Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị vốn lưu động tại nhà máy sản xuất bột mỳ bảo phước công ty bột mỳ VINAFOOD 1

80 11 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 08:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Sinh viên : Lê Thị Kiều Anh Giảng viên hướng dẫn : ThS Cao Thị Thu HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT MỲ BẢO PHƯỚC - CÔNG TY BỘT MỲ VINAFOOD KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Sinh viên : Lê Thị Kiều Anh Giảng viên hướng dẫn :Th.S Cao Thị Thu HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : Lê Thị Kiều Anh Mã SV: 1112401311 Lớp Ngành: Tài – Ngân hàng : QT1502T Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác quản trị vốn lưu động nhà máy sản xuất bột mỳ Bảo Phước - Công ty bột mỳ VINAFOOD NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Cơ sở lý luận vốn lưu động doanh nghiệp hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp - Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn lưu động nhà máy sản xuất bột mỳ Bảo Phước - Công ty bột mỳ VINAFOOD - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động nhà máy sản xuất bột mỳ Bảo PhướcCông ty bột mỳ VINAFOOD Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết kinh doanh năm 2015, 2016, 2017 - đồ cấu tổ chức nhà máy bột mỳ Bảo Phước - Tình hình nhân - Báo cáo nội Địa điểm thực tập tốt nghiệp Nhà máy sản xuất bột mỳ Bảo PhướcCông ty bột mỳ VINAFOOD CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Cao Thị Thu Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan cơng tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: tồn khóa luận “Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác quản trị vốn lưu động nhà máy sản xuất bột mỳ Bảo PhướcCông ty bột mỳ VINAFOOD 1” Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 11 tháng 06 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 08 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Cao Thị Thu Đơn vị công tác: Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Họ tên sinh viên: : Lê Thị Kiều Anh Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Đề tài tốt nghiệp: Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác quản trị vốn lưu động Nhà máy sản xuất bột mỳ Bảo Phước - Công ty bột mỳ VINAFOOD Nội dung hướng dẫn: tồn khóa luận Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp - Có tinh thần tự giác, nghiêm túc q trình thực khóa luận tốt nghiệp - Hồn thành tiến độ Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) - Phân tích thực trạng sử dụng vốn Nhà máy sản xuất bột mỳ Bảo Phước - Công ty bột mỳ VINAFOOD Các số liệu trích dẫn có nguồn, số liệu đầy đủ, đáng tin cậy Cách trình bày số liệu phân tích logic, khoa học làm rõ vấn đề nghiên cứu - Các giải pháp đưa dựa kết phân tích đánh giá thực trạng Nhà máy Giải phápsở thực tiễn, có tính khả thi Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.1 Mục tiêu chung: 1.2 Mục tiêu cụ thể PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2.1 Không gian nghiên cứu 2.2 Thời gian nghiên cứu: 2.3 Đối tượng nghiên cứu: 2.4 Câu hỏi nghiên cứu CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN LƯU ĐỘNGHIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Lý luận chung vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm vốn lưu động 1.1.2 Đặc điểm vốn lưu động 1.1.3 Vai trò vốn lưu động 1.1.4 Phân loại vốn lưu động 1.2 Hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp 1.2.1 Khái niệm hiệu sử dụng vốn lưu động doanh nghiệp 1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động 10 1.2.2.1 Nhóm tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn lưu động 10 1.2.2.2 Nhóm tiêu đánh giá khả sinh lời 12 1.2.2.3 Nhóm tiêu đánh giá khả toán .14 1.3 Phương hướng nâng cao hiệu sử dụng VLĐ 16 1.3.1 Lựa chọn phương án, kế hoạch kinh doanh thích hợp với thực tế thị trường .17 1.3.2 Xác định xác nhu cầu vốn lưu động hình thức sử dụng 17 1.3.3 Sử dụng vốn cách tiết kiệm, không lãng phí 17 1.3.4 Giải tốt q trình tốn 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT MỲ BẢO PHƯỚCCÔNG TY BỘT MỲ VINAFOOOD 19 2.1 Tổng quan nhà máy bột mỳ Bảo Phước 19 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển nhà máy 20 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy nhà máy .22 2.1.3 Mục tiêu, chức nhiệm vụ Nhà máy 25 2.2 Tình hình sử dụng vốn lưu động nhà máy sản xuất bột mỳ Bảo Phước 26 2.2.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhà máy 26 2.2.2 Phân tích biến động tài sản nguồn vốn .30 2.2.3 Phân tích hiệu quản trị vốn tiền tương đương tiền .38 2.2.4 Đánh giá hiệu quản lý sử dụng vốn lưu động .54 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT MỲ BẢO PHƯỚC .57 3.1 Thuận lợi khó khăn nhà máy 57 3.1.1 Thuận lợi .57 3.1.2 Khó khăn .57 3.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động nhà máy sản xuất bột mỳ Bảo Phước 59 3.2.1 Hồn thiện cơng tác xác định nhu cầu vốn lưu động .59 3.2.2 Đánh giá nguồn tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động 61 3.2.3 Hoàn thiện công tác vốn tiền 62 3.2.3.1 Xác định quảnlưu lượng tiền mặt 62 3.2.3.2 Xây dựng phát triển mơ hình dự báo tiền mặt 62 3.2.4 Hồn thiện cơng tác quản lý khoản phải thu 63 3.2.4.1 Quản lý tốt khoản nợ cũ 64 3.2.4.2 Hạn chế phát sinh khoản nợ 64 3.2.4.3 Hồn thiện cơng tác quản lý hàng tồn kho 64 3.2.5 Bảo toàn phát triển vốn sản xuất kinh doanh 65 3.2.6 Áp dụng biện pháp hạn chế rủi ro .66 3.2.7 Tăng cường lực quản 67 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VLĐ: Vốn lưu động TSLĐ: Tài sản lưu động DN: Doanh nghiệp TSNH: Tài sản ngắn hạn HTK: Hàng tồn kho SXKD: Sản xuất kinh doanh NVL: Nguyên vật liệu VCSH: Vốn chủ sở hữu Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng LỜI MỞ ĐẦU Quản lý tốt vốn lưu động có vai trò khơng phần quan trọng quản trị doanh nghiệp quản lý tốt vốn lưu động giúp doanh nghiệp có biện pháp theo dõi hoạch định nhu cầu vốn kịp thời với chi phí thấp, nâng cao hiệu sử dụng nguồn vốn Nguồn vốn sử dụng hiệu tạo điều kiện cho việc phát triển mạng lưới kinh doanh phát huy mạnh doanh nghiệp Song song với việc quản trị nguồn vốn doanh nghiệp phải biết ứng dụng kịp thời thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh nhằm tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa nước Do thấy vai trò quan trọng nguồn vốn lưu động phát triển doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ nên thời gian thực tập Nhà máy em định chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác quản trị vốn lưu động Nhà máy sản xuất bột mỳ Bảo PhướcCông ty bột mỳ VINAFOOD 1” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp cho Để vận dụng kiến thức trường vào thực tiễn tốt hơn, nhằm giúp em tích lũy thêm kinh nghiệm hy vọng đóng góp phần nhỏ nghiệp phát triển Nhà máy MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.1 Mục tiêu chung: Phân tích tình hình quản trị vốn lưu động nhà máy sản xuất bột mỳ Bảo PhướcCông ty bột mỳ VINAFOOD nhằm tạo sở đánh giá hiệu quản trị vốn lưu động để đề giải pháp giúp Nhà máy sử dụng nguồn vốnhiệu 1.2 Mục tiêu cụ thể - Khái quát hiệu sử dụng vốn lưu động Nhà máy - Phân tích thực trạng quản trị vốn lưu động Nhà máy - Tìm nguyên nhân làm tăng, giảm hiệu quản trị vốn lưu động - Đề giải pháp quản trị vốn lưu động tốt nhằm sử dụng vốn lưu động đạt hiệu Sinh viên: Lê Thị Kiều Anh Lớp: QT1502T Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT MỲ BẢO PHƯỚC 3.1.Thuận lợi khó khăn nhà máy 3.1.1.Thuận lợi - Là Nhà máy chịu chi phối Tổng Nhà máy Lương thực miền Bắc nên hỗ trợ kinh nghiệm quản lý, vốn, thị trường đầu vào đầu - Được cấp ngành ủng hộ, tập thể cán công nhân viên Nhà máy đồn kết, trí, phát huy sức mạnh tập thể, khắc phục khó khăn đưa Nhà máy ngày phát triển - Nhà máy có hệ thống kho tàng, máy móc thiết bị xay xát, chế biến gạo đạt tiêu chuẩn cao - Trong năm qua, Nhà máy không ngừng trọng tới việc phát triển nguồn nhân lực số lượng chất lượng Hơn Lực lượng lao động hầu hết trẻ tuổi nên phù hợp cho việc sản xuất lúa mỳ 3.1.2.Khó khăn  Rủi ro kinh tế Sau thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) từ đầu năm 2007, kinh tế Việt Nam bước đầu hội nhập với kinh tế giới phát triển kinh tế Việt Nam ngày gắn kết chặt chẽ với xu phát triển chung kinh tế toàn cầu Năm 2008 năm mà kinh tế toàn cầu bị suy thối nặng nề, kinh tế Việt Nam bị ảnh hưởng đáng kể trải qua thách thức lớn tỷ lệ lạm phát, thất nghiệp gia tăng; khủng hoảng tín dụng, suy giảm thị trường chứng khoán đóng băng thị trường bất động sản Tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam năm thấp nhiều so với mục tiêu đặt ra; Năm 2013 năm thứ kinh tế Việt Nam rơi vào trì trệ, tăng trưởng mức tiềm năng, tăng trưởng GDP đạt 5,42% - thấp mức kỳ vọng 5,5% Năm 2013 bước tiếp nối giai đoạn Việt Nam đối mặt với bất ổn kinh tế vĩ mô với vấn đề đáng quan tâm như: tình hình nợ xấu chưa cải thiện, dòng tín dụng bị tắc nghẽn, kinh tế không hấp thụ vốn, Khả tiếp cận vốn doanh nghiệp khó khăn, doanh nghiệp vừa nhỏ; nỗ lực để làm “ấm” thị trường bất động sản chưa thể mang lại kết quả, dẫn tới Sinh viên: Lê Thị Kiều Anh Lớp: QT1502T 57 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng khoản thị trường khó cải thiện Tuy nhiên, với nỗ lực Chính phủ để tạo niềm tin cho thị trường thông qua giải pháp cụ thể giải pháp tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ; mở rộng tín dụng tiêu dùng; giảm lãi suất huy động tiền gửi lãi suất cho vay; áp dụng nhiều biện pháp để xử lý nợ xấu, có việc thành lập định chế mua bán nợ Nhà nước (VAMC), nhờ mà từ nửa cuối năm 2013, thị trường có số dấu hiệu phục hồi đáng kể Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam nói chung ngành, lĩnh vực nói riêng có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất, kinh doanh lương thực, thực phẩm Mặc dù kinh tế có dấu hiệu phục hồi tốt năm qua tiếp tục phải đương đầu với khó khăn lớn nạn dịch, hạn hán, thiên tai nghiêm trọng, bão, lụt… Điều ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất, kinh doanh lương thực nói chung có nhà máy sản xuất bột mỳ Bảo PhướcCông ty bột mỳ VINAFOOD  Rủi ro pháp luật - Hệ thống pháp luật nước ta chưa thật hoàn chỉnh, văn pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều bất cập Luật văn luật lĩnh vực q trình hồn thiện, thay đổi mặt sách ln xảy xảy nhiều ảnh hưởng đến hoạt động quản trị, kinh doanh doanh nghiệp - Những vấn đề tạo nhận thức đa chiều vận dụng khác chủ đầu tư gây khó khăn cho doanh nghiệp việc hoạch định chiến lược sách kinh doanh Những thay đổi hệ thống luật pháp sách nước có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh Nhà máy Rủi ro đặc thù ngành  Rủi ro đặc thù ngành - Ngành kinh doanh lương thực nói chung chịu nhiều rủi ro đặc thù ngành ảnh hưởng mùa vụ, thời tiết Gạo sản phẩm thu hoạch theo mùa vụ: vào vụ hè thu, giá gạo có xu hướng giảm độ ẩm cao, ảnh hưởng tới chất lượng gạo, đồng thời mùa mưa, nên việc đảm bảo lưu trữ gặp khó khăn Sinh viên: Lê Thị Kiều Anh Lớp: QT1502T 58 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Ngồi ra, hoạt động kinh doanh Nhà máy chịu tác động lớn từ yếu tố thị trường: cạnh tranh khốc liệt nước xuất gạo Thái Lan, Myanmar, Pakistan; cạnh tranh doanh nghiệp nội địa ngành, nhà đầu thu mua thóc, gạo Đặc biệt, hoạt động Nhà máy chịu ảnh hưởng đáng kể từ thị trường Trung Quốc Trung Quốc thị trường xuất gạo lớn Việt Nam, sức mua sản lượng thu mua Trung Quốc tác động đến giá mặt hàng - Rủi ro nguồn cung ứng rủi ro mang tính đặc thù ngành kinh doanh lương thực, ảnh hưởng việc thay đổi cấu kinh tế địa phương tốc độ thị hóa dẫn đến diện tích đất trồng lúa ngày đi, gây khó khăn cho nhà máy việc tìm kiếm nguồn cung ứng, Nhà máy phải mở rộng thị trường, tìm kiếm nguồn hàng, thu mua thóc, gạo từ tỉnh thuộc khu vực phía Nam Rủi ro khác Các rủi ro khác thiên tai, địch họa, hỏa hoạn v.v rủi ro bất khả kháng Nếu xảy gây thiệt hại cho tài sản, người tình hình hoạt động chung Nhà máy 3.2.Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động nhà máy sản xuất bột mỳ Bảo Phước Để đạt mục tiêu đặt ra, nhiệm vụ nhà máy phải tiến hành kiện tồn cơng tác quảntài có VLĐ.Từ thực trạng định hướng, nhà máy cần phải tiến hành khắc phục hạn chế công tác quản lý để từ nâng cao hiệu sử dụng VLĐ 3.2.1.Hồn thiện cơng tác xác định nhu cầu vốn lưu động Xác định đắn nhu cầu VLĐ, cần thiết để đảm bảo hoạt động SXKD Nhà máy tiến hành liên tục, tiết kiệm có hiệu kinh tế cao Đặc biệt điều kiện doanh nghiệp chuyển sang hạch toán kinh doanh theo chế thị trường, nhu cầu VLĐ cho hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải tự tài trợ điều có ý nghĩa thiết thực Để sử dụng nguồn vốn hợp lý có hiệu cần xác định nhu cầu VLĐ, cần thiết tối thiểu cho hoạt động SXKD.Trong cần xem xét nhu cầu cho khâu VLĐ, từ bố trí cấu VLĐ đầy đủ hợp lý Trên sở nhu cầu VLĐ, lập kế hoạch sử dụng VLĐ cho chi phí sử dụng vốn thấp mà đem lại hiệu sử dụng cao Sinh viên: Lê Thị Kiều Anh Lớp: QT1502T 59 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Lập kế hoạch cấp vốn tìm nguồn vốn bổ sung thích hợp từ khoản lợi nhuận sau thuế hàng năm, quỹ khấu hao hàng năm để bổ sung vào nguồn VLĐ Song việc dự báo VLĐ hợp lý thời kỳ lại phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác quy mô hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ, biến động loại hàng hóa thị trường, sách – chế độ lao động, tiền lương người lao động doanh nghiệp, trình độ tổ chức – quản lý sử dụng VLĐ doanh nghiệp trình dự trữ, sản xuất tiêu thụ sản phẩm Vì để nâng cao hiệu sử dụng VLĐ, giảm thiểu nhu cầu VLĐ không cần thiết, Nhà máy cần có ý số biện pháp sau: - Phải xác định quy mô kinh doanh dự đốn quy mơ kinh doanh năm tới cách sát thực - Đánh giá biến động giá thị trường, đặc biệt với nguyên vật liệu đầu vào năm qua năm tới sở biến động tình hình tài khu vực giơi, tình hình trị nước - Hàng quý phải cập thơng tin tình hình kinh doanh, nguồn vốn vận động nguồn vốn bị ứ đọng từ đưa giải pháp phù hợp công tác quản lý sử dụng VLĐ nhà máy khâu hoạt động kinh doanh - Lập kế hoạch huy động vốn lưu động sở dự đoán quy mô, số lượng VLĐ cần thiết, lựa chọn nguồn tài trợ, quy mơ thích hợp nguồn tài trợ tổ chức sử dụng VLĐ cho đạt hiệu cao Để kế hoạch huy động sử dụng VLĐ phù hợp với tình hình thực tế, nhà máy cần phải làm tốt công việc sau: - Phân tích tình hình tài kỳ báo cáo: thơng qua việc phân tích tình hình tài (trọng tâm phân tích báo cáo tài tiêu tài đặc trưng) điều giúp cho ban giám đốc nhà máy nắm bắt tình hình tài để đưa định tài phù hợp - Dự báo nhu cầu VLĐ cho kế hoạch, để dự đoán ngắn hạn nhu cầu VLĐ năm kế hoạch, nhà máy xem xét, áp dụng phương pháp tỷ lệ phần trăm doanh thu, gồm nội dung sau: + Tính số dư khoản mục bảng cân đối kế toán Sinh viên: Lê Thị Kiều Anh Lớp: QT1502T 60 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng + Chọn khoản mục chịu tác động trực tiếp có quan hệ chặt chẽ với doanh thu Tính tỷ lệ phần trăm khoản so với doanh thu năm báo cao + Dùng tỷ lệ phần trăm tính để ước tính nhu cầu vốn năm kế hoạch, dựa vào tiêu doanh thu dự tính cần đạt năm sau + Định hướng nguồn chi tiêu nhu cầu tăng vốn kinh doanh sở kết kinh doanh kỳ kế hoạch Việc lập kế hoạch huy động sử dụng vốn lưu động sát đúng, toàn diện đồng đạo hoạt động sử dụng vốn lưu động nhà máy, góp phần quan trọng để nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 3.2.2 Đánh giá nguồn tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động Sau xác định nhu cầu VLĐ cần thiết cho năm kế hoạch, nhà máy cần tổ chức đảm bảo nguồn tài trợ VLĐ nhiều nguồn khác nhau: Lợi nhuận để lại tái đầu tư: Đây nguồn nhà máy xem xét đầu tư Trong việc phân phối lợi nhuận Nhà máy cần ưu tiên giành phần lợi nhuận cần thiết để đáp ứng nhu cầu đầu tư Ngồi nhà máy cần huy động tối đa nguồn vốn nội như: nguồn vốn khấu hao, quỹ đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh có nhu cầu đầu tư Nguồn vốn chủ sở hữu: phần vốn thuộc quyền sở hữu chủ doanh nghiệp (vốn chủ sở hữu huy động đóng góp) Trong điều kiện nay, nguồn vốn huy động từ ngân hàng, tổ chức tín dụng khó khăn mà nhà máy muốn tồn tại, phát triển muốn cho trình hoạt động SXKD diễn thường xuyên, liên tục yêu cầu đặt cho nhà máy phải huy động nguồn vốn chủ sở hữu Vì nguồn vốn chủ hữu có ý nghĩa quan trọng phát triển nhà máy thời gian Vay ngân hàng: Nguồn vốn tín dụng ngân hàng thực chất vốn bổ sung nguồn vốn thường xuyên tham gia hình thành nên VLĐ nhà máy Mặt khác, nhà máy nên huy động nguồn vốn trung dài hạn việc sử dụng vốn vay đa dạng phù hợp góp phần làm giảm khó khăn tạm thời vốn, giảm phần chi phí tăng lợi nhuận Vốn chiếm dụng: Thực chất khoản phải trả người bán, người mua trả tiền trước, khoản phải trả khác Đây coi nguồn huy động sử dụng khoản vốn nhà máy khơng phải trả chi phí sử dụng, khơng mà nhà máy lạm dụng nguồn vốn mà doanh nghiệp chiếm dụng tạm thời Sinh viên: Lê Thị Kiều Anh Lớp: QT1502T 61 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 3.2.3 Hồn thiện cơng tác vốn tiền Tiền mặt kết nối tất hoạt động liên quan đến tài doanh nghiệp Vì nhà quản lý cần phải tập trung vào quản trị tiền mặt để giảm thiểu rủi ro khả toán, tăng hiệu sử dụng tiền, đồng thời ngăn ngừa hành vi gian lận tài nội doanh nghiệp hay bên thứ ba Quản lý tiền mặt trình bao gồm: quảnlưu lượng tiền mặt quỹ tài khoản toán ngân hàng, kiểm soát chi tiêu, dự báo nhu cầu tiền mặt doanh nghiệp, bù đắp thâm hụt ngân sách, giải tình trạng thừa - thiếu tiền mặt ngắn hạn dài hạn 3.2.3.1 Xác định quảnlưu lượng tiền mặt Dự trữ tiền mặt (tiền quỹ tiền tài khoản toán ngân hàng) điều tất yếu mà doanh nghiệp phải làm để đảm bảo việc thực giao dịch kinh doanh hàng ngày đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh giai đoạn Nhà máy giữ nhiều tiền mặt so với nhu cầu dẫn đến việc ứ đọng vốn, tăng rủi ro tỷ giá (nếu dự trữ ngoại tệ), tăng chi phí sử dụng vốn (vì tiền mặt quỹ không sinh lời, tiền mặt tài khoản tốn ngân hàng thường có lãi thấp so với chi phí lãi vay ngân hàng) Hơn sức mua đồng tiền giảm sút nhanh lam phát Nếu nhà máy dự trữ q tiền mặt, khơng đủ tiền để tốn bị giảm uy tín với nhà cung cấp, ngân hàng bên liên quan.Nhà máy hội hưởng khoản ưu đãi giành cho giao dich toán tiền mặt, khả linh hoạt với hội đầu tư phát sinh dự kiến Lượng tiền mặt dự trữ tối ưu doanh nghiệp phải thỏa mãn nhu cầu chính: - Chi cho khoản phải trả phục vụ hoạt động SXKD hàng ngày doanh nghiệp trả cho nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ, trả cho người lao động, nộp thuế Dự phòng cho khoản chi ngồi kế hoạch - Dự phòng cho hội phát sinh ngồi dự kiến thị trường có thay đổi đột ngột 3.2.3.2 Xây dựng phát triển mơ hình dự báo tiền mặt - Tính tốn xây dựng bảng hoạch định ngân sách: giúp cho nhà máy ước lượng khoảng định mức ngân quỹ, công cụ hữu hiệu việc dự báo thời điểm thâm hụt ngân sách để nhà máy chuẩn bị nguồn bù đắp cho khoản thiếu hụt Sinh viên: Lê Thị Kiều Anh Lớp: QT1502T 62 Khóa luận tốt nghiệp - Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Nhà quản lý phải dự đốn nguồn nhập – xuất ngân quỹ theo đặc thù chu kỳ kinh doanh, theo mùa vụ, theo kế hoạch phát triển nhà máy thời kỳ Ngoài phương thực dựa đoán định kỳ chi tiết theo tuần, tháng, quý tổng quát cho hàng năm sử dụng thường xuyên - Nguồn nhập nhân quỹ thường bao gồm khoản: thu từ hoạt động SXKD, tiền từ nguồn vay, tăng vốn, bán tài sản cố định không sử dụng đến - Nguồn xuất ngân quỹ bao gồm khoản: chi cho hoạt động SXKD, trả nợ vay, trả cổ tức, mua sắm tài sản cố định, nộp thuế khoản phải trả khác - Việc xác định nhu cầu vốn băng tiền hợp lý phải vào kế hoạch sản xuất, kế hoạch trả nợ, tốn khoản chi phí, kế hoạch đầu tư thời kỳ trình SXKD Đồng thời Nhà máy cần dự đốn quản lý nguồn nhập, xuất quỹ tiền mặt cách xác số lượng, tỷ trọng khoản tiền thời điểm định, làm để cân đối thu chi Từ xác định lượng tiền thừa thiếu để có biện pháp giải kịp thời, đảm bảo cho cân thu chi tiền mặt, tránh tình trạng tiền tạm thời nhàn rỗi lớn, không vân động, không sinh lời Bộ phận tài vào báo cáo phòng gửi đến để tập hợp tính tốn dòng tiền thực tế tháng, ước tính dòng tiền tháng sau Đồng thời lập báo cáo gửi Giám đốc tình hình sử dụng tiền, lượng tiền nhàn rỗi cần bổ sung tháng sau Báo cáo giúp cho giám đốc phòng ban liên quan đưa định kịp thời việc sử dụng vốn huy động vốn giúp cho việc điều chỉnh kế hoạch kịp thời 3.2.4.Hồn thiện cơng tác quản lý khoản phải thu Qua nghiên cứu thực trạng tình hình quản lý khoản phải thu cho thấy khoản phải thu cuối năm 2011 giảm so với đầu năm, nhiên, khoản phải thu chiếm tỷ trọng đáng kể tổng VLĐ, làm giảm hiệu sử dụng vốn chí bị thất vốn Trên thực tế Nhà máy khơng thể lúc thu hồi tồn số nợ, đó, Nhà máy cần có kế hoạch thu hồi nợ cách xác khoa học Để giải vấn đề này, việc áp dụng số giải pháp như: mở sổ theo dõi chi tiết nợ phải thu, xác định rõ thời hạn tình hình tốn cho khách hàng… Tuy nhiên, để thực tốt công tác quảncơng nợ, làm lành mạnh hóa tình hình tài Nhà máy thời gian tới cần thiết phải thực tốt công việc sau: Sinh viên: Lê Thị Kiều Anh Lớp: QT1502T 63 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 3.2.4.1.Quản lý tốt khoản nợ cũ Một là, tiến hành rà soát khoản phải thu khách hàng, phân loại khách hàng theo tuổi nợ để có biện pháp phù hợp thu hồi nợ kịp thời, có hiệu Hai là, soát xét loại khoản phải thu khách hàng thuộc cơng trình, hạng mục cơng trình mà nhà máy nhận thầu thi công Nguồn vốn xây dựng cơng trình từ Ngân sách nhà nước hay Ngân sách địa phương, hay nguồn vốn tự có hay vay hay vốn viện trợ nước nước Ba là, làm rõ việc khách hàng chưa trả tiền nguyên nhân chủ quan hay nguyên nhân khách quan, nguyên nhân thân khách hàng khắc phục được, nguyên nhân khách hàng khắc phục để có biện pháp giải kịp thời Bốn là, rà soát lại điều kiện điều kiện toán hợp đồng nhận thầu với chủ đầu tư Từ xác định khoản nợ chủ đầu tư tính lãi chậm trả số lãi chậm trả cụ thể khách hàng (chủ đầu tư) 3.2.4.2 Hạn chế phát sinh khoản nợ Một là, tham gia đấu thầu xây dựng cơng trình có nguồn vốn rõ ràng Nếu nguồn vốn ngân sách phải ghi kế hoạch vốn nhà nước kế hoạch vốn địa phương Hai là, đặc điểm sản phẩm xây dựng q trình sản xuất xây dựng có quy mô lớn, thời gian xây dựng dài nên phải tốn theo định kỳ có khối lượng thực nghiệm thu 3.2.4.3.Hồn thiện cơng tác quản lý hàng tồn kho Trong kinh tế thị trường, vốn tiền loại tài sản linh hoạt Việc nhà máy tồn đọng lượng vốn tương đối lớn vào hàng tồn kho làm cho tính chủ động tài việc mở rộng quy mơ, chớp lấy hội đầu tư bị giảm sút, khả đáp ứng nghĩa vụ toán vị hạn chế Hiện hàng tồn kho Nhà máy mức cao Trong khoản mục hàng tồn kho có chi phí SXKD dở dang chủ yếu cơng trình Do nhà máy cần đẩy nhanh tiến độ thi cơng để kết chuyển chi phí dở dang vào giá thành sản xuất, giảm lượng vốnđọng khâu sản xuất Sinh viên: Lê Thị Kiều Anh Lớp: QT1502T 64 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Xuất phát từ tình hình thực tế Nhà máy, nguyên nhân làm chi phí dở dang cao chi phí nguyên vật liệu cao, chi phí chiếm tỷ trọng lớn giá thành Bởi muốn quản lý tốt chi phí NVL, Nhà máy cần phải thực định mức cho khoản tìm biện pháp để giảm định mức đó, phải xác định xác nhu cầu, định mức ngun vật liệu cơng trình Do cần phải xác định xác nhu cầu sử dụng NVL cho cơng trình Và cần phải xác định riêng loại cơng trình, sở lập kế hoạch cung ứng vốn Khơng nên xác định nhu cầu NVL cách chung chung cho tất cơng trình dẫn đến tình trạng thừa NVL cơng trình lại thiếu NVL cơng trình Nhà máy nên tăng cường tìm kiếm nguồn cung cấp NVL vừa đảm bảo chất lượng, giá hợp lý chi phí vận chuyển thấp, kết hợp với việc bố trí phương tiện vận tải, tổ chức tốt q trình vận chuyển cho NVL đáp ứng đầy đủ cho sản xuất mà không tồn đọng làm phát sinh nhiều chi phí như: chi phí lựu kho, chi phí trơng coi, chi phí bảo quản… Trong q trình sử dụng NVL, cần tiến hành giao sử dụng theo định mức đồng thời gắn trách nhiệm quản lý NVL cho tổ độ sản xuất, theo cơng trình hạng mục cơng trình nhằm tránh mát, hao hụt… Do việc giải phóng lượng lớn VLĐ bị ứ đọng hàng tồn kho biện pháp quan trọng góp phần tiết kiệm chi phí sử dụng vốn, chi phí lưu kho để nâng cao hiệu sử dụng VLĐ nhà máy 3.2.5.Bảo toàn phát triển vốn sản xuất kinh doanh Sử dụng vốn mục đích, tránh lãng phí, khơng đầu tư dài hạn nguồn vốn ngắn hạn Nguyên tắc nhằm đảm bảo hiệu cho hoạt động đầu tư, sử dụng nguồn vốn dài hạn để đầu tư dài hạn khơng cho phép ngược lại Vì nguồn vốn ngắn hạn thường chịu lãi suất cao dài hạn, mặt khác huy động vốn ngắn hạn cho đầu tư dài hạn gắn trực tiếp với nguy không đủ vốn để tiếp tục đầu tư Để làm tốt cơng tác phòng ngừa, rủi ro kinh doanh Nhà máy cần nghiên cứu kỹ tiền khả thi, thẩm định chi tiết, tính đơn giá chi tiết, phòng ngừa điều kiện xảy làm giảm rủi ro kinh doanh.Công tác quản lý chặt chẽ, nghiên cứu khách hàng, nguồn lực huy động sản xuất kinh doanh làm hạn chế rủi ro kinh doanh Đầu tư phải tuân thủ nguyên tắc Sinh viên: Lê Thị Kiều Anh Lớp: QT1502T 65 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng phân tán rủi ro, nguyên tắc đòi hỏi phải đa dạng hóa hình thức đầu tư, khơng sử dụng toàn số tiền đâu tư vào dự án Tiến hành trích quỹ dự phòng tài bảo đảm cho mục tiêu thu chi giải pháp cho việc thực hiện, trích quỹ dự phòng có mục đích chủ yếu đảm bảo cho khả toán hạn khoản phải trả đảm bảo thường xun có sẵn tiền để q trình hoạt động SXKD doanh nghiệp thường xuyên liên tục Thực tốt tín dụng thương mại từ nhà cung cấp Doanh nghiệp ln diễn q trình doanh nghiệp nợ khách hàng tiền mua máy móc thiết bị nguyên vật liệu Doanh nghiệp lợi dụng hình thực để sử dụng nguồn vốn chiếm dụng cho sản xuất kinh doanh, nguồn nguồn trung dài hạn Nhà máy đầu tư chiều sâu với vốn mà khơng ảnh hưởng tới tình hình tài chính, phương thức doanh nghiệp thiếu vốn từ nguồn khác Tín dụng ngân hàng hình thức Nhà máy vay vốn ngân hàng thương mại với kỳ hạn ngắn hạn, trung hạn dài hạn Từ nguồn vốn vay huy động lượng lớn, hạn.Đối với tín dụng ngân hàng nhà máy ngày phải tạo uy tín, kiên trì đàm phán phải chịu nhiều điều kiện ngặt nghèo Nhà máy bổ sung nguồn vốn dài hạn để vững mặt tài chính, để huy động nguồn dài hạn cách kiến nghị với nhà nước bổ sung thêm nguồn vốn ngân sách nhà nước, bổ sung thêm lợi nhuận sau thuế, tăng cường tín dụng thuê mua liên doanh liên kết nhiều lĩnh vực 3.2.6.Áp dụng biện pháp hạn chế rủi ro Khi kinh doanh kinh tế thị trường, nhà máy phải ln phải sẵn sàng đối phó với thay đổi, biến động phức tạp xảy lúc Những rủi ro bất thường kinh doanh kinh tế lạm phát, khủng hoảng tiền tệ, thị trường, giá thị trường tăng lên mà nhiều nhà quản lý không lường hết Vì để hạn chế phần tổn thất xảy nhà máy nên thực biện pháp đề phòng để VLĐ bị hao hụt nhà máy có nguồn để bù đắp, đảm bảo cho trình SXKD diễn thường xuyên, liên tục Cụ thể biện pháp phòng ngừa rủi ro sau: - Trích lập dự phòng tài chính, quỹ dự phòng phải thu khách hàng, quỹ dự phòng giảm giá HTK, quỹ dự phòng khoản đầu tư Sinh viên: Lê Thị Kiều Anh Lớp: QT1502T 66 Khóa luận tốt nghiệp - Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Cuối kỳ nhà máy cần kiểm tra, rà soát, đánh giá lại vật tư, vốn tiền, đối chiếu sổ sách kế toán để xử lý chênh lệch Những nguyên vật liệu, vật tư, hàng hóa tồn đọng lâu ngày không sử dụng phẩm chất không phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh phải chủ động giải quyết, phần chênh lệch thiếu hụt phải xử lý kịp thời để bù lại 3.2.7.Tăng cường lực quảnMột là, tăng cường lực quản trị doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Nguồn nhân lực xác định yếu tố đầu vào thiếu trình SXKD Hai là, tăng cường lực thi công xây lắp Lĩnh vực thi công xây lắp lĩnh vực kinh doanh chủ chốt Nhà máy, tiền đề mở rộng hoạt động SXKD, tăng cường lực thi cơng xây lắp nhiệm vụ hàng đầu thường xuyên nhà máy Để đảm bảo công việc ổn định cho cán công nhân viên nhà máy điều kiện thị trường truyền thống ngày bị thu hẹp việc đầu tư cơng nghệ thiết bị thi công then chốt Trong điều kiện tốc độ thị hóa nhanh nay, xu hướng xây dựng nhà cao tầng đô thị lớn điều tất yếu, nên hội lớn để nhà máy mở rộng lĩnh vực thi công sang thi cơng cac cơng trình đồi hỏi kỹ thuật cao, tay nghề ứng dụng khoa học công nghệ lĩnh vực xây dựng, ví dụ, cơng nghệ “dầm bê tông đúc sẵn, cốp pha leo hay cốp pha trượt” … Ba là, Nâng cao lực cạnh tranh đấu thầu Nâng cao lực cạnh tranh đấu thầu vấn đề quan trọng doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây lắp, doanh nghiệp có trúng thầu có cơng ăn việc làm cho cán cơng nhân viên có lợi nhuận cho doanh nghiệp Năng lực cạnh tranh đấu thầu thể mặt trình độ cơng nghệ biện pháp thi công, lực nhân kinh nghiệm, lực thiết bị thi cơng xây lắp, lực tài xác định giá bỏ thầu hợp lý Để nâng cao lực đấu thầu, nhà máy cần trọng nâng cao lực tất mặt Sinh viên: Lê Thị Kiều Anh Lớp: QT1502T 67 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trong điều kiện kinh tế thị trường nay, để tồn tại, phát triển tìm chỗ đứng vững thị trường, doanh nghiệp cần phải quan tâm đến vấn đề tạo lập sử dụng vốn doanh nghiệp cho có hiệu Đây vấn đề có ý nghĩa quan trọng, định tồn phát triển doanh nghiệp Cũng đa số doanh nghiệp khác trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Nhà máy sản xuất bột mỳ Bảo Phước quan tâm trọng đến vấn đề hiệu tổ chức sử dụng nguồn vốn nói chung sử dụng vốn lưu động nói riêng Trong năm qua, Nhà máy có nhiều cố gắng tích cực hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu tổ chức sử dụng vốn lưu động Nhà máy cải thiện rõ rệt tồn tại, hạn chế Do thời gian tới nhà máy cần phải tích cực tìm giải pháp hữu hiệu nhằm góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Nhà máy Qua thời gian nghiên cứu vấn đề hiệu sử dụng vốn lưu động Nhà máy kinh tế thị trường, khóa luận đề cập đến vấn đề lý luận bản, quan trọng liên quan đến tình hình sử dụng vốn lưu động giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Nhà máy Đồng thời khóa luận phân tích thực trạng công tác tổ chức sử dụng vốn lưu động Nhà máy sản xuất bột mỳ Bảo Phước đưa số giải pháp góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Nhà máy Hy vọng thời gian tới, Nhà máy xem xét lựa chọn số ý kiến cơng tác tổ chức quản lý sử dụng vốn lưu độnghiệu Tuy nhiên, để giải pháp mang lại hiệu thực tế cao cần điều kiện khác, đặc biệt điều kiện mơi trường kinh tế vĩ mơ Trong đó, chế, sách Nhà nước, địa phương đóng vai trò quan trọng việc hỗ trợ doanh nghiệp Do đó, để đảm bảo cho doanh nghiệp nói chung Nhà máy sản xuất bột mỳ Bảo Phước nói riêng hoạt độnghiệu kiến nghị Nhà nước, quan có thẩm quyền cần: - Hoàn thiện quy định phápgiải phóng mặt bằng, đặt biệt với cơng tình xây lắp, đặc biệt cơng trình thủy lợi, giao thơng trở ngại đơn vị thi công thời gian kéo dài không chủ động, làm Sinh viên: Lê Thị Kiều Anh Lớp: QT1502T 68 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng tăng chi phí chủ đầu tư nhà thầu thi công, ảnh hưởng lớn đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Hồn thiện thủ tục hành tốn vốn ngân sách: Thủ tục tóan vốn ngân sách phức tạp, nhiều thủ tục cản trở với đơn vị trúng thầu, đặc biệt cơng trình xây lắp khiến đơn vị tốn thời gian, chi phí thực Do đó, qua nhà nước có thẩm quyền thực đẩy nhanh cải cách thủ tục hành lĩnh vực để tọa thuận lợi cho doanh nghiệp xây lắp, từ nâng cao hiệu quả, khuyến khích doanh nghiệp phát triển, mở rông quy mô sản xuất kinh doanh - Tạo môi trường, xã hội ổn định đảm bảo cho việc huy động vốnhiệu quả: Thị trường vốn phát triển mặt tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nguồn vốn ổn định, đáp ứng nhu cầu vốn trình kinh doanh Mặt khác tạo hội cho doanh nghiệp đầu tư vốn bên ngồi để tìm kiếm lợi nhuận, phân tán rủi to, bảo tồn vốn kinh doanh Do đó, Nhà nước cần thông chiến sách, công cụ khác nhằm tạo môi trường kinh tế thuận lợi cho việc đầu tư vốn - Cần có sách thúc đẩy thị trường tài phát triển cách hồn chỉnh, tạo dựng và phát triển thị trường tài chính, đặc biệt thị trường chứng khoán, phận quan trọng thị trường tài chính, nơi giao dịch loại chứng khoán cổ phiếu, trái phiếu, cổ phiếu quỹ Trong bối cảnh thị trường tài Việt Nam việc huy động vốn qua thị trường chứng khốn ln có vai trò quan trọng doanh nghiệp Để thị trường đáp ứng yêu cầu kinh tế, Nhà nước cần tiếp tục hồn thiện sách phát triển có liên quan như: Chính sách kinh tế, tài chính, thuế, sách quản lý, giám sát để bảo đảm cho doanh nghiệp thị trường hoạt động cơng bằng, cơng khai, minh bạch, an tồn hiệu quả; Chính sách đầu tư, đại hóa sở hạ tầng cho hoạt động trường, phát triển nhân lực cho ngành chứng khoán, tuyên truyền, phổ biến kiến thức chứng khoán thị trường chứng khoán Tận dụng thuận lợi, hội sẵn có khắc phục khó khăn, thách thức với hỗ trợ quan tâm, cải thiện môi trường kinh tế vĩ mô Nhà nước, quan quản lý, chắn Nhà máy sản xuất bột mỳ Bảo Phước tiếp tục phát triển theo chiến lược sản xuất kinh doanh đề thông Sinh viên: Lê Thị Kiều Anh Lớp: QT1502T 69 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng qua việc lựa chọn đắn giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động Trong q trình nghiên cứu, có nhiều cố gắng, song trình độ hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi khiếm khuyết, em mong nhận đóng góp ý kiến thầy, giáo để có kiến thức tồn diện đề tài nghiên cứu, góp phần nhỏ bé vào phát triển nhà máy nghiệp phát triển ngành lương thực đất nước Em xin trân thành cảm ơn! Sinh viên: Lê Thị Kiều Anh Lớp: QT1502T 70 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài doanh nghiệp đại – Kinh tế TP.HCM, Trần Ngọc Thơ (2003) , Thống kê Nguyễn ngọc Quang (2008), tài doanh nghiệp, Học viện tài chính, hà Nội Nguyễn Ngọc Quang (2011), Phân tích báo cáo tài chính, Nhà xuất tài Nhà máy sản xuất bột mỳ Bảo Phước: “Nguồn báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế tốn nhà máy từ năm 2015-2017, Bảng báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2015-2017” www.vnf1flour.com.vn Sinh viên: Lê Thị Kiều Anh Lớp: QT1502T 71 ... máy sản xuất bột mỳ Bảo Phước - Công ty bột mỳ VINAFOOD - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động nhà máy sản xuất bột mỳ Bảo Phước – Công ty bột mỳ VINAFOOD Các số liệu cần... HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY SẢN XUẤT BỘT MỲ BẢO PHƯỚC - CÔNG TY BỘT MỲ VINAFOOD KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI... hàng : QT1502T Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu công tác quản trị vốn lưu động nhà máy sản xuất bột mỳ Bảo Phước - Công ty bột mỳ VINAFOOD NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị vốn lưu động tại nhà máy sản xuất bột mỳ bảo phước công ty bột mỳ VINAFOOD 1 , Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị vốn lưu động tại nhà máy sản xuất bột mỳ bảo phước công ty bột mỳ VINAFOOD 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay