Đề cương thảo luận trung cấp chính trị môn triết học 2018

21 7 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 08:33

Câu 1: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức? Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này? Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân? Câu 2: Phân tích nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về mối liên hệ phổ biến? Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân? Câu 3: Phân tích nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về về sự phát triển? Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân? Câu 4: Phân tích nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập? Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân Câu 5: Phân tích mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn? Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu vấn đề này? Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân Câu 6: Phân tích nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật chuyển hóa từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại? Liên hệ vận dụng vào công tác của bản thân? MÔN HỌC: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN PHẦN TRIẾT HỌC Câu 1: Phân tích mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức? Ý nghĩa phương pháp luận rút từ việc nghiên cứu vấn đề này? Liên hệ vận dụng vào công tác thân? Mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức 1.1 Vật chất Theo LêNin “Vật chất phạm trù triết học dùng để thực khách quan đem lại cho người cảm giác, cảm giác chép lại, chụp lại, phản ánh lại tồn không lệ thuộc vào cảm giác” Thế giới vật chất tồn dạng vật tượng vô phong phú, đa dạng, chúng có thuộc tính chung: tồn khách quan, độc lập với ý thức người lồi người Đó thuộc tính quan trọng vật chất để phân biệt tượng vật chất tượng vật chất Ví dụ: Sao hỏa dạng vật chất tồn khách quan với suy nghĩ người, dù biết hay khơng biết, thích hay khơng thích tồn 1.2 Ý thức Là phản ánh giới khách quan óc người biểu tri thức, tình cảm, ý chí người Về chất ý thức hình ảnh chủ quan giới khách quan, ý thức phản ánh động, sáng tạo thực khách quan óc người vì: • Ý thức phản ánh chọn lọc, phản ánh quan trọng nhất, mà người quan tâm • Ý thức phản ánh có cải biến Ví dụ nhìn chim bay ý thức người mơ hình hóa phát minh máy bay • Ý thức phản ánh vượt trước: dự báo trước xuất vật, tượng Ví dụ dự báo trời mưa từ thơng tin nhiệt độ, độ ẩm khơng khí Ý thức ln mang chất xã hội ý thức người mà người thực xã hội Ví dụ ý thức đẹp khác quốc gia, vùng miền Xét bình diện cá nhân ý thức cá nhân tri thức, hiểu biết cá nhân đó, tình cảm, tâm tư, nguyện vọng, ý chí cá nhân 1.3 Mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức Vật chất có vai trò định ý thức: Vai trò thể bốn phương diện Vật chất định nguồn gốc ý thức: Theo chủ nghĩa vật mácxít, vật chất nguồn gốc ý thức (quyết định nội dung ý thức) Vật chất có trước ý thức, định ý thức, ý thức phản ánh có sau, bị định Như định nghĩa ý thức trên, ý thức thuộc tính dạng vật chất sống có tổ chức cao, tổ chức đặc biệt Đó óc người Do vậy, khơng có óc người khơng thể có ý thức Hơn ý thức tồn phụ thuộc vào hoạt động thần kinh não trình phản ánh giới khách quan Do vật chất nguồn gốc ý thức định nội dung phản ánh ý thức VD: Sống thành phố có mong muốn ngày đường phố thơng thống, khơng bị kẹt xe Nhưng sống vùng đồi núi khơng quan tâm vấn đề đường mòn Vật chất định nội dung biến đổi ý thức: Bởi vật chất định ý thức nên vật chất ý thức Ví dụ: quan điểm sống người nghèo khác người giàu, người nghèo mong đủ ăn người giàu lại muốn ăn ngon Ví dụ 2: Gần mực đen, gần đèn sáng Vật chất định biến đổi, phát triển ý thức: Vì vật chất định ý thức nên vật chất thay đổi ý thức thay đổi Ví dụ đời sống KTXH phát triển mong muốn người ăn uống, giải trí cao Vật chất điều kiện khách quan để thực hóa ý thức, tư tưởng người: Vì vật chật định ý thức nên khơng có vật chất khơng đủ khơng thực ý thức, lúc ý thức giấc mơ xa vời Ví dụ muốn xây dựng chế độ XHCN mà đất nước nghèo nàn, lạc hậu, sở vật chất thiếu thốn khơng thực Khi lập kế hoạch cho quan/đơn vị, không dựa vào điều kiện vật chất có sẵn mà đặt yêu cầu mục tiêu cao dễ dẫn đến bệnh thời đại “chủ quan ý chí” Hiện nhiều dự án treo điều kiện vật chất khơng đủ đáp ứng, bác sĩ muốn chữa trị cho bệnh nhân tốt mà thiếu trang thiết bị y tế khơng thể chữa trị tốt Ý thức tác động trở lại vật chất Ý thức có tính độc lập tương đối so với vật chất, ý thức có tính động sáng tạo nên ý thức tác động trở lại vật chất, góp phần cải tiến giới khách quan thông qua hoạt động thực tiễn người Ý thức đạo cho người hoạt động Ý thức khơng phải trực tiếp tạo hay thay đổi giới vật chất mà trang bị cho người tri thức thực khách quan, sở người xác định mục tiêu, đề phương hướng, xây dựng kế hoạch, lựa chọn phương pháp, biện pháp, công cụ, phương tiện …để thực mục tiêu Sự tác động trở lại ý thức vật chất diễn theo hướng: • Nếu ý thức phản ánh đắn điều kiện vật chất, hoàn cảnh khách quan thúc đẩy hoạt động thực tiễn người cải tạo giới khách quan • Nếu ý thức phản ánh không hay sai lầm thực mức độ định làm cho hoạt động người không phù hợp với quy luật khách quan, kìm hãm hoạt động thực tiễn người trình cải tạo tự nhiên, xã hội Tuy vậy, tác động trở lại ý thức vật chất dù đến đâu phụ thuộc vào điều kiện vật chất Cho nên, xét đến cùng, vật chất định ý thức Ý nghĩa phương pháp luận Quán triệt quan điểm khách quan: nắm bắt quy luật, quy định khách quan, khác quan nhận thức hoạt động thực tiễn Khi xem xét, đánh giá vật, tượng phải xuất phát từ thân vật, tượng để xem xét; không lấy ý muốn chủ quan áp đặt vào vật, tượng; phải trung thực q trình đánh giá, khơng “tơ hồng, bơi đen” Ví dụ: Đánh giá khen thưởng cuối năm phải dựa lực, phẩm chất đạo đức cá nhân không dựa mối quan hệ tiền bạc, quen biết thân thiết Trong hoạt động thực tiễn phải xuất phát từ thực tế khác quan, phải dựa điều kiện hoàn cảnh, sở vật chất định, dựa áp đặt Ví dụ vấn đề chi tiêu ngân sách quan đơn vị, phải xem xét nguồn thu vào, chi ra, quỹ khác để có định hướng chi tiêu Khơng thể chi mười ngân quỹ có năm chi vào quỹ không phép chi Trong hoạt động thực tiễn cần phải tôn trọng hành động quy luật khách quan Vì người khơng thể can thiệp thay đổi quy luật khách quan phải cố gắng phát làm theo quy luật Ví dụ kinh tế thị trường quy luật khách quan, thúc đẩy xã hội phát triển, xu hướng nhân loại thời bao cấp không công nhận kinh tế thị trường, làm trái với quy luật khách quan, điều dẫn đến kinh tế khủng hoảng trầm trọng Và sau quay lại, thừa nhận nên kinh tế thị trường xã hội phát triển Chống thái độ chủ quan ý chí, vi phạm quy luật khách quan Bệnh chủ quan ý chí bệnh có khuynh hướng tuyệt đối hóa vai trò nhân tố chủ quan, cường điệu tính sáng tạo ý thức, ý chí, xa rời thực khách quan, bất chấp quy luật khách quan, lấy nhiệt tình cách mạng thay cho yếu tri thức khoa học Đây lối suy nghĩ hành động đơn giản, nóng vội, chạy theo nguyện vọng chủ quan; thể rõ định chủ trương, sách lựa chọn phương pháp tổ chức họat động thực tiễn theo hướng áp đặt, rơi vào ảo tưởng, chủ quan Ví dụ mục tiêu đặt q cao, biện pháp khơng có tính khả thi… Phát huy tính động, sáng tạo ý thức, ý thức tác động trở lại vật chất Cần phải phát huy vai trò tri thức khoa học Vì ý thức tác động lại giới vật chất, cải tạo kìm hãm phát triển giới để giới phát triển cần có tác động Để làm điều cần phải có tri thức Để nâng cao tri thức cần phải trau dồi, học học không ngừng, làm chủ tri thức khoa học, phát triển tri thức lý luận Ví dụ vấn đề tìm hướng cho vi khuẩn kháng thuốc Phát huy niềm tin, tình cảm, ý chí người: Bên cạnh có tri thức tốt người cần phải giàu có đời sống tinh thần, ý chí vững mạnh Bác sĩ khơng thể người tốt tâm không sáng, nhà khoa học tốt nghiên cứu thứ chống lại xã hội lồi người Quan tâm đến lợi ích người: Con người phát huy tối đa lực lợi ích cá nhân đảm bảo Ví dụ nhân viên nhà nước khơng thể tồn tâm tồn ý cống hiến cho cơng việc công việc không mang lại đủ cơm, áo, gạo, tiền Tuy nhiên lợi ích cá nhân cần phải gắn liền với lợi ích xã hội Khắc phục bệnh bảo thủ, trì trệ, thụ động, ỷ lại: Ngược lại với bệnh chủ quan ý chí bệnh trơng chờ, ỷ lại, trì trệ, thụ động nhận thức hoạt động thực tiễn, khơng phát huy tính động ý chí người Nó triệt tiêu tính động ý chí người, khơng chủ động ứng phó thích nghi trước hồn cảnh thay đổi, thụ động trước biến đổi tự nhiên xã hội Nó biến người trở thành tự ti, bất lực trước hồn cảnh, khơng có ý thức nắm bắt quy luật khách quan tổ chức lãnh đạo, quản lý phù hợp với quy luật khách quan, thiếu lĩnh hóa giải nguy cơ, thách thức tranh thủ hội phát triển Liên hệ vận dụng vào công tác thân Liên hệ quan điểm phương pháp luận: Khách quan công việc thân nào? Phát huy tính động sáng tạo công việc nào? Câu 2: Phân tích nội dung ý nghĩa phương pháp luận nguyên lý mối liên hệ phổ biến? Liên hệ vận dụng vào công tác thân? 2.1 Nội dung nguyên lý mối liên hệ phổ biến 1.1 Khái niệm Liên hệ khái niệm phụ thuộc lẫn nhau, ảnh hưởng, tương tác chuyển hóa lẫn vật, tượng giới hay mặt, yếu tố, thuộc tính vật, tượng, trình Liên hệ phổ biến khái niệm nói lên vật, tượng giới (cả tự nhiên, xã hội tư duy) dù đa dạng phong phú, nằm mối liên hệ với vật, tượng khác Cơ sở mối liên hệ tính thống vật chất giới 1.2 Tính chất mối liên hệ Tính khách quan: Theo quan điểm biện chứng vật, mối liên hệ vật, tượng giới có tính khách quan Theo quan điểm đó, quy định, tác động làm chuyển hóa lẫn vật, tượng (hoặc thân chúng) vốn có nó, tồn độc lập khơng phụ thuộc vào ý chí người; người nhận thức vận dụng mối liên hệ hoạt động thực tiễn Vì mối liên hệ vốn có vật, tượng Nó khơng phụ thuộc vào ý muốn chủ quan người hay thần linh, thượng đế Ngay vật vô tri, vô giác hàng ngày chịu tác động vật tượng khác (như ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khơng khí , đơi chịu tác động người) Con người - sinh vật phát triển cao tự nhiên dù muốn hay không luôn bị tác động vật, tượng khác yếu tố thân Ngồi tác động tự nhiên, người tiếp nhận tác động xã hơị người khác Chính người có người tiếp nhận vơ vàn mối mối liên hệ Do vậy, người phải hiểu biết mối quan hệ, vận dụng chúng vào hoạt động mình, giải mối liên hệ phù hợp nhằm phục vụ nhu cầu lợi ích xã hội thân người Chỉ có liên hệ với vật tượng tồn tại, vận động, phát triển Ví dụ: vật có mối liên hệ kẻ săn mồi mồi: hổ với nai…, khơng có mối liên vật khơng thể tồn Còn người có quan hệ xã hội người với người khác có người tồn tại, vận động phát triển Tính phổ biến: Theo quan điểm biện chứng khơng có vật, tượng hay trình tồn tuyệt đối biệt lập với vật, tượng hay q trình khác Đồng thời, khơng có vật, tượng cấu trúc hệ thống, bao gồm yếu tố cấu thành với mối liên hệ bên nó, tức tồn hệ thống, hệ thống mở, tồn mối liên hệ với hệ thống khác, tương tác làm biến đổi lẫn Bất vật tượng liên hệ với vật tượng khác Khơng có vật tượng nằm mối liên hệ Xuất phát từ thân tính biện chứng giới vật, tượng thể thống nhất, khơng có vật tượng tồn cách cô lập, biệt lập mà chúng thể thống nhât Không tự nhiên, mà xã hội, lẫn trong tư duy, vật tượng liện hệ tác động qua lai lẫn Không thể tìm đâu, vật, tượng lại tồn cách cô lập tách rời Ví dụ: Trong tự nhiên xanh có mối liên hệ với mơi trường (khơng khí, nhiệt độ…), có mối liên hệ với người (con người chăm sóc xanh, chặt phá rừng…) Trong xã hội, khơng có người mà khơng có mối quan hệ xã hội như: quan hệ hàng xóm, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp…, hình thái kinh tếxã hội có mối liên hệ với nhau, hình thái kinh tế -xã hội sau đời từ hình thái kinh tế-xã hội trước (công xã nguyên thủy-chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa) Trong tư duy, có mối liên hệ suy đốn, tâm tư, tình cảm, cách suy nghĩ khác ví dụ như: nhìn vào gái ta có suy đốn người giàu có, khơng tốt, khó tính… Trong thời đại ngày khơng quốc gia khơng có quan hệ, khơng có liên hệ với quốc gia khác mặt đời sống xã hội Chính thế, nay, giới xuất xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá mặt đời sống xã hội Nhiều vấn đề trở thành vấn đề tồn cầu như: đói nghèo, bệnh hiểm nghèo, mơi trường sinh thái, dân số kế hoạch hố gia đình, chiến tranh hồ bình.v.v Tính đa dạng, phong phú: svht giới đa dạng phong phú nên mlh svht đa dạng phong phú Người ta phân loại mlh vào vị trí, vai trò phạm vi tác dụng tính chất phức tạp Ví dụ: Trước đây, mối quan hệ Việt Nam Mỹ thù địch Mỹ đối tác chiến lược quan trọng Việt Nam Hoặc lồi cá, chim, thú có mối quan hệ với nước, mối quan hệ chim, thú với nước khác so với cá Cá sống thường xun nước, khơng có nước cá khơng tồn được, chim với thú khơng sống thường xuyên nước 1.4 Vai trò mối liên hệ Các mối liên hệ có vai trò khác phát triển SVHT Liên hệ bên trong, chủ yếu, giữ vai trò định vận động, phát triển 1.5 Ý nghĩa phương pháp luận: Xây dựng quan điểm toàn diện-lịch sử cụ thể Trong nhận thức, phải xem xét tất mặt quan điểm toàn diện, MLH SV, tránh phiến diện Chú ý MLH bên trong, chủ yếu để định Ví dụ: khám bệnh cho BN sốt rét, để chẩn đoán bệnh phải xem xét mặt dựa vào yếu tố lâm sàng: nguyên nhân, triêu chứng bệnh, thời gian u bệnh, phát bệnh , yếu tố cận lâm sàng, yếu tố di truyền, dịch tể… tìm bệnh Đánh giá vai trò, vị trí MLH phát triển SVHT, tránh cào (triết trung) Ví dụ: Trong giai đoạn xây dựng đất nước có nhiều nhiệm vụ đặt ra, phải xác định nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế Xem xét toàn diện điều kiện lịch sử cụ thể Phải đặt SVHT MLH không gian, xem xét toàn diện khác điều kiện lịch sử cụ thể, thời gian cụ thể để xem xét, tránh chung chung Ví dụ: Trong điều trị bn, khơng tác động bn mà phải xem xét MLH xung quanh bn; Nếu có trận dịch nơi để dập trận dịch này, khơng nhân viên TTYTDP mà phải phối hợp tuyên truyền, giáo dục người dân, nhà nước nhân dân làm Trong hoạt động thực tiễn, để cải tạo SV, phải sử dụng đồng nhiều giải pháp, lực lượng khác Ví dụ: Khi xây dựng giải pháp phải xác định ngun nhân (MLH), có nhiều ngun nhân phải xây dựng nhiều giải pháp tương ứng 1.6 Liên hệ vận dụng vào cơng tác thân (tồn diện lịch sử cụ thể công tác nào?) Với tư cách nguyên tắc phương pháp luận, quan điểm toàn diện, quan điểm lịch sử - cụ thể góp phần định hướng, đạo hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn cải tạo thực, cải tạo thân Song để thực chúng, cần nắm sở lý luận chúng - nguyên lý mối liên hệ phổ biến nguyên lý phát triển, biết vận dụng chúng cách sáng tạo hoạt động Chúng ta áp dụng quan điểm sống Chúng ta tân sinh viên, nhập học không quen biết Khi nhìn thấy bạn đấy, chắn có ấn tượng ngoại hình, tính cách bạn Nhưng qua vài lần gặp mặt mà đánh giá bạn người xấu tốt, dễ tính hay khó tính Cách đánh phiến diện, chủ quan trái với quan điểm toàn diện Điều làm cho có định sai lầm Chẳng hạn nhìn thấy người có gương mặt ưa nhìn, ăn nói nhỏ nhẹ vội vàng kết luận người tốt muốn làm bạn, nhìn thấy người nói, khơng hay cười cho khó tính khơng muốn kết bạn Qua thời gian kết bạn nhận người bạn mà chọn có đức tính khơng tốt lợi dụng bạn bè, ích kỷ Còn người bạn nói thực tốt bụng, hay giúp đỡ bạn bè Ấn tượng định đến trình giao tiếp sau Quan điểm toàn diện dạy cho ta biết xem xét, đánh giá vật, tượng phải xem xét đánh giá cách toàn diện, mặt vấn đề để hiểu chất thật sự vật tượng Chúng ta khơng thể nhìn bề mà phán xét phẩm chất, đạo đức người Vẻ bề ngồi khơng nói lên tất cả, bạn có gương mặt lạnh lùng tính bạn cởi mở, hòa đồng, dễ gần Vì muốn đánh giá người cần phải có thời gian tiếp xúc lâu dài, nhìn nhận họ phương diện, thời điểm, hoàn cảnh khác Trong quan hệ người với người, phải biết ứng xử cho phù hợp với người Đối với người bề ơng, bà, bố, mẹ, thầy cơ… cần có thái độ cư xử lễ phép, tơn trọng họ Đối với bạn bè có hành động, thái độ thoải mái, tự nhiên Ngay quan hệ với người định không gian khác thời gian khác nhau, phải có cách giao tiếp, cách quan hệ phù hợp ông cha kết luận: “đối nhân xử thế” Ví dụ xưa người xấu, tính cách khơng tốt hay vụ lợi khơng nên giao tiếp chơi thân, sửa đổi tính cách tốt biết quan tâm người khơng xưa, cần nhìn nhận khác đi, cư xử khác trước, giao tiếp, kết bạn với Hay xem xét nguyên nhân vấn đề để giải quyết, cần xem xét chúng mối liên hệ để xem nguyên nhân từ đâu để có cách giải quyết, xử lý tốt Khi ta học đi, điểm số giảm cần tìm nguyên nhân đâu khiến ta Do lười học, khơng hiểu bài, khơng làm tập hay khơng có thời gian học Nếu tìm nguyên nhân cụ thể, chủ yếu, tìm cách giải đắn Chúng ta áp dụng quan điểm việc học tập: Trong học tập xác định mục tiêu, động cơ, thái độ đắn có kết cao Việc vận dụng quan điểm toàn diện lịch sử cụ thể học tập giúp định hướng học tập sâu cao hơn, quan điểm toàn diện lịch sử cụ thể giới quan người Để vận dụng quan điểm cần phân tích, xem xét mặt việc học cách cụ thể, toàn diện, phù hợp với thời điểm: Học tập suốt đời, học gì: mắt, tai, tay, da, mũi, miệng, học trước, sau, học để biết, để làm, học để tồn tại, học để chung sống với người, với vạn vật, với mn lồi Người học phải biết khiêm tốn, học phải hỏi, học người Nhiều thứ người muốn học, muốn hiểu kỷ sâu sắc phải tốn nhiều thời gian, kiên trì, kiên nhẫn ví dụ người trồng lúa: học biết giống lúa, loại phù hợp vùng đất nào, thời tiết nào, điều kiện cách chăm bón cách để đạt suất, phát có sâu rầy phải giải Học phải gắn với hành việc học có kết nhanh Người xưa dạy rằng: “Trăm hay không tay quen” Lao động thời vậy, phải ln ý thực lí thuyết hay khơng thực hành giỏi Vai trò thực hành đề cao điều hiển nhiên Ngày với đà phát triển xã hội, quan niệm lí thuyết thực hành hiểu khác hơn, học hành lúc đôi, tách rời Trước hết ta cần hiểu: “học” tiếp thu kiến thức tích luỹ sách vở, nắm vững lí luận đúc kết môn khoa học, đồng thời tếp nhận kinh nghiệm cha anh trước “Học” trau dồi kiến thức, mở mang trí tuệ, lúc cập nhật hóa hiểu biết mình, khơng để tụt lùi, lạc hậu “Học” tìm hiểu, khám phá tri thức lồi người nhằm chinh phục thiên nhiên, chinh phục vũ trụ Còn “hành” nghĩa làm, thực hành, ứng dụng kiến thức, lí thuyết vào thực tiễn đời sống Cho nên học hành có mối quan hệ chặt chẽ với Học hành hai mặt qua trình thống nhất, khơng thể tách rời mà phải gắn chặt với làm Chúng ta cần hiểu rõ “hành” vừa mục đích vừa phương pháp học tập Một nắm vững kiến thức, tiếp thu lí thuyết mà ta khơng vận dụng vào thực tiễn, học trở nên vơ ích Có nhiều bạn trẻ rời ghế nhà trường vào nhà máy, quan… Lúng túng phải làm công việc mà chuyên môn học nào? Dẫn đến gặp nhiều khó khăn, nhiều hoang mang, chán nản Nguyên dẫn đến việc “học” mà không “hành” học khơng thấu đáo, ngồi ghế nhà trường không thật chuyên tâm, rèn luyện, trau dồi kiến thức thiếu môi trường hoạt động Ngược lại hành mà khơng có lí luận, lí thuyết soi sáng kinh nghiệm đúc kết dẫn dắt việc ứng dụng vào thực tiễn lúng túng, gặp nhiều khó khăn trở ngại, chí có dẫn đến sai lầm to lớn Do việc học tập, trau dồi kiến thức kinh nghiệm tảng để người áp dụng vào thực tế, thực hành thực tiễn sống Một thực tế cho thấy, thiếu liên hệ kiến thức với thực tiễn trường phổ thông khiến sinh viên tương lai nên lựa chọn ngành học trước mùa thi Đa số em sử dụng kiến thức học vào việc ngồi việc để thi đỗ đại học Hậu sâu xa việc “học” không đôi với “hành” có nhiều học sinh, sinh viên đạt kết học tập cao ngơ ngác bước vào sống, nhiều thủ khoa sau trường, va vấp sống tự hỏi: “Không biết việc chọn trường chọn ngành hay chưa?” Nhất xã hội cần người có tay nghề cao phục vụ cho công công nghiệp hố - đại hố việc “Học đơi với hành” trở nên quan trọng hết - Tuy nhiên, chăm vào học tập thơi chưa đủ, cần phải rèn luyện phẩm chất, đạo đức Bác dạy “Có tài mà khơng có đức người vơ dụng, có đức mà khơng có tài làm việc khó” Tài đức phẩm chất khác ln ln gắn bó mật thiết khơng thể tách rời Có tài mà khơng có đức người vơ dụng, tài khơng phục vụ chung mà mưu cầu lợi ích cho cá nhân trở thành vơ giá trị Con người ta khơng thể sống mình, khơng thể tách rời khỏi gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, nhân dân, nhân loại Giá trị người xem xét tác dụng cá nhân mối quan hệ với đồng loại Người khơng có đức người không quan tâm đến quyền lợi người khác Nếu có tài, họ vun vén để có lợi cho riêng họ Người có tài mà phản bội Tổ quốc, ngược lại lợi ích tập thể vơ dụng mà có tội Người có tài mà đạo đức tác hại mang đến cho gia đình, xã hội lớn Nhưng có đức mà khơng có tài làm việc khó Có đức, có khát vọng hành động lợi ích người khơng có kiến thức, lực ý định tốt khó trở thành thực Tài giúp người lao động có hiệu Thiếu tài năng, người ta trở nên có tác dụng đời sống người Rõ ràng giá trị người phải bao gồm tài đức Đức tài bổ sung, hỗ trợ cho người trở nên toàn diện, đạt hiệu lao động cao có ích cho người Chúng ta sinh viên, người trình phát triển mặt thể lực trí lực, tri thức trí tuệ nhân cách thời kì phải tranh thủ điều kiện để hoàn thiện thân, phải rèn luyện phẩm chất, lực, đức tài, học hỏi bạn bè, gia đình, nhà trường xã hội để trở thành người xã hội chủ nghĩa nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội làm tảng cho phát triển tiếp tục tương lai Câu 3: Phân tích nội dung ý nghĩa phương pháp luận nguyên lý về phát triển? Liên hệ vận dụng vào công tác thân? Khái niệm Trên sở khái quát phát triển vật, tượng tồn thực, quan điểm vật biện chứng khẳng định, phát triển phạm trù triết học dùng để trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ hoàn thiện đến hoàn thiện vật Phát triển không tăng lên, giảm lượng mà nhảy vọt chất Theo quan điểm này, phát triển không bao qt tồn vận động nói chung Nó khái quát xu hướng chung vận động - xu hướng vận động lên vật, vật đời thay cho vật cũ Sự phát triển trường hợp đặc biệt vận động Trong trình phát triển vật hình thành quy định cao chất, làm thay đổi mối liên hệ, cấu, phương thức tồn vận động, chức vốn có theo chiều hướng ngày hồn thiện Tính chất phát triển Theo quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng, phát triển có ba tính chất bản: Tính khách quan, tính phổ biến tính đa dạng, phong phú Sự phát triển mang tính khách quan Bởi vì, phân tích theo quan điểm vật biện chứng, nguồn gốc phát triển nằm thân vật Đó trình giải liên tục mâu thuẫn nảy sinh tồn vận động vật Nhờ vật ln ln phát triển Vì phát triển tiến trình khách quan, không phụ thuộc vào ý thức người Sự phát triển mang tính phổ biến Tính phổ biến phát triển hiểu diễn lĩnh vực: tự nhiên, xã hội tư duy; vật, tượng giới khách quan Ngay khái niệm, phạm trù phản ánh thực nằm trình vận động phát triển; sở phát triển, hình thức tư duy, khái niệm phạm trù, phản ánh đắn thực vận động phát triển Sự phát triển có tính đa dạng, phong phú Phát triển khuynh hướng chung vật, tượng, song vật, tượng lại có q trình phát triển khơng giống Tồn không gian khác nhau, thời gian khác nhau, vật phát triển khác Đồng thời trình phát triển mình, vật chịu tác động vật, tượng khác, nhiều yếu tố, điều kiện Sự tác động thúc đẩy kìm hãm phát triển vật, đơi làm thay đổi chiều hướng phát triển vật, chí làm cho vật thụt lùi Chẳng hạn, nói chung, ngày trẻ em phát triển nhanh thể chất lẫn trí tuệ so với trẻ em hệ trước chúng thừa hưởng thành quả, điều kiện thuận lợi mà xã hội mang lại Trong thời đại nay, thời gian cơng nghiệp hóa đại hóa đất nước quốc gia chậm phát triển phát triển ngắn nhiều so với quốc gia thực chúng thừa hưởng kinh nghiệm hỗ trợ quốc gia trước Song vấn đề chỗ, vận dụng kinh nghiệm tận dụng hỗ trợ lại phụ thuộc lớn vào nhà lãnh đạo nhân dân nước chậm phát triển phát triển Những điều kiện nêu cho thấy, dù vật, tượng có giai đoạn vận động lên thế khác, xem xét tồn q trình chúng tn theo khuynh hướng chung Nguồn gốc, cách thức đường phát triển Sự phát triển có nguồn gốc bên vật Nó kết tác động qua lại nhân tố tạo thành vật (QL thống đấu tranh mặt đối lập) (phần nội dung ý nghĩa câu 3) Phát triển bao hàm thay đổi chất, không túy thay đổi lượng (QL lượng-chất) (phần nội dung ý nghĩa câu 4) Phát triển không theo đường thẳng giản đơn, mà quanh co, phức tạp, theo đường “xoáy ốc”, sớm hay muộn định chiến thắng (QL phủ định phủ định) Nội dung quy luật: • Phát triển q trình phủ định nối tiếp có tính chu kỳ • Để hình thành chu kỳ phủ định phải trải qua lần phủ định Lần tạo đối lập với Đó khâu trung gian q trình phát triển Lần dường quay trở ban đầu sở cao • Phủ định phủ định kết thúc chu kì, đồng thời điểm xuất phát cho chu kì • Phát triển khơng theo đường thẳng mà q trình quanh co, phức tạp theo đường xốy ốc lên VD: Hạt thóc gieo xuống đất  lúa (PĐ1)  lúa (PĐ 2) Ý nghĩa phương pháp luận: • Cần phát hiện, bảo vệ Vì yếu gặp điều kiện thuận lợi phát triển nhanh gặp điều kiện không thuận lợi phát triển chậm VD: Khi gieo trồng cây, gặp điều kiện thời tiết thuận lợi, phân bón đầy đủ, lớn nhanh, thời tiết xấu, đất đai màu mỡ, phân bón khơng đầy đủ, phát triển chậm • Cần có nguyên tắc kế thừa sáng tạo, chống quan điểm phủ định trơn, kế thừa mù quáng VD: Bài học Liên Xơ: mơ hình CNXH áp dụng thành công Liên Xô  nước áp dụng nguyên mẫu Khi CNXH Liên Xơ sụp đổ CNXH sụp đổ hàng loạt nước • Cần có tinh thần lạc quan khoa học, chống bi quan Ý nghĩa phương pháp luận: Là sở lý luận để xây dựng quan điểm phát triển: Trong nhận thức, xem xét, đánh giá SVHT, phải vạch xu hướng biến đổi, phát triển chúng Khi nhận thức vật khơng nhận thức có mà phải thấy khuynh hướng vận động, phát triển tất yếu tương lai, từ dự báo tình xảy để chủ động nhận thức giải Xem xét vật theo quan điểm phát triển phải biết phân chia q trình phát triển vật thành giai đoạn Trên sở để tìm phương pháp nhận thức cách tác động phù hợp nhằm thúc đẩy vật tiến triển nhanh kìm hãm phát triển nó, tùy theo phát triển có lợi hay có hại đời sống người Trong hoạt động thực tiễn cần chống bảo thủ, trì trệ, ngại đổi mới, lẻ vật, tượng giới vận động biến đổi phát triển Phát triển khó khăn, bao gồm thụt lùi tạm thời, hoạt động thực tiễn gặp khó khăn, thất bại tạm thời phải biết tin tưởng vào tương lai Tránh định nóng vội, chủ quan ý chí, chưa tích lũy đủ lượng muốn thực bước nhảy chất Tạo điều kiện hỗ trợ đời phát triển phải phù hợp với xu phát quy luật khách quan Liên hệ vận dụng vào công tác thân Câu 4: Phân tích nội dung ý nghĩa phương pháp luận quy luật thống đấu tranh mặt đối lập? Liên hệ vận dụng vào công tác thân Nội dung quy luật thống đấu tranh mặt đối lập 1.1 Vai trò quy luật Quy luật mâu thuẫn quy luật ba quy luật phép biện chứng vật hạt nhân phép biện chứng vạch nguồn gốc động lực bên phát triển Vd: để tư người phát triển, phải giải mâu thuẫn như: tốt – xấu, biết – chưa biết… 1.2 Khái niệm Tất vật, tượng giới chứa đựng mặt trái ngược Trong nguyên tử có điện tử hạt nhân; sinh vật có đồng hóa dị hóa; kinh tế thị trường có cung cầu, v.v Những mặt trái ngược phép biện chứng vật gọi mặt đối lập Mặt đối lập mặt có đặc điểm, thuộc tính, tính quy định có khuynh hướng biến đổi trái ngược Sự tồn mặt đối lập khách quan phổ biến tất vật VD: tốt - xấu, thiện – ác… Các mặt đối lập nằm liên hệ, tác động qua lại lẫn tạo thành mâu thuẫn biện chứng Mâu thuẫn biện chứng tồn cách khách quan phổ biến tự nhiên, xã hội tư Mâu thuẫn biện chứng tư phản ánh mâu thuẫn thực nguồn gốc phát triển nhận thức Các mặt đối lập vừa thống vừa đấu tranh với Sự thống mặt đối lập nương tựa vào nhau, không tách rời mặt đối lập, tồn mặt phải lấy tồn mặt làm tiền đề Các mặt đối lập tồn không tách rời nên chúng có nhân tố giống Những nhân tố giống gọi "đồng nhất" mặt đối lập Với ý nghĩa đó, "sự thống mặt đối lập" bao hàm 10 "đồng nhất" mặt Do có "đồng nhất" mặt đối lập mà triển khai mâu thuẫn đến lúc đó, mặt đối lập chuyển hóa lẫn Các mặt đối lập khơng thống nhất, mà ln ln "đấu tranh" với Đấu tranh mặt đối lập tác động qua lại theo xu hướng trừ phủ định lẫn Hình thức đấu tranh mặt đối lập phong phú, đa dạng, tùy thuộc vào tính chất, vào mối quan hệ qua lại mặt đối lập tùy điều kiện cụ thể diễn đấu tranh chúng 1.3 Tính chất mâu thuẫn Mâu thuẫn có tính khách quan tính phổ biến Mâu thuẫn nguồn gốc vận động dạng vật chất Vật chất tồn khách quan nên mâu thuẫn cung tồn khách quan Trong vật tượng nào, địa điểm nào, thời gian tồn mặt đối lập mâu thuẫn có tính phổ biến Theo Ăngghen: “Nếu thân di động cách máy móc đơn giản chứa đựng mâu thuẫn, tất nhiên hình thức vận động cao vật chất đặc biệt sống hữu phát triển sống hưữ lại phải chứa đựng mâu thuẫn…Sự sống trước hết chỗ sinh vật lúc vừa vừa khác Như vậy, sống mâu thuẫn tồn thân vật trình, mâu thuẫn thường xuyên nảy sinh tự giải quyết, mâu thuẫn chấm dứt sống khơng chết xảy đến Cũng thấy lĩnh vực tư duy, khơng thể khỏi mâu thuẫn; chẳng hạn mâu thuẫn lực nhận thức vô tận bên người với tồn thực tế lực người bị hạn chế hoàn cảnh bên ngoài, bị hạn chế, lực nhận thức, mâu thuẫn giải tiếp nối hệ, tiếp nối thực tiễn, vô tận, giải vận động lên vơ tận” Mâu thuẫn khơng có tính khách quan, tính phổ biến mà có tính đa dạng, phong phú Thế giới vật chất có vơ vàn dạng khác chúng có khơng gian khác nhau, thời gian khác nhau, mối liên hệ khác chúng có mâu thuẫn khác nhau, khơng có dạng mâu thuẫn trùng khít lên dạng mâu thuẫn Có mâu thuẫn tự nhiên, có mâu thuẫn xã hội, có mâu thuẫn tư Mỗi vật, tượng, q trình bao hàm nhiều loại mâu thuẫn khác nhau, biểu khác điều kiện lịch sử cụ thể khác nhau; chúng giữ vị trí, vai trò khác tồn tại, vận động phát triển vật Đó là: mâu thuẫn bên bên ngồi, mâu thuẫn khơng bản…Trong lĩnh vực khác tồn mâu thuẫn với tính chất khác tạo nên tính đa dạng, phong phú biểu mâu thuẫn 1.4 Phân loại mâu thuẫn Mâu thuẫn tồn tất vật, tượng, tất giai đoạn phát triển chúng Mâu thuẫn phong phú, đa dạng Tính phong phú, đa dạng quy định cách khách quan đặc điểm mặt đối lập, điều kiện tác động qua lại chúng, trình độ tổ chức hệ thống (sự vật) mà mâu thuẫn tồn Căn vào quan hệ vật xem xét, người ta phân biệt mâu thuẫn thành mâu thuẫn bên mâu thuẫn bên Mâu thuẫn bên tác động qua lại mặt, khuynh hướng đối lập vật Mâu thuẫn bên vật định mâu thuẫn diễn mối quan hệ vật với vật khác Việc phân chia mâu thuẫn thành mâu thuẫn bên mâu thuẫn bên tương đối, tùy theo phạm vi xem xét Cùng mâu thuẫn xét mối quan hệ mâu thuẫn bên ngoài, xét 11 mối quan hệ khác lại mâu thuẫn bên Thí dụ: Trong phạm vi nước ta, mâu thuẫn nội kinh tế quốc dân mâu thuẫn bên trong; mâu thuẫn kinh tế nước ta với nước khác ASEAN mâu thuẫn bên ngồi Nếu phạm vi ASEAN mâu thuẫn nước khối lại mâu thuẫn bên Vì vậy, để xác định mâu thuẫn mâu thuẫn bên hay mâu thuẫn bên trước hết phải xác định phạm vi vật xem xét Mâu thuẫn bên có vai trò định trực tiếp q trình vận động phát triển vật Tuy nhiên, mâu thuẫn bên mâu thuẫn bên ngồi khơng ngừng tác động qua lại lẫn Việc giải mâu thuẫn bên tách rời việc giải mâu thuẫn bên ngoài; việc giải mâu thuẫn bên điều kiện để giải mâu thuẫn bên Thực tiễn cách mạng nước ta cho thấy: việc giải mâu thuẫn nước ta không tách rời việc giải mâu thuẫn nước ta với nước khác VD: Xét quan hệ nước XHCN mâu thuẫn VN-TQ mâu thuẫn bên Nhưng xét mặt quốc gia độc lập chủ quyền mâu thuẫn VN-TQ mâu thuẫn bên Căn vào ý nghĩa tồn phát triển toàn vật, mâu thuẫn chia thành mâu thuẫn mâu thuẫn không Mâu thuẫn mâu thuẫn quy định chất vật, quy định phát triển tất giai đoạn vật, tồn suốt trình tồn vật Mâu thuẫn giải vật thay đổi chất Mâu thuẫn không mâu thuẫn đặc trưng cho phương diện vật, khơng quy định chất vật Mâu thuẫn nẩy sinh hay giải không làm cho vật thay đổi chất Mâu thuẫn xã hội tư mâu thuẫn giai cấp tư sản giai cấp vô sản Nếu giải mâu thuẫn hình thái xã hội phát triển thành CNXH Tuy nhiên, mâu thuẫn không tồn XH mâu thuẫn tầng lớp bn bán trí thức dù có giải khơng thay đổi nhiều Mâu thuẫn xã hội tư mâu thuẫn giai cấp tư sản giai cấp vô sản Nếu giải mâu thuẫn hình thái xã hội phát triển thành CNXH Tuy nhiên, mâu thuẫn không tồn XH mâu thuẫn tầng lớp bn bán trí thức dù có giải khơng thay đổi nhiều Căn vào vai trò mâu thuẫn tồn phát triển vật giai đoạn định, mâu thuẫn chia thành mâu thuẫn chủ yếu mâu thuẫn thứ yếu Mâu thuẫn chủ yếu mâu thuẫn lên hàng đầu giai đoạn phát triển định vật, chi phối mâu thuẫn khác giai đoạn Giải mâu thuẫn chủ yếu giai đoạn điều kiện cho vật chuyển sang giai đoạn phát triển Mâu thuẫn mâu thuẫn chủ yếu có quan hệ chặt chẽ với Mâu thuẫn chủ yếu hình thức biểu bật mâu thuẫn kết vận động tổng hợp mâu thuẫn giai đoạn định Việc giải mâu thuẫn chủ yếu tạo điều kiện giải bước mâu thuẫn Mâu thuẫn thứ yếu mâu thuẫn đời tồn giai đoạn phát triển vật, khơng đóng vai trò chi phối mà bị mâu thuẫn chủ yếu chi phối Giải mâu thuẫn thứ yếu góp phần vào việc bước giải mâu thuẫn chủ yếu VD: Mâu thuẫn chủ yếu xã hội VN giai đoạn 1930-1945 mâu thuẫn dân tộc => giải mâu thuẫn đến thắng lợi cách mạng Căn vào tính chất quan hệ lợi ích, người ta chia mâu thuẫn xã hội thành mâu thuẫn đối kháng mâu thuẫn không đối kháng Mâu thuẫn đối kháng mâu thuẫn giai cấp, tập đồn người có lợi ích đối lập Thí dụ: mâu thuẫn nơng dân với địa 12 chủ, vô sản với tư sản, dân tộc bị xâm lược với bọn xâm lược Mâu thuẫn không đối kháng mâu thuẫn lực lượng xã hội có lợi ích thống với nhau, đối lập lợi ích không bản, cục bộ, tạm thời Chẳng hạn mâu thuẫn lao động trí óc lao động chân tay, thành thị nông thôn, v.v VD: Mâu thuẫn giai cấp công nhân giai cấp tư sản mâu thuẫn đối kháng bên giai cấp thống trị bên giai cấp bị áp bức, bóc lột Mâu thuẫn giai cấp cơng nhân trí thức mâu thuẫn khơng đối kháng giai cấp bị áp bức, bóc lột xã hội Việc phân biệt mâu thuẫn đối kháng khơng đối kháng có ý nghĩa việc xác định phương pháp giải mâu thuẫn Giải mâu thuẫn đối kháng phải phương pháp đối kháng; giải mâu thuẫn không đối kháng phải phương pháp nội nhân dân Từ phân tích rút nội dung quy luật thống đấu tranh mặt đối lập sau: Mọi vật chứa đựng mặt có khuynh hướng biến đổi ngược chiều gọi mặt đối lập Mối liên hệ hai mặt đối lập tạo nên mâu thuẫn Các mặt đối lập vừa thống với chuyển hoá lẫn làm mâu thuẫn giải quyết, vật biến đổi phát triển, đời thay cũ 1.5 Nội dung quy luật Mỗi vật chỉnh thể bao gồm mặt, yếu tố liên kết với tạo thành, có mặt, yếu tố có khuynh hướng ngược chiều gọi mặt đối lập Hai mặt đối lập hình thành nên mâu thuẫn Những mặt đối lập vừa thống lại vừa đấu tranh với Đấu tranh MĐL đến mức độ định điều kiện định mâu thuẫn giải quyết, SV chuyển hóa Sự vật đời có MĐL mới, mâu thuẫn mới, trình thống đấu tranh MĐL để đến lúc mâu thuẫn lại giải quyết, vật lại chuyển hóa… Như vậy, nguồn gốc phát triển mâu thuẫn SV V.I.Lênin viết: "Sự phát triển "đấu tranh" mặt đối lập"2 Tuy nhiên, khơng có thống mặt đối lập khơng có đấu tranh chúng Thống đấu tranh mặt đối lập tách rời mâu thuẫn biện chứng Sự vận động phát triển thống tính ổn định tính thay đổi Sự thống đấu tranh mặt đối lập quy định tính ổn định tính thay đổi vật Do đó, mâu thuẫn nguồn gốc vận động phát triển VD: Mâu thuẫn sản xuất tiêu dùng giúp cho việc sản xuất hàng hóa phát triển Nhà sản xuất muốn sản xuất nhiều hàng hóa với chi phí thấp Người tiêu dùng lại muốn mua hàng hóa chất lượng tốt với giá thành thấp Từ đó, thúc đẩy nhà sản xuất phát triển kĩ thuật nhằm sản xuất nhiều sản phẩm hơn, chi phí thấp chất lượng cao Ý nghĩa phương pháp luận Vì mâu thuẫn có tính tuyệt đối, khách quan, phổ biến, nguồn gốc, động lực vận động, phát triển nên phải tôn trọng, sâu nghiên cứu, phát mâu thuẫn vật, tượng để nhận thức chất tìm phương hướng giải pháp cho hoạt động thực tiễn Việc nghiên cứu quy luật thống đấu tranh mặt đối lập có ý nghĩa phương pháp luận quan trọng nhận thức hoạt động thực tiễn 13 Để nhận thức chất vật tìm phương hướng giải pháp cho hoạt động thực tiễn phải sâu nghiên cứu phát mâu thuẫn vật Muốn phát mâu thuẫn phải tìm thể thống mặt, khuynh hướng trái ngược nhau, tức tìm mặt đối lập tìm mối liên hệ, tác động qua lại lẫn mặt đối lập V I Lênin viết: "Sự phân đơi thống nhận thức phận , thực chất phép biện chứng" Khi phân tích mâu thuẫn, phải xem xét trình phát sinh, phát triển mâu thuẫn, xem xét vai trò, vị trí mối quan hệ lẫn mâu thuẫn; phải xem xét trình phát sinh, phát triển vị trí mặt đối lập, mối quan hệ tác động qua lại chúng, điều kiện chuyển hóa lẫn chúng Chỉ có hiểu mâu thuẫn vật, hiểu xu hướng vận động, phát triển điều kiện để giải mâu thuẫn Phải tìm giải mâu thuẫn, thừa nhận mâu thuẫn, mâu thuẫn khách quan nên khơng ngại thừa nhận mâu thuẫn VD: thân muốn hoàn thiện, phải tìm giải mâu thuẫn thân Khi làm mà quan cử học dẫn đến mâu thuẫn học làm Muốn phát mâu thuẫn, phải tìm thể thống (sự vật, tượng, trình xác định thời gian, không gian cụ thể) mặt, khuynh hướng trái ngược nhau, tức tìm mặt đối lập tìm mối liên hệ tác động qua lại lẫn mặt đối lập để nắm chất, nguồn gốc, khuynh hướng vận động, phát triển Vì mâu thuẫn có tính đa dạng, phong phú, việc nhận thức giải mâu thuẫn cần phải có quan điểm lịch sử cụ thể, tức phải biết phân tích cụ thể loại mâu thuẫn có phương pháp giải phù hợp Mỗi vật, tượng hệ thống, ứng với hệ thống mâu thuẫn tạo nên chỉnh thể, tác động vào mâu thuẫn dẫn tới thay đổi tồn hệ thống thay đổi số yếu tố hệ thống Mỗi mâu thuẫn lại có cách giải khác Phải tìm mâu thuẫn mâu thuẫn chủ yếu tác động vào để đem lại hiệu cao Khi giải mâu thuẫn phải đặt mối tương quan với mâu thuẫn khác hệ thống, không cô lập tách rời Đồng thời, cần phân biệt vai trò, vị trí loại mâu thuẫn hồn cảnh, điều kiện định để tìm phương pháp tối ưu Nếu không nhận thức đắn tìm cách giải phù hợp làm cho mâu thuẫn trở nên phức tạp khó giải VD: Trong thời dân Pháp xâm lược nước ta, mâu thuẫn dân tộc Việt Nam thực dân Pháp mâu thuẫn Để giải mâu thuẫn này, sĩ phu yêu nước, nhà cách mạng lựa chọn cách cách thức giải phóng dân tộc khác Có người, có phong trào lựa chọn theo khuynh hướng phong kiến, có người lại chọn theo khuynh hướng tư sản Tuy nhiên, lúc hệ tư tưởng phong kiến trở nên bất lực việc giải nhiệm vụ giành độc lập dân tộc, giai cấp tư sản Việt Nam nhỏ yếu kinh tế lẫn trị, nên khơng đủ sức giương cao cờ lãnh đạo nghiệp giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản Nhận thức rõ hạn chế phong trào giải phóng dân tộc trước đó, với yêu cầu thực tiễn, Hồ Chí Minh nhận thức đắn vấn đề dân tộc nắm bắt xu thời đại, Người chọn đường cách mạng vô sản “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc khơng có đường khác đường cách mạng vơ sản” Đó đường tiến bộ, phù hợp với xu chung thời đại Để thúc đẩy vật phát triển phải tìm cách để giải mâu thuẫn, khơng điều hồ mâu thuẫn Việc đấu tranh giải mâu thuẫn phải phù hợp với trình độ phát triển mâu 14 thuẫn Phải tìm phương thức, phương tiện lực lượng để giải mâu thuẫn Mâu thuẫn giải điều kiện chín muồi Một mặt, phải chống thái độ chủ quan, nóng vội; mặt khác, phải tích cực thúc đẩy điều kiện khách quan để làm cho điều kiện giải mâu thuẫn đến chín muồi Mâu thuẫn khác phải có phương pháp giải khác Phải tìm hình thức giải mâu thuẫn cách linh hoạt, vừa phù hợp với loại mâu thuẫn, vừa phù hợp với điều kiện cụ thể Khi giải mâu thuẫn, cần tránh khuynh hướng: tuyệt đối hóa thống nhất, dẫn đến điều hòa mâu thuẫn, phá bỏ mâu thuẫn, tun bố khơng có mâu thuẫn làm mâu thuẫn chậm giải quyết; tuyệt đối hóa đấu tranh, dẫn đến cực đoan, thái quá, làm phát triển vật, tượng chệch hướng Vd: giai đoạn chiến tranh, mâu thuẫn bật mâu thuẫn sống – chết Giai đoạn mâu thuẫn yêu cầu đòi hỏi ngày cao công việc – lực người lao động VD: bệnh ung thư tùy theo giai đoạn bệnh có cách giải khác bệnh nhân có cách giải khác Liên hệ vận dụng vào công tác thân (xác định phân tích >=3 mâu thuẫn: Mơ tả - phân tích – biện pháp giải quyết) Đối với chúng ta, q trình học tập cơng tác thân cần phải biết phân tích mâu thuẫn nhận thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức Phải phân biệt đâu đúng, sai, tiến bộ, khoa học hay lạc hậu để nâng cao nhận thức, phát triển nhân cách Cần biết đấu tranh phê bình tự phê bình, tránh thái độ x xoa, “dĩ hòa vi quý”, không dám đấu tranh chống lại lạc hậu, bảo thủ Trong công tác hàng ngày, mâu thuẫn sếp với nhân viên Mục đích: sếp dựa vào quyền lực nên giao nhiều công việc cho nhân viên không quan tâm cân nhắc nhân viên có lực giả quyêt hay khơng Cách thức: người sếp phải hướng dẫn, nói rõ mục đích cụ thể muốn nhân viên cần làm sản phẩm Hạn chế: nhiên khơng phải nhân viên có khả nắm bắt tồn cơng việc giao, tùy vào lực hiểu biết, trí tuệ người Người nhân viên khơng mạnh dạn từ chối khơng có khả giai công việc Kết quả: công việc khơng hồn thành, sếp nhân viên khơng thoai mái công việc, nhung ngày phải chạm mặt, công việc se tai diễn không thay đổi phương pháp làm việc Câu 5: Phân tích mối quan hệ lý luận thực tiễn? Ý nghĩa phương pháp luận rút từ việc nghiên cứu vấn đề này? Liên hệ vận dụng vào công tác thân Quan điểm triết học mácxít thực tiễn 1.1 Khái niệm: Thực tiễn phạm trù triết học dùng để toàn hoạt động vật chất – cảm tính, mang tính lịch sử xã hội người nhằm cải tạo tự nhiên, cải tạo xã hội 1.2 Đặc điểm Thực tiễn tất hoạt động người mà hoạt động vật chất – cảm tính Đó hoạt động mà người sử dụng công cụ vật chất, lực lượng vật chất để tác động vào đối tượng vật chất để làm thay đổi chúng Ví dụ hoạt động sản xuất cải vật chất xây nhà, làm thủy lợi, đắp đê, làm ruộng, … 15 Thực tiễn hoạt động có tính lịch sử-xã hội Nghĩa hoạt động thực tiễn hoạt động người, diễn xã hội với tham gia đông đảo người trải qua giai đoạn lịch sử định Thực tiễn hoạt động có tính mục đích nhằm trực tiếp cải tạo tự nhiên xã hội phục vụ người tiến bộ, nghĩa làm biến đổi theo chiều hướng thúc đẩy xã hội phát triển Đặc trưng nói lên tính mục đích, tính tự giác hoạt động thực tiễn 1.3 Hình thức hoạt động thực tiễn Hoạt động sản xuất vật chất: Hình thức hoạt động thực tiễn sớm nhất, nhất, định tồn phát triển xã hội Đó hoạt động sản xuất cải vật chất, thỏa mãn cầu tiêu dùng trao đổi người Ví dụ sản xuất lương thực thực phẩm, quần áo… Hoạt động trị - xã hội: hoạt động cộng đồng người khác xã hội nhằm cải biến mối quan hệ xã hội để thúc đẩy xã hội phát triển Ví dụ hình thức đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, đấu tranh trị xã hội, trực tiếp thúc đẩy xã hội phát triển Hoạt động thực nghiệm khoa học: hình thức đặc biệt thực tiễn, tiến hành điều kiện người tạo gần giống lặp lại trạng thái tự nhiên xã hội nhằm xác định chất qui luật biến đổi phát triển đối tượng nghiên cứu Từ đó, người cải tạo xã hội có kết Lý luận 2.1 Khái niệm Lý luận hệ thống tri thức, khái quát từ kinh nghiệm thực tiễn, phản ánh mối liên hệ, chất, mang tính quy luật vật, tượng biểu đạt hệ thống nguyên lý, quy luật, phạm trù Ví dụ triết học, vật chất quy định ý thức 2.2 Đặc điểm lý luậnluận có tính hệ thống, tính khái quát cao tính logic chặt chẽ Lý luận có sở từ tri thức kinh nghiệm thực tiễn: hình thành từ tri thức kinh nghiệm Nếu khơng có tri thức kinh nghiệm khơng có sở để khái quát thành lý luậntri thức bao gồm tri thức kinh nghiệm tri thức lý luận, tri thức lý luận hệ thống phát triển dựa tri thức kinh nghiệm Ví dụ lòng yêu nước, tinh thần yêu nước tri thức kinh nghiệm Chủ nghĩa yêu nước lý luậnluận phản ánh chất, quy luật vận động, phát triển vật tượng Mối quan hệ biện chứng lý luận thực tiễn: Sự thống lý luận thực tiễn 3.1 Vai trò thực tiễn lý luận Thực tiễn định lý luận Thực tiễn sở, nguồn gốc nhận thức, lý luận: LL xuất phát từ TT lấy TT làm nguồn gốc, làm tiền đề, làm điểm xuất phát để xây dựng lý thuyết • Thực tiễn cung cấp vật liệu cho nhận thức, khơng có thực tiễn khơng thể có nhận thức Bởi lịch sử lồi người phát triển hoạt động thực tiễn nhận thức giới, mà cụ thể hoạt động sản xuất cải vật chất, nhờ người, xh lồi người xuất tồn Thực tiễn đặt nhu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi nhận thức phải trả lời Hay nói cách khác thực tiễn đặt hàng cho nhận thức giải Ví dụ đối mặt với bệnh HIV đặt nhiệm vụ nhân loại phải chế tạo loại vắc xin cách thức phòng chống hiệu cho bệnh 16 • Thực tiễn rèn luyện giác quan người Ví dụ thơng qua hoạt động lao động sản xuất, quan cảm giác thị giác, thính giác…được rèn luyện phát triển với mục đích tạo sở cho chủ thể nhận thức hiệu hơn, đắn • Thực tiễn sở để chế tạo công cụ, máy móc hỗ trợ người nhận thức hiệu Q trình hoạt động thực tiễn hồn thiện thể, giác quan óc người không ngừng chế tạo phương tiện, công cụ để “nối dài” giác quan người nhờ khám phá bí ẩn TG sâu xa, đầy đủ, xác Ví dụ người phát minh kính thiên văn, kính hiển vi, máy vi tính, robot…nhằm hỗ trợ người sản xuất Thực tiễn động lực mục đích nhận thức, lý luận: Nhận thức khơng có mục đích tự thân, nhận thức để tạo tri thức sau áp dụng vào thực tiễn Nhận thức người bị chi phối nhu cầu thực tiễn, để sống người phải tìm hiểu giới xung quanh, nghĩa người cần phải có nhận thức Kết q trình nhận thức tri thức, thực tiễn tiêu chuẩn đánh giá giá trị tri thức, tri thức có ý nghĩa đích thực vận dụng vào thực tiễn phục vụ người Ví dụ mưa bão thực tiễn, để tồn người cần có kiến thức mưa bão mưa bão hay xảy điều kiện nào, nơi nơi để an toàn, dự trữ lương thực cho mùa mưa bão…Ung thư thực tiễn, để nâng cao chất lượng sống người cần phải có tri thức bệnh ung thư Thực tiễn tiêu chuẩn kiểm tra sai nhận thức, lý luận: Tiêu chuẩn nhận thức số đông, tiền bạc quyền lực, sức mạnh mà tiêu chuẩn nhận thức xét đến thực tiễn, có thơng qua thực tiễn chứng nhận thức đúng, nhận thức sai sai đến mức độ Ví dụ Sự phù hợp LLSX QHSX quy luật Khi áp dụng sai quy luật thực tiễn thể kết ngay, khủng hoảng kinh tế Khi cải cách, tuân thủ quy luật này, thực tế cho thấy, đạt nhiều thành công Tuy nhiên thực tiễn tiêu chuẩn chân lý cách biện chứng nghĩa vừa có tính tuyệt đối vừa có tính tương đối Tính tuyệt đối thể chỗ, thực tiễn giai đoạn lịch sử cụ thể tiêu chuẩn khách quan khẳng định chân lý, bác bỏ sai lầm Tính tương đối thể chỗ, thân thực tiễn vận động, biến đổi phát triển Khi thực tiễn thay đổi nhận thức phải thay đổi cho phù hợp Nghĩa tri thức đạt trước phải kiểm nghiệm thông qua thực tiễn Đánh giá vai trò thực tiễn lý luận, Lênin viết: "Thực tiễn cao nhận thức, lý luận Vì có ưu điểm khơng tính phổ biến mà tính thực trực tiếp" 3.2 Vai trò lý luận thực tiễn Lý luận tác động trở lại thực tiễn theo hướng: kiềm hãm hoạt động thực tiễn lý luận phản khoa học thúc đẩy hoạt động thực tiễn lý luận khoa học Vai trò lý luận khoa học là: • Lý luận hướng dẫn, soi đường, đạo hoạt động thực tiễn người: Lý luận khoa học thơng qua hoạt động thực tiễn người góp phần làm biến đổi giới khách quan, biến đổi thực tiễn biến đổi người Lý luận khoa học trở thành kim nam cho hoạt động thực tiễn Nó hướng dẫn, đạo, soi sáng cho thực tiễn, vạch phương pháp giúp hoạt động thực tiễn tới thành cơng Hồ Chí Minh rằng: "Khơng có lý luận lúng túng nhắm mắt mà đi" Lý luận đem lại cho thực tiễn tri thức 17 đắn quy luật vận động phát triển giới khách quan, giúp người xác định mục tiêu để hành động có hiệu hơn, tránh sai lầm, vấp váp Ví dụ CN Mác-Lê nin tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cách mạng Việt Nam • Giáo dục, thuyết phục, tập hợp, động viên quần chúng nhân dân cho phong trào thực tiễn rộng lớn: Lý luận khoa học thâm nhập vào hoạt động quần chúng tạo nên sức mạnh vật chất, điều chỉnh hoạt động thực tiễn, giúp cho hoạt động người trở nên tự giác, chủ động, tiết kiệm thời gian, công sức, hạn chế mò mẫm, tự phát Tập hợp, tổ chức, giác ngộ phát động phong trào quần chúng đứng lên để làm CM Nếu khơng có lý luận cách mạng khơng có phong trào cách mạng Ví dụ cương lĩnh, văn kiện Đảng chứa đựng lý luận khoa học tập hợp lực lượng Liên minh Cơng-nơng-trí nhân dân xây dựng CNXH Lênin cho rằng: "Không có lý luận cách mạng khơng thể có phong trào cách mạng" Mác nhấn mạnh: "Lý luận thâm nhập vào quần chúng biến thành lực lượng vật chất" • Lý luận đóng vai trò định hướng dự báo cho hoạt động thực tiễn: để hướng dẫn hoạt động người thật tự giác Nếu khơng có lý luận KH soi đường, dự báo dự đoán dẫn tới hoạt động tự phát, nước đến chân nhảy, bò lo làm chuồng, gió chiều che chiều Ví dụ dự báo thời tiết, thiên tai, mùa vụ để có biện pháp phòng tránh, canh tác thích hợp Con người ngày sâu khám phá giới tự nhiên vô vô tận phương tiện khoa học đại cần có dự báo đắn Nếu dự báo không dẫn đến sai lầm, hậu xấu khơng thể lường thực tiễn Vì thế, chức dự báo tương lai chức quan trọng lý luận Vai trò lý luận khoa học ngày tăng lên, đặc biệt giai đoạn thời đại ngày nay, thời đại đấu tranh giai cấp dân tộc diễn gay go, phức tạp, với phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng cách mạng khoa học công nghệ Ph Ăngghen rằng: dân tộc muốn đứng đỉnh cao khoa học khơng thể khơng có tư lý luận Sự lạc hậu, giáo điều lý luận dẫn đến khủng hoảng lý luận chủ nghĩa xã hội thời gian qua nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng chủ nghĩa xã hội nói chung, cụ thể sụp đổ chủ nghĩa xã hội Liên Xô Đông Âu trước Theo quan điểm mácxít, lý luận thực tiễn khơng tách rời mà chúng có liên hệ, xâm nhập tạo điều kiện cho phát triển Sự thống lý luận thực tiễn nguyên tắc triết học Mác – Lênin Hồ Chí Minh rõ: "Thống lý luận với thực tiễn nguyên tắc triết học Mác – Lênin Thực tiễn khơng có lý luận hướng dẫn thành thực tiễn mù quáng Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn lý luận suông" "Có kinh nghiệm mà khơng có lý luận mắt sáng mắt mờ" Ý nghĩa phương pháp luận Phải có quan điểm thực tiễn nhận thức hoạt động thực tiễn Quan điểm thực tiễn yêu cầu: • Trong nhận thức phải xuất phát từ thực tiễn, phải bám sát thực tiễn, phù hợp với u cầu thực tiễn Do đó, phải tìm hiểu nhu cầu thực tiễn giai lịch sử Ví dụ xây dựng bệnh viện phải khảo sát xem địa phương thực có nhu cầu khơng, có quy mơ cần bảo nhiêu giường bệnh, chuyên khoa mảng cần đầu tư mạnh… Nếu nhận thức không xuất phát từ thực tiễn dẫn đến bệnh lý thuyết suông, bệnh 18 lý thuyết suông việc xây dựng lý thuyết dựa vào chủ quan ý chí, khơng dựa vào nhu cầu xã hội, lý thuyết xây dựng không áp dụng vào thực tiễn hết • Trong hoạt động cần thực nguyên tắc thống lý luận thực tiễn, học đôi với hành, tránh bệnh lý thuyết suông, giáo điều (giáo điều sách vở, giáo điều kinh nghiệm) Nhận thức phải ln bám sát vào thực tiễn thực tiễn luôn vận động, biến đổi không ngừng, đặt nhu cầu khác, việc bám sát thay đổi thực tiễn giúp ta có điều chỉnhluận cho phù hợp với tình hình thực tiễn, việc điều chỉnh không thực phù hợp với thay đổi thực tiễn dẫn đến bệnh giáo điều • Thường xuyên tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp luận khoa học, lý luận cho việc hoạch định, phát triển đường lối, chủ trương Đảng, sách, pháp luật nhà nước Lấy thực tiễn làm tiêu chuẩn kiểm tra đắn lý luận Trong hoạt động thực tiễn phải chủ động ngăn ngừa, khắc phục bệnh kinh nghiệm (khuynh hướng tư tưởng hành động tuyệt đối hóa kinh nghiệm thực tiễn, coi thường hạ thấp lý luận) bệnh giáo điều (khuynh hướng tư tưởng hành động tuyệt đối hóa lý luận, coi thường hạ thấp kinh nghiệm thực tiễn vận dụng kinh nghiệm người khác, ngành khác, địa phương khác, nước khác khơng tính tới điều kiện thực tiễn cụ thể quan, địa phương, ngành mình) Liên hệ công tác thân: Tất hoạt động đơn vị phải phù hợp với thực tiễn, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn Khi xây dựng kế hoạch hoạt động cho chương trình phải xem xét nhiều khía cạnh: nguồn lực (nhân lực, vật lực); tính cấp thiết (hoạt động có cần thiết cho thực tiễn khơng, có mức độ nào); tính khả thi (liệu việc thực theo kế hoạch có khả thi điều kiện thực tế) Khi đánh giá vấn đề đọc báo cáo cần xem xét tính hợp lý vấn đề ứng với hoàn cảnh cụ thể Nếu số liệu có diễn biến bất thường cần phải kiểm tra xác định lý Vì thực tiễn ln vận động nên đánh giá vấn đề cần phải bám sát vào hồn cảnh lúc đó, khơng thể dựa vào kinh nghiệm kiến thức từ sách Trong trình làm việc cần tổng hợp lại kinh nghiệm ứng với vấn đề cụ thể để chia đồng nghiệp Tổng kết hoạt động đơn vị, thách thức, thuận lợi, khó khăn để làm sở lý luận cho việc lên kế hoạch phù hợp cho đơn vị năm Câu 5’: Phân tích nội dung ý nghĩa phương pháp luận quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại? Liên hệ vận dụng vào công tác thân? Nội dung quy luật chuyển hóa từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại 1.1 Khái niệm chất lượng - Chất phạm trù triết học tính qui định khách quan vốn có vật, tượng; thống hữu thuộc tính làm cho vật mà khơng phải vật khác - Thuộc tính chất khía cạnh chất vật bộc lộ tác động qua lại với vật khác Mỗi vật có nhiều thuộc tính Tổng hợp thuộc tính tạo thành chất vật Chất nói lên vật VD: Bản thân người có nhiều thuộc tính, yếu tố khác nhân cách người chất bản, khơng người 19 Lượng phạm trù triết học tính qui định khách quan vốn có vật, tượng mặt qui mơ, trình độ phát triển, biểu thị đại lượng số thuộc tính, yếu tố…cấu thành vật Lượng thể thành số lượng, đại lượng trình độ, quy mơ, nhịp điệu, tốc độ nhanh hay chậm…VD: trọng lượng, chiều dài, kích thước bàn,…Như lượng khách quan, vốn có vật Đối với vật liên quan đến tình cảm, ý thức, …khi nhận thức lượng khơng thể xác định đại lượng số mà phải trừu tượng hóa định tính Ví dụ: lòng tốt, tình yêu, trình độ giác ngộ giai cấp, … 1.2 Vai trò quy luật: cách thức vận động phát triển vật, tượng giới 1.3 Phân tích nội dung quy luật - SVHT thống chất lượng giới hạn độ định - Trong giới hạn độ, lượng thường xuyên thay đổi Thay đổi lượng đến giới hạn điểm nút, SV thực bước nhảy để tạo thay đổi chất - Chất đời lại quy định cho lượng Quá trình thay đổi lượng lại tiếp tục diễn đến độ định lại làm cho chất đời, làm cho SV chuyển hóa… - Cách thức phát triển q trình chuyển hóa lượng dẫn đến thay đổi chất ngược lại Ví dụ, độ học viên lớp trung cấpluận trị - hành từ nhập học đến trước thi đỗ trị Trong khoảng thời gian đó, học viên có học thi thêm môn học khác chất “học viên trung cấpluận trị hành chính” chưa đổi Khi học viên trung cấpluận trị-hành thi đỗ tốt nghiệp, có thay đổi chất diễn Chất “học viên trung cấpluận trị-hành chính” chuyển sang chất “người có trung cấpluận trị-hành chính” Nghĩa thời điểm thị đỗ tốt nghiệp học viên trung cấpluận trị-hành gọi điểm nút bước chuyển sang “người có trung cấpluận trị-hành chính” Ý nghĩa phương pháp luận - Muốn thay đổi chất phải tự giác tích lũy lượng VD: Từ nhân viên muốn lên làm lãnh đạo phải tích lũy kiến thức, kinh nghiệm,… - Muốn thay đổi chất tác động làm thay đổi phương thức liên kết yếu tố cấu thành SV VD: Cơ quan, đơn vị muốn tăng chất lượng hoạt động xếp lại máy, cấu lại nhân sự,… - Cần vận dụng linh hoạt hình thức bước nhảy VD: NV vào làm phải tích lũy kinh nghiệm => thực bước nhảy Nếu NV có kinh nghiệm, uy tín, người u mến => thực bước nhảy đột biến - Nhận thức vật phải nhận thức chất lượng - Muốn thay đổi chất vật phải có thay đổi lượng, không chủ quan, nóng vội - Khi tích lũy lượng đủ, cần thực bước nhảy tránh bảo thủ, trì trệ ngại khó - Trong hoạt động thực tiễn cần cần chống “tả khuynh” tức tuyệt đối hóa bước nhảy chất chưa tích lũy đủ lượng Đồng thời tránh khuynh hướng “hữu khuynh” tức tuyệt đối hóa tích lũy lượng, khơng dám thực bước nhảy chất tích lũy lượng đủ - 20 Muốn giữ vững cho vật phải nhận thức giới hạn độ giữ cho thay đổi lượng không vượt giới hạn độ cho phép Liên hệ vận dụng vào công tác thân Điều dưỡng người phải chăm sóc bệnh nhân, nên phải luôn học tập rèn luyện để nâng cao chun mơn nghiệp vụ (tích lũy lượng)  thi điều dưỡng giỏi (điểm nút) -> đạt thành tích cao trở thành người điều dưỡng giỏi (thay đổi chất) - 21 ... dụ, độ học viên lớp trung cấp lý luận trị - hành từ nhập học đến trước thi đỗ trị Trong khoảng thời gian đó, học viên có học thi thêm môn học khác chất học viên trung cấp lý luận trị hành chính ... đổi Khi học viên trung cấp lý luận trị- hành thi đỗ tốt nghiệp, có thay đổi chất diễn Chất học viên trung cấp lý luận trị- hành chính chuyển sang chất “người có trung cấp lý luận trị- hành chính ... Nghĩa thời điểm thị đỗ tốt nghiệp học viên trung cấp lý luận trị- hành gọi điểm nút bước chuyển sang “người có trung cấp lý luận trị- hành chính Ý nghĩa phương pháp luận - Muốn thay đổi chất phải
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương thảo luận trung cấp chính trị môn triết học 2018, Đề cương thảo luận trung cấp chính trị môn triết học 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay