Đề cương thảo luận trung cấp chính trị môn lịch sử đảng 2018

34 9 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 08:37

Câu 1: Vì sao nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam lựa chọn sự ra đời của ĐCS Việt Nam? Ý nghĩa của vấn đề này đối với cách mạng Việt Nam hiện nay?Câu 2: Nội dung cơ bản trong đường lối cách mạng giải phóng dân tộc của Đảng ta thời kỳ 1930 – 1975? Liên hệ thực tiễn quan điểm của Đảng ta hiện nay (văn kiện Đại hội XII).Câu 3: Đảng lãnh đạo đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (miền Bắc 19541975; cả nước 19761986; đổi mới CNXH 1986nay)? Lấy những thành tựu nổi bật trong thực tiễn xây dựng CNXH để chứng minh? Câu 4: Từ thực tiễn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, chứng minh sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam? Câu 1: Vì nhân dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam lựa chọn đời ĐCS Việt Nam? Ý nghĩa vấn đề cách mạng Việt Nam nay? ĐCS VN đời đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi XH thời Pháp thuộc, đời tất yếu khách quan, đáp ứng nguyện vọng nhân dân Việt Nam Bối cảnh TG nước tác động đến xã hội VN năm cuối kỷ 19 đầu kỷ 20 a Những tác động khách quan tình hình TG Cuối kỷ XIX, đầu kỷ XX, sau CNTB tự cạnh tranh phát triển thành chủ nghĩa đế quốc chiếm hàu hết vùng đất giới, biến nước nhỏ yếu thành nước thuộc địa phụ thuộc Các dân tộc phải đứng lên đấu tranh tự giải phóng khỏi ách chủ nghĩa đế quốc, thực dân, trở thành phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ, châu Á Hai năm sau CMTM Nga thắng lợi, tháng 3/1919, Quốc tế cộng sản thành lập trở thành tham mưu chiến đấu, tổ chức lãnh đạo phong trào cách mạng vơ sản tồn giới Quốc tế cộng sản tiến hành hàng loạt hoạt động truyền bá tư tưởng mạng vô sản, thúc đẩy phong trào yêu nước khu vực theo khuynh hướng vơ sản, có VN b Đòi hỏi từ lịch sử xã hội nước Việt Nam Tình hình xã hội VN có nhiều biến đổi sách thống trị thực dân Pháp Việt Nam Đơng Dương nói chung Đó sách thống trị chun chế trị, bóc lột nặng nề kinh tế nhằm đem lại lợi nhuận tối đa kinh tế, kìm hãm nơ dịch văn hóa, giáo dục Tính chất xã hội Việt Nam thay đổi từ xã hội phong kiến độc lập thống trở thành xã hội thuộc địa, phong kiến Trong lòng XH VN hình thành mâu thuẫn đan xen nhau: mâu thuẫn nong dân với địa chủ phong kiến, mâu thuẫn chủ yếu mâu thuẫn dân tộc VN với thực dân Pháp tay sai phản động Sự thống trị, áp bóc lột tăng mâu thuẫn sâu sắc, phản kháng đấu tranh tồn vong dân tộc phát triển mạnh mẽ, gay gắt tính chất, đa dạng nội dung hình thức c Giai cấp CN VN đời, sở giai cấp xã hội để thành lập ĐCS Chính sách khai thác thuộc địa thực dân Pháp bước đầu du nhập QHSX TBCN, làm chuyển biến cấu kinh tế cấu xã hội nước phong kiến độc lập thành nước thuộc địa nửa phong kiến Chính sách thống trị thực dân Pháp khơng làm phân hóa giai cấp vốn có XHVN địa chủ phong kiến nơng dân mà làm xuất giai cấp GCCN, GC tư sản tầng lớp đời Trái với ý muốn thực dân Pháp, GCCN VN bắt đầu hình thành từ đầu kỷ XX, tư Pháp cho xây sở hạ tầng thiết bị kinh tế phục vụ cho chương trình khai thác Đơng Dương Ngồi đặc điểm GCCN quốc tế - đại diện cho LLSX tiến nhất, khơng có TLSX, bị bóc lột nên giai cấp kiên cách mạng nhất, có ý thức tổ chức kỷ luật cao; GCCN VN có đặc điểm riêng: đời trước giai cấp tư sản dân tộc, khơng bị ảnh hưởng, tác động, chi phối hệ tư tưởng tư sản, dễ dàng tiếp thu hệ tư tưởng mới, CN MLN; kế thừa truyền thống yêu nước dân tộc, bị ba tầng áp đế quốc, phong kiến tư sản nên có tinh thần CM triệt để; phần lớn xuất thân từ nông dân, sở khách quan thuận lợi cho công nhân nông dân liên minh chặt chẽ trình đấu tranh CM Ngay đời, GCCN VN tiếp thu ảnh hưởng CMTM Nga Do vậy, lực lượng CNVN sớm vươn lên tiếp nhận tư tưởng tiên tiến thời đại, nhanh chóng phát triển đến tự giác, thể GC có lực lãnh đạo CM GCCN có sứ mệnh lịch sử lãnh đạo quần chúng nhân dân lao động đấu tranh xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột xây dựng xã hội – XHCN CSCN Để thực sứ mệnh GCCN cần phải thành lập đảng lãnh đạo Các phong trào yêu nước Việt Nam trước có Đảng Từ thực dân Pháp xâm lược (1958) đến năm 20 kỷ XX, tiếp tục truyền thống yêu nước, bất khuất, kiên cường chống giặc ngoại xâm, phong trào chống thực dân Pháp theo ý thức hệ phong kiến: phong trào Cần Vương, khởi nghĩa Ba Đình (Thanh Hóa), Bãi Sậy (Hưng Yên), Hương Khê (Hà Tĩnh), phong trào nông dân Yên Thế (Bắc Giang)…hay theo ý thức hệ tư sản: phong trào Đông Du, phong trào Duy Tân…của nhân dân ta diễn sôi liên tục, tất không thàng công Nguyên nhân thất bại chủ yếu thiếu đường lối trị đắn (chưa giải đắn mâu thuẫn VN lúc đó), thiếu tổ chức cách mạng lãnh đạo chặt chẽ (một đảng trị); thiếu lực lượng cách mạng (không tập hợp rộng rãi giai cấp, tầng lớp XH VN lúc đó); khơng đưa CM VN vào trào lưu CM giới, không kết hợp sức mạng dân tộc với sức mạnh quốc tế VN lâm vào khủng hoảng, bế tắc đường lối cứu nước, nhiệm vụ lịch sử đặt cho hệ yêu nước đương thời cần phải có tổ chức CM tiên phong, có đường lối cứu nước đắn, có khả tập hợp quần chúng để giải phóng dân tộc Đường lối cứu nước đường lối phong kiến hay tư sản mà phải vô sản, giai cấp lãnh đạo phải vô sản khơng thể địa chủ hay tư sản Vì việc thành lập đảng để lãnh đạo điều cần thiết, Vai trò Nguyễn Ái Quốc trình chuẩn bị thành lập Đảng Vai trò 1: Tìm đường cứu nước Trước u cầu cấp bách phải tìm đường cứu nước mới, ngày 5-6-1911 Nguyễn Ái Quốc lên đường sang nước phương Tây, xem nước làm ròi quay trở giúp đồng bào khỏi ách nô lệ Người đến nhiều nơi giới để tìm hiểu CM lớn khảo sát nhân dân nước bị áp Đầu năm 1919, Người tham gia Đảng XH Pháp Tháng 7/1920, người đọc Luận cương vấn đề dân tộc vấn đề thuộc địa Leenin, nhờ đó, Người trở nên sáng tỏ đường đấu tranh giải phóng cho dân tộc Tại Đại hội lần thứ XVIII Đảng xã hội Pháp (12/1920), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc rế cộng sản tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp Từ đây, Người tiếp tục học tập để bổ sung, hồn thiện tư tưởng cứu nước, đồng thời tích cực truyền bá CNMLN VN nhằm chuẩn bị tiền đề tư tưởng, trị tổ chức cho đời đảng tiên phong VN Vai trò 2: Chuẩn bị thành lập đảng Về tư tưởng: NAQ truyền bá tư tưởng CNMLN cách mạng VN thơng qua hình thức báo chí mở lớp tập huấn để đào tạo cán Giữa năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đồng chí thành lập Hội Liên hiệp dân tộc thuộc địa sáng lập tờ báo Le Paria (Người khổ) Người cử làm trưởng tiểu ban nghiên cứu Đông Dương Ban Nghiên cứu thuộc địa ĐCS Pháp Vừa nghiên cứu lý luận, vừa tham gia hoạt động thực tiễn phong trào cách mạng nước giới, Nguyễn Ái Quốc tích cực tố cáo, lên án chất bóc lột chủ nghĩa thực dân nhân dân nước thuộc địa kêu gọi, thức tỉnh nhân dân bị áp đấu tranh giải phóng Đồng thời tiến hành tuyên truyền tư tưởng Mác-Lenin, xây dựng mối quan hệ gắn bó người cộng sản nhân dân lao động Pháp với nước thuộc địa phụ thuộc Về trị: lãnh tụ NAQ hình thành hệ thống luận điểm trị (sau phát triển thành nội dung cương lĩnh trị Đảng) Một là, từ thực tiễn lịch sử phong trào cách mạng giới, NAQ khẳng định đường cách mạng dân tộc bị áp có giải phóng giai cấp vơ sản giải phóng dân tộc; hai giải phóng nghiệp CNCS cách mạng giới Hai là, xác định cách mạng giải phóng dân tộc phận cách mạng vô sản giới Ba là, nước nông nghiệp lạc hậu, nông dân lực lượng đông đảo nhất, bị đế quốc phong kiến áp bóc lột nặng nề, cần phải thu phục lôi nông dân, cần phải xây dựng khối công nông làm động lực cách mạng Bốn là, CM muốn giành thắng lợi, trước hết phải có Đảng cách mạng nắm vai trò lãnh đạo Đảng muốn vững phải trang bị CNMLN Năm là, CM nghiệp QCND, phải tập hợp, giác ngộ bước tổ chức QC đấu tranh từ thấp đến cao Về tổ chức: Sau 1.5 năm hoạt động Liên Xô, 11/1924 NAQ định Quảng Châu (Trung Quốc) – nơi có đơng người VN yêu nước để xúc tiến công việc thành lập Đảng macsxit Tháng 6/1925, NAQ sáng lập Hội Việt Nam cách mạng niên, nòng cốt Cộng Sản đồn Hội cơng bố chương trình điều lệ Hội, mục đích để làm cách mệnh dân tộc sau làm cách mạng giới Đây xem tổ chức tiền thân dẫn đến đời tổ chức cộng sản VN Những hoạt động Hội có ảnh hưởng thúc đẩy mạnh mẽ chuyển biến phong trào công nhân, phong trào yêu nước năm 1928 – 1929 theo khuynh hướng cách mạng vô sản Sau thành lập mở lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận CNMLN cho người Hội VN cách mạng niên Theo sáng kiến NAQ, Hội cho xuất tờ báo Thanh Niên làm quan tuyên truyền Hội Mục đích để truyền bá CNMLN nước, giác ngộ quần chúng, đẩy mạnh phong trào đấu tranh cách mạng theo khuynh hướng vô sản, đẩy lùi tư tưởng dân tộc chủ nghĩa tư tiểu tư sản tồn VN lúc Tháng 7/1925, NAQ tham gia sáng lập Hội liên hiệp dân tộc bị áp Á Đông Năm 1927, giảng NAQ Hội cho xuất thành Đường cách mệnh Đây sách giáo khoa trị CMVN, tầm quan trọng lý luận đặt vị trí hàng đầu với vận động cách mạng đảng cách mạng tiên phong Từ đầu năm 1926 Hội Việt Nam cách mạng niên bắt đầu phát triển sở nước, đầu năm 1927 kỳ thành lập, ngồi xây dựng sở Việt kiều Thái Lan Như HVNCMTN chưa phải đảng cộng sản, chương trình hành động thể quan điểm lập trường giai cấp công nhân tổ chức tiền thân dẫn tới đời tổ chức cộng sản Việt Nam Những hoạt động Hội có ảnh hưởng thúc đẩy mạnh mẽ chuyển biến phong trào công nhân, phong trào yêu nước VN năm 1928 – 1929 theo khuynh hướng CM vô sản Vai trò 3: Thành lập đảng Hội nghị thành lập Đảng cương lĩnh trị Đảng Sau tích cực, khẩn trương mở lớp huấn luyện cán cách mạng, tìm phương thức truyền bá CNMLN vào phong trào yêu nước VN, cuối năm 1928 HVNCMTN đưa chủ trương “vơ sản hóa”, nhằm đưa hội viên vào nhà máy, đồn điền, hầm mỏ để đẩy mạnh việc truyền bá kết hợp CNMLN với phong trào đấu tranh công nhân Với khơng khí dân lên cao mạnh mẽ phong trào đấu tranh cách mạng, vòng tháng (6/1929 – 1/1930), nước đời ba tổ chức cộng sản Đó là, Đơng Dương Cộng Sản Đảng (6/1929), An Nam Cộng Sản Đảng (10/1929) Đông Dương Cộng Sản liên đoàn (1/1930) Lúc này, việc thống tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng Sản nhất, đủ khả lãnh đạo phong trào cách mạng nước vừa yêu cầu tất yếu khách quan, vừa thị Quốc tế cộng sản Trước tình hình cấp bách đó, NAQ từ Xiêm (Thái Lan) trở lại Hương Cảng (Hồng Kông) triệu tập hội nghị đại biểu tổ chức cộng sản để thống tổ chức lại thành lập Đảng cộng sản thống Từ ngày – 7/2/1930 Hương Cảng, với tư cách đại diện Quốc tế cộng sản, NAQ chủ trì Hội nghị thống tổ chức cộng sản Việt Nam thành tổ chức lấy tên Đảng Cộng Sản Việt Nam Tham dự hội nghị có đồng chí Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Đức Cảnh (đại biểu Đông Dương cộng sản đảng), Nguyễn Thiệu Châu Văn Liêm (An Nam cộng sản đảng) Hội nghị thơng qua Chính cương vắn tắt, Sách lượt vắn tắt, Điều lệ tóm tắt Đảng lời kêu gọi NAQ soạn thảo Tất tài liệu xem Cương lĩnh trị Đảng ta Nội dung Cương lĩnh trị nêu rõ đường lối chiến lược sách lược phù hợp với tình hình thực tế cách mạng VN, đấu tranh giành độc lập dân tộc, thực mục tiêu người cày có ruộng tiến lên CNXH ĐCS VN đời gắn liền với vai trò vĩ đại lãnh tụ NAQ Như vậy, q trình tìm đường cứu nước, NAQ đóng vai trò to lớn việc chuẩn bị trị, tư tưởng cho việc thành lập Đảng ĐCS VN đời sản phẩm kết hợp CNMLN với phong trào công nhân phong trào yêu nước VN Học thuyết MLN khẳng định rằng, ĐCS sản phẩm kết hợp CNMLN với phong trào công nhân Quy luật chung đồng chí NAQ vận dụng sáng tạo vào điều kiện VN, nơi giai cấp cơng nhân số lượng, người vơ sản bị áp bức, bóc lột đơng Sự kết hợp CNMLN với phong trào công nông phong trào yêu nước dẫn đến đời ĐCS VN Đường lối chiến lược sách lược cách mạng Đảng thể Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt phù hợp yêu cầu toàn Đảng toàn dân Thực tiễn cách mạng nước ta ngày khẳng định đắn sáng tạo tư tưởng chiến lược sách lược đồng chí NAQ Như ĐCS VN đời đáp ứng đòi hỏi khách quan XHVN thời Pháp thuộc nguyện vọng nhân dân VN Ý nghĩa vấn đề cách mạng Việt Nam Hội nghị hợp tổ chức đảng cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đảng Cộng sản Việt Nam - theo đường lối trị đắn, tạo nên thống tư tưởng, trị hành động phong trào cách mạng nước, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Đảng Cộng sản Việt Nam đời kết tất yếu đấu tranh dân tộc đấu tranh giai cấp, khẳng định vai trò lãnh đạo giai cấp cơng nhân Việt Nam hệ tư tưởng Mác-Lênin cách mạng Việt Nam Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam đời kiện lịch sử trọng đại, bước ngoặt vô quan trọng lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu mốc son chói lọi đường phát triển dân tộc ta Sự đời Đảng sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu nước nhân dân Việt Nam, kiện gắn liền với tên tuổi Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam việc từ đời, ĐảngCương lĩnh trị xác định đắn đường cách mạng giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vơ sản, sở để Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đời nắm cờ lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam; giải tình trạng khủng hoảng đường lối cách mạng, giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn đầu kỷ XX, mở đường phương hướng phát triển cho đất nước Việt Nam Chính đường lối sở đảm bảo cho tập hợp lực lượng đoàn kết, thống toàn dân tộc chung tư tưởng hành động để tiến hành cách mạng vĩ đại giành thắng lợi to lớn sau Đây điều kiện định phương hướng phát triển, bước cách mạng Việt Nam suốt 85 năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam đời việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam phận phong trào cách mạng giới, tranh thủ ủng hộ to lớn cách mạng giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại làm nên thắng lợi vẻ vang Đồng thời cách mạng Việt Nam góp phần tích cực vào nghiệp đấu tranh chung nhân dân giới hòa bình, độc lập dân tộc tiến xã hội Liên hệ thực tiễn: Trải qua 85 năm phấn đấu, xây dựng trưởng thành, Đảng lãnh đạo, tổ chức phát huy sức mạnh to lớn toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, giành nhiều thắng lợi vĩ đại nghiệp cách mạng Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011 đặc trưng, phương hướng mối quan hệ để khẳng định vai trò lãnh đạo Đảng CMVN Với đường lỗi đề ra, Đảng lãnh đạo nhân dân ta đạt nhiều thành tựu to lớn: Đất nước khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội tình trạng phát triển, trở thành nước phát triển có thu nhập trung bình, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Kinh tế tăng trưởng khá, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bước hình thành, phát triển Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh tăng cường Văn hóa - xã hội có bước phát triển; mặt đất nước đời sống nhân dân có nhiều thay đổi Dân chủ xã hội chủ nghĩa phát huy ngày mở rộng Đại đoàn kết toàn dân tộc củng cố tăng cường Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền hệ thống trị đẩy mạnh Sức mạnh mặt đất nước nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ chế độ xã hội chủ nghĩa giữ vững Quan hệ đối ngoại ngày mở rộng vào chiều sâu; vị uy tín Việt Nam trường quốc tế nâng cao Những thành tựu tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi phát triển mạnh mẽ năm tới; khẳng định đường lối lãnh đạo Đảng đắn, sáng tạo; đường lên CNXH nước ta phù hợp với thực tiễn Việt Nam xu phát triển lịch sử Liên hệ thân: nhận thức, thái độ, động cơ, tình cảm vấn đề, hành vi (trong công việc, học tập) Kiên định lập trường cách mạng giai cấp công nhân, trung thành với lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chế độ XHCN, vững vàng, không dao động trước khó khăn, thử thách Ra sức phấn đấu lập thân, lập nghiệp, đầu việc thực Đường lối đổi đất nước Đảng, không ngại gian khổ, khơng sợ khó khắn, dám nghĩ, dám làm, không cam chịu nghèo nàn, lạc hậu; cống hiến mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ, cơng bằng, văn minh Tích cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực xã hội tệ nạn xã hội, phê phán biểu mơ hồ, cực đoạn hay tư tưởng sai lệch Học tập, nắm vững lý luận MácLênin tư tưởng Hồ Chí Minh Thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng, thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư Sự giác ngộ lý tưởng cộng sản, lòng trung thành với nghiệp cách mạng Đảng, giai cấp công nhân, suốt đời hy sinh phấn đấu độc lập tự Tổ quốc, chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản phẩm chất hàng đầu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho đảng viên cộng sản Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lực chun mơn, hồn thành tốt nhiệm vụ giao Hòa đồng, hòa nhã có thái độ đắn với đồng nghiệp nhân dân; thực nghiêm túc đạo cấp trên, xếp công việc cách hợp lý để đạt kết với suất chất lượng cao Câu 2: Nội dung đường lối cách mạng giải phóng dân tộc Đảng ta thời kỳ 1930 – 1975? Liên hệ thực tiễn quan điểm Đảng ta (văn kiện Đại hội XII) I Đường lối đấu tranh giành quyền (1930 - 1945) Đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Đảng ta xác định đường lối từ Cương lĩnh trị Đảng 2/1930 xác định: Tại Hội nghị hợp tổ chức cộng sản thành lập đảng Việt Nam - Đảng Cộng sản Việt Nam Cửu Long - Hương Cảng (Trung Quốc) tiến hành thời gian từ ngày 6-1-1930 đến ngày 7-2-1930 (sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng ngày 10-9-1960 nghị "từ trở lấy ngày tháng dương lịch năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng" Những nội dung Cương lĩnh trị Đảng Hội nghị thống thông qua là: 1Khẳng định phương hướng chiến lược cách mạng Việt Nam Đó là: "chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản (Sau gọi cách mạng dân tộc dân chủ cách mạng xã hội chủ nghĩa) Tính chất giai đoạn lý luận cách mạng không ngừng thể Cương lĩnh Đảng: cách mạng tư sản dân quyền thời kỳ dự bị để tiên lên cách mạng xã hội chủ nghĩa Đây đường cứu nước mới, khác với chủ trương, đường cứu nước nhà yêu nước đương thời vào bê tắc thất bại Như vậy, từ đầu Đảng ta tiếp thu vận dụng sáng tạo lý luận MÁCLÊNIN vào hoàn cảnh cụ thể đất nước Đường lối cách mạng Việt Nam phản ánh Cương lĩnh thiện tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghiã xã hội Việc xác định đắn phương hướng, đường cách mạng Việt Nam từ đầu có ý nghĩa quan trọng Đó cờ tập hợp lực lượng cách mạng, sở để giải đứng đắn vấn đề cách mạng việt Nam 2Nhiệm vụ, mục tiêu cách mạng Việt Nam, Cương lĩnh rõ: ''Đánh đố đế quốc chủ nghĩa bọn phong kiến Làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập" Tức nhiệm vụ cách mạng tư sản dân quyền (sau gọi cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân) chống đế quốc giành độc lập cho dân tộc chống phong kiến để giành ruộng đất cho dân cày Trong nhiệm vụ chống đế quốc, giải phóng dân tộc nhiệm vụ đặt lên hàng đầu Xuất phát từ đặc điếm chế độ thuộc địa nửa phong kiến, hai nhiệm vụ cách mạng Việt Nam Sự kết hợp hai nhiệm vụ chống đế quốc chống phong kiến khẳng định tính tồn diện, triệt để đường lối cách mạng Việt Nam Những nhiệm vụ biểu sinh động việc kết hợp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội giải phóng người đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 3Về lực lượng cách mạng Việt Nam, phải đồn kết cơng nhân, nơng dân-đây lực lượng giai cấp cơng nhân lãnh đạo; đồng thời Cương lĩnh nêu rõ: "Đảng phải liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, Thanh niên, Tân Việt, v.v đế kéo họ vào phe vơ sản giai cấp Còn bọn phú nông, trung, tiểu địa chủ tư An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng phải lợi dụng, lâu làm cho họ đứng trung lập'' Đây tư tưởng tập hợp lực lượng cách mạng sở đánh giá thái độ giai cấp phù hợp với đặc điểm xã hội Việt Nam 4Về phương pháp cách mạng Việt Nam, Cương lĩnh khẳng định: phương pháp cách mạng Việt Nam dùng sức mạnh tổng hợp quần chúng nhân dân để đánh đổ đế quốc phong kiến, bạo lực cách mạng Phương pháp bạo lực cách mạng nêu lên với biểu cụ thể: đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp bọn phong kiến, đánh đổ đảng phản cách mạng Đảng Lập hiến, đánh trúc bọn đại địa chủ phong kiến Chính thất bại khuynh hướng cải lương hồ bình Việt Nam năm đầu kỷ XX cho thấy cách mạng muốn giành thắng lợi, khơng có đường khác phải sử dụng bạo lực cách mạng Việc nêu lên phương pháp cách mạng bạo lực nghiệp cách mạng nhân dân ta thể thấm nhuần tiếp thu tư tưởng cách mạng bạo lực chủ nghĩa MÁC-LÊNIN 5Xác định vai trò Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân, phải thu phục lãnh đạo dân chúng Để thực thành công nghiệp cách mạng, Cương lĩnh khẳng định vai trò định Đảng: Đảng đội tiên phong vô sản giai cấp Để lám tròn sứ mệnh lịch sử nhân tố tiên phong đinh thắng lơi cách mạng Việt Nam, Đảng phải: "thu phục cho đại phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp lãnh đạo dân chúng" Khẳng định chất giai cấp Đảng, vai trò lãnh đạo giai cấp cơng nhân chiến lược đại đoàn kết dân tộc sở liên minh công - nông vấn đế then chốt bảo đảm cho Đảng ta trở thành nhân tố lãnh đạo cách mạng Việt Nam Cương lĩnh nêu lên gắn bó, quan hệ máu thịt Đảng với quần chúng Đây điều kiện tạo cho Đảng có nguồn súc mạnh vĩ đại trở thành lãnh tụ trị cho dân tộc Sự lãnh đạo Đảng yếu tố định cho thắng lợi cách mạng Việt Nam 6Phát huy tinh thần tự lực tự cường, đồng thời tranh thủ đoàn kết, ủng hộ dân tộc bị áp giai cấp vô sản giới, giai cấp vô sản Pháp 7Xây dựng Đảng cách mạng vững mạnh, kêu gọi người ủng hộ gia nhập Đảng, phải có tổ chức chặt chẽ Lần cách mạng Việt Nam có cương lĩnh trị phản ánh quy luật khách quan xã hội Việt Nam, đáp ứng nhu cầu cấp bách xã hội Việt Nam, phù hợp với xu thời đại Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Cương lĩnh phù hợp với nguyện vọng thiết tha đại đa số nhân dân ta Vì vậy, Đảng đoàn kết lực lượng cách mạng to lớn chung quanh giai cấp Còn đảng phái giai cấp khác bị phá sản, bị lập Do đó, quyền lãnh đạo Đảng ta - Đảng giai cấp công nhân - không ngừng củng cố tăng cường" Đường lối cách mạng DTDCND thể rõ giai đoạn 1939 – 1945 Đó đường lối giương cao cờ giải phóng dân tộc a Bối cảnh lịch sử Tình hình thế giới Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 – 1933 nước tư chủ nghĩa làm cho mâu thuẫn nội chủ nghĩa tư ngày gay gắt phong trào cách mạng quần chúng dâng cao Chủ nghĩa phát xít xuất thắng số nơi Chúng tiến hành chiến tranh xâm lược, bành trướng nô dịch nước khác Nguy chủ nghĩa phát xít chiến tranh giới đe dọa nghiêm trọng hòa bình an ninh quốc tế Trước tình hình đó, Đại hội lần thứ VII Quốc tế cộng sản họp Matxcơva (tháng 7/1935) Đoàn đại biểu Đảng cộng sản Đông Dương Lê Hồng Phong dẫn đầu tham dự Đại hội Chiến tranh giới lần thứ hai bùng nổ: Ngày 1/9/1939, phát xít Đức công Ba Lan Hai ngày sau Anh, Pháp tuyên chiến với Đức Tháng 6/1940, Đức công Pháp Chính phủ Pháp đầu hàng Đức Ngày 22/6/1941, quân phát xít Đức cơng Liên Xơ Tình hình nước Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 tác động sâu sắc không đến đời sống giai tầng tầng lớp nhân dân lao động mà đến nhà tư sản, địa chủ hạng vừa nhỏ Trong đó, bọn cầm quyền phản động Đơng Dương sức vơ vét, bóc lột, bóp nghẹt quyền tự do, dân chủ thi hành sách khủng bố, đàn áp phong trào đấu tranh nhân dân ta Thực dân Pháp thi hành sách thời chiến trắng trợn Chúng phát xít hóa máy thống trị, thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng nhân dân, tập trung lực lượng đánh vào Đảng cộng sản Đông Dương Ngày 22/9/1940, phát xít Nhật tiến vào Lạng Sơn đổ vào Hải Phòng Ngày 23/9/1940, Hà Nội, Pháp ký hiệp định đầu hàng Nhật Từ đó, nhân dân chịu cảnh cổ tròng áp bức, bóc lột Pháp - Nhật Mâu thuẫn dân tộc ta với đế quốc, phát xít Pháp - Nhật trở nên gay gắt hết b Đường lối giương cao cờ giải phóng dân tộc Hội nghị TW (11/1939) nhận định đánh giá tình hình chiến tranh TG lần II kết thúc tạo thời cho CM Việt Nam: • Xác định nhiệm vụ mục tiêu tập trung vào giải phóng dân tộc, làm cho Đơng Dương hồn tồn độc lập • Thành lập mặt trận thống dân tộc phản đế Đơng Dương • Thay đổi hiệu cách mạng “Chống Thực Dân Đế quốc” • Chuyển hình thức đấu tranh sang hoạt động bí mật • Tìm điều kiện khởi nghĩa Tại hội nghị TW (11/1940) Đảng đạo: • Duy trì phát triển đội du kích • Thành lập khu CM lấy Bắc Sơn Vũ Nhai làm trung tâm Tại hội nghị TW (5/1941) Đảng nhận định tình hình, hồn chỉnh đường lối giải phóng dân tộc: • Đặt vấn đề chống đế quốc, giải phóng dân tộc lên hàng đầu Mục tiêu trước mắt đánh đổ đế quốc tay sai làm cho Đơng Dương hồn tồn độc lập Vấn đề cần kíp “dân tộc giải phóng” • Chủ trương đồn kết rộng rãi lực lượng toàn dân tộc, thành lập mặt trận Việt Minh để tập hợp đông đảo đảng phái, giai cấp, dân tộc, tơn giáo…miễn có lòng u nước, mưu cầu độc lập nhằm đấu tranh giải phóng dân tộc • Chủ trương giải phóng dân tộc khn khổ nước • Đặt cơng tác chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang làm nhiệm vụ trung tâm cách mạng Đơng Dương • Coi trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng, đảm bảo vai trò tiên phong giai cấp cơng nhân • Những chủ trương đắn Đảng thể rõ trưởng thành vượt bậc Đảng tư cách mạng, lãnh đạo trị, độc lập, tự chủ xác định đường lối đặt tảng cho thành công vận động, chuẩn bị khởi nghĩa tổng khởi nghĩa tháng c Cách mạng tháng 8/1945 Đảng ta chuẩn bị mặt lực lượng Về lực lượng trị: • Thành lập mặt trận Việt Minh • Xây dựng đề cương văn hóa với nguyên tắc Dân tộc, khoa học, đại chúng nhằm mục đích định hướng cho nhà hoạt động văn hóa • Xuất lịch sử nước ta 1941 Nguyễn Ái Quốc nhằm định hướng tư tưởng cho CMVN Về lực lượng vũ trang: • Thành lập đội tư vệ, đội cứu quốc, đội VN tun truyền giải phóng qn • Xây dựng địa cách mạng Thời cách mạng: Ngày 9-3-1945, phát-xít Nhật đảo Pháp, kéo theo tình trạng khủng hoảng trị Việt Nam Ngay Ban Thường vụ Trung ương Ðảng họp đưa nhận định khách quan thời khởi nghĩa đến gần: "Những hội tốt giúp cho điều kiện khởi nghĩa mau chín muồi"; Chỉ thị: "Nhật - Pháp bắn hành động chúng ta" Ðảng định phát động cao trào chống Nhật cứu nước Ðến tháng 7-1945, phát-xít Ðức, Ý bại trận chiến trường châu Âu Ở châu Á, phátxít Nhật đường thất bại sụp đổ Dù bị ốm rừng Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thị cho đồng chí: "Lúc thời đến, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy dãy Trường Sơn phải kiên giành cho độc lập" Khi phát-xít Nhật đầu hàng Ðồng minh (13-8-1945), Ðảng ta khẳng định, tình cách mạng xuất hiện, hội giải phóng dân tộc ngàn năm có một: "Giờ định cho vận mệnh dân tộc ta đến Toàn quốc đồng bào đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta" Cả dân tộc theo tiếng gọi Người, tề đứng lên khởi nghĩa, chưa đầy nửa tháng, địa phương nước giành thắng lợi Có thể khẳng định, thành cơng lớn nghệ thuật khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám: Ðảng ta chọn thời "nổ lúc" Ðó lúc 16 nghìn qn Anh chưa vào miền nam 200 nghìn quân Tưởng chưa vào miền bắc để giải giáp quân Nhật (ngày 28/8); lúc quân Nhật bại trận tinh thần, ngồi chờ Ðồng minh đến tước vũ khí; ngụy quyền tay sai bỏ trốn đầu hàng quyền cách mạng Chọn thời khoa học, nghệ thuật, nhờ sức mạnh toàn dân ta nhân lên gấp bội, tiến tới khởi nghĩa giành quyền nước cách nhanh, gọn, khơng đổ máu thành công triệt để Thành công Cách mạng Tháng Tám 1945 chứng tỏ, Ðảng ta, đứng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh có tầm nhìn vượt trước thời gian, xác định thời cơ, chuẩn bị tốt lực lượng, sẵn sàng chủ động, chớp thời lãnh đạo nhân dân ta đứng lên tổng khởi nghĩa giành thắng lợi Ðây vận dụng sáng tạo quy luật vận động phát triển khởi nghĩa cách mạng, khôn khéo nghệ thuật đạo chớp thời cơ, giành thắng lợi Đảng ta lãnh đạo cao trào kháng Nhật cứu nước: • Chuẩn bị thời chớp thời (dự báo xác khả xuất thời việc dự báo quân Nhật đầu hàng đồng minh thời ta đứng lên tổng khởi nghĩa) • Chớp thời lãnh đạo tổng khởi nghĩa thành cơng (chớp thời vòng từ ngày 13 - 28) Cách mạng tháng thành công 15 ngày chuẩn bị chu đáo 15 năm Đảng nhân dân ta: • Thắng lợi cách mạng tháng Tám đập tan xiền xích nơ lệ chủ nghĩa đế quốc gần kỷ, chấm dứt tồn chế độ quân chủ chuyên chế suốt ngàn năm ách thống trị phát xít Nhật • Ra đời nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người tự do, người làm chủ vận mệnh • Đưa dân tộc Việt Nam vào kỷ nguyên độc lập, tự chủ nghĩa xã hội Trong giai đoạn 1945 – 1954 Đường lối kháng chiến chống Thực dân Pháp: a Âm mưu thực dân Pháp Phát động chiến tranh Nam Bộ ngày 23/9/1945, phần tử hiếu chiến giới cầm quyền Pháp bộc lộ rõ âm mưu tái chiếm Đông Dương lần thứ hai Với sức mạnh quân vũ khí vượt trội, TDP hy vọng “đánh nhanh, thắng nhanh” Cho nên tất hoạt động đối ngoại từ phía nhà nước ta cuối bị vơ hiệu hóa dã tâm xâm lược TDP Vì mong + Hồn thành việc xố bỏ giai cấp địa chủ quan hệ sản xuất phong kiến miền Bắc; nâng cao quyền làm chủ cho nông dân nông thơn, giải phóng bước sức sản xuất nơng nghiệp, nông thôn Kế hoạch năm 1955-1957: Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển SX, ổn định ĐSND • Nơng nghiệp: Là hoạt động trọng tâm Chính sách cụ thể: miễn thuế, giảm thuế, tự th mướn nhân cơng, trâu bò, phát triển nghề phụ • Cơng nghiệp, thương nghiệp, thủ cơng nghiệp: Nhà nước bảo hộ cho XN công, tư sản xuất, tự lưu thơng hàng hóa; cơng thương nghiệp tư nhân không làm hại đến quốc kế dân sinh tự phát triển Kết quả: 1957: 150.000 sở sx, 1958: 78 XN quốc doanh, 46.430 CN • GTVT: Mau chóng khơi phục phát triển tuyến đường sắt đường bộ, đường thủy, đường khơng • Các lĩnh vực giáo dục, văn hoá, y tế phát triển nhanh Sau ba năm có triệu người nạn mù chữ Tổng số học sinh phổ thông lên tới triệu Số học sinh trung học chuyên nghiệp 7.783 người Số sinh viên đại học lên tới 3.664 người, gấp lần số sinh viên thời kỳ chiến tranh, gần 2.000 học sinh gửi học nước xã hội chủ nghĩa Bên cạnh thắng lợi to lớn đó, tiến hành cải cách ruộng đất chỉnh Đảng, phạm số sai lầm nghiêm trọng đạo thực Với tinh thần tự phê bình phê bình, với ý thức trách nhiệm cao trước toàn thể nhân dân, Đảng ta mặt nhanh chóng sửa chữa sai lầm, mặt khác có biện pháp củng cố phát huy thắng lợi Cho đến cuối năm 1957, công tác sửa sai đưa lại kết tốt: nông thôn ổn định; nội Đảng đoàn kết, trí; lòng tin quần chúng Đảng khôi phục; sản xuất nông nghiệp đẩy mạnh; khối liên minh công - nông củng cố b Cải tạo xã hội chủ nghĩa, bước đầu phát triển kinh tế văn hoá (1958-1960) HN TW (8.1955): Xây dựng thí điểm HTX Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá II) tháng 11-1958 xác định: Nhiệm vụ chung toàn Đảng, toàn dân ta sức củng cố miền Bắc, đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời kiên đấu tranh chống Mỹ - Diệm nhằm thực thống nước nhà sở độc lập dân chủ Đề kế hoạch năm lấy cải tạo làm trọng tâm Nhiệm vụ trước mắt miền Bắc đẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa thành phần kinh tế cá thể nông dân, thợ thủ công thành phần kinh tế tư tư doanh; đồng thời sức phát triển thành phần kinh tế quốc doanh, làm cho thành phần kinh tế giữ vai trò tảng kinh tế quốc dân Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (4-1959) xác định vấn đề đường lối, sách hợp tác hố nơng nghiệp Hội nghị khẳng định có vào đường hợp tác hoá, làm ăn tập thể khắc phục khó khăn sản xuất, cải thiện đời sống Phương châm tiến hành hợp tác hố là: "tích cực lãnh đạo, vững bước tiến lên; quy hoạch mặt, sát với vùng; làm tốt, vững gọn" Hình thức, bước đi, tốc độ trình cải tạo xã hội chủ nghĩa phải phù hợp, từ thấp lên cao, tập dượt cho nông dân thợ thủ công quen dần với cung cách làm ăn tập thể, từ tổ đổi công, hợp tác xã bậc thấp, tiến lên hợp tác xã bậc cao Quy mô phải từ nhỏ lên lớn Việc đẩy mạnh cải tạo quan hệ sản xuất cũ xây dựng quan hệ sản xuất phải tuân thủ nguyên tắc "tự nguyện, có lợi quản lý dân chủ" Thơng qua định hợp tác hóa nơng nghiệp cải tạo công thương nghiệp tư tư doanh Thực chủ trương Đảng, phong trào hợp tác hoá đẩy mạnh từ cuối năm 1958 nhanh chóng trở thành cao trào Mùa thu năm 1958, tiến hành thí điểm 134 hợp tác xã, đến cuối năm 1960 miền Bắc hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa nông nghiệp, có 41.401 hợp tác xã (chủ yếu hợp tác xã bậc thấp) với 85% số hộ nông dân tham gia, chiếm 76% ruộng đất nông dân Phong trào hợp tác hố nhanh chóng hồn thành nhiều nhân tố: tâm Đảng quyền cấp; khí cách mạng khát vọng nơng dân muốn sớm khỏi sống đói nghèo niềm tin tuyệt đối vào đường cách mạng xã hội chủ nghĩa Phong trào hợp tác hố nơng nghiệp thời gian có tác dụng tích cực việc đẩy mạnh sản xuất, đưa mức tăng trưởng bình qn sản xuất nơng nghiệp đạt 5,6%, đưa tổng sản lượng lương thực lên mức cao vào năm 1959 5,15 triệu tấn; đời sống vật chất văn hoá nhân dân miền Bắc cải thiện bước Bên cạnh thành cơng bật đó, q trình tiến hành hợp tác hố nơng nghiệp bộc lộ số thiếu sót Nhiều địa phương chạy theo thành tích, gò ép, áp đặt theo kiểu hành mệnh lệnh, cưỡng tập thể hoá tư liệu sản xuất, vi phạm nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, có lợi, vi phạm nguyên tắc Đảng hợp tác hoá Các hợp tác xã thiết lập gặp nhiều khó khăn, lúng túng tổ chức lao động, sản xuất, quản lý phân phối Tham ô, lãng phí dần xuất Ngun nhân tình trạng bệnh chủ quan, nóng vội q trình hợp tác hố; đồng hợp tác hố với tập thể hoá; chưa chuẩn bị điều kiện cần thiết cho hợp tác xã tồn phát triển Đặc biệt sở vật chất - kỹ thuật nghèo nàn, lạc hậu, sản xuất hàng hố yếu kém; cán quản lý vừa yếu lại vừa thiếu, chưa đào tạo; quần chúng chưa chuẩn bị tốt tư tưởng, v.v Cùng với nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa, Nhà nước tăng cường đầu tư xây dựng bước sở vật chất - kỹ thuật chủ nghĩa xã hội Từ năm 1958 đến năm 1960, xây dựng 130 cơng trình cơng nghiệp hạn ngạch như: khu gang thép Thái Nguyên, nhà máy Súppe phốt phát Lâm Thao với tổng số vốn 3.481 triệu đồng đưa 86 nhà máy, xí nghiệp vào sản xuất Nếu năm 1957, miền Bắc có 97 xí nghiệp đến năm 1960 có 172 xí nghiệp trung ương quản lý 500 xí nghiệp địa phương quản lý Công nghiệp quốc doanh tăng từ 10,8% năm 1955 lên 52,4% năm 1960 tổng sản lượng công nghiệp Những thành kinh tế tạo thêm điều kiện cho nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế phát triển Hệ thống giáo dục phổ thông phát triển mạnh, số học sinh năm 1960 tăng 80 lần so với năm 1957 Cơ sở y tế năm 1960 tăng 11 lần so với năm 1955 Đời sống văn hố, trình độ hiểu biết tầng lớp nhân dân nâng lên rõ rệt c Đại hội lần thứ III (9.1960) kế hoạch năm lần thứ (1961-1965) Mục tiêu: • Đưa MB tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững lên CNXH • Xây dựng sống ấm no, tự do, hạnh phúc MB • Củng cố MB thành sở vững mạnh cho đấu tranh thống nước nhà • Góp phần tăng cường phe XHCN bảo vệ hòa bình Đơng Nam Á Biện pháp: • • Chính trị: Sử dụng quyền DCND làm nhiệm vụ lịch sử chun vơ sản Kinh tế: Thực cải tạo XHCN thành phần KT; Thực CNH XHCN cách phát triển CN nặng cách hợp lý đồng thời sức phát triển NN CN nhẹ • Văn hóa – Khoa học: Đẩy mạnh cách mạng văn hóa, tư tưởng khoa học d Kế hoạch năm (1961-1965): có nhiệm vụ • Xây dựng CNXH làm trọng tâm • Thực bước CNH XHCN • Xây dựng bước đầu sở vật chất cho CNXH • Hồn thành cải tạo XHCN • Quá trình thực hiện: Các phong trào thi đua phát động: xây, chống (cải tiến quản lý HTX, kỹ thuật NN, nâng cao ý thức trách nhiệm; chống tham ơ, lãng phí, quan liêu) => Bắt đầu bộc lộ số hạn chế phát triển KT e Chuyển hướng phát triển kinh tế , tiế p tục xây dựng CNXH điều kiện nước có chiế n tranh (1965 – 1975): HN TW 11 (3.1965): Kịp thời chuyển hướng tư tưởng, tổ chức xây dựng kinh tế, tăng cường lực lượng quốc phòng để có đủ sức mạnh bảo vệ miền bắc, sẵn sàng chi viện cho miền nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng sở VC – KT cho CNXH HN TW 12 (12.1965): Xây dựng miền bắc vững mạnh kinh tế, quốc phòng, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh SXNN, công nghiệp thủ công nghiệp HN TW 19 (1.1971): Nắm vững chun vơ sản, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ tập thể NDLĐ, tiến hành CM QHSX, KHKT (then chốt), tư tưởng VH; ưu tiên phát triển CN nặng cách hợp lý sở phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ, xây dựng kinh tế TW đồng thời phát triển kinh tế địa phương, kết hợp kinh tế quốc phòng HN TW 22 (cuối 1973): Phải đưa kinh tế miền bắc từ SX nhỏ lên SX lớn XHCN, nắm vững nhiệm vụ trọng tâm suốt TKQĐ cơng nghiệp hóa XHCN Thành tựu: 21 năm XD XHCN Bảo vệ vững độc lập dân tộc công xây dựng CNXH mBắc Xóa bỏ chế độ người bóc lột người, đào tạo cán khoa học KT, công nhân tăng gấp nhiều lần Xác lập quan hệ sản xuất XHCN với hình thức sở hữu: quốc doanh tập thể làm cho kinh tế XHCN chiếm ưu tuyệt đối kinh tế quốc dân Xây dựng sở vật chất, kỹ thuật CNXH: nhiều khu công nghiệp cơng trình lớn hình thành, cơng tác đào tạo đội ngũ cán khoa học kỹ thuật tăng gấp nhiều lần so với giải phóng Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp lưu thông phân phối giữ vững Giáo dục, y tế, văn hóa nghệ thuật, TDTT phát triển Mạng lưới y tế mở rộng từ trung ương đến sở, từ đồng đến miền núi, văn hóa nghệ thuật phát triển nhiều mặt góp phần xây dựng người mới, tiến hành cách mạng tư tưởng văn hóa; Trong điều kiện chiến tranh ác liệt đời sống vật chất tinh thần nhân dân ổn định có nhiều mặt cải thiện Tạo dựng XH lành mạnh, có trật tự, kỷ cương, bình đẳng quan hệ tốt đep người với người, an ninh trị trật tự an tồn xã hội giữ vững Làm tròn nghĩa vụ Lào Campuchia Miền Bắc hồn thành vai trò địa cách mạng nước, hậu phương vững cho chiến trường miền Nam Thực tâm Bộ Chính trị giải phóng Miền Nam năm 1975, với hiệu: “Tất cho tiền tuyến”, “Tất để chiến thắng”; với phương châm: “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, thắng”, thông qua tuyến đường HCM, Miền Bắc tập trung nỗ lực cao để chi viện cho Miền Nam khối lượng vật chất khổng lồ, gồm: 154.271 vật chất sinh hoạt, 93.540 xăng dầu, 103.455 vũ khí, đưa quân đoàn chủ lực gần 20 lữ đoàn, trung đoàn xe tăng, pháo binh, pháo cao xạ vào Miền Nam Hậu phương lớn miền Bắc động viên nguồn nhân lực triệu người phục vụ chiến tranh (chiếm 12% số dân miền Bắc), gia nhập quân đội 1,5 triệu người Ở miền Bắc có tới 70% số hộ gia đình có người thân chiến đấu chiến trường; đồng ruộng, phụ nữ chiếm 63% số lao động trực tiếp, để nam giới đánh giặc, cứu nước Ngoài nhân lực, hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho miền Nam 700.000 vật chất, có 180.000 vũ khí, trang bị kỹ thuật Khơng có miền bắc XHCN, khơng thể trì đường HCM B Giai đoạn 1975 – 1985: CM XHCN nước Tình hình CM nước sau 1975 * Thuận lợi Đất nước hòa bình độc lập thống nhất, độ lên CNXH từ kinh tế phổ biến SX nhỏ bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN Có kinh nghiệm bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội tiếp thu gần nguyên vẹn sở kinh tế Miền Nam Tiếp tục nhận ủng hộ giúp đỡ nước XHCN (đặc biệt Liên Xô Trung Quốc) tương trợ nước Hội đồng tương trợ kinh tế * Khó khăn Hậu nặng nề nhiều mặt chiến tranh; tình hình trị xã hội phức tạp tàn dư chủ nghĩa thực dân gây ra, thiếu việc làm; kinh tế: sản xuất nhỏ, lạc hậu, yếu Những khó khăn nước XHCN mơ hình, bước bộc lộ khuyết tật, yếu kém, trì trệ, đòi hỏi phải cải cách – cải tổ Mỹ lực thù địch, phản động tăng cường chống phá cách mạng VN, đấu tranh CM phản CM TG nhiều gay go phức tạp Xung đột biên giới dẫn đến chiến tranh biên giới Tây- Nam phía bắc Đường lối CM XHCN Chủ yếu đường lối Đại hội Đảng lần IV, lần V a Đại hội IV (12/1976 ) Kế hoạch năm 1976 - 1980 * Đường lối chung CM XHCN Điều kiện định CMXHCN • Cơng cụ: Nắm vững chun vơ sản • Động lực: Phát huy quyền làm chủ tập thể nhân dân lao động Con đường hình thành CNXH: Tiến hành đồng thời ba cách mạng quan hệ sản xuất, khoa học - kỹ thuật, tư tưởng văn hố; đẩy mạnh cơng nghiệp hố xã hội chủ nghĩa nhiệm vụ trung tâm thời kỳ q độ lên CNXH CMang QHSX: • Xóa bỏ thành phần KTTBCN chế độ người bóc lột người… xác lập chế độ công hữu TLSX sở hữu tồn dân tập thể • Xây dựng quyền làm chủ tập thể nhân dân lao động tổ chức quản lý kinh tế xây dựng hệ thống quản lý kế hoạch hóa có hiệu lực nhằm sử dụng có hiệu TLSX, TNTN… • Xây dựng quyền làm chủ tập thể nhân dân lao động phân phối sản phẩm thực phân phối theo lao động CM KHKT: Giữ vị trí then chốt CM VHTT: Xây dựng văn hóa mới, người Mục tiêu CNXH • Xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, • Xây dựng sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, • Xây dựng văn hố mới, • Xây dựng người xã hội chủ nghĩa; • Xố bỏ chế độ người bóc lột người, xố bỏ nghèo nàn lạc hậu Vấn đề bảo vệ CNXH: Xây dựng CNXH phải gắn liền với bảo vệ CNXH, “phải không ngừng đề cao cảnh giác, thường xuyên củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh trị trật tự xã hội” Mục đích cuối CMXHCN: Xây dựng thành cơng tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập, thống XHCN, góp phần tích cực vào đấu tranh nhân dân giới hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ CNXH ĐH IV nhiều hạn chế chưa tổng kết kinh nghiệm 21 năm xd CNXH miền bắc, chưa coi nhiệm vụ trọng tâm khắc phục hậu chiến tranh nên bỏ qua thời kỳ khôi phục kinh tế, đề tiêu cao, vượt khả thực tế, chưa nêu giải pháp có hiệu quả, b Đại hội V (3/1982): Tổng kế t, đánh giá thực tiễn, bổ sung đường lối CM XHCN, phản ánh tư đổi Đảng Nội dung chủ yế u: Coi ổn định tình hình kinh tế - xã hội nhiệm vụ thiết Phát triển xếp lại sản xuất, tiếp tục thực việc phân công phân bố lại lao động xã hội, coi nông nghiệp mặt trận hàng đầu, đẩy mạnh SX hàng tiêu dùng, trang bị thêm thiết bị kỹ thuật cho ngành kinh tế Bố trí lại xây dựng cho phù hợp với khả theo hướng tạo thêm điều kiện để phát huy sở vật chất kỹ thuật có nhằm vào mục tiêu cấp bách kinh tế xã hội: điều chỉnh lại quy mô, tốc độ thực công nghiệp hóa, phát triển cơng nghiệp nặng hợp lý, khơng đầu tư dàn trải Cải tiến công tác phân phối lưu thông, thiết lập bước trật tự mặt trận Đổi bước hệ thống quản lý kinh tế: Xóa bỏ cách quản lý cũ, chuyển sang cách quản lý c Đảng ta bước khảo nghiệm thực tiễn, tìm tòi, khảo nghiệm đường đổi mới, khắc phục khủng hoảng Đảng ta có bước đột phá tư duy, cụ thể: * Hội nghị TW6 (8.1979): Bước đột phá quan điểm Đảng đổi (làm cho sản xuất bung ra) Hội nghị thống tăng cường lãnh đạo Đảng, vai trò quản lý Nhà nước phát huy quyền làm chủ tập thể công nhân nhân dân lao động Đặc biệt coi trọng lãnh đạo sách cải tiến quản lý Chống quan liêu, bảo thủ, mạnh dạn đổi để có tác động thực đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước Nghị Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá IV nghị “bung ra” Đảng ta phát triển kinh tế Nghị tạo động lực cho kinh tế - xã hội chuyển động, góp phần vào q trình tìm tòi đường xây dựng chủ nghĩa xã hội đất nước Việt Nam Đây Nghị đánh dấu nghiệp đổi bắt đầu * Hội nghị TW khóa V (6.1985) Bàn giá, lương, tiền - Bước đột phá thứ hai Quyết định dứt khốt xóa bỏ chế quan liêu bao cấp chuyển sang hạch toán kinh tế kinh doanh XHCN, lấy giá – lương –tiền làm khâu độ phá Về giá: Thay đổi cách làm, tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm, tiến tới thực chế giá Thay đổi tiền lương, làm cho người lao động có đủ calo để tái sản xuất lao động Xóa bỏ tem phiếu, trả lương tiền Các tổ chức kinh tế phải chịu trách nhiệm lỗ lãi Thay đổi đơn vị tiền tệ để chống lạm phát * Kế t luận Bộ trị (9/1986): KL số vấn đề cấu kinh tế , đầu tư quản lý Bước đột phá thứ 3: Về cấu kinh tế, thay đổi cấu kinh tế nước ta, thực sách kinh tế nhiều thành phần, cho phép sở hữu thành phần kinh tế Đổi chế quản lý, xóa bỏ chế tập trung quan liêu bao cấp, thực chế hạch toán kinh tế, kinh doanh xã hội chủ nghĩa, vận dụng quy luật kinh tế, sử dụng quan hệ hàng hóa – tiền tệ, thị trường chế kế hoạch hóa Đổi cấu sản xuất đặc biệt coi trọng nông nghiệp, đưa sản xuất nông nghiệp lên hàng đầu bước đột phá tư để hình thành đường lối đổi d Các Nghị quyế t Nghị số 26 (6.1980) Bộ Chính trị cải tiến cơng tác phân phối lưu thơng, cụ thể hóa tinh thần tạo điều kiện cho sản xuất “bung ra” Hội nghị TW6 (8.1979) Thông báo số 22 (10.1980) Ban bí thư: • Điều chỉnh quy mơ hợp tác xã đội sản xuất cho phù hợp với sở vật chất trình độ quản lý cán • Cho phép địa phương khoán thử lúa, song phải kiên kịp thời sửa chữa tình trạng “khốn trắng”, tiếp tục nghiên cứu vận dụng hình thức khốn sản phẩm cho người lao động vụ đông, màu, công nghiệp lúa Chỉ thị 100-CT/TW Ban bí thư (01.1981): Về cải tiến khốn sản phẩm nơng nghiệp đến nhóm lao động người lao động hợp tác xã nông nghiệp, cải tiến mạnh mẽ hình thức khốn đội sản xuất xã viên, mở rộng “khoán sản phẩm”, chấm dứt tượng “cấp ngăn cấm, cấp làm chui” Chỉ thị 100 bước đầu thay đổi khoán việc khoán sản phẩm Khoán sản phẩm thực trở thành cách mạng đạo quản lý nông nghiệp Đảng Quyết định 25/CP (01.1981) Chính phủ số chủ trương biện pháp nhằm tiếp tục phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh quyền tự chủ tài xí nghiệp quốc doanh Quyết định 26/CP Chính phủ mở rộng hình thức trả lương khốn, lương sản phẩm vận dụng hình thức tiền thưởng đơn vị sản xuất kinh doanh nhà nước Chỉ thị 100 Ban Bí thư Quyết định 25/CP 26/CP Hội đồng Chính phủ thử nghiệm, tìm kiếm bước đầu đạt thành cơng đường đổi tư kinh tế Đảng theo tinh thần Hội nghị Trung ương lần thứ sáu Đây đổi phần dẫn đến đổi toàn sau Chỉ thị số 67-CT/TW9 (T6.1985) cải tiến quản lý kinh tế, hoàn thiện chế khoán sản phẩm cuối nhằm uốn nắn kịp thời sai lệch cơng tác khốn Hội nghị TW9 (12.1985), Hội nghị TW10 (5.1986) khóa V: kiểm điểm sai lầm việc đổi tiền, ách tắc việc điều chỉnh giá – lương – tiền, đề giải pháp để khắc phục tác động tiêu cực tổng điều chỉnh giá – lương – tiền, tiếp tục khẳng định giải pháp sách đổi Thành tựu Thống nhất, củng cố hệ thống quyền Bảo vệ vững độc lập, chủ quyền biên giới Tây Nam biên giới phía Bắc Giữ vững an ninh trị, trật tự xã hội Xây dựng sở vật chất – kỹ thuật ban đầu quan trọng: XD thủy điện, dầu khí, hệ thống hạ tầng sở … tạo tiền đề cho công đổi mới: Bước đầu điều chỉnh, thay đổi chế quản lý Đảng, nhà nước ta có tư duy, lối suy nghĩ mới, sáng tạo sẵn sàng thay đổi…; Đảng gần gũi với nhân dân, từ thực tiễn đề sách xây dựng đất nước C Giai đoạn 1986 – Đặc điểm CM nước trước 1986 *Thuận lợi: Đảng bước tìm tòi đổi u cầu sống cách mạng VN phải đổi Xu thời cuộc, thời đại * Khó khăn: Khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng, niềm tin người dân bị giảm sút Xu cải cách, cải tổ nước XHCN Diễn biến hòa bình CNĐQ Đường lối CM XHCN: Chủ yếu đường lối kỳ Đại hội Đảng a Hình thành đường lối đổi mới: ĐH VI (12/1986) ĐH VI có ý nghĩa lịch sử trọng đại, đánh dấu bước ngoặc nghiệp độ lên CNXH mở thời kỳ phát triển cho cách mạng VN Tinh thần ĐH “Nhìn thẳng vào thật, đánh giá thật, nói rõ thật” * phương hướng sách kinh tế xã hội: • Đổi cấu kinh tế, thực sách kinh tế nhiều thành phần: Nhận thức vận dụng quy luật QHSX phải phù hợp với tính chất trình độ LLSX, bố trí cấu sản xuất, điều chỉnh lại cấu đầu tư, tập trung thực chương trình kinh tế lớn (về lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng hàng xuất khẩu) • Đổi chế quản lý: xố bỏ chế tập trung, quan liêu, hành chính, bao cấp, chuyển sang hạch toán kinh doanh XHCN đổi mới, kết hợp kế hoạch hóa với thị trường, bước đưa kinh tế vận hành theo chế thị trường có quản lý nhà nước Phương hướng đổi chế quản lý xd chế phù hợp với quy luật khách quan trình độ phát triển kinh tế với đặc trưng quan trọng tính kế hoạch sử dụng quan hệ hàng hố tiền tệ • Đổi tăng cường vai trò quản lý, điều hành nhà nước: tăng cường máy nhà nước từ TW đến địa phương có phân biệt rành mạch nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm tùy cấp nguyên tắc tập trung dân chủ • Mở rộng nâng cao hiệu kinh tế đối ngoại: khuyến khích nước ngồi đầu tư vào nước ta nhiều hình thức, ngành sở đòi hỏi kỹ thuật cao, làm hàng xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho người nước việt kiều nước đầu tư, hợp tác kinh doanh • Đổi tư lý luận phong cách lãnh đạo Đảng: nâng cao nhận thức lý luân, vận dụng quy luât khách quan khắc phục bệnh chủ qua, ý chí, trì trệ * Cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối đổi thành chủ trương, sách, pháp luật, biện pháp cụ thể, đưa Nghị vào sống • Quyết định 217 HĐBT (11.1987) tự chủ sản xuất kinh doanh đơn vị quốc doanh • Quốc hội (khóa VIII) (12.1987) thơng qua Luật đầu tư nước ngồi • BCT NQ 10 (4.1988) khốn 10 đổi quản lý KT nơng nghiệp, giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho nông dân xác định vai trò kinh tế hộ nơng dân • Hội nghị TW (khóa VI) (3.1989) đưa 12 chủ trương, sách lớn cụ thể hóa nghị đại hội VI ***Ý nghĩa: Đại hội hoạch định đường lối đổi toàn diện, sâu sắc triệt để Đó kết tinh trí tuệ toàn Đảng toàn dân thể tinh thần trách nhiệm cao Đảng trước đất nước dân tộc Đường lối đổi Đại hội đề thể phát triển tư lý luận, khả tổng kết tổ chức thực tiễn Đảng, mở thời kỳ nghiệp CM nước ta đường lên CNXH b Bổ sung, phát triển đường lối đổi mới: ĐH VII ĐẾN XI ĐH VII (6/1991) bước phát triển đặc biệt quan trọng trình đổi mới, định hướng đắn, vạch đường lối để đưa đất nước khỏi khó khăn, xây dựng thành cơng CNXH bảo vệ vững Tổ Quốc ĐH xác định độ trình lâu dài, trải qua nhiều chặng đường Đưa tư tưởng Hồ Chí Minh với CN Mac – Lênin kim nam hành động đảng Thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH gồm phần chủ yếu: • Nhận định tình hình quốc tế • học kinh nghiệm Mơ hình XHXHCN: đặc trưng • Là XH nhân dân lao động làm chủ • Có KT phát triển cao dựa LLSX đại chế độ cơng hữu tư liệu SX chủ yếu • Có VH tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, người giải phóng khỏi áp bất cơng • Làm theo lực hưởng theo lao động, có sống ấm no, tự hạnh phúc • Các dân tộc nước bình đẳng, đồn kết giúp tiến • Có mối quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân nước TG phương hướng đường lên chủ nghĩa xã hội • XD NN XHCN dân dân dân • Phát triển LLSX cơng nghiệp hóa đất nước theo hướng đại Phát triển nơng nghiệp tồn diện • Thiết lập quan hệ SX từ thấp đến cao, đa dạng hình thức sở hữu phù hợp với phát triển LLSX • Tiến hành CM XHCN lĩnh vực tư tưởng VH • 5.Thực sách đại đồn kết dân tộc • XD CNXH bảo vệ TQ nhiệm vụ chiến lược CMVN • XD Đảng vững mạnh Chiến lược ổn định, phát triển KT-XH đến năm 2000 Về đối ngoại: Đảng chủ trương làm bạn với tất nước giới… * ĐH VIII (6/1996) đánh dấu bước ngoặc chuyển đất nước ta sang thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH, xây dựng đất nước độc lập, dân chủ, giàu mạnh, XH công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng XHCN • Đánh giá 10 năm đổi mới, khẳng định nước ta khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội • Đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước: Xác định khoa học cơng nghệ động lực CNH – HĐH • Xác định rõ đường lên CNXH nước ta • Đề chiến lược phát triển KT - XH đến năm 2020: phấn đấu đưa nước ta thành nước cơng nghiệp • Đề kế hoạch năm 1996 – 2000 xem đổi kinh tế nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng nhiệm vụ then chốt làm rõ định hướng xã hội chủ nghĩa việc xây dựng kinh tế hàng hoá nhiều thành phần; tiếp tục khẳng định xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân; tiếp tục coi phát triển giáo dục - đào tạo khoa học - công nghệ quốc sách hàng đầu * ĐH IX (4/2001): • Tổng kết, đánh giá 15 năm đổi mới: làm rõ vấn đề lý luận-thực tiễn, XD KT thị trường • Khẳng định thắng lợi Đảng 70 năm • Đẩy mạnh vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng • - Bổ sung mục tiêu xây dựng CNXH: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” • Làm rõ đường lên chủ nghĩa xã hội nước ta với ba nội dung có tính chất đột phá:  Đánh giá sâu sắc, đầy đủ, tồn diện vị trí, vai trò tư tưởng HCM: tư tưởng HCM soi đường cho đấu tranh nhân dân ta giành thắng lợi, tài sản tinh thần to lớn Đảng dân tộc ta;  Khẳng định kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mơ hình kinh tế tổng quát nước ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội;  Coi việc “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc nhân tố để xây dựng chủ nghĩa xã hội”, theo đó, “động lực chủ yếu để phát triển đất nước đại đoàn kết toàn dân sở liên minh công nhân với nông dân trí thức Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hồ lợi ích cá nhân, tập thể xã hội, phát huy tiềm nguồn lực thành phần kinh tế tồn xã hội” • Điều chỉnh chiến lược đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp * ĐH X (4/2006): Chủ đề “Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh tồn diện cơng đổi mới, sớm đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển” • Xây dựng Đảng then chốt • Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, đồn thể quần chúng • Xây dựng nhà nước pháp quyền xhcn • Đẩy mạnh đổi tồn diện • Tổng kết 20 năm đổi mới: Thành tựu, học kinh nghiệm * ĐH XI (1-2011): quan điểm “Có kinh tế phát triển cao dựa LLSX đại với QHSX tiến phù hợp” • Xác định Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 - 2020)  Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng cải cách hành  Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi giáo dục quốc dân, gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ  Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với số cơng trình đại, tập trung vào hệ thống giao thơng hạ tầng thị lớn • Bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991: Cương lĩnh ĐH XI thành công đổi trước hết đổi nhận thức lý luận CNXH sở vận dụng sáng tạo CN Mac-LêNin TT HCM phù hợp với thực tiễn VN điều kiện nay, thành kết hợp hòa “cái phổ biến “ “cái đặc thù” chung riêng để tạo nên mô hinh CNXH VN Thành tựu Hơn 25 năm qua, với nỗ lực phấn đấu toàn Đảng, toàn dân, tồn qn, cơng đổi nước ta đạt thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử * Kinh tế: Đất nước ta khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, có thay đổi tồn diện • Kinh tế tăng trưởng nhanh tương đối ổn định • Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa, gắn sản xuất với thị trường • Thực có kết chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, phát huy ngày tốt tiềm thành phần kinh tế • Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hình thành, kinh tế vĩ mô ổn định Thực tiến công xã hội, đời sống đại phận dân cư cải thiện rõ rệt Chính trị - xã hội: ổn định • Hệ thống trị khối đại đồn kết tồn dân tộc củng cố tăng cường • Quốc phòng an ninh giữ vững Với mục tiêu phát huy quyền làm chủ thực nhân dân, xây dựng phát huy đại đồn kết tồn dân, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại Nhờ định hướng đắn mà yêu cầu cấp thiết nhân dân ta sản xuất đời sống giải quyết, đem lại tin tưởng nhân dân nghiệp đổi * Trong lĩnh vực đối ngoại, Việt Nam thực sách mở rộng quan hệ đối ngoại chủ động hội nhập, kiên trì phấn đấu đẩy lùi làm thất bại sách bao vây cấm vận, cô lập Việt Nam lực thù địch Vị nước ta trường quốc tế không ngừng nâng cao Câu 4: Từ thực tiễn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, chứng minh lãnh đạo Đảng nhân tố định thắng lợi cách mạng Việt Nam? A Sự lãnh đạo đắn Đảng nhân tố định thắng lợi cách mạng Việt Nam Sự lãnh đạo đắn Đảng nhân tố định thắng lợi cách mạng Việt Nam (từ cách mạng DTDCND đến cách mạng XHCN) Sự lãnh đạo đắn Đảng thể cụ thể qua đường lối cụ thể: Đường lối cách mạng DTDCND a Đường lối giương cao cờ giải phóng dân tộc *, Đường lối CMDTDCND Đảng ta xác định từ Cương lĩnh trị năm 1930, Làm “Tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản” Nhiệm vụ chống đế quốc giành độc lập cho dân tộc mục tiêu số toàn Đảng, toàn dân ta *, Đường lối cách mạng DTDCND lại lần thể rõ giai đoạn 1939 – 1945 Đó đường lối giương cao cờ giải phóng dân tộc Với diễn biến mau lẹ tình hình giới nước, để đáp ứng nhiệm vụ cần kíp vấn đề giải phóng dân tộc Đảng ta họp hội nghị TW 6, 7, để chuyển hướng đạo chiến lược Hội nghị TW Hóc Mơn chuyển hướng đạo chiến lược giành quyền Hội nghị TW ( 11/1940) hội nghị TW (5/1941) hội nghị hồn thiện đường lối giải phóng dân tộc + Đặt vấn đề chống đế quốc , giải phóng dân tộc lên hàng đầu Mục tiêu trước mắt đánh đổ đế quốc tay sai làm cho Đơng Dương hồn tồn độc lập Vấn đề cần kíp “dân tộc giải phóng” + Chủ trương đồn kết rộng rãi lực lượng toàn dân tộc, thành lập mặt trận Việt Minh để tập hợp đông đảo đảng phái, giai cấp, dân tộc, tơn giáo…miễn có lòng u nước, mưu cầu độc lập nhằm đấu tranh giải phóng dân tộc… Những chủ trương đắn Đảng thể rõ trưởng thành vượt bậc Đảng tư cách mạng, lãnh đạo trị, độc lập, tự chủ xác định đường lối đặt tảng cho thành công vận động, chuẩn bị khởi nghĩa tổng khởi nghĩa tháng b Đường lối kháng chiến chống Pháp xâm lược *, Đường lối kháng chiến chống Pháp thực thông qua văn kiện: + Chỉ thị kháng chiến kiến quốc 25/11/1945 + Chỉ thị "Toàn dân kháng chiến" trung ương Đảng (12-12-1946) + Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến Hồ Chí Minh (19-12-1946) + Tác phẩm "Kháng chiến định thắng lợi" đồng chí Trường Chinh (9-1947) + Sau bổ sung, hồn thiện đường lối đại hội II (2/1951) *, Nội dung Đường lối xác định: Mục đích kháng chiến: Đánh phản động thực dân Pháp xâm lược; giành thống độc lập - Phương châm tiến hành kháng chiến: tiến hành chiến tranh nhân dân, thực kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mạnh Q trình Đảng ta bổ sung, phát triển, hồn chỉnh đường lối cụ thể hóa Đại hội toàn quốc lần thứ II (2/1951) với nội dung thực cách mạng với tính chất dân chủ nhân dân tính chất thuộc địa Để đẩy mạnh kháng chiến Đại hội đề 12 sách để động viên, tập hợp sức mạnh toàn dân tộc tâm giành thắng lợi Đại hội II đánh dấu bước trưởng thành lớn tư lý luận Đảng cách mạng, thổi vào kháng chiến nguồn sinh lực Với đường lối kháng chiến chống Pháp Đảng ta đưa toàn diện, cụ thể tát mặt từ trị, kinh tế ngoại giao Đường lối trở thành cờ dẫn dắt động lực trị tinh thần đưa nhân dân ta tiến lên chiến đấu chiến thắng thực dân Pháp xâm lược c Đường lối chống Mỹ cứu nước Đường lối CMDTDCND MN trải qua 21 năm thực qua nhiều hội nghị TW đại hội lần thứ III Đảng Tuy nhiên, đường lối thể rõ hội nghị TW lần thứ 15 (1/1959) đại hội lần thứ III (9/1960): ***, Hội nghị lần thứ 15 (1/1959) đưa nghị xác định nhiệm vụ trước mắt: đoàn kết toàn dân, kiên đấu tranh chống Mỹ xâm lược, đấu tranh lật đổ chế độ độc tài Ngơ Đình Diệm, thực độc lập dân tộc, thống nước nhà ***, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (9/1960) :Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền Nam giữ vai trò định trực tiếp nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị đế quốc Mỹ bè lũ tay sai, thực hồ bình thống nước nhà, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nước Qua nhiều Hội nghị, đại hội Đảng ta đưa đường lối cho CMMN giai đoạn có bước khác nhau, thể tâm giành độc lập dân tộc, rõ đường để đưa nhân dân ta giành thắng lợi, Nam Bắc thống nhà Đường lối xây dựng CNXH Đường lối xây dựng CNXH Đảng ta thể rõ đại hội III Đại hội IV: Tại Đại hội III (9/1960), nước ta bị chia cắt, với đường lối đắn, linh hoạt , Đảng ta định tiến hành CMXHCN miền Bắc Cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc có nhiệm vụ xây dựng tiềm lực bảo vệ địa nước, hậu thuẫn cho cách mạng miền Nam, chuẩn bị cho nước lên chủ nghĩa xã hội sau, Miền Bắc giữ vai trò định phát triển toàn cách mạng Việt Nam nghiệp thống nước Với đường lối đắn, táo bạo, chưa có tiền lệ lịch sử nước giới (xây dựng CNXH miền nam chống Mỹ - đất nước với chế độ trị khác nhau) Đảng ta xây dựng miền Bắc trở thành hậu phương vững cung cấp sức người, sức cho miền Nam chiến đấu, thực Nam, Bắc thống nhà Tại Đại hội lần thứ IV (12/1976), đất nước hoàn toàn thống nhất, Đảng ta xác định: “nắm vững chun vơ sản, tiến hành đồng thời ba cách mạng (QHSX, KHKT, tư tưởng văn hóa”; đẩy mạnh cơng nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, xây dựng chế độ làm chủ tập thể XHCN, xây dựng sản xuất lớn XHCN, xây dựng văn hóa mới, người mới; xóa bỏ chế độ người bóc lột người…vì hòa bình, độc lập, dân chủ CNXH” Sau đất nước thống nhất, Đảng ta đôi lúc mắc sai lầm tư nóng vội, muốn nhanh chóng đưa đất nước lên CNXH Tuy nhiên, với lĩnh dám nhìn thẳng vào thật, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm Đảng ta cố gắng tìm tòi, khảo nghiệm để tìm đường đổi phù hợp đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng Đường lối thực công đổi đất nước Đường lối đổi Đảng ta hình thành từ đại hội VI (12/1986) với tinh thần ĐH “Nhìn thẳng vào thật, đánh giá thật, nói rõ thật” + Với tư xóa bỏ chế tập trung quan liêu bao cấp, sang hạch toán kinh doanh + Phát triển kinh tế nhiều thành phần, trọng tâm vào hàng lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng hàng xuất ĐH VI thể tâm đổi mới, đồn kết để tiến lên ĐH có ý nghĩa lịch sử trọng đại, đánh dấu bước ngoặc nghiệp độ lên CNXH mở thời kỳ phát triển cho cách mạng VN Đường lối đổi Đảng ta bổ sung phát triển kỳ đại hội từ đại hội VII – đại hội XI Trong đại hội có bổ sung, làm rõ bước đi, đường, biện pháp xây dựng CNXH cho phù hợp với tình hình đất nước bối cảnh thời đại Đặc biệt với cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ đổi từ đại hội VII, bổ sung đại hội XI làm rõ mục tiêu, đặc trưng chủ CNXH mà xây dựng Như vậy, đường lối đổi Đảng khởi xướng từ đại hội VI bổ sung, phát triển đại hội sau định hướng cụ thể đường lên CNXH mà nhân dân ta lựa chọn B Chứng minh thành tựu vĩ đại cách mạng Việt Nam cuối kỷ XX đầu XXI Ai nói, đường đến thành cơng khơng trải hoa hồng Đất nước ta có âm no, hạnh phúc, vinh quang ngày hôm nỗ lực, cố gắng suốt chặng đường dài gian khó, thấm đẫm mồ giọt nước mắt, máu xương người trước, chặng đường 85 năm đấu tranh xây dựng Đảng Những thành công tiêu biểu cho lãnh đạo Đảng thể suốt 85 qua cụ thể: Thành công Cách mạng tháng tám 1945 Dưới dẫn dắt chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta thực trở thành đuốc soi đường cho nhân dân ta vùng lên đấu tranh giành từ thắng lợi thắng lợi khác Sau 15 năm kể từ ngày thành lập, Đảng lãnh đạo nhân dân làm nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945 lẫy lừng, chấm dứt chế độ thực dân phong kiến tồn lâu đời đất nước ta “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị Dân ta đánh đổ xiềng xích thực dân gần 100 năm để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mươi kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa” Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám khẳng định dứt khốt có Đảng ta Đảng có khả lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến thắng lợi Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 giải phóng hồn tồn miền Nam 1975 Thắng lợi Cách mạng tháng Tám không bao lâu, vượt qua thử thách hiểm nghèo, Đảng lãnh đạo nhân dân bắt tay xây dựng chế độ xã hội bảo vệ quyền cách mạng non trẻ đấu tránh chống thực dân Pháp “Chín năm làm Điện Biên Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng” – Tố Hữu Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ “được ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam Bạch Đằng, Chi Lăng hay Đống Đa kỷ XX, vào lịch sử giới chiến cơng chói lọi đột phá thành trì hệ thống nơ dịch thuộc địa chủ nghĩa đế quốc” Điện Biên Phủ đưa miền Bắc lên xây dựng CNXH, tạo tiền đề, hậu phương vững giúp miền Nam đánh thắng giặc Mỹ Khơng dừng lại đó, Đảng ta lại tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đứng lên đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược kéo dài 21 năm nhằm thực khát vọng dân tộc chân lý thời đại: "Khơng có q Độc lập, Tự do" Đảng lãnh đạo công đổi 1986 - Sau gần 30 năm đổi mới, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nhận định, đất nước ta thu thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử Những thành tựu làm thay đổi đáng kể diện mạo đất nước từ kinh tế, trị đến văn hố, xã hội Quốc phòng an ninh giữ vững tăng cường Vai trò, vị Việt Nam nâng cao trường quốc tế , sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên nhiều, tạo lực cho đất nước tiếp tục lên Một nguồn gốc thành tựu Đảng ta xây dựng cho lý thuyết đổi khoa học, cách mạng phù hợp, kết hợp với kinh nghiệm lịch sử vô giá Đảng ta lãnh đạo tồn dân, tồn qn ta trì thành cách mạng, trì độc lập, chủ quyền tự Có thể thấy thời kỳ đổi đường lối kinh tế, văn hóa, đối ngoại, Đảng ln có ý thức đổi sáng tạo, dám từ bỏ cũ khơng thích hợp, lĩnh vực kinh tế lĩnh vực văn hóa – xã hội, đối nội đối ngoại, giải tốt mối quan hệ giai cấp dân tộc, quốc gia quốc tế, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, tập trung sức cho công xây dựng bảo vệ đất nước Nói cách khác, Đảng CSVN kiên trì nắm vững nguyên tắc phương pháp biện chứng vật, không phiến diện, cực đoan giản đơn từ cực nhảy sang cực Những thành tựu to lớn nhân dân ta 85 năm qua khẳng định rằng, có Đảng ta, Đảng mác xít chân chính, đại biểu trung thành cho lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động toàn thể dân tộc Việt Nam Đảng có khả lãnh đạo cách mạng Việt Nam Đó lựa chọn có tính khách quan, nhân dân Việt Nam kiểm nghiệm qua lịch sử suốt 85 năm đấu tranh anh dũng lãnh đạo Đảng ... với nước thuộc địa phụ thuộc Về trị: lãnh tụ NAQ hình thành hệ thống luận điểm trị (sau phát triển thành nội dung cương lĩnh trị Đảng) Một là, từ thực tiễn lịch sử phong trào cách mạng giới, NAQ... Hội nghị thơng qua Chính cương vắn tắt, Sách lượt vắn tắt, Điều lệ tóm tắt Đảng lời kêu gọi NAQ soạn thảo Tất tài liệu xem Cương lĩnh trị Đảng ta Nội dung Cương lĩnh trị nêu rõ đường lối chiến... nhân dân Đảng ta xác định đường lối từ Cương lĩnh trị Đảng 2/1930 xác định: Tại Hội nghị hợp tổ chức cộng sản thành lập đảng Việt Nam - Đảng Cộng sản Việt Nam Cửu Long - Hương Cảng (Trung Quốc)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương thảo luận trung cấp chính trị môn lịch sử đảng 2018, Đề cương thảo luận trung cấp chính trị môn lịch sử đảng 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay