Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty cổ phần thương mại và giao nhận vận tải phúc sơn

80 5 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 08:34

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Cao Mai Tú Anh Giảng viên hướng dẫn: ThS.Trần Thị Thanh Phương HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN THANH TỐN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN VẬN TẢI PHÚC SƠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Cao Mai Tú Anh Giảng viên hướng dẫn: ThS.Trần thị Thanh Phương HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Cao Mai Tú Anh Mã SV: 1412401204 Lớp: QT1804K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện tổ chức kế tốn tốn với người mua, người bán Công ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính toán vẽ) -Nghiên cứu lý luận chung kế tốn tốn doanh nghiệp - Mơ tả phân tích thực trạng tổ chức kế tốn tốn cơng ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn tốn cơng ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Các văn Nhà nước chế độ kế toán liên quan đến cơng tác kế tốn tốn doanh nghiệp - Quy chế, quy định kế toán- tài doanh nghiệp - Hệ thống sổ kế tốn liên quan đến tổ chức kế toán toán công ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn Địa điểm thực tập tốt nghiệp - Công ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn - Địa chỉ: Số 39/140 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Trần Thị Thanh Phương Học hàm, học vị: Thạc sĩ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện tổ chức kế tốn tốn với người mua,người bán công ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 11 tháng 06 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 31tháng 08 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Cao Mai Tú Anh Trần Thị Thanh Phương Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Trần Thị Thanh Phương Đơn vị công tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Họ tên sinh viên: Cao Mai Tú Anh Chuyên ngành: Kế toán - Kiểm tốn Đề tài tốt nghiệp: Hồn thiện tổ chức kế toán toán với người mua, người bán công ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện tổ chức kế toán toán với người mua,người bán công ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp - ý thức tự giác cơng việc, nghiêm túc ,thẳng thắn khả tiếp cận với thực tiễn doanh nghiệp - Chịu khó học hỏi, nghiên cứu tài liệu phục vụ cho trình thực đề tài nghiên cứu - Tuân thủ nghiêm túc yêu cầu thời gian nội dung nghiên cứu đề tài cho giáo viên hướng dẫn quy định Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) - Về mặt lý luận: Tác giả hệ thống hóa vấn đề lý luận đối tượng nghiên cứu - Về mặt thực tế: Tác giả mơ tả phân tích thực trạng đối tượng nghiên cứu theo trạng chế độ chuẩn mực kế toán - Những giải pháp mà tác giả đề xuất gắn với thực tiễn sản xuất - kinh doanh, giá trị mặt lý luận tính khả thi cao việc kiểm tốn cơng tác kế tốn đơn vị thực tập Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Không bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) QC20-B18 MỤC LỤC Lời Mở Đầu CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TRONG DOANH NGHIỆP 1.1.Phương thức tốn hình thức toán 1.2.Nội dung kế toán toán với người mua 1.2.1.Nguyên tắc kế toán toán với người mua 1.2.2.Chứng từ, tài khoản sổ sách kế toán sử dụng toán với người mua 1.2.3.Kế toán nghiệp vụ toán với người mua 1.3.Nội dung kế toán toán với người bán 12 1.3.1.Nguyên tắc kế toán toán với người bán 12 1.3.2 Chứng từ, tài khoản sổ sách kế toán sử dụng toán với người bán 12 1.3.3.Kế toán nghiệp vụ toán với người bán 14 1.4.Nội dung kế tốn nghiệp vụ tốn liên quan đến ngoại tệ 18 1.4.1Tỷ giá quy định sử dụng tỷ giá kế toán 18 1.4.2.Kế toán nghiệp vụ tốn với người mua, người bán liên quan đến ngoại tệ 19 1.5.Nhiệm vụ cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán 21 1.6.Đặc điểm kế toán tốn theo hình thức kế tốn Nhật Ký Chung 21 1.6.1.Nguyên tắc ghi sổ Nhật Ký Chung 21 1.6.2.Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật Ký Chung 22 CHƯƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN THANH TỐN VỚI NGƯỜI MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN VẬN TẢI PHÚC SƠN 23 2.1 Khái quát Công ty Cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn 23 2.1.1 Lịch sử hình thành cơng ty Cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn 23 2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh công ty Cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn 24 2.1.3 Những thuận lợi khó khăn cơng ty q trình hoạt động định hướng phát triển tương lai 24 2.1.3.1.Thuận lợi: 24 2.1.3.2.Khó khăn: 24 2.1.4.Đặc điểm tổ chức máy quản lý công ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn 25 2.1.5 Đặc điểm tổ chức máy kế tốn sách kế tốn áp dụng Cơng ty Cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc sơn 26 2.1.5.1.Đặc điểm tổ chức máy kế toán 26 2.1.5.2.Chính sách kế tốn áp dụng công ty Cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn 26 2.2 Thực trạng tổ chức kế toán toán với người mua, người bán công ty Cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn 28 2.2.1.Phương thức tốn hình thức tốn với người mua, người bán cơng ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn 28 2.2.2.Kế toán toán với người mua công ty Cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn 29 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN THANH TỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN VẬN TẢI PHÚC SƠN 51 3.1 Đánh giá thực trạng tốn với người mua, người bán cơng ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn 51 3.1.1 Ưu điểm 51 3.1.2 Hạn chế 52 3.2 Hồn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán cơng ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn 53 3.3 Yêu cầu phương hướng hồn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán 53 3.4 Nội dung giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn với người mua, người bán công ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn 54 3.4.1 Giải pháp 1: Tăng cường quản lý công nợ 54 3.4.2 Giải Pháp 2: Áp dụng sách chiết khấu tốn 59 3.4.3 Giải pháp 3: Dự phòng phải thu khó đòi 60 3.4.4.Giải pháp 4: Sử dụng phần mềm kế toán quản lý khách hàng 66 KẾT LUẬN 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán nghiệp vụ toán với người mua theo TT 133/ 2016/TT-BTC Sơ đồ 1.2 : Sơ đồ hạch toán nghiệp vụ toán với người bán theo TT 133/2016/TT-BTC 15 Sơ đồ 1.3: Trình tự ghi sổ nghiệp vụ tốn với người mua, người bán theo hình thức nhật ký chung 22 Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty Cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn 25 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức máy kế toán công ty 26 Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức nhật ký chung 27 Sơ đồ 2.4: Kế tốn tốn với người mua tai Cơng ty Cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn 30 Sơ đồ 2.5: Quy trình kế tốn tốn với người bán cơng ty cổ phần thương mại giao nhận Phúc Sơn 41 Sơ đồ 3.1: Sơ đồ trình tự hạch tốn chiết khấu tốn 59 Sơ đồ 3.2: Sơ đồ tự hạch tốn dự phòng phải thu khó đòi theo TT 133 63 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Lời Mở Đầu 1.Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Kế tốn cơng cụ quản lý kinh tế chủ yếu nhà nước doanh nghiệp.Cùng với trình đổi mới, Nhà nước bước hồn thiện cơng tác kế tốn ( ban hành luật kế toán , sửa đổi bổ sung chế độ kế tốn cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh Đối với doanh nghiệp thương mại, việc thực lưu thong hàng hóa vấn đề định phát triển doanh nghiệp , hoạt động mua , bán nghiệp vụ toán người mua người bán Do đó, quản lý khơng qn tâm đến doanh thu, chi phí , lợi nhuận mà ln phải trọng giải vấn đề liên quan đến hoạt động toán Hoạt động toán phản ánh mối quan hệ doanh nghiệp với bên mua bên bán Nếu doanh nghiệp giải tốt mối quan hệ tạo cho trình thu mua tiêu thụ hòa hóa Sau q trình nghiên cứu học tập trường , thời gian làm việc công ty, em chọn đề tài “Hồn thiện cơng tác kế tốn tốn với người mua,người bán công ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn” Em mong thong qua đề tài hiểu sâu nghiệp vụ toán thực tế lý thuyết học 2.Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu : Lý luận chung kế toán toán với người mua , người bán doanh nghiệp Mơ tả: Thực trạng tổ chức kế tốn tốn với người mua, người bán cơng ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn Đề xuất số giải pháp: Hoàn thiện tổ chức kế toán toán với người mua, người bán công ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn 3.Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Kế toán toán với người mua ,người bán công ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn Phạm vị nghiên cứu : Sinh viên: Cao Mai Tú Anh KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÔNG TY CPTM GNVT PHÚC SƠN TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hải Phòng, Ngày … tháng … năm… BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ - Căn vào hợp đồng kinh tế - Căn vào tình hình tốn thực tế Hơm nay, ngày…tháng…năm…Tại văn phòng cơng ty…,chúng tơi gồm có: Bên A (Bên bán): CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN VẬN TẢI PHÚC SƠN - Địa chỉ:Số 39/140 Đình Đơng ,Phường Đơng Hải ,Quận Lê Chân ,Thành phố Hải Phòng, Việt Nam - Điện thoại: 0978.140.613 Fax: - Đại diện: Nguyễn Thị Lan Chức vụ: Giám đốc Bên B (Bênmua):…………………………………………………………… - Địa chỉ:……………………………………………………………………… - Điện thoại :…………………………………… Fax:……………………… - Đại diện:…………………………………… Chức vụ:…………………… Cùng đối chiếu giá trị cụ thể sau : Cơng nợ đầu kì:……………đồng Số phát sinh kì: Ngày tháng Số hóa đơn Đã tốn Còn nợ Thành tiền Số tiền bên B toán:…………………đồng Kết luận: Tính đến hết ngày………….bên B phải tốn cho công ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn số tiền :……………… - Biên lập thành 02 giá trị Mỗi bên giữ 01 làm sở cho việc toán sau hai bên Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận biên đối chiếu công nợ mà Công ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn không nhận phản hồi từ Quý công ty cơng nợ coi chấp nhận ĐẠI DIỆN BÊN A Sinh viên: Cao Mai Tú Anh ĐẠI DIỆN BÊN B 57 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Ví dụ: Biên đối chiếu cơng nợ Cơng ty cổ phần vận tải Duy Lượng CƠNG TY CPTM GNVT PHÚC SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2017 BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ - Căn vào hợp đồng kinh tế - Căn vào tình hình tốn thực tế Hơm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2017 Tại văn phòng Cơng ty cổ phần TM giao nhận vận tải Phúc Sơn, chúng tơi gồm có: Bên A (Bên bán): CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GIAO NHẬN VÂN TẢI PHÚC SƠN - Địa chỉ: Số 39/140 Đình Đơng ,Phường Đơng Hải ,Quận Lê Chân ,Thành Phố Hải Phòng , Việt Nam - Điện thoại: 0978.140.613 Fax: - Đại diện: Nguyễn Thị Lan Chức vụ: Giám đốc Bên B (Bên mua): CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DUY LƯỢNG - Địa chỉ: Số 8/C137 Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ ,Quận Ngô Quyền , Thành Phố Hải Phòng ,Việt Nam - Điện thoại: Fax: - Đại diện: Đồng Xuân Sùng Chức vụ: Giám đốc Cùng đối chiếu giá trị cụ thể sau: Cơng nợ đầu kì:237.600.000 đồng Số phát sinh kì: Ngày tháng 31/12 31/12 Số hóa đơn Đã tốn Còn nợ Thành tiền 0000043 136.571.120 19.628.880 156.200.000 0000046 226.930.000 226.930.000 Cộng 246.558.880 Số tiền bên B tốn: 246.558.880 đồng 4.Kết luận: Tính đến hết ngày 30/6 bên B phải tốn cho Cơng ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn số tiền là: 237.600.000 đồng - Biên lập thành 02 giá trị Mỗi bên giữ 01 làm sở cho việc tốn sau hai bên Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận biên đối chiếu công nợ mà Công ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn không nhận phản hồi từ Q cơng ty cơng nợ coi chấp nhận ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B Sinh viên: Cao Mai Tú Anh 58 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG 3.4.2 Giải Pháp 2: Áp dụng sách chiết khấu tốn Hiện cơng ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn chưa áp dụng sách chiết khấu tốn để khuyến khích khách hàng tốn nợ trước hạn Vì vậy, để nâng cao hiệu qua sử dụng vốn thu hồi vốn nhanh, cơng ty nên áp dụng sách chiết khấu toán Tỷ lệ chiết khấu toán chưa quy định thống Bộ Tài Chính Vì vậy, mức chiết khấu tốn cơng ty dựa tình hình cơng ty, lãi suất tiền gửi toán ngân hàng doanh nghiệp mở tài khoản cũng tham khảo số doanh nghiệp ngành tương đồng quy mô Tỷ lệ chiết khấu toán phải ghi nhận cụ thể hợp đồng kinh doanh kí kết bên, cũng điều kiện cần đủ để làm thực chiết khấu toán khách hàng  Tài khoản sử dụng: TK 635: Chi phí tài TK 635: Chí phí tài TK 111, 112, 131 TK 911 Cuối kỳ CKTT cho người mua Kết chuyển CPTC Sơ đồ 3.1: Sơ đồ trình tự hạch toán chiết khấu toán  Phương pháp hạch toán - Khi áp dụng chiết khấu toán cho khách hàng: Nợ TK 635: Chi phí tài TK 131, 111, 112, - Cuối kì kết chuyển chi phí tài sang TK 911: Nợ TK 911: Xác định kết kinh doanh TK 635: Chi phí tài Sinh viên: Cao Mai Tú Anh 59 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG - Năm 2017, doanh nghiệp chủ yếu giao dịch qua tài khoản ngân hàng TMCP Công Thương Tại thời điểm mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng TMCP Công Thương năm 2017 6% / năm, mức lãi suất cho vay 10%/ năm Để khuyến khích khách hàng tốn sớm, doanh nghiệp nên chọn tỷ lệ chiết khấu toán cao mức lãi suất tiết kiệm, không vượt mức lãi suất cho vay ngân hàng Doanh nghiệp nên chọn tỷ lệ chiết khấu toán 8%/ năm dựa theo lãi suất ngân hàng TMCP Công Thương  Chiết khấu toán hưởng = Tổng số tiền toán trước hạn x Tỷ lệ chiết khấu x Số ngày toán trước hạn Ngày 15/08/2017 vận chuyển hàng cho công ty Duy Lượng số tiền 495.000.000 chưa thu tiền Định khoản: Nợ TK 131: 275.000.000 TK 511: 250.000.000 TK 3331: 25.000.000 Ngày 25 /08/ 2017 Công ty cổ phần vận tải Duy Lượng tốn tồn 100% tiền hàng mua ngày 15/08/2017 Mặc dù theo hợp đồng ngày 15/09/2017 công ty cổ phần vận tải Duy Lượng phải toán tiền hàng Công ty cổ phần vận tải Duy Lượng tốn trước 20 ngày Kế tốn tính chiết khấu tốn cho cơng ty cổ phần vận tải Duy Lượng sau: => Tiền chiết khấu = (8% /360) x 20 x 275.000.000 = 1.222.222 => Kế toán doanh nghiệp tốn tiền chiết khâu cho cơng ty cổ phần vận tải Duy Lượng Định khoản: Nợ TK 635: 1.222.222 TK 111: 1.222.222 3.4.3 Giải pháp 3: Dự phòng phải thu khó đòi Hiện nay, chiếu theo điều kiện việc lập dự phòng phải thu khó đòi, cơng ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn chưa khai lập dự Sinh viên: Cao Mai Tú Anh 60 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG phòng Nhưng để kiểm sốt nguồn tài cơng ty, tránh tổn thất khoản nợ khó đòi xảy tương lai nhằm bảo toàn vốn kinh doanh Sau em xin đưa điều kiện cũng phương hướng lập phòng phải thu khó đòi theo quy định nhà nước Dự phòng nợ phải thu khó đòi: Là dự phòng phần giá trị bị tổn thất khoản nợ phải thu hạn toán, nợ phải thu chưa q hạn khơng đòi khách nợ khơng khả tốn Tác dụng dự phòng phải thu khó đòi: việc lập dự phòng phải thu khó đòi giúp cơng ty nguồn tài để bù đắp tổn thất khoản nợ khó đòi xảy năm kế hoạch nhằm bảo toàn vốn kinh doanh, đảm bảo cho công ty phản ánh giá trị khoản nợ phải thu tạ thời điểm lập báo cáo tài Về sở pháp lý việc lập dự phòng: Kế tốn vào thơng tư TT228/2009TT-BTC ban hành 07/12/2009 việc hướng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi bảo hành sản phẩm, hàng hóa, cơng trình xây lắp doanh nghiệp Điều kiện lập dự phòng: Doanh nghiệp lập dự phòng phải thu khó đòi khoản nợ điều kiện sau: - Khoản nợ phải chứng từ gốc, đối chiếu xác nhận khách nợ số tiền nợ bao gồm: Hợp đồng kinh tế, lý hợp đồng, cam kết nợ, đối chiếu công nợ chứng từ khác - Các khoản nợ không đủ xác định nợ phải thu theo quy định phải xử lý khoản tổn thất - Mức trích lập dự phòng phải thu khó đòi doanh nghiệp áp dụng Trước hết doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất xảy tuổi nợ hạn khoản nợ tiến hành lập dự phòng cho khoản n ợ phải thu khó đòi, kèm theo chứng từ chứng minh khoản nợ khó đòi Trong đó: - Đới với nợ phải thu q hạn tốn, mức trích lập dự phòng sau: Sinh viên: Cao Mai Tú Anh 61 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG + 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng tới năm + 50% giá trị khoản nợ thu hạn từ năm tới năm + 70% giá trị khoản nợ thu hạn từ năm tới năm + 100% giá trị khoản nợ hạn từ năm trở lên - Đối với khoản nợ thu chưa đến hạn tốn tở chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể, người nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, thi hành án chết doanh nghiệp dự tính mức tổn thất khơng thu hồi để trích lập dự phòng  Tài khoản sử dụng: TK 229 : Dự phòng tổn thất tài sản TK 2293: Dự phòng phải thu khó đòi  Kết cấu tài khoản: Bên Nợ Bên - Hồn nhập chênh lệch số dự - Trích lập khoản dự phòng tổn thất phòng phải lập kì nhỏ số dự tài sản thời điểm báo cáo tài phòng trích lập kì trước, chưa sử dụng hết - Bù đắp giá trị khoản đầu tư vào đơn vị khác định dùng số dự phòng lập để bù đắp số tổn thất xảy - Bù đắp phần giá trị lập dự phòng khoản nợ khơng thủ thu hồi phải xóa sổ Số dư bên có: số dự phòng tổn thất tài sản cuối kỳ Sinh viên: Cao Mai Tú Anh 62 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Sơ đồ 3.2: Sơ đồ trình tự hạch tốn dự phòng phải thu khó đòi theo TT133 Sơ đồ 3.2: Sơ đồ tự hạch tốn dự phòng phải thu khó đòi theo TT 133 (Nguồn: Thông tư 133/2016/TT-BTC) Sinh viên: Cao Mai Tú Anh 63 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Biểu số 19: Báo cáo tình hình cơng nợ năm 20 17 Đơn vị:Cty cổ phần TM giao nhận vận tải Phúc Sơn Địa chỉ:số Số 39/140 Đình Đơng, Phường Đơng Hải, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG NỢ ĐẾN HẾT 31/12/2017 Năm 2017 Đơn vị tính: VNĐ Tên cơng ty STT Cơng nợ với KH Thời hạn toán Thời gian hạn Cơng ty TNHH Bình An 30.000.000 31/05/2017 tháng Cơng ty Bảo Việt Hải Phòng 17.725.000 31/03/2017 tháng Cơng ty TNHH thương mại Hải Bình 7.500.000 31/10/2016 năm tháng Công ty cổ phần bao bì đồ họa chun nghiệp 3.850.000 31/01/2017 Cơng ty TNHH dịch vụ hàng hải Hồng Long 46.460.000 31/01/2017 …………… …………… ………… Tổng cộng ………… Ghi ……… 2.440.867.812 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên: Cao Mai Tú Anh Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) 64 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Biểu số 20: Bảng trích lập dự phòng năm 2017 Đơn vị:Cty cổ phần TM giao nhận vận tải Phúc Sơn Địa chỉ:số Số 39/140 Đình Đơng, Phường Đơng Hải, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHỊNG NỢ PHẢI THU KHĨ ĐỊI Năm 2017 Đơn vị tính : VNĐ ST Tên công ty T Công nợ với Thời gian KH q hạn Cơng ty TNHH Bình Cơng ty Bảo Việt Hải Phòng Cơng ty TNHH thương Tổng cộng Số tiền lập 30% 9.000.000 17.725.000 tháng 30% 5.317.500 7.500.000 mại Hải Bình trích tháng 30.000.000 An Mức năm tháng 55.225.000 50% Ghi 3.750.000 18.067.500 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người lập biểu (Ký, ghi rõ họ tên) Kế toán trưởng (Ký, ghi rõ họ tên) Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) Định khoản đổi với bảng trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi : Nợ TK 6422 : 18.067.500 TK 2293 : 18.067.500 Sinh viên: Cao Mai Tú Anh 65 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG 3.4.4.Giải pháp 4: Sử dụng phần mềm kế toán quản lý khách hàng Phần mềm kế toán hệ thống tổ chức dạng chương trình máy tính.Khi thực phần mềm mang lại báo cáo tài chính,báo cáo chi tiết theo quy định hành kế toán doanh nghiệp Phần mềm kế toán nhập số liệu đầu vào chứng từ , sô liệu người dung nhập,hoặc nhập vào,dựa vào thủ tục ,quy trình sẵn phần mềm kế tốn xử lý đưa báo cáo cách xác hiệu quả,giúp người dung tiết kiệm thời gian chi phí - Ít tốn thời gian: khía cạnh tốt sử dụng phần mềm kế tốn bạn khơng phải tốn nhiều thời gian giống sử dụng hệ thống kế toán cũ Phần mềm kế toán thiết kế phù hợp giúp doanh nghiệp giải tất phép tính phức tạp mà cần nhập số liệu thao tác in - Chính xác: chương trình kế tốn độ xác cao gây lỗi Sai sót doanh nghiệp gặp phải nhập sai số liệu thông tin sai từ đầu - Dễ sử dụng: Hầu hết phần mềm kế toán dễ sử dụng dễ hiểu Doanh nghiệp cần thời gian cài đặt chương trình nhập liệu vào hệ thống Mỗi phần mềm kế tốn phần hướng dẫn cài đặt sử dụng nên kế tốn doanh nghiệp sử dụng cách dễ dàng.Các phần mềm kế toán chức lưu giữ báo cáo với mục đích khác nhau,theo dõi cơng nợ,thanh tốn cho nhà cung cấp,và quản lý bảng lương nhân viên - Lập báo cáo: Một điều tốt sử dụng phần mềm kế toán khả tạo báo cáo theo ý muốn doanh nghiệp thời gian nhanh Bạn tạo báo cáo vài giây, bước cải tiến lớn so với phương thức truyền thống với bảng biểu phép tính Các báo cáo thẻ xuất file excel word để sử dụng lập BCTC hàng năm Đặc biệt phần mềm kế toán cho phép lập báo cáo theo ý muốn phần mềm tự động lên báo cáo hàng ngày, hàng tuần hàng tháng Sinh viên: Cao Mai Tú Anh 66 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG - Cơng nợ: Cơng ty quản lý công nợ đến khách hàng, hóa đơn phải thu ,phải trả,và hợp đồng mua bán Phần mềm giúp công ty xử lý việc giảm trừ cơng nợ theo hóa đơn hàng bán bị trả lại,chênh lệch tỷ giá,giảm giá,tạm ứng trước tiền hàng khoản giảm trừ khác.Công ty theo dõi công nợ cho lần tạm ứng vay mượn Phần mềm cho phép công ty thực nghiệp vụ bán hàng quản lý hàng hóa từ việc báo giá, tiếp nhận hợp đồng ,đơn hàng khách hàng Giúp cơng ty sử dụng hóa đơn in hóa đơn phần mềm , tuân thủ quy định phát hành quản lý hóa đơn Giám đốc kế tốn quản trị tình hình bán hàng cách dễ dàng -Thuế: Khi sử dụng phần mềm kế tốn tính tốn số liệu liên quan đến lương nhân viên việc thuận tiện tốn thuế năm.Tất thơng tin lưu trữ phần mềm kế tốn chuyển đến chương trình thuế cách dễ dàng Chủ doanh nghiệp đơn giản cần xem lại thông tin gửi đến nơi liên quan.Điều giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều thời gian liên quan đến toán thuế Phần mềm não tỉnh táo ghi lại công nợ, giúp kế tốn theo dõi hạn mức cơng nợ khách hàng, hỗ trợ theo dõi, báo cáo công nợ khách hàng, tổng công nợ khách hàng, công nợ theo nhân viên Người quản lý dễ dàng kiểm tra lịch sử giao dịch, mức nợ, thời hạn nợ, ngày tháng ghi nợ, sản phẩm,…của khách hàng, quản lý dễ dàng theo dõi công nợ khách hàng đến từ đơn hàng nào, chi tiết Ngoài ra, phần mềm hỗ trợ tải xuống báo cáo công nợ dạng excel người quản lý muốn in tài liệu nhập file liệu vào phần mềm kế toán để quản lý Hãy lập danh sách tất nhu cầu cần thiết công ty tìm kiếm phần mềm kế tốn phù hợp giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều thời gian Hiện thị trường nhiều phần mềm kế toán như: FAST, CYBER, ACOUTING, MISA, ASOFT, ADSOFT… Công ty nên xem xét Sinh viên: Cao Mai Tú Anh 67 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG định mua phần mềm kế tốn phù hợp để hỗ trợ cho cơng tác kế tốn nói chung kế tốn bán hàng nói riêng Cơng ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn doanh nghiệp nhỏ nên sử dụng phần mềm kế toán sau: - Phần mềm kế toán Misa - Phần mềm kế toán Fast Acounting …… Phần mềm kế toán Misa: http:// www.misa.com.vn/ Chức năng: MISA SNE.NET 2015 phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Thuế, Kho, TSCĐ, Cơng cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân hàng, Tổng hợp MISA SME.NET phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: Thương mại, dịch vụ, xây lắp, sản xuất Phần mềm kế toán Fast Acounting: http:// www.fast.com.vn/ Sinh viên: Cao Mai Tú Anh 68 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Chức năng: Fast Accounting phân hệ thống 14 phân hệ nghiệp vụ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kế tốn, thuế cho doanh nghiệp vừa nhỏ thể hạch tốn với mơ hình phức tạp nhiều đơn vị cấp dưới, nhiều phận hạch toán, nhiều loại ngoại tệ Luôn cập nhật thông tư kế tốn thuế Bộ tài Tổng cục thuế, lên báo cáo tài số sách kế toán theo quy định Fast Accounting tập trung vào nâng cao tốc độ xử lý thực giao dịch, xử lý tính tốn cuối kỳ cũng lên báo cáo giúp người sử dụng làm việc với tốc độ nhanh nhiều tiện ích, tính thông minh giúp người sử dụng khai thác thông tin cách hiệu phục vụ tốt cơng tác kế tốn quản trị Hai phần mềm phù hợp với loại hình doanh nghiệp vừa nhỏ đồng thời công cụ đắc lực công tác kế tốn nói chung cơng tác quản lý cơng nợ doanh nghiệp nói riêng Để biết thêm thơng tin phần mềm, kế tốn truy cập vào địa trang web nhà cung cấp yêu cầu tư vấn Để thuận lợi cho việc cài đặt phần mềm kế toán doanh nghiệp nên bị cho phòng kế tốn đầy đủ máy tính cấu hình phù hợp kết nối mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho kế toán viên tìm hiểu sử dụng phần mềm mà cơng ty sử dụng Sinh viên: Cao Mai Tú Anh 69 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KẾT LUẬN Hiện quản lý cơng tác kế tốn tốn với người mua, người bán vấn đề gây đau đầu cho người làm sản xuất kinh doanh, dù muốn hay không doanh nghiệp phải đối mặt với nó, ví dụ làm để thu hồi công nợ đúng, kịp thời mà ngăn ngừa rủi ro tiềm ấn dẫn đến tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi mà giữ mối quan hệ tốt đẹp hai bên… Do việc hồn thiện tổ chức kế toán toán với người mua, người bán nhằm quản lý tốt công nợ mối quan tâm lớn doanh nghiệp Đề tài “Hoàn thiện tổ chức kế tốn tốn với người mua, người bán cơng ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn” hệ thống hóa lý luận chung kế tốn tốn doanh nghiệp, mơ tả thực trạng tổ chức kế toán toán với người mua, người bán công ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn đưa số kiến nghị hoàn thiện tổ chức kế tốn tốn Trích lập dự phòng phải thu khó đòi ,hồn thiện sách chiết khấu tốn Sau q trình độc lập, nghiên cứu trường thời gian thực tập công ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn giúp em hiểu rõ lý luận học, đồng thời biết việc ứng dụng lý luận vào thực tế Tuy nhiên, với thời gian kiến thức hạn chế nên khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận góp ý thầy giáo chị kế tốn viên để khóa luận em hoàn thiện Cuối cùng, em xin cảm ơn giáo Th.S Trần Thị Thanh Phương anh chị làm việc phòng kế tốn cơng ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn nhiệt tình giúp đỡ hướng dẫn em việc hồn thành khóa luận tốt nghiệp Sinh viên: Cao Mai Tú Anh 70 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình kế tốn tài doanh nghiệp, Nhà xuất Đại hoạc kinh tế Quốc dân Đặng Thị Loan ( 2011) Giáo trình kế tốn tài chính,nhà xuất tài Ngơ Thế Chi (2013) Thơng tư 133/2016/TT- BTC Tài liệu kế tốn 2016 công ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn Sinh viên: Cao Mai Tú Anh 71 ... người bán công ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện tổ chức kế toán toán với người mua ,người bán công ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn. .. kế tốn áp dụng công ty Cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn 26 2.2 Thực trạng tổ chức kế toán toán với người mua, người bán công ty Cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc. .. trạng tổ chức công tác kế tốn tốn với người mua ,người bán cơng ty cổ phần thương mại giao nhận vận tải Phúc Sơn Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán toán với người mua ,người bán công
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty cổ phần thương mại và giao nhận vận tải phúc sơn , Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại công ty cổ phần thương mại và giao nhận vận tải phúc sơn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay