Đề kiểm tra khảo sát môn toán lớp 11 mã đề 209

5 10 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 07:00

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình và đường thẳng có phương trình Trong các mệnh đề sau hãy tìm mệnh đề đúng?A. là một tiếp tuyến của B. đi qua tâm của C. cắt tại hai điểm phân biệt.D. không có điểm chungvới Câu 6: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho đường thẳng có phương trình và đường thẳng có phương trình . Góc giữa và là TRƯỜNG THPT LÊ XOAY ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MƠN Tốn 11 Thời gian làm bài: 60 phút; (50 câu trắc nghiệm) đề thi 209 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Một vật nặng P = 120 N treo sợi dây không giãn gắn trần nhà hai điểm A, B (như hình vẽ) Biết hai đoạn dây tạo với trần nhà góc 30o 45o Lực căng hai đoạn dây A 40 2N 40N C 60 2N 60 3N B 50 2N 70 3N D 60 2N 60N Câu 2: Cho parabol  P  : y  x  3x  đường thẳng d : y  mx  Gọi S tập tất giá trị thực m để d cắt  P  hai điểm phân biệt A, B cho diện tích tam giác OAB Số phần tử S A B C D (2018 x  x  2018) 2018  a0  a1 x  a2 x  a4036 x 4036 Cho biết: S  a1  a3  a5  a7   a4035 ? A S  22018 B S  1 C S  D S  Câu 3: Tính tổng Câu 4: Tập hợp sau tập xác định hàm số y  x  5x    x  6x  ? A  5; � B  4;5 � 1 C  4;5 D  5; � � 1 Câu 5: Hàng ngày mực nước kênh lên xuống theo thủy triều Độ sâu h (mét ) mực nước kênh tính thời điểm t (giờ) ngày cho công thức � t  � h  3cos �  � 12,   t �24  Hỏi mực nước kênh cao thời điểm nào? �8 � A t  13 ( giờ) B t  15 ( giờ) C t  16 ( giờ) D t  14 ( giờ) Câu 6: Cho phương trình x  2ax   a  3  (a tham số) T tổng tất giá trị nguyên a để phương trình có nghiệm ngun Khi A T  1 B T  3 C T  D T  Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD, A  5; 7  , C �d , d : x  y   Đường thẳng D qua D trung điểm M AB có phương trình x  y  23  Biết B  x0 ; y0  , y0  , tính x0  y0 ? A 52 B - C D 54 Câu 8: Có đoàn xe gồm 10 xe tải chở 28 xi măng cho cơng trình xây dựng Đồn có hai loại xe: xe chở xe chở 2,5 Tính số xe loại? A Có xe chở loại xe chở loại 2,5 Trang 1/5 - đề thi 209 B Có xe chở loại xe chở loại 2,5 C Có xe chở loại xe chở loại 2,5 D Có xe chở loại xe chở loại 2,5 Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường hai thẳng d : x  y   r r r v d ' : x  y  13  Tìm tọa độ v , biết v  10 , d ' ảnh d qua phép tịnh tiến theo v v có hồnh độ số nguyên r r A v   1; 3  B v   1;3 r C v   1;3 r D v   1; 3 �2x  y  z  2 � Câu 10: Giải hệ phương trình �x  y  2z  ta nghiệm  x; y; z  � 3x  y  z  � A  1;0;0  B  0; 1;1 Câu 11: Tập xác định hàm số: y  C  1; 1;1 sin x   cos x   cos x.sin D  1; 1; 1 x 2sin x   � �  l 2 k , l ��� B D  R\\ �  k 2 ; �6  6 � �  l 2 k , l ��� D D  R\\ �  k 2 ; �7  5 � �  l 2 k , l ��� A D  R\\ �  k 2 ; �6  3 � �  l 2 k , l ��� C D  R\\ �  k 2 ; �4 12 24 Câu 12: Cho biết: (1  x  x )  a0  a1 x  a2 x  a24 x Tính hệ số a4 ? A a4  1220 B a4  1221 C a4  1223 D a4  1222 Câu 13: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, cạnh AB  2a, AD  a tất cạnh bên 2a Gọi M trung điểm cạnh SD Giả sử (H) thiết diện hình chóp S ABCD cắt mặt phẳng chứa CM song song với AD Diện tích hình (H) 41a 11a 47 a 15a B C D 16 16 16 16 Câu 14: Cho hình chóp S.ABCD có BC//AD, BC=1/2AD Gọi M điểm thuộc cạnh SD A cho SM=2MD, N giao điểm đường thẳng SB với mặt phẳng (MAC) Giả sử SN=kSB Tìm k? A B C D Câu 15: Có giá trị m nguyên thoả mãn phương trình x  4x   m  có bốn nghiệm phân biệt? A B C D Câu 16: Xác định tập hợp A   1;3;9; 27;81 cách nêu tính chất đặc trưng tập hợp?   k A A  n �N n  B A Σ�  n N n 81 C A ={có số lẻ} k D A  x x  , k  N , k   Câu 17: Rút gọn biểu thức P  4(sin   cos  )  cos4 kết A cos2 B P  C sin 2 D P  Câu 18: Cách viết sau đúng? A  a � a; b  B b � a; b  C  b � a; b  D a � a; b  4 Trang 2/5 - đề thi 209 Câu 19: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho đường thẳng d1 có phương trình �x   14t x  y   đường thẳng d có phương trình �  t �R  Góc d1 d �y   2t A 120o B 60o C 45o D 135o � = 45o ; ABC � = 60o Khi bán kính Câu 20: Cho tam giác ABC có chu vi 2p, góc BAC đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC A C 4p + + 2sin 75o 2p + + 2sin 75o B p + + 2sin 75o D p sin 75o Câu 21: Cho tập S có 20 phần tử Tìm số tập gồm phần tử S? 3 A 203 B C20 C 60 D A20 có tập xác định R? x  2x  m  B m �1 C m  Câu 22: Tìm m để hàm số y  A m  D m  Câu 23: Cho D ABC có H trực tâm, O tâm củađường tròn ngoại tiếp D ABC Khẳng định sau đúng? uuu r uuu r uuur uuur A HA + HB + HC = HO uuu r uuu r uuur uuur C HA + HB + HC = HO uuu r uuu r uuur uuur B HA + HB + HC = 3HO uuu r uuu r uuur uuur D HA + HB + HC = HO Câu 24: Cho tập A   4,5, 6,8,9 Từ tập A lập số tự nhiên gồm chữ số đôi khác nhau? A 60 B 24 C 10 D 125 Câu 25: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình x  y  x  y   đường thẳng D có phương trình x  y   Trong mệnh đề sau tìm mệnh đề đúng? A D qua tâm  C  B D khơng có điểm chungvới  C  C D tiếp tuyến  C  D D cắt  C  hai điểm phân biệt Câu 26: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với A  3;0  , B  2;  C  4;5  r �của Gọi G trọng tâm tam giác ABC phép tịnh tiến theo u biến A thành G Tìm ảnh G� r G qua phép dời hình có cách thực liên tiếp phép tịnh tiến theo u phép đối xứng qua trục hoành �  5; 6  A G� �  5; 6  B G � � �  5;6   5;6  C G � D G� uuu r uuu r uuu r uuur Câu 27: Cho hình bình hành ABCD, điểm M thỏa mãn AB + AC + AD = AM Khi điểm M A điểm C B trung điểm đoạn thẳng AD C trung điểm đoạn thẳng AC D trung điểm đoạn thẳng AB Câu 28: Trong mệnh đề sau tìm mệnh đề Sai ? A x �R,3x  x B x �Q : 2x �N C x �R, 7x   D n �N : n  n 5 Câu 29: Cho n �N * thỏa mãn Cn  2002 Tính An ? A 2007 B 40040 C 10010 Câu 30: Mệnh đề sau mệnh đề đúng? D 240240 Trang 3/5 - đề thi 209 A Hàm số y  5x  2x  có giá trị nhỏ  B Hàm số y  x  hàm số lẻ C Hàm số y  có đồ thịlà đường thẳng song song với trục tung D Hàm số y  2x +5x  cóđồ thị khơng cắt trục hồnh Câu 31: Giải phương trình: cos x  cos x  A x = k , với k  Z  C x = k , với k  Z Câu 32: Tập nghiệm bất phương trình A  �;6 � 3; � C  6; 3 B x = k  , với k  Z D x = k  , với k  Z x  x  �0 B  �; 6 � 3; � D � 2018 Câu 33: Tổng C2018  C2018  C2018   C2018 A 22017 B 22018  C 22018 D 22017  Câu 34: Hàm số y  3sin( x  2018)  cos(x+2018)+m đạt giá trị nhỏ Tìmgiá trị m? A m  5 B m  C m  D m  7 2 Câu 35: Tìm m để phương trình:  cosx+1  cos x   m.cos x   m sin x  có nghiệm thuộc  0; 2 / 3 ? 1  m �1  x  1  2x  3 �0 Câu 36: Tập nghiệm bất phương trình x  A � B  2; � A  m � B 1  m �1 � � C  �; 1 �� ; � � � C 1 D 1  m � � � D  �; 1 �� ; �� � � Câu 37: Ảnh điểm A(4; –3) qua phép quay tâm O, góc quay  = 900 A A(3; 4) B A(-3; 4) C A(-3;- 4) D A(3; -4) Câu 38: Một hộp chứa cầu đánh số từ đến Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai Số phần tử không gian mẫu A 81 B C 72 D 36 Câu 39: Cho tứ diện ABCD Lấy điểm M thuộc miền tam giác BCD Gọi    mặt phẳng qua M song song với đường AB, CD Khi đó, thiết diện tạo    tứ diện ABCD hình gì? A Hình vng B Hình tam giác C Hình ngũ giác D Hình bình hành Câu 40: Đội học sinh giỏi cấp trường mơn Tốn trường THPT Lê Xoay gồm có học sinh khối 10, học sinh khối 11 học sinh khối 12 Nhà trường cần chọn 10 học sinh tham gia câu lạc “ Toán học vui” trường Tính số cách chọn cho có học sinh ba khối có nhiều học sinh khối 10? A 451880 B 1961256 C 459888 D 451824 uuur uuur uuur Câu 41: Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng Điều kiện cần đủ để OA  OB AB    Trang 4/5 - đề thi 209 A tam giác OAB cân O C tam giác OAB vuông cân O B tam giác OAB vuông O D tam giác OAB Câu 42: Trong đẳng thức sau với �k �n, (n, k �N) , đẳng thức sai? Ak n A Cn  B An  C Cnk  n D Pn  n ! k! Câu 43: Tính chất sau khơng phải tính chất phép dời hình? A Biến đường tròn thành đường tròn B Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng bảo tồn thứ tự ba điểm C Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng có độ dài gấp k lần độ dài đoạn thẳng ban đầu ( k �1 ) D Biến tam giác thành tam giác Câu 44: Gọi x0 nghiệm dương lớn khoảng  0;100  phương trình 2(1  3sin x.cos x)  sin x.cos x   có dạng x0  a  ( a, b �Z ) Tính tổng T  a  b ? b  2s inx A 102 B 100 C 101 D 103 Câu 45: Có xạ thủ bắn độc lập vào bia Xác suất bắn trúng xạ thủ 0,6;0,8 0,9 Tính xác suất để xạ thủ có xạ thủ bắn trúng bia? A 0,444 B 0,7 C 0,876 D 0,568 Câu 46: Có giá trị nguyên m để phương trình m sin x  cos x-sin x+2m-3 có nghiệm? A B C D Câu 47: Với giá trị m hàm số y    m  x  2m đồng biến R? A m  B m �1 C m  D m  �9 � Câu 48: Cho số thực a  Tìm tất giá trị a để  �; 4a  �� ; �� �? �a � � �3 � � �;  � �� ; �� A � B a � � �2 � � 3 C   a  D a   2 Câu 49: Đỉnh parabol y  x  x  m nằm đường thẳng y  m 3 A B  C  D 4 Câu 50: Cho hình chóp S.ABC có tất cạnh a, G trọng tâm tam giác SBC Tính diện tích thiết diện hình chóp S.ABC cắt mặt phẳng qua A,G song song với BC? A a 11 B a2 C 2a D 2a - - HẾT Trang 5/5 - đề thi 209 ... �N : n  n 5 Câu 29: Cho n �N * thỏa mãn Cn  2002 Tính An ? A 2007 B 40040 C 10010 Câu 30: Mệnh đề sau mệnh đề đúng? D 240240 Trang 3/5 - Mã đề thi 209 A Hàm số y  5x  2x  có giá trị nhỏ... chóp S.ABC cắt mặt phẳng qua A,G song song với BC? A a 11 B a2 C 2a D 2a - - HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 209 ... uuur Câu 41: Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng Điều kiện cần đủ để OA  OB AB    Trang 4/5 - Mã đề thi 209 A tam giác OAB cân O C tam giác OAB vuông cân O B tam giác OAB vuông O D tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra khảo sát môn toán lớp 11 mã đề 209, Đề kiểm tra khảo sát môn toán lớp 11 mã đề 209

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay