Đề kiểm tra môn toán lớp 11 mã đề 485

5 18 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 07:04

Có một đoàn xe gồm 10 xe tải chở 28 tấn xi măng cho một công trình xây dựng. Đoàn chỉ có hai loại xe: xe chở 3 tấn và xe chở 2,5 tấn. Tính số xe mỗi loại?A. Có 6 xe chở loại 3 tấn và 4 xe chở loại 2,5 tấn.B. Có 4 xe chở loại 3 tấn và 6 xe chở loại 2,5 tấn.C. Có 9 xe chở loại 3 tấn và 1 xe chở loại 2,5 tấn.D. Có 1 xe chở loại 3 tấn và 9 xe chở loại 2,5 tấn. TRƯỜNG THPT LÊ XOAY ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MƠN Tốn 11 Thời gian làm bài: 60 phút; (50 câu trắc nghiệm) đề thi 485 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Mệnh đề sau mệnh đề đúng? A Hàm số y  có đồ thịlà đường thẳng song song với trục tung B Hàm số y  5x  2x  có giá trị nhỏ  y  x  C Hàm số hàm số lẻ D Hàm số y  2x +5x  cóđồ thị khơng cắt trục hồnh Câu 2: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, cạnh AB  2a, AD  a tất cạnh bên 2a Gọi M trung điểm cạnh SD Giả sử (H) thiết diện hình chóp S ABCD cắt mặt phẳng chứa CM song song với AD Diện tích hình (H) 15a 11a 47 a 41a B C D 16 16 16 16 Câu 3: Cho D ABC có H trực tâm, O tâm củađường tròn ngoại tiếp D ABC Khẳng định A sau đúng? uuu r uuu r uuur uuur A HA + HB + HC = HO uuu r uuu r uuur uuur C HA + HB + HC = HO uuu r uuu r uuur uuur B HA + HB + HC = HO uuu r uuu r uuur uuur D HA + HB + HC = 3HO uuu r uuu r uuu r uuur Câu 4: Cho hình bình hành ABCD, điểm M thỏa mãn AB + AC + AD = AM Khi điểm M A trung điểm đoạn thẳng AD B trung điểm đoạn thẳng AC C trung điểm đoạn thẳng AB D điểm C Câu 5: Tập nghiệm bất phương trình x  3x  �0 A  �;6 � 3; � B  6; 3 C  �; 6 � 3; � D � 2018 Câu 6: Tổng C2018  C2018  C2018   C2018 A 22018 B 22017 C 22018  D 22017  � = 45o ; ABC � = 60o Khi bán kính Câu 7: Cho tam giác ABC có chu vi 2p, góc BAC đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC A C p + + 2sin 75o 2p + + 2sin 75o B 4p + + 2sin 75o D p sin 75o Câu 8: Có đồn xe gồm 10 xe tải chở 28 xi măng cho cơng trình xây dựng Đồn có hai loại xe: xe chở xe chở 2,5 Tính số xe loại? A Có xe chở loại xe chở loại 2,5 B Có xe chở loại xe chở loại 2,5 C Có xe chở loại xe chở loại 2,5 Trang 1/5 - đề thi 485 D Có xe chở loại xe chở loại 2,5 �2x  y  z  2 � Câu 9: Giải hệ phương trình �x  y  2z  ta nghiệm  x; y; z  � 3x  y  z  � A  0; 1;1 B  1; 1;1 Câu 10: Cách viết sau đúng? A  a � a; b  B b � a; b  C  1;0;  D  1; 1; 1 C  b � a; b  D a � a; b  5 Câu 11: Cho n �N * thỏa mãn Cn  2002 Tính An ? A 2007 B 10010 C 40040 D 240240 x sin x   cos x   cos x.sin Câu 12: Tập xác định hàm số: y  2sin x   3  6 � � � �  l 2 k , l ���  l 2 k , l ��� A D  R\\ �  k 2 ; B D  R\\ �  k 2 ; �4 �7  5  � � � �  l 2 k , l ���  l 2 k , l ��� C D  R\\ �  k 2 ; D D  R\\ �  k 2 ; 6 �6 �6 Câu 13: Tính chất sau khơng phải tính chất phép dời hình? A Biến đường tròn thành đường tròn B Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng bảo toàn thứ tự ba điểm C Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng có độ dài gấp k lần độ dài đoạn thẳng ban đầu ( k �1 ) D Biến tam giác thành tam giác Câu 14: Hàm số y  3sin( x  2018)  cos(x+2018)+m đạt giá trị nhỏ Tìmgiá trị m? A m  B m  5 C m  D m  7 Câu 15: Cho hình chóp S.ABC có tất cạnh a, G trọng tâm tam giác SBC Tính diện tích thiết diện hình chóp S.ABC cắt mặt phẳng qua A,G song song với BC? 2a a 11 B Câu 16: Giải phương trình: cos x  cos x  A x = k , với k  Z A C x = k  , với k  Z C 2a D a2  , với k  Z  D x = k , với k  Z B x = k Câu 17: Cho tập A   4,5, 6,8,9 Từ tập A lập số tự nhiên gồm chữ số đôi khác nhau? A 24 B 10 C 60 D 125 Câu 18: Trong mệnh đề sau tìm mệnh đề Sai ? A x �R, 7x   B x �Q : 2x �N C n �N : n  n D x �R,3x  x Câu 19: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD, A  5; 7  , C �d , d : x  y   Đường thẳng D qua D trung điểm M AB có phương trình x  y  23  Biết B  x0 ; y0  , y0  , tính x0  y0 ? Trang 2/5 - đề thi 485 A B - C 54 D 52 Câu 20: Ảnh điểm A(4; –3) qua phép quay tâm O, góc quay  = 900 A A(3; 4) B A(-3; 4) C A(-3;- 4) D A(3; -4) 2 Câu 21: Tìm m để phương trình:  cosx+1  cos x   m.cos x   m sin x  có nghiệm thuộc  0; 2 / 3 ? 1  m �1 Câu 22: Hàng ngày mực nước kênh lên xuống theo thủy triều Độ sâu h (mét ) mực nước kênh tính thời điểm t (giờ) ngày cho công thức � t  � h  3cos �  � 12,   t �24  Hỏi mực nước kênh cao thời điểm nào? �8 � A t  14 ( giờ) B t  15 ( giờ) C t  16 ( giờ) D t  13 ( giờ) Câu 23: Tìm m để hàm số y  có tập xác định R? x  2x  m  A m  B m  C m  D m �1 A 1  m �1 1 B 1  m � C  m � D 12 24 Câu 24: Cho biết: (1  x  x )  a0  a1 x  a2 x  a24 x Tính hệ số a4 ? A a4  1223 B a4  1221 C a4  1220 D a4  1222 Câu 25: Một hộp chứa cầu đánh số từ đến Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai Số phần tử không gian mẫu A 81 B C 72 D 36 uuur uuur uuur Câu 26: Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng Điều kiện cần đủ để OA  OB AB    A tam giác OAB cân O B tam giác OAB C tam giác OAB vuông O D tam giác OAB vuông cân O Câu 27: Một vật nặng P = 120 N treo sợi dây không giãn gắn trần nhà hai điểm A, B (như hình vẽ) Biết hai đoạn dây tạo với trần nhà góc 30o 45o Lực căng hai đoạn dây A 40 2N 40N C 60 2N 60 3N B 50 2N 70 3N D 60 2N 60N Cho biết: (2018 x  x  2018) 2018  a0  a1 x  a2 x  a4036 x 4036 Tính S  a1  a3  a5  a7   a4035 ? A S  B S  1 C S  D S  22018 Câu 28: tổng Câu 29: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với A  3;0  , B  2;  C  4;5  r �của Gọi G trọng tâm tam giác ABC phép tịnh tiến theo u biến A thành G Tìm ảnh G� r G qua phép dời hình có cách thực liên tiếp phép tịnh tiến theo u phép đối xứng qua trục hoành �  5;6  A G� �  5; 6  B G� �  5;6  C G � �  5; 6  D G � Trang 3/5 - đề thi 485 x  2ax   a  3  (a tham số) T tổng tất giá trị Câu 30: Cho phương trình ngun a để phương trình có nghiệm ngun Khi A T  1 B T  C T  3 D T  Câu 31: Gọi x0 nghiệm dương lớn khoảng  0;100  phương trình 2(1  3sin x.cos x)  sin x.cos x   có dạng x0  a  ( a, b �Z ) Tính tổng T  a  b ? b  2s inx A 102 B 100 C 101 D 103 �9 � Câu 32: Cho số thực a  Tìm tất giá trị a để  �; 4a  �� ; �� �? �a � 3 � �� � �;  ��� ; �� A � B a � � �2 � � 3 C   a  D a   2 Câu 33: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường hai thẳng d : x  y   r r r v d ' : x  y  13  Tìm tọa độ v , biết v  10 , d ' ảnh d qua phép tịnh tiến theo v v có hồnh độ số nguyên r r A v   1; 3  B v   1; 3 r C v   1;3 r D v   1;3 Câu 34: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho đường thẳng d1 có phương trình �x   14t x  y   đường thẳng d có phương trình �  t �R  Góc d1 d �y   2t A 120o B 135o C 60o D 45o Câu 35: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình x  y  x  y   đường thẳng D có phương trình x  y   Trong mệnh đề sau tìm mệnh đề đúng? A D qua tâm  C  C D khơng có điểm chungvới  C  B D tiếp tuyến  C  D D cắt  C  hai điểm phân biệt Câu 36: Cho parabol  P  : y  x  3x  đường thẳng d : y  mx  Gọi S tập tất giá trị thực m để d cắt  P  hai điểm phân biệt A, B cho diện tích tam giác OAB Số phần tử S A B C D Câu 37: Cho tứ diện ABCD Lấy điểm M thuộc miền tam giác BCD Gọi    mặt phẳng qua M song song với đường AB, CD Khi đó, thiết diện tạo    tứ diện ABCD hình gì? A Hình bình hành B Hình tam giác C Hình ngũ giác D Hình vng Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có BC//AD, BC=1/2AD Gọi M điểm thuộc cạnh SD cho SM=2MD, N giao điểm đường thẳng SB với mặt phẳng (MAC) Giả sử SN=kSB Tìm k? A B C D Câu 39: Có giá trị m nguyên thoả mãn phương trình x  4x   m  có bốn nghiệm phân biệt? A B C D Trang 4/5 - đề thi 485 Câu 40: Trong đẳng thức sau với �k �n, (n, k �N) , đẳng thức sai? Ak n A Cn  B An  C Cnk  n D Pn  n ! k! 4 Câu 41: Rút gọn biểu thức P  4(sin   cos  )  cos4 kết A cos2 B P  C P  D sin 2 Câu 42: Tập hợp sau tập xác định hàm số y  x  5x    x  6x  ? A  4;5 � 1 B  5; � � 1 C  4;5 D  5; � Câu 43: Đỉnh parabol y  x  x  m nằm đường thẳng y  m D  A  B C Câu 44: Cho tập S có 20 phần tử Tìm số tập gồm phần tử S? 3 A 60 B A20 C C20 D 203 Câu 45: Với giá trị m hàm số y    m  x  2m đồng biến R? A m  B m �1 C m  D m  Câu 46: Xác định tập hợp A   1;3;9; 27;81 cách nêu tính chất đặc trưng tập hợp?  C A   n �N n   k A A  x x  , k  N , k  B A ={có số lẻ} D A Σ�  n N n 81 k Câu 47: Có xạ thủ bắn độc lập vào bia Xác suất bắn trúng xạ thủ 0,6;0,8 0,9 Tính xác suất để xạ thủ có xạ thủ bắn trúng bia? A 0,568 B 0,7 C 0,876 D 0,444 Câu 48: Đội học sinh giỏi cấp trường mơn Tốn trường THPT Lê Xoay gồm có học sinh khối 10, học sinh khối 11 học sinh khối 12 Nhà trường cần chọn 10 học sinh tham gia câu lạc “ Toán học vui” trường Tính số cách chọn cho có học sinh ba khối có nhiều học sinh khối 10? A 459888 B 1961256 C 451824 D 451880 Câu 49: Có giá trị nguyên m để phương trình m sin x  cos x-sin x+2m-3 có nghiệm? A B C D Câu 50: Tập nghiệm bất phương trình A  2; � � � C  �; 1 �� ; �� � �  x  1  2x  3 x  B � �0 � � D  �; 1 �� ; � � � - - HẾT Trang 5/5 - đề thi 485
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra môn toán lớp 11 mã đề 485, Đề kiểm tra môn toán lớp 11 mã đề 485

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay