Nâng cao hoạt động quản trị chất lượng trong sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân thủy sản sơn hải

78 4 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 08:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Trần Tùng Linh Giảng viên hướng dẫn : ThS Cao Thị Hồng Hạnh HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP NHÂN THỦY SẢN SƠN HẢI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Trần Tùng Linh Giảng viên hướng dẫn : ThS Cao Thị Hồng Hạnh HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Trần Tùng Linh Mã SV: 1312402048 Lớp: QT1701N Ngành: quản trị doanh nghiệp Tên đề tài: Nâng cao hoạt động quản trị chất lượng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhân thủy sản Sơn Hải NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Địa điểm thực tập tốt nghiệp …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Cao Thị Hồng Hạnh Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Một số giải pháp nâng cao hoạt động quản trị chất lượng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhân thủy sản Sơn Hải Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 11 tháng 06 năm 2018 Yêu cầu hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 08 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị Mục Lục Lời mở đầu CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNGQUẢNCHẤT LƯỢNG I) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG Chất lượng 1.1 Khái niệm chất lượng 1.2 Đặc điểm chất lượng sản phẩm 1.3 Quảnchất lượng 1.4 Chức quảnchất lượng 1.5 Nội dung quảnchất lượng doanh nghiệp 1.6 Hệ thống quảnchất lượng 1.7 Giới thiệu hệ thống QLCL ISO 9001:2008 .11 1.8 Triết lý nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008.11 1.9 Lợi ích việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008 .13 II) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢNCHẤT LƯỢNG 15 TRONG DOANH NGHIỆP 15 Nhân tố vĩ mô: 15 1.1 Nhân tố thể chế trị 15 III MỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢNCHẤT LƯỢNG VỚI HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 19 Vai trò chi phí chất lượng quảnchất lượng (COQ TQM) 19 1.1 Thực chất chi phí chất lượng 19 1.2 Các mơ hình chi phí chất lượng .20 1.2.1 Mơ hình chi phí chất lượng truyền thống 20 1.2.2 Mơ hình chi phí chất lượng đại 20 1.3 Mối quan hệ suất hiệu kinh tế .22 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢNCHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP NHÂN THỦY SẢN SƠN HẢI 23 2.1 Sự hình thành phát triển Doanh nghiệp .23 2.2 Chức nhiệm vụ Doanh nghiệp nhân thủy sản Sơn Hải .24 2.3 cấu doanh nghiệp Doanh nghiệp .25 2.4 Đặc điểm doanh nghiệp sản xuất quy trình cơng nghệ .26 2.5 Hệ thống ISO 9001:2008 Doanh nghiệp nhân thủy sản Sơn Hải .27 2.5.1 Mơ hình hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001:2008 Doanh nghiệp.27 2.5.2 Các quy trình tiêu chuẩn ISO 9001:2008 mà Doanh nghiệp nhân thủy sản Sơn Hải áp dụng 28 2.6 Đánh giá tình hình quảnchất lượng hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 56 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRI CHẤT LƯỢNG TẠI DOANH NGHIỆP NHÂN HỦY SẢN SƠN HẢI 65 3.1 Phương hướng quảnchất lượng doanh nghiệp 65 3.2 Giải pháp đổi công nghệ trình sản xuất sản phẩm 65 3.3 Đề xuất kiến nghị 66 KẾT LUẬN .70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Lời mở đầu Khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Một số giải pháp nâng cao quản trị chât lượng doanh nghiệp nhân thủy sản Sơn Hải" thể kiến thức thu nhận thân em suốt trình học trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng, dẫn tận tình thầy cô trường đặc biệt thầy cô Khoa Quản trị Kinh doanh Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn Th.s Cao Thị Hồng Hạnh nhiệt tình Khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Một số giải pháp nâng cao quản trị chât lượng doanh nghiệp nhân thủy sản Sơn Hải” thể kiến thức thu nhận thân em suốt trình học Trường hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới người doanh nghiệp nhân thủy sản Sơn Hải, nơi em thực tập làm đề tài, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lời để em hoàn thành luận văn Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình bạn bè tạo điều kiện tốt từ vật chất tinh thần để em hồn thành tốt việc học tập khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Trần Tùng Linh - QT1701N Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNGQUẢNCHẤT LƯỢNG I) NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG Chất lượng 1.1 Khái niệm chất lượng “Chất lượng” danh từ thường xuyên nhắc đến Nhưng thực chất chất lượng nhiều doanh nghiệp quan niệm khác Hiện nay, với cách tiếp cận khác đưa khái niệm khác chất lượng sản phẩm Mỗi khái niệm có khoa học thực tiễn khác có đóng góp định thúc đẩy khoa học quảnchất lượng không ngừng phát triển hồn thiện Hàng hố sử dụng hồn cảnh, điều kiện cụ thể Vì chất lượng hàng hóa thơng thường chất lượng sản phẩm thể qua hoàn cảnh điều kiện cụ thể Yêu cầu thực người tiêu dùng hàng hố thuộc tính chất lượng đáp ứng mong muốn họ Một khái niệm coi đầy đủ chấp nhận nhiều khái niệm thuộc quan điểm doanh nghiệp tiêu chuẩn quốc tế (ISO): “Chất lượng tập hợp tính chất đặc trưng sản phẩm dịch vụ có khả thoả mãn nhu cầu nêu nhu cầu tiềm ẩn khách hàng” 1.2 Đặc điểm chất lượng sản phẩm Chất lượng sản phẩm phạm trù kinh tế xã hội kỹ thuật, chất lượng sản phẩm định yếu tố Chất lượng sản phẩm tuỳ thuộc vào thời gian, không gian ln thay đổi Khi nói tới chất lượng nói tới vấn đề quảnChất lượng sản phẩm có tính tương đối vận động liên tục, ln thay đổi theo thời gian, không gian sở thích khách hàng Do đặc điểm nhà quảnchất lượng cần quan tâm để cải tiến không ngừng Chất lượng tuỳ thuộc vào loại thị trường cụ thể, đánh giá cao thị trường không đánh giá cao thị trường khác, phù hợp khách hàng không phù hợp khách hàng khác Chất Sinh viên: Trần Tùng Linh - QT1701N Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng lượng sản phẩm đo lường đánh giá thông qua tiêu tiêu chuẩn cụ thể Vì vậy, chất lượng sản phẩm quản lý thơng qua tiêu, chất lượng sản phẩm bao gồm hai thuộc tính bản: vật lý khách quan tính phù hợp Chất lượng loại sản phẩm xác định điều kiện sử dụng cụ thể với mục đích cụ thể tương ứng với đối tượng tiêu dùng Khơng có chất lượng chung cho tất người Sản phẩm thể chất lượng điều kiện tiêu dùng xác định với mục đích xác định Chất lượng sản phẩm cấu thành yếu tố sau: - Tuổi thọ sản phẩm: Thời gian tồn sản phẩm -Tính thẩm mỹ sản phẩm: Hình dáng, kích thước, trang trí, màu sắc tính ngày đánh giá cao -Độ tin cậy sản phẩm thể hoạt động xác giữ yêu cầu mặt kỹ thuật giai đoạn định -Tính an tồn sản phẩm, mức độ gây ô nhiễm môi trường sử dụng vận hành hai tính chất bắt buộc, tối thiểu có, thường tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc gia quản lý -Tính kinh tế sản phẩm tiết kiệm lượng, nhiên liệu, chi phí sử dụng -Dịch vụ sau bán -Đặc tính chất lượng khơng phản ánh cụ thể như: nhãn hiệu, uy tín 1.3 Quảnchất lượng Quá trình hình thành phát triển quảnchất lượng Những nguyên tắc kiểm tra xuất số nước từ thời cổ đại, chẳng hạn Ai Cập việc xây dựng kim tự tháp, nhiên khái niệm đại hệ thống chất lượng, quảnchất lượng xuất khoảng 50 năm qua Có thể nói phát triển quảnchất lượng trải qua trình lâu dài nhiều kỷ, từ hình thức đơn giản, sơ khai đến phức tạp, từ thấp đến cao, từ hẹp đến rộng, từ tuý kinh nghiệm chủ nghĩa tới cách tiếp cận khoa học, từ hoạt động có tính chất riêng lẻ cục tới phối hợp tồn diện, tổng thể, có tính hệ thống Khái niệm quảnchất lượng Sinh viên: Trần Tùng Linh - QT1701N Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Phần tích theo chiều ngang Năm 2015 giá trị tài sản 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuân gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Trong đó: chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quảndoanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 11 Thu nhập khác 12 Chi phi khác 13 Lợi nhuận khác 14 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 15 Chi phí thuế TNDN hành 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 17.Lợi nhuận sau thuế TNDN 4.126.808.179 4.126.808.179 3.637.904.054 488.904.125 22.977.880 248.469.354 22.977.880 286.390.531 57.278.106 229.112.425 Năm 2015 giá trị 2.902.606.460 2.902.606.460 2.627.491.288 275.115.173 25.005.062 111.878.503 25.005.062 213.246.794 42.649.359 170.597.435 (Bảng 2.11: Báo cáo tài nộ doanh nghiệp) Sinh viên: Trần Tùng Linh - QT1701N 57 chênh lệch giá trị mức 1.224.201.719 1.224.201.719 1.010.412.766 213.788.953 2.027.182 136.590.851 2.027.182 73.143.738 14.628.748 58.514.990 tỷ lệ 42,18% 0,00% 42,18% 38,46% 77,71% -8,11% 0,00% 0,00% 0,00% 122,09% -8,11% 0'% 0,00% 0,00% 34,30% 34,30% 0,00% 34,30% Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Dựa vào báo cáo kết kinh doanh năm năm 2015 2016 ta thấy: - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp có xu hướng tăng mạnh tỷ lệ tăng 42.18% ( tương đương năm 2016 tăng 1.224.201.719đ so với năm 2015) Việc tăng mạnh doanh thu cho thấy doanh nghiệp đà phát triển mở rộng thị trường quy mô phân phối - Giá vốn hàng bán doanh nghiệp tăng so với năm 2015, tỷ lệ tăng giá vốn 38.46%( tương dương tăng 1.010.412.766đ so với năm 2015 Đây tượng tăng giá bình thường doanh nghiệp - Lợi nhuận gộp doanh nghiệp tăng tương đối nhanh so với năm 2015, tỷ lệ tăng đạt 77.71% ( tương đương tăng 213.788.953đ so với năm 2015)  Ta thấy tỷ lệ tăng doanh thu ( 42,18%) năm 2016 so với năm 2015 tăng lớn (~ 4%) so với tỷ lệ tăng giá vốn hàng bán (38,46%) Qua ta đáng giá chi phí sản xuất sản phẩm doanh nghiệp xu hướng giảm thành bước đầu doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001:2008 khâu sản xuất - Về chi phí quảndoanh nghiệp có xu hướng tăng mạnh so với năm 2015, tỷ lệ tăng 122.09% ( tương đương tăng 136.590.851đ so với năm 2015) Ngun nhân có tăng giá chi phí phát sinh ban đầu cho trình chuyển đổi từ hệ thống quản trị truyền thống sang hệ thông quản trị chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Đây hạn chế mà doanh nghiệp cần tiếp tục điều chỉnh khắc phục trọng giai đoạn - Lợi nhuận sau thuế ta thấy tỷ lệ tăng lợi nhuận sau thuế năm 2016 với năm 2015 tăng đáng kể với tỷ lệ 34.3% ( tương đương tăng 58.514.990đ)  Nhận xét: Qua bảng phân tích ta đánh giá việc áp dụng hệ thống quản trị chất lượng ISO 9001:2008 doanh nghiệp bước đầu phát huy hiệu quả, với số tăng lợi nhuận, doanh thu giá vốn hàng bán Tuy nhiên chi phí quảndoanh nghiệp tăng mạnh trình chuyển đổi ban đâu từ quy trình sản xuất truyền thơng sang quy trình tiêu chuẩn theo hệ thống ISO 9001:2008 làm cho doanh thu bán hàng tăng mạnh tỷ lệ tăng lợi nhuận chưa tương xưng Đây hạn chế doanh nghiệp cần tiếp tục cải tiến quy trình để đạt hiệu thời gian tới Sinh viên: Trần Tùng Linh - QT1701N 58 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng  Đánh giá mối quan hệ chất lượng doanh thu Năm 2015 Năm 2016 Chênh lệch Sản phẩm Số lượng Doanh thu Tỷ trọng Số lượng Doanh thu Tỷ trọng ± % 3600 720.000.000 24,81% 4180 1.045.000.000 25,32% 325.000.000 45,14% Thượng hạng 1020 183.600.000 6,33% 1241 272.976.000 6,61% 89.376.000 48,68% Loại I 11160 1.752.606.460 60,38% 12680 2.551.432.179 61,83% 798.825.719 45,58% Loại II 2464 246.400.000 8,49% 2860 257.400.000 6,24% 11.000.000 4,46% Tổng 18244 2.902.606.460 100,00% 20961 4.126.808.179 100,00% 1.224.201.719 42,18% Đặc biệt (Bảng 2.12 :Bảng cấu doanh thu theo sản phẩm năm 2015 2016) Sinh viên: Trần Tùng Linh - QT1701N 59 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng  Dựa vào bảng cấu doanh thu theo sản phẩm năm 2015 2016 ta thấy : - Sản phẩm Đặc biệt : số lượng sản phẩm loại đặc biệt tăng từ 3600 lít năm 2015 lên 4180 lít so với năm 2016 tương ứng doanh thu theo sản phẩm tăng 325.000.000 vnđ ( tương đương với tỷ lệ tăng 45.14% doanh thu ), ta nhận thấy cấu tỷ trọng doanh thu sản phẩm loại đặc biệt tăng từ 24.81% năm 2015 lên đến 25.32% năm 2016 - Loại thượng Hạng : qua bảng số liệu ta thấy co cấu chênh lệch tăng doanh thu loại sản phẩm thấp tăng 89.376.000 vnđ so với năm 2015 Tuy nhiên đánh giá cấu số lượng tỷ lệ đóng góp vào doanh thu đánh giá tốt với tỷ lệ tăng trưởng lên đến 48.68% Như ta thấy có chuyển dịch cấu chất lượng sẩn phẩm dần cải thiện, Tỷ trọng sản phẩm loại thượng hạng tăng từ 6.33% lên 6.81% - Sản phẩm Loại I : Đây loại sản phẩm đóng góp vào doanh thu doanh nghiệp Tỷ lệ tăng doanh thu năm 2016 lên đến 45.58% (Tương đương tăng 798.825.719 vnđ ) so với doanh thu năm 2015 Tỷ trọng sản phẩm tăng nhẹ từ 60.38% lên 61.83% năm 2016 - Sản phẩm loại II : Nhìn vào bảng số liệu loại sản phẩm ta thấy hiệu việc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng vào sản xuất doanh nghiệp Doanh thu đóng góp loại sản phẩm giảm dần đạt 11.000.000 vnđ, tỷ lệ tăng doanh thu loại sản phẩm đạt 4.46% Điều cho thấy giá trị nước mắm sản xuất doanh nghiệp dần đạt chuẩn, tỷ lệ sản phẩm hạng II giảm dần  Nhận xét : Qua bảng cấu doanh thu sản phẩm năm 2015 2016 ta thấy: - Tất loại sản phẩm doanh nghiệp có xu hướng tăng mặt số lượng sản phẩm tỷ lệ đóng góp doanh thu vào tổng doanh thu bán hàng doanh nghiệp - Đây thành sau năm áp dụng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 vào tất khâu trình mua hàng, sản xuất Sinh viên: Trần Tùng Linh - QT1701N 60 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng  Chi phí chất lượng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 chênh lệch ± % Chi phí quản lý DN 111.878.503 248.469.354 136.590.851 122,09% Chi phí chất lượng 33.563.551 124.234.677 90.671.126 270,15% Doanh thu bán hàng 2.902.606.460 4.126.808.179 1.224.201.719 42,18% 213.246.794 286.390.531 73.143.738 34,30% 1,16% 3,01% 1,85% 160,34% 15,74% 43,38% 27,64% 175,61% Lợi Nhuận Tỷ lệ chi phí chất lượng/doanh thu Tỷ lệ chi phí chất lượng/lợi nhuận Qua bảng số liệu ta thấy : - Chi phí chất lượngdoanh nghiệp chi để áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tăng mạng năm 2016, với tỷ lệ tăng 270.15% (tương ứng đóng góp làm cho phí quảndoanh nghiệp tăng 90.671.126 vnđ ) so với năm 2015 - Tuy nhiên đánh giá tỷ lệ chí phí chất lượng / doanh thu việc tăng chi phí quản lý để áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 9001:2008 so với hiệu doanh thu mang lại cho doanh nghiệp nhỏ tương ứng tăng 1.85% ( từ năm 2015 1.16% lên đến 3.01% năm 2016) tổng doanh thu bán hàng doanh nghiệp Qua số liệu ta thấy hiệu bước đầu việc sử dụng tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 doanh nghiệp - Mặc dù mang lại hiệu doanh thu bán hàng cho doanh nghiệp ta thấy tỷ lệ chí phí chất lượng so với lợi nhuận lại tương đối lớn tương ứng tăng 27.64% (Năm 2015 15.74% lên đến 43.38% năm 2016) Nguyên nhân tượng doanh nghiệp doanh nghiệp vừa nhỏ lại sản xuất theo phương pháp truyến thống lên giá vốn hàng bán cao q trình chuẩn hóa ISO giai đoạn hoàn thiện Những mặt đạt Theo phương hướng, chiến lược phát triển doanh nghiệp kinh tế thị trường nay.trong q trình hoạt động, cán cơng nhân viên đạt kinh nghiệm khích lệ Doanh nghiệp hoà nhập tốt với qui luật Sinh viên: Trần Tùng Linh - QT1701N 61 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng thị trường nay, bước nắm bắt nhu cầu thị trường đào tạo tay nghề cho cơng nhân trình độ lãnh đạo đội ngũ quảnDoanh nghiệp hồn thiện cơng tác nâng cao chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp dựa học hỏi, kinh nghiệm để tự nâng cao chất lượng nâng cao khả cạnh tranh thị truờng ngồi nước Trong cơng tác quảnchất lượng, doanh nghiệp đạt kết quả, việc kiểm tra chất lượng sản phẩm doanh nghiệp thực đặn tất khâu q trình Nhờ mà chất lượng sản phẩm doanh nghiệp ổn định có dấu hiệu tăng trưởng đáp ứng nhu cầu thị trường Công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm thực nhiều cấp doanh nghiệp từ kiểm tra cuả công nhân giai đoạn Doanh nghiệp có đội ngũ cán quản lý đào tạo chuyên môn nghiệp vụ Doanh nghiệp chủ động cải tiến, đổi cấu doanh nghiệp lúc, hướng, cán nâng cao nhận thức trình độ thơng qua lớp đào tạo công nhân hiểu rõ nghĩa vụ quyền lợi đảm bảo chất lượng sản phẩm sản xuất góp phần vào quản lý có hiệu việc điều hành sản xuất kinh doanh nâng cao chất lượng sản phẩm doanh nghiệp Hiện với xu hướng phát triển, tiêu thụ nước mắm nước doanh nghiệp sản xuất mặt hàng ln có nhu cầu thay đổi đáp ứng nhu cầu tầng lớp bình dân, doanh nghiệp đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm theo khâu sản xuất Hoạt động tốt, đáp ứng nhu cầu khác khách hang Một điểm bật thể tinh thần qui trình chất lượng doanh nghiệp có trách nhiệm sản phẩm sản xuất ra, khách hàng có phàn nàn chất lượng sản phẩm kiến nghị cán phòng kế hoạch, tiêu thụ sản phẩm có trách nhiệm giải để đáp ứng nhu cầu khách hàng Doanh nghiệp tham gia áp dụng hệ thống quảnchất lượng ISO 9001:2008 Doanh nghiệp dần hoàn thiện, bổ sung hệ thống quảnchất lượng quảnchất lượng giấy thơng hành cho doanh nghiệp để tham gia thị trường cạnh tranh khắc nghiệt Sinh viên: Trần Tùng Linh - QT1701N 62 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Những vấn đề tồn Doanh nghiệp Quảnchất lượng Hiện với phát triển doanh nghiệp canh tranh thị trường, Doanh nghiệp gặp khó khăn, tồn ảnh hưởng biến động kinh tế nên Doanh nghiệp cần có thời gian khắc phục, trì để đáp ứng với thay đổi Thứ nhất: hệ thống quảnchất lượng Doanh nghiệp thiên công tác kiểm tra chất lượng- phận quảnchất lượng điều thể nhận thức chưa đầy đủ hệ thống quảnchất lượng đại dựa phương pháp quảnchất lượng đồng Sự nhận thức chưa đầy đủ thể qua việc: Tuy Doanh nghiệp nhận thức tầm quan trọng vấn đề chất lượng sản phẩm Không ngừng cải tiến chất lượng xây dựng hệ thống quảnchất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Nhưng hoạt động hệ thống quảnchất lượng lại tập trung phần lớn vào khâu cung ứng mà chưa tác động nhiều đến khâu khác trình sản xuất nên mang lại hiệu chưa thật khả quan Thứ hai: Doanh nghiệp gặp khó khăn cơng tác kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất theo phương pháp truyền thống, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm Doanh nghiệp Đặc biệt sở hạ tầng nhà thùng Thứ ba: Trong công tác nhập nguyên liệu chưa quan tâm nguồn nguyên liệu đầu vào để tránh tình trạng sai hỏng giá Doanh nghiệp hợp lý chất lượng sản phẩm chưa cao Tuy đa dạng phong phú theo nhu cầu khách hàng điều đòi hỏi Doanh nghiệp có chiến lược phát triển cụ thể giá sản phẩm, thị trường khách hàng cho phù hợp Doanh nghiệp cần tránh chi phí khơng hợp lý để đảm bảo giá thành sản phẩm không cao tăng khả cạnh tranh Doanh nghiệp kinh tế đầy biến động Nguyên nhân tồn a) Nguyên nhân chủ quan Do sản xuất doanh nghiệp ngành truyền thống dựa chủ yếu vào nguồn lực người Vì chi phí nhân cơng, giá vốn cao làm giảm lợi nhuận Để đảm bảo mức doanh lợi cao nhiệm vụ hạ thấp chi phí xuống Sinh viên: Trần Tùng Linh - QT1701N 63 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Như thấy hiệu kinh doanh thời gian qua biến thiên bất định chủ yếu xuất phát từ việc sử dụng vốn kèm với chi phí vốn Doanh nghiệp vấp cạnh tranh gay gắt thị trường, đơn vị lâu năm ngành mạnh lĩnh vực kinh doanh sức ép từ đơn vị khác không nhỏ mà ngày gia tăng Để trì thị phần doanh nghiệp buộc có ưu đãi nhà phân phối: trả chậm, giảm giá, ưu tiên cấp giấy hải quan đăng kiểm, tăng tỷ lệ hoa hồng Ngoài tích cực quảng cáo, tiếp thị thị trường trọng điểm Còn quảnchất lượng Doanh nghiệp Doanh nghiệp chưa có biện pháp để công nhân tự giác làm việc tự nâng cao chất lượng sản phẩm, bên cạnh phong trào thi đua phấn đấu rời rạc không công nhân hưởng ứng mạnh mẽ Ngoài mối quan hệ phòng ban việc đảm bảo chất lượng, q trình sản xuất rời rạc b) Ngun nhân khách quan Do phát triển ạt doanh nghiệp ngành gây cho Doanh nghiệp khó cạnh tranh thị trường chất lượng, giá chưa hợp lý Sự biến động thị trường năm vừa qua lớn, đời sống lớp dân cư thay đổi, Doanh nghiệp cạnh tranh quảnchất lượng doanh nghiệp chưa quan tâm làm ảnh hưởng đến uy tín Doanh nghiệp Sinh viên: Trần Tùng Linh - QT1701N 64 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng CHƯƠNG 3:MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRI CHẤT LƯỢNG TẠI DOANH NGHIỆP NHÂN HỦY SẢN SƠN HẢI 3.1 Phương hướng quảnchất lượng doanh nghiệp Phuương hướng phát triển doanh nghiệp tiếp tục ứng dụng quy trình sản xuất phân phối sản phẩm nước mắm theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008, mang lại hiệu kinh tế cho doanh nghiệp giai đoạn vừa qua Qua tiệp tục cải tiến quy trình khắc phục điểm yếu khâu như: cung ứng nguồn nguyên liệu, sản xuất sản phẩm phân phôi thị trường Tiếp tục tìm hiểu thay đổi úng dụng cơng nghệ vào q trình sản xuất sản phẩm để nâng cao hiệu sản xuất 3.2 Giải pháp đổi cơng nghệ q trình sản xuất sản phẩm a) Căn : Hiện nước mắm chủ yếu sản xuất phương pháp lên men truyền thống, nhiệt độ yếu tố định thời gian chín, hương vị, màu sắc nước mắm Tuy nhiên, điều kiện khí hậu tỉnh ta khắc nghiệt, mùa nóng nhiệt độ cao thời gian lại ngắn, mùa lạnh nhiệt độ thấp mà thời gian lại dài, ảnh hưởng không nhỏ đến đến nghề chế biến nước mắm doanh nghiệp Mặt khác, doanh nghiệp gặp khó khăn chi phí lao động cao cho việc chiết, rút nước mắm, náo đảo dang phơi, gây nhiễm môi trường xung quanh, thời gian chế biến kéo dài, sản lượng thấp nguồn nguyên liệu tương đối dồi b) Giải pháp : Từ thực trạng trên, Liên hiệp hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Quảng Bình thực dự án “Ứng dụng công nghệ sản xuất nước mắm lượng mặt trời theo chu trình khép kín bảo đảm an tồn thực phẩm bảo vệ mơi trường” Cơng nghệ thay đổi lớn nghề chế biến nước mắm, giúp cho người làm nghề chuyển dần từ hình thức chế biến thủ cơng sang chế biến mang tính cơng nghiệp giữ hương vị tự nhiên chất lượng nước mắm Quy trình sản xuất nước mắm lượng mặt trời giống quy trình làm nước mắm truyền thống, khác trình đảo, rang phơi công nghệ sử dụng hệ thống cấp nhiệt từ thu lượng mặt Sinh viên: Trần Tùng Linh - QT1701N 65 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng trời, Giải pháp thay tối ưu cho nhiều công đoạn q trình sản xuất nước mắm (giang phơi, đảo, lọc) hệ thống đắp lù náo đảo cải tiến, nhờ đại hóa q trình chế biến theo hướng sản xuất công nghiệp, giảm chi phí nhân cơng Quy trình thực sau: buổi sáng người ta bật bơm, hệ thống nước mắm qua hệ thống tỏa nhiệt lượng mặt trời, từ đây, nước mắm tăng lên nhiệt độ tối ưu Quá trình thực liên tục, sáng bật, chiều tắt phí nhân công giảm không cần nhiều nhân công đảo mắm ủ Gần tất công đoạn tự động hóa Do chủ động nguồn nhiệt nên hệ thống giúp chế biến mắm mùa mưa lạnh c) Hiệu quả: Ưu điểm trội công nghệ giảm nửa thời gian sản xuất (từ 12 tháng xuống tháng) Bên cạnh đó, với thu lượng mặt trời, công đoạn sản xuất bỏ qua việc mở nắp thùng ủ nên nước mắm cốt không bay hơi, chất lượng nước mắm giữ nguyên, mùi vị ngon đỡ tiêu hao nhiều Mặt khác, quy trình sạch, khơng gây nhiễm mơi trường, cơng đoạn bị tác động trực tiếp từ dụng cụ thô sơ, như: xẻng đảo quấy, gầu múc, tránh ruồi nhặng bu bám… nên độ an toàn vệ sinh thực phẩm bảo đảm Công nghệ sản xuất nước mắm lượng mặt trời thực có nhiều ưu điểm vượt trội cách sản xuất nước mắm truyền thống Nếu trước công đoạn bể chượp nước mắm đòi hỏi nhiều nhân cơng cần 1-2 người đủ 3.3 Đề xuất kiến nghị a Đổi hoàn thiện nhận thức vai trò chất lượng QTCL Ta thấy việc làm chất lượng khơng có đóng góp người mà nhiều người doanh nghiệp, sản phẩm kết q trình có nhiều tác động đặc biệt người nhận thức vấn đề chất lượng sâu rộng người liên quan đến trình tạo sản phẩm tốt cho doanh nghiệp Nội dung giải pháp tức trang bị kiến thức cho người liên quan đến trình tạo sản phẩm để đạt chất lượng, mà ta trang bị kiến thức hơn, cập nhật kiến thức cách sau Sinh viên: Trần Tùng Linh - QT1701N 66 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Những kiến thức CL & QTCL phổ cập đến thành viên doanh nghiệp cách mở lớp doanh nghiệp thuê chun gia giảng dạy khuyến khích cơng nhân viên để họ tự trang bị kiến thức Thuê chuyên gia chất lượng mở lớp kiểm tra có giám sát nghiêm ngặt theo định kỳ để phân loại trình độ kiến thức chất lượng cho cơng nhân viên có hướng đào tạo bồi dưỡng thêm Phong trào tập thể quan trọng lẽ doanh nghiệp mà có nhiều người biết chất lượng HTCL để ý lúc họ có hưởng ứng nhiệt tình lãnh đạo doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi vấn đề áp dụng Nếu làm việc vấn đề áp dụng hệ thống chất lượng triển khai nhanh chóng từ tạo sản phẩm hàng hố có chất lượng hợp lý thoả mãn nhu cầu khách hàng lợi doanh nghiệp Đó tồn phát triển doanh nghiệp b Tăng cường công tác tiêu chuẩn hóa quản lý đo lường sở Hoạt động tiêu chuẩn hoá quản lý đo lường tốt tảng cho hoạt động quảnchất lượng tốt khâu quan trọng việc đảm bảo chất lượng sản phẩm Nội dung hoạt động này: - Xây dựng tiêu chuẩn sở, không cụ thể hoá tiêu chuẩn cấp mà mang tính cạnh tranh giúp doanh nghiệp chiếm ưu so vơí sản phẩm loại doanh nghiệp khác - Doanh nghiệp triển khai áp dụng tiêu chuẩn doanh nghiệp tiêu chuẩn cấp nhà nước chất lượng sản phẩm hàng hố - Thường xun cập nhật thơng tin liên quan đến sản phẩm doanh nghiệp nhằm soát xét tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu khách hàng - Đảm bảo trang bị đầy đủ thiết bị đo thử nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh Để làm điều thân doanh nghiệp chịu đầu lượng quỹ tiền định để thực thường xuyên công việc Xây dựng nhóm người chuyên làm vấn đề giao cho họ trách nhiệm quyền hạn khung phạt thích hợp Đã nâng cao cách thường xuyên hiểu biết tiêu chuẩn cán chuyên môn doanh nghiệp Sinh viên: Trần Tùng Linh - QT1701N 67 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Như lợi ích doanh nghiệp gắn liền với tiêu chuẩn Chính doanh nghiệp nên áp dụng tiêu chuẩn tự nguyện thực nghiêm chỉnh tiêu chuẩn bắt buộc mà nhà nước đề c Tăng cường đổi công nghệ, trọng đào tạo nhân lực Chất lượng sản phẩm chịu ảnh hưởng phần lớn cơng nghệ kỹ thuật sản xuất Vì để nâng cao chất lượng sản phẩm lên trình độ khơng đường khác cải tiến đổi cơng nghệ máy móc thiết bị Nhưng tình trạng doanh nghiệp ta thấy rõ, khơng doanh nghiệp có khả đổi mà ta thực đổi tồn đơỉ Phần cần thiếtthì đổi Phần cần thiết nhanh chóng đổi Tất nhiên đổi cách có hệ thống phù hợp việc áp dụng hệ thống chất lượng thuật lợi Những doanh nghiệp nên chọn hình thức phù hợp việc đào tạo nhân lực không phục vụ cho yêu cầu trước mắt mà không phục vụ cho yêu cầu trước mắt mà cho tương lai, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh doanh chất lượng doanh nghiệp Như nắm bắt vấn đề doanh nghiệp có ăn khớp trình để tạo sản phẩm chất lượng sản phẩm tốt Nhưng trước hết việc áp dụng HTQTCL hiệu để giảm thiểu chi phí quảndoanh nghiệp Về phía nhà nước Trong giai đoạn kinh tế chuyển sang kinh tế thị trường vai trò nhà nước kinh tế nói chung, vai trò nhà nước quảnchất lượng nói riêng quan trọng Để nâng cao cơng tác QLCL DNCNVN nhà nước cần có biện pháp sau: a Đẩy mạnh việc thực pháp lệnh chất lượng + Xây dựng quy định tiêu chuẩn bắt buộc mặt hàng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… kết hợp đồng thời với việc khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn tự nguyện + Thực chặt chẽ tiêu chuẩn nhãn mác tên gọi để bảo vệ quyền lợi ích doanh nghiệp lợi ích người tiêu dùng + Thực tiêu chuẩn, kiểm định phương tiện đo, dụng cụ đo theo định kỳ để đảm bảo cơng thống xác Sinh viên: Trần Tùng Linh - QT1701N 68 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng b Phổ biến kiến thức chất lượng QTCL thông qua mở lớp đào tạo cán quảnchất lượng doanh nghiệp c Đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp việc áp dụng mơ hình phương thức QTCL Trên giải pháp tầm vĩ mơ mang tính tổng qt vào thực tế đất nước ta ta thấy rõ trình độ quản lý máy kém, tưởng bảo thủ cán làm việc nhiều cứng nhắc Nhiều mang tính hệ thống Nhiều sai dẫn đến sai từ làm cho hệ thống sai lỗi Một lỗi tệ nạn tham nhũng đút lót hối lộ người thực cơng tác chất lượng Chính nhà nước có quy định nghiêm ngặt xử phạt nghiêm minh Không nhà nước lên mở rộng quy mô viện nghiên cứu đo lường chất lượng, hệ thống chất lượng Xây dựng doanh nghiệp chuyên nghiên cứu hệ thống chất lượng áp dụng phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam Hiện vấn đề tài áp dụng hệ thống chất lượng vấn đề nhạy cảm, ảnh hưởng tới đẩy nhanh tốc độ áp dụng mơ hình quảnchất lượng Việt Nam có chi phí vấn, chi phí chứng nhận Việc đầu có mang lại hiệu hay khơng phụ thuộc vào nhiều nhận thức kiên trì doanh nghiệp Vì nên có sách mang tính khuyến khích ưu đãi doanh nghiệp việc áp dụng hệ thống mơ hình quảnchất lượng ưu đãi thuế, tín dụng… đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ Đồng thời, nhà nước gây dựng phong trào chất lượng nhiều hình thức giải thưởng chất lượng triển lãm hội chợ đợt tuyên truyền chất lượng thông tin đại chúng Cùng với việc tạo vốn doanh nghiệp hỗ trợ nhà nước tạo vốn cổ phần hố doanh nghiệp liên doanh liên kết doanh nghiệp nhỏ lại với nhau…’ Nếu quan tâm nhà nước lúc chỗ với động thân doanh nghiệp chất lượng Việt Nam DNCN chắn nâng cao Sinh viên: Trần Tùng Linh - QT1701N 69 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng KẾT LUẬN Trong xu hướng phát triển kinh tế nói chung, hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng hoạt động doanh nghiệp có nhiều vấn đề cần nghiên cứu triền khai cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn Việc nghiên cứu, áp dụng biện pháp nâng cao chất lương vấn đề quan trọng cấp thiết nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, đảm bảo an toàn tạo điều kiện để tồn phát triển môi trường kinh tế thời kỳ mở cửa Bài khóa luận đề cập đến vấn đề: Một số giải pháp nâng cao hoạt động quản trị chất lượng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhân thủy sản Sơn Hải, sở sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu với luận lý luận thực tiễn, khóa luận hồn thành làm sáng tỏ cơng việc sau: Thứ nhất: số vấn đề chất lượng quảnchất lượng Thứ hai: thực trạng quảnchất lượng sản xuất doanh nghiệp nhân thủy sản sơn Thứ ba: số giải pháp tăng cường nâng cao hiệu quản trị chất lượng doanh nghiệp nhân thủy sản sơn hải Hồn thành khóa luận này, em mong muốn đóng góp phần nhỏ bé suy nghĩ số giải pháp nhằm làm tốt công tác chất lượng cho doanh nghiệp Do có hạn chế thời gian, đối tượng nghiên cứu kinh nghiệm thực tế thân nên khố luận khơng tránh khỏi thiếu sót,hạn chế định Em mong nhận ý kiến đóng góp từ thầy giáo đồn thể cô chú, anh chị doanh nghiệp nhân thủy sản Sơn Hải để khóa luận hồn thiện Sinh viên: Trần Tùng Linh - QT1701N 70 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo thHAM KHẢO hoàn thiện hơn.Hải tượng nghiên cứu v– ThS.NguyHAM KHẢO ho Bài t.NguyHAM KHẢO “ H t.NguyHAM KHẢO hoàn thiện hơn.Hải tượng nghiên cứu kinh nghiệm thực S H t.NguyHAM KHẢO hoàn thiện hơn.Hải tượng ngh Sinh viên: Trần Tùng Linh - QT1701N 71 ... HẢI PHÒNG - NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỦY SẢN SƠN HẢI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ... NGHIỆP Sinh viên: Trần Tùng Linh Mã SV: 1312402048 Lớp: QT1701N Ngành: quản trị doanh nghiệp Tên đề tài: Nâng cao hoạt động quản trị chất lượng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tư nhân thủy sản. .. tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Một số giải pháp nâng cao hoạt động quản trị chất lượng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tư nhân thủy sản Sơn Hải Người hướng dẫn thứ hai:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hoạt động quản trị chất lượng trong sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân thủy sản sơn hải , Nâng cao hoạt động quản trị chất lượng trong sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân thủy sản sơn hải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay