Nghiên cứu sự thay đổi một số thông số chức năng hô hấp ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bằng phương pháp thể tích ký thân.

159 7 0
  • Loading ...
1/159 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 08:04

803 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y PHẠM THỊ PHƯƠNG NAM NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ THÔNG SỐ CHỨC NĂNG HẤP BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỂ TÍCH THÂN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y PHẠM THỊ PHƯƠNG NAM NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ THÔNG SỐ CHỨC NĂNG HẤP BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỂ TÍCH THÂN Chuyên ngành: Nội khoa Mã số: 9720107 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS Đồng Khắc Hưng PGS TS Nguyễn Huy Lực HÀ NỘI – NĂM 2018 BẢNG CHỮ VIẾT TẮT LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt luận án Danh mục hình ảnh Danh mục biểu đồ Danh mục bảng ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN 1.1 Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 1.1.1 Định nghĩa 1.1.2 Dịch tễ bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 1.1.3 Các thể lâm sàng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 1.1.4 Các nghiên cứu phân chia phân nhóm 3 3 bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Thăm dò chức hấp bệnh phổi tắc nghẽn 11 mạn tính phương pháp thể tích thân 1.2.1 Thăm dò chức hấp 1.2.2 Các nghiên cứu thăm dò chức hấp 11 26 bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Các nghiên cứu vể mối liên quan thông số chức 30 1.2 1.3 hấp với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 1.3.1 FEV1 khơng thơng số chức hấp 30 cho đánh giá tiên lượng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 1.3.2 Tương quan sức cản đường thở với đặc điểm 31 bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 1.3.3 Tương quan thể tích khí cặn với mức độ tắc nghẽn, mức độ nặng bệnh dự báo nguy tử 31 vong bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 1.3.4 Tương quan khuếch tán khí với đặc điểm bệnh 33 phổi tắc nghẽn mạn tính 1.3.5 Tương quan số khí máu với đặc điểm bệnh 34 phổi tắc nghẽn mạn tính Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 35 35 2.1.1 Số lượng bệnh nhân nghiên cứu 2.1.2 Tiêu chuẩn chọn 2.1.3 Tiêu chuẩn loại trừ 2.1.4 Vật liệu nghiên cứu 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Đánh giá thay đổi giá trị thông số chức 35 35 36 37 38 38 hấp theo phân nhóm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn ổn định 2.2.2 Mối liên quan thông số chức hấp 40 với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 2.3.2 Cỡ mẫu nghiên cứu 2.3.3 Phương pháp tiến hành 2.4 Phương pháp thống kê, xử lý số liệu 2.5 Đạo đức y học nghiên cứu ĐỒ NGHIÊN CỨU 41 41 41 42 61 61 62 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 63 3.1 63 Đánh giá thay đổi giá trị số thông số chức hấp theo phân nhóm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn ổn định phương pháp thể tích thân 3.1.1 Đặc điểm giá trị thông số chức hấp bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 63 3.1.2 Sự thay đổi giá trị thông số chức hấp 67 theo phân nhóm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn ổn định 3.2 Đánh giá mối liên quan thông số chức 73 hấp với đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 3.2.1 Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân 73 bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 3.2.2 Mối liên quan thông số chức hấp với 81 đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Chương BÀN LUẬN 92 4.1 Đánh giá thay đổi số thông số chức hấp 92 theo phân nhóm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn ổn định phương pháp thể tích thân 4.1.1 Đặc điểm giá trị thông số chức hấp 92 bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 4.1.2 Sự thay đổi giá trị số thông số chức hấp 99 theo phân nhóm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn ổn định 4.2 Đánh giá mối liên quan thông số chức 101 hấp với đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 4.2.1 Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân 101 bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 4.2.2 Mối liên quan thông số chức hấp với 110 đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Một số hạn chế nghiên cứu 123 KẾT LUẬN 124 KIẾN NGHỊ DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 126 DANH MỤC CÁC CHỮ, HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN TT Phần viết tắt Phần viết đầy đủ ACOS Asthma COPD Overlap Syndrome (hội chứng ATS chồng lấp hen COPD) American Thoracic Society (Hội lồng ngực Hoa Kỳ) BB Blue Bloater (Thể xanh phị) BMI Body Mass Index (Chỉ số khối thể) ± SD Chỉ số khối thể trung bình ± độ dao động BN BODE Bệnh nhân BODE (BMI – Obstruction –Dyspnea – Exercise tolerance) Thang điểm BODE (BMI – Tắc nghẽn – BPTNMT CAT Khó thở – Khả gắng sức) Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính COPD Assessment Test (Trắc nghiệm đánh giá CNHH COPD bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) Chức hấp Chronic obstructive pulmonary disease (Bệnh phổi 13 DLCO tắc nghẽn mạn tính) Diffusion Lung CO (sự khuếch tán CO phổi) 14 15 16 17 DLCO h/c ERS ERV FEF 25-75% DLCO sau hiệu chỉnh với Hb European Respiratory Society (Hội hấp châu Âu) Expiratory Reserve Volume (Thể tích dự trữ thở ra) Forced Expiratory Flow in 25% – 75% vital 10 11 12 capacity (Lưu lượng thở gắng sức khoảng 25% – 75% dung tích sống) TT 18 Phần viết tắt Phần viết đầy đủ FEV1 Forced expiratory volume in the first second (Thể 19 FRC tích thở gắng sức giây đầu tiên) Functional residual capacity (Dung tích cặn chức FVC năng) Forced Vital Capacity (Dung tích sống gắng sức) 20 21 GOLD Global initiative for chronic Obstructive Lung Disease (Chiến lược toàn cầu quản lý bệnh phổi tắc KCO nghẽn mạn tính) The carbon monoxide transfer coefficient (Hệ số KCO h/c IOS khuếch tán khí CO) KCO sau hiệu chỉnh với Hb Impulse Oscillometry System (Hệ thống dao động 25 26 IRV KTP xung ký) Inspiratory Reserve Volume (Thể tích dự trữ hít vào) Khí thũng phổi 27 LDL-C Low-Density Lipoprotein Cholesterol: cholesterol 22 23 24 tỷ trọng thấp 28 29 30 31 32 33 n NCS NETT Số bệnh nhân Nghiên cứu sinh National Emphysema Treatment Trial (Nghiên cứu mMRC toàn quốc đa trung tâm Mỹ điều trị khí phế thũng) modified Medical Research Council (Bộ câu hỏi MVV PaCO2 khó thở cải biên hội đồng nghiên cứu y khoa) Maximum Voluntary Ventilation (Thơng khí tự ý tối đa) Pressure of arterial carbon dioxide (Phân áp khí carbonic máu động mạch) TT 34 Phần viết tắt Phần viết đầy đủ PaO2 Pressure of arterial oxygene (Phân áp khí oxy máu 35 36 37 38 39 PEF Post PP Raw Rint động mạch) Peak Expiratory Flow (Lưu lượng đỉnh thở ra) Post bronchodilator (Sau test phục hồi phế quản) Pink Puffer (Thể hồng thổi) Airway Resistance (Sức cản đường thở) Airway Resitance interruption technique (Kỹ thuật RV sGaw gián đoạn luồng khí để đo kháng lực đường thở) Residual volume (Thể tích khí cặn) Specific Airway Conductance (Suất dẫn đường thở 40 41 đặc hiệu) 42 SGRQ Saint George Respiratory Questionnaire (Bộ câu SLT sRaw hỏi hấp Saint George) Số lý thuyết Specific Airway Resistance (Sức cản đường thở đặc 45 46 TLC VPQM hiệu – riêng phần) Total Lung Capacity (Dung tích tồn phổi) Viêm phế quản mạn 47 ± SD Giá trị trung bình ± độ dao động 48 WHO World Health Organization (Tổ chức Y tế giới) 49 ΔF Chênh lệch lưu lượng 50 51 52 ΔP % %SLT Chênh lệch áp suất Tỷ lệ phần trăm Tỷ lệ phần trăm so với số lý thuyết 43 44 59.O'Donnell D.E., Laveneziana P (2006) Physiology and consequences of lung hyperinflation in COPD European Respiratory Review, 15(100):61–67 60.Brashier B.B and Kodgule R (2012) Risk factors and pathophysiology of chronic obstructive Pulmonary Disease Journal of the Association of Physicians of India, 60(10):17–21 61.Martin K.T (1987) Resistance and Compliance, RC Educational Consulting Services, Inc, Riverside, CA 92504-5798 62.Nguyễn Thị Chỉnh (1989) Giá trị tham khảo thể tích phổi, thơng khí học hấp người Việt Nam Báo cáo sinh hoạt khoa học, (1988 1989), Viện lao bệnh phổi, Hội chống lao bệnh phổi Việt Nam 63.Maestú L.P and Pedro J.G (2012) Lung function tests in clinical decision-making Archivos Bronconeumologia, 48(5):161–169 64.Pasche A and Fitting J.W (2012), Interprétation des explorations fonctionnelles respiratoires Forum Médical Suisse, 12(26):525–529 65.Mai Xuân Khẩn (2005) Một số đặc điểm lâm sàng, chức hấp , nội soi tế bào dịch rử phế quản bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, Luận án tiến sĩ y học, Học viện quân y, Hà Nội 66.Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế (2011) Suy hấp nặng đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính trong: Hướng dẫn chẩn đoán điều trị, Nhà xuất Y học, 86-89 67.Học viện Quân y (2009), Điều trị nội khoa (2), Nhà xuất quân đội nhân dân - Hà Nội (2009), 78-85 68.Delclaux B., Orcel B., Housset B., et al (1994), Arterial blood gases in elderly persons with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) The European Respiratory Journal, 7,(5):856–861 69 Mahut B., Caumont-Prim A., Plantier L (2012), Relationships between respiratory and airway resistances and activity-related dyspnea in patients with chronic obstructive pulmonary disease International Journal of COPD, 7:165-171 70.Haruna A., Oga T., Muro S., et al (2010), Relationship between peripheral airway function and patient-reported outcomes in COPD: a cross - sectional study BMC Pulmonary Medicine, 10:10 http://www.biomedcentral.com/1471-2466/10/10 71 Casanova C., Cote C., De Torres J.P., et al (2005) Inspiratory-to-total lung capacity ratio predicts mortality in patients with chronic obstructive pulmonary disease American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 171:591–597 72.Pauls S., Gulkin D., Feuerlein S., et al (2010) Assessment of COPD severity by computed tomography Clinical Imaging, 3,172-178 73.García-Olmos L., Alberquilla Á., AyalaV., et al (2013) Comorbidity in patients with chronic obstructive pulmonary disease in family practice: a cross sectional study BMC Family Practice, 14:11 74.Nguyễn Huy Lực (2002) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, thơng khí phổi, khí máu động mạch theo thể theo giai đoạn bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hen phế quản, Luận án tiến sĩ y học, Học viện Quân y, Hà Nội 75.Hadeli K.O., Siegel E.M., Sherrill D.L., et al (2001) Predictors of Oxygen Desaturation During Submaximal Exercise in 8000 Patients CHEST, Clinical Investigations, 120:88-92 76.Mazerolles M., Leballe F., Duterque D., et al (2003) Anesthésie et réanimation en chirurgie thoraco-pulmonaire Conferences d'actualisation 2003, Elsevier SAS, pp 271-290 77.Weinreich U.M., Thomsen L.P., Brock C., et al (2015) Diffusion capacity of the lung for carbon monoxide – A potential marker of impaired gas exchange or of systemic deconditioning in chronic obstructive lung disease? Chronic Respiratory Disease, 12(4):357–364 78.Hồng Đình Hữu Hạnh, Lê Thị Tuyết Lan (2015) Mối liên quan độ khó thở số hấp bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Y học thành phố Hồ Chí Minh, 12(1):96 - 99 79.Nguyễn Đình Tiến, Lê Văn Sỹ (2016), Nghiên cứu đặc điểm sức cản đường thở mối tương quan với số tiêu thơng khí phổi khí máu bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Tạp chí y dược lâm sàng 108, Hội nghị khoa học Quân y Lào - Việt Nam lần thứ 4:120–124 80.Đặng Hùng Minh, Chu Thị Hạnh, Vũ Thị Hằng (2016), Nghiên cứu đánh giá chất lượng sống bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có suy hấp, Y học lâm sàng, 96:56–62 81.Bộ y tế (2015) Hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, Nhà xuất y học Hà Nội - 2015 82.Cooper B.G (2010), An update on contraindications for lung function testing Thorax BMJ.com, doi:10.1136/thx.2010.139881 83.Nguyễn Huy Lực, Đỗ Quyết, Tạ Bá Thắng cs (2012) Cơ cấu bệnh hấp khoa lao bệnh phổi, bệnh viện 103 10 năm (2001 - 2010) Tạp chí Y - dược học quân 1:116-120 84 N T Xuyên, L N Khuê, and N H Quang, (2016) “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành hấp,” Nhà xuất y học Hà Nội, pp 183– 214 85.World Health Organisation Western Pacific Region (2000), The Asia-Pacific perspective: redefining Obesity and its treatment IASO international association for the study of obesity, Internatonal Obesity Taskfonc 86.Jones P.W., Harding G., Berry P., et al (2009) Development and first validation of the COPD European Respiratory Journal, 34(3):648-654 87.Phan Đình Tùng, Lê Thị Mỹ Hiền (2016), Nghiên cứu áp lực động mạch phổi bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, Y học lâm sàng, 96:21-27 88.Shujaat A., Minkin R., Eden E., et al (2007) Pulmonary hypertension and chronic cor pulmonale in COPD International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 2(3):273–82 89.Hulley S.B., Cummings S.R., Browner W.S et al (2007), Designing Clinical Research, third edition, Lippincott Williams and Wilkins 90.Tsai J., Moodn T., Vachhani S., et al (2013) Anesthesia for thoracic surgical procedures Printiciples and practice of cardiothoracic surgery, INTECH, http://dx.doi.org/10.57772/56104 91.Cerveri I., Dore R., Corsico A., et al (2004) Assessment of emphysema in COPD: A functional and radiologic study Chest, 125: 1714–1718 92.Timmins S.C., Diba C., Farrow C.E et al (2012) The relationship between airflow obstruction, emphysema extent and small airways function in copd Chest, 142(2):312–319 93 Papandrinopoulou D., Tzouda V., Tsoukalas G (2012) Lung compliance and chronic obstructive pulmonary disease Pulmonary Medicine, Article ID542769 94.Han M.K., Muellerova H., Everett D.C., et al (2012) GOLD 2011 disease severity classification in COPDGene: a prospective cohort study http://dx.doi.org/10.1016/52213-2600(12)70044-9 95.Nguyễn Huy Lực (2010), Nghiên cứu đặc điểm thông khí phổi, khí máu động mạch bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) Y học thực hành, 714:34–35 96.Ställberg B., Janson C., Johansson G., et al (2014), Management, morbidity and mortality of COPD during an 11-year period: an observational retrospective epidemiological register study in Sweden (PATHOS) Primary Care Respiratory Journal, 23(1):38–45 97.Giron R., Matesanz C., Garcia-Rio F et al (2008), Nutritional state during COPD exacerbation: clinical and prognostic implications Annals of Nutrition and Metabolism, 54:52-58 98.Barnes P.J (2008), Review series The cytokine network in asthma and COPD The Journal of Clinical Investigation, 118(11):3546–3556 99.Cazzola M., Bettoncelli G., Sessa E et al (2010), Prevalence of comorbidities in patients with chronic obstructive pulmonary disease Respiration, 80(2):112–119 100 Vanfleteren L.E.G.W., Spruit M.A., Groenen M et al (2013), Clusters of comorbidities based on validated objective measurements and systemic inflammation in patients with chronic obstructive pulmonary disease ATS Journal of Repiratory and Critical Care Medicine, 187(7):728-735 101 Cavaillès A., Brinchault-Rabin G., et al (2013), Comorbidities of COPD European Respiratory Review, 22(130):454–475 102 Lugtenberg M., Burgers J.S., Clancy C., et al (2011) Current guidelines have limited applicability to patients with comorbid conditions: A systematic analysis of evidence-based guidelines”, PLoS One, 6(10)e25987:1–7 103 Beghé B., Verduri A., Bottazzi B., et al (2013) Echocardiography, spirometry, and systemic acute-phase inflammatory proteins in smokers with COPD: An observational study PLoS One, 8(11)e80166:1–7 104 Vũ Văn Giáp, Chu Thị Hạnh, Dương Thị Hoài, cs (2014) Một số rối loạn chuyển hoá đồng mắc với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính giai đoạn ổn định Tạp chí lao bệnh phổi, 17:23-28 105 Sin D.D., Man S.F.P (2005) Chronic obstructive pulmonary disease: a novel risk factor for cardiovascular disease Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 83:8-13 106 Phạm Kim Liên (2012) Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng biến đổi số cytokine bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Luận án tiến sĩ y học, Học viện quân y 107 Nguyễn Văn Thành (2014) Phân loại Copd (A-D): Từ lý thuyết tới thực hành Tạp chí Lao Bệnh Phổi, 17:17-26 108 Ngô Quý Châu, Vũ Văn Giáp, Nguyễn Ngọc Du cs (2016) Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng thực trạng điều trị suy hấp mạn tính cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính máy dài hạn nhà Y học lâm sàng, 96:95-101 109 Makita H., Nasuhara Y., Nagai K., et al (2007) Characterisation of phenotypes based on severity of emphysema in chronic obstructive pulmonary disease Thorax, 62(11):932–937 110 Kim S., Lee J., Park Y.S., et al (2015) Age-related annual decline of lung function in patients with COPD International Journal of COPD, 11:51–60 111 Vermeeren M A B., Schols A.M.W., Wouters E E.M., et al (1997), Effects of an acute exacerbation on nutritional and metabolic profile of patients with COPD European Respiratory Journal, 10:2264–2269 112 Sharp D.S., Burchfiel C.M., Curb J.D., et al (1997), The synergy of low lung function and low body mass index predicting all-cause mortality among older Japanese-American men Journal of the American Geriatrics Society, 45:1464-1471 113 Hồ Thị Nhật An, Hà Quốc Hưng, Lưu Ngọc Mai cs (2011) Mối liên quan BMI giai đoạn COPD, Tạp chí y học thành phố Hồ Chí Minh, 15(1):372–377 114 Thái Thị ThùyLinh, Lê Thị Tuyết Lan (2012) Ứng dụng câu hỏi CAT phiên tiếng việt để đánh giá chất lượng sống BN bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính Y học thành phố Hồ Chí Minh, 16 (1):33-38 115 Cooper C.B (2006) The connection between Chronic Obstructive Pulmonary Disease symptoms and Hyperinflation and its Impact on Exercise and Function Americain Journal of Medicine, 119(10):21–31 doi: http//dx.doi.org/10/1016/j.amjmed.2006.08.004 116 Nishimura K., Yasui M., Nishimura T., et al (2011) Airflow limitation or static hyperinflation: which is more closely related to dyspnea with activities of daily living in patients with COPD? Respiratory Research, 12(1):135 117 Price D B., Baker C, L., Zou K H., et al (2014) Real-world characterization of the Global Initiative for chronic obstructive lung disease strategiy classification International Journal of COPD, 9:551-561 118 Dillard T.A., Hnatiuk O., McCumber T.R., et al (1993) Maximum voluntary ventilation spirometric determinants in chronic obstructive pulmonary disease patients and normal subjects, The American Review of Respiratory Disease, 147:870-875 119 Deesomchok A., Katherine A.W., Forkert L., et al (2010) Lung hyperinflation and it's reversibility in patients with airway obstruction of varying severity Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 7:428–437 120 Tomalak W., Malinowska M.C., Radlinski J., et al (2014) Application of impulse oscillometry in respiratory system evaluation in elderly patients Pneumonologia and Alergologia Polska, vol.82:330–335 121 Hartman J.E., Hacken N.H.T., Klooster K., et al (2012) The minimal important difference for residual volume in patients with severe emphysema European Respiratory Journal, 40:1137–1141 122 Garfild J.L, Marchetti N., Gaughan J.P., et al (2012) Total lung capacity by Plethysmography and high-resolution computed tomography in COPD International Journal of COPD, (7):119–126 123 Chen H, Chen R.C., Guan Y.B., et al (2014) Correlation of pulmonary function indexes determined by low-dose MDCT with spirometric pulmonary function tests in patients with chronic obstructive pulmonary disease American Journal of Roentgenology, 202:711–718 124 Hogg J.C (2004) Pathophysiology of airflow limitation in chronic obstructive pulmonary disease Seminar, 364:709–721 125 Cao Z., Ong K.C., Eng P., et al (2006) Frequent hospital readmissions for acute exacerbation of COPD and their associated factors Respirology, 11:188–195 126 Mullerová H., Shukla A., Hawkins A., et al (2014) Risk factors for acute exacerbations of COPD in a primary care population: a retrospective observational cohort study, e006171.doi:10.1136/bmjopen-2014-006171 BMJ Open, 4, BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Đề tài: “Nghiên cứu thay đổi số thông số chức hấp bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính phương pháp thể tích thân” I Thủ tục hành Họ tên: Tuổi: Giới: Số vào viện: Số lưu trữ: Mã số điện tử: Ngày vào: Ngày ra: II Đặc điểm lâm sàng: Chiều cao m Cân nặng TS hút thuốc tiếp xúc chất sinh khói nhiều năm TS bệnh kèm theo : TS số đợt cấp COPD /năm vừa qua Số đợt nhập viện COPD /năm vừa qua: Triệu chứng: Ho Khạc đờm Phù Gan to Tĩnh mạch cổ nổi: Điểm đánh giá mức độ khó thở ngồi đợt cấp = kg BMI Số năm mMRC: Thang điểm đánh giá chất lượng sống CAT: Ho Khạc đờm Nặng ngực Khó thở lên dốc Hạn chế hoạt động nhà Yên tâm khỏi nhà có bệnh phổi Ngủ Tình trạng sức khoẻ chung III Đặc điểm cận lâm sàng 1.Công thức máu: HC BC T/L G/ BC đa nhân L Hb G/L, g/dl chiế m % 2.Sinh hóa : Chỉ số sinh hố Glucose Glucose đói HbA1C Protein Albumin Cholesterol TP Triglycerid HDL-C LDL-C GOT GPT GGT Ure Creatinin K+ Na+ ProBNP Đơn vị mmol/l mmol/l % g/dl g/dl mmol/l mmol/l mmol/l mmol/l U/ L U/L U/L mmol/l µmol/l mmol/l mmol/l pg/ml Kết Bình thường 3,9 – 11,1 3,6 – 6,4 < 6,5 66 - 87 35 - 50 3,9 – 5,2 0,46 – 1,88 0,9 - – 3,4 - 37 - 40 1,7 – 8,3 62 -100 3,5 – 5,1 135 - 145 15 - 125 Rối loạn Xét nghiệm vi sinh: HbsAg Anti HCV Anti HCV AFB/đờm Điện tâm đồ: Tần số tim Rối loạn nhịp P phế lần/ phút Nhịp: Khác Siêu âm tim: Áp lực động mạch phổi Giãn thất phải/ nhĩ phải Giãn thất trái/ nhĩ trái Tăng ALĐMP Dày thất phải / nhĩ phải Dày thất trái/ nhĩ trái Kết X-quang phổi chuẩn: - Hình ảnh phổi bẩn: + Hình ảnh dày thành PQ □ + Hình ảnh mạch máu tăng đậm □ + Hình ảnh đốm mờ viêm mạn tính xung quanh phế quản mạch máu □ - Hình ảnh khí thũng phổi: + Khí thũng phổi tồn hai phổi: Tăng sáng nhu mô □ Khung xương sườn giãn rộng □ Vòm hồnh hạ thấp □ Bóng tim nhỏ dài hình giọt nước □ + KPT cục bộ: Phổi phải (thùy □ - □ - □ ), phổi trái (thùy □ - □) Kết CT ngực - Hình ảnh Viêm phế quản mạn: + Hình ảnh dày thành PQ □ + Hình ảnh đường ray □ - Hình ảnh khí thũng phổi: + Khí thũng phổi tồn tiểu thuỳ □ +Khí phế thũng trung tâm tiểu thuỳ: + Hình vòng nhẫnPhổi phải: Phổi trái: thùy □ □ thùy □ □ □ Khí máu động mạch: pH PO2: PCO2 mmHg mmHg Kiểu hình: Kiểu hình KTP ưu VPQM ưu Thể trạng hay gặp Gầy, sút cân Béo, phù, tím Triệu chứng nồi bật Khó thở nhiều Ho khạc đờm nhiều Khám phổi Gõ vang Nghe thơng khí giảm (phổi n lặng) Gõ bình thường Nghe rít ngáy, thay đổi ho, ran nổ phổi Xquang phổi CT phổi Kết luận Hình ảnh căng giãn phổi: trường phổi tăng sáng, giãn rộng, x sườn nằm ngang, hoành hạ thấp, bóng tim dài, nhỏ Hay gặp kiểu khí thũng: tồn tiểu thùy, cạnh vách, hỗn hợp Vòm hồnh bình thường, mạch máu tăng đậm rườm rà tạo nên hình phổi bẩn , bóng tim to Dày thành phế quản, kèm viêm kẽ, hay gặp khí thũng phổi trung tâm tiểu thuỳ 10 Thăm dò chức hấp máy thể tích thân Ngày đo chức hấp: Thơng khí phổi Trước test PHPQ lít %SLT Sau test PHPQ lít %SLT Cải thiện lít % FVC FEV1 VC FEF 25-75% FEV1/FVC Thăm dò thơng khí tự ý tối đa MVV lít Phần trăm SLT Thăm dò khí cặn RV FRC TLC lít Phần trăm SLT Thăm dò sức cản Raw VRaw cmH2O/lít/giây Phần trăm SLT mmolCO/min/mmHg Phần trăm SLT Thăm dò khuếch tán khí DLCO hiệu chỉnh Hb VA dlco KCO hiệu chỉnh Hb Hà Nội, ngày … tháng … năm … DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU S T T 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Họ tên Lê Đình Kh Nguyễn Xn Đ Đồn Ngọc B Tạ Đình D Chu Đình Ngh Nguyễn Văn Đ Đỗ Như V Nguyễn Văn T Nguyễn Văn H Phi Công Qu Trần Duy L Bùi Đức Đ Trần Thanh X Phạm Văn H Lưu Văn Đ Nguyễn Thanh B Tống Văn T Vũ Th Lê Đình T Trần Trung Ph Đỗ Đông Đ Lê Văn Nh Phạm Văn H Nguyễn Minh Th Đoàn Thanh Nh Đặng Quang Kh Lê Khắc Ng Vương Đình H Nguyễn Xuân H Nghiêm Xuân Th Phạm Văn Ngh Nguyễn Xuân Ngh Trần Nh Nguyễn Thị H Trần Văn Th Đỗ Xuân Tr Trần Đức Ph Ngô Văn Th Bùi Huy T Nguyễn Thị H Bùi Anh T T uổ i 62 76 73 64 72 64 57 65 69 67 69 50 59 69 64 61 79 67 63 63 69 72 69 50 56 58 67 65 58 68 62 74 55 64 63 63 71 62 68 75 66 Số vào viện 1609 1397 1974 258 264 295 273 333 401 655 677 678 684 722 737 788 796 792 870 848 831 860 909 960 993 1031 1091 1245 1291 1353 1339 1368 1518 1736 2010 2027 2083 2176 1945 2378 1385 Số bệnh án điện tử 131013037 131102197 131215028 140207865 140209040 140212277 140210315 140218217 140303725 140405189 140408624 140408461 140408944 140414806 140415B35 140423349 140423A81 140423790 140506B66 140505524 140502149 140506367 140512740 140519154 140522101 140529505 140609450 140618824 140625441 140705235 140704417 140707A90 140802156 140910128 140929915 141001300 141008626 141024692 141119853 141125489 141126130 Số lưu trữ Ngày vào Ngày 1688-A3 1772-A3 14 – A3 352 – A3 387 – A3 411 – A3 410 – A3 415-A3 579-A3 803-A3 804-A3 793-A3 850-A3 846-A3 879-A3 887-A3 918-A3 910-A3 1042-A3 1047-A3 992-A3 1008-A3 1102-A3 1023-A3 1170-A3 1238-A3 1253-A3 1278-A3 1326-A3 1382-A3 1429-A3 1430-A3 1585-A3 1809-A3 1934-A3 1961-A3 2020-A3 2105-A3 2284-A3 2286-A3 2287-A3 13.10.13 01.11.13 15.12.13 07.02.14 09.02.14 12.02.14 09.02.14 18.02.14 03.03.14 05.04.14 08.04.14 08.04.14 08.04.14 14.04.14 15.04.14 23.04.14 23.04.14 25.04.14 06.05.14 05.05.14 02.05.14 06.05.14 12.05.14 19.05.14 22.05.14 29.05.14 09.06.14 18.06.14 25.06.14 05.07.14 04.07.14 07.07.14 02.08.14 10.09.14 29.09.14 1.10.14 08.10.14 24.10.14 19.11.14 25.11.14 26.11.14 01.11.13 15.11.13 27.12.13 18.02.14 21.02.14 26.02.14 21.02.14 28.02.14 18.03.14 16.04.14 16.04.14 15.04.14 23.04.14 23.04.14 25.04.14 29.04.14 06.05.14 06.05.14 21.05.14 22.05.14 16.05.14 16.05.14 28.05.14 27.05.14 10.06.14 18.06.14 20.06.14 27.06.14 04.07.14 11.07.14 18.07.14 18.07.14 12.08.14 19.09.14 17.10.14 14.10.14 22.10.14 04.11.14 02.12.14 05.12.14 05.12.14 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Đỗ Xuân V Nguyễn Thế V Trần Bá Th Lê Văn D Dương Hồng Đ Trịnh Văn Ch Nguyễn Văn Biên Nguyễn Văn T Nguyễn Mạnh 68 64 74 78 80 65 50 75 69 2426 2414 2417 2440 135 347 2101 359 367 141203577 141202583 141202650 141205527 150226A47 150227029 150227241 150301110 150302256 1324B12 2332-A3 2338-A3 2346-A3 491-A3 397-A3 2152-A3 479-A3 648-A3 03.12.14 02.12.14 02.12.14 05.12.14 26.02.15 27.02.15 27.02.15 01.03.15 02.03.15 25.12.14 12.12.14 12.12.14 16.12.14 18.03.15 06.03.15 13.04.15 17.03.15 07.04.15 Ngh Trần Công Đ Phạm Công Tr Dương Văn Ch Nguyễn Thế Tr Phạm Ngọc H Đỗ Quang H Đào Văn O Nguyễn Văn Ph Nguyễn Văn T Nguyễn Văn Qu Nguyễn Văn V Đặng Đình C Nguyễn Hữu Kh Đỗ Đặng Qu Lê Đình Đ Kiều Văn Đ Nguyễn Văn Đ Nguyễn Xuân Ch Nguyễn Quang 75 67 63 66 70 79 77 69 69 80 68 68 68 72 73 76 68 75 75 388 385 410 448 493 533 529 538 540 547 526 567 579 508 572 672 678 619 663 150303809 150303145 150306132 150312538 150319501 150324417 150323A86 150324917 150325369 150326417 150323755 150330988 150331781 150323081 150331532 150413116 150413224 150413380 150413011 467-A3 385-A3 490-A3 525-A3 574-A3 604-A3 573-A3 618-A3 617-A3 619- B2 645-A3 657-A3 758-A3 633-A3 670-A3 747-A3 762-A3 782-A3 780-A3 03.03.15 03.03.15 6.3.15 12.3.15 19.3.15 24.3.15 23.3.15 24.3.15 25.3.15 26.3.15 23.3.15 30.3.15 31.3.15 23.03.15 31.3.15 13.4.15 13.4.15 13.4.15 13.04.15 13.03.15 08.04.15 17.03.15 24.03.15 31.03.15 03.04.15 31.03.15 03.04.15 03.04.15 14.04.15 07.04.15 10.04.15 21.04.15 07.04.15 10.04.15 21.04.15 21.04.15 24.04.15 24.04.15 Kh Phạm Huyền Th Hà D Vũ Văn Ch Đỗ Huy B Đỗ Viết H Trần Đức Th Phạm Như T Nguyễn Xuân T Lý Văn D Đỗ Văn Th Nguyễn Tiến Nh Bạch Ngọc V Phạm Ngọc K Lê Anh Ch Nguyễn Văn L 65 71 63 68 68 56 67 65 54 67 61 57 74 68 63 727 803 797 953 993 995 1026 1023 1053 1057 1102 1111 1152 1126 1017 150420215 150504388 150503074 150507222 150512C67 150513008 150518422 150518020 150520A42 150521681 150527377 150529015 150603516 150601166 150608646 851-A3 897-A3 960-A3 1217-A3 689-B12 547-B12 1216-A3 1241-A3 1082-A3 1083-A3 1242A3 1140-A3 1181-A3 1191-A3 1240-A3 20.04.15 04.05.15 03.05.15 07.05.15 12.05.15 13.05.15 18.05.15 18.05.15 20.05.15 21.05.15 27.05.15 29.05.15 03.06.15 01.06.15 08.06.15 05.05.15 12.05.15 19.05.15 17.06.15 09.07.15 08.06.15 17.06.15 19.06.15 02.06.15 02.06.15 19.06.15 09.06.15 12.06.15 12.06.15 16.06.15 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Lê Xuân H Nguyễn Hữu Nh Vũ Văn C Bùi Trung H Đoàn Viết Nh Bùi Văn C Hoàng Văn Th Đinh Mạnh C Nguyễn Khắc B Cao Đại H Nguyễn Xuân Ch Đào Văn T Vũ Văn Kh Nguyễn Tường L Nguyễn Minh C Lê Thái S Nguyễn Đắc Qu Nguyễn Thanh M Văn Trọng Ch Nguyễn Công L Đỗ Thanh C Vũ Dương Th Bùi Công B Nguyễn Tiến M Phan Đại L Hoàng Hồng H Lê Mạnh Tr Phạm Xuân N Hoàng Thanh B Nguyễn Văn T Phạm Quang Đ Nguyễn Văn B Nguyễn Hồng B 65 67 66 69 60 64 66 58 58 69 70 51 57 71 65 62 56 61 66 59 55 68 67 64 56 71 63 57 56 62 56 68 63 1177 1282 1307 1312 1387 1409 1408 1458 1480 1442 1448 1457 1524 1548 1526 1561 1590 1948 1999 2062 2011 2116 2141 2148 186 2442 2512 2519 329 349 453 467 491 150608330 1201A3 150619A95 1292A3 150623930 768-B12 150624641 1358-A3 150629A18 1389-A3 1507062598 703-B12 150701823 1416-A3 150710846 1466-A3 150715499 1487-A3 150723068 860-B12 150724577 1574-A3 150725194 1650-A3 150803A06 891-B12 150805957 839-B12 150803A35 1755-A3 150809110 1661-A3 150813015 915-B12 150926212 1088B12 151003019 1166B12 151013305 2117-A3 151005518 1152B12 151020A56 1201B12 151023554 1220B12 151025094 1195B12 151026622 1246B12 151211609 90-A3 151221A67 01-A3 151222303 20-A3 160218606 302-B12 1603062513 214-B12 160301903 201-B12 160302B07 307-B12 160306070 543-A3 08.06.15 19.06.15 23.06.15 24.06.15 29.06.15 01.07.15 01.07.15 10.07.15 15.07.15 23.07.15 24.07.15 25.07.15 03.08.15 05.08.15 03.08.15 09.08.15 13.08.15 26.09.15 3.10.15 13.10.15 05.10.15 20.10.15 23.10.15 25.10.15 26.10.15 11.12.15 21.12.15 22.12.15 18.02.16 20.02.16 02.03.16 02.03.16 06.03.16 19.06.15 26.06.15 30.07.15 03.07.15 10.07.15 13.07.15 14.07.15 21.07.15 24.07.15 20.08.15 04.08.15 14.08.15 31.07.15 14.08.15 01.09.15 18.08.15 03.09.15 20.10.15 10.11.15 21.10.15 06.11.15 17.11.15 24.11.15 17.11.15 01.12.15 12.01.16 29.12.15 29.12.15 04.04.16 18.03.16 15.03.16 07.04.16 16.03.16 Hà Nội, ngày 15/10/2016 Khoa Lao bệnh phổi A3 BV 103 PGS.TS Nguyễn Huy Lực Phòng kế hoạch tổng hợp BVQuân Y 103 Đại tá Nguyễn Hữu Chiến ... diện thông sô chức hô hấp bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính Từ vấn đề nêu trên, thực đề tài: Nghiên cứu thay đổi số thông số chức hô hấp bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính phương pháp thể. .. phương pháp thể tích ký thân 3.1.1 Đặc điểm giá trị thông số chức hô hấp bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 63 3.1.2 Sự thay đổi giá trị thông số chức hô hấp 67 theo phân nhóm bệnh phổi tắc. .. Y PHẠM THỊ PHƯƠNG NAM NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ THÔNG SỐ CHỨC NĂNG HÔ HẤP Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỂ TÍCH KÝ THÂN Chuyên ngành: Nội khoa Mã số: 9720107
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự thay đổi một số thông số chức năng hô hấp ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bằng phương pháp thể tích ký thân., Nghiên cứu sự thay đổi một số thông số chức năng hô hấp ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bằng phương pháp thể tích ký thân.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay