Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH hanmiflexible vina

60 6 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 08:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH Sinh viên : Trịnh Ngọc Ánh Giảng viên hướng dẫn: Ths Phan Thị Thu Huyền HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HANMIFLEXIBLE VINA KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH Sinh viên : Trịnh Ngọc Ánh Giảng viên hướng dẫn: Ths Phan Thị Thu Huyền HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HANMIFLEXIBLE VINA Sinh viên: Trịnh Ngọc Ánh - Mã SV: 1412402065 Lớp: QT1802N - Ngành: Quản trị kinh doanh Tên đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC HANMIFLEXIBLE VINA TẠI CÔNG TY TNHH NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) -Nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề lý luận nguồn nhân lực nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp -Tìm hiểu điều kiện, khả nâng cao hiệu sử dụng ngồn nhân lực công ty TNHH Hanmiflexible Vina Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn -Số lượng lao động, cấu lao động, quy mô kinh sản xuất, sở vật chất kỹ thuật,…Tình hình phân cơng lao động, tình hình tuyển dụng, đào tạo chế độ đãi ngộ doanh nghiệp -Kết luận thực trạng nguồn nhân lực công ty Những thành công hạn chế, vấn đề chưa làm việc nâng cao hiệu sử dụng cơng ty, đồng thời tìm ta ngun nhân hạn chế qua tìm số biện pháp để khắc phục, nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH Hanmiflexible Vina CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Phan Thị Thu Huyền Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Nghiên cứu vấn đề nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp áp dụng công ty TNHH Hanmiflexile Vina Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viênNgười hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VẦ NGUỒN NHÂN LỰC, QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰCHIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Vai trò nguồn nhân lực 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực 1.1.3.1 Môi trường bên 1.1.3.2 Môi trường bên 1.1.3.3 Nhóm nhân tố quản trị nguồn nhân lực 1.1.4 Quản trị nhân lực 1.1.4.1 Khái niệm quản tri nhân lực 1.1.4.2 Mục tiêu quản trị nhân lực 1.1.4.3 Vai trò quản trị nhân lực 1.1.4.4 Nội dung quản trị nhân lực 1.1.4.4.1 Hoạch định nguồn tài nguyên nhân 1.1.4.4.2 Phân tích cơng việc 1.1.4.4.3 Định mức lao động 10 1.1.4.4.4 Tuyển dụng nhân lực 11 1.1.4.4.5 Phân công lao động 14 1.1.4.4.6 Đánh giá lực thực công việc nhân viên 14 1.1.4.4.7 Trả lương đãi ngộ 16 1.1.4.4.8 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 16 1.2 MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIẢ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC 18 1.2.1 Khái niệm hiệu sử dụng lao động 18 1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng lao động doanh nghiệp 18 1.2.3 Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HANMIFLEXIBLE VINA 20 2.1 MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH HANMIFLEXINLE VINA 21 2.1.1 Giới thiệu chung công ty TNHH Hanmiflexible Vina 21 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty TNHH Hanmiflexible Vina 21 2.1.2.1 Chức 21 2.1.2.2 Nhiệm vụ 22 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty THNN Hanmiflexible Vina 22 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức 22 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phận, phòng ban 22 2.1.4.Hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Hanmiflexible Vina 23 2.1.5 Những thuân lợi khó khăn doanh nghiệp 23 2.1.5.1 Thuận lợi 23 2.1.5.2 Khó khăn 24 2.2 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CƠNG TY TNHH HANMIFLEXIBLE VINA 24 2.2.1 Đặc điểm lao động 24 2.2.2 Phân tích tình hình lao động doanh nghiệp 26 2.2.2.1 Phân tích theo độ tuổi 26 2.2.2.2 Phân tích theo trình độ 28 2.2.2.3 Phân tích theo giới tính 29 2.2.3 Tình hình tuyển dụng 29 2.2.3.1 Xác định nhu cầu tuyển dụng 29 2.2.3.2 Tiêu chí tuyển dụng 30 2.2.3.3 Quy trình tuyển dụng 31 2.2.4 Tình hình đào tạo lao động 34 2.2.5 Chế độ đãi ngộ người lao động .35 2.2.5.1 Cách xác định tiền lương 35 2.2.5.2 Phúc lợi dịch vụ 38 2.2.6 Phân tích mơi trường làm việc 39 2.3 TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HANMIFLEXIBLE VINA 40 2.4 ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH HANMIFLEXIBLE VINA 42 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HANMIFLEXIBLE VINA 44 3.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển Công ty TNHH HANMIFLEXIBLE VINA năm tới 44 3.2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH HANMIFLEXIBLE VINA 44 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 44 3.2.2 Nâng cao hiệu công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty 47 3.2.2.1 Đào tào cán nhân viên 47 3.2.2.2 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 49 LỜI CẢM ƠN Khóa luận tốt nghiệp với đề tài: "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty TNHH Hanmiflexible Vina" thể kiến thức thu nhận thân em suốt trình học trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng, dẫn tận tình thầy trường đặc biệt thầy cô Khoa Quản trị Kinh doanh Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Phan Thị Thu Huyền nhiệt tình Khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH Hanmiflexible Vina” thể kiến thức thu nhận thân em suốt trình học Trường hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Ban Lãnh đạo Công ty TNHH Hanmiflexible Vina, nơi em thực tập làm đề tài, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lời để em hoàn thành luận văn Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình bạn bè tạo điều kiện tốt từ vật chất tinh thần để em hồn thành tốt việc học tập khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! 10 “Lương tháng” = “Lương” + “Phụ cấp (nếu có)” / “26” x “ngày công thực tế làm việc” - Tháng 10/2017, có 31 ngày, ngày chủ nhật A làm đầy đủ hưởng: Lương tháng = 5.000.000/26*27 - Nếu A nghỉ phép ngày vào tháng A nhận đủ số lương theo hợp đồng lao động (do đủ 26 ngày công) - Tháng 02/2018, có 28 ngày, ngày chủ nhật A làm đầy đủ 24 ngày Lương tháng = 5.000.000/26*24 *Cách tính lương theo sản phẩm Lương sản phẩm = Đơn giá sản phẩm * Số lượng sản phẩm *Cách tính lương khốn Đây hình thức trả lương người lao động hoàn thành khối lượng công việc theo thỏa thuận hai bên – Công thức tính: Lương = Mức lương khốn * Tỷ lệ % hồn thành cơng việc Thơng thường, lương khốn áp dụng cho cơng việc mang tính chất thời vụ *Cách tính lương thêm Điều 97 Bộ luật Lao động 2012 tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm có quy định: Người lao động làm thêm vào ngày thường hưởng 150% so với đơn giá tiền lương hưởng Nếu làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần - 200% Nếu làm việc ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương Người lao động làm việc vào ban đêm trả thêm 30% đơn giá tiền lương hưởng Nếu làm thêm vào ban đêm hưởng thêm 20% Như làm vào ngày thường, người trả là: 150% 36 lương ngày làm việc bình thường + 30% lương ngày làm việc bình thường + 20% lương ngày làm việc bình thường = 200% lương ngày làm việc bình thường; Làm thêm vào ban đêm ngày nghỉ hàng tuần, người lao động hưởng nhất: 200% lương ngày làm việc bình thường + 30% lương ngày làm việc bình thường + 20% x 200% lương ngày làm việc bình thường = 270% lương ngày làm việc bình thường * Bảo hiểm Cơng ty áp dụng mức đóng khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo Quyết định 959/QĐ-BHXH Bảng trích tỷ lệ bảo hiểm sau: Doanh nghiệp Người lao động (%) (%) BHXH 18 26 BHYT 1,5 4,5 BHTN 1 KPCĐ - Tổng 24 10,5 34,5 Loại bảo hiểm Tổng Ví dụ: lương nhân viên A làm kế toán phòng Tài - Kế tốn làm việc công ty năm xác định sau: + Mức lương sản xuất KD (tiền lương khoán gián tiếp): HTLCT=3.000.000 đ + Hệ số lương theo Nghị định 205/NĐ-CP: HCB=2,65 + Hệ số phụ cấp chức vụ theo Nghị định 205/NĐ-CP: HPC=0 + Số ngày làm công tháng số ngày công làm có sản phẩm NCĐ=NSF= 25 ngày + Mức tiền lương tối thiểu Nhà nước quy định: TLCĐ=1.300.000đ (theo Nghị 27/2016/QH14 ) + Hệ số phân hạng thành tích tháng cho nhân viên A tháng làm đầy đủ có hiệu quả, khơng mắc lỗi cơng việc: H TT=1 37 Nhân viên A không làm ca 3, ngày lễ, khơng có lương thu nhập tháng khơng có tiền thưởng thêm tổng lương xác định sau: TL= 3.000.000 x + 2,65 x 1.300.000 = 6.445.000đ Trích BHXH, BHYT, BHTN = 6.445.000 x 10,5% = 676.725đ Vậy, tổng lĩnh thực nhân viên A = 6.445.000 – 676.725=5.768.275đ 2.2.5.2 Phúc lợi dịch vụ Người lao động công ty nghỉ làm việc hưởng nguyên lương ngày lễ: + Tết dương lịch: ngày( ngày tháng dương lịch) + Tết Âm lịch: ngày ( ngày cuối năm ba ngày đầu năm âm lịch) + Ngày chiên thắng điện biên phủ:( ngày 30 tháng 4) +Ngày Quốc Tế lao động: (ngày tháng 5) +Ngày Quốc Khánh( ngày tháng 9) +Ngày giỗ tổ Hùng Vương(ngày 10 tháng âm lịch) Chú ý: ngày nghỉ nói trùng vào ngày nghỉ hàng tuần người lao động nghỉ bù vào ngày Người lao động nghỉ việc riêng mà hưởng nguyên lương trường hợp sau: + Kết hôn: nghỉ ngày + Con kết hôn: nghỉ ngày + Bố mẹ( bên vợ bên chồng) chết, vợ chồng chết, chết: nghỉ ba ngày Một số chế độ ưu đãi khác + Trường hợp người lao động làm việc liên tục từ chở lên ngày công ty phụ cấp ăn trưa công ty, cơng tác bên ngồi trưa khơng cơng ty ăn trưa phụ cấp 30.000 đồng + Với công nhân viên làm việc cho công ty từ tháng trở lên, cơng ty có trách nhiệm đóng bảo hiểm ý tế bảo hiểm xã hội cho họ theo quy định + Trường hợp người lao động thực giao kết hợp đồng lao động tháng, khoản chi bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội, cơng ty tính gộp vào tiền lương để trả cho người lao động + Người lao động đươc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, thai sản, suy giảm khả lao động, hết tuổi lao động chết 38 + Hàng năm, công ty tổ chức khám sức khỏe định kì, điều dưỡng điều trị cho người lao động theo quy định nhà nước công ty + Lao động nữ nghỉ sinh tháng trả lương bình thường theo mức lương tối thiểu quy định nhà nước Việt Nam + Trường hợp người lao động đến tuổi nghỉ hưu giám đốc thông báo trước tháng có tháng họ nghỉ trước hạn, thời gian nghỉ hưởng thu nhập làm việc, ngồi tốn tiền phép năm ngày chưa nghỉ Cơng ty có trách nhiệm làm thủ tục cần thiết với quan bảo hiểm xã hội để người lao động nghỉ hưu theo luật định + Người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ làm việc cho công ty từ năm trở lên công ty tổ chức nghỉ mát, tham quan hỗ trợ thêm khoản tiền lấy từ quỹ phúc lợi, mức độ hỗ trợ giám đốc định + Hiện công ty dựa quy định thang bảng lương nhà nước quy định làm để ký kết hợp đồng, đề cập rõ vấn đề mức lương, điều kiện nâng bậc lương, chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội người lao động + Như vậy, cơng ty có quỹ phúc lợi hạn hẹp lợi nhuận cơng ty hãn thấp, việc sử dụng quỹ phúc lợi cho phù hợp để khuyến khích tạo động lực kịp thời cho người lao động vấn đè mà công ty cần phải xem xét Đánh giá tạo công tác phúc lợi dịch vụ cho nhân viên công ty Hanmi - Ưu điểm: Như vậy, để kích thích tạo động lực cho người lao động không cân yếu tố vật chất mà yếu tố phi vật chất vô quan trọng Các khoản phúc lợi có ý nghĩa tinh thần to lớn, thể quan tâm công ty tới người lao động, tác động đến tâm lý người lao động, tạo cho họ ý thức,trách nhiệm lòng trung thành gắn bó với cơng ty - Nhược điểm: Trên thực tế, việc sử dụng quỹ phúc lợi công ty lại chưa thực mang lại hiệu cao nguồn kinh phí dành cho quỹ khen thưởng phúc lợi hạn chế lợi nhuận cơng ty 2.2.6 Phân tích mơi trường làm việc Trong doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp có quy mơ lớn Cơng ty TNHH Hanmiflexible Vina, tập hợp người khác trình độ chun mơn, trình độ văn hóa, mức độ nhận thức, quan hệ xã hội, 39 vùng miền địa lý, tư tưởng văn hóa… khác tạo môi trường làm việc đa dạng phức tạp Bên cạnh đó, với cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trường xu hướng tồn cầu hóa, buộc doanh nghiệp để tồn phát triển phải liên tục tìm tòi mới, sáng tạo thay đổi cho phù hợp với thực tế Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng trì mơi trường làm việc tốt phát huy lực thúc đẩy đóng góp tất người vào việc đạt mục tiêu chung tổ chức Sau số nét đặc trưng môi trường làm việc Công ty TNHH Hanmiflexible Vina: - Công ty cung cấp đẩy đủ trang thiết bị công nghệ, máy móc … phục vụ cho CBCNV làm việc đạt hiệu cao lâu dài - Cơng ty có quy định rõ ràng đồng phục trụ sợ làm việc quần áo bảo hộ, thiết bị bảo vệ cho lao động trực tiếp; đảm bảo chuyên nghiệp, lịch sự, tôn trọng lẫn tôn trọng khách hàng - Công ty xây dựng đội ngũ ban lãnh đạo, giám đốc, trưởng phận quản lý nhân viên theo tiêu chí trao quyền nhằm tạo tin tưởng nhân viên sẵn sàng chấp nhận họ vượt qua thử thách - Các cấp quản lý đào tạo cách khen chê nhân viên cách hiệu quả, đặc biệt không nhắc nhắc lại lỗi lầm nhân viên khứ Công ty tặng quà cho nhân viên nhiều hình thức: tiền mặt, phiếu mua hàng, tặng phẩm, … - Nhằm thu hẹp lại khoảng cách thành viên nhóm, cơng ty phụ cấp hàng tháng khoản tiền để phòng ban xếp buổi chơi nhóm liên hoan - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp thành viên công ty, làm cho công ty trở thành cộng đồng làm việc tinh thần hợp tác, tin cậy, gắn bó, thân thiết tiến thủ - Công ty xây dựng môi trường làm việc dựa ba yếu tố chính: Chân thật, Tin cậy Cơng Trên sở hình thành tâm lý chung lòng tin vào thành cơng cơng ty 2.3 TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HANMIFLEXIBLE VINA S Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2016 40 Năm 2017 Chênh lệch T Tỷ trọng T Tỷ lệ (%) Doanh thu Triệu 159.210,51 171.512,29 12.301,78 7,73 Lợi nhuận Triệu 32.705,60 39.705,60 7.000,00 21,40 Số lượng lao động Người 230 240 10,00 10,34 Triệu/người 366 357,32 (8,68) Triệu/người 75,19 82,72 7,53 10,01 Người/triệu 0,0027 0,0028 0,0001 3,7 Hiệu suất sử dụng lao động(1/3) Hiệu sử dụng lao động(2/3) Mức đảm nhiệm lao động(3/1) (2.37 ) Qua bảng ta nhận thấy: -Hiệu suất sử dụng lao động năm 2016 Công ty 366 triệu/người/năm, điều chứng tỏ năm 2016 lao động Công ty tạo 366 triệu đồng doanh thu Nhưng đến năm 2017 số 357,32 triệu đồng/người/năm Như vậy, hiệu suất sử dung lao động Công ty năm 2017 giảm so với năm 2016 Cụ thể, hiệu suất sử dụng lao động năm 2017 giảm so với năm 2016 8,66 triệu đồng/người/năm tương đương với 2,37% -Năm 2016, hiệu sử dụng lao động Công ty 75,19 triệu đồng/người/năm, điều chứng tỏ năm 2016 lao động Công ty tạo 75,19 triệu đồng lợi nhuận Đến năm 2017 số 82,72 triệu đồng/người/năm Như vậy, hiệu sử dụng lao động năm 2017 so với năm 2015 có tăng lên đáng kể Cụ thể, hiệu sử dụng lao động năm 2017 tăng lên 7,53 triệu đồng/người/năm tương đương với 10,01% so với năm 2016 -Về mức đảm nhiệm lao động năm 2016, mức đảm nhiệm lao động Công ty 0,0027 người/triệu đồng/năm, điều chứng tỏ năm 2016 để tạo triệu đồng doanh thu cần 0,0027 lao động Đến năm 2017 số 0,0028 người/triệu đồng/năm Như vậy, mức đảm nhiệm lao động năm 2017 tăng so với năm 2016 Cụ thể, mức đảm nhiệm lao động năm 2017 so với năm 2016 tăng 0,0001người/triệu đồng/năm tương đương với 3,7% 41 2.4.ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY TNHH HANMIFLEXIBLE VINA Cơng ty TNHH Hanmiflexible Vina áp dụng nhiều biện pháp quản lý mang lại kết đáng kể Việc tuyển dụng đào tạo, khuyến khích người lao động Công ty quan tâm làm cho hiệu sử dụng nhân công ty tăng lên Song bên cạnh điểm đạt được, tồn số mặt hạn chế: * Ưu điểm - Cơ cấu tổ chức năm gần thay đổi đáng kể hoàn thiện nhằm phù hợp với kinh tế thị trường với phát triển đất nước Hiện công ty tạo cho đứng thị trường công ty đạt doanh thu thu nhập bình quân đầu người cao Bộ máy lãnh đạo phòng ban cơng ty ngày phát huy tốt chức nhiệm vụ, ý thức kỷ luật trách nhiệm luôn đánh giá tốt Công ty phát huy hợp tác cá nhân công việc, cấp với cấp trên, qua chất lượng cơng việc ngày cao - Đời sống vật chất, tinh thần môi trường làm việc ngày cải thiện giúp cho người lao động nâng cao tinh thần trách nhiệm công việc, tinh thần hăng say lao động nâng lên, hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh không ngừng tăng lên - Công tác đào tạo phát triển nhân viên nhận ủng hộ nhiệt tình CBCNV Đây điều kiện tốt để Công ty phát triển bền vững, nâng cao hiệu sản xuất - Cán quản lý lãnh đạo Cơng ty trọng nâng cao trình độ chun môn nghiệp vụ để đạt hiệu công việc cao - Người lao động có hội thể mình, bộc lộ hết tài trí tuệ thực mình, trình độ nâng cao * Hạn chế Bên cạnh kết đạt thời gian qua, Công ty tránh khỏi thiếu sót, khiếm khuyết cơng tác quản lý cơng việc, thể mặt sau đây: - Một số CBCNV có trình độ chun mơn non kém, chất lượng làm việc chưa đáp ứng nhu cầu Công ty, ý thức trách nhiệm công việc chưa cao 42 - Năng suất công viện nhiều đòi hỏi nhân viên phải tăng ca nhều dẫn đến tình trạng nhân cơng khơng chịu áp lực nghỉ việc nhiều Từ mà cơng ty phải liên tục có đợt tuyển dụng khơng theo chu kỳ 43 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HANMIFLEXIBLE VINA 3.1 Mục tiêu, phương hướng phát triển Công ty TNHH HANMIFLEXIBLE VINA năm tới Giữ vững nâng cao hiệu kinh doanh, đảm bảo chất lượng phục vụ với giả hợp lý Mở rộng thị trường khu vực Đa dạng hóa sản phẩm tăng sức hấp dẫn sản phẩm dịch vụ bổ sung Tăng cường công tác sửa chữa bảo dưỡng trang thiết bị theo kế hoạch đồng thời đầu tư trang thiết bị, máy móc đại đáp ứng yêu cầu đảm nhiệm sản xuất thời gian tới nhu cầu phát triển kinh tế Bảo đảm an ninh trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn trình sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho người lao động có việc làm thu nhập ổn định nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, có chun mơn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày cao công việc Cần trọng tới công tác tuyển dụng lao động Chủ trương trì lực sản xuất đồng thời nâng cao chất lượng sản xuất, tăng cường mối quan hệ phòng, ban với khối sản xuất trực tiếp để tạo điều kiện thuận lợi trình sản xuất kinh doanh cơng ty, tích cực tìm kiếm hội nhằm nâng cao lực cạnh tranh 3.2 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH HANMIFLEXIBLE VINA 3.2.1.Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực * Căn biện pháp Tuyển dụng bước đầu tiên, bước quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực lâu dài Công ty Công nghệ thông tin ngày ngành nghề phát triển, máy móc thiết bị điện tử ngày nhiều nơi sử dụng Nhưng công ty dừng lại sản xuất ,phát triển với quy mô không lớn , địa bàn hoạt 44 động nhỏ ,chưa phát huy tiềm công ty Chính năm 2018 tới cơng ty mở rộng quy mô, địa bàn sang quận huyện lân cận Nếu công ty nhận nguồn nhân xứng đáng hoàn thành tốt nhiệm vụ giao góp phần vào việc trì tồn phát triển công ty * Mục tiêu phương pháp - Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực đồng nghĩa với việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Cơng ty - Tuyển chọn ứng viên có lực, trình độ chun mơn cao đáp ứng u cầu tính chất phức tạp cơng việc * Nội dung phương pháp - Đa dạng hoá nguồn tuyển dụng để thu hút nhiều ứng viên, tạo hội thuận lợi cho việc tuyển chọn ứng viên giàu tiềm phù hợp với điều kiện làm việc với cường độ cao Công ty - Liên kết với trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trường dạy nghề tiến hành tuyển mộ ứng viên họ ngồi ghế nhà trường (năm học cuối bậc đào tạo) nguồn lực quan trọng phong phú Với nguồn lực ứng viên giữ thói quen học tập, khả tiếp thu nhanh, có nhiều sáng kiến, sức trẻ lòng nhiệt huyết cống hiến cho nghiệp phát triển bền vững Cơng ty Ngồi ra, Cơng ty tuyển dụng qua ứng viên ứng cử nguồn ứng viên tự nộp đơn xin việc, qua trung tâm giới thiệu việc làm….Nguồn tuyển dụng đa dạng nên Cơng ty có nhiều hội tuyển chọn ứng viên phù hợp Vì đặc thù công ty công ty linh kiện điện tử đồ gia dụng nêu yêu cầu nhân viên cần phải có : Các kiến thức kĩ + Nắm vững kiến thức linh kiện điện tử đồ gia dụng + Có kiến thức cấu trúc chế hoạt động máy , có kĩ làm việc lắp ráp hoàn chỉnh máy sửa chữa hư hỏng + Có đủ kiến thức khoa học kĩ thuật làm tảng cho việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa bảo trì hệ thống máy vi tính 45 + Có khả phân tích, đánh giá đưa giải pháp xử lí cố, tình máy + Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa bảo trì + Biết tổ chức, quản lí điều hành sản xuất phân xưởng, tổ kĩ thuật, cửa hàng lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, quản lí mạng cục + Có tính độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân việc tổ chức, quản lí điều hành đơn vị cơng tác kĩ thuật Về thái độ: + Có ý thức trách nhiệm cơng dân, có thái độ đạo đức nghề nghiệp đắn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ + Nhận thức nhu cầu học tập suốt đời + Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích giải vấn đề lĩnh vực điện cơng nghiệp dân dụng + Có lực thực công việc giao + Năng động, tự tin, cầu tiến công việc, hợp tác, thân thiện, khiêm tốn quan hệ + Tự chịu trách nhiệm chất lượng kết công việc, sản phẩm đảm nhiệm theo tiêu chuẩn chịu phần trách nhiệm kết cơng việc, sản phẩm tổ, nhóm + Tác phong cơng nghiệp, an tồn cho người thiết bị Về ngoại ngữ: + Có trình độ tiếng Nhật + Đọc hiểu phần tài liệu tiếng Nhật chuyên ngành Về tin học: + Có trình độ tin học chuẩn ICDL; Sử dụng thành thạo phần mềm ứng dụng phổ biến như: Word, Excel + Khai thác hiệu nguồn tài nguyên Internet để phục vụ cho mục đích nghề nghiệp Về kĩ mềm: + Kĩ làm việc theo nhóm 46 + Kĩ thuyết trình + Kĩ giao tiếp + Kĩ lập kế hoạch + Kĩ định Khả học tập, nâng cao trình độ + Có khả tự học tìm hiểu mơi trường cơng tác để nâng cao trình độ kiến thức chun mơn nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội phù hợp với tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế đất nước 3.2.2 Nâng cao hiệu công tác đào tạo nguồn nhân lực công ty 3.2.2.1 Đào tào cán nhân viên Cơ sở giải pháp: Để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, tăng sản lượng xếp dỡ Cơng ty cần phải tăng cường hoạt động Marketing Muốn hoạt động thực có hệ thống, đem lại hiệu cao, đảm bảo chun mơn hố cơng việc, giúp cho hoạt động phận suôn sẻ hơn, cá nhân kết hợp với ăn ý, hoàn hảo Hiện nay, số lượng cán làm công tác ít, lại khơng thường xun đào tạo nâng cao hiểu biết, trình độ lý luận Marketing, tương lai Công ty cần đầu tư nhiều cho Công tác Marketing, bổ sung thêm số cán nhằm đảm đương công việc mang ý nghĩa Marketing thực Nội dung giải pháp: Nhân viên quản lý đòi hỏi phải có thơng thạo sản phẩm dịch vụ Công ty, phải có tính sáng tạo, động ln ln tìm hiểu thị trường khách hàng Công ty Bên cạnh đó, thái độ phục vụ phải chuyên nghiệp, tạo hài lòng tin tưởng cho khách hàng Để nâng cao nghiệp vụ tiếp xúc với khách hàng cần phải đào tạo Có cách: -Cách thứ nhất: Cử học lớp nghiệp vụ đào tạo Công ty tổ chức Trong công ty cử 2-3 người đảm nhiệm trọng trách gánh vác, phát triển công ty sang Nhật cập nhật nghiệp vụ đào tạo vòng năm 47 - Cách thứ hai: Bồi dưỡng đào tạo nơi làm việc Hỗ trợ nhận viên công ty bổ sung học ngôn ngữ Nhật trại công ty nhằm đáp ứng nhu cầu giao tiếp cơng việc văn hóa Việt – Nhật Nhân viên phòng marketing luân phiên học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để đảm bào hồn thành cơng việc cơng ty hồn thành tốt cơng tác đào tạo Lợi ích biện pháp: -Ưu điểm: Chính Cơng ty người hiểu rõ sản phẩm Cơng ty kinh doanh nên họ biết cần trang bị cho nhân viên kiến thức trình độ Do đó, nhân viên đào tạo có kiến thức mặt nghiệp vụ kiến thức sản phẩm mà cung cấp Họ ứng dụng vào để làm tốt công tác Marketing để tư vấn cho khách hàng, giúp khách hàng hài lòng Nhân viên vừa làm nhiệm vụ họ Công ty vừa học tiếp thu kiến thức Như vậy, công việc không bị gián đoạn mà lại có thực hành, ứng dụng vào thực tế q trình đào tạo Ngồi giải pháp phù hợp với tài cơng ty, phù hợp với vấn đề thiếu xót nhằm tạo nhân người lãnh đạo cập nhật xu kinh doanh nhân viên bổ sung khả giao tiếp công ty -Hạn chế: Nhân viên phải dành thời gian định cho việc học tập, phần ảnh hưởng đến q trình làm việc Cơng ty Tuy nhiên, chương trình đào tạo diễn thời điểm định không đáp ứng cách kịp thời với nhu cầu nhân viên Chi phí cử nhân viên đào tạo lớn Hơn nữa, có mặt người hướng dẫn Cơng ty gây số bất tiện, ảnh hưởng đến hoạt động Cơng ty 48 3.2.2.2 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Năng lực thông qua yếu tố người thường mang tính bền vững khơng thể xác lập thời gian ngắn Nó liên quan đến văn hóa tổ chức Đây chuẩn mực bất thành văn, trở thành nếp sống ứng xử thành viên tổ chức Văn hóa đề cập đến giá trị mà người nhân viên công ty đề cao, suy tôn cách thức mà họ chia sẻ thông tin cho tổ chức Muốn cải thiện nguồn nhân lực trước hết phải cải thiện mơi trường văn hóa công ty, điều dễ nhiều thời gian tốn Rõ ràng tảng khía cạnh thể thường gắn với văn hóa cơng ty khó hình thành hai Việc khảo sát, nghiên cứu văn hóa cơng ty vấn đề lớn khơng thể nói hết mục nhỏ luận văn Do vậy, luận văn đề xuất giải pháp xây dựng văn hóa cơng ty thực công ty thời gian tới sau: -Tạo dựng nhân lực cao cấp nên quan tâm hàng đầu Người lãnh đạo cất nhắc người tài cố gắng khơng làm tổn mối hòa khí nội công ty Việc cất nhắc phải chứng tỏ cho người lại phải “tâm phục phục” Và người lại phải phấn đấu để cất nhắc lên vị trí cao -Nhân viên lớn tuổi lực lượng gắn bó với công ty từ thành lập Trong trình sản xuất làm việc, số lao động lớn tuổi khơng phù hợp cơng ty giải thơi việc Những người lại lực lượng quan trọng việc tạo nên giá trị tăng thêm cho cơng ty Họ người có kinh nghiệm làm việc chăm chỉ, tuân thủ theo giấc cơng ty Họ có tỉ mỉ, kỹ lưỡng chu đáo Ln lắng nghe, có cẩn thận, chín chắn để làm gương cho nhân viên trẻ Vì việc động viên thăm hỏi gia cảnh, cái, sức khỏe v.v họ khích lệ lớn - Văn hóa Nhật có phân biệt rõ ràng sếp nhân viên, cấp thường gập người, tỏ khúm núm nghe lệnh cấp (trong sếp nhân viên 49 Việt Nam lại khơng câu nệ điều đó) Tơn trọng nét văn hóa riêng quốc gia, sếp Nhật không bắt buộc nhân viên Việt phải làm điều tương tự, nhiên, họ có lẽ khơng thực hài lòng bạn thể thân thiết đồng cấp môi trường công sở -Việc giữ chân nhân viên giỏi vấn đề mà công ty phải quan tâm giai đoạn Ngồi lương bổng phải cơng có tính cạnh tranh với bên ngồi, cơng ty phải ln tạo công việc thú vị để tránh nhàm chán họ Nhân viên cần biết thông tin mục tiêu kinh doanh công ty, đánh giá cơng ty Để nhân viên tham gia vào giải công việc vấn đề liên quan đến họ Để họ độc lập công tác tránh kèm cặp sát Cần tăng cường tính minh bạch để giúp họ thoải mái khơng có đố kỵ cơng tác -Ban lãnh đạo công ty nên quan tâm đến yếu tố giao tiếp nội Giao tiếp nội coi quan hệ ngồi cơng việc công ty Giao tiếp nội tốt giúp công ty hạn chế xung đột xảy mà làm tăng tính hợp tác đồng nghiệp nhà quản lý Ngoài ra, công ty nên xây dựng quy định để công ty nhân viên làm theo Để từ xây dựng văn hóa ứng xử doanh nghiệp 50 ... Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH HANMIFLEXIBLE VINA 44 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực 44 3.2.2 Nâng cao hiệu công. .. HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH HANMIFLEXIBLE VINA 2.1 MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH HANMIFLEXINLE VINA 2.1.1.Giới thiệu chung công ty TNHH Hanmiflexible Vina Công ty TNHH Hanmiflexible. .. vấn đề lý luận nguồn nhân lực nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp -Tìm hiểu điều kiện, khả nâng cao hiệu sử dụng ngồn nhân lực công ty TNHH Hanmiflexible Vina Các số liệu cần thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH hanmiflexible vina , Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH hanmiflexible vina

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay