Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán lớp 11

5 22 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 07:02

Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?A. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng .B. Hàm số là hàm số lẻ.C. Hàm số cóđồ thị không cắt trục hoành.D. Hàm số có đồ thịlà đường thẳng song song với trục tung. TRƯỜNG THPT LÊ XOAY ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MƠN Tốn 11 Thời gian làm bài: 60 phút; (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 357 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Tập xác định hàm số: y = sin x ( + cos x ) − cos x.sin 6π π  + l 2π k , l ∈ ¢  A D = R\\  + k 2π ; 7  π π   + l 2π k , l ∈ ¢  C D = R\\  + k 2π ; 6  x 2sin x − 3π π  + l 2π k , l ∈ ¢  B D = R\\  + k 2π ; 4  π − π   + l 2π k , l ∈ ¢  D D = R\\  + k 2π ; 6  · · Câu 2: Cho tam giác ABC có chu vi 2p, góc BAC = 45o ; ABC = 60o Khi bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC p + + 2sin 75o 4p + + 2sin 75o A C B p sin 75o D 2p + + 2sin 75o Câu 3: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, cạnh AB = 2a, AD = a tất cạnh bên 2a Gọi M trung điểm cạnh SD Giả sử (H) thiết diện hình chóp S ABCD cắt mặt phẳng chứa CM song song với AD Diện tích hình (H) A 41a 16 B 11a 16 C 47 a 16 D 15a 16 Câu 4: Xác định tập hợp A = { 1;3;9; 27;81} cách nêu tính chất đặc trưng tập hợp? { } k A A = n ∈ N n = B A = { n ∈ N ≤ n ≤ 81} C A ={có số lẻ} k D A = x x = , k ∈ N , k ≤ { }  2x + y + z = −2  Câu 5: Giải hệ phương trình  x − y + 2z = ta nghiệm ( x; y; z ) 3x − y − z =  A ( 0; −1;1) B ( −1;0;0 ) C ( 1; −1; −1) D ( −1; −1;1) Câu 6: Cho D ABC có H trực tâm, O tâm củađường tròn ngoại tiếp D ABC Khẳng định sau đúng? uuu r uuu r uuur uuur A HA + HB + HC = HO uuu r uuu r uuur uuur C HA + HB + HC = HO uuu r uuu r uuur uuur B HA + HB + HC = 3HO uuu r uuu r uuur uuur D HA + HB + HC = HO Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho đường thẳng d1 có phương trình x + y + =  x = − 14t ( t ∈ R ) Góc d1 d đường thẳng d có phương trình   y = − 2t A 60o B 135o C 120o D 45o Trang 1/5 - Mã đề thi 357 Câu 8: Cho hình chóp S.ABC có tất cạnh a, G trọng tâm tam giác SBC Tính diện tích thiết diện hình chóp S.ABC cắt mặt phẳng qua A,G song song với BC? a 11 A 2a C a2 B 2a D (2018 x + x + 2018) 2018 = a0 + a1 x + a2 x + a4036 x 4036 Cho biết: S = a1 − a3 + a5 − a7 + − a4035 ? Câu 9: B S = A S = 22018 Câu 10: Tổng C A 22018 − 2018 +C 2018 +C 2018 B + + C 2018 Câu 11: Cách viết sau đúng? A { a} ∈ [ a; b ] B b ⊂ [ a; b ] C S = −1 2018 2018 Tính tổng D S = C 22017 D 22017 − C { b} ⊂ [ a; b ] D a ∈ ( a; b] uuur uuur uuur Câu 12: Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng Điều kiện cần đủ để OA + OB AB = ( A tam giác OAB cân O C tam giác OAB vuông cân O ) B tam giác OAB vuông O D tam giác OAB Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với A ( 3;0 ) , B ( −2; ) C ( −4;5 ) r Gọi G trọng tâm tam giác ABC phép tịnh tiến theo u biến A thành G Tìm ảnh G′′ r G qua phép dời hình có cách thực liên tiếp phép tịnh tiến theo u phép đối xứng qua trục hoành A G′′ ( −5; −6 ) B G′′ ( 5; −6 ) C G′′ ( 5; ) D G′′ ( −5; ) Câu 14: Có giá trị m nguyên thoả mãn phương trình x − 4x + − m = có bốn nghiệm phân biệt? A B C D Câu 15: Hàm số y = 3sin( x + 2018) − cos(x+2018)+m đạt giá trị nhỏ Tìmgiá trị m? A m = B m = −5 C m = D m = −7 Câu 16: Có giá trị nguyên m để phương trình m sin x = cos x-sin x+2m-3 có nghiệm? A B C D Câu 17: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD, A ( 5; −7 ) , C ∈ d , d : x − y + = Đường thẳng D qua D trung điểm M AB có phương trình 3x − y − 23 = Biết B ( x0 ; y0 ) , y0 > , tính x0 + y0 ? A 52 B 54 C D - Câu 18: Có xạ thủ bắn độc lập vào bia Xác suất bắn trúng xạ thủ 0,6;0,8 0,9 Tính xác suất để xạ thủ có xạ thủ bắn trúng bia? A 0,444 B 0,7 C 0,876 Câu 19: Trong mệnh đề sau tìm mệnh đề Sai ? A ∀x ∈ R, 7x + > B ∃x ∈ Q : 2x ∈ N C ∃n ∈ N : n = −n D ∀x ∈ R,3x > x Câu 20: Cho phương trình D 0,568 x − 2ax − ( a + 3) = (a tham số) T tổng tất giá trị ngun a để phương trình có nghiệm ngun Khi A T = B T = −1 C T = −3 D T = Trang 2/5 - Mã đề thi 357 Câu 21: Hàng ngày mực nước kênh lên xuống theo thủy triều Độ sâu h (mét ) mực nước kênh tính thời điểm t (giờ) ngày cho công thức  πt π  h = 3cos  + ÷+ 12, ( < t ≤ 24 ) Hỏi mực nước kênh cao thời điểm nào?  4 A t = 16 ( giờ) B t = 13 ( giờ) C t = 14 ( giờ) D t = 15 ( giờ) Câu 22: Ảnh điểm A(4; –3) qua phép quay tâm O, góc quay α = 900 A A′ (3; -4) B A′ (3; 4) C A′ (-3;- 4) D A′ (-3; 4) Câu 23: Cho tập A = { 4,5, 6,8,9} Từ tập A lập số tự nhiên gồm chữ số đôi khác nhau? A 60 B 24 C 10 D 125 5 Câu 24: Cho n ∈ N * thỏa mãn Cn = 2002 Tính An ? A 240240 B 10010 C 40040 D 2007 12 24 Câu 25: Cho biết: (1 + x + x ) = a0 + a1 x + a2 x + a24 x Tính hệ số a4 ? A a4 = 1223 B a4 = 1221 C a4 = 1220 D a4 = 1222 Câu 26: Cho parabol ( P ) : y = x − 3x + đường thẳng d : y = mx + Gọi S tập tất giá trị thực m để d cắt ( P ) hai điểm phân biệt A, B cho diện tích tam giác OAB Số phần tử S A B C D Câu 27: Cho hình chóp S.ABCD có BC//AD, BC=1/2AD Gọi M điểm thuộc cạnh SD cho SM=2MD, N giao điểm đường thẳng SB với mặt phẳng (MAC) Giả sử SN=kSB Tìm k? A B C D có tập xác định R? x + 2x − m + B m > C m < Câu 28: Tìm m để hàm số y = A m < D m ≥ Câu 29: Một hộp chứa cầu đánh số từ đến Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai Số phần tử không gian mẫu A 81 B Câu 30: Giải phương trình: cos x = cos x π , với k ∈ Z π C x = k , với k ∈ Z A x = k Câu 31: Tập nghiệm bất phương trình A ( −∞;6 ] ∪ [ 3; +∞ ) C ( −∞; −6] ∪ [ −3; +∞ ) C 72 B x = k D 36 π , với k ∈ Z D x = k π , với k ∈ Z x + x + ≥ B [ −6; −3] D ∅ Câu 32: Gọi x0 nghiệm dương lớn khoảng ( 0;100π ) phương trình 2(1 − 3sin x.cos x) − sin x.cos x π = có dạng x0 = aπ + (a, b ∈ Z ) Tính tổng T = a + b ? b − 2s inx A 102 B 100 C 101 D 103 9  Câu 33: Cho số thực a < Tìm tất giá trị a để ( −∞; 4a ) ∩  ; +∞ ÷ = ∅ ? a  Trang 3/5 - Mã đề thi 357 3    A  −∞; − ÷∪  ; +∞ ÷ 2    C − < a < B a ≤ − D a < − 2 Câu 34: Tìm m để phương trình: ( cosx+1) ( cos x − − m.cos x ) − m sin x = có nghiệm thuộc [ 0; 2π / 3] ? −1 −1 < m ≤1 D −1 < m ≤ 2 ( x + 1) ( 2x − 3) ≥ Câu 35: Tập nghiệm bất phương trình −x + A ∅ B [ 2; +∞ ) 3  3  C ( −∞; −1] ∪  ; ÷ D ( −∞; −1] ∪  ; +∞ ÷ 2  2  A < m ≤ B −1 < m ≤ C Câu 36: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường hai thẳng d : x − y + = r r r v d ' : x − y + 13 = Tìm tọa độ v , biết v = 10 , d ' ảnh d qua phép tịnh tiến theo v v có hồnh độ số ngun r r A v = ( 1; −3) B v = ( −1; −3) r C v = ( 1;3) r D v = ( −1;3) Câu 37: Mệnh đề sau mệnh đề đúng? A Hàm số y = 5x − 2x − có giá trị nhỏ − y = B Hàm số có đồ thịlà đường thẳng song song với trục tung C Hàm số y = −2x +5x − cóđồ thị khơng cắt trục hồnh D Hàm số y = x + hàm số lẻ Câu 38: Cho tứ diện ABCD Lấy điểm M thuộc miền tam giác BCD Gọi ( α ) mặt phẳng qua M song song với đường AB, CD Khi đó, thiết diện tạo ( α ) tứ diện ABCD hình gì? A Hình vng B Hình tam giác C Hình ngũ giác D Hình bình hành Câu 39: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình x + y − x + y + = đường thẳng D có phương trình x + y + = Trong mệnh đề sau tìm mệnh đề đúng? A D qua tâm ( C ) B D khơng có điểm chungvới ( C ) C D tiếp tuyến ( C ) D D cắt ( C ) hai điểm phân biệt Câu 40: Có đồn xe gồm 10 xe tải chở 28 xi măng cho cơng trình xây dựng Đồn có hai loại xe: xe chở xe chở 2,5 Tính số xe loại? A Có xe chở loại xe chở loại 2,5 B Có xe chở loại xe chở loại 2,5 C Có xe chở loại xe chở loại 2,5 D Có xe chở loại xe chở loại 2,5 Câu 41: Trong đẳng thức sau với ≤ k ≤ n, (n, k ∈ N) , đẳng thức sai? A Cn = n B An = C Cnk = Ank k! D Pn = n ! Câu 42: Tính chất sau khơng phải tính chất phép dời hình? A Biến đường tròn thành đường tròn Trang 4/5 - Mã đề thi 357 B Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng bảo tồn thứ tự ba điểm C Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng có độ dài gấp k lần độ dài đoạn thẳng ban đầu ( k ≠ ) D Biến tam giác thành tam giác Câu 43: Tập hợp sau tập xác định hàm số y = x − 5x + + − x + 6x − ? A [ 4;5] ∪ { 1} B [ 5; +∞ ) ∪ { 1} C [ 4;5] Câu 44: Đỉnh parabol y = x + x + m nằm đường thẳng y = A − B C D [ 5; +∞ ) m D − 4 Câu 45: Rút gọn biểu thức P = 4(sin α + cos α ) − cos4α kết A P = B P = C sin 2α D cos2α Câu 46: Với giá trị m hàm số y = ( − m ) x + 2m đồng biến R? A m < B m ≠ C m > D m = uuu r uuu r uuu r uuur Câu 47: Cho hình bình hành ABCD, điểm M thỏa mãn AB + AC + AD = AM Khi điểm M A trung điểm đoạn thẳng AD B trung điểm đoạn thẳng AC C trung điểm đoạn thẳng AB D điểm C Câu 48: Cho tập S có 20 phần tử Tìm số tập gồm phần tử S? A 60 B A20 C C203 D 203 Câu 49: Một vật nặng P = 120 N treo sợi dây không giãn gắn trần nhà hai điểm A, B (như hình vẽ) Biết hai đoạn dây tạo với trần nhà góc 30o 45o Lực căng hai đoạn dây A 40 2N 40N C 60 2N 60 3N B 50 2N 70 3N D 60 2N 60N Câu 50: Đội học sinh giỏi cấp trường mơn Tốn trường THPT Lê Xoay gồm có học sinh khối 10, học sinh khối 11 học sinh khối 12 Nhà trường cần chọn 10 học sinh tham gia câu lạc “ Tốn học vui” trường Tính số cách chọn cho có học sinh ba khối có nhiều học sinh khối 10? A 459888 B 1961256 C 451824 D 451880 - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 357 ... sinh giỏi cấp trường mơn Tốn trường THPT Lê Xoay gồm có học sinh khối 10, học sinh khối 11 học sinh khối 12 Nhà trường cần chọn 10 học sinh tham gia câu lạc “ Toán học vui” trường Tính số cách... Tính xác suất để xạ thủ có xạ thủ bắn trúng bia? A 0,444 B 0,7 C 0,876 Câu 19: Trong mệnh đề sau tìm mệnh đề Sai ? A ∀x ∈ R, 7x + > B ∃x ∈ Q : 2x ∈ N C ∃n ∈ N : n = −n D ∀x ∈ R,3x > x Câu 20:... trị nguyên a để phương trình có nghiệm ngun Khi A T = B T = −1 C T = −3 D T = Trang 2/5 - Mã đề thi 357 Câu 21: Hàng ngày mực nước kênh lên xuống theo thủy triều Độ sâu h (mét ) mực nước kênh
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán lớp 11, Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán lớp 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay