Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thế sơn

102 2 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 08:37

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Đào Diệu Oanh Giảng viên hướng dẫn: ThS Đồng Thị Nga HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ SƠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TỐN Sinh viên : Đào Diệu Oanh Giảng viên hướng dẫn: ThS Đồng Thị Nga HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Đào Diệu Oanh Mã SV:1412401001 Lớp: QT1804K Ngành: Kế toán – Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Thế Sơn NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính toán vẽ) - Nghiên cứu lý luận chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Mơ tả phân tích thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Thế Sơn - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Thế Sơn Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Các văn nhà nước chế độ kế tốn liên quan đến cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Số liệu thực trang kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Thế Sơn - Hệ thống sổ kế toán liên quan đến tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Thế Sơn, sử dụng số liệu năm 2017 Địa điêm thực tập tốt nghiệp - Công ty Cổ phần Thế Sơn - Địa chỉ: Số 522 Đường Trường Chinh, Phường Quán trữ, Quận Kiến An, Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Đồng Thị Nga Học hàm, học vị: Thạc sĩ quan công tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Thế Sơn Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 11 tháng 06 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 08 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Đào Diệu Oanh ThS Đồng Thị Nga Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Đồng Thị Nga Đơn vị cơng tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Họ tên sinh viên: Đào Diệu Oanh Đề tài tốt nghiệp: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác Chun ngành: Kế tốn – Kiểm tốn định kết kinh doanh cơng ty cổ phần Thế Sơn Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần Thế Sơn Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp Cần cù, chịu khó sưu tầm số liệu, tài liệu cho viết tinh thần học hỏi Ln viết nộp theo tiến độ quy định Luôn chủ động nghiêm túc công tác nghiên cứu Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) Chương 1: Trong chương tác giả hệ thống hóa cách chi tiết đầy đủ vấn đề cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanhtrong doanh nghiệp theo quy định hành Chương 2: Trong chương tác giả giới thiệu nét cơng ty lịch sử hình thành phát triển, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, mơ hình tổ chức máy quản lý, máy kế toán Đồng thời tác giả trình bày tương đối chi tiết cụ thể thực trạng cơng tác kếtốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty, số liệu minh họa cụ thể Số liệu minh họa viết chi tiết, phong phú tính logic cao Chương 3: Trong chương tác giả đánh giá ưu điểm, nhược điểm công tác kế tốndoanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty, sở tác giả đưa số giải pháp hồn thiện phù hợp với tình hình thực tế cơng ty tính khả thi cao QC20-B18 Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) Đồng Thị Nga QC20-B18 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 Những vấn đề chung tổ chúc kế toán chi phí doanh thu xác định kết kinh doanh 1.1.1 Khái niệm 1.1.1.1 Doanh thu: 1.1.1.2 Chi phí: 1.1.1.3 Xác định kết kinh doanh (KQKD) : 1.1.2 Phân loại 1.1.2.1 Doanh thu 1.1.2.2 Các khoản giảm trừ doanh thu: 1.1.2.3 Chi phí 1.2 Lý luận tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.2.1 Nhiệm vụ kế toán 1.2.2 Kế toán doanh thu 10 1.2.2.1 Kế toán Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 10 1.2.2.2 Kế toán Thuế 13 1.2.2.3 Kế toán Doanh thu hoạt động tài 13 1.2.2.4 Kế toán Thu nhập khác 15 1.2.3 Kế tốn chi phí 18 1.2.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán 18 1.2.3.2 Kế tốn chi phí quản lí kinh doanh 19 1.2.3.3 Kế tốn chi phí hoạt động tài 22 1.2.3.4 Chi phí khác 24 1.2.3.5 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 25 1.2.4 Kế toán xác định kết kinh doanh 26 1.3.Hình thức sổ kế toán 28 1.3.1 Hình thức nhật kí chung 28 1.3.2 Hình thức nhật kí- sổ 30 1.3.3 Hình thức chứng từ ghi sổ 32 1.3.4 Phần mềm kế toán máy tính 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ SƠN 36 2.1 Giới thiệu chung công ty Cổ phần Thế Sơn 36 2.1.1 Q trình hình thành phát triển cơng ty 36 2.1.2 Chức nhiệm vụ sản xuất cơng ty 37 2.1.2.1 Chức năng: 37 2.1.2.2 Nhiệm vụ: 37 2.1.2.3 Ngành nghề kinh doanh: 37 2.1.3 Đặc điểm cấu tổ chức máy quản lý hoạt động kinh doanh công ty: 38 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý Công ty Thế Sơn 38 2.1.3.2 Chức nhiệm vụ phận: 38 2.2 Khái qt tổ chức máy kế tốn cơng ty Cổ phần Thế Sơn 39 2.2.1 Tổ chức máy kế toán 39 2.2.2 Hình thức ghi sổ kế tốn áp dụng cơng ty 40 2.2.3 Đặc điểm tổ chức kế tốn cơng ty 42 2.3 Thực trạng tổ chức tổ chức kế tốn chi phí, doanh thu xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Thế Sơn 42 2.3.1 Đặc điểm chi phí, doanh thu kết kinh doanh công ty Cổ phần Thế Sơn 42 2.3.1.1 Đặc điểm chi phí công ty 42 2.3.1.2 Đặc điểm doanh thu công ty 42 2.3.1.3 Đặc điểm kết kinh doanh công ty 43 2.3.2 Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu xác định kết kinh doanh công ty 43 2.3.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 43 2.3.2.2 Kế toán chi phí giá vốn hàng bán 52 2.3.2.3 Chi phí quản lí kinh doanh 57 2.3.2.4 Kế tốn doanh thu hoạt động tài 62 2.3.2.5 Chi phí tài 67 2.3.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 72 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ SƠN 81 3.1 Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh nói riêng Cơng ty Cổ Phần Thế Sơn 81 3.1.1 Ưu điểm 81 3.1.2 Hạn chế 81 3.2 Tính tất yếu phải hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 82 3.3 Yêu cầu phương hướng hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh 82 3.4 Nội dung hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh công ty cổ phần Thế Sơn 83 3.4.1 Kiến nghị 1: Về việc áp dụng sách bán hàng công ty cổ phần Thế Sơn 83 3.4.2 Kiến nghị 2: Về việc đưa phần mềm kế tốn vào cơng tác kế tốn 83 3.4.3 Kiến nghị 3: Hạch toán chi tiết doanh thu – chi phí 85 3.5 Điều kiện để thực giải pháp hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty Cổ phần Thế Sơn 90 3.5.1 Về phía Nhà nước 90 3.5.2 Về phía doanh nghiệp 90 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Biểu số 2.24 Trích sổ TK 821 Đơn vị: Cơng ty Cổ phần Thế Sơn Địa chỉ: Số 522 Đường Trường Chinh, Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Hải Phòng Mẫu số S03a- DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) TRÍCH SỔ CÁI Tháng 12 năm 2017 Tên tài khoản: Thuế TNDN Số hiệu: 821 NT Ghi Sổ Chứng từ Diễn giải SH NT SH TK ĐƯ Số tiền Nợ Số dư đầu kỳ Số dư đầu năm 31/12 PKT 11/12 31/12 31/12 PKT 11/12 31/12 Thuế TNDN phải nộp 3334 Kết chuyển chi phí thuế TNDN Cộng lũy kế 30.620.816 911 30.620.816 30.620.816 30.620.816 Số dư cuối kỳ - Sổ trang, đánh số từ trang sô 01 đến trang - Ngày mở sổ: Hải Phòng, 31 tháng 12 năm 2017 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên: Đào Diệu Oanh - QT1804K 78 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Biểu số 2.25 Trích sổ TK 821 Đơn vị: Công ty Cổ phần Thế Sơn Địa chỉ: Số 522 Đường Trường Chinh, Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Hải Phòng Mẫu số S03a- DNN (Ban hành theo Thơng tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) TRÍCH SỔ CÁI Tháng 12 năm 2017 Tên tài khoản: Lợi nhuận chưa phân phối Số hiệu: 421 Đơn vị tính: Đồng NT Ghi Sổ Chứng từ Diễn giải SH NT SH TK ĐƯ Số dư đầu kỳ 31/12 PKT 11/12 31/12 Lợi nhuận sau thuế năm 2017 Số tiền Nợ 224.557.296 911 122.483.264 Cộng lũy kế 122.483.264 Số dư cuối kỳ 347.040.560 - Sổ trang, đánh số từ trang sô 01 đến trang - Ngày mở sổ: Hải Phòng, 31 tháng 12 năm 2017 Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên: Đào Diệu Oanh - QT1804K 79 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Biểu số 2.26 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh Đơn vị: Công ty Cổ phần Thế Sơn Địa chỉ: Số 522 Đường Trường Chinh, Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Hải Phòng Mẫu số B01a- DNN (Ban hành theo Thơng tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2017 Đơn vị tính: Đồng Thuyết minh Chỉ tiêu Mã số Năm Năm trước Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) 01 02 20.393.855.780 19.456.753.124 10 11 20.393.855.780 18.075.432.050 19.456.753.124 17.323.867.356 20 2.318.423.730 2.132.885.768 Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài -Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí quản lý kinh doanh Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-25) 10 Thu nhập khác 11 Chi phí khác 12 Lợi nhuận khác (40=31-32) 13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 14 Chi phí thuế TNDN 15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51) 21 22 23 24 5.556.220 287.115.340 287.115.340 1.883.760.530 3.146.450 212.886.451 212.886.451 1.713.878.940 30 31 32 40 2.036.864.610 1.923.145.77 50 51 2.036.864.610 30.620.816 1.923.145.77 41.853.365 60 2.006.243.794 167.413.462 Hải Phòng, 31 tháng 12 năm 2017 Nguời lập biểu (ký,họ tên) Sinh viên: Đào Diệu Oanh - QT1804K Kế toán truởng (ký,họ tên) Giám đốc (ký,họ tên,đóng dấu) 80 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ SƠN 3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh nói riêng Cơng ty Cổ Phần Thế Sơn 3.1.1 Ưu điểm  Về máy tổ chức kế toán: + Bộ máy tổ chức kế tốn tổ chức theo mơ hình tập trung, phù hợp với quy mô, đặc điểm loại hình sản xuất kinh doanh cơng ty Hình thức tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát chỗ cơng ty Hạn chế khó khăn việc phân cơng lao động, chun mơn hóa cơng việc, tạo điều kiện nâng cao trình độ đội ngũ kế tốn viên tròn cơng ty Bộ máy kế tốn tổ chức quy củ, kế hoạch, báo cáo lập nhanh chóng, đảm bảo cung cấp thơng tin đầy đủ, xác, kịp thời phục vụ cơng tác quản lý  Về hạch tốn ghi sổ: + Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn nhật ký chung Hình thức đơn giản, sổ sách kế toán mở đầy đủ phù hợp với hoạt động kinh doanh công ty Đồng thời, nghiệp vụ kinh tế phát sinh phản ánh, theo dõi theo trình tự thời gian giúp thơng tin kế tốn cập nhật thường xuyên đầy đủ  Về tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh: + Các nghiệp vụ kinh tế pháp sinh liên quan đến doanh thu cập nhật đặn hàng ngày, phù hợp với điều kiện ghi nhận doanh thu + Các nghiệp vụ liên quan đến chi phí ghi chép cẩn thận, kịp thời nhằm tránh tình trạng chi khống, lãng phí ảnh hưởng đến kết kinh doanh Giúp doanh nghiệp quản lý chi phí hợp lý + Cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh phần đáp ứng việc cung cấp thơng tin liên quan đến tình hình kinh doanh công ty, giúp ban lãnh đạo công ty đưa định kinh doanh đắn 3.1.2 Hạn chế  Hạch tốn cơng ty chủ yếu ghi chép tay Hệ thống máy phòng kế tốn chưa thực sử dụng cách hiệu để phục vụ cho cơng tác kế tốn, cơng ty chưa sử dụng phần mềm kế toán việc hạch tốn Sinh viên: Đào Diệu Oanh - QT1804K 81 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG  Cơng ty chưa hạch tốn chi tiết doanh thu, chi phí nhằm theo dõi doanh thu, giá vốn lợi nhuận gộp cho mặt hàng 3.2 Tính tất yếu phải hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Để quản lý tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng, nhiều cơng cụ khác kế tốn cơng cụ hữu hiệu kinh tế thị trường đầy rủi ro tính cạnh tranh cao, mang lại nhiều lợi nhuận tiết kiệm chi phí đến mức Mặt khác, tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần Thế Sơn chưa thực hoàn thiện, tồn nhiều thiếu sót khiến hoạt động doanh nghiệp chưa phát huy hết hiệu tối đa Bởi việc hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp nói riêng cần thiết Cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh hiệu giúp cho doanh nghiệp quản lý chặt chẽ hoạt động tiêu thụ hàng hóa sử dụng khoản chi phí, đồng thời giúp nhà quản lý nắm bắt tình hình tài tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thời kì cách xác kịp thời Từ giúp nhà quản lý xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển doanh nghiệp định đầu tư đắn, đưa doanh nghiệp ngày phát triển 3.3 Yêu cầu phương hướng hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh -Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác dịnh kết kinh doanh công ty cổ phần Thế Sơn phải đảm bảo yêu cầu sau: -Cung cấp số liệu, thơng tin doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cách trung thực, khách quan dễ hiểu tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi công tác kiểm tra +Đảm bảo tiết kiệm hiệu thiết thực, khả thi +Đảm bảo nguyên tắc thống hệ thống chứng từ, tài khoản sổ sách kế toán phương pháp hạch toán tiêu mà kế toán phản ánh +Đảm bảo thực chế độ kế toán nhà nước ban hành Sinh viên: Đào Diệu Oanh - QT1804K 82 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG -Để hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh, doanh nghiệp cần tìm biện pháp để khắc phục hạn chế, thiếu sót đồng thời phát huy ưu điểm đạt cơng tác hạch tốn 3.4 Nội dung hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh cơng ty cổ phần Thế Sơn 3.4.1 Kiến nghị 1: Về việc áp dụng sách bán hàng cơng ty cổ phần Thế Sơn Hiện công ty cổ phần Thế Sơn nhiều khách hàng chưa tốn tiền hàng dẫn đến tình trạng ứ đọng vốn, để giải trình trạng cần khuyến khích khách hàng tốn sớm tiền hàng Vậy nên em kiến nghị cơng ty áp dụng sách tốn khách hàng toán tiền hàng trước hạn hợp đồng - Chiết khấu toán khoản mà người bán giảm trừ cho người mua toán tiền mua hàng trước thời hạn ghi hợp đồng - Chứng từ sử dụng: + Các chừng từ toán: phiếu thu, + Các chứng từ liên quan khác: Hợp đồng mua bán, hóa đơn, - Tài khoản sử dụng: + TK 635: Chi phí tài + TK liên quan khác: TK 131, 111, 112, - Các mức chiết khấu tốn cơng ty dựa vào số như: lãi suất tiền vay ngân hàng Nhà Nước, mức chiết khấu doanh nghiệp ngành, * Ví dụ: Ngày 31/12 công ty TNHH thương mai vận tải Đăng Minh tốn cước vận chuyển gas theo hóa đơn GTGT 0000859 tổng tiền toán 71.550.105, toán chuyển khoản trước hạn cơng ty tốn vòng 10 ngày hưởng chiết khấu tốn 1% - Phản ánh khoản chiết khấu toán Nợ TK 635: 715.502 TK 112: 715.502 3.4.2 Kiến nghị 2: Về việc đưa phần mềm kế toán vào cơng tác kế tốn Tổ chức cơng tác kế tốn diễn cách thuận lợi nhân viên kế tốn khơng trình độ chun mơn, hiểu trình sản xuất kinh doanh Sinh viên: Đào Diệu Oanh - QT1804K 83 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG doanh nghiệp bên cạnh phải kiến thức công nghệ mới, áp dụng khoa học công nghệ vào công việc Công ty nên áp dụng khoa học kỹ thuật vào cơng tác kế tốn việc sử dụng phần mềm kế toán Hiện nhiều phần mềm kế tốn phần mềm kế tốn MISA, BRAVO, FAST, SASINNOVA, Cơng ty nên chọn phần mềm kế toán phù hợp với đặc điểm Cơng ty Việc áp dụng phần mềm kế tốn để giảm bớt cơng việc kế tốn giúp cho kế tốn đưa báo cáo nhanh chóng, xác phục vụ cho cơng tác quản trị ban Giám đốc Giúp ban Giám đốc đưa định kinh doanh kịp thời tạo lợi cho doanh nghiệp kinh doanh Các phần mềm kế tốn chức lưu trữ báo cáo với mục đích khác nhau, theo dõi cơng nợ, tốn cho nhà cung cấp quản lý bảng lương nhân viên, giúp cho việc theo dõi, kiểm tra nhà quản lý thuận lợi dễ dàng Để phù hợp với quy mô Cơng ty kế tốn trưởng nên lựa chọn phần mềm kế toán MISA Một số giao diện phần mềm: - Phần mềm kế toán Fast Acounting - Phần mềm kế tốn MISA Hình 1: Giao diện phần mềm kế toán MISA Sinh viên: Đào Diệu Oanh - QT1804K 84 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Hình 2: Giao diện phần mềm kế toán Fast Acounting 3.4.3 Kiến nghị 3: Hạch toán chi tiết doanh thu – chi phí Để hồn thiện hệ thống kế tốn công ty nên lập sổ chi tiết để tiện theo cho khoản doanh thu chi phí, đồng thời nắm rõ tình hình phát sinh, tăng giảm loại doanh thu, chi phí Từ đó, giúp cho ban lãnh đạo cơng ty giải pháp cụ thể để quản lý điều hành công ty cách hiệu Đề xuất mẫu sổ: Sổ chi tiết bán hàng (biểu 3.3) Sổ chi phí sản xuất kinh doanh (biểu 3.4) Sinh viên: Đào Diệu Oanh - QT1804K 85 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Biểu 3.3 Sổ chi tiết bán hàng Đơn vị: Địa chỉ: Mẫusố: S16-DN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/ TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài Chính) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): Tháng….Năm… Ngày tháng ghi sổ A - Chứng từ Số Ngày hiệu tháng B C Doanh thu Diễn giải D TKĐƯ E Số Đơn lượng giá Cộng số phát sinh Doanh thu Giá vốn hàng bán Lãi gộp Sổ … trang, đánh từ trang 01 đến trang… Ngày mở sổ: Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Thành tiền 3=1x2 Các khoản tính trừ Thuế Khác Ngày … tháng … năm Giám đốc (Ký, họ tên) Mở sổ chi phí sản xuất kinh doanh cho tài khoản 632 (như biểu số 3.4) tạo điều kiện cho việc theo dõi giá vốn tương ứng mặt hàng mở sổ chi tiết bán hàng Sinh viên: Đào Diệu Oanh - QT1804K 86 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Biểu số 3.4 Sổ chi phí sản xuất kinh doanh Đơn vị: Địa chỉ: Mẫu số S17-DN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016TT-BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) SỔ CHI PHÍ KINH DOANH (Dùng cho TK 642, 632…) Tài khoản: Tên sản phẩm dịch vụ: NTG S A Chứng từ Số Ngày hiệu tháng B C Diễn giải D Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ Cộng số phát sinh kỳ Ghi TK Số dư cuối kỳ Sổ … trang, đánh từ trang 01 đến trang… Ngày mở sổ: Người ghi sổ (Ký, họ tên) Sinh viên: Đào Diệu Oanh - QT1804K TK ĐƯ E Ghi nợ TK Chia Tổng … … … … … Ngày … tháng … năm… Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) 87 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Biểu 3.5 Sổ chi tiết bán hàng Đơn vị:Công ty Cổ phần Thế Sơn Mẫu số S16-DNN Địa chỉ: Số 522 Đường Trường Chinh, Phường Quán Trữ, Quận (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BT ngày Kiến An, Hải Phòng 26/8/2016 Bộ Tài chính) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên hàng hóa: Dầu Super 50W Năm:2017 Chứng từ Ngày, Doanh thu Các khoản giảm trừ TK đối tháng Diễn giải Ngày, ứng ghi sổ Số hiệu Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế Khác (521) tháng A B C D E Số dư đầu kì Số phát sinh … … … … … … … … … … Bán dầu Super 50W cho công ty 16/11 HĐ 0002247 16/11 111 50 65.000 3.250.000 CP đường Hải Phòng … … … … … … … … … Cộng số phát sinh 271.256.852 Gía vốn hàng bán 243.158.320 Lãi gộp 28.098.532 - Sổ có…trang, đánh số từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ:… Ngày31tháng12năm.2017 Người lập biểu (Ký, họ tên) Sinh viên: Đào Diệu Oanh - QT1804K Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám Đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 88 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Biểu số 3.6 Sổ chi phí sản xuất kinh doanh Đơn vị:Công ty Cổ phần Thế Sơn Mẫu số S17-DNN Địa chỉ: Số 522 Đường Trường Chinh, Phường Quán (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TTTrữ, Quận Kiến An, Hải Phòng BTC ngày 26/8/2016 Bộ Tài chính) SỔ CHI PHÍ SẢN X́T, KINH DOANH Tên tài khoản : Giá vốn hàng bán Số hiệu tài khoản:632 Tên sản phẩm dịch vụ hàng hóa: Dầu Super 50W Loại tiền: VNĐ Ngày, tháng ghi sổ … 16/11 … Chứng từ Ngày, Số hiệu tháng … PX16/11 … … 16/11 … Diễn giải - Số dư đầu kì Số phát sinh kì … … Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ Ghi nợ TK 632 TK đối ứng Số lượng … 156 … … 50 … Đơn giá … 50.000 … - Sổ trang, đánh số từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ: Ngày31 tháng12 năm 2017 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Sinh viên: Đào Diệu Oanh - QT1804K Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 89 Thành tiền … 2.500.000 … 243.158.320 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG 3.5 Điều kiện để thực giải pháp hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty Cổ phần Thế Sơn 3.5.1 Về phía Nhà nước - sách hỗ trợ doanh để khuyến khích doanh nghiệp hồn thiện phát triển tổ chức kế toán - Xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, rõ ràng, tính bắt buộc cao, tính pháp quy chặt chẽ 3.5.2 Về phía doanh nghiệp + Ban lãnh đạo công ty phải kiểm tra, kiểm sốt chặt chẽ cơng tác kế tốn Bên cạnh đó, đội ngũ cán kế tốn phải người trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp + Cơng ty phải khả tài phải đầu tư trang thiết bị, máy móc, khoa học cơng nghệ phục vụ cơng tác kế tốn + Tổ chức cơng tác kế tốn tài phải tn thủ quy định pháp luật, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh quy mô doanh nghiệp + Phân công trách nhiệm cán nhân viên kế toán cách hợp lý, đồng thời xác định mối quan hệ kế toán phần hành phần hành với việc sử dụng chứng từ, hoàn chuyển chứng từ, cung cấp số liệu đối chiếu kiểm tra + Doanh nghiệp cần tạo lập mối quan hệ bền vững với khách hàng Đây yếu tố định việc bình ổn doanh thu doanh nghiệp Sinh viên: Đào Diệu Oanh - QT1804K 90 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KẾT LUẬN  Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh vị trí quan trọng cơng tác kế tốn doanh nghiệp Việc xác định doanh thu chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho nhà quản trị đưa định đắn, xác kịp thời việc quản lý, điều hành phát triển công ty Qua thời gian thực tập Công ty Cổ phần Thế Sơn em tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Thế Sơn nhằm phục vụ cho nội dung khóa luận tốt nghiệp với kết sau: - Hệ thống hóa lý luận kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp theo thông tư 133 - Mô tả chi tiết thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty Cổ phần Thế Sơn - Trên sở đưa ưu nhược điểm trong công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định KQKD Công ty Cổ phần Thế Sơn, viết đưa số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn nói Cơng ty Cổ phần Thế Sơn như: + Kiến nghị việc áp dụng sách chiết khấu thương mại tốn + Kiến nghị việc áp dụng phần mềm kế toán vào cơng tác kế tốn + Kiến nghị hạch tốn chi tiết doanh thu, chí phí xác định kết kinh doanh theo hoạt động Với cố gắng thân với giúp đỡ hướng dẫn tận tình Ths Đồng Thị Nga giúp đỡ ban lãnh đạo, phòng ban Cơng ty Cổ phần Thế Sơn em hồn thành đề tài Tuy hiểu biết kế tốn em hạn chế nên em khơng tránh khỏi thiếu sót định Vì vậy, em mong nhận đóng góp giúp đỡ thầy, cán phòng kế tốn Cơng ty Cổ phần Thế Sơn để khóa luận em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Đào Diệu Oanh - QT1804K 91 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (Năm 2015), Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1) — Hệ thống tài khoản kế tốn, NXB Giao thơng vận tải Bộ Tài (Năm 2015), Chế độ kế tốn doanh nghiệp (Quyển 2) –Báo cáo tài chính, chứng từ sổ sách kế toán, sơ đồ kế toán, NXB Giao thông vận tải TS Phan Đức Dũng (Năm 2006), Kế tốn tài chính, NXB Thống TS Phan Đức Dũng (Năm 2011), Nguyên lý kế toán, NXB Lao động xã hội Sinh viên: Đào Diệu Oanh - QT1804K 92 ... cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Thế Sơn Chương 3: Các giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty Cổ phần. .. độ kế tốn liên quan đến cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Số liệu thực trang kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Thế Sơn. .. PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ SƠN 81 3.1 Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh nói riêng Cơng ty Cổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thế sơn , Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thế sơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay