Đề kiểm tra khảo sát môn toán lớp 11 mã đề 132

5 15 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 06:58

Câu 1: Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng. Điều kiện cần và đủ để làA. tam giác OAB cân tại O.B. tam giác OAB đều.C. tam giác OAB vuông cân tại O.D. tam giác OAB vuông tại O.Câu 2: Cho hình bình hành điểm M thỏa mãn Khi đó điểm M làA. trung điểm của đoạn thẳng .B. điểm C. trung điểm của đoạn thẳng D. trung điểm của đoạn thẳng TRƯỜNG THPT LÊ XOAY ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MƠN Tốn 11 Thời gian làm bài: 60 phút; (50 câu trắc nghiệm) đề thi 132 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Tập nghiệm bất phương trình ( x + 1) ( 2x − 3) −x + ≥ A ∅ 3  B ( −∞; −1] ∪  ; +∞ ÷ 2  3  C ( −∞; −1] ∪  ; ÷ 2  D [ 2; +∞ ) A tam giác OAB C tam giác OAB cân O B tam giác OAB vuông cân O D tam giác OAB vuông O uuur uuur uuur Câu 2: Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng Điều kiện cần đủ để OA + OB AB = ( ) Câu 3: Cho parabol ( P ) : y = x − 3x + đường thẳng d : y = mx + Gọi S tập tất giá trị thực m để d cắt ( P ) hai điểm phân biệt A, B cho diện tích tam giác OAB Số phần tử S A B C D (2018 x + x + 2018) 2018 = a0 + a1 x + a2 x + a4036 x 4036 Cho biết: S = a1 − a3 + a5 − a7 + − a4035 ? Câu Tính 4: A S = B S = −1 tổng D S = C S = 22018 Câu 5: Tập hợp sau tập xác định hàm số y = x − 5x + + − x + 6x − ? A [ 5; +∞ ) B [ 4;5] ∪ { 1} C [ 4;5] D [ 5; +∞ ) ∪ { 1} Câu 6: Trong đẳng thức sau với ≤ k ≤ n, (n, k ∈ N) , đẳng thức sai? n A An = B Cn = C Pn = n ! D Cnk = Ank k! Câu 7: Xác định tập hợp A = { 1;3;9; 27;81} cách nêu tính chất đặc trưng tập hợp? A A = { n ∈ N ≤ n ≤ 81} C A ={có số lẻ} { D A = { n ∈ N n = } } k B A = x x = , k ∈ N , k ≤ k Câu 8: Một vật nặng P = 120 N treo sợi dây không giãn gắn trần nhà hai điểm A, B (như hình vẽ) Biết hai đoạn dây tạo với trần nhà góc 30o 45o Lực căng hai đoạn dây A 50 2N 70 3N B 40 2N 40N Trang 1/5 - đề thi 132 C 60 2N 60N D 60 2N 60 3N Câu 9: Cho phương trình x − 2ax − ( a + 3) = (a tham số) T tổng tất giá trị nguyên a để phương trình có nghiệm ngun Khi A T = −1 B T = −3 C T = D T = Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường hai thẳng d : x − y + = r r r v d ' : x − y + 13 = Tìm tọa độ v , biết v = 10 , d ' ảnh d qua phép tịnh tiến theo v v có hồnh độ số ngun r r A v = ( −1; −3) B v = ( −1;3) r C v = ( 1;3) r D v = ( 1; −3) Câu 11: Cho tứ diện ABCD Lấy điểm M thuộc miền tam giác BCD Gọi ( α ) mặt phẳng qua M song song với đường AB, CD Khi đó, thiết diện tạo ( α ) tứ diện ABCD hình gì? A Hình tam giác B Hình ngũ giác C Hình vng D Hình bình hành Câu 12: Có giá trị m nguyên thoả mãn phương trình x − 4x + − m = có bốn nghiệm phân biệt? A B C D Câu 13: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình x + y − x + y + = đường thẳng D có phương trình x + y + = Trong mệnh đề sau tìm mệnh đề đúng? A D tiếp tuyến ( C ) B D cắt ( C ) hai điểm phân biệt C D qua tâm ( C ) D D điểm chungvới ( C ) Câu 14: Cho tập S có 20 phần tử Tìm số tập gồm phần tử S? 3 A C20 B 203 C 60 D A20 Câu 15: Trong mệnh đề sau tìm mệnh đề Sai ? A ∀x ∈ R, 7x + > B ∀x ∈ R,3x > x C ∃n ∈ N : n = −n D ∃x ∈ Q : 2x ∈ N Câu 16: Đỉnh parabol y = x + x + m nằm đường thẳng y = m D − 3 A − B C 4 Câu 17: Có đoàn xe gồm 10 xe tải chở 28 xi măng cho cơng trình xây dựng Đồn có hai loại xe: xe chở xe chở 2,5 Tính số xe loại? A Có xe chở loại xe chở loại 2,5 B Có xe chở loại xe chở loại 2,5 C Có xe chở loại xe chở loại 2,5 D Có xe chở loại xe chở loại 2,5 Câu 18: Với giá trị m hàm số y = ( − m ) x + 2m đồng biến R? A m = B m < C m > D m ≠ Câu 19: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho đường thẳng d1 có phương trình  x = − 14t x + y + = đường thẳng d có phương trình  ( t ∈ R ) Góc d1 d  y = − 2t A 45o B 60o C 120o D 135o 4 Câu 20: Rút gọn biểu thức P = 4(sin α + cos α ) − cos4α kết Trang 2/5 - đề thi 132 A cos2α B P = C sin 2α D P = Câu 21: Hàm số y = 3sin( x + 2018) − 4cos(x+2018)+m đạt giá trị nhỏ Tìmgiá trị m? A m = B m = −7 Câu 22: Giải phương trình: cos x = cos x C m = −5 D m = π , với k ∈ Z π π C x = k , với k ∈ Z D x = k , với k ∈ Z 12 24 Câu 23: Cho biết: (1 + x + x ) = a0 + a1 x + a2 x + a24 x Tính hệ số a4 ? A a4 = 1222 B a4 = 1220 C a4 = 1223 D a4 = 1221 A x = k π , với k ∈ Z B x = k Câu 24: Cho D ABC có H trực tâm, O tâm củađường tròn ngoại tiếp D ABC Khẳng định sau đúng? uuu r uuu r uuur uuur A HA + HB + HC = HO uuu r uuu r uuur uuur C HA + HB + HC = HO uuu r uuu r uuur uuur B HA + HB + HC = 3HO uuu r uuu r uuur uuur D HA + HB + HC = HO x sin x ( + cos x ) − cos x.sin Câu 25: Tập xác định hàm số: y = 2sin x − 5π 3π π  π  + l 2π k , l ∈ ¢  + l 2π k , l ∈ ¢  A D = R\\  + k 2π ; B D = R\\  + k 2π ; 6  4  π π π − π     + l 2π k , l ∈ ¢  + l 2π k , l ∈ ¢  C D = R\\  + k 2π ; D D = R\\  + k 2π ; 7  6  · · Câu 26: Cho tam giác ABC có chu vi 2p, góc BAC = 45o ; ABC = 60o Khi bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC A C 4p + + 2sin 75o p + + 2sin 75o Câu 27: Tập nghiệm bất phương trình A [ −6; −3] C ( −∞; −6] ∪ [ −3; +∞ ) B 2p + + 2sin 75o D p sin 75o x + x + ≥ B ( −∞;6] ∪ [ 3; +∞ ) D ∅ Câu 28: Ảnh điểm A(4; –3) qua phép quay tâm O, góc quay α = 900 A A′ (3; 4) B A′ (3; -4) C A′ (-3; 4) D A′ (-3;- 4) Câu 29: Mệnh đề sau mệnh đề đúng? A Hàm số y = 5x − 2x − có giá trị nhỏ − B Hàm số y = có đồ thịlà đường thẳng song song với trục tung C Hàm số y = x + hàm số lẻ D Hàm số y = −2x +5x − cóđồ thị khơng cắt trục hoành uuu r uuu r uuu r uuur Câu 30: Cho hình bình hành ABCD, điểm M thỏa mãn AB + AC + AD = AM Khi điểm M A điểm C C trung điểm đoạn thẳng AB B trung điểm đoạn thẳng AD D trung điểm đoạn thẳng AC Trang 3/5 - đề thi 132 Câu 31: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật, cạnh AB = 2a, AD = a tất cạnh bên 2a Gọi M trung điểm cạnh SD Giả sử (H) thiết diện hình chóp S ABCD cắt mặt phẳng chứa CM song song với AD Diện tích hình (H) A 47 a 16 B 41a 16 C 15a 16 có tập xác định R? x + 2x − m + B m ≥ C m < Câu 32: Tìm m để hàm số y = A m > D 11a 16 D m < Câu 33: Gọi x0 nghiệm dương lớn khoảng ( 0;100π ) phương trình 2(1 − 3sin x.cos x) − sin x.cos x π = có dạng x0 = aπ + (a, b ∈ Z ) Tính tổng T = a + b ? b − 2s inx A 100 B 102 C 101 D 103 Câu 34: Cho hình chóp S.ABC có tất cạnh a, G trọng tâm tam giác SBC Tính diện tích thiết diện hình chóp S.ABC cắt mặt phẳng qua A,G song song với BC? 2a 2a a 11 a2 B C D 9 Câu 35: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD, A ( 5; −7 ) , C ∈ d , d : x − y + = Đường thẳng D qua D trung điểm M AB có A phương trình x − y − 23 = Biết B ( x0 ; y0 ) , y0 > , tính x0 + y0 ? A 52 B - C D 54 2 Câu 36: Tìm m để phương trình: ( cosx+1) ( cos x − − m.cos x ) − m sin x = có nghiệm thuộc [ 0; 2π / 3] ? A < m ≤ B −1 < m ≤ C −1 < m ≤1 5 Câu 37: Cho n ∈ N * thỏa mãn Cn = 2002 Tính An ? A 40040 B 240240 C 10010 D −1 < m ≤ −1 D 2007 Câu 38: Có giá trị nguyên m để phương trình m sin x = cos x-sin x+2m-3 có nghiệm? A B C D Câu 39: Một hộp chứa cầu đánh số từ đến Lấy ngẫu nhiên đồng thời hai Số phần tử không gian mẫu A 81 B C 72 D 36 Câu 40: Cho hình chóp S.ABCD có BC//AD, BC=1/2AD Gọi M điểm thuộc cạnh SD cho SM=2MD, N giao điểm đường thẳng SB với mặt phẳng (MAC) Giả sử SN=kSB Tìm k? 3 B Câu 41: Cách viết sau đúng? A { a} ∈ [ a; b ] B a ∈ ( a; b] A C C { b} ⊂ [ a; b ] D D b ⊂ [ a; b ] Câu 42: Cho tập A = { 4,5, 6,8,9} Từ tập A lập số tự nhiên gồm chữ số đôi khác nhau? Trang 4/5 - đề thi 132 A 125 B 10 C 60 D 24 Câu 43: Hàng ngày mực nước kênh lên xuống theo thủy triều Độ sâu h (mét ) mực nước kênh tính thời điểm t (giờ) ngày cho công thức  πt π  h = 3cos  + ÷+ 12, ( < t ≤ 24 ) Hỏi mực nước kênh cao thời điểm nào?  4 A t = 15 ( giờ) B t = 16 ( giờ) C t = 13 ( giờ) D t = 14 ( giờ) Câu 44: Tính chất sau khơng phải tính chất phép dời hình? A Biến đường tròn thành đường tròn B Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng bảo toàn thứ tự ba điểm C Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng có độ dài gấp k lần độ dài đoạn thẳng ban đầu ( k ≠ ) D Biến tam giác thành tam giác 2018 Câu 45: Tổng C2018 + C2018 + C2018 + + C2018 A 22017 B 22018 − C 22018 D 22017 − Câu 46: Có xạ thủ bắn độc lập vào bia Xác suất bắn trúng xạ thủ 0,6;0,8 0,9 Tính xác suất để xạ thủ có xạ thủ bắn trúng bia? A 0,444 B 0,7 C 0,876 D 0,568 Câu 47: Đội học sinh giỏi cấp trường mơn Tốn trường THPT Lê Xoay gồm có học sinh khối 10, học sinh khối 11 học sinh khối 12 Nhà trường cần chọn 10 học sinh tham gia câu lạc “ Tốn học vui” trường Tính số cách chọn cho có học sinh ba khối có nhiều học sinh khối 10? A 451880 B 1961256 C 451824 D 459888  2x + y + z = −2  Câu 48: Giải hệ phương trình  x − y + 2z = ta nghiệm ( x; y; z ) 3x − y − z =  A ( −1;0;0 ) B ( 0; −1;1) C ( −1; −1;1) D ( 1; −1; −1) 9  Câu 49: Cho số thực a < Tìm tất giá trị a để ( −∞; 4a ) ∩  ; +∞ ÷ = ∅ ? a  3  3   A  −∞; − ÷∪  ; +∞ ÷ B a ≤ − 2  2   3 C − < a < D a < − 2 Câu 50: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với A ( 3;0 ) , B ( −2; ) C ( −4;5 ) r Gọi G trọng tâm tam giác ABC phép tịnh tiến theo u biến A thành G Tìm ảnh G′′ r G qua phép dời hình có cách thực liên tiếp phép tịnh tiến theo u phép đối xứng qua trục hoành A G′′ ( −5; −6 ) B G′′ ( −5;6 ) C G′′ ( 5; −6 ) D G′′ ( 5;6 ) - - HẾT Trang 5/5 - đề thi 132 ... hành ABCD, điểm M thỏa mãn AB + AC + AD = AM Khi điểm M A điểm C C trung điểm đoạn thẳng AB B trung điểm đoạn thẳng AD D trung điểm đoạn thẳng AC Trang 3/5 - Mã đề thi 132 Câu 31: Cho hình chóp... B 60o C 120o D 135o 4 Câu 20: Rút gọn biểu thức P = 4(sin α + cos α ) − cos4α kết Trang 2/5 - Mã đề thi 132 A cos2α B P = C sin 2α D P = Câu 21: Hàm số y = 3sin( x + 2018) − 4cos(x+2018)+m... Câu 42: Cho tập A = { 4,5, 6,8,9} Từ tập A lập số tự nhiên gồm chữ số đôi khác nhau? Trang 4/5 - Mã đề thi 132 A 125 B 10 C 60 D 24 Câu 43: Hàng ngày mực nước kênh lên xuống theo thủy triều Độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra khảo sát môn toán lớp 11 mã đề 132, Đề kiểm tra khảo sát môn toán lớp 11 mã đề 132

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay