Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần gốm đất việt

98 5 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 08:34

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Đàm Thị Hiên Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Mai Linh HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GỐM ĐẤT VIỆT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Đàm Thị Hiên Giảng viên hướng dẫn: ThS Nguyễn Thị Mai Linh HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Đàm Thị Hiên Mã SV:1412401176 Lớp: QT1806K Ngành: Kế tốn – Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Khái quát hóa vấn đề lý luận tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ - Phản ánh thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Gốm Đất Việt - Đánh giá ưu, nhược điểm cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Gốm Đất Việt, sở đưa biện pháp hồn thiện Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Sử dụng số liệu năm 2017 Địa điểm thực tập tốt nghiệp - Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 Những vấn đề chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ: 1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ: 1.1.2 Các khái niệm doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp: 1.1.3 Nhiệm vụ cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ: 1.2 Nội dung tổ chức công tác kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ: 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: 1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán: 11 1.2.3 Kế tốn doanh thu hoạt động tài chi phí tài chính: 15 1.2.4 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh: 18 1.2.5 Kế toán thu nhập khác chi phí khác: 20 1.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh: 22 1.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách vào công tác doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ: 23 1.3.1 Hình thức kế tốn Nhật ký chung: 24 1.3.2 Hình thức kế tốn Nhật ký – Sổ cái: 25 1.3.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: 27 1.3.4 Hình thức kế tốn Máy vi tính: 28 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM ĐẤT VIỆT 30 2.1 Khái quát chung công ty Cổ phần Gốm Đất Việt: 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển: 30 2.1.2 Tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt: 31 2.1.3 Tổ chức cơng tác kế tốn Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt: 33 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt: 36 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng công ty: 36 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt: 45 2.2.3 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh: 53 2.2.4 Kế tốn doanh thu hoạt động tài chi phí tài chính: 59 2.2.5 Kế tốn thu nhập khác chi phí khác: 63 2.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh: 63 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM ĐẤT VIỆT 73 3.1 Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh nói riêng Cơng ty Cổ phần Gốm Đất Việt: 73 3.1.1 Ưu điểm 73 3.1.2 Hạn chế 74 3.2 Tính tất yếu phải hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh: 74 3.3 Yêu cầu phương hướng hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh: 75 3.4 Nội dung hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt 75 3.4.1 Kiến nghị 1: 75 3.4.2 Kiến nghị 2: 79 3.4.3 Kiến nghị 3: 86 KẾT LUẬN .89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 – Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, khoản giảm trừ doanh thu: 10 Sơ đồ 1.2 – Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp khai thường xuyên .13 Sơ đồ 1.3 – Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm định kỳ 14 Sơ đồ 1.4 – Sơ đồ hạch tốn doanh thu hoạt động tài chi phí tài 17 Sơ đồ 1.5 – Sơ đồ hạch tốn chi phí quản lý kinh doanh 19 Sơ đồ 1.6 – Sơ đồ hạch tốn thu nhập khác chi phí khác .21 Sơ đồ 1.7 – Sơ đồ hạch toán xác định kết kinh doanh 23 Sơ đồ 1.8 – Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật ký chung 25 Sơ đồ 1.9 – Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật ký – Sổ .26 Sơ đồ 1.10 –Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ .28 Sơ đồ 1.11 –Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Máy vi tính .29 Sơ đồ 2.1 – cấu tổ chức quản lý Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt: 31 Sơ đồ 2.2 – Sơ đồ máy kế tốn cơng ty Cổ phần Gốm Đất Việt .33 Sơ đồ 2.3 – Hình thức kế tốn Nhật ký chung Công ty CP Gốm Đất Việt 35 Sơ đồ 2.4 – Quy trình hạch tốn doanh thu Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt37 Sơ đồ 2.5 – Quy trình hạch tốn giá vốn hàng bán Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt .46 Sơ đồ 2.6 – Quy trình hạch tốn chi phí kinh doanh Cơng ty Cổ phần Gốm Đất Việt 53 Sơ đồ 2.7 – Quy trình hạch tốn hoạt động tài Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt 59 Sơ đồ 2.8 – Quy trình xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt 63 Sơ đồ 2.9 – Xác định kết kinh doanh năm 2017 công ty .64 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu số 2.1 – Hóa đơn GTGT 0000768 39 Biểu số 2.2 – GBC ngày 06/10/2017 Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam40 Biểu số 2.3 – Phiếu thu số 26/10 41 Biểu số 2.4 – HĐ GTGT 0000779 42 Biểu số 2.5 – Sổ nhật ký chung (trích) .43 Biểu số 2.6 – Sổ TK511 (trích) .44 Biểu số 2.7 – Phiếu xuất kho số 07/10 49 Biểu số 2.8 – Phiếu xuất kho số 36/10 50 Biểu số 2.9 – Sổ Nhật ký chung (trích) 51 Biểu số 2.10 – Sổ TK 632 (trích) 52 Biểu số 2.11 – Hóa đơn dịch vụ viễn thơng 55 Biểu số 2.12 – Phiếu chi số 15/10 56 Biểu số 2.13 – Sổ Nhật ký chung (trích) 57 Biểu số 2.14 – Sổ TK 642 (trích) 58 Biểu số 2.15 – GBC 25/10 – Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 60 Biểu số 2.16 – Sổ Nhật ký chung (trích) 61 Biểu số 2.17 – Sổ TK 515 (trích) 62 Biểu số 2.18 – Phiếu kế toán số 25/12 65 Biểu số 2.19 – Phiếu kế toán số 26/12 65 Biểu số 2.20 – Phiếu kế toán số 27/12 66 Biểu số 2.21 – Phiếu kế toán số 28/12 66 Biểu số 2.22 – Phiếu kế toán số 29/12 67 Biểu số 2.23 – Sổ Nhật ký chung (trích) 68 Biểu số 2.24 – Sổ TK911 69 Biểu số 2.25 – Sổ TK821 70 Biểu số 2.26 – Sổ TK421 71 Biểu số 2.27 – Báo cáo kết hoạt động kinh doanh .72 Biểu số 3.1 - Bảng báo giá phần mềm kế toán MISA SME.NET2017 .78 Biểu số 3.2 – Sổ chi tiết bán hàng 80 Biểu số 3.3 – Sổ chi phí sản xuất kinh doanh 81 Biểu số 3.4 – Sổ chi tiết bán hàng Gạch lát 83 Biểu số 3.5 – Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh 84 Biểu số 3.6 – Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh 85 Biểu số 3.7 – Bảng cơng nợ tính đến ngày 31/12/2017 87 Biểu số 3.8 – Bảng trích lập dự phòng phải thu khó đòi 88 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG LỜI MỞ ĐẦU Trong hệ thống cơng cụ quản lý kế tốn công cụ quản lý hữu hiệu Nó nguồn thơng tin, số liệu đáng tin cậy để nhà nước điều hành nên kinh tế, kiểm tra kiếm soát hoạt động ngành, khu vực Trong kinh tế xu hướng tất yêu chung cá nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp lớn, vừa nhỏ hướng tới mục tiêu đạt lợi nhuận Họ quan tâm đến kết cuối thời gian (tháng, quý, năm) mà họ bỏ vốn để đầu tư kinh doanh, sản xuất Điều dẫ đến phận kế toán doanh nghiệp phải theo dõi sát trình mua bán hàng xác định kết kinh doanh để hoạch tốn nhanh chóng, đầy đủ kịp thời, xác Thực tốt q trình giúp doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh, bù đắp chi phí, đồng thời thực đầy đủ nghĩa vụ nhà nước, đầu tư phát triển, nâng cao đời sống lao động Hệ thống kế tốn đơn vị đóng vai trò quan trong, đặc việt công ty kinh doanh theo lĩnh vực thương mại việc mua bán hàng xác định kết kinh doanh mang tính cấp thiết Với nhận thức đó, từ kiến thức chuyên ngành học trường với giúp đỡ Thạc sỹ Nguyễn Thị Mai Linh, kết hợp với việc tìm hiểu thực tế Cơng ty Cổ phần Gốm Đất Việt nên em định chọn đề tài nghiên cứu “Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt” làm đề tài khố luận Ngồi phần mở đầu kết luận, khóa luận em gồm chương: Chương I: Những vấn đề lý luận công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh tronh doanh nghiệp vừa nhỏ Chương II: Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt Chương III: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt Do trình độ lý luận thời gian tiếp cận hạn chế nên khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo bạn để viết em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Đàm Thị Hiên Sinh viên: Đàm Thị Hiên - QT1806K KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 Những vấn đề chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ: 1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ: Trong kinh tế thị trường nay, vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm làm để hoạt động kinh doanh hiệu cao (tối đa hóa lợi nhuận giảm thiểu hóa chi phí) Các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận doanh nghiệp doanh thu, thu nhập khoản chi phí Do đó, việc tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh đóng vai trò vơ quan trọng Cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh khơng cần thiết nhà quản trị doanh nghiệp mà ý nghĩa quan trọng đối tượng khác kinh tế quốc dân + Đối với nhà đầu tư: Cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh sở để nhà đầu tư đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp từ đưa định đầu tư hợp lý + Đối với trung gian tài Ngân hàng, cơng ty cho th tài cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh điều kiện tiên để họ tiến hành thẩm định, đánh giá tình hình tài doanh nghiệp nhằm đưa định cho vay + Đối với quan quản lý vĩ mô kinh tế: Cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanhgiups cho nhà hoạch định sách Nhà nước tổng hợp, phân tích số liệu đưa thơng số cần thiết giúp phủ điều tiết kinh tế tầm vĩ mô, xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp mà doanh nghiệp phải nộp cho nhà nước 1.1.2 Các khái niệm doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp: 1.1.2.1 Doanh thu: Theo chuẩn mực kế toán số 14 “ Doanh thu thu nhập khác” ban hành công bố theo định số 149/2001/QĐ – BTC ngày 31/12/2001 Bộ Sinh viên: Đàm Thị Hiên - QT1806K TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP tính xác liệu Phân hệ Sản xuất thiết kế với tính chính: Nhập mã thành phẩm từ quy trình sản xuất; Xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất; Nhập kho thành phẩm Giải pháp kỹ thuật mạnh mẽ CeAC giúp doanh nghiệp sản xuất tiết kiệm tối đa chi phí nâng cấp hệ thống theo nhu cầu mở rộng quy mô doanh nghiệp  Phần mềm kế toán MISA.SME.NET 2017 Phần mềm kế toán Misa phần mềm kế toán sản xuất thơng dụng cho loại hình doanh nghiệp vừa nhỏ Phần mềm sử dụng phổ biến hỗ trợ nhiều phân hệ, giao diện thân thiện dễ sử dụng cho phép người dùng dễ dàng quản lý Các phân hệ phần mềm đáp ứng tương đối tốt yêu cầu phần mềm kế toán sản xuất như: Tập hợp chi phí trực tiếp, phân bổ chi phí gián tiếp, đánh giá sản phẩm dở dang, tính giá thành sản phẩm,… Giá: Miễn phí – 12.950.000đ/ Gói (chưa bao gồm chi phí dịch vụ cài đặt, đào tạo, tư vấn)  Phần mềm kế toán Fast Accounting: Phần mềm kế toán Fast Accounting phần mềm kế toán sản xuất bật với chi phí thấp khả quản trị tốt Fast Accounting cho phép khai báo đối tượng tính giá thành cách mềm dẻo, chi phí phát sinh cập nhật tập hợp theo cách khác nhau, tính giúp kiểm tra sai sót xảy q trình nhập liệu Bên cạnh phần mềm nhóm báo cáo giá thành sản phẩm phong phú, phục vụ đắc lực cho cơng tác phân tích quản trị Giá: 5.900.000đ – 11.900.000đ (chưa bao gồm chi phí dịch vụ cài đặt, đào tạo, tư vấn) Sinh viên: Đàm Thị Hiên - QT1806K 76 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Cơng ty nên chọn phần mềm kế toán phù hợp với đặc điểm Cơng ty Việc áp dụng phần mềm kế tốn để giảm bớt cơng việc kế tốn giúp cho kế tốn đưa báo cáo nhanh chóng, xác phục vụ cho cơng tác quản trị ban Giám đốc Giúp ban Giám đốc đưa định kinh doanh kịp thời tạo lợi cho doanh nghiệp kinh doanh Các phần mềm kế tốn chức lưu trữ báo cáo với mục đích khác nhau, theo dõi cơng nợ, toán cho nhà cung cấp quản lý bảng lương nhân viên, giúp cho việc theo dõi, kiểm tra nhà quản lý thuận lợi dễ dàng Để phù hợp với quy mô Công ty kế tốn trưởng nên lựa chọn phần mềm kế toán MISA Một số giao diện phần mềm: Hình 1: Giao diện phần mềm kế tốn MISA Sinh viên: Đàm Thị Hiên - QT1806K 77 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP  Thơng tin về giá: STT Gói sản phẩm/dịch vụ ĐVT Giá Mô tả chi tiết Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 - đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hố đơn, Thuế, Express Gói Miễn phí Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp Số lượng chứng từ nhập vào phần mềm tối đa 150 chứng từ/năm Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 - đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hố Starter Gói 2,950,000 đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp Số lượng chứng từ nhập vào phần mềm tối đa 1.000 chứng từ/năm Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – 11 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Standard Gói 6,950,000 Quản lý hố đơn, Thuế, Kho, Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tổng hợp Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 – 13 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hố đơn, Thuế, Kho, Professional Gói 9,950,000 Thủ Kho, Công cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Tổng hợp Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm Phần mềm Kế toán MISA SME.NET 2017 - đầy đủ 16 phân hệ: Quỹ, Thủ Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hoá đơn, Thuế, Enterprise Gói 12,950,000 Kho, Thủ Kho, Cơng cụ dụng cụ, Tài sản cố định, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp Không giới hạn số lượng chứng từ nhập vào phần mềm (Theo thông tin đơn vị cung cấp: Công ty CP Misa) Biểu số 3.1 - Bảng báo giá phần mềm kế toán MISA SME.NET2017 Sinh viên: Đàm Thị Hiên - QT1806K 78 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP 3.4.2 Kiến nghị 2: Hoàn thiện hệ thống sổ chi tiết Để hồn thiện hệ thống số kế tốn công ty, kiến nghị công ty nên lập sổ chi tiết để tiện theo cho khoản doanh thu chi phí, đồng thời nắm rõ tình hình phát sinh, tăng giảm loại doanh thu, chi phí Từ đó, giúp cho ban lãnh đạo cơng ty giải pháp cụ thể để quản lý điều hành công ty cách hiệu Đề xuất mẫu sổ: Sổ chi tiết bán hàng (biểu 3.2) Sổ chi phí sản xuất kinh doanh (biểu 3.3) Sinh viên: Đàm Thị Hiên - QT1806K 79 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Đơn vị: Mẫu số: S16 – DNN Địa chỉ: (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT/BTC ngày 26/08/2016 Bộ Tài Chính) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): Năm… Ngày Chứng từ tháng ghi Số Ngày sổ hiệu tháng A B C Các khoản tính trừ Doanh thu Diễn giải D TKĐƯ Số Đơn lượng giá E Thành tiền 3=1x2 Thuế Khác Số dư đầu kỳ Cộng số phát sinh Doanh thu Giá vốn hàng bán Lãi gộp - Sổ … trang, đánh từ trang 01 đến trang… Ngày … tháng … năm…… - Ngày mở sổ: Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biểu số 3.2 – Sổ chi tiết bán hàng Sinh viên: Đàm Thị Hiên - QT1806K 80 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Mở sổ chi phí sản xuất kinh doanh cho tài khoản 632 (như biểu số 3.3) tạo điều kiện cho việc theo dõi giá vốn tương ứng mặt hàng mở sổ chi tiết bán hàng Mẫu số S17-DNN Đơn vị: (Ban hành theo Thơng tư số 133/2016/TT/BTC ngày 26/08/2016 Bộ Tài Chính) Địa chỉ: SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH (Dùng cho tài khoản: 154, 631, 641, 642, 242, 335, 632) Tài khoản: Tên sản phẩm dịch vụ: NT GS A Chứng từ Số hiệu Ngày tháng Diễn giải TK ĐƯ B C D E Ghi nợ TK Tổng Số lượng Đơn giá Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ Cộng số phát sinh kỳ Ghi TK Số dư cuối kỳ Sổ … trang, đánh từ trang 01 đến trang… Ngày mở sổ: Ngày tháng năm Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biểu số 3.3 – Sổ chi phí sản xuất kinh doanh Sinh viên: Đàm Thị Hiên - QT1806K 81 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Ví dụ: Với nghiệp bán hàng ví dụ phần 2.2.1, việc ghi chép vào sổ sách trình bày, kế tốn nên ghi bổ sung vào sổ chi tiết bán hàng cho mặt hàng cụ thể Căn vào Hóa đơn GTGT số 0000768, kế toán ghi vào sổ chi tiết bán hàng cho mặt hàng gạch lát mã DV03L5: 500x500x14mm màu đỏ đậm (Biểu số 3.4) Với nghiệp vụ kinh tế liên quan đến chi phí quản lý kinh doanh Kế tốn tiến hành vào Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh (Biểu số 3.5 Biểu số 3.6) để theo dõi cụ thể yếu tố chi phí phát sinh Sinh viên: Đàm Thị Hiên - QT1806K 82 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Mẫu số: S16 – DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT/BTC ngày 26/08/2016 Bộ Tài Chính) Đơn vị: Cơng ty Cổ phần Gốm Đất Việt Địa chỉ: xã Tràng An - huyện Đông Triều - Quảng Ninh SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): Gạch lát Năm 2017 Ngày thán g ghi sổ Số hiệu Ngày tháng A B C Chứng từ TK Diễn giải Các khoản tính trừ Doanh thu ĐƯ D SL Đơn giá Thành tiền Thuế Khác E 3=1x2 112 200 143.700 28.740.000 Số dư đầu kỳ Số phát sinh 06/10 Bán hàng cho Công HĐ GTGT ty Cổ phần Xây 06/10 dựng Du lịch 0000768 Cát Bà Cộng số phát sinh Giá vốn hàng bán Lãi gộp - Sổ … trang, đánh từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ: Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biểu số 3.4 – Sổ chi tiết bán hàng Gạch lát Sinh viên: Đàm Thị Hiên - QT1806K 83 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Mẫu số S17-DNN Đơn vị: Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt Địa chỉ: xã Tràng An - huyện Đông Triều - Quảng Ninh (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT/BTC ngày 26/08/2016 Bộ Tài Chính) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH Tài khoản: 632 Tên sản phẩm dịch vụ: Gạch lát NT GS A Chứng từ Ghi nợ TK 632 Số hiệu Ngày tháng Diễn giải TK ĐƯ B C D E Tổng Số lượng Đơn giá Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ 156 19.735.600 200 98.678 06/10 PX 07/10 06/10 Giá vốn bán hàng hóa đơn số 0000768 cho Cơng ty Cổ phần Xây dựng Du lịch Cát Bà Cộng số phát sinh kỳ Ghi TK Số dư cuối kỳ Sổ … trang, đánh từ trang 01 đến trang… Ngày mở sổ: Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Biểu số 3.5 – Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Sinh viên: Đàm Thị Hiên - QT1806K 84 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Mẫu số S17-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT/BTC ngày 26/08/2016 Bộ Tài Chính) Đơn vị: Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt Địa chỉ: xã Tràng An - huyện Đông Triều - Quảng Ninh SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH Tài khoản: 6421 - Chi phí bán hàng Tên sản phẩm dịch vụ: Chứng từ NTGS Số hiệu Ngày tháng Diễn giải TKĐƯ A B C E F HĐ GTGT 3494899 PC 15/10 D Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ 11/10 Chi tiền tốn dịch vụ viẽn thơng tháng 09 111 1.056.325 … 11/10 Cộng số phát sinh kỳ Ghi nợ TK 911 Số dư cuối kỳ Ghi TK 642 Chia Chi phí dịch Lương … vụ mua … Tổng số tiền 1.056.325 … Sổ … trang, đánh từ trang 01 đến trang… Ngày mở sổ: Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Biểu số 3.6 – Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh Sinh viên: Đàm Thị Hiên - QT1806K … Chi phí tiền khác 85 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP 3.4.3 Kiến nghị 3: Hoàn thiện việc lập dự phòng phải thu khó đòi Cơng ty Cổ phần Gốm Đất Việt: Hiện nay, cơng ty số khách hàng q hạn tốn cơng ty chưa tiến hành trích lập khoản dự phòng phải thu khó đòi Đây bất lợi lớn việc gặp phải rủi ro không thu hồi cao  Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi: Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất xảy tuổi nợ hạn khoản nợ tiến hành lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi kèm theo chứng từ chứng minh nợ khó đòi nói Trong đó: Đối với nợ phải thu hạn tốn, mức trích lập dự phòng sau: Thời gian q hạn tốn Mức dự phòng trích lập 06 tháng ≤ T ≤ 01 năm 30% giá trị nợ phải thu hạn 01 năm < T < 02 năm 50% giá trị nợ phải thu hạn 02 năm < T < 03 năm 70% giá trị nợ phải thu hạn T > 03 năm 100% giá trị nợ phải thu hạn Đối với nợ phải thu chưa đến hạn khách hàng nợ rơi vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể, bị quan pháp luật truy tố, doanh nghiệp quy định mức tổn thất khơng thu hồi để lập dự phòng Sau lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp tổng hợp lại tồn phần dự phòng vào bảng chi tiết để là, hạch tốn chi phí QLDN Kế tốn trích lập phải thu khó đòi thể qua sơ đồ sau: TK 131, 138 TK 6422 TK 2293 Xóa số nợ phải thu khó đòi Lập dự phong phải thu khó đòi (theo số chênh lệch năm lớn lớn số lập năm trước chưa sử dụng hết) Hoàn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi (theo số chênh lệch phải lập năm nhỏ số lập năm trước chưa sử dụng hết) Xóa số nợ phải thu khó đòi (nếu chưa lập dự phòng) Sinh viên: Đàm Thị Hiên - QT1806K 86 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP  Ví dụ: Từ bảng công nợ (Biểu số 3.7) dựa vào mức trích lập dự phòng kế tốn tiến hành trích lập dự phòng phải thu khó đòi (Biểu số 3.8) vào ngày 31/12 sau: Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt Xã Tràng An - huyện Đông Triều - Quảng Ninh BẢNG CƠNG NỢ Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 Tên khách hàng Số tiền nợ Công ty TNHH Xây lắp 68.927.000 Chưa đến hạn Đến hạn Q hạn Khơng đòi Ghi 68.927.000 Thương mại Trường Việt Công ty Cổ phần Thiết bị 93.500.000 16 tháng 25 93.500.000 xây dựng Minh Bích Cơng ty TNHH ngày Trung 25.784.632 06 tháng 21 25.784.632 Thành ngày Công ty Cổ phần Nam Sơn 58.694.230 Công ty TNHH Viễn Dương 158.562.178 Tổng cộng 58.694.230 158.562.178 664.324.600 358.782.567 186.257.401 119.284.632 Biểu số 3.7 – Bảng cơng nợ tính đến ngày 31/12/2017 Sinh viên: Đàm Thị Hiên - QT1806K 87 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Cơng ty Cổ phần Gốm Đất Việt Xã Tràng An - huyện Đông Triều - Quảng Ninh BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHỊNG PHẢI THU KHĨ ĐỊI Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2017 Tên khách hàng Số tiền Nợ Công ty Cổ phần Thiết bị xây dựng Minh Bích Tổng cộng hạn tốn Tỷ lệ trích lập Số cần lập dự phòng 93.500.000 16 tháng 25 ngày 50% 46.750.000 25.784.632 06 tháng 21 ngày 30% 7.735.390 Công ty TNHH Trung Thành Thời gian 119.284.632 54.485.390 Biểu số 3.8 – Bảng trích lập dự phòng phải thu khó đòi Kế tốn định khoản: Nợ TK 6422: 54.485.390 TK 2293: 54.485.390 Kế toán lập phiếu kế toán cho nghiệp vụ ghi vào sổ sách liên quan Sinh viên: Đàm Thị Hiên - QT1806K 88 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh vị trí quan trọng cơng tác kế tốn doanh nghiệp Việc xác định doanh thu chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho nhà quản trị đưa định đắn, xác kịp thời việc quản lý, điều hành phát triển công ty Qua thời gian thực tập công ty, với kiến thức học trường Đại học Dân lập Hải Phòng, bảo tận tình thầy giáo trường, đặc biệt giúp đỡ nhiệt tình giáo, Th.s Nguyễn Thị Mai Linh – Giảng viên hướng dẫn, với cán kế toán, nhân viên Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt, em vận dụng lý thuyết, tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn cơng ty, học tập thêm học kinh nghiệm làm việc quý báu Bài viết đưa số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt như: - Kiến nghị việc đưa phần mềm kế tốn vào cơng tác kế tốn - Kiến nghị hệ thống sổ chi tiết - Kiến nghị trích lập dự phòng phải thu khó đòi Do thời gian thực tập hạn trình độ hiểu biết hạn chế nên khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu sót định Vì vậy, em mong góp ý giúp đỡ thầy cơ, cán phòng kế tốn cơng ty để khóa luận em hoàn thiện Cuối cùng, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo khoa Quản trị kinh doanh nói chung ngành Kế tốn – Kiểm tốn trường đại học Dân lập Hải Phòng nói riêng, gửi lời cảm ơn đến Nguyễn Thị Mai Linh, cán kế toán Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt giúp đỡ em hồn thành đợt thực tập khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: Đàm Thị Hiên - QT1806K 89 TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (Năm 2015), Chế độ kế toán doanh nghiệp (Quyển 1) — Hệ thống tài khoản kế tốn, NXB Giao thơng vận tải Bộ Tài (Năm 2015), Chế độ kế tốn doanh nghiệp (Quyển 2) –Báo cáo tài chính, chứng từ sổ sách kế tốn, sơ đồ kế tốn, NXB Giao thơng vận tải TS Phan Đức Dũng (Năm 2006), Kế toán tài chính, NXB Thống TS Phan Đức Dũng (Năm 2011), Nguyên lý kế toán, NXB Lao động xã hội Thông tư 133/2016/TT- BTC ban hành ngày 26/8/2016 Bộ Tài Chính Tài liệu kế tốn Cơng ty Cổ phần Gốm Đất Việt năm 2017 Sinh viên: Đàm Thị Hiên - QT1806K 90 ... cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ - Phản ánh thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần Gốm Đất Việt. .. cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty Cổ phần Gốm Đất Việt Chương III: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh. .. chức cơng tác kế tốn Công ty Cổ phần Gốm Đất Việt: 33 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty Cổ phần Gốm Đất Việt: 36 2.2.1 Kế toán doanh thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần gốm đất việt , Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần gốm đất việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay