ĐO LƯỜNG ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI

34 24 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 04:17

Caâu 101: Trong maïch coâng tô Ranh Giôùi ba pha maùy bieán aùp T1 Neáu ñaáu ngöôïc cöïc tính doøng ñieän 1 pha thì chæ soá coâng tô quay ñöôïc vôùi chæ soá thöïc teá thay ñoåi nhö theá naøo ?Traû lôøi: Coâng suaát taùc duïng ñöôïc tính nhö sau:P = UAIACoswA + UBIBCoswB + UCIC CoswC ()Vôùi :UA, UB,UC laø ñieän aùp caùc pha (UP) IA, IB, IC laø doøng ñieän caùc pha (IP)CoswA, CoswB, CoswC laø heä soá coâng suaát caùc pha A, B, C.Neáu caû 03 pha ñaáu cuøng cöïc tính thì heä soá coâng suaát cuûa 03 pha seõ cuøng daáu. Neáu moät trong 03 pha ñaáu ngöôïc cöïc tính thì heä soá coâng suaát Cosw cuûa pha ñoù seõ traùi daáu vôùi pha coøn laïi. Giaû söû ñieän aùp pha baèng nhau laø UP, doøng ñieän caùc pha ñeàu nhau laø IP, heä soá coâng suaát ñeàu nhau laø Cosw.Ta coù coâng suaát taùc duïng ñaáu duùng cöïc tính laø: P = 3UPIPCosw Neáu ñaáu ngöôïc cöïc tính moät pha (Giaû söû pha C) thì theo coâng thöùc ():P = UPIPCosw + UPIPCoswP + UPIPCos(w + 180)= UPIPCosw + UPIPCoswP UPIPCosw = UPIPCoswP Do ñoù trong maïch coâng tô ranh giôùi ba pha maùy bieán aùp T1, neáu ñaáu ngöôïc cöïc tính doøng ñieän moät pha thì chæ soá coâng tô quay ñöôïc giaûm ñi khoaûng 23 laàn so vôùi saûn löôïng thöïc teá. PHẦN III: ĐO LƯỜNG ĐIỆN Câu 101: Trong mạch công tơ Ranh Giới ba pha máy biến áp T1 Nếu đấu ngược cực tính dòng điện pha số công tơ quay với số thực tế thay đổi ? Trả lời: Công suất tác dụng tính sau: P = UAIACoswA + UBIBCoswB + UCIC CoswC (*) Với :UA, UB, UC điện áp pha (UP) IA, IB, IC dòng điện pha (IP) CoswA, CoswB, CoswC hệ số công suất pha A, B, C Nếu 03 pha đấu cực tính hệ số công suất 03 pha dấu Nếu 03 pha đấu ngược cực tính hệ số công suất Cosw pha trái dấu với pha lại Giả sử điện áp pha U P, dòng điện pha I P, hệ số công suất Cosw Ta có công suất tác dụng đấu dúng cực tính là: P = 3UPIPCosw Nếu đấu ngược cực tính pha (Giả sử pha C) theo công thức (*): P = UPIPCosw + UPIPCoswP + UPIPCos(w + 180) = UPIPCosw + UPIPCoswP - UPIPCosw = UPIPCoswP Do mạch công tơ ranh giới ba pha máy biến áp T1, đấu ngược cực tính dòng điện pha số công tơ quay giảm khoảng 2/3 lần so với sản lượng thực tế Câu 102: Công tơ VISION có Rơle đầu ra? Trình bày chức Rơle? Trả lời: * Công tơ Vision có tới 04 đầu theo tùy chọn Mỗi rơle đầu lập trình để thực chức sau: 1/ Truyền xung tỷ lệ với ghi điện năng: - (KWh nhận / phát - KVARH bốn góc phần tư - KVAH tổng - ghi người sử dụng xác đònh) - Độ rộng xung tối thiểu 50ms, tối đa 150ms - với tối đa xung/giây - Giá trò xung lập trình (giá trò tối thiểu lần giá trò xung hệ thống công tơ, (của đèn led thử nghiệm) 2/ Reset chu kỳ tích phân công suất: - Độ rộng xung lập trình (giá trò mặc đònh 2,5s) 3/ Reset chu kỳ tính hóa đơn: 74 - Độ rộng xung lập trình (giá trò mặc đònh 2,5s) 4/ Chỉ rõ ghi TOU kích hoạt 5/ Cảnh báo công suất - Tín hiệu cảnh báo trì thời điểm kết thúc chu kỳ tích phân có giá trò công suất nhỏ 6/ Giám sát cảnh báo kiện: - Báo xung đầu - Báo tín hiệu xung đầu trì 7/ Mất điện Ghi chú: Mục (6) phát xung cảnh báo tới cố sau: - Chuẩn đoán lỗi công tơ/ kiện reset thoáng qua - Ghi ngày/ tháng truy cập vào công tơ - Ghi truy nhập liệu khác - Hư hỏng Pin - Đổi chiều công suất - Quá dòng điện Câu 103: Trình bày thông số lỗi công tơ VISION ? Trả lời: * Các thông báo: Cảnh báo lỗi: - Các cảnh báo lỗi sau hiển thò có lỗi: + Công tơ lỗi + Pin hư hỏng + Đổi chiều công suất + Mất pha - Điện áp thấp + Quá dòng điện pha - Các thông báo lỗi hiển thò lên 01 phần chế độ hiển thò quay vòng tự động - (giống thông báo lỗi hiển thò xen kẽ với hình chế độ quay vòng tự động) Ví dụ: Cho thông báo là: + phím bấm bò khóa + Khóa thời gian + Chức bò hủy bỏ + Reset hoàn thành * Các thông báo cổng giao tiếp quang học - Các thông báo hiển thò có hành động cố gắng tạo khả làm việc cho cổng giao tiếp quang học sau: + Cổng quang tạo khả làm việc + Chức bò hủy bỏ + Cổng tạo khả + Đã tạo khả 75 Câu 104: Các hiển thò dụng cụ đo công tơ Vision ? Trả lời: - Tổng điện hữu công KWh : theo chiều nhận - Tổng điện hữu công KWh : theo chiều phát - Điện phản kháng Kvarh : theo chiều nhận phát - Tổng công suất KVA - Điện áp Ud, Up pha - Dòng điện I pha - Góc lệch pha dòng điện & điện áp - Tỉ số TI, TU Câu 105 : Trình bày biện pháp an toàn cách lắp đặt đấu nối công tơ VISION ? Trả lời : Các ý an toàn : 1.1 Các phận mang điện : - Nên cắt nguồn điện cung cấp cho công tơ trước tháo nắp hộp đấu dây công tơ - Các phận mang điện lộ tháo nắp hộp đấu dây vỏ công tơ - Các công tơ cấp giấy chứng nhận chất lượng không giá trò tháo bỏ nắp công tơ niêm phong - Công tơ đấu nối trực tiếp có điểm nối điện chung đầu nối điện áp đầu nối dòng điện - Loại công tơ nối qua biến dòng điện đo lường có điểm nối chung đầu điện áp 1.2 Nhãn cảnh báo : - Nhãn cảnh báo nằm bề mặt nắp đậy đấu dây công tơ Nhãn bao gồm ký hiệu !một dấu chấm thang nằm hình tam giác màu đen để báo hiệu dẫn cần thiết thao tác vận hành công tơ - Nhãn mang dòng chữ cảnh báo : “ Các phận mang điện lộ thao tác bỏ nắp công tơ “ 1.3 Cảnh báo pin : - Trong công tơ có viên pin Lithium Dioxid Mangan Pin tuyệt đối an toàn điều kiện bình thường Tuy nhiên không nạp lại pin, ngoại trừ tuâân theo hướng dẫn nhà chế tạo - Không phá bỏ nung nóng lên 100 oC ngâm vào nước Nếu không tuân theo dẫn này, gây kết cháy nổ gây nguy hiểm cho người sử dụng 1.4 Màn hình tinh thể lỏng - Chất tinh thể lỏng độc Nếu hình tinh thể lỏng bò hư hỏng, tránh không tiếp xúc với chất lỏng 76 Nếu chất dính vào da người, phải rửa nước lạnh Cách lắp đặt công tơ : - Nên tránh lắp đặt công tơ nơi có độ rung lớn, nên lắp đặt nơi sẽ, khô - Để dể dàng cho việc quan sát, công tơ nên treo vò trí ngang tầm mắt với độ nghiêng tối đa + 30o so với phương thẳng đứng - Tránh lắp đặt công tơ trực tiếp ánh nắng mặt trời Chú ý : Công tơ Vision sản xuất theo tiêu chuẩn BS 4743 bảo vệ cấp II (cách điện toàn phần), không yêu cầu phải tiếp đất an toàn - Công tơ phải gắn chắn 03 vò trí đònh vò công tơ - Các đầu đấu dây cáp dòng điện có tiết diện tối đa 3,5mm2, vít bắt cọc đấu dây có đường kính φ 3mm - Các đầu đấu dây điện áp có tiết diện tối đa 5mm , vít bắt cọc đấu dây có đường kính φ 3mm - Bất mạch điện phụ trợ đầu nối với nguồn điện xoay chiều cung cấp, phải bảo vệ cầu chì riêng mạch - Kiểm tra vít bắt dây phải voặn thật chặt Câu 106 : Vẽ sơ đồ đầu nối mạch dòng, áp cho công tơ Vision Những điểm cần ý lắp đặt công tơ Trả lời: Sơ đồ đấu nối mạch dòng, áp công tơ Vision : P1 P1 P1 A Vision A1 B TI C 10 B công tơ khác C N P2 P2 P2 MCB TU P1 P2 S1 S2 P1 P2 S1 S2 B P1 S1 S2 C N P2 * Những điểm cần ý đấu nối công tơ Vision : - Kiểm tra phù hợp dãy điện áp dòng điện làm việc nhãn công tơ với mạch điện thực tế sử dụng 77 (tỉ số biến dòng, tỉ số biến áp ghi nhãn công tơ) - Kiểm tra đấu nối biểu diễnđồ đấu dây phù hợp với cách đấu dây công tơ - Kiểm tra thứ tự pha mạch dòng áp đưa vào công tơ Câu 107 : Cách kiểm tra công tơ cấp nguồn (bằng phím công tơ) thứ tự pha, góc UI Cách sửa chữa ? Trả lời: - Màn hình tinh thể lỏng bề mặt công tơ hiển thò thông số sau nguồn điện cung cấp - Hai đèn LED thử nghiệm bề mặt công tơ: đèn đặt trưng cho công suất tác dụng, đèn đặt trưng cho công suất phản kháng Các đèn liên tục phát sáng tải tác dụng tải phản kháng có giá trò thấp ngưỡng độ nhạy công tơ nhấp nháy giá trò tải lớn mức Tốc độ nhấp nháy đèn LED tỉ lệ với độ lớn tải * Cách sử dụng phím bấm: - Công tơ Vision có hai phím bấm phím “DISPLAY” phím “UTILITY” - Các phím sử dụng để vào chế độ hiển thò cách thực thao tác nhấn “nhanh” nhấn “lâu”, thời gian nhấn nhanh thời gian nhấn lâu lập trình Thời gian mặc đònh cho phép nhấn phím là: + Nhấn nhanh : < giây + Nhấn lâu : > giây * Cách thao tác : + Nhấn nhanh phím”DISPLAY” để chuyển hình hiển thò chế độ + Nhấn lâu phím “DISPLAY” để vào chế độ “CONSUMER” khách hàng + Nhấn nhanh phím “DISPLAY” để di chuyển đến chế độ “thông số mạch” + Nhấn nhanh phím “DISPLAY” để vào kiểm tra chế độ : Thứ tự pha, Cos trung bình, Điện áp pha A, B, C Dòng điện pha A, B, C, Góc UA - IA ,UB - IB, UC - IC - Trường hợp kiểm tra thấy không thứ tự pha ta phải đổi lại mạch áp vào công tơ hình hiển thò VD : “Thứ tự pha A, B, C” Nếu góc lệch U I không phải đổi lại mạch dòng vào công tơ thứ tự mạch áp Câu 108: Hai đèn LED bề mặt công tơ có tác dụng gì? Cách đọc tín hiệu đèn LED lúc công tơ vận hành? 78 Trả lời: - Hai đèn LED phát xung nằm phía hình công tơ (Wh/Imp & Varh/Imp) - sử dụng cho mục đích thử nghiệm công tơ - Ngoài hai đèn LED thử nghiệm bề mặt công tơ: 01 đèn đặc trưng cho công suất tác dụng đèn đặc trưng cho công suất phản kháng - Cách đọc tín hiệu đèn LED: Các đèn liên tục phát sáng tải tác dụng tải phản kháng có giá trò thấp ngưỡng độ nhạy công tơ, nhấp nháy giá trò tải lớn mức tốc độ nhấp nháy đèn LED tỉ lệ với độ lớn tải Câu 109: Nguyên lý làm việc máy Charger hiệu CDN - HPT 40 - 220 NE trạm Trà Nóc? Trả lời: D1 D2 SCR1 SCR2 + VDC D3 SCR3 pilot unit - VDC - Máy charger thiết bò biến đổi điện áp xoay chiều sang điện chiều, dùng để cung cấp cho thiết bò sử dụng nguồn DC có điện áp thích hợp với điện áp ngõ máy - Máy charger phải đảm bảo yêu cầu tối thiểu chất lượng điện áp ngõ (giá trò độ ổn đònh, độ gợn sóng dòng điện tải ) * Nguyên lý làm việc: - Máy cung cấp từ nguồn xoay chiều 03 pha 380V qua khởi động từ (CS) Khi ấn nút ON, khởi động từ hút đóng tiếp điểm cấp nguồn cho biến 03 pha (TR) Biến (TR) có nhiệm vụ biến đổi nguồn 03 pha 380V xuống nguồn 03 pha 220V AC - Nguồn 220V AC - 03 pha chỉnh lưu sang điện chiều cầu chỉnh lưu toàn kỳ gồm 03 diode 03 theyristor - Việc điều chỉnh điện áp giới hạn dòng ngõ cung cấp xử lý điều khiển (khối HPT 333) khối có nhiệm vụ lấy mẫu so sánh để tạo dòng kích cho SCR mở cổng, kiểm soát giới hạn dòng áp ngõ ổn đònh 79 - Điện áp DC sau chỉnh lưu đến lọc nguồn để làm giảm bớt độ gợn nguồn DC (bộ lọc nguồn gồm cuộn dây (LC) mắc nối tiếp với nguồn (- DC) tụ điện (C) mắc song song với nguồn) - Khối S900: bao gồm điều khiển kiểm soát máy chế độ vận hành Bộ kiểm soát lập trình sẵn thu gọn Chip S900, có nhiều chức cài đặt kiểm soát, giám sát việc vận hành máy, giám sát hệ thống hoạt động ăcquy - Khối 899 hiển thò kỹ thuật số, tín hiệu cung cấp từ Chip S900 hiển thò giá trò máy như: điện áp ngõ vào, điện áp ngõ ra, điện áp ăcquy, dòng nạp cho ăcquy, dòng tải hoạt động khác máy * Những nguyên nhân làm cho máy sạt không hoạt động: - Thường kiểm soát, xử lý bò hư (khối 833 bò trục trặc) - Đứt cầu chì - Đấu nguồn 03 pha vào máy không thứ tự pha + Nếu đấu không ta thấy khối HPT 833 có đèn màu đỏ sáng lên, phía đèn có dán hàng chữ “DEFAUT ORDRE DESPHASES PHASE SEQU FAULT” báo không đúng, ta phải đổi pha lại đèn tắt không ý điều dễ làm hỏng máy máy tự động ngắt * Biện pháp an toàn cô lập máy khỏi vận hành: - Nhuồn 03 pha nối vào máy tháo phải làm dấu cẩn thận để ráp vào cho thứ tự pha - Tụ lọc nguồn máy sau cô lập tích điện nên phải chờ cho tụ xả hết điện lấy đồng hồ đo lại điện áp hai cực tụ - Dây nguồn ăcquy dây nguồn tải phải đánh dấu cho cực tính Chú ý dây nguồn ăcquy mang điện tháo khỏi máy sạt - Thận trọng làm việc vi xử lý, tượng tónh điện nguy hiểm cho nhớ lập trình (không nên chạm tay vào vi mạch) Câu 110: Nguyên lý làm việc Diode cách kiểm tra? Trả lời: - Ký hiệu: - Diode hoạt động dẫn dòng điện từ cực P (Positive) sang cực N (Negative) điện áp cực P lớn điện áp cực N (VP > VN ) gọi phân cực thuận diode tức UPN ≥ 0,3 diode làm chất bán dẫn Gemani, UPN ≥ 0,6 diode làm chất bán dẫn Silic 80 Khi đặt vào hai đầu P, N Diode giá trò điện phân cực ngược lại tức UPN < hay VP < VN Diode không dẫn dòng điện Nếu áp phân cực ngược vượt cao khả chòu đựng Diode dẫn đến tình trạng diode bò đánh thủng, nối tắt lại Chính thực tế người ta chế tạo Diode gồm đủ hình dạng, lớn, nhỏ, khác tương ứng với khả năng: chòu đựng áp cao, thấp dẫn dòng mạnh, yếu * Chú ý: Khi thay thế, hay lắp ráp mạch sử dụng Diode, ta nên lưu ý thông số là: áp ngược dòng tải ID - Đặc tuyến V - A diode Ibh Um = 0,3v (Ge) = 0,6v (Si) Uth Um Ubh UPN phân phân cực cực ngược thuận + Cách kiểm tra, nguyên nhân hư hỏng: - Diode bò đứt mối nối P - N: nguyên làm việc công suất (quá dòng), xung nhọn đột biến làm hư hỏng mối nối - Diode bò đánh thủng mối nối P - N (còn gọi chạm, nối tắt) nguyên nhân làm việc bò áp * Cách kiểm tra Diode tốt, xấu ta dùng đồng hồ vạn VOM Chỉnh thang đo vò trí R x1 R x 10 Que đen Ohm Kế P Que đỏ N Khi kẹp que đen vào chân (P), que đỏ vào chân (N) diode diode phân cực thuận nhờ nguồn điện pin ohm kế, ta thấy kim ohm kế lệch Đổi hai đầu que lại với nhau, que đen kẹp cực (N) que đỏ kẹp cực (P), lúc diode không phân cực kim ohm kế vô cực, ta kết luận diode tốt - Nếu 02 lần đo kim VOM lên diode bò nối tắt - 02 lần đo kim VOM vò trí vô cực diode bò đứt - 02 A lần đo lần kim VOM lên thẳng lần kim lên vò trí lơ lửng diode bò rò rỉ Câu 111: Nguyên lý làm việc SCR Cách kiểm P tra? A (Anot) : dương N Trả lời: cực G - Cấu tạo: K (Katod) : âm cực P G : cực điều khiển N K 81 - Mạch tương đương SCR: A A P N N P P G G N - Ký hiệu: K K A G * Nguyên tắc hoạt K động: - Khi ta phân cực thuận cho 02 cực A K (tức V A > VK ) Thì diode chưa hoạt động, mà cần phải kích mồi vào cực G áp dương (hoặc xung dương) diode A - K dẫn, tức diode mở cổng * Điều kiện áp mồi: VA ≥ V G > V K - Chú ý dòng mồi cho cực G bé < 20mA chí có SCR chế tạo cần dòng mồi < 1mA dư để mở cổng Dòng mồi nhỏ SCR nhạy cảm đồng thời đảm bảo cách ly an toàn cho mạch điều khiển mồi khó bò hư hỏng có cố - Điều đáng nhớ SCR ta kích mồi vào cực G xung dương hay áp dương ngưng SCR giữ trạng thái dẫnQue tắt cực A đen có điện VA < VK A + Cách kiểm tra Ohm kế Cầu nối G Que K 82 Dựa theo mạch tương đương SCR (hình trên), ta dùng ohm kế đo hai chân A-K kim ohm kế phải vô cực hai lần đo thuận nghòch, kim ohm kế lệch diode bò hỏng Đo hai chân G-K,kẹp que đen chân G que đỏ chân K kim ohm kế phải lệch đi, đổi hai đầu que ngược lại kim ohm kế phải vô cực.Hai chân K G phải có tính diode, tính diode hai chân G K (ví dụ kim ohm kế lệch hai lần đo thuận nghòch vô cực) diode bò hỏng Dùng que đỏ kẹp chân K que đen kẹp chân A, sau dùng dây dẫn nối tắt hai chân A G, kim ohm kế phải lệch Giữ yên hai que hai chân A K đồng thời tháo bỏ cầu nối tắt hai chân A G mà kim ohm kế giữ nguyên không trở ta kết luận SCR tốt Hoặc dùng hai cục pin 1,5V đấu nối hình vẽ sau: Đèn 3V K + VDC S - SCR Khi đóng khóa K đèn không sáng (nếu đèn sáng SCR bò nối tắt), sau nhấn nút S đèn sáng lên buông nút S đèn sáng bình thường SCR tốt Nếu nhấn nút S sau đóng khoá K mà đèn không sáng SCR bò đứt Lưu ý : Khi sử dụng để thiết kế, lắp ráp hay thay linh kiện hư hỏng SCR cần quan tâm thông số sau: - Dòng kích IGA - Dòng kích IGK - Dòng tải IA Câu 112: Nguyên lý làm việc Trasistor? Trả lời: Ký hiệu: - Transistor loại PNP (thường gọi transistor nghòch) 83 + Làm mát máy biến áp dầu tự nhiên có quạt gió + Làm mát tuần hoàn cưỡng dầu không khí + Làm mát dầu nước * Nguyên lý làm việc hệ thống làm mát theo bước : nửa - toàn theo 02 chế độ Tự động tay ; chế độ tự động hệ thống quạt bơm dầu làm việc theo nhiệt độ dầu lớp cùng, theo nhiệt độ cuộn dây, lấy tín hiệu từ cảm biến nhiệt hay đồng hồ nhiệt độ - Việc khởi động dừng quạt, bơm dầu tất chế độ tay tự động thực từ MBA phòng điều hành Câu 124: Bộ điều không điện MBA 125MVA -AEG Nguyên tắt hoạt động cách chuyển nấc kiểm tra đưa vào vận hành ? Trả lời: - Nguyên tắc hoạt động : + Có lệnh điều độ + MBT phải cô lập khỏi vận hành + Có phiếu công tác - Trình tự thao tác : + Kéo cần khoá an toàn bên trái hợp truyền động để giải trừ chốt khoá, để chốt an toàn tự động khoá trở lại vò trí nấc + Quay tay quay theo chiều kim đồng hồ để tăng nấc, giảm nấc theo chiều ngược lại + Trò số nấc nấp máy truyền động phải giống : + Chốt an toàn phải khoá trở lại vò trí qui đònh - Kiểm tra sau chuyển nấc : + Kiểm tra lại vò trí nấc + Đo lại điện trở cuộn dây sơ cấp MBA + Mạch liên động phải giữ tín hiệu đến MC để cắt MC cần khoá an toàn tác động Câu 125: Giải thích tổ đấu dây MBA 125MVA – LX ? Trả lời: - Tổ đấu dây MBA hình thành phối hợp kiểu nối dây sơ cấp so với kiểu nối dây thứ cấp Nó biểu thò góc lệch pha sức điện động cuộn dây sơ cấp thứ cấp MBA góc lệch pha phụ thuộc vào chiều : + Chiều quấn dây + Cách ký hiệu đầu dây + Kiểu đấu dây cuộn sơ cấp thứ cấp - Do cách nối dây hình Y hay w với thứ tự khác mà góc lệch pha sức điện động cuộn dây sơ cấp 300 , 600 … 3600 Để thuận tiện người ta dùng kim đồng hồ biểu thò gọi tên tổ nối dây máy biến áp 93 Kim dài đồng hồ biểu thò cho véc tơ sức điện động sơ cấp đặt cố đònh số 12h Kim ngắn biểu thò véc tơ sức điện động sơ cấp đặt tương ứng số 1, 2, … 12 h tùy theo góc lệch pha chúng 30 0, 600 … 3600 Tổ đấu dây MBA LX Trạm RG2 : Ynaod11 - Cuộn sơ cấp trung áp đấu : Hình Y trung tính nối đất - Cuộn hạ áp đấu tam giác w (d11) - Góc lệch sức điện động cao áp trung áp so với điện hạ áp 3300 A a Z C X Y b B c Câu 126: Ý nghóa thông số kỹ thuật Máy Cắt 220kV FXT 14F ALSTOM? Trả lời: Đây loại máy cắt ba pha rời, cực có truyền động - Hiệu ALSTOM Nước sx : Thụy Só - Kiểu FXT 14F Năm sx : 2000 - Điện đònh mức 245 KV: cho phép máy cắt làm việc lâu dài 245KV - Điện cực đại 245 KV: cho phép máy cắt làm việc điện áp lớn 245KV - Dòng điện đònh mức 2000 A: dòng cho phép làm việc lâu dài điện áp đònh mức - Dòng cắt đònh mức 40 KA: dòng ngắn mạch mà máy cắt có khả cắt - Áp suất khí SF6 : + 7.5 bar : áp suất đònh mức nhiệt độ 200C + 6.4 bar : báo tín hiệu + 6.2 bar : khóa mạch thao tác - Chu trình thao tác O - 0.3s - CO - 3min - CO + 0.3s : thời gian chết, dự trù cho tự đóng lại + 3min : thời gian hai lần đóng bật máy cắt bao gồm: phục hồi khí dập hồ quang nạp lò xo - Động nạp lò xo: 220 VAC +10% -12%: Điện áp làm việc cho phép - ẹieọn trụỷ tieỏp xuực 43 ữ 45 - Thời gian nạp lò xo ≤ 15s 94 Câu 127: Trong vận hành Máy Cắt SF6, áp suất khí SF6 giảm thấp gây tác hại gì? Phân tích trường hợp ? Trả lời: Trong vận hành máy cắt SF6, áp suất khí SF6 giảm thấp làm giảm khả dập hồ quang máy cắt, áp suất khí SF6 giảm nhanh máy cắt không khả dập hồ quang với dòng điện đònh mức, dẫn tới bò nổ máy cắt gây gián đoạn cung cấp điện cho phụ tải Khi áp suất khí SF6 giảm thấp có hai cấp tác động: - Cấp 1: báo tín hiệu - Cấp 2: việc báo tín hiệu dẫn tới hai trường hợp sau: + Trip, Lock : Trip máy cắt khóa mạch đóng, ngắt máy cắt + Lock : không Trip máy cắt, khóa mạch đóng, ngắt máy cắt * Phân tích trường hợp: a Trip, Lock : trường hợp phụ tải nối tới máy cắt bò điện, không ảnh hưởng tới tuyến khác với tuyến bò điện Sau kiểm tra nạp khí bình thường đóng điện trở lại Chú ý khí SF6 giảm tới cấp 2, máy cắt phải có khả ngắt dòng điện đònh mức (áp suất SF6 dập tắt hồ quang được) b Lock : phụ tải nối tới máy cắt không bò điện, thời gian máy cắt bò Lock có cố tuyến gây bật vượt cấp, làm điện toàn nối tới máy cắt Câu 128: Những trở ngại xảy cách xử lý vận hành máy cắt FXT - 14F ALSTOM ? Trả lời: * Những trở ngại xảy cách xử lý vận hành máy cắt FXT - 14F ALSTOM: 1/ Áp suất khí SF6 giảm thấp Kiểm tra để xác đònh nguyên nhân, báo cáo cấp trên, nạp lại khí SF6 2/ Lò xo máy cắt không nạp: + Kiểm tra Aptomat cấp nguồn cho động nạp lò xo (F1) + Kiểm tra động nạp lò xo M1 + Kiểm tra nguồn AC cung cấp cho động M1 + Kiểm tra đầu dây nối 3/ Mạch bất đồng cực tác động, máy cắt bật đóng lại không được: + Kiểm tra lò xo đóng ba pha có nạp đủ? + Kiểm tra ba cuộn dây đóng ba pha (cuộn dây Y1) 95 nối + Kiểm tra mạch điều khiển, hàng kẹp, đầu dây + Kiểm tra cấu truyền động 4/ Máy cắt không điều khiển từ phòng điều hành: + Kiểm tra nguồn điều khiển có cung cấp? + Kiểm tra áp suất khí SF6 + Kiểm tra trạng thái lò xo + Kiểm tra khóa chuyển mạch “Local/Remote” tủ điều khiển máy cắt có vò trí “Remote” hay không? + Kiểm tra khóa chuyển mạch “Local/Remote” tủ điều khiển bảo vệ trời có vò trí “Remote” hay không? Lưu ý : Tất trở ngại phải ghi nhận đầy đủ vào sổ nhật ký vận hành báo cáo với Lãnh Đạo Câu 129: Ý nghóa thông số kỹ thuật Máy Cắt khí SF6 hiệu AEG ? Trả lời: * S1 245 F3 14031 - m : 245KV : Điện đònh mức máy cắc 245KV - Idm : 3150A : Dòng điện đònh mức MC - Fdm : 50/60 Hz : Tần số đònh mức - In : 40KA Dòng điện cắt ngắn mạch chòu đựng MC - Ixk : 100KA : Dòng điện đóng ngắn mạch (Xung kích)(Trò đỉnh ) - Tđm : 3s : Thời gian chòu đựng ngắn mạch MC đến 3s - Uth : 460KV :Điện áp chòu đựng tần số 50 Hz 01 phút đất hai cực tiếp điểm buồng cắt máy cắt mở - CRR5 : Kiểu truyền động lò xo - O - 0,3S - CO - phuùt - CO : Chu trình đóng cắt + O : Cắt máy cắt sau 0,3 S CO đóng cắt trở lại Nếu cố trì cắt máy cắt ra, sau 03 phút đóng máy cắt lại, cố máy cắt cắt không cho đóng lại - CO - 15S - CO : Đóng máy cắt có cố máy cắt ,cắt sau 15S máy cắt đóng trở lại cố máy cắt cắt không cho đóng lại - Điện áp điều khiển đóng cắt : 24/ 48/ 60/ 110/ 220/ 250 VDC 85 ÷ 100% điện áp giới hạn hoạt động cuộn đóng 70 ÷ 100% điện áp giới hạn hoạt động cuộn cắt - m =24/ 48/ 60/ 110/ 125/ 220/ 250 VDC, hoaëc 120/ 230 VAC 96 - Điện đònh mức môtơ nén lò xo tuỳ theo nguồn điện phụ dòch Phạm vi điện áp hoạt động môtơ 85 ÷ 110% m - P< 750W công suất tiêu thụ môtơ - T
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐO LƯỜNG ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI, ĐO LƯỜNG ĐIỆN TRẠM BIẾN ÁP TRUYỀN TẢI, Câu 111: Nguyên lý làm việc của SCR. Cách kiểm tra?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay