Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội quận hồng bàng, hải phòng

63 20 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 08:38

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Sinh viên : Ngô Đức Lộc Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Diệp HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI QUẬN HỒNG BÀNG, HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Sinh viên : Ngô Đức Lộc Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Diệp HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Ngô Đức Lộc Mã SV: 1412404057 Lớp: QT1801T Ngành: Tài ngân hàng Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng hộ nghèo Ngân hàng sách hội Quận Hồng Bàng, Hải Phòng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Tìm hiểu sở lý luận hiệu tín dụng người nghèo Ngân hàng Chính sách hội - Tìm hiểu thực trạng hoạt động tín dụng người nghèo NHCSXH quận Hồng Bàng, Hải Phòng (2015-2017) - Đưa số giải pháp góp phần nâng cao hiệu tín dụng người nghèo NHCSXH Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Số liệu từ tài liệu liên quan quan thực tập: Báo cáo kết hoạt động NHCSXH quận Hồng Bàng năm 2015 – 2017 Địa điểm thực tập tốt nghiệp - Ngân hàng Chính sách hội Quận Hồng Bàng, Hải Phòng - Địa điểm: Quốc lộ 5, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Thị Diệp Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường đại học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng hộ nghèo Ngân hàng sách hội Quận Hồng Bàng, Hải Phòng Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên năm Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO VÀ VAI TRỊ CỦA TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO TRONG NỀN KINH TẾ 1.1.1 Khái niệm tín dụng người nghèo 1.1.2 Sự tồn khách quan tín dụng người nghèo 1.1.3 Đặc điểm tín dụng sách 1.1.4 Vai trò tín dụng sách kinh tế 1.1.5 Sự cần thiết nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng người nghèo NHCSXH 1.2 HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO TẠI NHCSXH 1.2.1 Các tiêu đánh giá hiệu tín dụng sách KẾT LUẬN CHƯƠNG 15 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TẠI NHCSXH QUẬN HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG 16 2.1 THÔNG TIN CHUNG VỀ NHCSXH QUẬN HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG 16 2.1.1 Các hoạt động NHCSXH Quận Hồng Bàng 16 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ NHCSXH quận Hồng Bàng, Hải Phòng 17 2.2 HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ QUẢNCỦA NHCSXH QUẬN HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG 17 2.2.1 Mơ hình tổ chức, cấu quản 18 2.2.2 Chức nhiệm vụ nhiệm vụ quản 19 2.3 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CƠNG TÁC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI HỒNG BÀNG, HẢI PHỊNG 20 2.3.1 Tổ chức triển khai thực chủ trương, nghị tín dụng sách 20 2.3.2 Kết hoạt động tín dụng Ngân hàng Chính sách hội quận Hồng Bàng, Hải Phòng 20 2.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI PHỊNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI QUẬN HỒNG BÀNG 39 2.4.1 Những kết đạt 39 2.4.2 Một số tồn nguyên nhân 40 KẾT LUẬN CHƯƠNG 43 CHƯƠNG III:GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNGTẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI QUẬN HỒNG BÀNG, HẢI PHỊNG 44 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI QUẬN HỒNG BÀNG 44 3.1.1 Định hướng hoạt động NHCSXH Việt Nam đến năm 2020 44 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng Chính sách hội quận Hồng Bàng 44 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI QUẬN HỒNG BÀNG 45 3.2.1 Tăng tính chủ động hoạt động tín dụng thơng qua việc đa dạng hóa chương trình Ngân hàng 45 3.2.2 Xây dựng mơ hình Ngân hàng hoạt động hiệu qủa 46 3.2.3 Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 47 3.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 47 3.2.5 Phòng chống rủi ro tín dụng, rủi ro đạo đức 48 3.2.6 Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng, quyền địa phương 48 3.2.7 3.3 Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền 49 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 49 3.3.1 Đối với Chính phủ ngành 49 3.3.2 Đối với NHCSXH Việt Nam 49 3.3.3 Đối với Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân thành phố 49 3.3.4 Đối với UBND, Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận Hồng Bàng 50 3.3.5 Đối với Hội đoàn thể nhận ủy thác 50 KẾT LUẬN CHƯƠNG 51 KẾT LUẬN 52 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT TỪ VIẾT ĐẦY ĐỦ TỪ VIẾT TẮT CN Chi nhánh CCB Cựu chiến binh ĐTCS Đối tượng sách GQVL Giải việc làm HĐQT Hội đồng quản trị HCN Hộ cận nghèo HN Hộ nghèo HSSV Học sinh sinh viên KH-NV Kế hoạch nghiệp vụ 10 KHTC Kế hoạch tài 11 KT-NQ Kế tốn ngân quỹ 12 NHCSXH Ngân hàng sách hội 13 SXKD Sản xuất kinh doanh 14 TK&VV Tiết kiệm vay vốn 15 UBND Ủy ban nhân dân 16 XKLĐ Xuất lao động 17 XĐGN Xóa đói giảm nghèo LỜI CẢM ƠN Được hướng dẫn giảng dạy nhiệt tình thầy bốn năm qua giúp đỡ tận tình chú, anh chị ngân hàng sách hội Quận Hồng Bàng, Hải Phòng, em hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn tất thầy cô truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu giúp em có tảng học vấn vững phục vụ cho q trình nghiên cứu, thực khóa luận tốt nghiệp q trình cơng tác sau Xin chân thành cảm ơn quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình chú, anh chị Ngân hàng sách hội Quận Hồng Bàng, Hải Phòng tạo điều kiện thuận lợi giúp em hồn thành khóa luận Mặc dù có nhiều cố gắng thời gian, kiến thức kinh nghiệm thực tế nghiên cứu lĩnh vực hiệu hoạt động tín dụng người nghèo ngắn nên em không tránh khỏi nhiều thiếu sót hạn chế Kính mong hướng dẫn, đóng góp ý kiến thầy Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Sinh viên thực Ngơ Đức Lộc MỞ ĐẦU Ngân hàng Chính sách hội (NHCSXH) thành lập nhằm tách tín dụng sách khỏi tín dụng thương mại Đây nỗ lực lớn Chính phủ Việt Nam việc thực chương trình, mục tiêu quốc gia cam kết trước cộng đồng quốc tế xố đói giảm nghèo tạo điều kiện hội nhập cho Ngân hàng thương mại Nhà nước Là ngân hàng chuyên thực tín dụng sách Việt Nam với mục tiêu hoạt động chuyên cung cấp tín dụng ưu đãi cho người nghèo đối tượng sách khác theo quy định Chính phủ, so với ngân hàng thương mại khác, NHCSXH vừa có điểm chung vừa có đặc thù riêng Sau 15 năm hoạt động, NHCSXH quận Hồng Bàng, Hải Phòng hộ gia đình địa bàn quận biết tới thông qua điểm giao dịch phường tổ chức trị hội như: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn niên tổ tiết kiệm & vay vốn Qua người nghèo đối tượng sách khác có điều kiện tiếp cận nguồn vốn ưu đãi Nhà nước cách nhanh chóng thuận tiện Hoạt động Ngân hàng Chính sách hội quận Hồng Bàng góp phần quan trọng việc thực chương trình quốc gia xố đói giảm nghèo, giải việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân, cấp ủy, quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách hội Việt Nam đánh giá cao Tuy nhiên trước thực trạng nay, việc Ngân hàng Chính sách hội quận Hồng Bàng, Hải Phòng đẩy mạnh triển khai thực cho vay với tốc độ tăng trưởng nguồn vốn lớn, quy mơ tín dụng ngày tăng, hoạt động tín dụng tồn số bất cập đặt cho NHCSXH thách thức lớn là: Làm vừa phục vụ đối tượng sách cách tốt vừa quản lý nguồn vốn chương trình cho vay an tồn, hiệu quả, đồng thời có phương pháp tác nghiệp nhằm nâng cao suất lao động, giảm cường độ làm việc cho người lao động nâng cao vị NHCSXH điều kiện số lượng cán có tăng khơng đáng kể Với lý trên, chọn đề "Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng hộ nghèo Ngân hàng sách hội Quận Hồng Bàng, Hải Phòng" để làm khóa luận tốt nghiệp dựa tình hình hoạt động Ngân hàng Chính sách hội quận Hồng Bàng, Hải Phòng 2.4.2 Một số tồn nguyên nhân Bên cạnh kết đạt được, hoạt động NHCSXH quận Hồng Bàng bộc lộ hạn chế sau: 2.4.2.1 Về nguồn vốn cho vay hộ nghèo Đây kênh tín dụng bao cấp mà nguồn vốn phụ thuộc lớn vào nguồn Trung Ương chuyển về, nguồn vốn huy động địa phương lại tập trung chủ yếu vào nguồn ngân sách thành phố số vốn khác Do nay, Ngân hàng thương mại huy động vốn với mức lãi suất cao ảnh hưởng không nhỏ tới việc huy động vốn Ngân hàng Chính sách hội 2.4.2.2 Về cho vay ủy thác qua tổ chức hội  Thứ nhất: Tồn lớn tổ chức trị hội chưa bao qt tồn diện nội dung cơng việc ủy thác, chủ yếu quan tâm đến việc giải ngân cho vay mà thiếu quan tâm đến nội dung cơng việc khác  Thứ hai: Phí dịch vụ ủy thác có thay đổi chưa phù hợp dư nợ có tăng tỷ lệ chung bị cắt giảm nên mức phí thụ hưởng hội cấp nhỏ  Thứ ba: Sự phối hợp NHCSXH với tổ chức trị hội có nơi, có lúc chưa tốt Chưa thực tốt chế độ giao ban NHCSXH với tổ chức trị hội cấp để giải vướng mắc, tồn trình triển khai 2.4.2.3 Về Tổ Tiết kiệm vay vốn  Thứ nhất: Hiện việc củng cố, xếp lại tổ TK&VV xem công việc quan trọng việc làm thường xuyên, nên việc củng cố xếp lại chuyển đổi hoạt động tổ theo phương thức việc làm không dễ, phải làm lâu dài, bước hoàn thiện bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp  Thứ hai: Việc xác định vị trí, chức năng, địa vị pháp lý tổ TK&VV chưa đủ rõ Để hồn thiện mơ hình NHCSXH, cần có nghiên cứu sâu tổ TK&VV khâu qua trọng khâu yếu q trình thực sách tín dụng hội cấp sở  Thứ ba: Trên sở tách bạch chức quảnhội với tư cách 40 người nhận ủy thác, chức trực tiếp điều hành hoạt động tổ TK&VV, cán lãnh đạo hội không nên kiêm nhiệm làm tổ trưởng, ban quản lý tổ TK&VV; đồng thời tổ chức hội cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tất công việc tổ (đây khâu yếu nhất) 2.4.2.4 Nguyên nhân hạn chế Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tồn nêu chi nhánh, theo tồn nguyên nhân chủ yếu sau: Nguyên nhân khách quan  Thứ nhất: Do hoạt động chi nhánh mang tính phụ thuộc cao, nguồn vốn phụ thuộc vào kế hoạch điều chỉnh Trung ương, nguyên nhân dẫn đến việc cho vay đầu tư dàn trải, hiệu  Thứ hai: Do chế cho vay hộ nghèo đối tượng sách nhiều bất cập, thơng qua nhiều cấp, chưa có ràng buộc trách nhiệm cụ thể cho tổ chức Cách thức giải ngân chưa thực ý đến hiệu quả, cần hộ nghèo trả xong nợ cũ, có nhu cầu vay lại ngay, điều làm cho tín dụng sách chứa đựng rủi ro cao khó nhận biết, mức cho vay số chương trình khơng phù hợp  Thứ ba: Do đối tượng hộ nghèo đối tượng sách khác lớn, lại nằm rải rác, cán lại dẫn đến việc kiểm tra, giám sát vốn vay không thường xuyên đương nhiên Sự phối kết hợp NHCSXH với tổ chức hội làm ủy thác dễ xảy tình trạng khốn trắng, từ tạo kẽ hở để tiêu cực phát sinh tạo khoảng cách Ngân hàng khách hàng  Thứ tư: Sự quan tâm cấp ủy, quyền địa phương số nơi yếu, gây khó khăn cho hoạt động vay vốn ưu đãi Nguyên nhân chủ quan Ngoài nguyên nhân khách quan nêu có số ngun nhân chủ quan dẫn đến tồn tại, hạn chế hoạt động cho vay ưu đãi hộ nghèo đối tượng sách  Thứ nhất: Một số cán công nhân viên Ngân hàng chưa ý thức đầy đủ ý nghĩa sách tín dụng ưu đãi, chưa thấy rõ vị trí, vai trò NHCSXH cơng xóa đói giảm nghèo, chưa làm hết trách nhiệm mình, chưa tâm huyết với nghề nghiệp Mặt khác, đa số cán 41 Ngân hàng tuyển dụng cán trẻ học hành bản, có sức khỏe song lại thiếu kinh nghiệm thực tiễn, kinh nghiệm quản lý, nên dẫn đến hiệu công việc không cao  Thứ hai: Một số tổ chức hội đoàn thể chưa nhận thức rõ trách nhiệm việc ủy thác, số cán hội lực yếu, chưa làm hết trách nhiệm mình, phối kết hợp NHCSXH tổ chức hội chưa cao Cá biệt có số cán hội, Ban quản lý tổ TK&VV xâm tiêu vốn ưu đãi  Thứ ba: Cơng tác thơng tin tun truyền sách tín dụng ưu đãi hộ nghèo đối tượng sách khác hạn chế, có số phận cán nhân dân chưa hiểu rõ, chưa tham gia, cơng tác hội hóa hoạt động NHCSXH chưa cao 42 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương khóa luận nghiên cứu, đánh giá thực trạng hiệu qủa tín dụng hộ nghèo đối tượng sách chi nhánh NHCSXH quận Hồng Bàng giai đoạn 2015 - 2017 Qua nghiên cứu rút số nhận xét sau: Nâng cao hiệu công tác tín dụng cho vay hộ nghèo đối tượng sách khác yêu cầu cấp thiết NHCSXH quận Hồng Bàng nhằm góp phần thực mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo địa phương đảm bảo cho phát triển bền vững Ngân hàng Qua nghiên cứu hiệu qủa công tác tín dụng ưu đại NHCSXH quận Hồng Bàng giai đoạn 2015 – 2017, khóa luận rút mặt làm được, mặt tồn tại, hạn chế Các kết luận rút sở để đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác tín dụng chi nhánh năm 43 CHƯƠNG III:GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNGTẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI QUẬN HỒNG BÀNG, HẢI PHÒNG 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI QUẬN HỒNG BÀNG 3.1.1 Định hướng hoạt động NHCSXH Việt Nam đến năm 2020 Tập trung huy động, khai thác nguồn lực tài khơng phải trả lãi lãi suất thấp, tranh thủ nguồn tài trợ nhân đạo nước để lập quỹ đầu tư cho vay người nghèo đối tượng sách vay vốn ưu đãi, phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện đời sống, đặc biệt coi trọng thu hồi nợ đến hạn để đầu tư quay vòng vốn  Bảo đảm 100% vốn tín dụng sách Chính phủ đến với hộ nghèo đối tượng sách hội khác  Phấn đấu đạt mức tăng trưởng dư nợ chung cho chương trình (bao gồm chương trình cho vay học sinh sinh viên có hồn cảnh khó khăn) khoảng 30 -35%/năm  Tiếp tục bổ sung hồn chỉnh sách, chế quản lý, đặc biệt chế huy động nguồn vốn, chế tín dụng chế tài  Tiếp tục hồn thiện mơ hình quản lý xác định, củng cố hoàn thiện phương thức ủy thác cho vay phần cho tổ chức trị hội, tổ TK&VV, tổ giao dịch lưu động điểm giao dịch phường 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hồng Bàng Trên sở định hướng phát triển NHCSXH Việt Nam, NHCSXH quận Hồng Bàng đưa định hướng hoạt động cho giai đoạn 20182020 - Tiếp tục mở rộng quy mơ tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho người nghèo đối tượng sách; vốn đầu tư phải đến đối tượng thụ hưởng theo quy định - Tranh thủ lãnh đạo cấp uỷ, quyền địa phương, phối hợp nghành liên quan, tổ chức trị hội để gắn hoạt động tín dụng sách với chương trình phát triển kinh tế hội, xố đói giảm nghèo địa phương; giúp người nghèo đối tượng sách sử dụng vốn có hiệu 44 - Kiên trì triển khai mơ hình quản lý, củng cố nâng cao chất lượng điểm giao dịch xã, tổ TK&VV; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giúp sở chấn chỉnh kịp thời tồn - Thực tốt công tác đào tạo nâng cao trình độ cho cán tổ chức hội làm uỷ thác; tiếp tục thực thị 09/2004/CT-TTg Chính phủ việc nâng cao lực hiệu hoạt động Ngân hàng sách hộiMột số tiêu cụ thể: - Tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm từ 15 đến 20% - Nợ qúa hạn 1% tổng dư nợ - Tỷ lệ thu lãi, giải ngân điểm giao dịch đạt 95% trở lên, tỷ lệ thu nợ điểm giao dịch đạt 85% trở lên - Phấn đấu đạt 100% số tổ TK&VV hoạt động đảm bảo theo quy định Quyết định số 783/QĐ-HĐQT tổ chức hoạt động tổ TK& VV - Tỷ lệ thu lãi đạt 98% số lãi phải thu 3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI QUẬN HỒNG BÀNG 3.2.1 Tăng tính chủ động hoạt động tín dụng thơng qua việc đa dạng hóa chương trình Ngân hàng  Thứ nhất: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để hộ nghèo đối tượng sách thấy rõ lợi ích quan hệ gắn bó với chi nhánh, cảm nhận phát triển Ngân hàng tác động tích cực tới cải thiện đời sống kinh tế họ, có họ quan tâm tới phát triển Ngân hàng  Thứ hai: có chế giải ngân linh hoạt, kết hợp quy mơ cấp tín dụng, lãi suất áp dụng cho khoản vay tín dụng với số tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Việc ràng buộc tiết kiệm giải ngân vốn ưu đãi cách thức sử dụng linh hoạt đòn bẩy tín dụng ưu đãi để khuyến khích người nghèo có thói quen tiết kiệm  Thứ ba: Triển khai cách thức huy động vốn thị trường đa dạng Chú trọng giải pháp linh hoạt ý đến tiện ích tiết kiệm thu hút tiền gửi khách hàng.Chẳng hạn huy động tiền gửi góp hộ vay thông qua tổ TK&VV 45 3.2.2 Xây dựng mơ hình Ngân hàng hoạt động hiệu qủa 3.2.2.1 Nội dung xây dựng NHCSXH quận Hồng Bàng  Tất cán thực quy định thời gian lao động, nội quy quan, chế quản lý điều hành, quy định pháp luật; mặc đồng phục, tinh thần, thái độ giao dịch với khách hàng, giao tiếp với đồng nghiệp văn minh, lịch sự, nhiệt tình, đảm bảo quy trình nghiệp vụ  Thực giải ngân kịp thời tiêu kế hoạch tín dụng hàng năm, hệ số sử dụng vốn đạt 99%/ năm, vốn tồn đọng bình quân hàng tháng 500 triệu đồng; thu nợ đến hạn đạt 95% kế hoạch, thu lãi đạt 98% kế hoạch; tỷ lệ nợ hạn 1%  Tổ chức thực có hiệu chế khốn tài đến phận nghiệp vụ, cán bộ; tích cực thực biện pháp tăng thu, tiết kiệm chi, đạt mức chênh lệch thu chi từ 100% trở lên so với kế hoạch NHCSXH thành phố giao Chấp hành quy định chế độ kế tốn tài chính, ngân quỹ, chế độ tiền lương, xây dựng bản, quản lý mua sắm, sửa chữa tài sản  Tổ chức thực tốt chương trình kiểm tra, kiểm sốt hàng năm; phối hợp với hội cấp quận kiểm tra hoạt động 100% hội cấp phường, 90% số tổ TK&VV kiểm tra sử dụng vốn 100% số hộ vay năm  Triển khai thực đầy đủ, kịp thời, hiệu chương trình phần mềm ứng dụng phục vụ cho hoạt động kế tốn, ngân quỹ, tín dụng, kiểm tra, kiểm sốt, thơng tin báo cáo Chấp hành chế độ quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, khắc phục cố máy móc thiết bị  Xây dựng điểm giao dịch phường đảm bảo công khai đầy đủ thơng báo sách tín dụng ưu đãi, danh sách người vay dư nợ hàng tháng, nội quy giao dịch, chế độ chi trả hoa hồng cho tổ TK&VV, phí uỷ thác cho cấp tổ chức trị hội 3.2.2.2 Nội dung xây dựng tổ tiết kiệm vay vốn  Tổ TK&VV thành lập theo cụm dân cư địa phương theo địa giới hành phường, khối phố; thực nhiều chương trình cho vay NHCSXH, có từ 35 đến 50 hộ vay, dư nợ tối thiểu đạt 300 triệu đồng Mỗi hộ vay gia nhập Tổ TK&VV, người đại diện hộ gia đình (đủ từ18 tuổi trở lên) làm chủ hộ vay vốn chương trình tín dụng trả nợ NHCSXH 46  Ban quản lý tổ cử từ đến người người có khả tính tốn, ghi chép sổ sách, nhiệt tình, trách nhiệm thành viên tổ bầu ra, thời gian hoạt động liên tục tối thiểu năm Ban quản lý tổ thực nhiệm vụ theo hợp đồng ủy nhiệm ký với NHCSXH 3.2.3 Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Đối tượng phục vụ NHCSXH hộ nghèo đối tượng sách; số lượng khách hàng vay vốn đơng, yếu tố người ln đề cao, đội ngũ nhân viên không đủ mặt số lượng chất lượng, khơng có lực chun mơn nghiệp vụ vững vàng khơng thể hồn thành nhiệm vụ trị giao Vì vậy, Ngân hàng cần tập trung xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể cho cán để bổ khuyết mặt hạn chế, gánh vác nhiệm vụ giao Đồng thời, Ngân hàng phải phối hợp với Hội đoàn thể nhận ủy thác mở lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán Hội đoàn thể nhận ủy thác, tổ trưởng tổ TK&VV để họ nắm vững quy trình nghiệp vụ cho vay hộ nghèo; kiến thức; nội dung ủy thác để từ có đủ lực hồn thành tốt nhiệm vụ giao 3.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát  Tăng cường đội ngũ làm công tác kiểm tra, kiểm tốn nội có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ chun mơn nghiệp vụ tạo điều kiện phương tiện cần thiết cho công tác kiểm tra, kiểm toán nội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ  NHCSXH quaanh Hồng Bàng phòng giao dịch NHCSXH phường phải chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, tham mưu cho trưởng ban đại diện HĐQT cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát thành viên hoạt động NHCSXH  Nâng cao chất lượng kiểm tra, phúc tra đoàn kiểm tra, nhằm phát kịp thời tồn tại, vướng mắc kiến nghị đơn vị kiểm tra khắc phục, chỉnh sửa tồn  Xử lý dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật, không để khiếu nại, tố cáo vượt cấp; tiếp tục triển khai có hiệu cơng tác phòng chống tham nhũng chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hệ thống NHCSXH 47 3.2.5 Phòng chống rủi ro tín dụng, rủi ro đạo đức 3.2.5.1 Phòng chống rủi ro tín dụng  Tiến hành kiểm tra tất loại hình tín dụng theo định kỳ định, ví dụ định kỳ 30, 60 hay 90 ngày khoản tín dụng nhỏ vừa; khoản tín dụng lớn phải thường xuyên  Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung trình kiểm tra cách thận trọng chi tiết, bảo đảm khía cạnh quan trọng khoản tín dụng phải kiểm tra  Quản lý chặt chẽ thường xuyên khoản tín dụng có vấn đề, tăng cường kiểm tra, giám sát phát dấu hiệu không lành mạnh liên quan đến khoản tín dụng ngân hàng 3.2.5.2 Phòng chống rủi ro đạo đức Do đặc điểm NHCSXH thực tín dụng sách, nên cần coi trọng cơng tác giáo dục trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán công nhân viên chi nhánh để phù hợp với đặc thù NHCSXH quan trọng, chiến lược người nhằm đạt mục tiêu NHCSXH Giáo dục trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức phải thực tích cực thường xun có tác động tích cực việc phòng chống rủi ro đạo đức cán công nhân viên Ngân hàng 3.2.6 Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng, quyền địa phương Xóa đói giảm nghèo nhiệm vụ tồn hộiđứng đầu cấp ủy, quyền địa phương.Thực tế cho thấy nơi cấp ủy, quyền địa phương quan tâm cơng tác xóa đói giảm nghèo đạt kết cao Điều thể từ điều tra xác minh hộ nghèo, xác nhận hộ nghèo đối tượng sách, bình xét cho vay đến việc kiểm tra sử dụng vốn, đôn đốc hộ vay trả nợ, trả lãi xử lý tồn phát sinh Tranh thủ lãnh đạo Đảng bộ, quyền cấp, nhân dân đồng tình ủng hộ việc khó thành cơng Tổ chức thực có kết phương châm “Trung ương địa phương làm”, “Nhà nước nhân dân làm” Là giải pháp định thắng lợi toàn diện, góp phần thực có kết chương trình quốc gia xóa đói giảm nghèo, đồng thời, giải pháp quan trọng hàng đầu tiếp tục để củng cố, xây dựng, phát triển lớn mạnh bền vững NHCSXH tương lai 48 3.2.7 Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền Do đời vào hoạt động, nên công tác thông tin tuyên truyền phải quan tâm mức Tổ chức tốt hoạt động thông tin, tuyên truyền NHCSXH phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết quyền địa phương, nghành, đoàn thể hội, chủ trương mơ hình đắn, địa tin cậy người nghèo đối tượng sách để thực xố đói giảm nghèo, xây dựng hội giàu mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; đồng thời làm cho nhân dân hiểuhoạt động NHCSXH có vay, có trả gốc lãi, xố bỏ tư tưởng vốn cho, vốn trợ cấp Nhà nước 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Chính phủ ngành Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung số nội dung quy định Nghị định 78/2002/NĐ-CP tín dụng hộ nghèo đối tượng sách khác, Điều lệ tổ chức hoạt động NHCSXH cho phù hợp với giai đoạn phát triển, cụ thể:  Nội dung thứ hoạch định sách tạo lập nguồn vốn ổn định, bền vững, chế xử lý nợ rủi ro khách quan Có quy định cụ thể tỷ lệ đóng góp thống tồn quốc nguồn vốn tăng thu, tiết kiệm chi thuộc nguồn vốn Ngân sách địa phương để lập quỹ cho vay ưu đãi thực chương trình tín dụng ưu đãi địa phương  Nội dung cần tập trung chỉnh sửa thứ hai thể chế hóa cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm pháp lý phận hợp thành phương thức quản lý kênh tín dụng sách hội HĐQT Ban đại diện HĐQT, tổ chức nhận ủy thác, tổ TK&VV đặc biệt quyền cấp xã, người giao nhiệm vụ điều tra, phân loại hộ nghèo, hộ thụ hưởng sách hội khác trực tiếp quản lý danh sách phân loại 3.3.2 Đối với NHCSXH Việt Nam NHCSXH nghiên cứu chế khoán tài mang tính bền vững để tăng cường tính chủ động cho đơn vị sở, khuyến khích đơn vị địa bàn khó khăn, quy mơ dư nợ lớn 3.3.3 Đối với Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân thành phố Thường xuyên quan tâm đạo, đưa hoạt động NHCSXH vào 49 nội dung báo cáo giám sát thành phố, Hội đồng Nhân dân UBND thành phố Hàng năm bổ sung nguồn vốn Ngân sách địa phương để chuyển cho NHCSXH thực cho vay giải việc làm chương trình tín dụng sách nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn địa phương 3.3.4 Đối với UBND, Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận Hồng Bàng Đề nghị UBND, Ban đại diện cấp quận đạo UBND phường:  Làm tốt cơng tác bình xét, xác nhận, phê duyệt danh sách đối tượng sách đủ điều kiện vay vốn, đảm bảo đối tượng, sách Nhà nước  Phối hợp chặt chẽ với NHCSXH quận Hồng Bàng thực nghiêm túc lịch giao dịch định kỳ hàng tháng phường, bố trí vị trí thuận lợi để Ngân hàng giao dịch công khai nội dung theo quy định Tổng giám đốc NHCSXH  Chỉ đạo quan, ban ngành quận, thành phố như: Công an, Toà án, Viện kiểm sát, Thi hành án, Tư pháp tham gia hỗ trợ cho Chính quyền cấp phường, Hội đoàn thể nhận uỷ thác cho vay NHCSXH cấp phường việc xử lý khoản nợ xâm tiêu, chiếm dụng, xử lý hộ vay có điều kiện trả nợ cố tình khơng trả nợ cho nhà nước 3.3.5 Đối với Hội đoàn thể nhận ủy thác  Thực đầy đủ nội dung văn liên tịch, hợp đồng ủy thác ký kết: tăng cường công tác kiểm tra đơn vị trực thuộc cấp phường; đạo thực tốt việc bình xét đối tượng cho vay, giám sát việc sử dụng vốn vay đôn đốc thu hồi nợ, giảm nợ hạn, tăng tỷ lệ thu lãi  Chỉ đạo Tổ TK&VV nêu cao ý thức phục vụ hộ nghèo đối tượng sách khác, khơng xâm tiêu gốc lãi hộ vay hộ nghèo đối tượng sách khác, khơng thu phí hộ vay; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ phát tiền vay đến sử dụng vốn thu hồi nợ; hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, đưa mơ hình sản xuất hiệu để nhân rộng địa bàn 50 KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương khóa luận tập trung nghiên cứu số vấn đề sau đây:  Đề cập đến định hướng xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế hội thành phố Hải Phòng, chiến lược NHCSXH Việt Nam giai đoạn 2015 - 2020.Trên sở đề cập đến định hướng hoạt động tín dụng sách chi nhánh NHCSXH quận Hồng Bàng  Đề xuất giải pháp số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác tín dụng Ngân hàng sách hội quận Hồng Bàng, Hải Phòng 51 KẾT LUẬN Ở nước ta, tác động quy luật giá trị phân hố người sản xuất hàng hố nhỏ, tình trạng nghèo đói hậu chế độ thực dân phong kiến, chiến tranh thiên tai liên tiếp Xét phương diện lý luận thực tiễn, chương trình xóa đói giảm nghèo đóng vai trò quan trọng đòi hỏi xúc nghiệp phát triển kinh tế đất nước.Tín dụng hộ nghèo yếu tố vật chất thúc đẩy nhanh q trình xóa đói giảm nghèo Việc Ngân hàng Chính sách hội cấp khoản tín dụng thực sách cho người nghèo vay biện pháp tích cực, quận Hồng Bàng cho thấy mơ hình vào hoạt động giai đoạn hồn thiện, bước đầu khẳng định vai trò trách nhiệm cộng đồng người nghèo thiết thực Qua nghiên cứu thực trạng cho vay hộ nghèo NHCSXH quận Hồng Bàng, khóa luận đưa số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng tín dụng cho vay hộ nghèo địa bàn Tăng tính chủ động hoạt động tín dụng thơng qua việc đa dạng hóa chương trình Ngân hàng Xây dựng mơ hình Ngân hàng hoạt động hiệu qủa - Xây dựng NHCSXH quận Hồng Bàng - Xây dựng tổ tiết kiệm vay vốn Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát Phòng chống rủi ro tín dụng, rủi ro đạo đức Tăng cường lãnh đạo cấp ủy Đảng, quyền địa phương Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền Những kiến nghị, đề xuất đóng góp nhỏ tổng thể giải pháp nâng cao chất lượng cho vay hộ nghèo địa bàn quận Hồng Bàng Em tin giải pháp phát huy tác dụng có tham gia nỗ lực thân Ngân hàng nhận ủng hộ phối hợp ban ngành liên quan trình thực Với khả kinh nghiệm hạn chế để hồn thành khoá luận, thân em hy vọng góp phần nhỏ kiến thức để nâng cao chất lượng tín dụng cho vay hộ nghèo, thực trạng giải pháp vào việc 52 giải vấn đề tồn thực tiễn hoạt động NHCSXH địa phương Tuy nhiên vấn đề rộng, phức tạp nhạy cảm, thời gian nghiên cứu, tìm hiểu khả nhận thức thân nhiều hạn chế nên khố luận khơng tránh khỏi nhiều thiếu sót, thân em mong muốn nhận góp ý Ngân hàng sở, Thầy cô giáo tất quan tâm đến vấn đề để góp phần thực thành cơng nghiệp xố đói giảm nghèo đất nước 53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS Lý Hoàng Anh – PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (đồng chủ biên), (2014), Giáo trình thẩm định tín dụng Trường đại học Ngân hàng TP.HCM TS Lê Thẩm Dương (chủ biên), (2006) giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng Website : https://vi.wikipedia.org Website NHCSXH Việt Nam: http://nhcsxh.chinhphu.vn Website : http://baohaiphong.com.vn Quyết định 783/QĐ-HĐQT ngày 29/7/2003 Hội đồng quản trị NHCSXH ban hành quy chế tổ chức hoạt động Tổ tiết kiệm vay vốn Văn 316/NHCS-TD Tổng giám đốc việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo Các văn nghiệp vụ Ngân hàng Chính sách hội tháng năm 2006 Báo cáo kết hoạt động NHCSXH quận Hồng Bàng năm 2015 – 2017 10 Luật tổ chức tín dụng Nước cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam 54 ... nâng cao hiệu hoạt động tín dụng hộ nghèo Ngân hàng sách xã hội Quận Hồng Bàng, Hải Phòng" để làm khóa luận tốt nghiệp dựa tình hình hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hồng Bàng, Hải Phòng. .. HẢI PHÒNG - MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN HỒNG BÀNG, HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH... động tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội quận Hồng Bàng, Hải Phòng 20 2.4 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI PHỊNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN HỒNG BÀNG 39 2.4.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội quận hồng bàng, hải phòng , Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội quận hồng bàng, hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay