Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH phát triển công nghệ và truyền thông hoàng tuấn

95 16 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 08:38

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Sinh viên : Lê Quang Dũng Giảng viên hướng dẫn: ThS Cao Thị Thu HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THƠNG HỒNG TUẤN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Sinh viên : Lê Quang Dũng Giảng viên hướng dẫn: ThS Cao Thị Thu HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Lê Quang Dũng Mã SV: 1012404066 Lớp: QT 1402T Ngành: Tài – Ngân hàng Tên đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH phát triển cơng nghệ truyền thơng Hồng Tuấn NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Cơ sở lý luận vồn kinh doanh doanh nghiệp hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn kinhdoanh doanh nghiệp - Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty TNHH phát triển cơng nghệ truyền thơng Hồng Tuấn - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty TNHH phát triển cơng nghệ truyền thơng Hồng Tuấn Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết kinh doanh năm 2015, 2016, 2017 - Sơ đồ cấu tổ chức cơng ty Hồng Tuấn - Tình hình nhân - Báo cáo nội Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH phát triển công nghệ truyền thơng Hồng Tuấn CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Cao Thị Thu Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: tồn khóa luận “Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty TNHH phát triển cơng nghệ truyền thơng Hồng Tuấn” Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 11 tháng 06 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 08 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Lê Quang Dũng Cao Thị Thu Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên : Cao Thị Thu Đơn vị công tác : Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Họ tên sinh viên : Lê Quang Dũng Ngành: Tài – Ngân hàng Nội dung hướng dẫn : toàn khóa luận “Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty TNHH phát triển công nghệ truyền thơng Hồng Tuấn” Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: - Có tinh thần tự giác, nghiêm túc q trình thực khóa luận tốt nghiệp Chủ động cơng việc, có kế hoạch - Hồn thành tiến độ Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): - - Đã trình bày sở lý luận vốn kinh doanh hệ thống hóa tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp; Phân tích thực trạng sử dụng vốn công ty TNHH phát triển công nghệ truyền thông Hồng Tuấn Các số liệu trích dẫn có nguồn, số liệu đầy đủ, đáng tin cậy Cách trình bày số liệu phân tích logic, khoa học làm rõ vấn đề nghiên cứu Các giải pháp đưa dựa kết phân tích đánh giá thực trạng cơng ty Hồng Tuấn Giải pháp có sở thực tiễn, có tính khả thi Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp: Đạt Khơng đạt Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên hướng dẫn Cao Thị Thu QC20-B18 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN KINH DOANH, HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Vốn kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm vốn kinh doanh 1.1.1.1 Vốn cố định doanh nghiệp 1.1.1.2 Vốn lưu động doanh nghiệp 1.1.2 Nguồn huy động vốn kinh doanh 1.1.3 Nguyên tắc huy động vốn kinh doanh 11 1.2 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 12 1.2.1 Khái niệm hiệu quả, hiệu sử dụng vốn kinh doanh 12 1.2.2 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu sử dụng vốn 14 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh 20 1.3.1 Các nhân tố khách quan 20 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 21 1.4 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng vốn 22 1.4.1 Vai trò việc đảm bảo huy động đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 22 1.4.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng vốn 23 1.4.3 Một số phương hướng, biện pháp nhằm đẩy mạnh việc tổ chức sử dụng vốn doanh nghiệp 24 1.5 Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp 27 1.5.1 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định 27 1.5.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI 31 CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THƠNG HỒNG TUẤN 31 2.1 Một số nét khái quát công ty 31 2.1.1 Giới thiệu tổng quát công ty 31 2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty 32 2.1.3 Phương châm hoạt động kinh doanh 34 2.1.4 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 34 2.2 Thực trạng quản lý hiệu sử dụng vốn kinh doanh Cơng ty TNHH PTCN TT Hồng Tuấn 37 2.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty Hồng Tuấn 37 2.2.2.Tình hình tài Cơng ty 38 2.2.3 Thực trạng quản lý vốn cơng ty Hồng Tuấn 46 2.2.4 Phân tích thực trạng hiệu sử dụng vốn công ty 51 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH PTCN TT HỒNG TUẤN 67 2.3.1 Những kết đạt 67 2.3.2 Những tồn tạị nguyên nhân 67 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PTCN TT HOÀNG TUẤN 69 3.1 Phương hướng phát triển công ty tương lai 69 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Cơng ty TNHH PTCN TT Hồng Tuấn 70 3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn lưu động 70 3.2.2 Nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định 76 3.2.3 Các biện pháp khác 77 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC 84 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VKD: Vốn kinh doanh TS: Tài sản TSLĐ: Tài sản lưu động VLĐ: Vốn lưu động TSCĐ: Tài sản cố định VCĐ: Vốn cố định VCSH: Vốn chủ sở hữu TNHH: Trách nhiệm hữu hạn PTCN TT: Phát triển công nghệ truyền thông DN: Doanh nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường, để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải có yếu tố sau: sức lao động, đối tượng lao động tư liệu lao động Để có yếu tố đòi hỏi doanh nghiệp phải ứng số vốn định phù hợp với quy mô điều kiện kinh doanh Tuy nhiên điều kiện cần doanh nghiệp hoạt động, để doanh nghiệp trì hoạt động đạt mục đích doanh nghiệp tối đa hóa giá trị tài sản chủ sở hữu doanh nghiệp cần phải sử dụng vốn kinh doanh cho hiệu Đây tốn khơng đơn giản, doanh nghiệp muốn tồn phải giải tốt toán Đặc biệt, kinh tế đối mặt với khó khăn, thách thức việc doanh nghiệp tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp trở nên cấp thiết hết Công ty TNHH phát triển cơng nghệ truyền thơng Hồng Tuấn thành lập ngày 24/07/2015 Tổng vốn điều lệ công ty đến ngày 31/06/2018 tỷ đồng Lĩnh vực hoạt động cơng ty thương mại dịch vụ với ngành nghề kinh doanh sản phẩm tin học, công nghệ thơng tin, tư vấn lắp đặt phòng Game, Cyber Game hàng đầu Việt Nam Là công ty thành lập song hoạt động công ty lĩnh vực kinh doanh thúc đẩy công ty TNHH Hoàng Tuấn trước thách thức vốn người Để đáp ứng nhu cầu sản phẩm, dịch vụ thị trường công ty cần phải có kế hoạch phát triển chiến lược huy động vốn sử dụng vốn cách có hiệu Với mong muốn giúp cơng ty phát triển hoạt động kinh doanh tương lai, em lựa chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH phát triển cơng nghệ truyền thơng Hồng Tuấn” SV: Lê Quang Dũng – QT 1402T Trang như: trả lương cho cán cơng nhân văn phòng qua ngân hàng, tốn tiền cơng tác phí hay tạm ứng nghiệp vụ có sử dụng tiền mặt khác Tuy nhiên, phải nhìn nhận thực tế khách quan lãi suất ngân hàng năm vừa qua biến động không ngừng, mức sinh lời khoản tiền gửi ngân hàng thường thấp so với mức sinh lời chung công ty, dự trữ lượng tiền mặt lớn làm cho công tu hội đầu tư trực tiếp vào sản xuất kinh doanh với mức sinh lời cao hơn, tức chi phí hội khoản tiền lớn Với nhận thức trên, công ty cần phải xác định mức dự trữ tối thiểu dự báo xác luồng xuất nhập quỹ kỳ, có kế hoạch sử dụng khoản tiền nhàn rỗi để đầu tư vào tài sản có khả sinh lời cao khả khoản cao đầu tư vào chứng khoản ngắn hạn, đảm bảo khả tốn tiền cơng ty cần, đồng thời nâng cao hiệu sử dụng vốn tiền cơng ty 3.2.1.2 Thực sách bao toán nhằm giảm khoản phải thu * Cơ sở biện pháp Trong hoạt động kinh doanh thường tránh khỏi việc mua bán chịu doanh nghiệp Qua báo cáo tài ta nhận thấy khoản phải thu Cơng ty lớn Nó chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản Công ty Việc chứng tỏ Công ty rơi vào tình trạng để khách hàng chiếm dụng vốn nhiều, từ gây khó khăn việc quay vòng vốn cần thiết có rủi ro thu hồi nợ, làm giảm hiệu sản xuất kinh doanh Công ty * Nội dung biện pháp Công ty cần làm tốt công tác thu hồi nợ Việc giúp cho Công ty thu khoản tiền định để trang trải khoản vay nợ Công ty Công ty nên sử dụng dịch vụ thu hồi cơng nợ đại “Bao toán” Bao toán (factoring) nghiệp vụ mà theo Cơng tycơng nợ phải thu bán lại khoản phải thu khách hàng cho Công ty chuyên làm nghiệp vụ thu hồi nợ Về phía Cơng ty bán nợ, sau bán khoản phải thu khỏi phải bận tâm khỏi phải bận tâm đến việc thu nợ mà tập trung vào sản xuất kinh doanh SV: Lê Quang Dũng – QT 1402T Trang 72 Để định có sử dụng bao tốn hay khơng cơng ty phải so sánh việc thu hồi nguyên khoản phải thu tương lai có kèm theo rủi ro tốn chi phí với việc thu số tiền khoản phải thu trừ khoản bao toán Để định chắn có sử dụng dịch vụ “bao tốn” hay tự thu hồi khoản nợ cần thực bước sau: Bước 1: Thu thập thông tin, bao gồm: - Lãi suất chiết khấu mà Công ty chuyên mua bán nợ yêu cầu, giả sử rCK %/tháng - Phí bao tốn Cơng ty mua bán nợ, giả sử r TT %/giá trị hợp đồng bao tốn - Chi phí hội vốn doanh nghiệp, giả sử r CH % Bước 2: Sử dụng thơng tin để tính tốn trường hợp a Trường hợp doanh nghiệp sử dụng dịch vụ bao tốn số tiền doanh nghiệp nhận (V TH1) là: VTH1 = VPT – VPT x rCK x n – VPT x rTT = VPTx(1 – n x rCK – rTT) b Trường hợp doanh nghiệp khơng sử dụng dịch vụ “bao tốn”, sau n tháng doanh nghiệp thu (VPT) đồng Nếu quy số tiền thực chất doanh nghiệp thu số tiền (V TH2) là: VPT VTH2 = (1 + rCH)n Bước 3: Tiến hành so sánh V TH1 VTH2 để đưa định: - Nếu VTH1 > VTH2 doanh nghiệp định sử dụng - Nếu VTH1 < VTH2 doanh nghiệp chờ đến hạn toán - Nếu VTH1 = VTH2 tùy theo tình hình thực tế để định Cụ thể Cơng ty có khoản phải thu 3.547 triệu đồng, thời gian toán đến hạn tháng, khoản phải thu khoản phải thu đảm bảo, chắn toán đến hạn Cơng ty cần xem xét có nên sử dụng hình thức “bao tốn”: Các thơng tin liên quan thu thập sau: Lãi suất chiết khấu ngân hàng cung cấp dịch vụ bao toán 1,1%/tháng; Phí bao SV: Lê Quang Dũng – QT 1402T Trang 73 toán ngân hàng 0.5% giá trị hợp đồng bao tốn; Chi phí hội vốn Công ty, giả sử 2%/ tháng Ta có bảng tính tốn sau: Bảng 3.1: Giá trị khoản phải thu sử dụng bao toán ĐVT: triệu đồng Khoản mục STT Số tiền Trị giá khoản phải thu Lãi chiết khấu ngân hàng [(2) = (1) x 1,1%/tháng x 4tháng)] 156 Phí bao tốn 17,7 3.547 [(3)= (1) x 0,5%)] Số tiền Công ty nhận thực bao toán [(4) = (1) – (2) – (3)] Giá trị khoản thu [(5) = (1) / (1+2%) 4] 3.373,3 3.276,9 * Hiệu biện pháp Kết tính tốn cho thấy sử dụng dịch vụ bao tốn Cơng ty thu khoản tiền 3.373 triệu đồng Nếu khơng sử dụng dịch vụ bao tốn tháng sau Công ty thu 3.276,9 triệu đồng Như vậy, xem xét đến chi phí hội vốn số tiền 3.547 triệu đồng tháng sau Công ty thu quy đáng giá 3.273,9 triệu đồng Như sử dụng dịch vụ bao tốn Cơng ty tiết kiệm thêm 96,4 triệu đồng - Tình hình tài Công ty cải thiện rõ rệt, tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp, nâng cao ý thức nhân viên Cơng ty, sau làm tăng lợi nhuận sau thuế - Các khoản phải thu giảm rõ rệt làm tiền mặt tiền gửi ngân hàng tăng mạnh, từ làm cho số sau tăng: Khả toán tức thời, tiêu phản ánh hiệu tăng lên 3.2.1.3 Đánh giá phân loại khoản phải thu Hiện phương pháp đánh giá phân loại khoản phải thu theo độ tuổi nhóm khách hàng hồn tồn hợp lý với tình hình cơng ty Vì phương pháp phân loại theo tuổi khoản phải thu phản ánh thực trạng tình hình thực cơng tác nợ chất lượng khoản nợ, nhiên chưa nói hết tính khách quan tồn diện Vì thế, song song với phân loại nhóm khách SV: Lê Quang Dũng – QT 1402T Trang 74 hàng: A, B, C, D, E đầy đủ Nếu thời gian tới lượng khách hàng mở rộng với đặc điểm khác biệt tiến hành phân thêm nhóm sau  Phân loại chi tiết loại nợ phải thu: Người làm cơng tác quản lý tài phải mở sổ theo dõi chi tiết khoản phải thu, đồng thời thường xuyên đôn đốc khách nợ để thu hồi vốn hạn Theo định kì định, doanh nghiệp phải tiến hành phân loại tổng nợ phải thu chi tiết theo khách nợ Tổng nợ phải thu phân loại theo tiêu thức sau: Nhóm 1: Nợ loại A (nợ có độ tin cậy cao hay nợ đủ tiêu chuẩn): thường bao gồm khoản nợ hạn mà doanh nghiệp đánh giá có đủ khả thu hồi hạn Các khách nợ thường doanh nghiệp vững tài chính, tổ chức, uy tín thương hiệu Nhóm : Nợ loại B (nợ có rủi ro thấp hay nợ cần ý): thường bao gồm khoản nợ hạn 90 ngày khoản nợ cấu lại thời hạn nợ Các khách nợ thường doanh nghiệp có tình hình tài tốt, khách nợ truyền thống, có độ tin cậy Nhóm : Nợ loại C (nợ hạn thu hồi hay nợ tiêu chuẩn): thường bao gồm khoản nợ hạn từ 90 ngày đến 180 ngày khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn 90 ngày theo thời hạn cấu lại Các khách nợ thường doanh nghiệp có tình hình tài khơng ổn định, có khó khăn có triển vọng phát triển cải thiện Nhóm : Nợ loại D (nợ có khả thu hồi nợ q hạn khó đòi hay nợ nghi ngờ): thường bao gồm khoản nợ hạn từ 181 ngày đến 360 ngày khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn từ 90 đến 180 ngày theo thời hạn cấu lại Các khoản nợ thường doanh nghiệp có tình hình tài xấu, khơng có triển vọng rõ ràng khách nợ cố ý khơng tốn nợ Nhóm : Nợ loại E (nợ khơng thể thu hồi hay nợ có khả vốn): thường bao gồm khoản nợ hạn 360 ngày khoản nợ cấu lại thời hạn trả nợ hạn 180 ngày theo thời hạn cấu lại Các SV: Lê Quang Dũng – QT 1402T Trang 75 khách nợ thường doanh nghiệp phá sản chuẩn bị phá sản khơng có khả trả nợ không tồn Kết phân loại nợ sở quan trọng giúp nhà quản trị xác định thực trạng tính hữu hiệu sách thu tiền doanh nghiệp Nếu t ỷ lệ nợ xấu (bao gồm khoản nợ thuộc nhóm 3, 4, 5) cao, chứng tỏ chất lượng quản trị khoản phải thu doanh nghiệp yếu Doanh nghiệp cần nhanh chóng triển khai biện pháp giải thích hợp Đồng thời để xây dựng sách tín dụng kỳ 3.2.1.4 Phòng ngừa xử lý nợ khó đòi Cơng ty cần cố gắng hạn chế chi phí khơng cần thiết, tùy tình hình cơng ty tham khảo số biện pháp phòng ngừa rủi ro hối đối như: hốn đổi lãi suất, quyền chọn tỷ giá, bảo hiểm tín dụng… với mức phí hợp lý Chú ý cơng tác thực thi sách tín dụng, đảm bảo đối tượng, quy trình nghiệp vụ tránh sai sót Nếu thực tốt cơng tác góp phần hạn chế rủi ro tín dụng cho doanh nghiệp sau Nâng cao chất lượng thẩm định thông tin khách hàng, thường xun theo dõi tình hình tài đối tác Nếu phát có dấu hiệu bất thường có biện pháp xử lý kịp thời Cơng ty nên thực trích dự phòng khoản phải thu khoản phải thu khó đòi Mặt khác, có nợ xấu hạn chế tối đa trường hợp phải đưa pháp luật Trên số giải pháp quản lý nợ phải thu hữu ích thực tế Nếu cơng ty thực tốt giải pháp làm giảm đáng kể quy mô nợ phải thu, tăng tốc độ thu hồi khoản nợ khách hàng Khi đó, cơng ty giảm đ ược rủi ro vốn kinh doanh giảm khoản nợ phải thu khó đòi qua làm tăng hiệu quản lý nợ phải thu công ty 3.2.2 Nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định Bên cạnh cơng ty cần có biện pháp nhằm quản lý sử dụng triệt để tài sản cố định có Với trang thiết bị dùng công ty cần tiếp tục phát huy việc khai thác triệt để tính tác dụng sẵn có khơng ngừng cải tiến kỹ thuật để ngày đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh công ty SV: Lê Quang Dũng – QT 1402T Trang 76 Công ty cần thường xuyên tiến hành công tác tu, bảo dưỡng tài sản cố định nhằm trì lực hoạt động tài sản cố định, tránh tình trạng tài sản cố định bị hư hỏng, phải lý trước hết thời hạn phục vụ Tuy nhiên tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa lớn tài sản cố định cần cân nhắc chi phí sửa chữa bỏ việc thu hồi hết giá trị lại để định tồn hay chấm dứt hoạt động máy móc thiết bị sản xuất Lựa chọn mức khấu hao thích hợp loại máy móc thiết bị Trong năm công ty áp dụng hình thức khấu hao là: khấu hao theo đường thẳng khấu hao nhanh Riêng khấu hao nhanh công ty áp dụng thiết bị chịu ảnh hưởng tiến công nghệ tài trợ vốn vay ngân hàng Cách tính khấu hao đẩy chi phí lên cao, làm giảm lợi nhuận công ty, ta cần nhận thấy ưu điểm rõ rệt cách tính khấu hao Trước hết cách tính khấu hao giúp cho cơng ty có khả tích tụ vốn, tài trợ cho nhu cầu đổi tài sản cố định, giảm thu nhập chịu thuế Về lâu dài cơng ty có khả đối tài sản cố định, nâng cao hiệu sản xuất từ nâng cao khả cạnh tranh với công ty khác ngành Như năm tới công ty nên tiếp tục trì cách tính khấu hao 3.2.3 Các biện pháp khác 3.2.3.1 Chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch huy động sử dụng vốn cho công ty Trong thời gian qua việc xây dựng kế hoạch kinh doanh chưa sát với thực tế biến động thị trường, công tác xây dựng cứng nhắc thiếu linh hoạt Vì xây dựng kế hoạch kinh doanh khả thi sở quan trọng đem lại hiệu cao hoạt động kinh doanh Xây dựng kế hoạch kinh doanh phải vào thực tế thực hiện, phân tích dự báo biến động thị trường Việc lập kế hoạch huy động sử dụng vốn giải pháp tài hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trên thực tế, công ty tiến hành lập kế hoạch sản xuất kinh doanh chưa quan tâm đến việc lập kế hoạch cụ thể sử dụng vốn cách thức huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm SV: Lê Quang Dũng – QT 1402T Trang 77 Về nguyên tắc, kế hoạch sử dụng phương thức huy động vốn phải xây dựng cở sở thực tế kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm tiếp theo, đòi hỏi phải đúng, tồn diện đồng để tạo sở cho việc tổ chức công tác sử dụng vốn kinh doanh cách hiệu Để đảm bảo yêu cầu công tác lập kế hoạch, tiến hành thực công ty cần phải trọng số vấn đề sau: Một là: Xác định xác nhu cầu vốn tối thiểu cần thiết đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo cho trình kinh doanh công ty tiến hành thường xuyên liên tục khơng bị gián đoạn Trong phải xác định nhu cầu tăng đột biến thời điểm biến động thuận lợi thị trường để tăng cường hiệu sử dụng vốn lưu động Từ có biện pháp huy động vốn phù hợp nhằm cung ứng vốn cách đầy đủ, kịp thời, tránh tình trạng dư thừa vốn gây lãng phí vốn khơng cần thiết đảm bảo không bị thiếu vốn gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh công ty, đồng thời huy động vốn với chi phí sử dụng tối ưu Hai là: Trên sở nhu cầu vốn lập, công ty cần xây dựng kế hoạch cụ thể việc huy động vốn, bao gồm việc xác định khả vốn có, số vốn thiếu để lựa chọn nguồn tài trợ thích hợp với chi phí vốn thấp giúp cơng ty có cấu vốn linh hoạt tối ưu Để tăng nguồn tài trợ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh mình, cơng ty thực số biện pháp sau: - Trước hết, trình tìm nguồn tài trợ cơng ty cần khai thác triệt để nguồn vốn mình, phát huy tối đa nội lực nguồn vốn từ bên doanh nghiệp ln có chi phí sử dụng vốn thấp nên mang lại hiệu cao Một nguồn vốn tích luỹ từ lợi nhuận khơng chia quỹ khấu hao TSCĐ để lại với mục đích tạo nguồn vốn tái đầu tư cho doanh nghiệp - Tăng cường huy động nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho nhu cầu trước mắt vốn lưu động, tận dụng tối đa khoản nợ ngắn hạn chưa đến hạn toán như: Phải trả công nhân viên, thuế khoản phải nộp NSNN chưa đến hạn nộp, áp dụng hình thức tín dụng thương mại (mua chịu người cung cấp) Việc sử dụng nguồn giảm đáng kể chi phí huy SV: Lê Quang Dũng – QT 1402T Trang 78 động vốn nâng cao hiệu sử dụng vốn công ty Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn vốn mang tính chất tạm thời doanh nghiệp cần ý điều hoà nguồn vốn chiếm dụng với khoản vốn bị khách hàng chiếm dụng cho công ty không bị thua thiệt ln đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh - Trong trình huy động vốn, để đạt mục tiêu tăng trưởng phát triển ngồi nguồn vốn ngắn hạn đòi hòi cơng ty phải quan tâm đến việc tìm nguồn tài trợ dài hạn, nguồn vốn tài trợ ổn định lâu dài đảm bảo cho phát triển vững công ty Ba là: Sau lập kế hoạch huy động vốn, công ty cần chủ động việc phân phối sử dụng số vốn tạo lập cho mang lại hiệu cao Công ty cần kế hoạch kinh doanh dự báo biến động thị trường để đưa định phân bổ vốn mặt số lượng thời gian, cụ thể cần dự trữ hàng tồn kho hợp lý hiệu Đồng thời, cơng ty cần có phân bổ hợp lý nguồn vốn dựa chiến lược phát triển Từ kế hoạch tổng thể, công ty cần đưa kế hoạch chi tiết Để làm điều đòi hỏi công ty phải dựa vào hoạt động kinh doanh năm trước khả tiềm lực cơng ty năm để xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể sát thực tế Có thể nói việc lập kế hoạch sử dụng huy động vốn xác cơng việc khó khăn ngồi yếu tố chủ quan từ phía Ban lãnh đạo cơng ty phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan như: tình hình biến động thị trường, thay đổi chế sách Nhà nước, khả năng, uy tín cơng ty Thực tế, số vốn cơng ty ln có biến động thời điểm năm, vậy, thực sở kế hoạch đề cần phải vào tình hình thực tế để có điều chỉnh thích hợp có thay đổi không dự báo trước Cụ thể, thiếu vốn cơng ty cần chủ động nhanh chóng tìm nguồn tài trợ bổ sung, thừa vốn đầu tư mở rộng kinh doanh, góp vốn liên doanh nhằm đảm bảo cho đồng vốn bảo tồn khơng ngừng phát triển Tóm lại, việc lập kế hoạch huy động sử dụng vốn có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu sử dụng vốn hiệu sản xuất kinh doanh công SV: Lê Quang Dũng – QT 1402T Trang 79 ty Do vậy, việc lập kế hoạch nhiệm vụ quan trọng cần thiết cơng tác quản lý tài nói chung cơng tác quản lý, sử dụng vốn nói riêng Nếu làm tốt công tác giúp công ty có cấu vốn linh hoạt hiệu quả, giúp lành mạnh hố tình hình tài cơng ty, góp phần quan trọng vào phát triển công ty thời gian tới 3.2.3.2 Tăng cường công tác đào tạo cán công nhân viên cơng ty Cơng tác quản lý, tổ chức có ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu kinh doanh hiệu sử dụng vốn nói riêng Bộ máy tổ chức, chế quản lý phải phù hợp phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng ban chức tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, làm hạn chế lực kinh doanh công ty Công ty cần tăng cường công tác đào tạo đội ngũ cán công nhân viên; nâng cao nghiệp vụ quản lý, trình độ cán quản lý Cần xây dựng mơi trường kinh doanh thích hợp, tạo hội phát triển cho cá nhân nhằm phát huy khả sáng tạo, cải tiến kỹ thuật mang lại lợi ích cho cơng ty Thực tốt sách khen thưởng vật chất cán cơng nhân viên đem lại lợi ích cho cơng ty Yếu tố người đóng vai trò quan trọng q trình kinh doanh, nâng cao trình độ quản lý đội ngũ quản lý biện pháp góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh: + Cử cán học tập kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực tồn diện + Có biện pháp khuyến khích vật chất, tinh thần nhằm phát huy tối đa lực cán bộ; phát kịp thời bồi dưỡng tiềm sẵn có phục vụ cơng ty 3.2.3.3 Quản lý chặt chẽ chi phí Trong hoạt động kinh doanh, khoản chi phí ln phát sinh, đòi hỏi cơng ty phải quản lý chi phí cách chặt chẽ Quản lý chặt chẽ chi phí điều kiện tiên đảm bảo hoạt động kinh doanh công ty đạt hiệu cao Để quản lý chi phí đạt hiệu cần quan tâm đến số vấn đề sau: - Lập dự toán chi phí hàng năm: Cơng ty phải tính tốn trước chi phí cho sản xuất kinh doanh kỳ kế hoạch Để làm điều đòi hỏi cơng ty SV: Lê Quang Dũng – QT 1402T Trang 80 phải có hệ thống định mức chi phí hồn chỉnh phù hợp để làm sở cho việc lập dự tốn khoản chi phí kỳ - Cơng ty cần tiến hành loại bỏ chi phí bất hợp lý, hợp lệ trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo tiết kiệm chi tiêu, nâng cao hiệu sử dụng đồng vốn SV: Lê Quang Dũng – QT 1402T Trang 81 KẾT LUẬN Trong bối cảnh kinh tế phát triển mạnh doanh nghiệp đứng trước hội thách thức không nhỏ Vấn đề đặt không tồn mà phải phát triển, phát triển cạnh tranh gay gắt Vốn kinh doanh yếu tố thiếu hình thành, tồn phát triển doanh nghiệp Việc quản lý sử dụng vốn ln giữ vai trò quan trọng cơng tác quản lý sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp Là Công ty thương mại chủ yếu kinh doanh sản phẩm thuộc lĩnh vực tư vấn lắp đặt phòng game net chun nghiệp, dựng khơng gian 3D, cung cấp linh kiện hãng, phụ kiện đa dạng, phần mềm QLPM quyền Với tiềm mình, Cơng ty TNHH PTCN TT Hồng Tuấn hồn tồn bước khẳng định vị thị trường phía Bắc tồn quốc Vì vậy, đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH PTCN TT Hồng Tuấn” nghiên cứu nhằm mục đích tìm tồn cơng tác tổ chức quản lý sử dụng vốn kinh doanh cơng ty ngun nhân tồn Trên sở đề số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Cơng ty Hồng Tuấn Trong q trình nghiên cứu, có nhiều cố gắng, song trình độ hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi khiếm khuyết, em mong nhận đóng góp ý kiến thầy, giáo để có kiến thức toàn diện đề tài nghiên cứu Em xin trân trọng cảm ơn! Sinh viên Lê Quang Dũng SV: Lê Quang Dũng – QT 1402T Trang 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Dần (2012), “Kinh tế học vi mơ I II”, Học viện Tài chính, NXB Tài chính, Hà Nội Nguyễn Đình Kiệm (2013), “Giáo trình Tài Doanh nghiệp”, NXB Tài chính, Hà Nội Nguyễn Minh Kiều (2012), “Tài doanh nghiệp”, Đại học mở TP Hồ Chí Minh chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, NXB ThốngCông ty TNHH phát triển cơng nghệ truyền thơng Hồng Tuấn (2016, 2017) “Báo cáo tài năm 2016, 2017: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo thu nhập; Bảng tổng hợp nhân sự; Bảng danh sách khách hàng nhà cung cấp; Bảng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh” http://hoangtuan.com.vn SV: Lê Quang Dũng – QT 1402T Trang 83 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Công ty TNHH PTCN TT Hoàng Tuấn Bảng cân đối kế toán năm 2015, 2016, 2017 ĐVT: đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 3.096.185.412 7.440.225.699 8.249.978.267 971.528.563 3.134.165.214 177.128.125 550.369.254 III Các khoản phải thu NH 1.512.385.636 2.235.608.954 2.047.390.952 Phải thu khách hàng 1.012.437.983 1.406.730.502 1.671.569.852 Trả trước cho người bán 29.126.205 62.145.413 325.364.550 3.Các khoản phải thu khác 470.821.448 766.733.039 50.456.550 IV Hàng tồn kho 428.618.221 1.505.114.365 3.103.526.540 Hàng tồn kho 428.618.221 1.505.114.365 3.103.526.540 V Tài sản ngắn hạn khác 6.524.869 14.967.912 17.433.390 Chi phí trả trước ngắn hạn 3.037.348 8.573.930 9.582.145 Tài sản ngắn hạn khác 3.487.521 6.393.982 7.851.245 B TÀI SẢN DÀI HẠN 1.249.505.181 2.648.143.147 2.935.778.064 I.Các khoản phải thu dài hạn 127.132.125 202.365.005 365.236.145 II Tài sản cố định 894.366.827 1.938.630.888 1.920.394.665 Nguyên giá TSCĐ 950.750.300 2.085.650.000 2.156.500.000 Khấu hao lũy kế 56.383.473 147.019.112 236.105.335 V Tài sản dài hạn khác 228.006.229 507.147.254 650.147.254 Phải thu dài hạn 228.006.229 507.147.254 650.147.254 TỔNG TÀI SẢN 4.345.690.593 10.088.368.846 11.185.756.331 A NỢ PHẢI TRẢ 3.192.961.732 3.939.075.011 4.820.386.477 I Nợ ngắn hạn 2.388.836.732 3.358.552.925 3.563.512.327 Vay nợ ngắn hạn 1.272.780.624 1.064.781.450 1.052.893.650 Phải trả người bán 731.486.143 1.640.600.570 2.050.764.550 Người mua trả tiền trước 223.971.470 236.547.825 406.452.350 A TÀI SẢN NGẮN HẠN I.Tiền khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 2.424.368.145 657.259.240 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước SV: Lê Quang Dũng – QT 1402T 158.326.120 109.749.124 50.145.365 Trang 84 Phải trả người lao động 2.272.376 306.873.956 3.256.412 II Nợ dài hạn 804.125.000 580.522.086 1.256.874.150 Vay dài hạn 804.125.000 580.522.086 1.256.874.150 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 1.152.728.861 6.149.293.835 6.365.369.854 I Vốn đầu tư chủ sở hữu 1.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 II Nguồn kinh phí khác 152.728.861 149.293.835 365.369.854 TỔNG NGUỒN VỐN 4.345.690.593 10.088.368.846 11.185.756.331 SV: Lê Quang Dũng – QT 1402T Trang 85 Phụ lục 2: Cơng ty TNHH PTCN TT Hồng Tuấn Báo cáo kết kinh doanh năm 2015, 2016, 2017 ĐVT: đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ 5.456.955.608 12.488.283.904 20.564.698.520 678.128.121 862.563.241 831.365.238 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 4.778.827.487 11.625.720.663 19.733.333.282 Giá vốn hàng bán 3.917.363.207 5.Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh 9.712.373.938 16.956.385.247 861.464.281 1.913.346.725 2.776.948.035 5.669.085 31.959.300 22.365.214 Chi phí hoạt động tài 237.508.404 762.129.394 750.698.450 Trong : chi phí lãi vay 217.715.020 711.457.125 735.625.640 Chi phí quản lý kinh doanh 454.010.013 744.968.485 1.025.836.574 9.Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 175.614.948 438.208.146 1.022.778.225 10 Thu nhập khác 15.128.162 36.421.450 25.365.369 11 Chi phí khác 20.182.643 42.365.982 20.365.327 12 Lợi nhuận khác -5.054.481 -5.944.532 5.000.042 170.560.467 432.263.614 1.027.778.267 34.022.532 85.379.719 200.568.713 136.537.936 346.883.895 827.209.554 Doanh thu hoạt động tài 13 Tổng lợi nhuận trước thuế 14 Chi phí thuế TNDN hành 15 Lợi nhuận sau thuế TNDN SV: Lê Quang Dũng – QT 1402T Trang 86 ... GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH PTCN VÀ TT HỒNG TUẤN 69 3.1 Phương hướng phát triển công ty tương lai 69 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh. .. vốn kinh doanh giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp - Phát nguyên nhân làm hạn chế hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty TNHH phát triển công nghệ truyền thơng Hồng Tuấn, ... luận vốn kinh doanh hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh công ty TNHH phát triển công nghệ truyền thơng Hồng Tuấn Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH phát triển công nghệ và truyền thông hoàng tuấn , Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty TNHH phát triển công nghệ và truyền thông hoàng tuấn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay