Đánh giá công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH thương mại duy tùng

67 5 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 08:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Phạm Văn Đức Giảng viên hướng dẫn : Ths Phan Thị Thu Huyền HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TÙNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH : QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Phạm Văn Đức Giảng viên hướng dẫn : Ths Phan Thị Thu Huyền HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Văn Đức Mã SV: 1412402119 Lớp: QT1802N Ngành: Quản trị doanh nghiệp Tên đề tài: Đánh giá công tác quản trị nhân Công ty TNHH thương mại Duy Tùng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1.Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) -Nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề lý luận quản trị nguồn nhân lực nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp -Tìm hiểu điều kiện, khả nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng 2.Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn -Số lượng lao động, cấu lao động, quy mô kinh sản xuất, sở vật chất kỹ thuật,…Tình hình phân cơng lao động, tình hình tuyển dụng, đào tạo chế độ đãi ngộ doanh nghiệp -Kết luận thực trạng nguồn nhân lực công ty Những thành công hạn chế, vấn đề chưa làm việc nâng cao hiệu sử dụng cơng ty, đồng thời tìm ta ngun nhân hạn chế qua tìm số biện pháp để khắc phục, nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty 3.Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH thương mại Duy Tùng Địa chỉ: Tổ 14, Khu 4B, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Phan Thị Thu Huyền Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Đánh giá cơng tác quản trị nhân Công ty TNHH thương mại Duy Tùng Đề tài tốt nghiệp giao ngày 11 tháng 06 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 31tháng 08 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Phạm Văn Đức Phan Thị Thu Huyền Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2018 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG NHÂN SỰ 1.1.Khái niệm, vai trò sử dụng nhân 1.1.1.Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2.Khái niệm sử dụng nhân 1.1.3 Vai trò sử dụng nhân 1.1.4.Mục tiêu sử dụng nhân 1.2.Nội dung sử dụng nhân 1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực 1.2.2.Tuyển dụng 1.2.3 Bố trí sử dụng nhân lực: 1.2.4 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 1.2.5 Đề bạt thăng tiến 1.2.6 Đánh giá nguồn nhân lực 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến sử dụng nhân 1.3.1 Nhân tố môi trường kinh doanh 1.3.2 Nhân tố người 10 1.3.3 Nhân tố nhà quản trị 10 1.4 Những tiêu đánh giá tình hình sử dụng nhân 11 1.4.1 Chỉ tiêu định lượng 11 1.4.2 Chỉ tiêu định tính 12 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC SỬ DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TÙNG 14 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng 14 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty TNHH Thương mại Duy Tùng 14 2.1.2 Chức , nhiệm vụ công ty TNHH Thương mại Duy Tùng 14 2.1.3 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp 15 2.1.4 Tình hình văn hóa tổ chức cơng ty 17 2.2 Khái quát hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng 18 2.2.1 Mô tả hoạt động sản xuất kinh doanh chung Công ty 18 2.2.2 Kết hoạt động kinh doanh 19 2.3 Đánh giá công tác sử dụng nguồn nhân lực 22 2.3.1 Thực trạng công tác hoạch định nguồn nhân lực 23 2.3.2 Thực trạng công tác tuyển dụng 23 2.3.3 Bố trí sử dụng 29 2.3.4 Đào tạo phát triển 30 2.3.5 Thực trạng công tác đánh giá nguồn nhân lực 36 2.4 Đánh giá chung công tác sử dụng nhân Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng 41 2.4.1 Ưu điểm 41 2.4.2 Hạn chế 41 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC SỬ DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TÙNG 43 3.1 Phương hướng, mục tiêu hoạt động sử dụng nhân thời gian tới 43 3.1.1 Phương hướng hoạt động Công ty 43 3.1.2 Phương hướng sử dụng nhân 43 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác sử dụng nhân Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng 43 3.2.1 Tăng cường công tác tuyển chọn nguồn nhân lực 43 3.2.2 Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động 48 3.2.3 Công tác tổ chức cán 52 3.2.4 Chính sách đãi ngộ nguồn nhân lực 52 KẾT LUẬN 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Nội dung chữ viết tắt Ký hiệu chữ viết tắt 01 Trách nhiệm hữu hạn TNHH 02 Giá trị gia tăng GTGT 03 Bảo hiểm xã hội BHXH 04 Bảo hiểm y tế BHYT 05 Kinh phí cơng đồn KPCĐ 06 Sản xuất kinh doanh SXKD 07 Nhân công trực tiếp NCTT 08 Chi phí sản xuất chung CPSXC 09 Nhân viên bán hàng NVBH 10 Nhân viên quản lý doanh nghiệp NVQLDN 11 Tài sản cố định TSCĐ 12 Việt Nam đồng VNĐ 13 Tiền gửi ngân hàng TGNH 14 Tài khoản TK 15 Tiền mặt TM 16 Chuyển khoản CK 17 Mã số thuế MST 18 Phiếu kế toán PKT 19 Cán công nhân viên CBCNV 20 Bảng phân bổ khấu hao BPBKH 21 Bảng phân bổ tiền lương BPBTL LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nguồn lực quan trọng tổ chức nhân lực, tức người cung cấp cho tổ chức tài năng, sáng tạo nhiệt tình họ Một doanh nghiệp hay tổ chức dù có nguồn tài dồi dào, tài ngun phong phú với hệ thống máy móc đại, kèm theo công nghệ tiên tiến nhất, trở nên vơ ích khơng biết quản trị người Chính cung cách quản trị tạo mặt văn hóa tổ chức, tạo bầu khơng khí vui tươi, phấn khởi, căng thẳng hay u ám Nguồn lực người doanh nghiệp tài ngun “dễ khó tìm lại khó sử dụng trì phát triển” Con người thúc đẩy kìm hãm phát triển tổ chức tổ chức khơng biết khai thác sử dụng có hiệu Chúng ta khơng phủ nhận vai trò quan trọng quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị chiến lược, kế toán quản trị… rõ ràng quản trị người đóng vai trò quan trọng tổ chức Bất cấp quản trị cần phải biết quản trị nhân viên Tuy nhiên, sử dụng nhân lĩnh vực khó khăn phức tạp nhiều so với quản trị yếu tố khác trình sản xuất kinh doanh, nhân viên có lực, trình độ, nhu cầu chất khác Vì thế, người ta nói: “Trong tất nhiệm vụ quản trị, quản trị người nhiệm vụ trung tâm quan trọng tất vấn đề khác phụ thuộc vào mức độ thành công quản trị người” Nhận thức điều với ước muốn tìm tòi học hỏi góp phần kiến thức ỏi em nhằm giúp doanh nghiệp ứng dụng sử dụng nhân vào thực tế có hiệu hơn, nên em chọn đề tài: “Đánh giá công tác sử dụng nhân Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng” để làm khóa luận tốt nghiệp 1.2 Đối tượng nghiên cứu Công tác sử dụng nhân Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu chung Khóa luận sở phân tích hoạt động sử dụng nhân Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng Từ đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác sử dụng nhân Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng 1.3.2.Mục tiêu cụ thể - Hệ thống sở lý thuyết sử dụng nhân doanh nghiệp - Thực trạng Công tác sử dụng nhân Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng - Những ưu điểm, nhược điểm, tồn cần khắc phục Công tác sử dụng nhân Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng - Giải pháp khắc phục tồn Công tác sử dụng nhân Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp cung cấp từ phía cơng ty thơng qua phòng ban cơng ty - Phương pháp phân tích kinh doanh phương pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ,… - Phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp điều tra, vấn,…) - Tìm hiểu thực tế cách vấn cán cơng ty - Kết hợp tìm hiểu qua internet, sách báo, tài liệu… liên quan tới đề tài - Quan sát trực tiếp tình hình sản xuất kinh doanh công ty Kết lấy năm gần trở lại 10 TNHH Thương Mại Duy Tùng cần phải có sách đãi ngộ đặc biệt dành cho cá nhân - Trong sách đãi ngộ Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng chưa đề cập đến khả thăng tiến nhân viên – yếu tố quan trọng mà người lao động quan tâm 42 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC SỬ DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TÙNG 3.1 Phương hướng, mục tiêu hoạt động sử dụng nhân thời gian tới 3.1.1 Phương hướng hoạt động Công ty Tạo nguồn nhân lực đủ số l lượng, có cấu phù hợp, có trình độ chun mơn cao, thành thạo kỹ năng, sáng đạo đức, động, sáng tạo văn minh giao tiếp, ứng xử, đáp ứng ngày cao yêu cầu phát triển doanh nghiệp 3.1.2 Phương hướng sử dụng nhân - Tiếp tục xây dựng, phát triển, tổ chức lại máy sử dụng nhân đội ngũ chuyên gia phát triển nguồn nhân lực đủ mạnh để thực nhiệm vụ cách hiệu - Nâng cao toàn diện chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, nhằm tạo bước phát triển chất, đó: + Nâng cao kiến thức kỹ quản trị doanh nghiệp cho lãnh đạo, quản lý cấp nhằm xây dựng đội ngũ cán l ãnh đạo, quản lý có đủ lực lĩnh giải vấn đề thực tiễn đặt tiến tr ình hội nhập; + Tăng cường lực, đào tạo kỹ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động - Sử dụng có hiệu nguồn nhân lực nhằm tăng suất lao động từ 2030% nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp - Xây dựng triển khai cách toàn diện, đồng hệ thống sách động viên nhân viên nhằm phát huy tối đa lực l àm việc cá nhân, nhóm người lao động Đồng thời, thỏa mãn nhu cầu ngày cao vật chất tinh thần người lao động gắn quyền lợi họ với hiệu kinh doanh doanh nghiệp 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác sử dụng nhân Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng 3.2.1 Tăng cường công tác tuyển chọn nguồn nhân lực 3.2.1.1 Cụ thể hoá kế hoạch kinh doanh định hướng phát triển nguồn nhân lực Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng Kế hoạch kinh doanh mục tiêu phát triển Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng sở để xác định nguồn tài nguyên nguồn nhân lực cần có tương lai Từ kế hoạch kinh doanh, phận phòng ban xem xét xem nguồn tài nguyên nguồn nhân lực phận có đáp ứng u cầu sản xuất kinh doanh tương lai hay không Nếu đáp ứng phận sử dụng phát triển Còn chưa đáp ứng được, phận Bộ phận Hành nhân xác định xem số lượng chất lượng nguồn nhân lực cần bổ sung mức độ Trong thời gian tới, Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng phấn đấu đến cuối năm 2018 tham gia thị trường chứng khoán với mục tiêu doanh số nguồn nhân lực nói trên, Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng cần xây dựng nguồn nhân lực thật vững mạnh với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, nhanh nhẹn, có trình độ cao, đa số tốt nghiệp đại học, cao đẳng nhằm đáp ứng xu thể mở rộng sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng xu thời đại ngày thời đại tri thức 43 Quy mô sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng ngày lớn, thời điểm tương lai Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng nên bước thực hiện: - Tuyển dụng, đào tạo phát triển nhân viên kinh doanh bán hàng nhằm nâng cao chất lượng bán hàng, tăng doanh thu, tạo mối quan hệ gần gũi khách hàng với Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng - Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng nên giữ chân người có kinh nghiệm làm việc chế độ đãi ngộ phù hợp tăng lương, thăng chức - Chuyên nghiệp hoá phận chức năng, nâng cao cường độ suất lao động thông qua việc giao công việc cụ thể, khả nhân viên 3.2.1.2 Làm tốt cơng tác Tuyển dụng đa dạng hố nguồn tuyển dụng Tuyển dụng nhân viên tiến trình thu hút người có khả từ nhiều nguồn khác đến đăng ký nộp đơn tìm việc Để làm tốt công tác Tuyển dụng, trước hết Bộ phận Hành nhân phải cung cấp đầy đủ thơng tin tuyển dụng nhiều hình thức thơng báo khác Thơng tin tuyển dụng nên có nội dung sau: - Vị trí cần tuyển - Số lượng cần tuyển - Nội dung công việc - Thời gian làm việc, môi trường công việc - Yêu cầu cấp, trình độ chun mơn, số năm kinh nghiệm - Hồ sơ dự tuyển bao gồm gì, nêu rõ địa thời hạn nộp hồ sơ xin việc - Các ý khác như: ứng viên không trúng tuyển không trả lại hồ sơ… Thông qua thông tin ứng viên xem xét tới khả đủ đáp ứng u cầu cơng việc hay khơng từ đến nộp đơn xin việc Điều tránh số lượng lớn đơn nộp ảo, không đủ tiêu chuẩn ứng tuyển, bị loại bỏ hồ sơ từ vòng sơ tuyển Thơng tin tuyển dụng phải đầy đủ khơng q dài dòng, phải ngắn gọn, hấp dẫn độc đáo thu hút người xem tăng tính lan truyền thơng báo tuyển dụng Sau hoàn thiện nội dung tuyển dụng, Bộ phận Hành nhân thực thơng báo tuyển dụng nhiều hình thức khác như: thơng báo Internet thông qua trang web riêng Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng, web tuyển dụng, web cơng cộng phát tờ rơi v.v… tham gia hội chợ việc làm nhằm quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, thu hút quan tâm nhiều người Thông báo lan truyền rộng rãi thu hút nhiều người đến nộp hồ sơ xin việc, tăng khả cho việc lựa chọn ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng Ngồi Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng cần đa dạng hoá nguồn tuyển dụng Đối với nguồn tuyển dụng bên Họ người làm việc Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng, hiểu biết môi trường làm việc, họ chuyển sang phận khác thăng tiến họ khơng thời gian để tìm hiểu Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng, làm quen với môi trường làm việc Mặt khác, nhân viên Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng sau thời gian làm việc thăng tiến chuyển tới vị trí tốt Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng tạo động lực cho nhân viên phấn đấu vươn lên gắn bó với Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng 44 Việc Tuyển dụng nhân viên Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng đòi hỏi phải có cơng khách quan tránh tình trạng người xứng đáng lên vị trí cao không mà người không xứng đáng lại Vì lựa chọn nguồn tuyển dụng bên trong, Bộ phận Hành nhân GĐ phải xem xét kĩ đóng góp nhân viên cho Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng, khả đảm nhận nhân viên cơng việc cũ nào, mặt bật điều cần khắc phục nhận vị trí cơng tác Đối với nguồn tuyển dụng bên ngoài: Nguồn tuyển dụng bên ngồi người quen giới thiệu tự Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng tìm kiếm bên Nếu ứng viên người quen giới thiệu nhà tuyển dụng nên kiểm tra nguồn tham khảo Nguồn tham khảo nhân viên Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng người bên Kiểm tra nguồn tham khảo bước quan trọng để tìm hiểu thơng tin ứng viên mà khơng thể tìm thấy hồ sơ có thơng qua việc vấn Nhà tuyển dụng đặt câu hỏi cho người giới thiệu sau:  Anh chị quen người họ có khả gì?  Họ có ưu điểm khuyết điểm gì?  Mối quan hệ họ với cấp trên, cấp nào?  Tại họ lại thay đổi nơi làm việc?  Khả bật họ gì?  v.v……… Kết thúc nói chuyện luôn cảm ơn người tham khảo dành thời gian trả lời Tuy nhiên qua người quen giới thiệu nên nhà tuyển dụng có chưa thật khách quan lựa chọn ứng viên phù hợp cho vị trí cần tuyển Vì lần tuyển chọn nhà tuyển dụng nên bỏ qua mối quan hệ cá nhân để thực công việc công hơn, khách quan Nếu tự Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng tìm kiếm bên ngồi, Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng nên tham gia hội chợ việc làm, liên kết với sở đào tạo để lựa chọn ứng viên qua trung tâm giới thiệu việc làm Việc tham gia hội chợ việc làm có ý nghĩa quan trọng Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng, khơng thu hút số lượng đông ứng viên tham gia mà quảng bá hình ảnh Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng cách rộng rãi, gần gũi với quần chúng Việc liên kết với sở để lựa chọn ứng viên hình thức liên kết lâu dài Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng liên kết với trường đại học, sở dạy nghề để lựa chọn ứng viên sáng giá, có kết học tập tốt 3.2.1.3.Nâng cao chất lượng tuyển chọn Muốn nâng cao chất lượng tuyển chọn ứng viên, Bộ phận Hành nhân phải thực tốt tất công đoạn quy trình tuyển chọn từ chọn lọc hồ sơ, thi viết vấn, tiếp nhận thử việc đánh giá trình thử việc Thứ nhất: Chọn lọc hồ sơ kỹ Sau tiếp nhận hồ sơ địa điểm, ngày định, nhà tuyển dụng thực tốt khâu chọn lọc hồ sơ nhằm loại từ đầu ứng viên không đáp ứng yêu cầu, điều tránh gây lãng phí thời gian chi phí cho q trình tuyển dụng sau Muốn người chịu trách nhiệm sàng lọc hồ sơ phải đưa tiêu chuẩn rõ ràng, khách quan tránh tình trạng sàng lọc theo cảm tính Tuỳ 45 thuộc vào vị trí cơng việc khác có tiêu chuẩn sàng lọc hồ sơ khác phải có tiêu chuẩn là:  Trình độ chun mơn  Số năm kinh nghiệm  Các cấp khác  Khả giải cơng việc  Sở thích, tính cách v.v… Thứ hai: Hồn thiện hình thức thi viết vấn Trước thi, Bộ phận Hành nhân phải chuẩn bị chu đáo sở hạ tầng, thiết bị dụng cụ liên quan nhằm đảm bảo ứng viên không bị ảnh hưởng, khơng bị làm phiền q trình thi tuyển Bộ phận đề thi phải soạn đầy đủ đề thi từ trước cần ý tới nội dung thi Các thi phải rõ ràng, ngắn gọn, tránh gây hiểu nhầm cho ứng viên Nội dung thi phải đáp ứng mục đích thi tuyển, tập trung vào nội dung mà nhà tuyển dụng muốn kiểm tra Nội dung đề thi không nghiêng mặt lý thuyết mà phải bám sát với tình hình thực tế, ln ln đổi để phù hợp với yêu cầu tuyển dụng Đối với thi IQ nên rút ngắn thời gian làm với số lượng câu hỏi phù hợp (có thể dành 15 giây để trả lời câu hỏi ) Đây câu hỏi thể nhanh nhẹn thông minh ứng viên nên thời gian ngắn biết số IQ ứng viên Quá trình thi chấm thi phải nghiêm túc chặt chẽ khách quan, tạo cho ứng viên tâm lý yên tâm tin tưởng Qua thi nhà tuyển dụng biết trình độ chun mơn mức độ thơng minh ứng viên Nhưng để tìm hiểu ứng viên cách tổng thể, trực quan phải trải qua vòng vấn Q trình vấn phải tiến hành cách chuyên nghiệp Tuỳ vị trí vấn mà thành viên hội đồng khác nhau: - GĐ trực tiếp vấn người dự tuyển vào vị trí cao như: PGĐ, trưởng phòng, phó phòng họ người sau làm việc trực tiếp với GĐ - Trưởng Bộ phận Hành nhân vấn ứng cử viên có chức vụ tương đối cao người biết rõ Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng, nghiệp vụ chun mơn cần có vị trí điều hành khác - Trưởng phòng, trưởng phận vấn ứng viên mà họ cần tuyển vào phận Vì họ biết rõ ứng viên thích hợp với vị trí Chun viên vấn Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng phải đào tạo chuyên nghiệp để nâng cao khả nhận biết điểm yếu điểm mạnh ứng viên, nắm bắt tâm lý ứng viên trình vấn Khơng khí buổi vấn phải diễn tự nhiên, thoải mái tạo cho ứng viên mạnh dạn, tự tin trao đổi thông tin với người vấn Thời gian vấn vừa phải, không nên dài tạo căng thẳng cho hai bên Câu hỏi đặt q trình vấn phải xác ngắn gọn, tập trung vào nội dung chủ yếu sau: - Ứng viên đảm nhận vị trí nào? Thành tích bật ứng viên đảm nhận vị trí đó? Tại ứng viên lại nghỉ cơng việc đó? - Mối quan hệ với cấp cấp Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng cũ ứng viên nào? Tốt hay không tốt? - Lý ứng viên lựa chọn Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng này? Mong muốn ứng viên đảm nhận vị trí này? Hiểu biết ứng viên trình phát triển Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng năm gần đây? 46 - Khả bật ứng viên gì? Ứng viên làm để phát huy khả đó? - Ứng viên có lập kế hoạch cho sống khơng? Mục đích theo đuổi làm để đạt mục đích đó? - Nghề nghiệp ứng viên cho thích hợp với mình? Tại lại chọn nghề mà nghề khác? - Quan điểm ứng viên người lãnh đạo mà thích Theo ứng viên yếu tố khiến cho tổ chức thành công? - Nhận xét ứng viên buổi vấn nào? - v v v………………………… Không nhà tuyển dụng đặt câu hỏi cho ứng viên mà ứng viên đặt câu hỏi cho nhà tuyển dụng Điều tạo bầu khơng khí thân thiện tránh tình trạng nhàm chán bên hỏi bên trả lời Thứ ba: Hướng dẫn thử việc đánh giá chặt chẽ trình thử việc Giai đoạn thử việc quan trọng giúp nhà tuyển dụng đưa định có tiếp nhận thức ứng viên hay khơng Thơng qua trình thử việc nhà tuyển dụng đánh giá xác khả trình độ ứng viên thật hay giả, có đáp ứng yêu cầu cơng việc hay khơng? Các phận có nhân viên thử việc cần phải kèm cặp để ứng viên làm quen với công việc mới, theo sát ứng viên để có đánh giá trung thực khách quan kết thực công việc ứng viên Sau kết thúc thời gian thử việc, nhà tuyển dụng kết hợp với trưởng phận có nhân viên thử việc đánh giá khách quan mặt tích cực hạn chế nhân viên cân nhắc xem có nên tiếp nhận thức nhân viên hay khơng? Đồng thời, phía Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng nên ghi nhận ý kiến, kiến nghị nhân viên thử việc thiếu sót hạn chế thời gian thử việc để khắc phục giúp nhân viên thử việc làm tốt công việc giao 3.2.1.4.Một vài giải pháp khác Bên cạnh giải pháp nhà tuyển dụng Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng sử dụng biện pháp để tuyển chọn như: phương pháp trắc nghiệm tâm lý mơ tình Phương pháp trắc nghiệm tâm lý giúp nhà tuyển dụng đánh giá đặc trưng khả dự đoán tiềm phát triển người tìm việc Trong trình tuyển chọn sử dụng nhân viên, thông qua việc trắc nghiệm khả biết thơng tin khách quan chiều hướng khả người tìm việc, từ tìm cho họ cương vị phù hợp Tác dụng trắc nghiệm, dự đoán xu hướng khả chủ yếu thể khía cạnh đây: Thứ nhất, người tương đối thích hợp làm nghề gì? Thứ hai, để đảm nhận cơng việc cương vị đó, người có đủ điều kiện tư cách nhậm chức thích hợp nhất? Thứ ba, để giúp cho cá nhân phù hợp với cương vị đó, tiến hành xây dựng lại phương diện cơng việc? Nội dung trắc nghiệm, dự đốn xu hướng khả phân thành: trắc nghiệm xu hướng khả thông thường, trắc nghiệm khả nghề đặc biệt trắc nghiệm khả năng vận động tâm lý Nội dung trắc nghiệm xu hướng khả thông thường gồm: khả tư duy, trí nhớ, sức tưởng tượng, khả suy lí, khả diễn đạt ngơn ngữ, khả tính tốn, khả phân tích v.v…Trắc nghiệm khả nghề đặc biệt thông qua thi trắc nghiệm, lựa chọn 47 nhân tài có khả tiềm ẩn đặc biệt làm nghề Loại hình trắc nghiệm nghề đặc biệt gồm: trắc nghiệm thao tác, trắc nghiệm văn trắc nghiệm xử lý văn kiện v.v… Khả năng vận động tâm lý chủ yếu bao gồm loại lớn: thứ khả vận động tâm lý, tốc độ phản ứng, tốc độ vận động thể, tính linh hoạt cử chỉ, phối hợp nhịp nhàng chân tay v.v …Thứ hai khả thân thể, bao gồm tính thăng thể, sức bật, tính linh hoạt v.v… Trắc nghiệm tâm lý giúp nhà tuyển dụng biết cá tính phẩm chất ứng viên Cá tính phẩm chất bao gồm đặc trưng phương diện người thái độ, tình cảm, quan niệm giá trị, khí chất, tính cách v.v…Thơng qua thi trắc nghiệm sát hạch tố chất tâm lý thái độ làm việc, động công tác, khí chất, tính cách tính ổn định tình cảm người tìm việc, đặc biệt công việc phải thường xuyên giao tiếp với khách hàng, giám sát vấn điều lại quan trọng Nhà tuyển dụng sử dụng phương pháp mơ tình huống, biện pháp kỹ thuật thường sử dụng Ứng viên đặt hoàn cảnh thực tế ( tương đối thực tế ), để họ giải vấn đề phương diện Trong tình đòi hỏi thí sinh bộc lộ khả có liên quan đến cơng việc, từ sát hạch khả mặt thí sinh vào mức độ lực, tố chất thí sinh để định có sử dụng hay khơng Có nhiều loại hình phương thức đánh giá mơ tình huống, phương pháp xử lý cơng văn, thảo luận nhóm khơng có lãnh đạo, đóng vai, diễn tập thao tác, mô điều tra nghiên cứu, thảo luận nhóm có lãnh đạo, diễn thuyết công khai, phát ngôn v.v… 3.2.2 Công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động 3.2.2.1 Xác định rõ nhu cầu, số lượng đào tạo, mục tiêu đào tạo Như ta biết phân tích nhu cầu đào tạo có vai trò quan trọng giúp ta xác định xem nhân viên cần đào tạo trọng điểm nội dung đào tạo Trước tiến hành đào tạo, nói chung cần phải xác định chiến lược phát triển tương ứng Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng lực cần có nhân viên Tiếp tiến hành trắc nghiệm, đánh giá lực thực tế nhân viên doanh nghiệp, tìm khoảng cách lý tưởng thực tế Sau tiến hành phân tích khoảng cách để giải xem giải vấn đề thơng qua đào tạo hay không? Nhu cầu đào tạo = Thành tích cơng tác lý tưởng – Thành tích cơng tác thực tế Xác định nhu cầu đào tạo sở để xác định mục tiêu số lượng đào tạo phận Hành nhân phải kết hợp với phận để phân tích nhu cầu đào tạo cấp độ sau: Thứ nhất: Phân tích Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng - Phân tích mục tiêu phát triển Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng bao gồm mục tiêu ngắn hạn, mục tiêu trung hạn mục tiêu dài hạn, nhân tố đóng vai trò định nhu cầu đào tạo tổng thể Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng - Phân tích nhu cầu nguồn nhân lực Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng tức định hướng xem số lượng chất lượng nguồn nhân lực Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng cần có vài năm tới nào? 48 - Phân tích hiệu suất Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng Chỉ tiêu việc phân tích hiệu suất bao gồm giá thành lao động, sản lượng chất lượng sản phẩm, tỷ lệ báo hỏng, tình hình sử dụng trang thiết bị, chi phí trì …nghĩa hiệu suất mà Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng mong muốn thơng qua việc đào tạo Qua q trình phân tích cung cấp sở vĩ mơ cho việc hình thành nên trình đào tạo tổng thể Trên sở Bộ phận Hành nhân xác định nhu cầu đào tạo cụ thể cho chức vụ cho cá nhân Thứ hai: Phân tích nhu cầu cơng việc Thơng qua việc phân tích chức vụ để xác định nhu cầu đào tạo góc độ cơng việc chức vị Cụ thể phân tích hai nội dung sau: - Chức trách công tác chức vị, bao gồm nhiệm vụ cơng tác mức độ khó dễ - Yêu cầu nhậm chức chức vị, nghĩa điều kiện tố chất cần có để thực chức trách công tác kiến thức, kỹ thuật, lực v.v… Thơng qua việc phân tích chức trách cơng tác tư cách nhậm chức phán đốn xác định xem nhân viên vốn có Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng nhân viên tuyển dụng có cần phải đào tạo không nên đào tạo nào? Thứ ba: Phân tích nhu cầu nhân viên Ta so sánh u cầu hiệu thành tích cơng tác mà chức vị quy định với hiệu thành tích công tác thực tế để xác định nhu cầu đào tạo Nếu có khoảng cách tồn hiệu thành tích quy định với mức độ hiệu thành tích thực tế có nghĩa phải tiến hành đào tạo Để xác định khoảng cách này, Bộ phận Hành nhân kết hợp với phòng ban phận thực hiện: - Sát hạch đánh giá hiệu thành tích: việc làm theo định kỳ không theo định kỳ Tiêu chuẩn để đánh giá là: + Khối lượng công việc hoàn thành? + Mức độ hoàn thành, thời gian hoàn thành? + Tinh thần, thái độ, hành vi, tác phong làm việc? + Các tiêu chuẩn khác: cách thực hiện, cách giao tiếp, cách bàn giao công việc v.v… + Tổng kết kết thực công việc Từ kết Bộ phận Hành nhân Trưởng phận liên quan thực so sánh kết thực tế với tiêu chuẩn đặt - Phân tích ngun nhân dẫn đến khoảng cách Nếu có khoảng cách phải tiến hành phân tích nguyên nhân, tức phải làm rõ xem nhân viên “ khơng biết làm ” hay “ không muốn làm” Nguyên nhân việc “không biết làm” đâu? Do Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng hay cá nhân đó? Ngun nhân Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng thiết kế cơng việc khơng hợp lý, tiêu chuẩn chưa thoả đáng Còn cá nhân khơng hiểu biết tiêu chuẩn chức trách nhiệm vụ thiếu kiến thức, kỹ năng, lực mà cương vị công tác đòi hỏi Ngun nhân việc “ khơng muốn làm” chủ yếu doanh nghiệp: chế độ tiền lương không hợp lý, mâu thuẫn quan hệ, nhân viên có biến động tâm lý, yếu tinh thần chủ động tiến thủ Những nguyên nhân thuộc phương diện kiến thức, kỹ lực cá nhân cần phải tiến hành đào tạo 49 Từ kết phân tích nhu cầu đào tạo, Bộ phận Hành nhân dựa mức độ khoảng cách xa gần tiêu chuẩn hiệu thực tế để xác định nội dung mức độ đào tạo, đối tượng đào tạo đào tạo với số lượng hợp lý Tuy nhiên số lượng nhân viên tham gia khố đào tạo phụ thuộc vào chi phí mà Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng bỏ để đào tạo phát triển nguồn nhân lực thời kỳ kinh doanh Nếu kinh phí đào tạo có hạn cử người tiêu biểu Ví dụ cử trưởng phòng tham gia khố đào tạo kết thúc khố đào tạo họ truyền đạt lại mà họ học cho nhân viên lại có nhu cầu muốn đào tạo Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng Để có kết đào tạo tốt, Bộ phận Hành nhân cần phải đặt mục tiêu đào tạo rõ ràng, cụ thể Đối với đối tượng đào tạo cụ thể Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng phải đề mục tiêu mà họ cần đạt sau khoá đào tạo Khi xác định mục tiêu cụ thể, nhân viên có động lực phấn đấu để đạt mục tiêu Những mục tiêu vừa tiêu chí cụ thể để định hướng cho việc triển khai chương trình đào tạo, vừa để đánh giá chương trình đào tạo kết thúc khố học 3.2.2.2 Đa dạng hố chương trình đào tạo Hiện chương trình đào tạo Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng sơ sài nên chất lượng đào tạo chưa cao Muốn nâng cao hiệu chương trình đào tạo cần phải đa dạng hoá phương pháp đào tạo nội dung đào tạo Để đa dạng hoá phương pháp đào tạo, Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng có thể: - Nâng cao hiệu phương pháp đào tạo công việc Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng hướng dẫn kèm cặp bảo tận tình nhân viên mới, giúp nhân viên nhanh chóng hồ nhập với mơi trường làm việc Những nhân viên truyền đạt kỹ năng, kinh nghiệm làm việc Phương pháp đào tạo tốn chi phí nên nhiều Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng áp dụng - Thường xuyên mở hội thảo, hội nghị để trao đổi kinh nghiệm cá nhân, tập thể Các trao đổi tiến hành Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng tham dự Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng khác.Việc trao đổi cá nhân với cá nhân giúp cho nhân viên mạnh dạn hơn, hồ nhập có chia người lãnh đạo Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng với cấp nên tạo mối quan hệ thân thiện gần gũi từ giải cơng việc thuận lợi - Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng nên thành lập lớp đào tạo ngồi cơng việc Đây lớp có nội dung đào tạo nhằm đáp ứng công việc tương lai Cán cử học đào tạo cán mũi nhọn góp phần lớn cho phát triển Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng - Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng tận dụng nguồn lực có để tiết kiệm chi phí, thời gian đảm bảo chương trình đào tạo Nguồn lực có Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng hệ thống máy vi tính nối mạng đầy đủ Nhân viên Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng tiếp nhận chương trình đào tạo thơng qua chương trình dạy mạng - Ngồi Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng áp dụng phương pháp đào tạo khác như: đào tạo từ xa, đào tạo qua dịch vụ, luân phiên cơng tác v.v…Việc đa dạng hố loại hình đào tạo giúp học viên lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp mà mang lại hiệu cao 50 Nội dung khoá đào tạo phải phù hợp với đối tượng đào tạo mục tiêu đào tạo khoá học Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng nên soạn thảo, chuẩn bị nội dung đào tạo chu đáo trước mở lớp đào tạo Nếu nội dung đào tạo phức tạp, cần phải th chun gia có uy tín soạn thảo phải đảm bảo sát với tình hình thực tế khả tiếp thu học viên 3.2.2.3 Tăng chi phí cho hoạt động đào tạo Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng nên tăng chi phí cho hoạt động đào tạo tốn trước mắt việc đào tạo thu lại hiệu lâu dài Các khoản chi phí đào tạo nên tăng lên là: - Thù lao trả cho giáo viên giảng dạy Việc tăng thù lao giúp giáo viên có điều kiện để chuẩn bị tốt nội dung dạy - Chi phí giáo trình đào tạo, chi phí tài liệu phụ đạo chi phí lắp đặt, in ấn, photocopy Điều giúp học viên có đầy đủ tài liệu học tập nghiên cứu, ngồi học lớp học viên tham khảo tìm hiểu học nhà - Chi phí thuê địa điểm đào tạo Tăng chi phí nhằm tạo điều kiện sở vật chất cho học viên Phòng học có đầy đủ ánh sáng, n tĩnh giúp học viên tiếp thu dễ dàng - Chi phí ăn ở, điện thoại, chi phí giao thơng phát sinh từ việc đào tạo Những chi phí gián tiếp tác động lên kết khoá đào tạo lại có ý nghĩa quan trọng học viên học viên khơng phải lo lắng khoản chi tiêu hàng ngày cho việc học, học viên chuyên tâm cho khoá học 3.2.2.4 Đánh giá nghiêm túc cơng tác đào tạo Việc đánh giá nghiêm túc có ý nghĩa quan trọng khoá đào tạo sau Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng đánh giá mặt chương trình đào tạo là: - Đánh giá chất lượng cán nhân viên sau đào tạo Bộ phận Hành nhân xây dựng tiêu để đánh giá cán nhân viên sau khoá đào tạo, so sánh xem nhân viên có tiến sau khố đào tạo, hay nói cách khác đánh giá mức độ đạt mục tiêu chương trình đào tạo Bộ phận Hành nhân đánh giá xem kiến thức kỹ mà học viên có qua khố đào tạo ứng dụng vào cơng việc thực tế hay khơng, chuyển hố hiệu thành tích học tập ứng dụng thực tế hay khơng Việc đánh giá hành vi công tác người đào tạo phải tiến hành từ đến tháng sau họ trở cương vị làm việc Những hành vi công tác cần đánh giá: + Thái độ làm việc + Tính quy phạm hành vi công tác + Độ thành thạo kỹ thao tác + Khả giải vấn đề Dựa vào tiêu chuẩn trên, Bộ phận Hành nhân xem xét xem ứng viên sau tham gia khố đào tạo có thay đổi khơng, thay đổi xem xét có phải thay đổi đào tạo hay không mức độ thay đổi nào? - Đánh giá giáo viên giảng dạy: Bộ phận Hành nhân đánh giá chất lượng giảng dạy giáo viên thông qua thi, phiếu nhận xét học viên khả truyền đạt giáo viên đặc biệt thông qua kết thu nhận học viên sau kết thúc khoá đào tạo - Đánh giá nội dung đào tạo Học viên giảng viên tham gia đánh giá nội dung chương trình đào tạo Nội dung dài hay ngắn, có bám sát thực tế khơng, phong phú hay chưa v.v… 51 - Đánh giá sở vật chất trang thiết bị học tập Phòng học có đáp ứng ánh sáng, yên tĩnh, địa điểm phòng học có thuận tiện hay khơng, tài liệu có đầy đủ hay khơng? 3.2.3 Cơng tác tổ chức cán - Tiếp tục xây dựng, phát triển, tổ chức lại máy sử dụng nhân đội ngũ chuyên gia phát triển nguồn nhân lực đủ mạnh để thực nhiệm vụ cách hiệu - Nâng cao toàn diện chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, nhằm tạo bước phát triển chất, đó: + Nâng cao kiến thức kỹ quản trị doanh nghiệp cho lãnh đạo, quản lý cấp nhằm xây dựng đội ngũ cán l ãnh đạo, quản lý có đủ lực lĩnh giải vấn đề thực tiễn đặt tiến tr ình hội nhập; + Tăng cường lực, đào tạo kỹ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động - Sử dụng có hiệu nguồn nhân lực nhằm tăng suất lao động từ 2030% nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp - Xây dựng triển khai cách tồn diện, đồng hệ thống sách động viên nhân viên nhằm phát huy tối đa lực l àm việc cá nhân, nhóm người lao động Đồng thời, thỏa mãn nhu cầu ngày cao vật chất tinh thần người lao động gắn quyền lợi họ với hiệu kinh doanh doanh nghiệp 3.2.4 Chính sách đãi ngộ nguồn nhân lực Nhận thấy tầm quan trọng đãi ngộ nguồn nhân lực, Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng cần phải lên kế hoạch cho hồn thiện sách đãi ngộ thực thi sách cho đảm bảo tính kịp thời, cơng bằng, cơng khai sách Trước tiên, Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng cần phải xác định mục tiêu sách đãi ngộ: -Cần phải xác định mục tiêu đãi ngộ Đầu năm thời điểm tôt để đề mục tiêu Các mục tiêu cần phải cụ thể, không xa vời gắn liền với phát triển kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng -Cùng nhân viên xác định mục tiêu : Nhân viên thường nguồn thông tin tốt mục tiêu gắn với công việc cụ thể nhằm góp phần làm tăng suất chung, khả đáp ứng hay mục tiêu kinh doanh khác Nhờ tham gia vào trình xác định mục tiêu, họ gạt bỏ khơng hài lòng việc áp đặt mục tiêu từ phía người quản lý -Thường xuyên đánh giá lại mục tiêu để đảm bảo mục tiêu ý nghĩa nhân viên hướng Xác định mục tiêu sách đãi ngộ, Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng bước vào trình xây dựng sách đãi ngộ mình.Hiểu nhu cầu nhân viên sở để Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng xây dựng chế đãi ngộ thoả đáng, đáp ứng nguyện vọng cán công ngân viên khả tối đa cho phép Rõ ràng, nhu cầu người vô phong phú nhiều phức tạp Chính lý mà khơng quan điểm cho việc tìm hiểu đáp ứng nhu cầu người lao động Song, để giữ nhân viên đặc biệt nhân tài điều kiện cạnh tranh ngày gay gắt, việc làm vô cần thiết Các Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng khắc phục tình trạng suy nghĩ chủ quan cho tăng lương biện pháp hiệu để giữ chân người lao động 52 Cơ chế đãi ngộ hiểu theo nghĩa chung bao gồm toàn lương, thưởng, chế độ phúc lợi hữu hinh, vơ hình, mang tính vật chất hay phi vật chất, liên quan đến thể chất tinh thần người lao động Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng cung cấp Như chế đãi ngộ Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng gồm hình thức :  Các lợi ích vật chất trực tiếp  Các lợi ích vật chất gián tiếp  Sự hài lòng mặt tâm lý cho người lao động Việc cung cấp lợi ích vật chất trực tiếp gián tiếp chế chung mà thường nhìn thấy Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng Hình thức thứ khó nhìn số lượng doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng ý đến yếu tố việc thiết kế thực chế đãi ngộ -Lợi ích vật chất trưc tiếp hình thức sử dụng rộng rãi Biểu hình thức việc Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng trả lương, khoản tiền thưởng, hoa hồng cho người lao động Các hình thức trả lương thưởng khác Ví dụ nhiều Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng áp dụng hình thức trả lương theo giờ, theo ngày, theo tuần hay theo tháng Mức lương áp dụng theo thứ bậc, theo thâm niên lương theo hiệu hoạt động nhân viên -Các lợi ích vật chất gián tiếp thường hiểu chế độ phúc lợi mà người lao động hưởng ví dụ xe, nhà cơng vụ, đồng phục, bảo hiểm, nghỉ phép, học tập,…Sở dĩ hình thức đãi ngộ coi gián tiếp phần bổ trợ cho lợi ích vật chất lương, thưởng hoa hồng Nếu lợi ích vật chất trực tiếp biểu mối quan hệ cá nhân người lao động Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng phúc lợi biểu mối quan hệ Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng với tập thể người lao động Các chế độ phúc lợi thường áp dụng chung cho nhóm cơng việc giống chức danh vị trí thứ bậc tương đương, người lao động đáp ứng điều kiện định theo quy định doanh nghiệp Theo xu hướng chung, doanh nghiệp ngày đưa phúc lợi phong phú để nâng cao tính cạnh tranh việc thu hút khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài -Sự hài lòng mặt tâm lý người lao động hình thức sử dụng phổ biến gần kinh tế chuyển từ sản xuất công nghiệp sang kinh tế tri thức Sự hài lòng mặt tâm lý người lao động kết nhiều lợi ích phi vật chất mà người lao động có làm việc cho doanh nghiệp : mơi trường làm việc an tồn, khơng nhàm chán thân thiện mong muốn phần lớn người lao động bên cạnh người lao động cảm thấy gắn bó với Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng thành tích họ ghi nhận đánh giá Và người lao động có hội để học tập, thăng tiến công việc họ có thêm động lực để phấn đấu Nhu cầu sống người ngày cao, nhu cầu thể chất, tâm sinh lý, an toàn thoả mãn, người lao động hướng đến nhu cầu cao mặt tâm lý Và đặc biệt nhân tài điều thường Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng đưa hình thức lợi ích vật chất phi vật chất tương đối cạnh tranh Họ có nhiều lựa chọn thường định làm việc cho Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng mà họ có hài lòng mặt tâm lý đảm bảo lợi ích vật chất 53 Các Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng tuỳ theo hoàn cảnh, điều kiện cụ thể lựa chọn áp dụng hình thức đãi ngộ cho người lao động Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng cần phân tích tất yếu tố ảnh hưởng đến việc đưa chế đãi ngộ cụ thể người lao động Một chế đãi ngộ hiệu bao gồm ba hình thức hình thức phải quan tâm cách thoả đáng Các hình thức có mối quan hệ đan xen với chúng pơhải thiết kế để đảm bảo cân thích hợp Phần lớn nghiên cứu lợi ích vật chất vơ quan trọng người lao động Nó động lực để thúc đẩy người lao động cố gắng hơn, đảm bảo cho người lao động có sống ổn định, trì thể lực trí lực để làm việc hiệu Tuy nhiên áp dụng lợi ích vật chất chế đãi ngộ Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng chưa đủ Như nói trên, nhiều nghiên cứu cho thấy người lao động xếp lương vị trí thứ nhân tố quan trọng định họ làm việc cho tổ chức điều cho thấy, Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng cần phải ý đến nhân tố khác thúc đẩy người lao động gắn bó với Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng Bên cạnh việc trì ba hình thức đãi ngộ, Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng cần đảm bảo nguyên tắc công minh bạch việc thực hình thức đãi ngộ Nhiều nghiên cứu người lao động có phản ứng tiêu cực mức cao cho họ đối xử không công so với trường hợp họ nhận mức đãi ngộ thấp cơng bằng, Ngun tắc cơng đòi hỏi chế đãi ngộ phản ứng đóng góp cá nhân người lao động hoạt động Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng Người lao động có đóng góp nhiều thành cơng Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng cần nhận mức đãi ngộ cao Các công việc vị trí có trách nhiệm độ phức tạp thực nhiệm vụ tương tự nhau, đòi hỏi kỹ năng, trình độ kinh nghiệm tương tự cần nhận hình thức đãi ngộ tương tự Các hình thức thưởng, ghi nhận thành cơngnhân cần phải thực cách thống liên tục Trình tự để thực chức cần xem xét cách cẩn thận để đảm bảo công Người lao động cần phải thông tin đầy đủ, rõ ràng tiêu chí để đánh giá thành cơng họ Đơng thời việc thực hình thức đãi ngộ phải kịp thời để động viên khuyến khích người lao động đíng thời điểm 54 KẾT LUẬN Qua nghiên cứu lý luận kết hợp với phân tích thực tiễn công tác sử dụng nhân Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng, ta thấy công tác sử dụng nhân công tác quan trọng quan Sử dụng nhân điều kiện tiên để xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực đủ số lượng đảm bảo chất lượng Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng muốn phát triển, yếu tố liên quan đến nguồn vốn Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng phải có đội ngũ nhân viên giỏi, động sáng tạo giàu kinh nghiệm Điều phụ thuộc phần lớn vào q trình tuyển dụng đào tạo Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng Trong thời gian thực tập Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng, dựa vào kiến thức học nhà trường với chút kinh nghiệm thực tiễn em đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác sử dụng nhân Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng Em mong đề tài góp phần nâng cao chất lượng tuyển dụng đào tạo, từ hồn thiện vấn đề sử dụng nhân Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng, giúp Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng ngày phát triển vững mạnh Một lần em xin chân thành cảm ơn anh, chị Bộ phận Hành nhân Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng giảng viên hướng dẫn ThS Phan Thị Thu Huyền nhiệt tình hướng dẫn em hồn thành viết Vì hạn chế thời gian trình độ kiến thức thân, nội dung nghiên cứu tránh khỏi thiếu sót Em mong góp ý thầy, để viết em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình mơn sử dụng nhân sự: PGS.TS Phước Minh Hiệp, ThS Lê Thị Vân Đan năm 2017 Giáo trình Sử dụng nhân : TS.Hà Văn hội năm 2016 Giáo trình Sử dụng nhân - Chủ biên: ThS Nguyễn Văn Điềm & PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân - NXB Lao động xã hội – năm 2004 – Quảng Ninh Tạp chí Lao động xã hội - Số 314+315 ( từ 1- 31/7/2016 ) – Đào tạo sử dụng nguồn nhân lực sau đào tạo – TS Lê Thanh Hà Lê Anh Cường, Nguyễn Thị Lệ Huyền & Nguyễn Thị Mai – Phương pháp kỹ quản lý nguồn nhân lực - NXB Lao động xã hội – năm 2004 – Quảng Ninh Quy trình sử dụng nhân – Phòng Hành nhân sự- Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng Quy chế quản lý điều hành 2017- Bộ phận Hành nhân - Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng Báo cáo kết kinh doanh năm 2015, 2016, 2017 – Phòng Tài kế tốn Cơng ty TNHH Thương Mại Duy Tùng Giáo trình Sử dụng nhân PGS.TS Trần Kim Dung năm 2017 56 ... CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC SỬ DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TÙNG 14 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty TNHH Thương mại Duy Tùng 14 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty TNHH. .. sử dụng nhân Chương 2: Đánh giá công tác sử dụng nhân Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng nhân Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng 11... nhược điểm, tồn cần khắc phục Công tác sử dụng nhân Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng - Giải pháp khắc phục tồn Công tác sử dụng nhân Công ty TNHH Thương Mại Duy Tùng 1.4 Phương pháp nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH thương mại duy tùng , Đánh giá công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH thương mại duy tùng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay