Hoạt động nhập khẩu nhựa đường của công ty CP XNK giao thông đường bộ bắc trung nam thực trạng và giải pháp

113 5 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 08:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Giảng viên hướng dẫn : Mạc Như Quỳnh TS Nguyễn Thị Hồng Đan HẢI PHỊNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU NHỰA ĐƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ BẮC TRUNG NAMTHỰC TRẠNG GIẢI PHÁP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Sinh viên : Giảng viên hướng dẫn : Mạc Như Quỳnh TS Nguyễn Thị Hồng Đan HẢI PHỊNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Mạc Như Quỳnh Mã SV:1412402025 Lớp: Ngành: Quản trị doanh nghiệp QT1802N Tên đề tài: Hoạt động nhập nhựa đường Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam - Thực trạng giải pháp NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI  Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ): - Hệ thống hóa vấn đề lý luận hoạt động nhập công ty xuất nhập - Đánh giá thực trạng từ tìm nguyên nhân đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện hoạt động nhập nhựa đường Cơng ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam  Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán: - Sử dụng số liệu kế toán tỉ trọng nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu, doanh thu lợi nhuân từ hoạt động kinh doanh nhập năm 2015,2016,2017 Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam  Địa điểm thực tập tốt nghiệp: - Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Giao Thông Đường Bộ Bắc Trung Nam - Địa chỉ: Số nhà MG01-02, Khu VinCom, số đường Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngơ Quyền, Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: ThS Nguyễn Thị Hoàng Đan Học hàm, học vị: Thạc Sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hoạt động nhập nhựa đường Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam - Thực trạng giải pháp Đề tài tốt nghiệp giao ngày 11 tháng 06 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 08 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Mạc Như Quỳnh Nguyễn Thị Hồng Đan Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN  Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………  Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 10 1.1 Khái niệm nhập 10 1.3.1.2 Nhập ủy thác 28 CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CP XNK GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ BẮC TRUNG NAM 31 2.1 Lịch sử hình thành phát triển 31 2.1.1 Lịch sử phát triển Công ty Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam 31 2.2 Chức năng, nhiêm vụ cấu tổ chức Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam 32 2.2.1 Chức Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam 32 2.2.2 Nhiệm vụ Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam 33 2.2.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam 35 2.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam 40 2.3.2 Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh 42 2.3.3 Đặc điểm khách hàng Công ty 45 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU NHỰA ĐƯỜNG TẠI CÔNG TY CP XNK GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ BẮC TRUNG NAM 47 3.1 Khái quát chung thị trường mặt hàng Nhựa đường Việt Nam 47 3.2 Phân tích tình hình nhập nhựa đường đặc Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam 48 3.3 Tình hình nhập Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam theo thị trường 55 3.4 Tình hình nhập Cơng ty CP XNK giao thơng đường Bắc Trung Nam theo hình thức nhập 64 3.5 Kết kinh doanh nhập Nhựa đường Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam 69 3.7 Đánh giá chung hoạt động nhập Nhựa đường Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam 86 3.7.1 Những kết đạt hoạt động nhập Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam 86 3.7.2 Những hạn chế nguyên nhân 87 3.7.2.1 Những tồn hoạt động nhập Công ty TNHH Nhựa đường Bắc Trung Nam 87 3.7.2.2 Nguyên nhân 88 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY CP XNK NHỰA ĐƯỜNG BẮC TRUNG NAM 90 4.1 Phương hướng mục tiêu nâng cao hiệu hoạt động nhập Công ty CP XNK nhựa đường Bắc Trung Nam 90 4.1.1 Phương hướng 90 4.1.2 Mục tiêu hoạt động nâng cao hiệu nhập 91 4.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu nhập Công Ty CP XNK nhựa đường Bắc Trung Nam 93 4.2.1 Giảm chi phí kinh doanh nhập 94 4.2.2 Xác định cấu mặt hàng hợp lý 95 4.2.3 Nâng cao nghiệp vụ nhập 96 4.2.3.1 Hồn thiện cơng tác nghiên cứu thị trường 96 4.2.3.2 Xây dựng lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp 98 4.2.3.3 Giao dịch đàm phán ký kết hợp đồng 99 4.2.4 Hoàn thiện khâu bán hàng dịch vụ sau bán 100 4.2.5 Nâng cao nghiệp vụ đội ngũ cán công nhân viên 101 4.7 Kiến nghị với Nhà nước 102 4.3.1 Hoàn thiện hệ thống luật pháp liên quan đến thủ tục xuất nhập đơn giản hóa thủ tục hành 102 4.3.2 Nhà nước cần có sách ưu đãi tài tín dụng 103 4.3.3 Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực xuất nhập 103 KẾT LUẬN 105 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Danh sách chi nhánh Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam 39 Bảng 1.2: Danh sách kho hàng Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam 40 Bảng 1.3: Thị phần tiêu thụ Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam thị trường nước 42 Bảng 1.4 Danh sách cơng trình có đóng góp sản phẩm Nhựa đường Bắc Trung Nam 46 Bảng 3.1 Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm Nhựa đường Việt Nam năm qua 47 Bảng 3.2 Lượng Nhựa đường đặc nhập Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam năm qua 51 Bảng 3.3: Kim ngạch nhập sản phẩm Nhựa đường đặc Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam năm qua 53 Bảng 3.4 Lượng Nhựa đường nhập theo thị trường Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam năm qua 55 Bảng 3.5: Giá trị Nhựa đường nhập theo thị trường Công ty TNHH Nhựa đường Bắc Trung Nam năm qua 60 Bảng 3.6 Lượng nhập sản phẩm Công ty CP XNK giao thơng đường Bắc Trung Nam theo hình thức 65 Bảng 3.7: Kim ngạch nhập Công ty CP XNK giao thơng đường Bắc Trung Nam theo hình thức nhập 67 Bảng 3.8: Kết kinh doanh nhập nhựa đường Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam năm qua 70  Làm tốt cơng tác cán bộ: tuyển dụng cán trẻ có lực trình độ hiểu nghiệp vụ có trách nhiệm có tính sáng tạo để tạo sức bật cho công ty, đào tạo lại nhằm tăng lực cho cán công nhân viên  Xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường mới, mặt hàng đối tác mới, nhằm tăng kim ngạch xuất 4.2 Một số biện pháp nâng cao hiệu nhập Công Ty CP XNK nhựa đường Bắc Trung Nam Với phát triển kinh tế nước nhà với tăng trưởng GDP năm từ 6-7% Trong năm 2017 tăng trưởng 6,81% Như ta thấy phát triển nhanh kinh tế, tác động trực tiếp tới phát triển doanh nghiệp nước Ngoài giới xu hướng hội nhập kinh tế văn hố xã hội tổ chức kinh tế quốc gia ngày mở rộng Thêm vào đó, Việt Nam gia nhập AFTA WTO tạo hội lớn cho doanh nghiệp kinh doanh nói chung kinh doanh nhập nói riêng Đi đơi với hội cho doanh nghiệp kinh doanh nhập có nhiều hội vấn đề tham gia thị trường nhập kinh doanh mặt hàng nước nhờ vào chi phí đầu vào giảm bớt thông tin thị trường nhiều thách thức nhiều đối thủ cạnh tranh nước mà nước Trong lực cạnh tranh quốc gia lẫn doanh nghiệp Việt Nam tương đối thấp so với cac quốc gia khác kinh doanh lĩnh vực nhựa đường khu vực Không năm 2017 hai lực canh tranh bị tụt bậc bảng xếp hạng giới Đứng trước tình hình thực tế Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Namhoạt động kinh doanh từ việc nhập cần có biện pháp khắc phục thực trạng trên, em xin đề xuất số phương án giải pháp sau: 93 4.2.1 Giảm chi phí kinh doanh nhập  Cơ sở giải pháp Chi phí kinh doanh nhập hàng hóa nhân tố cấu thành nên giá thành hàng hoá, định đến giá bán hàng hoá, doanh thu lợi nhuận thu Chi phí tăng cao đẩy giá bán lên cao làm giảm lợi nhuận đơn vị sản phẩm Như phân tích chương trước, chi phí cho hoạt động kinh doanh nhập Công ty lớn lợi nhuận nhập thu thấp không tương xứng với quy mô kinh doanh Công ty Do đó, tiết kiệm chi phí, cắt giảm chi phí không cần thiết việc làm tất yếu Công ty tham gia vào hoạt động nhập Thơng thường, nói đến cắt giảm chi phí đầu vào nhằm giúp doanh nghiệp tăng sức cạnh tranh, người ta nghĩ đến giá điện, nước, thêu mướn mặt bằng…nhưng ta cần nghĩ tới yếu tố khác như: bất hợp lý thuế chi phí khác doanh ngiệp phải gánh chịu  Nội dung giải pháp - Bài trí tổ chức khâu vận chuyển, bảo quản hàng hoá cách khoa học, chặt chẽ để giảm chi phí vận chuyển tránh tổn thất khơng đáng có Vì kinh doanh ngoại thương, giao nhận vận chuyển hàng hố ngày có vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến phạm vi bn bán, đến mặt hàng, đến khối lượng kim ngạch quốc gia doanh nghiệp Cơ cấu cấu thành hàng hoá nhập gồm giá gốc (cost) + chi phí vận chuyển (freight) + chi phí khác Thơng thường chi phí vận chuyển chiếm trung bình 10% giá FOB 9% giá CIF hàng hố Như vậy, giảm chi phí vận chuyển giảm chi phí lưu thơng góp phần trì hoạt động kinh doanh, đồng thời tăng lợi nhuận trước cạnh tranh liệt thương trường - Tính tốn lượng hàng nhập tối ưu, phù hợp với mức chi phí hợp lý tránh tượng thừa nhiều ứ đọng vốn, hàng xuống cấp tăng chi phí bảo quản 94 - Xây dựng hệ thống kho tàng, cửa hàng thuận tiện cho trình vận chuyển, tiêu thụ hàng hoá tránh vận chuyển thuê kho nhiều lần làm tăng chi phí lưu thơng, giảm hiệu kinh doanh nhập - Hoàn thiện quy trình nhập hàng hố để tăng mức lưu chuyển thơng qua giảm chi phí, nâng cao hiệu nhập - Thực khoán khâu hoạt động nhập đến người đồng thời tiến tới cắt bỏ chi phí khơng hợp lý mang tính chất phơ trương q trình nhập  Dự kiến kết đạt Cơng ty cắt giảm tối đa chi phí cách đến khâu hoạt động kinh doanh nhập xem xét xem chi phí chưa hợp lý qua tìm ngun nhân làm tăng chi phí để có biện pháp khắc phục kịp thời Mặt khác, phải cải tiến cơng đoạn q trình kinh doanh nhập để giảm chi phí định mức Ngồi giá vốn hàng hố cấu thành phí nhập nhiều loại chi phí khác góp phần làm tăng chi phí nhập doanh nghiệp lên cao như: mức khấu hao tài sản cố định, thuế nhập khẩu, tiền cơng tiền lương, lệ phí hải quan, phí thuê tàu, phí bảo hiểm, chi phí quản lý, trả lãi vay Ngân hàng, phí bốc dỡ, vận chuyển bảo quản hàng hố, phí giao dịch đàm phán ký kết hợp đồng…Mỗi loại chi phí có đặc điểm riêng nên biện pháp tốt để giảm chi phí giảm khâu, loại chi phí cấu thành chi phí nhập 4.2.2 Xác định cấu mặt hàng hợp lý  Cơ sở giải pháp Hiện nay, Nhà nước ln có sách hạn chế nhập để khuyến khích sản xuất nước Vì kim ngạch doanh thu nhập Công ty lớn gặp phải khó khăn, khó hồn thành kế hoạch không xác định cấu nhập hợp lý thay đổi nhu cầu sản phẩm Việc đa dạng hoá mặt hàng giúp Công ty đáp ứng đầy đủ nhu cầu 95 thị trường đồng thời nâng cao tên tuổi, địa vị, uy tín Cơng ty Tuy vậy, với mặt hàng cần có đổi mới, nắm bắt tình hình, đón trước nhu cầu thị trường để đảm bảo việc nhập liên tục, tránh việc để thị trường vào đối thủ cạnh tranh Đa dạng hố mặt hàng đồng nghĩa với việc tìm kiếm thời hấp dẫn kinh doanh Như vậy, việc điều chỉnh cấu mặt hàng đáp ứng yêu cầu kinh tế mà giúp Công ty ổn định phát triển  Nội dung giải pháp Thay đơn thực hình thức nhập trực tiếp cơng ty cần triển khai hình thức nhập khác Đa dạng hố hình thức nhập để tận dụng hết tiềm , phân tán rủi ro cho hình thức lại Đặc biệt hình thức nhập uỷ thác áp dụng phổ biến nước ta  Dự kiến kết đạt giải pháp Gia tăng nguồn thu mà bỏ đồng vốn kể mức phí giao dịch mức phí uỷ thác 0,5% - 1% tổng giá trị lô hàng Tuy nhiên áp dụng hình thức cần phải ý đến mặt hàng nhập tức nhập mặt hàng có giấy phép nhập khẩu, khơng nên nhập hàng hố mà Cơng ty nhập theo hình thức trực tiếp Vì thị trường tiêu thụ tạo nhiều đối thủ cạnh tranh 4.2.3 Nâng cao nghiệp vụ nhập 4.2.3.1 Hồn thiện cơng tác nghiên cứu thị trường  Cơ sở giải pháp Thị trường phạm trù khách quan gắn liền với sản xuất lưu thơng hàng hố Vì thế, nghiên cứu thị trường có ý nghĩa quan trọng việc phát triển nâng cao hiệu quan hệ kinh tế, đặc biệt công tác XNK hàng hoá quốc gia doanh nghiệp Trong chế thị trường, hoạt động kinh doanh phải diễn sở nghiên cứu thị trường đặc biệt hoạt động xuất nhập diễn phạm vi quốc tế việc nghiên 96 cứu thị trường ngồi nước quan trọng, ảnh hưởng đến hiệu Cơng ty Mục đích chủ yếu nghiên cứu thị trường nắm bắt, thu thập thông tin sản phẩm, thị hiếu, tính sản phẩm, đối thủ cạnh tranh…liên quan đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Đó tiền đề quan trọng đảm bảo cho hoạt động Công ty diễn đạt hiệu cao Trên sở thông tin đó, Cơng ty chọn lọc thơng tin cần thiết để xây dựng chiến lược, kế hoạch, phương án kinh doanh nhằm cung ứng hay bán hàng hoá thị trường Hiện nay, khơng có Cơng ty CP XNK nhựa đường Bắc Trung Nam gặp khó khăn việc tìm kiếm thơng tin đối tác quy tắc kinh doanh quốc tế mà khó khăn chung tất doanh nghiệp nhập nhựa đường Do nguồn lực vốn người hạn chế nên việc mở rộng thị trường phải có lùa chọn kỹ Trên sở lùa chọn thị trường phải tiến tới lùa chọn đối tác kinh doanh Để hiểu đối tác phải điều tra thu thập thông tin đối tác trình phát triển, lĩnh vực hoạt động kinh doanh, khả tài chính, cấu tổ chức, điểm mạnh điểm yếu họ…Các thơng tin tìm hiểu trực tiếp thơng qua văn phòng đại diện Cơng ty nước ngồi Việt Nam Việc tìm hiểu kỹ đối tác nước ngồi giúp cho Công ty tránh rủi ro trình kinh doanh gặp phải  Nội dung giải pháp Mở rộng thị trường nhập khẩu: Để hoạt động kinh doanh nhập diễn điều kiện thuận lợi việc nghiên cứu kỹ thị trường nước Cơng ty cần phải có nhiều nguồn hàng để đáp ứng nhu cầu khách hàng Thời gian qua Công ty quan hệ với số thị trường Châu Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore Trong năm tới vấn đề mở rộng quan hệ với thị trường khu vực Bắc Mỹ, đặc biệt Mỹ từ ký Hiệp định thương mại Việt Mỹ không bỏ lỡ nhiều hội kinh doanh thị trường Đây 97 bạn hàng có ý nghĩa vơ quan trọng Công ty để thực tốt chiến lược kết hợp đa dạng hố chun mơn hoá hàng nhập  Dự kiến kết đạt giải pháp Công ty nắm thông tin thị trường, biến động giá nhựa đường ngồi nước để có sách đắn từ đầu Khơng ngừng tìm kiếm thị trường giúp mở rộng thị phần tăng doanh thucho công ty Từng bước mở rộng thị trường hai miền Bắc Nam Tuy nhiều khó khăn bước cần thiết để phát triển công ty 4.2.3.2 Xây dựng lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp  Cơ sở giải pháp Hoạt động chế thị trường với mức độ cạnh tranh ngày khốc liệt đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dùng cho chiến lược kinh doanh đắn, phù hợp, kết hợp chặt chẽ với mục tiêu ngắn, trung dài hạn, giảm phụ thuộc vào biến động thị trường đồng thời thích ứng nhanh với biến động môi trường kinh doanh Bất kỳ hoạt động kinh doanh thị trường phải tính tốn nhiều phương diện, nên để hiệu cao đòi hỏi doanh nghiệp phải tận dụng hết thời mà thị trường tạo khả cụ thể Do doanh nghiệp cần xây dựng, lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp phù hợp với đặc điểm thị trường, khả tài chính, vốn, nhân lực  Nội dung giải pháp Đối với Công ty, kết hoạt động nghiên cứu thị trường sở ban đầu để xây dựng kế hoạch kinh doanh Trong thời gian tới, Công ty nên hiệu chỉnh lại tỷ trọng kim ngạch mặt hàng nhập khẩu, kết hợp chiến lược đa dạng hoá chiến lược chuyên mơn hố phạm vi kinh doanh Để đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu thị trường, nhu cầu ngành sản xuất nước 98 đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh nhập Cơng ty cần hồn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch nhập theo quy trình: - Xây dựng chiến lược nhập - Lùa chọn phương thức giao dịch - Xác đinh tỷ suất ngoại tệ hàng nhập - Xác định khối lượng nhập tối ưu  Dự kiến kết đạt Khi xây dựng kế hoạch nhập Công ty cần tuân thủ chặt chẽ quy trình để đưa kế hoạch phù hợp, xác tránh tình trạng thực thương vụ mang tính chụp giật 4.2.3.3 Giao dịch đàm phán ký kết hợp đồng  Cơ sở giải pháp Giao dịch đàm phán bước tiến tới ký kết hợp đồng nhập khẩu, thành công đàm phán định đến kết kinh doanh nhập Công ty Đối với khách hàng thị trường khác cần phải xác định phương thức đàm phán khác nhằm đạt hiệu cao Do đó, cơng việc đàm phán đòi hỏi phải tiến hành cán có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả giao tiếp đạo đức kinh doanh Trước đàm phán phải có chuẩn bị đầy đủ thơng tin có liên quan đến việc ký hợp đồng, tìm hiểu kỹ điểm mạnh, điểm yếu đối tác bước vào bàn đàm phán hợp đồng nhập loại hợp đồng phức tạp, nhiều điều khoản bắt buộc, dễ xảy tranh chấp…  Nội dung giải pháp Trong q trình ký kết hợp đồng Cơng ty cần lưu ý quy định rõ loại chứng từ cần thiết chúng kết việc xác nhận bước thực hợp đồng loại chứng từ để toán, giải khiếu nại tranh chấp Mặt khác, trình đàm phán ký kết hợp đồng phải ý điều kiện giao hàng đối tác, điều kiện tốn an tồn 99 Thực hợp đồng kinh doanh nhập q trình có ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh tế hoạt động kinh doanh bỏi định trực tiếp chi phí hoạt động nhập khẩu, ảnh hưởng đến uy tín Cơng ty quan hệ với bạn hàng nước Bất kỳ sai sót xảy q trình thực hợp đồng khơng mang lai hiệu quả, gây tổn thất mặt kinh tế làm chậm tiến độ hợp đồng, giảm chất lượng hàng hố xảy tranh chấp Vì vậy, tổ chức thực hợp đồng nhập đòi hỏi phải tiến hành chu đáo, có sở tiết kiệm chi phí để đạt mục tiêu lợi nhuận cao  Dự kiến kết đạt Việc thực giao dịch đàn phán ký kết hợp đồn giúp lựa chọn xác đắn đối tác đáp ứng chất lượng, số lượng giá loại nhựa đường nhập tránh sai lệch từ lời quảng cáo, tự giới thiệu, trực tiếp tìm hiểu, đàn phán với đối tác chất lượng sản phẩm, quan điểm kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh, tiến hành đàn phán để giảm thiểu ci phí nhập vận chuyển tối ưu, hạn chế rủi ro, nâng cao uy tín mối quan hệ với đối tác kinh doanh dài nhạn 4.2.4 Hoàn thiện khâu bán hàng dịch vụ sau bán  Cơ sở giải pháp Bán hàng khâu cuối có ý nghĩa định đến doanh thu lợi nhuận Công ty Muốn nâng cao hiệu nhập Cơng ty phải thực tốt khâu tiêu thụ hàng hoá để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ hàng nhập khẩu, tiết kiệm chi phí lưu kho, vận chuyển giúp Công ty thu hồi vốn nhanh để đầu tư kinh doanh tiếp, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh nói chung hiệu kinh doanh nhập nói riêng  Nội dung giải pháp Đa dạng hóa cách thức bán hàng bán hàng qua mạng, bán hàng qua hình thức đấu thầu… 100 Chú trọng việc xác định giá bán cách hợp lý Giá yếu tố lớn tác động đến lượng hàng hoá bán ra, đặc biệt với mặt hàng quan trọng có tính chiến lược Cơng ty phải trọng xem xét đến yếu tố nhạy cảm Đối với dự án lớn, hợp đồng kinh doanh lớn thay đổi nhỏ giá dẫn đến thay đổi lớn giá trị hợp đồng Đào tạo thêm cho nhân viên bán hàng kiến thức sản phẩm công ty Các nhân viên bán hàng tư vấn giới thiệu sản phẩm đến cho người tiêu dùng, đưa cho người tiêu dùng lựa chọn phù hợp với điều kiện Bên cạnh việc chăm sóc khách hàng sau bán như: vận chuyển sản phẩm cho khách hàng, bảo hành sản phẩm… nên trọng  Dự kiến kết đạt Việc hoàn thiện khâu bán hàng dịch vụ sau bán góp phần quan trọng việc đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa nhập nước cơng ty, từ giúp tăng uy tín công ty, tạo niềm tin cho khách hàng, giữ chân khách hàng tiềm góp phần làm tăng hiệu nhập công ty 4.2.5 Nâng cao nghiệp vụ đội ngũ cán công nhân viên  Cơ sở giải pháp Nguồn nhân lực ba yếu tố quan trọng định đến hiệu kinh doanh cơng ty nói chung việc nhập hàng hóa nói chùng Cơng ty cần trọng đến việc tuyển chọn đào tạo đội ngũ cán công nhân viên, phát người có lực, bố trí họ vào cơng việc phù hợp với trình độ lực sở trường  Nội dung giải pháp - Chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo lại cán công nhân viên mà phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, chọn lọc, đào tạo lại cán bộ, cập nhật kiến thức chun mơn cho cơng nhân viên tồn Cơng ty Cơng ty cần tuyển thêm lao động có chun môn, kinh nghiệm 101 lĩnh vực xuất nhập Tạo gắn quyền lợi trách nhiệm người lao động với Công ty, luôn quan tâm, chăm sóc đến đời sống người lao động Khuyến khích cán nhân viên theo học khố học ngắn hạn dài hạn nghiệp vụ xuất nhập khẩu, nâng cao trình độ ngoại ngữ cán cơng nhân viên để tham gia có hiệu vào trình đàm phán với đối tác nước ngồi Đa dạng hố kỹ đảm bảo khả thích ứng người lao động có điều chỉnh nội doanh nghiệp  Dự kiến kết đạt giải pháp Đội ngũ nhân viên Công ty trọng đào tạo tuyển dụng có chun mơn, kinh nghiệm lĩnh vực xuất nhập khẩu, với trình độ cao chun mơn nghiệp vụ, có khả nắm bắt nhanh kịp thời với thay đổi môi trường kinh doanh Cải thiện môi trường làm việc, tạo bầu khơng khí thân thiện nơi làm việc, gắn lâu dài, mong muốn cống hiến cho Công ty Công ty dễ dàng điều chỉnh lao động với chất lượng lao động tốt có biến động, giảm chi phí tuyển dụng hay thuyên chuyển lao động 4.7 Kiến nghị với Nhà nước 4.3.1 Hoàn thiện hệ thống luật pháp liên quan đến thủ tục xuất nhập đơn giản hóa thủ tục hành Hoạt động nhập đóng vai trò quan trọng cần thiết quốc gia, hoạt động nhập ln bị hạn chế lo ngại nhập siêu làm cân đối cân thương mại quốc gia Đối với doanh nghiệp nhập hàng hóa thuế nhập vấn đề quan tâm hàng đầu Nhà nước nên có quy định rõ ràng biểu thuế nhập khẩu, cập nhập sản phẩm mới, biến động 102 kinh tế giới nước Tránh việc thay đổi đột ngột sách có liên quan đến hoạt động nhập gây rủi ro cho công ty biển xanh Việc thay đổi đột ngột sách hạn chế nhập mặt hàng nhằm bảo vệ sản xuất nước làm cho công ty không cung cấp đủ số lượng hàng cho cửa hàng đặt trước công ty phải đền bù hợp đồng, điều không làm giảm hiệu nhập công ty khoản đền bù bị mà khiến cơng ty uy tín với khách hàng Bên cạnh nhà nước cần tiếp tục đổi hoàn thiện thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành Ban hành hướng dẫn chi tiết làm thủ tục hải quan ví dụ: lập tờ khai hải quan điện tử, hướng dẫn xin cấp số khai báo hải quan… Đồng thời nhà nước nên ban hành văn pháp luật mang tính đồng bộ, tránh chồng chéo lên để làm sở luật pháp ngày rõ ràng hơn, tạo môi trường kinh doanh minh bạch hơn, giúp doanh nghiệp giảm thời gian, chi phí tổn thất việc không am hiểu luật pháp gây 4.3.2 Nhà nước cần có sách ưu đãi tài tín dụng Sự biến động kinh tế giới nước khiến cho biện pháp thắt chặt tiền tệ ngày áp dụng nhiều Chính điều gây khó khăn việc vay vốn doanh nghiệp, Trong vốn nguồn lực quan trọng vấn đề tồn kinh doanh doanh nghiệp nay, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ Bên cạnh việc huy động ngoại tệ doanh nghiệp nhập khó khăn việc đầu tăng lãi suất vay ngoại tệ thời gian qua phủ Chính phủ nên có sách hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhập đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ giảm lãi suất vay ngoại tệ xuống, tài trợ tín dụng,… 4.3.3 Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực xuất nhập Hiện giáo dục nước ta gây nhiều tranh cãi, chất lượng đào 103 tạo ta đánh giá thuộc loại thấp giới Vấn đề đặt việc đào tạo nặng mặt lý thuyết lại thiếu tính thực hành Đặc biệt vấn đề ngoại ngữ, yếu tố quan trọng không nghiệp vụ xuất nhập mà cần thiết nhiều ngành nghề khác, đặc biệt muốn hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng Một vấn đề đặt lượng lao động khơng đào tạo chun nghiệp dư thừa lượng lao động có tay nghề, kỹ thuật có chun mơn thiếu cách nghiêm trọng Hiện theo đánh giá số lượng trường đào tạo nghề, trung cấp cao đẳng nước ta thiếu nhiều(nguồn: www.moet.gov.vn) Trong lượng sinh viên trường nắm vững quy trình nhập khẩu, có khả làm việc thiếu, lượng sinh viên đào tạo lĩnh vực xuất nhập lớn Trình độ sinh viên trường thấp, thiếu kinh nghiệm thực tiễn, khả ngoại ngữ nhiều lĩnh vực đặc biệt lĩnh vực xuất nhập Nhà nước cần điều chỉnh hệ thống giáo dục bậc đại học cho sinh viên trường lĩnh vực xuất nhập hay lĩnh vực khác nắm rõ tảng lý thuyết, có điều kiện thực hành lý thuyết thực tế ghế nhà trường nhằm giúp cac doanh nghiệp giảm thời gian chi phí đào tạo sau tuyển dụng Bên cạnh việc trọng đào tạo ngoại ngữ trường đại học, yếu tố cần thiết hoạt động kinh doanh quốc tế 104 KẾT LUẬN Qua chuyên đề thực tập thấy phần thực trạng hoạt động nhập Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam có lẽ thực trạng chung số doanh nghiệp Việt Nam hoạt động lĩnh vực xuât nhập sau thời kỳ dài bảo hộ phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt kinh tế thị trường Với trình độ nhân lực nhiều hạn chế, khoa học cơng nghệ lạc hậu chắn Cơng ty phải đối mặt với nhiều khó khăn thời gian tới Cơng ty khơng có thay đổi hoạt động sản xuất kinh doanh Từ số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động nhập nêu chuyên đề mình, em hy vọng đóng góp phần cho nghiệp phát triển Cơng ty giai đoạn tới Trong khuôn khổ chuyên đề tốt nghiệp chắn nêu đầy đủ vấn đề tồn Cơng ty chưa đáp ứng thoả mãn đòi hỏi mong muốn Công ty, em nghĩ đóng góp cần thiết nhiều giải phápCơng ty lựa chọn để áp dụng nhằm thực việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty để đạt mục tiêu Cơng ty đề ra, đảm bảo cho Công ty ổn định phát triển, đời sống cán công nhân viên ngày nâng cao cải thiện 105 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Công thương (2015) Thông tư số 12/2015/TT-BCT Bộ Công thương ban hành ngày 12/6/2015 Quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập tự động số sản phẩm nhựa đường Nhà xuất Công thương – Bộ Công thương, Hà Nội Bộ Công thương, Bộ Khoa học Công nghệ (2013) Thông tư liên tịch số 44/2013/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/32013 Quy định quản lý chất lượng nhựa đường sản xuất nước nhập Nhà xuất Công thương – Bộ Công thương, Hà Nội Bộ Tài (2013) Thơng tư số 219/2013/TT-BTC Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 cuả Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Thuế giá trị gia tăng Nhà xuất Bộ Tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2015) Thơng tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 Bộ Tài Quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập Nhà xuất Bộ Tài chính, Hà Nội Trần Xuân Cầu, PGS.TS Mai Quốc Chánh (2008) Giáo trình Kinh tế Nguồn nhân lực Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Nguyễn Đăng Dờn (2009) Lý thuyết tài tiền tệ Nhà xuất Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, TP Hồ Chí Minh Dương Hữu Hạnh (2007) Hướng dẫn thực hành kinh doanh xuất nhập Nhà xuất Thống kê, TP Hồ Chí Minh Bùi Thị Thùy Nhi (2005) Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương Nhà xuất Hà Nội, Hà Nội Nguyễn Như Tiến (2011) Giáo trình vận tải giao nhận ngoại thương Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 106 10 Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền, (2004), Giáo trình Quản trị kinh doanh tổng hợp, ĐH Kinh tế quốc dân, NXB lao động-xã hội Hà Nội 11 Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền, (2002), Giáo trình Chiến lược kinh doanh phát triển doanh nghiệp, ĐH Kinh tế quốc dân, NXB lao động-xã hội Hà Nội 12 Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân,(2004), Giáo trình quản trị nhân lực, ĐH Kinh tế quốc dân, NXB lao động-xã hội Hà Nội 107 ... luận hoạt động xuất nhập Chương 2: Khái quát chung Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam Chương 3: Thực trạng hoạt động nhập Nhựa đường Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam Chương... hoạt động Công ty thực chuyên đề thực tập sau: Hoạt động nhập nhựa đường Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam - Thực trạng giải pháp Để tài thực nghiên cứu mục đích tìm hiểu thực trạng. .. ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam 32 2.2.2 Nhiệm vụ Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam 33 2.2.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý Công ty CP XNK giao thông đường Bắc Trung Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động nhập khẩu nhựa đường của công ty CP XNK giao thông đường bộ bắc trung nam thực trạng và giải pháp , Hoạt động nhập khẩu nhựa đường của công ty CP XNK giao thông đường bộ bắc trung nam thực trạng và giải pháp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay