cô giáo Đề chẵn I trắc nghiệm.(3điểm) Hãy chọn đáp án Câu (0,5đ): Cờng độ dòng điện chạy qua dây dẫn: A Tỉ lệ thuận với hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn B Không thay ®ỉi hiƯu ®iƯn thÕ thay ®ỉi C Cã tăng, có giảm hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn tăng D Tỉ lệ nghịch với hiệu điện đặt vào hai đầu dây dẫn Câu 2(0,5đ): Một bóng đèn lúc thắp sáng có điện trở 12 cờng độ dòng điện dây tóc 1,5A Hiệu điện hai đầu dây tóc là: A U = 6V B U = 12V C U = 18V D Một giá trị khác Câu 3(0,5đ): Hai ®iÖn trë R1 = 12 Ω , R2 = 18 mắc song song vào hai điểm A B Điện trở tơng đơng đoạn mạch là: A RAB = Ω B RAB = 7,2 Ω C RAB = 30 Ω D RAB = 600 Ω C©u 4(0,5đ): Hai điện trở R1 = 30 R2 = 20 đợc mắc nối tiếp với vào mạch điện có hiệu điện 45V Điện trở tơng đơng R12 đoạn mạch là: A R12 = 10 Ω B R12 = 12 Ω C R12 = 30 D R12 = 50 Câu 5(0,5đ): Hai dây dẫn đợc làm từ loại vật liệu tiết diƯn S1 , S2, cã chiỊu dµi l1 = l2 Ta cã: R1 l2 R1 l1 R1 S1 R1 S2 A R2 = l1 B R2 = l C R2 = S D R2 = S1 Câu 6(0,5đ): Mối quan hệ nhiệt lợng Q tỏa dây dẫn với cờng độ dòng điện, hiệu điện thời gian dòng điện chạy qua là: A Q = I.R.t2 B Q = I2.R.t C Q = I.R2.t D Q = I.R.t Hãy ghi kết Phần trắc nghiệm vào bảng sau: Câu Kết em chọn Phần II Tự luận ( điểm ) Câu 7(1đ): Phát biểu định luật Jun-Lenxơ Viết biểu thức giải thích hiệu? Câu 8(3đ): Trên bóng đèn sợi đốt có ghi 220V 75W a Giải thích ý nghĩa số ghi đèn? b Khi đèn sáng bình thờng cờng độ dòng điện qua đèn bao nhiêu? c Dây tóc đèn đợc làm vonfram cã tiÕt diƯn S = 0,0001mm2 TÝnh chiỊu dµi cđa dây tóc ( = 5,5.10-8m ) Câu 9(3đ): Cho mạch điện nh sơ đồ R2 R1 = 20 , R2 = 30 Ω, R3 =30Ω , UAB = 60V R a Tính điện trở tơng đơng mạch AB ? A A b Xác định số Ampe kế ? B c Tính nhiệt lợng toả toàn mạch ? R3 Phần tù ln lµm giÊy kiĨm tra ... 50 Ω C RAB = 12 Ω D RAB = 600 Ω C©u Hai d©y dÉn đợc làm từ loại vật liệu tiết diện S1 = S2, cã chiỊu dµi l1 vµ l2 Ta cã: R1 l2 R1 l1 R1 S1 R1 S2 A R2 = l1 B R2 = l C R2 = S D R2 = S1 Câu Công thức... Hai dây dẫn đợc làm từ loại vật liệu tiết diện S1 , S2, cã chiỊu dµi l1 = l2 Ta cã: R1 l2 R1 l1 R1 S1 R1 S2 A R2 = l1 B R2 = l C R2 = S D R2 = S1 Câu 6(0,5đ): Mối quan hệ nhiệt lợng Q tỏa dây... nhiệt lợng toả toàn mạchtrong ? R3 Phần tự luận làm giấy ki m tra Trờng thcs vạn hoà Bài ki m tra môn vật lý (Tiết 19 ) Họ tên Năm học 2 010 -2 011 Lớp: Thời gian làm 45 Điểm Lời phê thầy, cô giáo Đề
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiem tra 1 tiet ly 9 ki 1, đề kiem tra 1 tiet ly 9 ki 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay