Đề cương thảo luận trung cấp chính trị môn nhà nước pháp luật 2018

22 12 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 08:31

Câu 1. Trình bày vị trí, chức năng của các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của nước ta hiện nay. Câu 2. Phân tích các đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và những phương hướng xây dựng, hoàn thiện nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Đề xuất giải pháp góp phần bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thực sự thuộc về Nhân dân. Câu 3. Vẽ sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy mhà nước ta theo Hiến pháp hiện hành. Câu 4. So sánh (giống và khác nhau) về vị trí pháp lý và chức năng giữa Quốc hội và Hội đồng nhân dân, giữa Chính phủ và Uỷ ban nhân dân. So sánh giữa Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Câu 5. Phân tích bản chất, chức năng và vai trò các mối quan hệ của pháp luật XHCN Việt Nam. Câu 6. Lấy ví dụ về văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng quy phạm pháp luật. Từ đó phân biệt hai loại văn bản trên. Câu 7. Lấy ví dụ về vi phạm pháp luật và phân tích cấu thành của vi phạm pháp luật. Câu 8. Phân tích tính tất yếu phải tăng cường pháp chế và các biện pháp tăng cường pháp chế XHCN ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Câu Trình bày vị trí, chức phận cấu thành hệ thống trị nước ta Hệ thống trị tổng hợp lực lượng trị bao gồm Đảng Cộng sản, Nhà nước tổ chức trị - xã hội hoạt động theo chế định nhằm bảo đảm quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân a/ Đảng Cộng sản Việt Nam Vị trí: Đảng lãnh đạo, đề đường lối, chủ trương định hướng hoạt động hệ thống trị Chức năng: ĐCSVN điều kiện cần thiết bảo đảm hệ thống trị giữ vững chất giai cấp công nhân; đảm bảo quyền lực trị thuộc nhân dân Phương thức hoạt động: • Đảng đề đường lối, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội; nguyên tắc tổ chức hoạt động máy Nhà nước quan hệ chủ yếu đời sống xã hội • Đảng giới thiệu đảng viên có phẩm chất trị, lực, đạo đức để nhân dân lựa chọn, bầu vào chức vụ quan trọng máy Nhà nước • Đảng kiểm tra quan Nhà nước, thể chế hóa đường lối, chủ trương thành sách Pháp luật Nghị tổ chức trị - xã hội Thơng qua đó, kiểm nhiệm, khắc phục, hồn thiện chủ trương, đường lối Đảng, phù hợp với quy luật xã hội lợi ích nhân dân b/ Nhà nước: Nhà nước giữ vị trí trung tâm, trụ cột, xương sống hệ thống trị Nhà nước quan trọng nhờ có nhà nước mà Đảng lãnh đạo nhân dân thực quyền làm chủ Nhà nước tổ chức có điều sau: Thứ nhất, nhà nước đại diện cho dân tộc, người dân Vì đứng vị trí trung tâm hệ thống trị, đại diện thức cho giai cấp tầng lớp xã hội nên Nhà nước có sở xã hội rộng rãi để triển khai nhanh chóng thực tốt định, sách Nhà nước chủ thể quyền lực trị, tổ chức trị thể tập trung quyền lực nhân dân; có sức mạnh cưỡng chế tồn diện, ban hành sử dụng pháp luật để quản lý trình xã hội Nhờ có pháp luật, chủ trương, sách Nhà nước triển khai cách rộng rãi thống quy mơ tồn xã hội Thứ hai, nhà nước có đầy đủ phương tiện vật chất cần thiết để thực vai trò Nhà nước chủ sở hữu tối cao tư liệu sản xuất quan trọng xã hội (đất đai, tài nguyên…) Bằng việc nắm giữ tư liệu sản xuất đó, Nhà nước thực việc điều tiết vĩ mô kinh tế, đảm bảo cho phát triển lợi ích nhân dân Thứ ba, nhà nước tổ chức nắm giữ quyền lực nhà nước, nắm giữ chủ quyền quốc gia đặt pháp luật Nhà nước nắm giữ nguồn tài sở vật chất to lớn, bảo đảm cho hoạt động máy nhà nước tổ chức trị xã hội khác Nhà nước có quyền tối cao việc định vấn đề đối nội đối ngoại đất nước Những quan hệ quốc tế lĩnh vực trị kinh tế làm cho Nhà nước có vai trò bật quan hệ đối nội, giúp Nhà nước củng cố phát triển quan hệ thể thống Nhà nước quản lý xã hội trước hết hệ thống quy phạm pháp luật, hệ thống quan quản lý nhà nước từ đến sở, khơng loại trừ biện pháp cưỡng chế để đảm bảo thực nghiêm minh pháp luật Nhà nước thực quản lý lĩnh vực kinh tế, trị, xã hội, quản lý theo ngành lãnh thổ theo cấp vĩ mô vi mô Nhà nước thực quản lý sách cơng cụ đòn bẩy khác Mục tiêu quản lý nhà nước phát huy tiềm sáng tạo nhân dân, phát huy quyền làm chủ nhân dân, đảm bảo cho nhân dân làm tất mà pháp luật khơng câm, phát huy sức mạnh tổng hợp thành phần kinh tế, nhằm phát triển nhanh mạnh mẽ lực lượng sản xuất đất nước Chủ thể quyền lực nhà nước nhân dân Nhân dân làm chủ, trước hết xác định địa vị chủ thể quyền lực nhà nước Chỉ nhân dân có chủ quyền quyền lực nhà nước Nhưng nhân dân ủy quyền cho đại biểu giám sát đại biểu trình thực thi quyền lực nhà nước Nhân dân làm chủ hình thức trực tiếp gián tiếp (thông qua đại biểu, quan dân cử đoàn thể nhân dân) Ngày nay, quyền làm chủ nhân dân nước ta không chi đảm bảo Hiến pháp, pháp luật, mà hệ thống truyền thông, phương tiện thông tin đại chúng, vận động, thông qua thực quy chế dân chủ sở, thực dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, thông qua vai trò Mặt trận Tổ quốc đồn thể nhân dân c/ Các tổ chức trị - xã hội: Vị trí: Thay mặt cho thành viên tham gia quyền lực trị Chức năng: Tập hợp ý chí, nguyện vọng thành viên, phản biện, đóng góp dự thảo, sách Pháp luật giám sát hoạt động quan Nhà nước, cán bộ, đảng viên, cơng chức q trình thực thi nhiệm vụ, công vụ Phương thức hoạt động: • Tham gia vào trình hình thành tổ chức Nhà nước, MTTQ, tổ chức thành viên; tiến hành hội nghị hiệp thương; xem xét, lựa chọn, xác định ngườira ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND; đề nghị HĐND bầu Hội thẩm nhân dân tham gia Hội đồng; bổ nhiệm lại kiểm sát viên, thẩm phán, tòa án nhân dân • Tham gia vào q trình phản biện sách Pháp luật đề nghị Nhà nước điều chỉnh, sửa đồi văn Pháp luật hành mời tham gia kì họp Quốc hội HĐND, phiên họp Chính phủ, UBND; phát biểu ý kiến để quan Nhà nước thảo luận định • Tham gia vào trình giám sát, giải khiếu nại, tố cáo nhân dân; tham gia Hội đồng khen thưởng, nâng bậc lương, kỉ luật cán bộ, cơng chức Câu Phân tích đặc trưng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam phương hướng xây dựng, hoàn thiện nhà nước ta thời kỳ đổi Đề xuất giải pháp góp phần bảo đảm tất quyền lực Nhà nước thực thuộc Nhân dân Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân, tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân; quyền lực nhà nước thống có phân cơng, phối hợp kiểm soát quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; phát huy quyền làm chủ nhân dân, tôn trọng, bảo vệ bảo đảm quyền người, quyền công dân; nhà nước tổ chức, hoạt động theo pháp luật, quản lý xã hội pháp luật nhằm phục vụ lợi ích nhân dân; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đồng thời chịu trách nhiệm trước nhân dân giám sát nhân dân Đặc trưng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Trong năm đổi vừa qua, Đảng ta bước phát triển hệ thống quan điểm, nguyên tắc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Từ nhận thức lý luận thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa khái quát Nhà quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đặc trưng sau: a Nhà nước thực nhân dân, nhân dân, nhân dân; đảm bảo tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Nhà nước pháp quyền XHCN dân nhà nước bảo đảm tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân, mang chất giai cấp cơng nhân, đó, giai cấp công nhân đại diện quan hệ sản xuất tiến vậy, lợi ích giai cấp cơng nhân thống với lợi ích nhân dân, dân tộc mà tảng liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nơng dân đội ngũ trí thức Do đó, nhân dân chủ thể tối cao quyền lực NN quyền lực NN thuộc vê nhân dân Theo tư tưởng Hồ Chí Minh đểNhà nước dân trước hết Nhà nước phải dân dân: Nhà nước dân Nhà nước dân, Nhà nước dân chủ, dân làm chủ; dân người có địa vị cao nhất, có quyền định vấn đề quan trọng đất nước Hồ Chí Minh ln ln khẳng định: “Nước ta nước dân chủ, quyền hạn dân; quyền hành lực lượng nơi dân” Trong nhà nước ta, dân chủ thể quyền lực nhà nước, người cầm quyền, cán công chức nhà nước người dân ủy quyền có điều kiện có thời hạn để gánh vác, giải công việc chung đất nước, theo Hồ Chí Minh cán công chức nhà nước công bộc, đầy tớ dân Và việc phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến kinh nghiệm dân Quan điểm quán Hồ Chí Minh xác lập tất quyền lực Nhà nước xã hội thuộc nhân dân Quan điểm Hồ Chí Minh thể hiến pháp Người lãnh đạo soạn thảo: Hiến pháp năm 1946 Hiến pháp năm 1959 Chẳng hạn Hiến pháp năm 1946 nêu rõ: tất quyền bính nước tồn thể nhân dân Việt Nam, khơng phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo: việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia đưa tồn dân phúc Nhân dân có quyền làm chủ trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, bầu Quốc hội - quan quyền lực nhà nước cao thể quyền tối cao nhân dân Nhân dân lao động làm chủ Nhà nước dẫn đến hệ nhân dân có quyền kiểm soát Nhà nước, cử tri bầu đại biểu, ủy quyền cho đại biểu bàn định vấn đề quốc kế dân sinh Đây thuộc chế độ dân chủ đại diện bên cạnh chế độ dân chủ trực tiếp Quyền làm chủ đồng thời quyền kiểm soát nhân dân thể chỗ nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân đại biểu tỏ khơng xứng đáng với tín nhiệm nhân dân Theo Hồ Chí Minh, muốn bảo đảm tính chất nhân dân Nhà nước phải xác định thực trách nhiệm cử tri đại biểu cử tri bầu Cử tri đại biểu cử tri bầu phải có mối quan hệ chặt chẽ với chất chế quy định Và khơng hồn thành nhiệm vụ với tư cách người đại biểu cử tri cử tri có quyền bãi miễn tư cách đại biểu Dân chủ khát vọng muôn đời người Hồ Chí Minh quan niệm dân chủ có nghĩa "dân chủ" Mở rộng theo ý đó, Hồ Chí Minh cho rằng: "Nước ta nước dân chủ, nghĩa nước nhân dân làm chủ" "Chế độ ta chế độ dân chủ Tức nhân dân làm chủ" "Nước ta nước dân chủ, địa vị cao dân, dân chủ" Dân chủ có nghĩa xác định vị dân, dân làm chủ nghĩa xác định quyền, nghĩa vụ dân Trong Nhà nước dân, với ý nghĩa đó, người dân hưởng quyền dân chủ Bằng thiết chế dân chủ, Nhà nước phải có trách nhiệm đảm bảo quyền làm chủ nhân dân, nhân dân thực thi quyền làm chủ hệ thống quyền lực xã hội Quyền lực nhân dân đặt vị trí tối thượng Điều có ý nghĩa thực tế nhắc nhở người lãnh đạo, người đại biểu nhân dân làm chức trách vị mình, đứng nhân dân, coi khinh nhân dân: "cậy thế" với dân, "quên dân bầu để làm việc cho dân" Một nhà nước nhà nước tiến bước đường phát triển nhân loại Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh khai sinh ngày 2-9-1945 Nhà nước tiến chưa có lịch sử hàng nghìn năm dân tộc Việt Nam Nhà nước Nhà nước dân, nhân dân có vai trò định cơng việc đất nước Nhà nước nhân dân làm chủ Xây dựng nhà nước nhân dân lao động làm chủ tư tưởng quán đời hoạt động cách mạng Hồ Chí Minh Đây kết luận mà Người rút khảo sát cách mạng Mỹ, Pháp, Nga Nhà nước Việt Nam kiểu thể khối đại đoàn kết dân tộc cơng, nơng gốc trí thức ngày có vị trí quan trọng đặc biệt đất nước bước vào thời kỳ xây dựng Tất người dân Việt Nam, không phân biệt gái trai, giàu nghèo, nòi giống, dân tộc, tơn giáo người chủ Nhà nước, có trách nhiệm xây dựng Nhà nước Ngay từ ngày đầu thành lập, Hồ Chí Minh khẳng định: Tất quyền bính nước tồn thể nhân dân Việt Nam “Nước ta nước dân chủ Bao nhiêu quyền hạn dân” Tính chất dân chủ nhân dân đặc trưng bật quyền nhà nước kiểu Trong nước ta, nhân dân người nắm giữ quyền lực, quan nhà nước nhân dân tổ chức ra, nhân viên nhà nước người ủy quyền, thực ý chí nguyện vọng nhân dân, trở thành cơng bộc nhân dân Nhân dân người tổ chức nên quan nhà nước từ Trung ương đến sở thông qua chế độ phổ thông đầu phiếu, trực tiếp, kín để lựa chọn người đủ tiêu chuẩn bầu vào quan nhà nước Thể chế dân chủ cộng hòa làm thay đổi tận gốc quan hệ quyền lực trị thực quyền lực, nhân dân đặt vị trí cao nhất, nhà nước khơng cơng cụ thống trị, nơ dịch dân thời phong kiến, tư Nhà nước dân chủ nhân dân nhân dân trực tiếp tổ chức, xây dựng thông qua tổng tuyển cử phổ thông đầu phiếu Hồ Chí Minh nhận thức tổng tuyển cử quyền trị mà nhân dân giành qua đấu tranh cách mạng, hình thức dân chủ, thể lực thực hành dân chủ nhân dân Thông qua việc bầu Quốc hội Chính phủ, nhân dân thực quyền lực hình thức dân chủ trực tiếp đại diện Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, quyền lực tối cao nhân dân khơng thể việc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp, mà quyền bãi miễn, kiểm soát, giám sát hoạt động đại biểu Cơ chế dân chủ nhằm làm cho Quốc hội sạch, giữ phẩm chất, lực hoạt động Hồ Chí Minh nêu rõ: “Nhân dân có quyền bãi miễn đại biểu Quốc hội đại biểu Hội đồng nhân dân đại biểu tỏ khơng xứng đáng với tín nhiệm nhân dân” Với vai trò làm chủ nhà nước, thực ủy quyền nhân dân, đại biểu bầu phải có trách nhiệm gần gũi, sâu sát để hiểu dân, lắng nghe ý kiến nhân dân với tinh thần trách nhiệm bàn giải vấn đề thiết thực cho quốc kế dân sinh Để thể nhân dân lao động làm chủ Nhà nước đại biểu dân bầu phải có mối liên hệ thường xuyên với nhân dân; thoát ly mối liên hệ này, Nhà nước dễ rơi vào quan liêu, trì trệ, đứng đầu nhân dân, trái với chất dân chủ đích thực vốn có Nhà nước kiểu Nhà nước dân, nhân dân làm chủ bao hàm nội dung quan trọng khác nhân dân có quyền kiểm sốt Nhà nước Nhà nước dân, nghĩa dân có trách nhiệm, nghĩa vụ đóng góp trí tuệ, sức người, sức để tổ chức, xây dựng, bảo vệ phát triển nhà nước “đẩy thuyền dân, lật thuyền dân” Nhà nước dân thể vai trò tham gia quản lý nhà nước, phê bình, kiểm tra, kiểm sốt, giám sát hoạt động quan nhà nước, đại biểu dân cử Hồ Chí Minh viết: “Chính phủ ta phủ nhân dân, có mục đích phụng cho lợi ích nhân dân Chính phủ mong đồng bào giúp đỡ, đơn đốc, kiểm sốt phê bình để làm tròn nhiệm vụ người đầy tớ trung thành tận tụy nhân dân” Là người làm chủ Nhà nước, nhân dân có quyền, thơng qua chế dân chủ thực thi quyền lực, đồng thời nhân dân phải có nghĩa vụ xây dựng bảo vệ Nhà nước, làm cho Nhà nước ngày hồn thiện, sạch, vững mạnh Hồ Chí Minh ln đòi hỏi với tư cách chủ nhân nước độc lập, tự do, quyền nghĩa vụ cơng dân gắn bó chặt chẽ với Nhà nước phục vụ quyền lợi nhân dân Từ kiểu tổ chức nhà nước dân dân, nhà nước ta nhà nước dân, nhà nước phục vụ nhân dân, đem lại lợi ích cho nhân dân Nhà nước ta nhà nước dân chủ thực tế hành động Ngay sau ngày Cách mạng tháng Tám thành cơng, Hồ Chí Minh nêu bật khác chất Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa với loại hình nhà nước trước đó: “Chúng ta phải hiểu rằng, quan Chính phủ từ tồn quốc làng, công bộc dân, nghĩa để gánh vác việc chung cho dân, để đè đầu dân thời kỳ quyền thống trị Pháp, Nhật” Nhà nước tổ chức hoạt động mục tiêu không ngừng cải thiện nâng cao đời sống nhân dân, với phương châm “việc có lợi cho dân phải làm, việc có hại cho dân phải tránh” Cải thiện nâng cao đời sống nhân dân sở hàng đầu đánh giá hiệu hoạt động máy nhà nước lực đội ngũ cán bộ, cơng chức nhà nước Nhà nước dân Nhà nước chăm lo mặt đời sống nhân dân, trước hết chăm lo nhu cầu thiết yếu Làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc; làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân học hành, làm cho dân có điều kiện khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Bên cạnh việc đem lại lợi ích cho dân, chăm lo mặt đời sống nhân dân, nhà nước phải biết kết hợp điều chỉnh loại lợi ích khác giai cấp, tầng lớp xã hội, phận dân cư để người dân ủng hộ, xây dựng, làm cho ai thấy nhà nước người đại diện cho lợi ích đáng họ Về quan hệ nhà nước nhân dân, Hồ Chí Minh xác định: “Nếu khơng có nhân dân Chính phủ khơng đủ lực lượng Nếu khơng có Chính phủ nhân dân khơng dẫn đường Vậy nên Chính phủ với nhân dân phải đồn kết thành khối” Chức đối nội Nhà nước hướng dẫn nhân dân tổ chức tốt đời sống, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần nhằm thỏa mãn nhu cầu cần thiết hàng ngày Theo Hồ Chí Minh “Chúng ta tranh tự do, độc lập mà dân chết đói, chết rét, tự do, độc lập khơng làm Dân biết rõ giá trị tự do, độc lập mà dân ăn no, mặc đủ Chúng ta phải thực ngay: Làm cho dân có ăn; Làm cho dân có mặc; Làm cho dân có chỗ ở; Làm cho dân có học hành Theo Hồ Chí Minh việc đáp ứng thỏa mãn nhu cầu, lợi ích nhân dân tiêu chí số để đánh giá hiệu lực hoạt động nhà nước Muốn đạt mục đích nhân đó, vấn đề đặt phải cách giữ cho định hướng hoạt động nhà nước, bảo đảm cho máy thật Nếu hoạt động nhà nước hiệu quả, máy quan liêu, đội ngũ cán công chức, cán chủ chốt, bị thối hóa, biến chất nhà nước trượt khỏi quỹ đạo dân chủ nhân dân, trở thành lực đối lập với nhân dân Theo Hồ Chí Minh, nguy hại nhân dân ủy quyền, số cán bộ, công chức “đã vác mặt làm quan cách mạng”, kéo bè, kéo cánh để thu vén lợi ích cá nhân Vì ích kỷ, chủ nghĩa cá nhân mà máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương nảy sinh “lỗi lầm nặng” làm biến dạng nhà nước Hồ Chí Minh sớm cảnh báo bệnh phổ biến, trái phép, cậy thế, hủ hóa, tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo Người thực chất, hình thức biểu phong phú bệnh này, gọi “giặc nội xâm” nguy hiểm gây hậu họa nghiêm trọng, làm thất thoát tiền nhà nước, chậm tốc độ phát triển, làm xói mòn niềm tin dân, làm cho dân xa nhà nước Vì thế, chống đặc quyền, đặc lợi, khắc phục tiêu cực máy nhà nước nhu cầu việc làm thường xuyên, đảm bảo cho nhà nước thật công bộc dân Nếu thấu hiểu làm tư cách cán bộ, cơng chức phòng tránh, ngăn ngừa, khơng phạm phải lỗi lầm kể Còn “Ai phạm lầm lỗi phải sửa chữa; khơng tự sửa chữa Chính phủ không khoan dung” Nhận thức cảnh báo Hồ Chí Minh nguy cơ, bệnh phát sinh trình hoạt động máy nhà nước cách phòng tránh, khắc phục chúng ngày ngun giá trị có tính thời sự, soi đường lối cho đấu tranh chống tham nhũng đạt kết cao, đảm bảo cho Nhà nước ta thật phục vụ quyền lợi nhân dân, trở thành công bộc, đầy tớ dân Tư tưởng nhà nước dân, dân, dân Đảng ta Hồ Chí Minh tư tưởng cốt lõi, có tính quy luật xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN nước ta Một nhà nước dân nhà nước dân, dân tổ chức ra, giao quyền giám sát hoạt động nhà nước Để thực nhà nước dân, Hồ Chí Minh quan tâm nhấn mạnh phải xây dựng nhà nước thực liêm khiết, sạch, tránh quan liêu, tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi Phải kiên loại bỏ ông quan cách mạng khỏi máy nhà nước b Nhà nước tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc quyền lực NN thống nhất, có phân cơng, phối hợp, kiểm sốt quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháppháp (Điều Hiến pháp năm 2013) Quyền lực NNPQXHCN VN phải thống để tránh tình trạng tranh giành quyền lực nhóm lợi ích XH khác Quyền lực NN thuộc nhân dân, nhân dân thực thi quyền lực thơng qua ủy quyền cho Quốc hội hình thức bầu cử theo nguyên tắc phổ thơng, bình đẳng trực tiếp bỏ phiếu kín Do đó, Quốc hội quan quyền lực NN cao định vấn đề quan trọng đất nước đối nội, đối ngoại, định bố trí nhân quan trọng máy NN thực quyền giám sát tối cao toàn hoạt động máy NN Phân công phối hợp kiểm sốt quyền lực NN nhằm phòng chống, độc đốn, chuyên quyền, lộng quyền đứng pháp luật mà làm trái pháp luật quan trình thực thi quyền lực Nhà nước, nhằm mục đích bảo đảm hiệu lực, hiệu quản lý NN phục vụ nhân dân Quyền lực nhà nước thống Theo nội dung tinh thần Hiến pháp năm 2013 quyền lực nhà nước thống Nhân dân Quan niệm thống quyền lực nhà nước Nhân dân thể nguyên tắc “Tất quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân” Trước đây, Hiến pháp quy định “tất quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân” thực nguyên tắc tập trung quyền lực nhà nước (tập quyền) Do đó, tất quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân lại tập trung vào Quốc hội Với nhận thức rằng, Nhân dân chủ thể quyền lực nhà nước, khơng thực quyền lực nhà nước cách trực tiếp nên trao tồn quyền lực nhà nước cho Quốc hội Quốc hội Hiến pháp năm 1980 xác định quan có tồn quyền Ngồi 15 nhiệm vụ quyền hạn quy định Điều 83, Hiến pháp 1980 quy định “Quốc hội định cho nhiệm vụ quyền hạn khác xét thấy cần thiết” (Điều 83) đến Hiến pháp năm 1992, Điều 84 quy định Quốc hội có 14 nhiệm vụ quyền hạn (khơng Quốc hội tồn quyền Hiến pháp năm 1980), Điều Hiến pháp lại quy định: “Nhân dân sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc hội Hội đồng Nhân dân quan đại diện cho ý chí nguyên vọng Nhân dân…” Như vậy, Quốc hội Quốc hội toàn quyền Hiến pháp năm 1992 Nhân dân không thực quyền lực nhà nước hình thức dân chủ trực tiếp mà hình thức dân chủ đại diện Nguyên tắc tập trung quyền lực nhà nước Nhân dân vào Quốc hội phù hợp với điều kiện kinh tế kế hoạch hóa, tập trung, quan liêu, bao cấp, với ưu điểm bảo đảm cho quyền lực nhà nước tập trung, định thực thi quyền lực nhà nước nhanh chóng, thống Tuy nhiên, nguyên tắc điều kiện bộc lộ nhiều hạn chế Đó thiếu phân định phạm vi quyền lực nhà nước Nhân dân giao quyền nên không đề cao trách nhiệm quyền lập pháp, hành pháp tư pháp, hạ thấp vai trò dân chủ trực tiếp Nhân dân, thiếu kiểm soát quyền lực nhà nước quan nhà nước Hơn nữa, nguyên tắc phủ nhận tính độc lập tương đối quyền nên hạn chế tính động, hiệu trách nhiệm quyền Nhân dân xã hội khơng có sơ sở để đánh giá chất lượng hoạt động quyền lực nhà nước Do vậy, điều kiện dân chủ pháp quyền XHCN, tập quyền không phù hợp với việc phát huy đầy đủ vai trò quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân, tiềm ẩn nguy lạm dụng quyền lực nhà nước Nhân dân từ phía quan nhà nước Nhận rõ hạn chế nguyên tắc tập quyền điều kiện mới, Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ (bổ sung phát triển năm 2011), Hiến pháp năm 2013 khẳng định quyền lực nhà nước thống nhất, có phân cơng, phối hợp kiểm sốt quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp (Điều 2) Tất quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân Hiến pháp quan niệm Nhân dân chủ thể tối cao quyền lực nhà nước, Nhân dân thông qua quyền lập hiến giao quyền lực nhà nước cho Quốc hội, cho Chính phủ cho quan tư pháp Hiến pháp trước Theo điều 70 Hiến pháp năm 2013, Nhân dân trao cho Quốc hội ba nhóm quyền hạn nhiệm vụ: quyền hạn nhiệm vụ lập hiến, lập pháp; quyền hạn nhiệm vụ giám sát tối cao quyền hạn nhiệm vụ định vấn đề quan trọng đất nước Đồng thời điều quy định Nhân dân thực quyền lực nhà nước dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng Nhân dân quan khác nhà nước mà dân chủ trực tiếp thông qua việc thực quyền biểu nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, có trưng cầu ý dân Hiến pháp (điều 29 điều 120) … Có vậy, nguyên tắc tất quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân đúng, bảo đảm thực đầy đủ, khơng hình thức Như vậy, thống quyền lực nhà nước hiểu toàn quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân, tập trung thống Nhân dân tập trung Quốc hội Quan niệm có ý nghĩa lý luận thực tiễn thiết thực Trước hết, điều quyền lực nhà nước quyền lập pháp, hành pháp hay tư pháp có chung nguồn gốc thống Nhân dân, Nhân dân ủy quyền, giao quyền Do vậy, nói quyền lực nhà nước thống trước tiên thống mục tiêu trị, nội dung trị nhà nước Cả ba quyền lập pháp, hành pháppháp có chức năng, nhiệm vụ quyền hạn khác thống với mục tiêu trị chung xây dựng nhà nước “đảm bảo không ngừng phát huy quyền làm chủ mặt Nhân dân, thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” Điều Hiến pháp quy định Quan niệm quyền lực nhà nước thống nói Hiến pháp năm 2013 cách thức tổ chức quyền lực nhà nước đề cao trách nhiệm nhà nước trước Nhân dân, hạn chế dựa dẫm, ỷ lại việc thực quyền hạn nhiệm vụ mà Nhân dân ủy quyền Đó sở để khơng có chỗ cho yếu tố cực đoan, đối lập, thiếu trách nhiệm mối quan hệ quyền, quyền lập pháp quyền hành pháp Đồng thời, điều kiện để hình thành chế kiểm soát, nhận xét, đánh giá chất lượng hiệu hoạt động quyền từ bên tổ chức quyền lực nhà nước từ bên Nhân dân Như vậy, quyền lực nhà nước thống tập trung Nhân dân, chủ thể tối cao quyền lực nhà nước quan niệm có ý nghĩa đạo tổ chức quyền lực nhà nước điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân dân Mọi biểu xa rời quan điểm quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân theo Hiến pháp năm 2013 dẫn đến tổ chức quyền lực nhà nước hiệu “Phân cơng, phối hợp, kiểm sốt quan nhà nước việc thực quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp” Trong chế độ dân chủ pháp quyền XHCN quyền lực nhà nước khơng phải quyền lực tự có nhà nước mà quyền lực Nhân dân ủy quyền, Nhân dân giao quyền Vì thế, tất yếu nảy sinh đòi hỏi đáng tự nhiên phải kiểm sốt quyền lực nhà nước Mặt khác, ủy quyền cho nhà nước, quyền lực nhà nước lại thường vận động theo xu hướng tự phủ định mình, trở thành đối lập với lúc ban đầu (từ Nhân dân số đơng chuyển thành số nhóm người người) C.Mác gọi tượng tha hóa quyền lực nhà nước Hơn nữa, quyền lực nhà nước Nhân dân giao cho quan nhà nước suy cho giao cho người cụ thể thực thi Mà người “ln ln chịu ảnh hưởng loại tình cảm dục vọng hành động người Điều khiến cho lý tính đơi bị chìm khuất” Với đặc điểm người, khẳng định người ủy quyền ln ln làm đúng, làm đủ mà Nhân dân ủy quyền Vì vậy, kiểm sốt quyền lực nhà nước nhu cầu khách quan từ phía người ủy quyền người ủy quyền Hơn nữa, quyền lực nhà nước đại lượng cân, đong, đo, đếm cách rạch ròi, thể thống nói Điều lại đòi hỏi phải kiểm soát quyền lực nhà nước, hạn chế hiệu lực hiệu thực thi quyền lực nhà nước Nhân dân ủy quyền Xuất phát từ đòi hỏi khách quan nói trên, quyền lực nhà nước thường lượng hóa quy định Hiến pháp để phân định nhiệm vụ quyền hạn quyền lập pháp, hành pháppháp Sự lượng hóa để giao cho quan nhà nước khác nhau, thay mặt Nhân dân thực Sự phân định quyền điều kiện để Nhân dân giao quyền mà không bị lạm quyền, Nhân dân kiểm soát đánh giá hiệu lực hiệu thực quyền mà giao Đồng thời quan tương ứng giao quyền đề cao trách nhiệm việc thực thi quyền lực nhà nước tự kiểm tra việc thực quyền lực nhà nước giao cho Theo đó, Hiến pháp năm 2013 có bước tiến việc phân cơng quyền lực nhà nước Lần Hiến pháp nước ta rõ Quốc hội thực quyền lập hiến (khơng có quyền lập hiến Hiến pháp năm 1992), quyền lập pháp (Điều 69) Tuy nhiên, quan nhà nước khác, đặc biệt Chính phủ có quyền tham gia vào quy trình lập hiến, lập pháp (khoản Điều 96) Chính phủ thực quyền hành pháp (Điều 94), Tòa án Nhân dân thực quyền tư pháp (Điều 102) Việc xác nhận quan khác thực quyền lập pháp, hành pháppháp thay đổi quan trọng, tạo điều kiện để làm rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ quyền hạn quyền Như vậy, xuất phát từ đặc điểm quyền lực nhà nước, việc phân định thành ba quyền nói nhu cầu khách quan Ngày nay, xu hướng phân định rành mạch ba quyền ngày coi trọng tổ chức quyền lực nhà nước Bởi vì, xã hội phát triển, phân cơng lao động phải chun mơn hóa cao để phát huy hiệu Đồng thời, thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN nước ta việc phân định mạch lạc ba quyền cách thức tốt để phát huy vai trò nhà nước công xây dựng phát triển đất nước Tuy nhiên, nói trên, nhà nước ta quyền lực nhà nước thống Đó thống mục tiêu trị chung Vì vậy, việc phân định quyền lực nhà nước không chứa đựng bao quát việc phân lập mục tiêu trị chung quyền lực nhà nước Do vậy, có phân định ba quyền ba quyền lập pháp, hành pháppháp khơng hồn tồn tách biệt nhau, mà “ràng buộc lẫn nhau”, ba quyền phải phối hợp với nhau, phải hoạt động cách nhịp nhàng sở làm đúng, làm đủ nhiệm vụ quyền hạn mà Nhân dân giao cho quyền Hiến pháp – Đạo luật gốc nhà nước xã hội quy định Mục đích việc phân công quyền lực nhà nước để nhằm kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo đảm cho tính pháp quyền nhà nước phát huy dân chủ XHCN, để thỏa hiệp hay chia rẽ quyền lực nhà nước quyền Ý nghĩa phân công quyền lực nhà nước để phân định nhiệm vụ quyền hạn quan máy nhà nước, để nhà nước hoạt động có hiệu lực hiệu quả, quyền lực nhà nước ngày thực quyền lực Nhân dân, tính pháp quyền nhà nước ngày thực quyền lực Nhân dân, tính pháp quyền nhà nước ngày đề cao Về kiểm sốt quyền lực nhà nước, ngồi việc phân cơng mạch lạc nhiệm vụ quyền hạn quyền để tạo sở cho kiểm soát quyền lực; Hiến pháp năm 2013 tạo lập sở Hiến định để hình thành chế bảo vệ Hiến pháp luật định (Điều 119) Đồng thời, Hiến pháp giao cho: Quốc hội, quan Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân, quan khác nhà nước có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp Trong tổ chức quyền lực nhà nước nước theo nguyên tắc phân quyền mềm dẻo kiểm sốt quyền lực nhà nước quyền lập pháp, hành pháp tư pháp, chủ yếu kiểm soát lập pháppháp hành pháp Để tăng cường kiểm soát việc thực quyền hành pháp, Hiến pháp năm 2013 bổ sung, điều chỉnh số nhiệm vụ, quyền hạn Quốc hội Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ví dụ như: Uỷ ban thường vụ Quốc hội bổ sung thêm nhiệm vụ: Quyết định, thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới, đơn vị hành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (khoản 8, Điều 74) Quốc hội bổ sung thêm nhiệm vụ quyền hạn: Phê chuẩn, đề nghị, bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao (khoản 7, Điều 70) Cùng với điều đó, Hiến pháp năm 2013 thiết lập thêm hai thiết chế độc lập: Hội đồng bầu cử quốc gia có nhiệm vụ tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đạo công tác bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp (Điều 117) Kiểm toán nhà nước 10 có nhiệm vụ giúp Quốc hội kiểm sốt việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản cơng (Điều 118) Sự đời thiết chế hiến định độc lập nhằm tăng cường công cụ để Nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước bầu cử, sử dụng tài ngân sách nhà nước tài sản công cách hiệu c NN tổ chức hoạt động sở hiến pháp pháp luật, bảo đảm tính tối cao hiến pháp pháp luật đời sống xã hội, bảo đảm tính hợp hiến Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam nhà nước phải có hệ thống pháp luật đồng bộ, hoàn chỉnh, chất lượng cao thể ý chí, lợi ích nguyện vọng nhân dân lãnh đạo Đảng, phù hợp với thực khách quan, thúc đẩy tiến xã hội, Hiến pháp đạo luật phải giữ vị trí tối cao Các quan nhà nước, tổ chức xã hội, cán bộ, công chức nhà nước thành viên xã hội phải tôn trọng nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Hiến pháp pháp luật ln giữ vai trò điều chỉnh toàn hoạt động Nhà nước hoạt động xã hội, định tính hợp hiến hợp pháp tổ chức hoạt động máy nhà nước Tuy nhiên chế độ lập hiến, hệ thống pháp luật đưa lại khả xây dựng nhà nước pháp quyền, mà có Hiến pháp hệ thống pháp luật dân chủ, cơng làm sở cho chế độ pháp quyền nhà nước xã hội Nhà nước tổ chức hoạt động theo Hiến pháp nói riêng luật pháp nói chung Các quan, cán bộ, công chức, viên chức tổ chức, hoạt động Nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân; liên hệ chặt chẽ với nhân dân; lắng nghe ý kiến chịu giám sát nhân dân (Điều Hiến pháp năm 2013) Và chủ thể xã hội (Nhà nước, tổ chức trị xã hội, tập thể cá nhân) phải tuân thủ pháp trị hay quản trị luật (luật pháp) mà Hiến pháp luật gốc quy định khuôn khổ cho luật pháp d NN tôn trọng, thực bảo vệ quyền người, tất hạnh phúc người; bảo đảm trách nhiệm NN công dân, thực hành dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương, kỷ luật Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước thể nhân, cá nhân bình đẳng trước pháp luật Tức Nhà nước pháp quyền phải xác lập thể chế bảo đảm cho thể chế nhà nước xã hội, tập thể cá nhân, không (và không thể) đòi hỏi ngồi điều quy định Hiến pháp luật pháp nói chung Các thể chế, thể chế hành pháp, tồn tại, hoạt động không rời rạc, mà thể thống nhất, chế ước lẫn Bởi vì, tính hiệu lực, hiệu thể chế có thừa nhận, tơn trọng, bảo vệ, thực thúc đẩy tính hiệu lực, hiệu thể chế liền sát bên liền sát bên dưới, tất thể chế khác Trong điều kiện, mơi trường thể chế vậy, tòa án có quyền phán xử việc tuân thủ luật pháp Việc thực pháp luật bảo đảm hệ thống tòa án độc lập Hệ thống tòa án độc lập bảo đảm cho cơng dân có đủ khả điều kiện chống lại tùy tiện hay lạm quyền Nhà nước; từ hình thành, phát triển chế chặt chẽ để kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp luật pháp hoạt động, kể hành vi, máy lập pháp hành pháp, ba khía cạnh: tổ chức; văn pháp luật (Hiến pháp, luật, văn quản lý hành cấp); đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 11 Quyền nghĩa vụ tất người, công dân người, công dân, pháp luật chủ thể xã hội, đặc biệt Nhà nước, thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm thực thúc đẩy khuôn khổ luật pháp e NN ĐCS VN lãnh đạo, đồng thời, bảo đảm giám sát nhân dân, giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên mặt trận Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Nhà nước Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo Đảng đề đường lối, sách phát triển xã hội phù hợp với quy luật có đầy đủ khả để tổ chức thực thành cơng đường lối, sách Đảng cộng sản VN đảng lãnh dạo tồn diện tuyệt đối hệ thống trị Sự lãnh đạo Đảng thể hình thức sau: định chiến lược, mục tiêu bản, đường lối sách phát triển XH làm sở cho hoạt động tổ chức hệ thống trị Đảng tiến hành kiểm tra hoạt động quan nhà nước việc thực đưòng lối sách Đảng Điều Hiến pháp năm 2013 chế định Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu giám sát nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân định Các tổ chức đảng đảng viên hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật; tức khuôn khổ luật pháp Giám sát phản biện xã hội nhiệm vụ quan trọng công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng quyền MTTQ tổ chức đoàn thể Xác định tầm quan trọng công tác này, Nghị Trung ương (khóa XII) xây dựng, chỉnh đốn Đảng đề giải pháp để phát huy vai trò giám sát MTTQ, đồn thể trị - xã hội, nhân dân, báo chí cơng luận đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cán bộ, đảng viên Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành Quyết định số 217-QĐ/TW số 218QĐ/TW giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng quyền f NN thực quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế sở tôn trọng độc lập, chủ quyền tồn vẹn lãnh thổ, khơng can thiệp vào cơng việc nội nhau, bình đẳng, có lợi; tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc điều ước quốc tế mà CHXHCN VN thành viên; bạn, đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm cộng đồng quốc tế lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần cho nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội giới Thực đường lối đối ngoại đất nước ta thời kỳ coi nhiệm vụ chiến lược quan trọng cách mạng Việt Nam thể Hiến pháp 2013 nội dung cụ thể sau: Thứ nhất, mục tiêu đường lối đối ngoại bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh Thứ hai, nhiệm vụ đường lối đối ngoại thời kỳ giữ vững mơi trường hòa bình, thuận lợi cho đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa; bảo vệ vững độc lập, chủ quyền, thống toàn vẹn lãnh thổ; nâng cao vị đất nước; góp phần tích cực vào đấu tranh hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội giới Thứ ba, phương châm đường lối đối ngoại thực quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động 12 tích cực hội nhập quốc tế; bạn, đối tác tin cậy thành viên có trách nhiệm cộng đồng quốc tế Phương hướng xây dựng, hoàn thiện nhà nước ta thời kỳ đổi Phát huy dân chủ, bảo đảm quyền làm chủ nhân dân, quyền lực nhà nước thuộc nhân dân: Dân chủ xã hội chủ nghĩa chất chế độ ta, vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển đất nước, cần xây dựng bước hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ thực thực tế sống cấp, tất lĩnh vực Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương phải thể chế hóa pháp luật, pháp luật bảo đảm Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN hội nhập quốc tế; đẩy mạnh hoạt động tổ chức thực pháp luật: Tiếp tục đổi mơ hình tổ chức, hình thức, phương thức hoạt động quan nhà nước trung ương, địa phương nhằm hướng tới máy nhà nước gọn tổ chức, hiệu hoạt động, đáp ứng ngày tích cực yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo đảm, bảo vệ quyền người, quyền công dân phù hợp với chuẩn mực chế độ pháp quyền Đổi tổ chức, hoạt động Quốc hội theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân: Tiếp tục đổi tổ chức hoạt động Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu hoạt động lập pháp, giám sát định vấn đề quan trọng đất nước Hoạt động lập pháp Quốc hội phải chuyển trọng tâm từ quy định quyền máy nhà nước sang xác định nghĩa vụ trách nhiệm quan này, từ quyền cho phép công quyền sang quyền công dân mối quan hệ với nhà nước Phát huy dân chủ phương thức hoạt động Quốc hội, tăng cường tranh luận, phản biện, giám sát, đưa định hình thức luật Phát huy vai trò quan trọng Hội đồng dân tộc, Ủy ban Quốc hội việc xem xét để Quốc hội thông qua dự án luật định vấn đề quan trọng đất nước Đẩy mạnh cải cách hành nhà nước theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân Đẩy mạnh cải cách tư pháp theo yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền nhân dân, nhân dân, nhân dân Đổi cơng tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân Đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng tượng tiêu cực khác máy nhà nước Đổi tăng cường lãnh đạo Đảng nhà nước điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân Đề xuất giải pháp góp phần bảo đảm tất quyền lực Nhà nước thực thuộc Nhân dân Một là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ lực, phẩm chất thật công bộc dân: Cán gốc công việc, nhân tố định thành bại cách mạng, khâu 13 then chốt công tác xây dựng Đảng Hiện nay, trước yêu cầu nghiệp đổi mới, Đảng chủ trương cần đào tạo đội ngũ cán bộ, cơng chức nhà nước có đạo đức cách mạng, phẩm chất, lực phong cách công tác gần dân, hiểu dân, học dân; người am hiểu sách, pháp luật, có liên hệ mật thiết với nhân dân; người có tinh thần trách nhiệm, bao dung, thật công bộc dân, thật tôn trọng quyền làm chủ nhân dân, làm cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ mình, dám nói, dám làm Hai là, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, rõ ràng, minh bạch, thể ý chí, lợi ích, nguyện vọng quyền lực dân, thực bảo vệ quyền công dân Pháp luật xã hội chủ nghĩa pháp luật nhân dân, nhân dân nhân dân thể ý chí, nguyện vọng, lợi ích quyền lực nhân dân lao động hợp với quy luật, với vận động phát triển thực tiễn khách quan khơng phải ý chí, nguyện vọng, lợi ích quyền lực chủ quan cá nhân cộng lại Có hệ thống pháp luật pháp chế hồn chỉnh, điều kiện quan trọng để nhân dân kiểm sốt quyền lực đội ngũ cơng bộc mình, để tạo điều kiện thuận lợi cho công bộc thực dân phát huy vai trò, trách nhiệm phục vụ nhân dân để đào thải công bộc ngược lại quyền lợi nhân dân, bảo đảm trật tự kỷ cương xã hội, sống n bình, quyền lợi ích hợp pháp nhân dân Ba là, nâng cao vai trò giám sát nhân dân quyền lực Nhà nước: Quyền lực Nhà nước quyền lực nhân dân, nhân dân ủy quyền nhân dân phải có quyền giám sát nhà nước Sự giám sát nhân dân quyền lực Nhà nước vấn đề đặc biệt quan trọng, tất yếu tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân, bảo đảm nhân dân chủ thể tối cao quyền lực Nhà nước Nó thể chất tốt đẹp chế độ trị, dân chủ xã hội chủ nghĩa, phương thức mở rộng dân chủ phát huy quyền làm chủ nhân dân nước ta Bốn là, giải tốt vấn đề quyền nghĩa vụ công dân: Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân Nhà nước bảo đảm quyền công dân; cơng dân phải làm tròn nghĩa vụ Nhà nước xã hội Quyền nghĩa vụ công dân Hiến pháp luật quy định Chỉ người dân tự ý thức quyền nghĩa vụ cơng dân lúc dân chủ hóa thực thi xã hội xã hội thực trở thành xã hội dân Năm là, nâng cao hiệu công tác kiểm tra, giám sát Đảng Nhà nước: Trong hệ thống trị nước ta, Đảng hạt nhân lãnh đạo, Đảng có vai trò lãnh đạo Nhà nước nhà nước phải đặt lãnh đạo Đảng để thực mục tiêu nhiệm vụ cách mạng Kiểm tra, giám sát nhân tố quan trọng bảo đảm thắng lợi cho cơng tác lãnh đạo thuộc chức lãnh đạo Đảng, thành tố quan trọng công tác xây dựng Đảng Sáu là, nâng cao dân trí Muốn thực quyền làm chủ nhân dân phải nâng cao dân trí để giúp cho nhân dân hiểu biết đắn sách, pháp luật để thực quyền làm chủ, bảo vệ quyền lợi đáng, hợp pháp mình, đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ tham gia kiểm tra, giám sát việc thực cán bộ, đảng viên; dân trí nâng lên nhân dân có khả năng, sáng kiến tham gia xây dựng nhà nước, sáng suốt chọn lựa đại biểu, bổ sung sách, luật pháp 14 Cách mạng nghiệp nhân dân, nhân dân, nhân dân Chính thế, thực có hệ thống giải pháp góp phần bảo đảm quyền lực nhà nước thuộc nhân dân, nhân dân chủ thể quyền lực Là người chủ xã hội, nhân dân khơng có quyền, mà có trách nhiệm tham gia hoạch định, thi hành chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước Quyền làm chủ người dân ngày câng phát huy, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống trị Câu Vẽ sơ đồ cấu tổ chức máy mhà nước ta theo Hiến pháp hành, (dùng  mối quan hệ hình thành, dùng -> mối quan hệ lãnh đạo, kiểm tra, giám sát) (1): QH bầu TTCP, CTN, chánh án TANDTC Viện trưởng VKSNDTC (2): Giám sát (đây chức QH) (4-5-6-7-10): giám sát lãnh đạo (ngành dọc) Khác với (2), giám sát chuyên môn, nghiệp vụ (9): HĐND giám sát quan UBND cấp chức HĐND (3): CTN bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức (miễn nhiệm không giữ chức vụ – mang ý nghĩa tích cực) Phó thủ tướng, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Phó chánh án TANDTC, Thẩm phán TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Kiểm sốt viên VKSNDTC Chính phủ: TTCP + Phó TTCP + Bộ trưởng + Thủ trưởng quan ngang TTCP QH bầu theo đề nghị CTN Các vị trí lại CTN bổ nhiệm theo đề nghị TTCP QH phê chuẩn 15 CTN: đề nghị TTCP, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC để QH bầu (8): HĐND bầu UBND cấp (bầu Chủ tịch, PCT, Ủy viên) Chủ tịch HĐND giới thiệu người làm Chủ tịch UBND cấp  HĐND bầu Chủ tịch UBND giới thiệu PCT UBND  HĐND bầu Cơ cấu HĐND: Đại biểu HĐND + Thường trực HĐND + Các ban HĐND + Tổ đại biểu HĐND (Đại biểu HĐND tự bầu Chủ tịch HĐND) (11) CTN bổ nhiệm Thẩm phán TAND cấp Chánh án TANDTC bổ nhiệm Chánh án Phó chánh án TAND cấp cao/tỉnh/huyện (12) Viện trưởng VKSNDTC bổ nhiệm VT, PVT, Kiểm sát viên VKSND cấp cao/tỉnh/huyện Bầu: Tập thể định  Bầu – miễn nhiệm – bãi nhiệm Bổ nhiệm: Cá nhân định  Bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Câu So sánh (giống khác nhau) vị trí pháp lý chức Quốc hội Hội đồng nhân dân, Chính phủ Uỷ ban nhân dân So sánh Quốc hội Hội đồng nhân dân a Giống nhau: Do nhân dân bầu nguyên tắc phổ thông đầu phiếu; Có quan thường trực; Cơ quan quyền lực Nhà nước; Cơ quan đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng nhân dân; Làm việc theo chế độ tập thể, biểu theo đa số; Có chức định giám sát b Khác Quốc hội Hội đồng nhân dân Vị trí pháp lý: • Là quan đại biểu cao • Đại biểu Quốc hội người đại diện cho ý chí, nguyện vọng nhân dân đơn vị bầu cử nhân dân nước • Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: • Ban hành nghị • • Là quan quyền lực Nhà nước địa phương Đại diện cho ý chí nguyện vọng quyền làm chủ Nhân dân Do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương quan cấp • Là quan có quyền lập hiến lập • Thực quyền giám sát địa phương pháp • Quyết định vấn đề quan trọng đất nước đối nội, đối ngoại • Giám sát tối cao toàn hoạt động Nhà nước 16 So sánh Chính phủ Ủy ban nhân dân: a Giống Cơ quan hành Nhà nước; Cơ quan chấp hành quan quyền lực Nhà nước cấp; Cơ quan quản lí hành Nhà nước tất lĩnh vực đời sống xã hội; Có chế độ làm việc tập thể đề cao trách nhiệm người đứng đầu; Người đứng đầu quan quyền lực nhà nước cấp bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm b Khác nhau: Chính phủ Ủy ban nhân dân Vị trí pháp lý: • • Là quan hành Nhà nước cao nước • • CHXHCNVN • Thực quyền hành pháp • Là quan chấp hành pháp luật • • Chính phủ bảo đảm việc chấp hành hiến pháp pháp luật • • Là quan cao đứng đầu hệ thống quan hành thống quản lý việc thực nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại Nhà nước • • Thủ tướng phủ Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm • Chính phủ chịu trách nhiệm trước quốc hội báo cáo công tác với Quốc hội, Ủy ban thường vụ quốc hội, Chủ tịch nước Do HĐND cấp bầu Là quan chấp hành HĐND Là quan hành Nhà nước địa phương Chịu trách nhiệm trước HĐND quan hành cấp UBND chịu trách nhiệm chấp hành hiến pháp, pháp luật, văn quan hành NN cấp nghị HĐND cấp Thực quản lý hành NN địa phương nhằm bảo đảm thực chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh thực sách khác địa bàn • Thực quản lý NN địa phương góp phần bảo đảm đạo, quản lý thống máy hành NN từ TW đến sở Chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND cấp UBND cấp trực tiếp Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: • Thực chức quản lý Nhà nước lĩnh vực phạm vu tồn lãnh thổ VN • Chính phủ ban hành nghị quyết, nghị định • • Chủ tịch UBND HĐND cấp bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm • UBND ban hành định, thị 17 Câu Phân tích chất, chức vai trò mối quan hệ pháp luật XHCN Việt Nam Pháp luật hệ thống quy tắc xử mang tính bắt buộc chung Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội đảm bảo thực biện pháp cưỡng chế nhà nước Pháp luật XHCN hệ thống quy tắc xử chung Nhà nước XHCN ban hành thừa nhận, thể ý chí giai cấp công nhân đại đa số nhân dân lãnh đạo Đảng Cộng sản đảm bảo thực máy nhà nước phương thức tác động Nhà nước, sở giáo dục, thuyết phục cưỡng chế nhà nước nhằm xây dựng chế độ XHCN Bản chất (trang 140): Từ khái niệm ta thấy, chất pháp luật xã hội chủ nghĩa thể tính giai cấp tính xã hội kiểu pháp luật tồn Nhưng, biểu chất có điểm khác với chất pháp luật nói chung, thể hai góc độ: Thứ nhất, góc độ trị: Pháp luật Việt Nam mang chất giai cấp công nhân Việt Nam: (i) Chỉ có mang chất giai cấp cơng nhân Việt Nam Nhà nước Việt Nam có hai điều: hướng đạt mục đích Nhà nước ta lên CNXH để “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; (ii) Giai cấp công nhân Việt Nam trang bị hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh nên giúp Nhà nước Việt Nam hướng, hướng đạt mục đích Thứ hai, góc độ xã hội: Pháp luật Việt Nam pháp luật dân, dân dân Nhà nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân Tất quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nơng dân tầng lớp trí thức Lợi ích giai cấp cơng nhân Việt Nam hồn tồn phù hợp với lợi ích nguyện vọng đáng nhân dân Trong lịch sử xã hội, tương ứng với bốn kiểu nhà nước có bốn kiểu pháp luật: (i) Kiểu pháp luật chủ nơ ý chí giai cấp chủ nô công khai qui định quyền lực vơ hạn chủ nơ giai cấp nơ lệ khơng có quyền gì; (ii) Kiểu pháp luật phong kiến công cụ nhà nước phong kiến thể ý chí giai cấp địa chủ, phong kiến; (iii) Kiểu pháp luật tư sản: Pháp luật tư sản phương tiện Nhà nước tư sản để thực nên chuyên tư sản, bảo vệ chế độ tư hữu tư địa vị, quyền lợi giai cấp tư sản; (iv) Pháp luật xã hội chủ nghĩa thể ý chí giai cấp cơng nhân nhân dân lao động bảo vệ lợi ích đại đa số nhân dân lao động Như vậy, pháp luật XHCN có chất tốt đẹp loại Pháp luật khác Chức Pháp luật XHCN Việt Nam: Pháp luật XHCN Việt Nam có chức năng: Thứ nhất, chức điều chỉnh: Pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội định hướng cho chúng vận động, phát triển theo ý chí Nhà nước Pháp luật Việt Nam không điều chỉnh quan hệ xã hội mà điều chỉnh quan hệ xã hội mà Nhà nước cho cần thiết Thứ hai, chức bảo vệ: Pháp luật bảo vệ quan hệ xã hội mà pháp luật điều chỉnh, tránh cho chúng bị xâm hại Ví dụ Luật Giao thông đường cấm vượt đèn đỏ Nếu vi phạm bị phạt 18 Thứ ba, chức giáo dục: Pháp luật tác động đến ý thức người giúp họ tôn trọng, thực pháp luật Pháp luật giáo dục người vi phạm pháp luật giáo dục người khác Vai trò pháp luật thể khía cạnh sau đây: Thứ nhất, vai trò pháp luật kinh tế: Đối với kinh tế, pháp luật phương tiện hàng đầu xác định địa vị pháp lí bình đẳng chủ thể tham gia quan hệ kinh tế; tạo lập “khung pháp lí” để chủ thể quản lí nhà nước dựa vào chuẩn mực phápđể điều khiển hoạt động sản xuất, kinh doanh Thông qua pháp luật, nhà nước tạo môi trường thuận lợi, tin cậy thức cho chủ thể tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh thực có hiệu Thứ hai, hệ thống trị: Đối với lãnh đạo Đảng, pháp luật phương tiện để thể chế hóa đường lối, chủ trương sách Đảng, làm cho đường lối có hiệu lực thực thi bắt buộc chung quy mơ tồn xã hội Đồng thời, pháp luật phương tiện để Đảng kiểm tra đường lối thực tiễn Mặt khác, pháp luật phương tiện phân định rõ phương thức lãnh đạo Đảng chức quản lí, điều hành Nhà nước Đối với Nhà nước, pháp luật sở pháp lí tổ chức hoạt động mình, ghi nhận mặt pháp lí trách nhiệm Nhà nước xã hội cá nhân, công dân, phương tiện quản lí có hiệu lực mặt đời sống xã hội Đối với tổ chức trị - xã hội, pháp luật sở pháp lí bảo đảm cho nhân dân tham gia vào quản lí Nhà nước, quản lí xã hội thơng qua tổ chức trị - xã hội Pháp luật thể chế phát triển dân chủ XHCN, bảo đảm cho tất quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân Nhân dân dựa vào pháp luật để phản ứng, đấu tranh với hành vi lạm quyền, cưỡng chế quy định pháp luật Thứ ba, đạo đức tư tưởng: Đối với đạo đức, nguyên tắc đạo đức thể chế hóa thành quy phạm pháp luật, hay nói cách khác, đạo đức pháp luật có đan xen mặt nội dung Do vậy, pháp luật XHCN bảo vệ phát triển đạo đức XHCN, bảo vệ tính cơng bằng, chủ nghĩa nhân đạo, tự do, lòng tin lương tâm người Đối với tư tưởng, nói, pháp luật phương tiện đăng tải giới quan khoa học, tư tưởng tiến giá trị nhân loại Vì thế, pháp luật XHCN có vai trò quan trọng củng cố nâng cao nhận thức, tư tưởng cho người CNXH Thứ tư, vai trò pháp luật trình hội nhập quốc tế: Pháp luật công cụ, phương tiện thực chủ trương, sách đối ngoại quốc gia trường quốc tế Đồng thời, pháp luật phương tiện bảo vệ lợi ích hợp pháp cho chủ thể trình hội nhập quốc tế Câu Lấy ví dụ văn quy phạm pháp luật văn áp dụng quy phạm pháp luật Từ phân biệt hai loại văn Văn quy phạm pháp luật: văn cá nhân, quan nhà nước có thẩm quyền ban hành có chứa đựng quy phạm pháp luật (tức chứa đựng quy tắc xử chung, áp dụng nhiều lần cho nhiều đối tượng) Ví dụ: Bộ luật dân sự, luật nhân gia đình, Nghị định 15 Chính phủ xử lý vi phạm hành lĩnh vực an tồn giao thơng Văn áp dụng quy phạm pháp luật: văn cá nhân, quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để áp dụng lần cho đối tượng cụ thể Ví dụ: Quyết định xử phạt vi hành 19 lĩnh vực an tồn giao thơng, Bản án án, Quyết định kỷ luật, Quyết đinh khen thưởng Dựa vào khái niệm trên, ta thấy văn quy phạm pháp luật văn áp dụng quy phạm pháp luật có điểm giống khác sau: Giống nhau: • Cả hai văn Nhà nước có thẩm quyền ban hành; • Đều văn ban hành theo thủ tục, trình tự pháp luật quy định chặt chẽ; • Đều văn để điều chỉnh quan hệ xã hội nhằm đưa quan hệ xã hội vào trật tự, ổn định phát triển Khác nhau: Tiêu chí Văn Quy phạm pháp luật Văn áp dụng pháp luật Chủ thể ban hành • Do quan nhà nước có thẩm quyền • Do quan nhà nước, người có thẩm quyền mà pháp luật quy định theo quy định Hiến pháp luật ban hành (rộng hơn) ban hành văn quy phạm pháp luật (hẹp hơn) Nội dung, • Chứa đựng quy tắc xử mang tính • Cụ thể hóa qui tắc xử áp phạm vi tác bắt buộc chung người dụng chủ thể định động Hiệu lực • Áp dụng nhiều lần mà khơng làm • Áp dụng lần, chấm dứt hiệu lực hiệu lực pháppháp lí Chủ thể thực • Khơng xác định cụ thể • Xác định cụ thể Trình tự ban hành • Phức tạp (về chủ thể, trình tự, ) • Đơn giản Tên gọi • Đa dạng • Khơng đa dạng Câu Lấy ví dụ vi phạm pháp luật phân tích cấu thành vi phạm pháp luật Vi phạm pháp luật: hình vi trái pháp luật xâm hại quan hệ xã hội pháp luật bảo vệ chủ thể có lực hành vi thực cách cố ý vô ý gây hậu thiệt hại cho xã hội Cấu thành vi phạm pháp luật: Yếu tố thứ chủ thể vi phạm pháp luật: Chủ thể vi phạm pháp luật phải có lực trách nhiệm pháp lý Đó quan, tổ chức cá nhân Yếu tố thứ 2: khách thể vi phạm pháp luật Khách thể vi phạm quan hệ xã hội bị xâm hại, tính chất khách thể tiêu chí quan trọng đẻ xác định mức độ nguy hiểm hành vi Ví dụ hành vi xâm phạm an ninh quốc gia tính mạng người nguy hiểm nhiều hành vi gây rối trật tự công cộng 20 Yếu tố thứ 3: mặt khách quan vi phạm pháp luật Yếu tố bao gồm dấu hiệu: hành vi trái pháp luật; hậu quả, quan hệ nhân Yếu tố thứ mặt chủ quan vi phạm pháp luật Mặt chủ quan gồm dấu hiệu thể hiện: lỗi; động cơ, mục đích vi phạm Câu Phân tích tính tất yếu phải tăng cường pháp chế biện pháp tăng cường pháp chế XHCN nước ta giai đoạn Pháp chế XHCN chế độ đời sống trị xã hội Nhà nước quản lí xã hội Pháp luật, quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị kinh tế công dân phải tôn trọng thực Pháp luật cách nghiêm chỉnh, triệt để, xác Mọi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lí theo pháp luật Muốn có pháp chế cần có hai điều kiện: hệ thống pháp luật (điều kiện cần) có quan nhà nước, tổ chức, cá nhân để thực pháp luật (điều kiện đủ) Tính tất yếu phải tăng cường pháp chế: Tơn trọng tính tối cao Hiến pháp, pháp luật phải hợp lí hợp pháp u cầu đòi hỏi tất hoạt động tổ chức thực trái với Hiến pháp văn luật Nội dung thể hiện: Mặc dù quan Nhà nước ban hành Hiến pháp quy định pháp luật không vi phạm pháp luật, trái lại phải gương mẫu chấp hành Các văn quy phạm pháp luật ban hành phải đảm bảo tính hợp lí hợp pháp Tính hợp lí phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; tính hợp pháp việc ban hành phải thẩm quyền Các văn quy phạm pháp luật cấp dù chiếm số lượng lớn hệ thống pháp luật không mâu thuẫn, chồng chéo với văn quy phạm pháp luật quan cấp trên, không trái với Hiến pháp pháp luật Đảm bảo tính thống pháp chế quy mơ tồn quốc Pháp luật ban hành, phải thực phạm vi toàn quốc Nhà nước không thừa nhận đặt quyền, ngoại lệ lĩnh vực thực pháp luật Trong xã hội XHCN có hệ thống pháp luật kỉ luật Nhà nước chung cho người Mọi vi phạm phải xử lí nghiêm minh, bảo đảm cho cơng dân bình đẳng trước pháp luật Cơ quan xây dựng pháp luật, tổ chức thực bảo vệ pháp luật phải hoạt động cách tích cực, chủ động có hiệu Pháp luật sở để củng cố tăng cường pháp chế nên cần có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh đồng Muốn vậy, phải đảm bảo cho quan xây dựng pháp luật có đủ khả điều kiện để hoàn thiện hệ thống pháp luật Ngoài việc xây dựng pháp luật, việc tổ chức thực pháp luật mặt quan trọng pháp chế Muốn tăng cường pháp chế phải đảm bảo cho quan tổ chức thực pháp luật hoạt động có hiệu Đối với quan bảo vệ pháp luật (như Tòa án, Viện kiểm sát, ) cần trọng biện pháp để đảm bảo cho quan xử lí nhanh chóng, cơng minh có hiệu hành vi vi phạm pháp luật 21 Công tác xây dựng, củng cố pháp chế tách rời với việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao trình độ văn hóa cho tồn dân Trình độ văn hóa nói chung trình độ văn hóa pháp lí nói riêng viên chức nhà nước, nhân viên tổ chức xã hội cơng dân có ảnh hưởng lớn đến trình củng cố pháp chế XHCN Trình độ văn hóa dân chúng cao pháp chế củng cố, vững mạnh Các biện pháp tăng cường pháp chế XHCN nước ta giai đoạn nay: Thứ nhất, đẩy mạnh công tác xây dựng pháp luật: Từng bước bổ sung hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, loại văn khơng thích hợp với thực tế, trọng xây dựng ban hành đạo luật Pháp luật phải phản ánh quy luật khách quan nhu cầu xã hội, phù hợp với đường lối sách Đảng Xây dựng pháp luật theo thẩm quyền quy định Hiến pháp Thứ hai, tổ chức tốt công tác thực pháp luật: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật Đảm bảo tuân thủ, sử dụng, thi hành áp dụng đắn pháp luật Đảm bảo nguyên tắc: công dân làm tất mà pháp luật khơng cấm, Nhà nước làm pháp luật cho phép Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực pháp luật: Đây trách nhiệm chung quan nhà nước, tổ chức xã hội công dân Đảm bảo quyền khiếu nại tố cáo công dân hành vi vi phạm pháp luật Tăng cường vai trò, vị trí, chức kiện tồn tổ chức quan dân cử, quan kiểm tra, tra nhà nước, tra nhân dân Thứ tư, kiện toàn quan quản lý nhà nước tư pháp: Tổ chức gọn, nhẹ, có chất lượng cao, đội ngũ cán có phẩm chất trị lực quản lý Đổi tổ chức cách thức làm việc Chính phủ, xếp lại Bộ, quan ngang Bộ; sửa đổi cấu phương hướng làm việc UBND, sở phòng ban cách hợp lý Kiện toàn, đổi số vấn đề chức năng, nhiệm vụ hệ thống tư pháp Thực chế giám sát tính hợp hiến luật, tính hợp pháp văn pháp quy Cán quản lý nhà nước cán tư pháp phải người nắm vững pháp luật Thứ năm, lãnh đạo Đảng công tác tăng cường pháp chế XHCN: Công tác tăng cường pháp chế phải đặt lãnh đạo Đảng Các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến sở phải thường xuyên lãnh đạo cơng tác pháp chế Tăng cường cán có phẩm chất lực Mọi quan, tổ chức, Đảng viên Đảng phải thực pháp luật, không can thiệp làm thay thẩm quyền quan công chức Nhà nước 22 ... cường kỷ cương, kỷ luật Trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước thể nhân, cá nhân bình đẳng trước pháp luật Tức Nhà nước pháp quyền phải xác lập thể chế bảo đảm cho thể chế nhà nước. .. cường pháp chế biện pháp tăng cường pháp chế XHCN nước ta giai đoạn Pháp chế XHCN chế độ đời sống trị xã hội Nhà nước quản lí xã hội Pháp luật, quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức trị, ... Nhà nước thực nhân dân, nhân dân, nhân dân; đảm bảo tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Nhà nước pháp quyền XHCN dân nhà nước bảo đảm tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân, mang chất giai cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương thảo luận trung cấp chính trị môn nhà nước pháp luật 2018, Đề cương thảo luận trung cấp chính trị môn nhà nước pháp luật 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay