Đề cương thảo luận trung cấp chính trị môn Đường lối chính sách, phần văn hóa 2018

14 42 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 08:41

Câu 1: Thông qua mối quan hệ giữa con người và sự phát triển văn hóa, anh chị hãy cho biết con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay cần hoàn thiện những giá trị nhân cách văn hóa cốt lõi nào? Vì Sao? Câu 2: Thông qua mối quan hệ giữa môi trường văn hóa và sự phát triển văn hóa, anh chị hãy chỉ rõ cần phải phát triển đồng bộ các môi trường văn hóa nào trong bối cảnh của đất nước ta hiện nay? Vì sao? Câu 3: Anh chị hãy trình bày những chính sách cụ thể mà Đảng và Nhà nước đang thực hiện nhằm hiện thực hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn hiện nay? Liên hệ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh. Câu 4: Anh chị hãy trình bày những chính sách cụ thể mà Đảng và Nhà nước đang thực hiện nhằm hiện thực hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay? Liên hệ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh. Câu 5: Vai trò của chính sách xã hội đối với sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay? Trong các chính sách xã hội cần thực hiện nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách hiện nay, theo anh chị chính sách nào là chìa khóa then chốt? Vì sao? Câu 6: Từ lý luận dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lênin, anh (chị) hãy phân tích những quan điểm của Đảng về công tác dân tộc? Chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay cần tập trung hướng đến giải quyết những vấn đề cốt lõi nào? Vì sao? Câu 7: Vì sao tôn giáo còn tồn tại dưới chủ nghĩa xã hội? Để bảo đảm thực hiện tốt chính sách tôn giáo, chúng ta cần tuân thủ những nguyên tắc nào? CÂU HỎI THẢO LUẬN – HỌC PHẦN VI ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VỀ CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI (Phần Văn hóa – Xã hội) Câu 1) Thông qua mối quan hệ người phát triển văn hóa, anh chị cho biết người Việt Nam bối cảnh cần hoàn thiện giá trị nhân cách văn hóa cốt lõi nào? Vì Sao? Văn hóa hệ thống hữu giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo q trình tương tác với hai mơi trường tự nhiên xã hội, kế thừa, trao dồi tích lũy từ hệ sang hệ khác, tạo nên khác biệt cộng đồng, quốc gia, dân tộc Văn hóa phản ánh chất người người Hội nghị Trung ương khóa XI, Nghị số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 xây dựng phát triển văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nhấn mạnh vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng chiến lược xây dựng, phát triển người Coi phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khâu đột phá để xây dựng bảo vệ Tổ quốc giai đoạn Quan điểm thứ số quan điểm Đảng phát triển văn hóa hồn thiện nhân cách người xây dựng người để phát triển văn hóa Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm chăm lo xây dựng người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với đặc tính bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đồn kết, cần cù, sáng tạo Quan điểm đạo cho thấy, mối liên hệ bên mật thiết, gắn bó chặt chẽ, khơng thể tách rời văn hóa với người, người với văn hóa Về thực chất, phát triển văn hóa phát triển người, lấy phát triển người trọng tâm Phát triển người không tạo chất lượng nguồn nhân lực để phát triển văn hóa mà phát triển hồn thiện nhân cách người mục đích, mục tiêu phát triển văn hóa Xây dựng phát triển văn hóa để hồn thiện nhân cách người phải làm cho văn hóa thấm sâu vào lĩnh vực đời sống, quan hệ xã hội người Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rõ chủ kiến mình, văn hóa khơng bên ngồi mà kinh tế trị Văn hóa soi đường cho quốc dân Phải đem văn hóa mà chữa thói phù hoa, xa xỉ, quan liêu, lãng phí, tham ơ, tham nhũng Cũng phải dùng thực hành văn hóa mà xây dựng đời sống mới, phát huy dân chủ quyền làm chủ nhân dân Không có người xã hội chủ nghĩa khơng thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Do đó, kiến thiết đất nước, xây dựng văn hóa phải liền với chiến lược người, Đảng phải coi đào tạo, bồi dưỡng cán công việc gốc Đảng Do đó, người Việt Nam bối cảnh cần phải hoàn thiện giá trị nhân cách văn hóa cốt lõi bao gồm u nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đồn kết, cần cù, sáng tạo (theo quan điểm Đảng) Con người Việt Nam phải người yêu nước Trong xây dựng văn hóa cần quan tâm thường xuyên việc xây đắp lòng yêu nước, tinh thần dân tộc Nhờ đặc điểm văn hóa Việt Nam mà giữ nước, lấy lại nước sau lần bị kẻ thù mạnh ta nhiều đến xâm lược đô hộ; nhờ mà khơng bị đồng hóa qua nghìn năm Bắc thuộc Ngày cần phải lấy tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc làm bàn đạp chỗ dựa để tiến lên, phát triển Trong giới hội nhập, với tiếp biến văn hóa quy mơ tồn cầu, có phát triển tồn – dân tộc thực độc lập Con người Việt Nam phải có lòng nhân Trong khứ, người Việt Nam biết yêu thương, đùm bọc nhau, có khó khăn, sóng gió, hoạn nạn Trong tương lai, để có xã hội thật tốt đẹp mong muốn Bác Hồ, Đảng nhân dân ta, lòng nhân tảng quan trọng cho tốt đẹp đời sống xã hội Con người Việt Nam phải người sáng tạo Xưa nay, ta thấy người Việt Nam dễ thích nghi, có sáng kiến, bên cạnh lại có mặt bảo thủ, chưa đến công sáng tạo để phát triển Điểm mạnh văn hóa Việt Nam văn hóa giữ nước Điểm chưa mạnh văn hóa phát triển Thực tế kiểm nghiệm điều Dân tộc ta hồn cảnh khó khăn giữ nước kiên cường thành công; mặt khác, lịch sử Việt Nam khơng có chiến tranh mà có nhiều thời kỳ xây dựng hòa bình, đến nước chưa phát triển, vất vả trình phát triển Từng người Việt Nam phải phát triển, dân tộc Việt Nam phải phát triển, mục tiêu quan trọng xây dựng văn hóa Muốn phát triển phải đổi mới, phải sáng tạo, liên tục, không ngừng, thiết phải vậy, khơng có cách khác Văn hóa giá trị thật, sống thực Bệnh hình thức, bệnh thành tích, giả dối khơng tạo giá trị văn hóa, mà ngược lại làm hỏng văn hóa Con người Việt Nam phải người trung thực, có tự trọng, biết xấu hổ với cha ơng, với đồng bào đồng chí với Con người Việt Nam u nước, nhân ái, trung thực, sáng tạo… đặc tính quan trọng nêu Nghị Trung ương khóa XI Đến vấn đề xây dựng hệ giá trị chuẩn mực người Việt Nam nhiệm vụ trọng tâm nghiệp xây dựng, phát triển văn hoá, người nước ta Để thực mục tiêu chiến lược xây dựng văn hố, người Việt Nam phát triển tồn diện nay, Đại hội XII rõ rằng, phải “đúc kết… hệ giá trị chuẩn mực người Việt Nam thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố hội nhập quốc tế” vấn đề cốt lõi: “nhân cách, đạo đức, trí tuệ, lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật” Câu 2) Thông qua mối quan hệ môi trường văn hóa phát triển văn hóa, anh chị rõ cần phải phát triển đồng môi trường văn hóa bối cảnh đất nước ta nay? Vì sao? MTVH mơi trường sống người chứa đựng giá trị văn hóa khứ tại, bao gồm hoạt động văn hóa người: sáng tạo, phân phối, bảo quản, tiêu dùng sản phẩm văn hóa MTVH tạo nên yếu tố mà yếu tố trung tâm người văn hóa quan hệ xã hội Xây dựng MTVH tạo điều kiện để hoạt động VH diễn thường xuyên, liên tục đáp ứng nhu cầu tinh thần lành mạnh ngày tăng lên nhân dân Xây dựng MTVH góp phần tạo mơi trường trị - xã hội ổn định, an toàn bền vững sở đời sống kinh tế bảo đảm Nghị Trung ương khóa XI Đảng xác định xây dựng mơi trường văn hố (MTVH) vừa mục tiêu vừa nhiệm vụ quan trọng để xây dựng văn hóa người Việt Nam phát triển tồn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ khoa học Trong quan điểm phát triển kinh tế - xã hội 2016 – 2020 văn kiện đại hội XII xác định phát triển kinh tế phải gắn kết chặt chẽ với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng văn hóa người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ khoa học Văn hóa thực trở thành tảng tinh thần vững xã hội, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm phát triển bền vững bảo vệ vững Tổ quốc mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" Mơi trường văn hóa nơi người sống chịu tác động q trình hình thành nhân cách Xây dựng mơi trường văn hóa để xây dựng người văn hóa; xây dựng người văn hóa, có nhân cách, đạo đức, lối sống… góp phần làm cho mơi trường văn hóa phát triển ngày lành mạnh Mơi trường văn hóa phải xây dựng đồng bộ, việc tạo dựng mơi trường văn hóa hệ thống trị, cộng đồng dân cư, quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học gia đình Trong việc xây dựng mơi trường văn hóa gia đình, cộng đồng xã hội cần xem trọng Gia đình nơi hình thành, ni dưỡng nhân cách văn hóa giáo dục nếp sống văn hóa cho người Gia đình nơi vừa phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, vừa vun đắp sống no ấm, hòa thuận, hạnh phúc, văn minh Các mơ hình gia đình văn hóa tiêu biểu, ơng bà, cha mẹ mẫu mực, cháu hiếu thảo, yêu thương chăm lo cho quan tâm đến cộng đồng…đã có tác động tích cực cần nhân rộng Mặt trận đoàn thể tiếp tục biểu dương gia đình văn hóa, gương hiếu thảo, lao động, vượt khó, sống có trách nhiệm cộng đồng Trong lịch sử phát triển nhân loại, gia đình ln nhân tố việc xã hội hóa giáo dục hệ trẻ Vì vậy, giáo dục gia đình gắn liền với nội dung giá trị đạo đức, tình cảm truyền thống gia đình Giáo dục gia đình đóng vai trò quan trọng việc hình thành nhân cách người, đặc biệt trẻ em Các điều kiện sinh hoạt cộng đồng môi trường xã hội yếu tố có ý nghĩa định phát triển người, giúp người hình thành quan điểm giá trị, nhân văn, giúp người phát triển tài làm nên thành tựu Ở địa bàn dân cư, việc triển khai xây dựng khu phố/ấp văn hóa… với tiêu chuẩn bổ sung ngày toàn diện, phù hợp thực tiễn xây dựng, phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự giao thơng, trật tự đô thị, làm cho môi trường xanh đẹp, ngăn ngừa tệ nạn xã hội, phát huy dân chủ, chấp hành chủ trương, sách pháp luật, tương trợ giúp đỡ nhau…Nếu đạo chặt chẽ có hưởng ứng người dân làm cho chất lượng sống nâng lên, làm cho phong trào “Toàn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày thực chất có ý nghĩa cộng đồng Bên cạnh để xây dựng MTVH cần phải có kinh tế phát triển bền vững, lành mạnh, hiệu quả, người lao động tơn trọng, khơng bị phân hóa giàu nghèo bất hợp lý, khơng bị lợi ích nhóm (theo nghĩa xấu) chi phối, có chế quản lý tiên tiến, đủ sức hạn chế mặt trái chế thị trường Cần có trị dân chủ thấm đẫm văn hóa “dân gốc”, nói cách khác “dân trị”, dân thật chủ, làm chủ, quyền lực nhân dân, cán người hết lòng phục vụ nhân dân, kính trọng lễ phép với nhân dân; có chế kiểm soát quyền lực đủ mạnh để hạn chế cách hiệu mặt trái ngựa bất kham Đó điểm quan trọng xây dựng văn hóa trị Khơng thực thành cơng điều khơng thể có CNXH thực Trong trị ấy, để xây dựng trị ấy, cần có Đảng tham mưu chiến lược, Đảng chân chính, sạch, “đạo đức văn minh”, “trí tuệ, danh dự lương tâm” cách nói Hồ Chí Minh Lênin Mơi trường văn hóa tốt đẹp mơi trường mà tiếp cận với nó, sống đó, người ta tốt lên, trưởng thành, hoàn thiện hạnh phúc Một văn hóa tốt đẹp người tạo đến lượt mơi trường văn hóa khổng lồ tác động trở lại tạo người có nhân cách tốt đẹp Mơi trường xã hội có ý nghĩa trực tiếp tác động đến tính cách người giáo dục Một giáo dục nặng kiến thức hàn lâm, dạy làm người, dạy lao động, kỹ thực hành xã hội kỹ sống… người học thiếu tự tin, thiếu niềm tin động lực phấn đấu Vấn đề đặt phải nhanh chóng xây dựng môi trường giáo dục tiên tiến, lành mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” Giáo sư Trần Văn Giàu cảnh báo: Mất nước giành lại, giá trị văn hóa bị hủy hoại, bị mai một, bị dần khơng khơi phục giành lại Muốn văn hóa thấm sâu vào lĩnh vực đời sống xã hội phải coi trọng xây dựng môi trường văn hóa lĩnh vực trị, kinh tế, gia đình, cộng đồng… Xây dựng quy chuẩn, hệ giá trị, quy ước cộng đồng, phải đề cao việc nêu gương tuyên truyền gương tốt Câu 3) Anh chị trình bày sách cụ thể mà Đảng Nhà nước thực nhằm thực hóa quan điểm đạo phát triển giáo dục đào tạo giai đoạn nay? Liên hệ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh Đại hội XII Đảng xác định đổi toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực định hướng lớn để thực hóa mục tiêu phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Nội dung quan điểm Đại hội XII bước phát triển tư lý luận Đảng giáo dục đào tạo Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đại hội XII Đảng đề 12 nhiệm vụ tổng quát, có nhiệm vụ: “Đổi toàn diện giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” Đây quan điểm tổng quát, bao trùm Đảng giáo dục đào tạo xác định tầm đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đổi vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, chế, sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi từ lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước đến hoạt động quản trị sở giáo dục đào tạo việc tham gia gia đình, cộng đồng, xã hội thân người học; đổi tất bậc học, ngành học nhằm hướng đến phát triển phẩm chất, lực người học Trong trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy thành tựu, phát triển nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm giới; kiên chấn chỉnh nhận thức, việc làm lệch lạc Đổi phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn phù hợp với loại đối tượng cấp học; giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước phù hợp Phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng xác định: “Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho đất nước, cho ngành, lĩnh vực, với giải pháp đồng bộ” Nguồn nhân lực chất lượng cao phận quan trọng nguồn nhân lực quốc gia, nguồn nhân lực đáp ứng có tiêu chí chất lượng cao trình độ cao, đồng thời nguồn lực người đào tạo sử dụng có chất lượng, hiệu cao với tổng hợp phẩm chất nhân cách (tâm lực), lực thực hành (kỹ lực) thể lực Những tiêu chí nhân lực chất lượng cao văn hóa, văn hóa nghề nghiệp, đạo đức, nhân cách, trách nhiệm xã hội, ý thức công dân; lực tư sáng tạo; lực tri thức chuyên môn; lực thực hành; kỹ mềm, kỹ sống Giáo dục quốc sách hàng dầu Trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng Nhà nước ln khẳng định giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, sách trọng tâm, có vai trò yếu Nhà nước, ưu tiên trước bước so với sách phát triển kinh tế - xã hội khác Quốc sách hàng đầu sách trọng tâm, có vai trò yếu Nhà nước, dành quan tâm hàng đầu, ưu tiên đặc biệt Nhà nước việc tiến hành loạt biện pháp phạm vi thực hiện, nguồn ngân sách chi cho sách Thực tế cho thấy, tất nước phát triển hàng đầu giới, nước có giáo dục hàng đầu có hệ thống đào tạo tiên tiến, đại Đầu tư cho giáo dục đào tạo nước mức cao, chẳng hạn Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore… Phát triển giáo dục đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; chuyển mạnh trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Nhiệm vụ giáo dục nâng cao trình độ hiểu biết người dân để họ đóng góp vào nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, đào tạo người có trình độ, lực lao động để họ có trách nhiệm phát huy lực lao động sáng tạo cải vật chất tinh thần cho xã hội Đào tạo nhân lực bao gồm đào tạo nguồn lao động, đào tạo đội ngũ chuyên gia đào tạo đội ngũ cán quản lý ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ phát triển đất nước Bồi dưỡng nhân tài để đất nước có người tài giỏi nhiều lĩnh vực động lực quan trọng đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, phát triển bền vững Bồi dưỡng nhân tài để tạo lợi cạnh tranh đất nước trường quốc tế Chuyển mạnh mơ hình phát triển giáo dục đào tạo từ chủ yếu dựa vào số lượng quy mô, vốn thành gọi đoạn vừa qua, sang trọng chất lượng hiệu Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Khắc phục lối dạy học “nhồi nhét kiến thức” không ý đến phát triển tư duy, lực sáng tạo người học Học đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội Phát triển giáo dục đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Trong điều kiện cách mạng khoa học công nghệ giới phát triển, sư nghiệp giáo dục đào tạo cần có điều để phát triển đáp ứng yêu cầu đổi hội nhập quốc tế Cần nghiên cứu, ứng dụng có hiệu thành tựu khoa học công nghệ đại vào phát triển giáo dục đào tạo; đồng thời, đổi phát triển giáo dục đào tạo cho phù hợp với phát triển khoa học công nghệ đại Giáo dục người Việt Nam phát triển toàn diện phát huy tốt tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân “Giáo dục người Việt Nam phát triển toàn diện phát huy tốt tiềm năng, khả sáng tạo cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt làm việc hiệu Phấn đấu đến năm 2030, giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến khu vực” mục tiêu tổng quát nghiệp phát triển giáo dục đào tạo nước nhà năm tới Xây dựng người Việt Nam phát triển tồn diện đòi hỏi hướng hoạt động văn hóa giáo dục đào tạo hoạt động khác vào việc xây dụng người phát triển trí tuệ, đạo đức, thể chất, lực sáng tạo, ý thức công dân, tuân thủ pháp luật; làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy người phát triển vơ tư hồn thiện nhân cách; làm cho yếu tố người thực trở thành nhân tố định phát triển nhanh bền vững đất nước Tiếp tục đổi mạnh mẽ đồng yếu tố giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, lực người học Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đổi vấn đề lớn cốt lõi, cấp thiết, từ tư duy, quan điểm đến mục tiêu, hệ thống, chương trình giáo dục, sách, chế điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục Đổi tất cấp học trình độ đào tạo trung ương địa phương, mối quan hệ gia đình, nhà trường xã hội Đổi để tạo chuyển biến mạnh mẽ chất lượng hiệu giáo dục đáp ứng ngày tốt yêu cầu, nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa tình hình mới, đáp ứng nhu cầu học tập ngày tăng tầng lớp nhân dân Đổi phải đảm bảo tính hệ thống, có tầm nhìn dài hạn, giải pháp đồng bộ, khả thi, có sở khoa học; vừa củng cố, phát huy thành tựu điển hình đổi mới, vừa kiên xử lý lệch lạc, việc làm trái quy luật; khắc phục yếu kéo dài gây xúc xã hội; phát triển, nhân rộng nhân tố tích cực mơ hình, điển hình Đổi có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình phù hợp với thực tiễn đất nước, địa phương Hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập Bản chất xã hội học tập môi trường giác dục người có điều kiện, hội học tập, với thiết chế giáo dục mở, mềm dẻo, linh hoạt, thích ứng với điều kiện học người, tổ chức Xã hội học tập mơi trường lực lượng xã hội, tầng lớp xã hội tự giác học hành, xã hội trở thành trường học lớn, người dân học trò với nhu cầu học đáp ứng Xã hội học tập nơi đào tạo nguồn nhân lực dồi dào, đa dạng với nhiều trình độ, nhiều lực khác nhau, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, hội nhập quốc tế thị trường lao động biến đổi, phát triển tác động tiến khoa học công nghệ Trong xã hội học tập, học đường làm tăng trưởng trí tuệ, giá trị đạo đức, tinh thần, thể chất, thẩm mỹ…; học để làm việc, để sáng tạo, để làm người, để sống tốt hơn, thích ứng với thay đổi xã hội Học nhà trường học sống xã hội Đổi công tác quản lý giáo dục, đào tạo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng khẳng định: “Đổi công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ trách nhiệm xã hội sở giáo dục, đào tạo; coi trọng quản lý chất lượng” Công tác quản lý giáo dục - đào tạo yếu tố quan trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo Trong công tác quản lý cần coi trọng quản lý chất lượng, thực mục tiêu: “Kỷ cương nghiêm - Chất lượng thực - Hiệu cao” hoạt động ngành, từ việc dạy thầy đến việc học trò; từ việc quản lý chuyên mơn, nhân đến việc quản lý tài chính, sở vật chất, bước khắc phục chênh lệch chất lượng giáo dục trường học 10 Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo Đại hội XII Đảng khẳng định: “Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục đào tạo Thực chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo cấp học trình độ đào tạo” Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng hội nhập quốc tế Thực chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo cấp học trình độ đào tạo Đặc biệt coi trọng việc hình thành phát triển đội ngũ: đủ số lượng, đồng cấu, đạt chuẩn trình độ đào tạo chuẩn nghề nghiệp; mẫu mực, chuyên môn giỏi, phong cách tốt, tâm huyết trách nhiệm với nghề Đối với cán quản lý giáo dục, phải lựa chọn người vừa cơng tâm, vừa có kiến thức tinh thần trách nhiệm cao, yếu tố tạo nên lĩnh người cán quản lý 11 Đổi sách, chế tài chính, huy động tham gia đóng góp tồn xã hội; nâng cao hiệu đầu tư để phát triển giáo dục đào tạo Đại hội XII Đảng ra: “Đổi sách, chế tài chính, huy động tham gia đóng góp tồn xã hội; nâng cao hiệu đầu tư để phát triển giáo dục đào tạo” Nhà nước giữ vai trò chủ đạo đầu tư phát triển giáo dục đào tạo, ngân sách nhà nước chi cho giáo dục đào tạo tối thiểu mức 20% tổng chi ngân sách; trọng nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân sách Từng bước bảo đảm đủ kinh phí hoạt động chun mơn cho sở giáo dục, đào tạo cơng lập Hồn thiện sách học phí Đẩy mạnh xã hội hóa trước hết giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học; khuyến khích liên kết với sở đào tạo nước ngồi có uy tín Có sách khuyến khích cạnh tranh lành mạnh giáo dục đào tạo sở bảo đảm quyền lợi người học, người sử dụng lao động sở giáo dục, đào tạo 12 Nâng cao chất lượng, hiệu nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt khoa học giáo dục khoa học quản lý Đại hội XII Đảng tiếp tục khẳng định: “Nâng cao chất lượng, hiệu nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt khoa học giáo dục khoa học quản lý” Quan tâm nghiên cứu khoa học giáo dục khoa học quản lý, tập trung đầu tư nâng cao lực, chất lượng, hiệu hoạt động quan nghiên cứu khoa học giáo dục quốc gia Nâng cao chất lượng đội ngũ cán nghiên cứu chuyên gia giáo dục Triển khai chương trình nghiên cứu quốc gia khoa học giáo dục Câu 4) Anh chị trình bày sách cụ thể mà Đảng Nhà nước thực nhằm thực hóa quan điểm đạo phát triển khoa học công nghệ giai đoạn nay? Liên hệ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh Phát triển khoa học công nghệ thực quốc sách hàng đầu, động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội Khoa học công nghệ quốc sách hàng đầu có nghĩa chủ trương, sách phát triển đất nước, phát triển kinh tế - xã hội bảo vệ Tổ quốc phải dựa vào khoa học công nghệ thực khoa học cơng nghệ Chỉ có phát triển khoa học công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững độc lập dân tộc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng rõ: làm cho khoa học công nghệ thực động lực quan trọng để phát triển lực lượng sản xuất đại, kinh tế tri thức Phát triển lực lượng sản xuất xét đến tác động vào nhân tố động nhất, cách mạng hệ thống nhân tố hợp thành kinh tế - định đề tất yếu mà lý luận chủ nghĩa vật lịch sử khái quát Phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ cần ưu tiên tập trung đầu tư trước bước Đại hội XII Đảng xác định: “Phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ nội dung cần ưu tiên tập trung đầu tư trước bước hoạt động ngành, cấp” Hoạt động khoa học công nghệ không nhiệm vụ nhà khoa học, nhà quản lý khoa học mà công việc ngành, cấp, người Mọi hoạt động kinh tế - xã hội đòi hỏi phải có nội dung khoa học cơng nghệ để nâng cao suất, chất lượng hiệu Phát triển kinh tế - xã hội dựa vào khoa học công nghệ, phát triển khoa học công nghệ định hướng vào thực thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, củng cố tăng cường quốc phòng an ninh Bảo đảm gắn kết khoa học công nghệ với giáo dục đào tạo; khoa học công nghệ; khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật Phát triển khoa học công nghệ đạt trình độ tiên tiến số lĩnh vực Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng: “Đến năm 2020, khoa học công nghệ Việt Nam đạt trình độ phát triển nhóm nước dẫn đầu ASEAN; đến năm 2030, có số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến giới” Mục tiêu khái quát rõ ba nội dung trọng tâm trình độ phát triển khoa học cơng nghệ nước nhà Trong mục tiêu thứ là: Phát triển khoa học cơng nghệ đạt trình độ tiên tiến số lĩnh vực mà Việt Nam mạnh; phát triển tiềm lực khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu nước công nghiệp theo hướng đại Mục tiêu thứ hai là: Phát triển đồng lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật công nghệ Mục tiêu thứ ba là: Hình thành đồng đội ngũ cán khoa học cơng nghệ có trình độ cao, tâm huyết, trung thực, tận tụy Tiếp tục đổi mạnh mẽ, đồng chế quản lý, tổ chức, hoạt động, khoa học công nghệ Nội dung, u cầu, biện pháp có tính đột phá giải pháp tập trung ưu tiên tháo gỡ vướng mắc công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính, đặc biệt chế cấp phát, tốn kinh phí cho hoạt động khoa học công nghệ Vấn đề cần quan tâm đổi chế xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách hoạt động khoa học công nghệ phù hợp với đặc thù lĩnh vực khoa học công nghệ nhu cầu phát triển quốc gia, ngành, địa phương Phát huy tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng xác định là: “Phát huy tăng cường tiềm lực khoa học công nghệ quốc gia Tập trung đầu tư phát triển số viện khoa học công nghệ, trường đại học cấp quốc gia số khu công nghệ cao, vùng kinh tế trọng điểm theo mơ hình tiên tiến giới Tập trung đầu tư phát triển số viện khoa học công nghệ, trường đại học cấp quốc gia theo mơ hình tiên tiến giới Từng bước hình thành phát triển viện trung tâm nghiên cứu vùng kinh tế trọng điểm để phát huy tiềm năng, lợi vùng Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp thành lập tổ chức nghiên cứu phát triển Tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, công nghệ cao Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng xác định: “Tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ, công nghệ cao phải hướng ưu tiên hội nhập quốc tế” Tăng cường hợp tác khoa học công nghệ để tranh thủ nguồn lực tri thức quốc gia tiên tiến; đồng thời bước nâng tầm lực trình độ nghiên cứu nước để tham gia hợp tác đối tác bình đẳng có lợi thời gian dài hạn Tăng cường hợp tác khoa học công nghệ, công nghệ cao, phải hướng ưu tiên hợp tác quốc tế Câu 5) Vai trò sách xã hội nghiệp xây dựng đất nước nay? Trong sách xã hội cần thực nhằm giải vấn đề cấp bách nay, theo anh chị sách chìa khóa then chốt? Vì sao? Chính sách xã hội sách nhằm giải vấn đề xã hội đời sống người, bao hàm việc giải khía cạnh xã hội q trình sản xuất, hoạt động sản xuất-kinh doanh, lĩnh vực kinh tế Chính sách xã hội trở thành động lực phát triển xã hội sách đắn, thể ngun tắc cơng bằng, dân chủ nhân đạo Trong nghiệp đổi đất nước Đảng ta khởi xướng lãnh đạo, với đổi tư kinh tế, Đảng bước đổi việc thực sách xã hội với chủ trương tăng trưởng kinh tế gắn liền với tiến công xã hội Hơn 20 năm thực đường lối đổi mới, thành tựu xã hội người minh chứng hùng hồn cho lực lãnh đạo Đảng hệ thống sách xã hội Trước hết, giải việc làm cho người lao động: Việc làm vấn đề mang tầm chiến lược quốc gia, đảm bảo cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước Giải việc làm sách xã hội Đảng Nhà nước ta, trách nhiệm Đảng, Nhà nước, cấp, ngành, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, người lao động Quan điểm giải việc làm Đảng thể chế hoá pháp luật: “Giải việc làm, bảo đảm cho người có khả lao động, có hội có việc làm trách nhiệm Nhà nước, doanh nghiệp tồn xã hội” Theo đó, Đảng Chính phủ đề nhiều chủ trương, sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội có tác động trực tiếp đến việc tạo giải việc làm cho người lao động, coi giải việc làm vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển Thứ hai, lãnh đạo thực sách xố đói, giảm nghèo Đói nghèo vấn đề kinh tế, xã hội sâu sắc, xố đói, giảm nghèo vấn đề vừa cấp bách, vừa lâu dài, sách quan trọng Đảng Nhà nước ta Trong trình xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, Đảng Nhà nước quan tâm lãnh đạo, đạo cơng tác xố đói, giảm nghèo Đặc biệt từ năm 1986, khởi đầu công đổi mới, mặt Đảng khuyến khích người thành phần kinh tế làm giàu hợp pháp, mặt khác tích cực đạo thực xố đói, giảm nghèo nước Thứ ba, lãnh đạo thực sách ưu đãi người có cơng Chăm sóc, ưu đãi người có công với cách mạng không trách nhiệm Đảng, Nhà nước tồn xã hội, mà thể truyền thống đạo lý dân tộc “uống nước nhớ nguồn”, “ăn nhớ người trồng cây” Vì vậy, từ trước tới nay, hoàn cảnh nào, Đảng Nhà nước luôn xác định sách thương binh, liệt sĩ người có cơng với Tổ quốc sách lớn có vị trí quan trọng chiến lược người Đặc biệt nghiệp đổi mới, Đảng Nhà nước bước sửa đổi, bổ sung hệ thống sách, chế độ ưu đãi thương binh, gia đình liệt sĩ, người có cơng với cách mạng Thứ tư, cơng tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân Cơng tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân Đảng trọng nên đạt kết tốt, góp phần hạ thấp tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em tuổi, toán số dịch bệnh phổ biến trước đây, khống chế thành công bệnh viêm đường hô hấp cấp (SARS) Mạng lưới y tế mở rộng, đặc biệt y tế sở Việc phòng, chống HIV/AIDS đẩy mạnh Tỷ lệ trẻ em tuổi bị suy dinh dưỡng giảm từ 33,4% năm 2000 xuống 25% năm 2005… Tuổi thọ bình quân dân số nước ta từ 63 tuổi năm 1990 tăng lên 67,8 năm 2000, 71,5 tuổi năm 2005 72 tuổi năm 2007 Thứ năm, thực sách an sinh xã hội Chính sách an sinh xã hội sách xã hội quốc gia hướng vào bảo vệ, bảo đảm an toàn cho thành viên xã hội trường hợp rủi ro dẫn đến bị giảm bị thu nhập, phải tăng chi phí đột xuất nhiều nguyên nhân khác - gọi “rủi ro xã hội” Trong thời kỳ đổi đất nước, Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm phát triển hệ thống an sinh xã hội với sách cụ thể nhằm phòng ngừa khắc phục rủi ro kinh tế thị trường rủi ro xã hội khác cho người, không ngừng nâng cao chất lượng sống nhân dân Thực sách an sinh xã hội phù hợp với kinh tế thị trường, tạo hội cho người tiếp cận sách an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội (bao gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp), giảm nghèo hồ nhập xã hội nhóm yếu (trợ giúp xã hội) …, thực cơng xã hội, hướng vào phát triển người, tạo động lực tăng trưởng phát triển bền vững, đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa Đầu tư cho sách an sinh xã hội đầu tư cho người, đầu tư cho phát triển Chính sách xóa đói giảm nghèo chìa khóa then chốt việc giải vấn đề xã hội mang tính cấp bách nước ta? 10 Ngày đói nghèo trở thành vấn đề cấp bách khơng riêng việt nam mà nhiều quốc khu vực toàn giới Muốn thực phát triển bền vững không giải vấn đề đói nghèo Dưới tác động công chuyển đổi cấu kinh tế- tiến khoa học, kỷ thuật, công nghệ, kinh tế nước ta đạt tăng trưởng tương đối cao ổn định Tuy nhiên, quy mô dân số lớn, nhịp độ gia tăng dân số nhanh, sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn cấu lao động phân theo ngành kinh tế (42,2% năm 2016 so với 24,4% công nghiệp 33,4% dịch vụ nguồn TCTK), trình độ sản xuất thấp, xuất lao động thu nhập chưa cao, Việt nam thuộc nhóm nước nghèo giới (tỷ trọng GDP nông nghiệp năm 2016 chiếm 16,3% so với 32,7% công nghiệp 40,9% dịch vụ) Hiện khoảng 6.7% hộ nghèo (1.642.489 hộ - 862/QĐ-LĐTBXN 4/7/2018), 5.32% cận nghèo (1.304.680 hộ) Thu nhập bình quân đầu người thấp (2.385$ năm 2017) Người nghèo sống tập trung chủ yếu vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn (12,09% vùng núi Tây Bắc, 9.15% Bắc Trung Bộ, 9,07% vùng núi Đông Bắc, 8.07% Tây Nguyên, 6.52% duyên hải miền trung, 5.6% đồng sông Cửu Long, 2.86% ĐB sông Hồng 0.79% Đông Nam Bộ) Giảm nghèo bề n vững biện pháp để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội nước ta Xóa đói, giảm nghèo vừa nâng cao chấ t lươ ̣ng nguồn lực cho nghiệp xây dựng đất nước bảo vệ Tổ quốc; vừa góp phần giữ vững ổn định trị - xã hội; giảm bớt chênh lệch thu nhâ ̣p nhóm dân cư; vừa thể rõ chất tốt đẹp xã hội xã hội chủ nghĩa mà hướng tới, dù thời kỳ độ Câu 6) Từ lý luận dân tộc chủ nghĩa Mác – Lênin, anh (chị) phân tích quan điểm Đảng cơng tác dân tộc? Chính sách dân tộc giai đoạn cần tập trung hướng đến giải vấn đề cốt lõi nào? Vì sao? Cương lĩnh dân tộc chủ nghĩa Mac-Lenin (SGK vàng trang 226) Tình hình dân tộc nước ta (SGK vàng trang 228) Việt Nam quốc gia thống gồm 54 dân tộc (53 dân tộc thiểu số chiếm 14% dân số nước, cư trú chủ yếu miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới), cư trú, tồn phát triển lãnh thổ Việt Nam, sớm hình thành đặc điểm bản: Cộng đồng dân tộc Việt Nam chung sống đoàn kết, hoà hợp Các dân tộc cư trú xen kẽ nhau, có trình độ phát triển kinh tế - xã hội không đồng đều, khơng có phân chia lãnh thổ chế độ xã hội riêng Mỗi dân tộc có sắc văn hóa riêng, tạo nên văn hóa Việt Nam đa dạng, phong phú, thống nhất; Địa bàn cư trú dân tộc thiểu số có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng, đối ngoại bảo vệ bền vững môi trường sinh thái Kinh tế miền núi, dân tộc thiểu số chậm phát triển, tình trạng du canh, du cư, di dân tự diễn biến phức tạp Tỉ lệ hộ đói nghèo vùng dân tộc thiểu số miền núi cao so với bình quân chung nước, khoảng cách chênh lệch mức sống, trình độ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc, vùng ngày gia tăng; chất lượng, hiệu giáo dục đào tạo thấp, cơng tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn, số sắc tốt đẹp 11 văn hóa dân tộc thiểu số bị mai một, số tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan có xu hướng phát triển Hệ thống trị sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi yếu, tỉ lệ cán có trình độ cao đẳng, đại học thấp Các lực thù địch ln tìm cách lợi dụng khó khăn đời sống, trình độ dân trí thấp đồng bào sai sót cấp, ngành thực sách dân tộc Đảng Nhà nước ta để kích động tư tưởng ly khai, tự trị, phá hoại truyền thống đoàn kết thống cộng đồng dân tộc Việt Nam, gây ổn định trị, địa bàn chiến lược, trọng điểm Quan điểm, sách dân tộc Đảng Nhà nước ta Về dân tộc, đồn kết dân tộc có vị trí chiến lược nghiệp cách mạng nước ta Đại đoàn kết toàn dân tộc tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức, lãnh đạo Đảng, đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam; nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu nhân tố có ý nghĩa định bảo đảm thắng lợi bền vững nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Dân tộc đoàn kết dân tộc vấn đề chiến lược bản, lâu dài; đồng thời vấn đề cấp bách công đổi đất nước Các dân tộc đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đồn kết, yêu thương, tôn trọng giúp tiến bộ, thực thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá đất nước Lấy mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hồ bình, độc lập, thống nhất, tồn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng, xoá bỏ mặc cảm, định kiến khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận điểm khác không trái với lợi ích chung dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung… để tập hợp, đoàn kết người vào mặt trận chung, tăng cường đồng thuận xã hội Thực bình đẳng dân tộc quan điểm quán Đảng ta giải vấn đề dân tộc, sách dân tộc Các dân tộc có dân số dù hay nhiều, trình độ phát triển cao hay thấp bình đẳng trị, kinh tế, văn hố, xã hội, an ninh - quốc phòng, bình đẳng quyền nghĩa vụ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Đoàn kết dân tộc phải sở lấy mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hồ bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng; tập hợp, đoàn kết người vào mặt trận chung, tăng cường đối thoại xã hội, đảm bảo thực thắng lợi nghiệp cơng nghiệp hố, đại hoá, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Các dân tộc đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đồn kết, thương u, tơn trọng, giúp đỡ tiến Ln tơn trọng lẫn lợi ích, truyền thống, văn hố, ngơn ngữ, phong tục tập qn dân tộc; dân tộc có trình độ phát triển cao phải có trách nhiệm giúp đỡ dân tộc có trình độ phát triển thấp, vùng kinh tế - xã hội phát triển phải giúp đỡ vùng kinh tế - xã hội chậm phát triển, nhằm đảm bảo dân tộc có điều kiện phát triển tồn diện, tiến kịp trình độ phát triển chung nước Kiên đấu tranh với âm mưu chia rẽ đoàn kết dân tộc; tránh tư tưởng kỳ thị dân tộc, tư tưởng ỷ lại trông chờ vào hỗ trợ Trung ương tương trợ dân tộc khác 12 Năm quan điểm nêu vừa bản, vừa có giá trị lâu dài cơng tác dân tộc nước ta, đòi hỏi phải nắm vững quán triệt thực chặt chẽ, quán giải vấn đề dân tộc, sở có nhiều dân tộc thiểu số Trong thời kỳ mới, Đảng Nhà nước ta chủ trương thực sách dân tộc, đoàn kết dân tộc sau: Đẩy mạnh cơng tác xố đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống đồng bào dân tộc thiểu số, trọng tâm đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới Giúp đồng bào dân tộc khắc phục tình trạng thiếu đất sản xuất, nhà tạm bợ, thiếu nước sinh hoạt, nâng cấp sở hạ tầng, định canh, định cư, xây dựng khu kinh tế khu vực biên giới, xoá nghèo nhanh bền vững Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống trị sở vùng dân tộc thiểu số Kiện toàn, củng cố, nâng cao lực lãnh đạo tổ chức sở đảng, đẩy mạnh phát triển đảng viên; nâng cao lực quản lý Nhà nước máy quyền cấp, vai trò tập hợp quần chúng mặt trận đồn thể Kiên khắc phục tình trạng cán quan liêu, xa dân; thực tốt phương châm “gần dân, hiểu dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” Xây dựng trận quốc phòng tồn dân gắn với trận an ninh nhân dân vững vùng dân tộc thiểu số, phát huy sức mạnh chỗ, sẵn sàng đập tan âm mưu hành động lợi dụng dân tộc, tôn giáo lực thù địch; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trị, trật tự, an tồn xã hội, khơng để xảy “điểm nóng” địa bàn chiến lược, trọng điểm: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; thực tốt chủ trương xây dựng phát triển khu kinh tế - quốc phòng khu vực biên giới Thơng qua chương trình phát triển kinh tế - xã hội sách cụ thể vùng, dân tộc để động viên đồng bào phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần vươn lên phát triển kinh tế, xố đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, phòng chống khắc phục hậu thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng đời sống khu dân cư, xây dựng làng văn hố Câu 7) Vì tơn giáo tồn chủ nghĩa xã hội? Để bảo đảm thực tốt sách tơn giáo, cần tuân thủ nguyên tắc nào? Nguyên nhân tồn tôn giáo thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Các tôn giáo tồn lâu dài nước xã hội chủ nghĩa nguyên nhân chủ yếu sau đây: Nguyên nhân nhận thức: Trong trình xây dựng chủ nghĩa xã hội chế độ xã hội chủ nghĩa trình độ dân trí nhân dân chưa thật cao; nhiều tượng tự nhiên xã hội đến khoa học chưa giải thích Nguyên nhân tâm lý: Tôn giáo tồn lâu đời lịch sử loài người, ăn sâu vào tiềm thức nhiều người dân Trong mối quan hệ tồn xã hội ý thức xã hội, ý thức xã hội bảo thủ so với tồn xã hội, tơn giáo lại hình thái ý thức xã hội bảo thủ Tín ngưỡng, tơn giáo in sâu vào đời sống tinh thần, ảnh hưởng sâu đậm đến nếp nghĩ, lối sống phận nhân dân qua nhiều hệ đến mức trở thành kiểu sinh hoạt văn hố tinh thần khơng thể thiếu sống Cho nên, dù có biến đổi lớn lao kinh tế, trị, xã hội tín ngưỡng, tơn giáo khơng thay đổi theo tiến độ biến đổi kinh tế, xã hội mà phản ánh Ngun nhân trị - xã hội: Trong ngun tắc tơn giáo có điểm phù hợp với chủ nghĩa xã hội, với đường lối sách Nhà nước xã hội chủ 13 nghĩa Đó mặt giá trị đạo đức, văn hóa tơn giáo, đáp ứng nhu cầu tinh thần phận nhân dân Nhà nước không ngừng nâng cao địa vị, tính tích cực xã hội người có đạo cách tạo điều kiện để họ tham gia ngày nhiều vào hoạt động thực tiễn Trên sở đó, nhà nước xã hội chủ nghĩa làm cho người có đạo hiểu rằng, niềm tin tơn giáo chân khơng đối lập với chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội thực hoá lý tưởng chủ nghĩa nhân đạo sống người dân Nguyên nhân kinh tế: Trong chủ nghĩa xã hội, giai đoạn đầu thời kỳ độ nhiều thành phần kinh tế vận hành theo chế thị trường với lợi ích khác giai tầng xã hội, bất bình đẳng kinh tế, trị, văn hố, xã hội thực tế; đời sống vật chất, tinh thần nhân dân chưa cao, người chịu tác động mạnh mẽ yếu tố ngẫu nhiên, may rủi Điều làm cho người có tâm lý thụ động, nhờ cậy, cầu mong vào lực lượng siêu nhiên Nguyên nhân văn hoá: Sinh hoạt tín ngưỡng tơn giáo có khả đáp ứng mức độ nhu cầu văn hố tinh thần có ý nghĩa định giáo dục ý thức cộng đồng, đạo đức, phong cách, lối sống Vì vậy, việc kế thừa, bảo tồn phát huy văn hố (có chọn lọc) nhân loại, có đạo đức tơn giáo cần thiết Mặt khác, tín ngưỡng, tơn giáo có liên quan đến tình cảm, tư tưởng phận dân cư, tồn tín ngưỡng, tơn giáo thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội tượng xã hội khách quan Nguyên tắc sách tơn giáo (Hướng dẫn chi tiết chun đề “Vấn đề tơn giáo sách tôn giáo” ban hành kèm theo Hướng dẫn số 43-HD/BTGTW ngày 01 tháng năm 2017 Ban Tuyên giáo Trung ương) Tôn trọng đảm bảo quyền tự tín ngưỡng, tơn giáo tự khơng tín ngưỡng tôn giáo công dân Mọi công dân bình đẳng nghĩa vụ quyền lợi trước pháp luật, không phân biệt người theo đạo không theo đạo tơn giáo khác Đồn kết gắn bó đồng bào theo tơn giáo khơng theo tơn giáo khối đại đồn kết tồn dân Mọi cá nhân tổ chức hoạt động tín ngưỡng tôn giáo phải tuân thủ hiến pháp pháp luật, có nghĩa vụ bảo vệ lợi ích Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ gìn độc lập chủ quyền quốc gia Những hoạt động tôn giáo ích nước lợi dân, phù hợp với nguyện vọng lợi ích đáng, hợp pháp tín đồ bảo đảm Những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp tôn giáo tôn trọng phát huy Mọi hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo làm trật tự an toàn xã hội, phương hại độc lập dân tộc, phá hoại sách đồn kết toàn dân, chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây tổn hại giá trị đạo đức lối sống, văn hóa dân tộc, ngăn cản tín đồ, chức sắc tơn giáo thực nghĩa vụ công dân bị xử lý theo pháp luật Hoạt động mê tín dị đoan bị phê phán loại bỏ Các cấp ủy Đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể tổ chức xã hội tổ chức tôn giáo có trách nhiệm làm tốt cơng tác vận động quần chúng thực đắn sách tơn giáo Đảng Nhà nước 14 ... bằng, văn minh" Mơi trường văn hóa nơi người sống chịu tác động q trình hình thành nhân cách Xây dựng mơi trường văn hóa để xây dựng người văn hóa; xây dựng người văn hóa, có nhân cách, đạo đức, lối. .. giá trị văn hóa bị hủy hoại, bị mai một, bị dần khơng khơi phục giành lại Muốn văn hóa thấm sâu vào lĩnh vực đời sống xã hội phải coi trọng xây dựng mơi trường văn hóa lĩnh vực trị, kinh tế, ... quốc tế Câu 5) Vai trò sách xã hội nghiệp xây dựng đất nước nay? Trong sách xã hội cần thực nhằm giải vấn đề cấp bách nay, theo anh chị sách chìa khóa then chốt? Vì sao? Chính sách xã hội sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương thảo luận trung cấp chính trị môn Đường lối chính sách, phần văn hóa 2018, Đề cương thảo luận trung cấp chính trị môn Đường lối chính sách, phần văn hóa 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay