Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại xếp dỡ DVVT hải long

63 6 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 08:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Phạm Hải Yến Giảng viên hướng dẫn: ThS Lã Thị Thanh Thủy HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XẾP DỠ DVVT HẢI LONG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Phạm Hải Yến Giảng viên hướng dẫn : ThS.Lã Thị Thanh Thủy HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Hải Yến Lớp: QT1802N Mã SV: 1412402086 Ngành: Quản trị doanh nghiệp Tên đề tài: Nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực Công Ty TNHH Thương Mại Xếp Dỡ DVVT Hải Long NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài nghiên cứu ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề lý luận tài biện pháp nhằm nâng cao tình hình tài doanh nghiệp - Tìm hiểu điều kiện, khả nhằm nâng tình hình tài cơng ty TNHH TM xếp dỡ DVVT Hải Long Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Số liệu bảng báo cáo tài chính, cấu tài sản, cấu nguồn vốn - Tình hình tài cơng ty qua năm 2015, 2016 - Kết luận tình trạng tài cơng ty, ưu điểm, nhược điểm, vấn đề hạn chế viêc xây dựng biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài cơng ty Đồng thời tìm ngun nhân hạn chế đưa biện pháp để khắc phục nhằm cải thiện tình hình tài công ty Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH TM xếp dỡ DVVT Hải Long CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Lã Thị Thanh Thủy Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Nâng Cao Hiệu Quả sử dụng nguồn nhân lực Công Ty TNHH Thương Mại Xếp Dỡ DVVT Hải Long Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày năm 2018 tháng Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN năm 2018 Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Phạm Hải Yến ThS Lã Thị Thanh Thủy Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Đơn vị công tác: Họ tên sinh viên: Chuyên ngành: Đề tài tốt nghiệp: Nội dung hướng dẫn: Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) QC20-B18 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHÂN LỰC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC 1.1 Quản trị nhân lực 1.1.1 Khái niệm nhân lực 1.1.2 Mục tiêu quản trị nhân lực 1.2 Chức quản trị nhân lực 1.2.1 Nhóm chức thu hút nguồn nhân lực 1.2.2 Nhóm chức đào tạo phát triển 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân lực 1.3.1 Môi trường bên 1.3.2 Môi trường bên 1.3.3 Thị trường lao động 1.4 Nội dung quản lý nhân lực 1.4.1 Hoạch định nguồn nhân 1.4.2 Phân tích cơng việc 1.4.3 Tuyển dụng nhân lực 1.4.4 Phân công lao động 13 1.4.5 Đào tạo phát triển 13 1.4.6 Đánh giá lực nhân viên 15 1.4.7 Lương bổng đãi ngộ 16 1.5 Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp 17 1.5.1 Khái niệm hiệu sử dụng nguồn nhân lực 17 1.5.2 Một số tiêu đánh giá hiệu sử dụng nguồn nhân lực 18 1.5.3 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực doanh nghiệp 18 PHẦN 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TM DVVT HẢI LONG 20 2.1 Quá trình hình thành phát triển Doanh nghiệp 20 2.1.1 Giới thiệu chung công ty 20 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 20 2.1.3 Sơ đồ cấu tổ chức Công ty 21 2.1.4 Chức nhiệm vụ phòng ban 22 2.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 23 Sản phẩm doanh nghiệp 23 2.3 Đặc điểm lao động doanh nghiệp 26 2.4 Tình hình tuyển dụng 31 2.5 Tình hình đào tạo lao động 31 2.6 Chế độ làm việc chế độ đãi ngộ người lao động 33 2.7 Đánh giá tình hình sử dụng lao động Cơng ty TNHH TM xếp dỡ DVVT Hải Long 37 PHẦN 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TM DVVT HẢI LONG 42 3.1 Định hướng quản trị nhân Công ty 42 3.2 Các giải phát công ty 43 KẾT LUẬN 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG LỜI NÓI ĐẦU Vấn đề nhân lực quản trị nguồn nhân lực có tầm quan trọng đặc biệt với tổ chức nói chung quản trị gia nói riêng Vì “ quản trị suy cho quản trị người” Thật quản trị nhân có mặt tổ chức hay doanh nghiệp nào, có m-ặt tất phòng ban, đơn vị Tầm quan trọng yếu tố người doanh nghiệp hay tổ chức dù chúng có tầm vóc lớn đến đâu, hoạt động lĩnh vực thực tế hiển nhiên không phủ nhận Trong doanh nghiệp người giới riêng biệt khơng có hoạt động quản trị thích làm làm, việc trở nên vơ tổ chức, vô kỷ luật, công tác quản trị nhân giúp giải vấn đề này, yếu tố định đến thành bại doanh nghiệp Vì thế, ngày nguồn nhân lực thực trở thành tài sản quý giá nhất, chìa khóa dẫn đến thành cơng cửa tổ chức, doanh nghiệp kinh tế thị trường Trong thời gian thực tập Công ty TNHH Thương Mại Xếp Dỡ DVVT Hải Long, em tiếp cận với công việc quan trọng em có hội để áp dụng kiến thức vào thực tế Qua trình thực tế cơng ty, em sâu tìm hiểu, nghiên cứu lựa chọn đề tài: “Nâng Cao Hiệu Quả sử dụng nguồn nhân lực Công Ty TNHH Thương Mại Xếp Dỡ DVVT Hải Long” làm luận văn tốt nghiệp Bố cục luận văn ngồi phần mở đầu phần kết luận, luận văn chia làm phần: Phần 1: Cơ sở lý luận nhân lực quản lý nhân lực Phần 2: Thực trạng tình hình sử dụng nguồn nhân lực cơng tác quản lý công ty TNHH Thương mại Xếp dỡ DVVT Hải Long Phần 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực công ty TNHH Thương mại Xếp dỡ DVVT Hải Long Sinh viên: Phạm Hải Yến - QT1802N KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHÂN LỰC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC 1.1 Quản trị nhân lực 1.1.1 Khái niệm nhân lực Nguồn nhân lực khái niệm kinh tế vĩ mô Theo cách hiểu phổ biến nay, nguồn nhân lực xã hội toàn ngưỡi độ tuổi theo quy định phát luật có khả tham gia lao động Nhân lực doanh nghiệp hiểu toàn khả trí lực thể lực người, sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh Nó sức lao động người, nguồn lực mang tính định yếu tố đầu vào doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Quản trị nguồn nhân lực cơng việc khó khan nhiều so với quản trị yếu tố khác trình sản xuất kinh doanh Điều xuất phát từ chất người Rằng, người tổng hồ quan hệ xã hội Người lao động có lực đặc điểm cá nhân khác nhau, có nhận thức đánh giá khác định quản trị, hành vi họ thay đổi tuỳ thuộc vào thân họ tác động môi trường xung quanh Quản trị nhân việc hoạnh định, tổ chức, điều khiển kiểm soát hoạt động người doanh nghiệp nhằm đạt mục tiêu tổ chức Quản trị nhân sự phối hợp cách tổng thể hoạt động hoạch định, tuyển mộ, tuyển chọn, trì, phát tiển, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tổ chức nhằm đạt mục tiêu chiến lược định hướng viễn cảnh tổ chức Quản trị nguồn nhân lực hệ thống triết lý, sách hoạt động chức thu hút, đào tạo – phát triển trì người tổ chức nhằm đạt kết tối ưu cho tổ chức lẫn viên 1.1.2 Mục tiêu quản trị nhân lực Quản trị nhân lực nhằm vào mục tiêu sau: Sinh viên: Phạm Hải Yến - QT1802N KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG - Cơng tác khuyến khích tiền lương, tiền thưởng chưa thực phát huy vai trò đòn bẩy để kích thích người lao động mức tiền lương, thưởng q thụ động, mang tính áp đặt cao - Chiến lược đầu tư phát triển người chưa quan tâm mức, sách tuyển dụng, đào tạo đáp ứng nhu cần trước mắt, chưa có quy hoạch đầu tư dài hạn để đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài Công ty Sinh viên: Phạm Hải Yến - QT1802N 41 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG PHẦN 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH TM DVVT HẢI LONG 3.1 Định hướng quản trị nhân Công ty - Xây dựng đội ngũ lao động có tinh thần trách nhiệm nâng cao chất lượng lao động - Trong thời gian tới hoàn thành tiêu thu nhập bên canh nghiên cứu cải tiến chế độ phân phối tiền lương, tiền thưởng nhằm tạo động lực nâng cao suất chất lượng lao động phấn đấu tăng mức thu nhập cho người lao động để họ ổn định sống gia đình yên tâm cơng tác - Xố bỏ tư tưởng bao cấp, ỷ lại, nêu cao tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm công việc giao - Hồn thiện cơng tác quản trị để tăng hiệu việc sử dụng lao động Xây dựng đội ngũ lao động có ý thức kỷ luật, có ý thức cao công việc - Tạo thống nhất, đồng đơn bị thành viên phòng ban chức với để tạo điều kiện cơng việc điều hành, chấm dứt tình trạng chồng chéo giải công việc - Tiếp tục công tác chăm lo đời sống cho cán công nhân viên Công ty vật chất lẫn tinh thần: + Về vật chất: cố gắng tăng khoản thu nhập khoản thu nhập khác + Về tinh thần: tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí, tham quan, nghỉ mát dịp lễ tết - Duy trì tổ chức hoạt động từ thiện Sinh viên: Phạm Hải Yến - QT1802N 42 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 3.2 TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Các giải phát công ty  Giải pháp 1: Bồi dưỡng thêm phân chia cấp bậc cho người lao động  Cơ sở giải pháp: - Vẫn khối lao động chưa qua đào tạo cần đào tạo, hướng dẫn học tập thêm - Khối lao động trẻ chưa có nhiều kinh nghiệp tay nghề - Để phân chia cấp bậc cho cán công nhân viên cách hợp lý, trách gây mâu thuẫn, tị lạnh Công ty  Mục tiêu giải pháp: - Để giảm bớt khối lượng lao động chưa qua đào tạo, giúp người lao động thích nghi với môi trường làm việc - Nâng cao trình độ, kỹ tay nghề người lao động giúp người lao động tự tin công việc, phát huy tốt khả  Nội dung giải pháp: *Lao động gián tiếp: - Tiếp tục cử cán chưa qua trình độ Đại học theo học lớp đại học chức Bên cạnh việc đào tạo, Công ty cần phải kết hợp với sách đề bạt cất nhắc, tức việc đào tạo mở cho họ hội thăng tiến, phát triển thực công việc tốt - Cơng ty nên thường xun cử Kế tốn trưởng học lớp kế toán để nâng cao tay nghề tham gia khoá đào tạo để nắm bắt thay đổi luật thuế Nhà Nước *Lao động trực tiếp - Đưa khối lao động chưa qua đào tạo học lớp chứng kỹ bốc xếp Kết hợp với trường cao đẳng, trung cấp, dạy nghề đồng thời đẩy mạnh hợp tác với Công ty ngành Để người lao động biết kỹ công việc, cấp chứng có hợp pháp Sinh viên: Phạm Hải Yến - QT1802N 43 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG - Tổ chức thi nội Công ty, để xét duyệt chia cấp bậc phù hợp cho người công nhân - Công ty tận dụng tối đa cơng nhân đầu ngành có kỹ kinh nghiệm để hướng dẫn cho công nhân Bên cạnh đó, Cơng ty nên có phương án mời chuyên gia đầu ngành trường nghề, trung cấp chuyên đào tạo lĩnh vực xếp dỡ, an toàn,… để hướng dẫn kiểm tra trình độ cơng nhân Căn vào đó, để phân chia xếp loại cho người lao động - Các chuyên gia lên kế hoạch lịch kiểm tra theo vòng:  Vòng 1: Lý Thuyết + Học tiếp thu kiến thức chuyên môn nghề xếp dỡ + Các biện pháp an toàn bảo hộ lao động phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn lao động, sơ cứu người bị tai nạn, … + Học tìm hiểu quy trình xếp dỡ, phương pháp xếp dỡ,… + Những hiểu biết chung yêu cầu công nhân làm việc Công ty + Những hiểu biết sách, quy định,… cụ thể Cơng ty  Vòng 2: Thực hành + Chuyên gia đào tạo lao động chưa có trình độ, bên cạnh đào tạo lại lao động có tay nghề kinh nghiệm + Công nhân vận dụng kỹ học thực cơng việc, cách xử lý tình trường công việc + Yêu cầu thời gian, tốc độ thực công việc Sinh viên: Phạm Hải Yến - QT1802N 44 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Cấp bậc cơng nhân chia thành Loại: Mẫu phân loại công nhân Họ Tên công nhân:……………………………………………………… Ngày Sinh:……………………………………………………………… Địa Chỉ: ………………………………………………………………… Công Nhân Loại (≥ 50%) Loại (≥ 75%) Loại (≥ 95%100%) Mức đánh giá Đạt Chưa Đạt Đạt Chưa Đạt Đạt Chưa Đạt  Vòng 3: Kiểm tra – Đánh giá + Người lao động thi lý thuyết trắc nghiệm với kiến thức học + Chuyên gia dựa vào bảng mẫu phân loại công nhân để xếp loại cho người lao động  Dự trù chi phí giải pháp - Thời gian dự kiến để đào tạo kiểm tra: buổi/ Tuần, khoá học kéo dài tháng - Hàng năm, tổ chức lần bồi dưỡng phân chia xếp loại cho người lao động Bảng dự kiến chi phí giải pháp Chỉ tiêu Chi phí Tổng Chuyên gia ( người) 8.000.000đ/ người 32.000.000 Nơi 2.000.000đ/ ngày 24.000.000 làm việc: Cảng, kho, (12 buổi) Chi phí phát sinh 10.000.000 ∑= 66.000.000 Sinh viên: Phạm Hải Yến - QT1802N 45 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG  Dự trù kết giải pháp Sau đợt Bồi dưỡng đào tạo kiểm tra chia xếp loại, Công ty dễ dàng phân loại người lao động trình độ tay nghề lao động Bảng dự kiến kết giải pháp Chỉ tiêu Trước giải pháp Sau giải pháp Tổng số LĐ 140 140 Lao động loại Chưa phân cấp 45 người Lao động loại Chưa phân cấp 56 người Lao động loại Chưa phân cấp 39 người Sinh viên: Phạm Hải Yến - QT1802N 46 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG  Dự báo kết giải pháp Chỉ têu STT ĐVT Tổng Lao động Người Tổng sản lượng Tấn Doanh thu Trước giải pháp Sau giải pháp Chênh lệch 159 159 - 85.708 92.836 7128 Đồng 34.423.446.746 35.982.435.764 1.558.989.018 Chi phí Đồng 28.891.554.617 28.991.554.617 100.000.000 Lợi nhuận Đồng 5.531.892.129 6.990.881.147 1.458.989.018 Hiệu suất sử dụng lao động Đồng/Người 216.499.665 226.304.627 9.804.962 Sức sinh lời lao động Đồng/Người 34.791.774 43.967.806 9.176.032 Sinh viên: Phạm Hải Yến - QT1802N 47 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG  Qua thi nội đánh giá xếp loại người lao động Để Công ty biết nắm rõ trình độ người lao động Bên cạnh người lao động có cố gắng nỗ lực công việc Điều giúp nâng cao suất người lao động công việc, ý thức cá nhân mơi trường tập thể  Từ phân cấp bậc cụ thể cho công nhân Từ cấp bậc cụ thể người lao động để đánh giá xác định mức lương, mức thưởng quý, năm cho người lao động  Giải pháp 2: Nâng cao hiệu công tác kiểm tra, đánh giá lực thực công việc Lao động  Cơ sở giải pháp: - Thời gian qua, Công ty phần đáp ứng nhu cầu người lao động, nhiên mức độ thưởng phạt công việc chưa thực thoả mãn người nhu cầu người lao động, mang tính chất chủ quan, cảm tính - Cách trả lương cho người lao động nhiều vấn đề bất cập, chưa thúc đẩy suất người lao động  Mục tiêu giải pháp: - Đánh giá xác lực làm việc người lao động cách khách quan, trung thực - Giúp Công ty tránh gây lãng phí, trả cơng khơng xứng đáng - Tạo khơng khí thi đua người lao động - Nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc  Nội dung giải pháp: - Đối với lao động trức tiếp: + Cơng ty nên đánh giá tình hình thực cơng việc theo hiệu làm việc Sinh viên: Phạm Hải Yến - QT1802N 48 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG + Tổ chức thi tay “Bàn tay chăm chỉ”, để kích thích suất người lao động + Công ty nên thay đổi công thức tính lương cho lao động trực tiếp sang cơng thức tính lương theo sản phẩm: TL=Qtt * 75%Đơn giá VD: Qtt (sản lượng thực tế)/ tháng lao động :150 Đơn giá :40.000đ  TL= 150 * 75% *40000 =4.500.000 + Bên cạnh đó, người lao động qua đào tạo, thâm niên gắn bó với Cơng ty tính thêm hệ số lương thâm niên gắn bó với Cơng ty sau: Hệ Số Lao động đào tạo 1-3năm 3-5năm 5-8năm 0.5 0.7 VD: Qtt(sản lượng thực tế)/tháng lao động :150 Đơn giá: 40.000đ Lao động qua đào tạo với thâm niên gắn bó năm với Công ty: TL= (150* 75%* 40000)+( 150* 75%* 40000* 0,7) = 7.650.000đ  Trả lương theo cơng thức tính lương thúc đẩy suất người lao động, khiến người lao động có ý thức, hăng say với công việc  Đồng thời người lao động có tay nghề kinh nghiệp cảm thấy thoả mãn, hài long với lực bỏ - Đối với lao động gián tiếp: + Nên đánh giá theo tháng, quý để kịp thời đánh giá kết công việc, phát sai sót để lên kế hoạch sửa chữa + Nên nhân viên công ty tự đánh giá lẫn Sinh viên: Phạm Hải Yến - QT1802N 49 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Bảng tiêu chí đánh giá cơng việc : Họ tên nhân viên:……………………………………………… Phòng, ban:……… …………………………………………… Chức vụ:……………………………………………………… Điểm Tiêu Chí Cá Nhân Trưởng Giám Phòng Đốc Ý thức, trách nhiệm, suất, tiến độ hồn thành cơng việc Tính sáng tạo công việc Chấp hành nội quy Khả làm việc chung với đồng đội Tổng Điểm (Mỗi tiêu chí đánh giá theo thang điểm 10) Giỏi: 8-10 điểm Trung Bình: 5-7 điểm Kém: điểm Mỗi nhân sau hoàn thành đánh giá theo tháng theo quý, Giám đổc phòng ban dựa vào để biết rõ lựcnhân khách quan, đưa định mức thưởng phạt cách hợp lý: Xếp loại giỏi: thưởng từ nửa – tháng lương (tuỳ mức độ) Xếp loại trung bình: thưởng 500.000đ – 1.500.000đ (tuỳ mức độ) Xếp loại kém: Nhẹ- nhắc nhở phê bình trước phận phòng ban, Nặng- xử phạt hành (tuỳ mức độ) Sinh viên: Phạm Hải Yến - QT1802N 50 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG + Bên cạnh đó, để tránh tình trạng nhàm chán công việc, thúc đẩy tinh thần làm việc nhân viên Cơng ty nên tính hệ số thâm niên Cán nhân viên có thời gian gắn bó với Cơng ty Cơng thức tính lương cho lao động gián tiếp sau: CÔNG THỨC: TL= Hệ số lương * Mức lương sở (Mức lương sở 1.300.000đ) Bảng hệ số lương công việc Công ty quy định: STT Chỉ Tiêu Hệ số 1-3năm 3-5năm 5-8năm Giám đốc 8,5 Phó giám đốc 6,5 6,8 Kế toán trưởng 5,5 5,8 Trưởng phòng 4,8 5,5 Nhân viên 4,5 4,8 Sinh viên: Phạm Hải Yến - QT1802N 51 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG  Dự trù kết giải pháp Chỉ tiêu STT ĐVT Trước giải pháp Sau giải pháp Chênh lệch Tổng lao động Người 159 159 - Doanh thu Đồng 34.423.446.746 36.126.435.620 1.702.988.874 Tổng sản lượng 85.708 96.423 10.715 Chi phí Đồng 28.891.554.617 29.091.554.617 200.000.000 Lợi nhuận Đồng 5.531.892.129 7.034.881.003 1.502.988.874 Hiệu suất sử dụng lao 216.499.665 227.210.287 10.710.622 539 606 67 Tấn Đồng/ Người động Năng suất lao động Sinh viên: Phạm Hải Yến - QT1802N Tấn/ Ngừoi 52 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG  Sau tiến hành thực biện pháp trên, ngồi việc nâng cao hiệu cơng tác đánh giá lực thực công việc nhân viên giúp cho cơng tác hoạch định nguồn nhân lực đạt kết cao  Giúp người lao động có tinh thần phấn đấu, nỗ lực thi đua công việc, hạn chế bất cập mối quan hệ tình cảm mang lại Sinh viên: Phạm Hải Yến - QT1802N 53 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KẾT LUẬN Trong quản trị kinh doanh đại ngày nay, Quản trị nguồn nhân nội dung quan trọng hoạt động tác nghiệp Doanh nghiệp Quản trị nguồn nhân - chất quản lý sử dụng người, làm cho người phát huy hết hiệu công việc giao Sự phát triển Đất nước thành công tổ chức khơng thể thiếu yếu tố người Vì vậy, cơng tác quản lý nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt quan trọng để đảm bảo cho tồn phát triển tổ chức Nhận thức điều nên Cơng ty TNHH TM xếp dỡ DVVT Hải Long trọng quan tâm đến quản lý nguồn nhân lực, nhằm phát huy tốt lực sáng tạo đội ngũ cán công nhân viên Thời gian qua công tác quản trị nhân Công ty đạt số tích bên cạnh số hạn chế định, có ảnh hưởng đến phát triển Công ty tương lai Qua thời gian thực tập Công ty TNHH TM xếp dỡ DVVT Hải Long, việc vận dụng lý luận học với trình tìm hiểu thực tế, em mạnh dạn đưa vài biện pháp để góp phần hồn thiện cơng tác quản trị nhân Công ty Do hạn chế thời gian thiếu hụt lý luận thực tế nên khố luận khơng thể tránh khỏi sai sót Vì mong nhận góp ý để khố luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình ThS Lã Thị Thanh Thuỷ với cán nhân viên Công ty TNHH TM xếp dỡ DVVT Hải Long giúp đỡ em hồn thành khố luận Sinh viên: Phạm Hải Yến - QT1802N 54 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.TS.Nguyễn Quang Ngọc (2016) , Phân tích báo cáo tài chính, NXB.TàiChính 2.Th.S Ngơ Kim Phương (2013) ,Phân tích tài doanh nghiệp , NXB Kinh tế TP.HCM Nguyễn Hải Sản (2012), Quản trị doanh nghiệp , NXB Lao động – Xã hội Một số tài liệu Bộ phận hành - kinh doanh Cơng ty TNHH TM xếp dỡ DVVT Hải Long Một số tài liệu Bộ phận tài - kế tốn Cơng ty TNHH TM xếp dỡ DVVT Hải Long Bộ Luật lao động Báo Lao động Một số sách báo, tạp chí khác Website : www.haiphongport.com.vn 10.Thư viện điện tử trường ĐHDL Hải Phòng http://lib.hpu.edu.vn/, khóa luận tốt nghiệp sinh viên trường ĐHDL Hải Phòng khóa 9, 10, 12 11.Bách khoa tồn thư mở http://vi.wikipedia.org/ 12.Thư viện khóa luận http://khoaluan.edu.vn/ Sinh viên: Phạm Hải Yến - QT1802N 55 ... luận nhân lực quản lý nhân lực Phần 2: Thực trạng tình hình sử dụng nguồn nhân lực cơng tác quản lý công ty TNHH Thương mại Xếp dỡ DVVT Hải Long Phần 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng nguồn. .. HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XẾP DỠ DVVT HẢI LONG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH... học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Nâng Cao Hiệu Quả sử dụng nguồn nhân lực Công Ty TNHH Thương Mại Xếp Dỡ DVVT Hải Long Người hướng dẫn thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại xếp dỡ DVVT hải long , Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thương mại xếp dỡ DVVT hải long

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay