TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ BẢO VỆ RƠ LE

29 20 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 04:06

Trong kỹ thuật điện, Rơle bảo vệ1 là một thiết bị được thiết kế để gửi tín hiệu cắt máy cắt khi trong lươi điện có một lỗisự cố nào đó được phát hiện. Các rơle bảo vệ đầu tiên là các thiết bị điện từ, dựa trên hoạt động của cuộn dây điện từ tác động lên các bộ phận truyền động để phát hiện các điều kiện hoạt động bất thường như quá dòng, quá áp, dòng công suất ngược, quá hoặc thấp tần số. Rơ le bảo vệ kỹ thuật số dựa trên bộ vi xử lý hiện nay mô phỏng lại hoạt động của các thiết bị cơ trước kia, cũng như hỗ trợ nhiều loại bảo vệ và giám sát mà các loại các rơle cơ điện không thể thực hiện được. Trong nhiều trường hợp một rơ le dựa trên bộ vi xử lý duy nhất có thể đảm nhiệm được các chức năng của hai hoặc nhiều hơn các rơ le cơ. Bằng cách kết hợp nhiều chức năng trong một hộp đựng, rơle kỹ thuật số cũng tiết kiệm được chi phí đầu tư và chi phí bảo trì so với các rơle điện cơ. Tuy nhiên, do tuổi thọ rất cao của chúng, hàng chục ngàn những người lính canh thầm lặng (rơ le cơ điện) này vẫn tiếp tục bảo vệ đường dây truyền tải và các thiết bị điện trên toàn thế giới. Một đường dây truyền tải hoặc tổ máy phát điện quan trọng phải có tủ bảo vệ riêng, với nhiều thiết bị cơ điện độc lập, hoặc một hoặc hai bộ rơ le vi xử lý.Các lý thuyết và ứng dụng của các thiết bị bảo vệ là một phần quan trọng trong chương trình đạo tạo của một kỹ sư điện chuyên ngành hệ thống điện. Sự cần thiết phải tác động nhanh chóng để bảo vệ mạch điện cũng như các thiết bị điện thường xuyên là đòi hỏi bắt buộc của các hệ thống rơle bảo vệ để đáp ứng kịp thời và cắt được máy cắt trong vòng vài phần nghìn của một giây. Trong những trường hợp này điều quan trọng là các rơle bảo vệ phải được bảo dưỡng đúng cách và được thử nghiệm định kỳ. CÂU HỎI VỀ RƠLE 1/ Nguyên tắc chung bảo vệ Rơle 2/ Nguyên tắc bảo vệ Rơle 21 3/ Nguyên tắc bảo vệ Rơle 67/ 67N 4/ Nguyên tắc bảo vệ dòng 50/ 51 – 50/ 51N 5/ Nguyên tắc bảo vệ Rơle áp / áp 27/ 59 6/ Nguyên tắc bảo vệ Rơle tần số 81 7/ Nguyên tắc hoạt động mạch tự đóng lại, hòa đồng 79/ 25 8/ Bảo vệ ngắn mạch MBA – Liệt kê nêu ý nghóa 9/ Liệt kê loại Rơle bảo vệ nội MBA, vò trí lắp đặt 10/ Thế đặc tuyến thời gian độc lập đặc tuyến thời gian phụ thuộc, kể tên giải thích số đường đặc tuyến tiêu biểu để minh họa, cách tra cứu tính toán công thức 11/ Sự khác Rơle 50/ 51 – 50/ 51N 67/ 67N 12/ Giải thích chức phát sóng hài bậc bậc Rơle 87T 13/ Nguyên tắc hoạt động Rơle 87 BB 14/ Nguyên tắc hoạt động phần tử 50BF 15/ Nêu phương pháp thử Rơle dòng dùng máy thử Rơle Sverker 650 Omicron 156 16/ Nêu phương pháp thử Rơle dòng có hướng dùng máy thử Rơle Sverker + xoay pha Omicron 156 17/ Nêu phương pháp thử Rơle bảo vệ khoảng cách dùng máy thử Rơle Sverker + xoay pha Omicron 156 18/ Nêu phương pháp thử Rơle 87 máy Omicron 156 19/ Nêu phương pháp thử Rơle 27/ 59 20/ Nêu phương pháp thử Rơle tần số (máy Omicron PTE 100 V ) 21/ Nêu phương pháp kiểm tra đồ thò Vectơ Rơle 87 1T Trạm Trà Nóc dùng VAφ 85 dùng phần mềm Sel 5010 thông qua máy tính 22/ Nêu phương pháp thử Rơle tự đóng lại 272 Trà Nóc ( 79 – 25 ) 23/ Nêu phương pháp thử Rơle tự đóng lại 272 Rạch Giá ( 79) 24/ Nêu phương pháp thử Rơle tự đóng lại 173 Trà Nóc ( 79 – 25 ) 25/ Phân biệt cố dòng pha dòng chạm đất 26/ Ảnh hưởng CT, dây dẫn thứ cấp đến độ xác Rơle 104 27/ Quan hệ tiếp điểm Output Rơle công suất cuộn Trip máy cắt 28/ Ảnh hưởng họa tần bậc bậc lên dòng so lệch đóng không tải MBA, cách xử lý 29/ Ý nghóa, cách hoạt động Rơle 87 dựa đặc tuyến so lệch 30/ Vùng bảo vệ Rơle 87, ảnh hưởng dòng cố vùng bảo vệ lên dòng so lệch 31/ Nguyên tắc hoạt động bảo vệ so lệch chống chạm đất MBA,sự khác 87T 87N 32/ Tại Rơle 87 MBCH hiệu ALSTOM Trạm Bình Thủy cho MBA 5T phải dùng CT phụ 33/ Bảo vệ 87N, 67N, 50N cho cuộn tam giác có MBA nối đất 34/ Hệ thống bảo vệ so lệch Trạm Rạch Giá dùng Rơle MCAG 34 hiệu ALSTOM – Nguyên lý hoạt động 35/ Nguyên tắc hoạt động Rơle giám sát hở mạch CT Trạm Rạch Giá 36/ Các chức có Rơle Sel 321, 311C, 351, 387, 551 – giải thích sơ lược chức 37/ Nêu ứng dụng thiết bò hãng Sel lưới Miền Tây: Sel 2600, Sel 5020, Sel 2800F, Sel 2810 MR, Sel 2810 MT 38/ Chức số lệnh Sel 2030, 2020 39/ Các lệnh thường sử dụng Sel 321, 351, 387, 551 40/ Cách sử dụng phím Sel 321, 351, 551, 351S, 387, 311C – ý nghóa Led Rơle 41/ Chức Port Rơle Sel 321, 351, 387, 351S, 551 42/ Các thông số liên quan chức 21 Sel 321 – giải thích chức 43/ Các thông số liên quan chức dòng Sel 321 – giải thích 44/ Phần tử xác đònh vò trí cố ( Fault Location ) Sel 321, Sel 351, Sel 311C 45/ Nguyên tắc làm việc phần tử giám sát aùp ( Loss of Potential- Lop ) Sel 321 46/ Nguyên tắc đònh hướng công suất Rơle hiệu Sel 47/ Nguyên tắc hoạt động phần tử Switch onto fault 48/ DTT ( Direct Transfer Trip ), DOTT, DUTT gì? Ý nghóa hệ thống bảo vệ Rơle 21 49/ PTT ( Permissive Transfer Trip ); POTT (Permissive Over reaching Transfer Trip ); PUTT (Permissive Under reach Transfer Trip ) Ý nghóa chúng Rơle Sel 50/ Ý nghóa Sel Logic Control Equation Sel 105 51/ Các thông số Rơle Sel 351 sử dụng để giám sát hở mạch Trip ( 74 ), nguyên tắc làm việc 52/ Nguyên tắc hoạt động chức 50BF Sel 351 53/ Sử dụng ngõ Input Sel để phát chạm đất nguồn DC 54/ Quan hệ 51Q vòng xoay pha? ( ABC, ACB ) 55/ Các thông số liên quan chức 79, 25 Sel 351 – giải thích 56/ Nguyên tắc sử dụng chức 25/ 79 Sel 351 để bảo vệ áp, áp, thông số liên quan 57/ Cách lập trình Led Sel 351S 58/ Sử dụng chức Pass – through Rơle Sel 387 để cắt, báo động máy cắt trạm Vónh Long, Bạc Liêu 59/ Sử dụng chức Pass – through Rơle PQ 721 để cắt, báo động máy cắt trạm Trà Nóc, Rạch Giá 60/ Các ảnh hưởng tỉ số biến CT, tổ đấu dây MBA cho Rơle Sel 387, PQ 721 61/ Nguyên tắc làm việc Rơle PQ 731 bảo vệ MBA 1T Rạch Giá 62/ Các đòa thường sử dụng Rơle AEG PS 431 – đặc tuyến DTOC 63/ Các đòa thường sử dụng Rơle AEG PS 431– đặc tuyến IDMT 64/ Sử dụng phím rơle AEG để :truy cập vào Rơle, cô lập Rơle, khóa phím Rơle, dùng phím Rơle để cắt máy cắt, giải trừ phím bò khóa 65/ Các đòa truy xuất cố Rơle PD 551 – AEG 66/ Các đòa truy xuất cố Rơle PS 441 – AEG 67/ Các đòa truy xuất cố Rơle PQ 721 – AEG 68/ Các đòa liên quan đến thông số 79, 25 PK 341 69/ Liệt kê đòa liên quan chức 87 Rơle PQ 721 – AEG Giải thích 70/ Liệt kê đòa liên quan chức 21 Rơle PD 551 – AEG Giải thích 71/ Các đòa phần đònh hướng công suất PS 441 – AEG 72/ Chức phím Rơle EPAC 3000 ( 21 ) ALSTOM Trạm PSNB 73/ Trình tự cài đặt thay đổi thông số bảo vệ vùng (Z2) Rơle EPAC 3000 ( 21 ) ALSTOM Trạm PSNB 74/ Chức phím Rơle Siemens 7UT… , 7SJ…… 75/ Sử dụng phím Rơle 7SJ……đọc thông số chỉnh đònh, thông số vận hành, thông số cố 76/ Trình tự cài đặt thông số Rơle KBCH (87), KCGG (50/ 51) ALSTOM phím Rơle 77/ Trình tự cài đặt chức 79 Rơle KVTR 100 ALSTOM 106 78/ Chức phím Rơle KBCH, KCGG hãng ALSTOM 79/ Trình tự cài đặt Rơle 21 hiệu OPTIMO hãng ALSTOM sử dụng phím rơle 80/ Trình tự cài đặt Rơle 21 hiệu OPTIMO hãng ALSTOM sử dụng máy tính 81/ Trình tự cài đặt, thí nghiệm Rơle dòng đònh hướng: MCGG & Meti 13 – Meti 31 hãng ALSTOM lộ 174 Trạm Trà Nóc 82/ Các đòa liên quan chức 27, 59 Rơle PU 341 – AEG 83/ Trình tự cài đặt thông số Rơle Sel dùng máy tính 84/ Trình tự sử dụng PC kết nối với Rơle ALSTOM thông qua KITZ 101 85/ Trình tự dùng PC kết nối với Rơle Siemens 86/ Trình tự lệnh cài đặt Modem sử dụng cho mục đích kết nối Rơle từ xa 87/ Đặc tính cầu chì, cách tính toán thông số lựa chọn cầu chì cho MBA tự dùng, tụ bù bảo vệ cầu chì PHẦN V: RƠLE BẢO VỆ Câu 151: Hoạt động van cắt nhanh MBA T1 cách giải trừ ? Trả lời: - Van cắt nhanh tác động trường hợp xảy cố MBA T1 mà bảo vệ 87T, 96 MBA tác động Hoạt động nhằm khóa không cho dầu từ bình dầu phụ chảy xuống MBA tràn gây hỏa hoạn - Cách giải trừ: dùng móc lắp sẵn van cắt nhanh kéo trục tác động van để đặt lại vò trí sẵn sàng làm việc Cần phải dùng lực lớn đặt lại vò trí Câu 152: Liệt kê tất rơle bảo vệ hữu trạm Nêu danh, kiểu loại, chức năng, tín hiệu cung cấp, tác động cắt máy cắt ? Trả lời: 1/ Rơ-le thân máy biến áp (96): - Vò trí : Đặt đường ống từ thân máy lên bình dầu phụ - Hoạt động : Theo 02 cấp + Cấp (96-1) : Chỉ báo tín hiệu 107 + Cấp (96-2): Cắt máy cắt phía máy biến áp (271, 171), đồng thời cấp nguồn cho cuộn dây van cắt nhanh tác động đóng van cắt nhanh lại 2/ Van cắt nhanh: - Vò trí : Đặt đường ống từ thân MBA lên bồn dầu phụ - Hoạt động : Ở chế độ vận hành bình thường “Van cắt nhanh” vò trí thường mơ.û Khi có cố bên MBA (BV tác động) “Van cắt nhanh” đóng lại ngăn không cho dầu từ bồn dầu phụ tràn xuống thân MBA 3/ Rơ-le áp suất đổi nấc OLTC (96-A, 96-B, 96-C): - Vò trí : Đặt pha, đường ống từ đổi nấc lên bồn dầu phụ - Hoạt động : Theo dòng áp suất dầu từ đổi nấc lên bồn dầu phụ, cắt máy phía máy biến áp (271, 171) 4/ Rơ-le nhiệt độ dầu (26): - Vò trí : Đặt đồng hồ nhiệt độ dầu, bên thân máy biến áp - Hoạt động : Theo tín hiệu từ cảm biến nhiệt nắp máy biến áp, hoạt động sau: + Khi nhiệt độ dầu = 55oC : khởi động nhóm quạt số + Khi nhiệt độ dầu = 60oC : khởi động nhóm quạt số + Khi nhiệt độ dầu = 80oC : Báo tín hiệu + Khi nhiệt độ dầu = 90oC : Cắt máy cắt (271, 171) 5/ Rơ-le mức dầu thân máy : - Vò trí : Đặt đồng hồ mức dầu thân máy - Hoạt động : Theo hạ thấp mức dầu Khi mức dầu xuống thấp : báo tín hiệu 6/ Rơ-le mức dầu đổi nấc OLTC: - Vò trí : Đặt đồng hồ mức dầu đổi nấc - Hoạt động : Theo hạ thấp mức dầu Khi mức dầu xuống thấp : Báo tín hiệu 7/ Van phòng nổ đổi nấc : - Vò trí : Đặt nắp pha đổi nấc - Hoạt động : Xả áp suất dầu tăng cao đổi nấc cố 8/ Van an toàn thân máy: 108 - Vò trí : Gồm 02 bộ, đặt bên góc thân máy biến áp - Hoạt động : Khi áp suất dầu thùng máy biến áp lớn suất mở van, van mở để tháo dầu nhằm chống hư hỏng thân máy biến áp Van đóng lại sau áp suất dầu thùng máy biến áp xuống đến số bình thường (nhỏ áp suất mở van) 9/ Rơ-le so lệch R.87T (SEL 387): - Vò trí : Đặt tủ bảo vệ máy biến áp (tủ F02 sân ngắt) - Hoạt động : Lấy tín hiệu từ biến dòng phía máy biến áp Tác động cắt máy cắt phía máy biến áp (271, 171) 10/ Rơ-le dòng chạm đất có hướng phía 220KV R.67P/67NP (SEL-351): - Vò trí : Đặt tủ bảo vệ máy biến áp (tủ F02 sân ngắt) - Hoạt động : Tác động cắt máy cắt phía MBA (MC 271, 171) 11/ Rơ-le dòng chạm đất có hướng phía 121KV R.67S/67NS (SEL-351): - Vò trí : Đặt tủ bảo vệ máy biến áp (tủ F02 sân ngắt) - Hoạt động : Tác động cắt máy cắt phía MBA (MC 271, 171) 12/ Rơ-le dòng phía 10.54KV R.50/51 – 50/51N (SEL -551): - Vò trí : Đặt tủ bảo vệ máy biến áp (tủ F02 sân ngắt) - Hoạt động : Tác động cắt máy cắt 271, 171 13/ Rơ-le tải MBA R49 (SEL-351): - Vò trí : Đặt tủ bảo vệ máy biến áp (tủ F02 sân ngắt), lấy tín hiệu từ Rơle SEL-351 hai phía 220KV 110KV - Hoạt động : Tác động báo tín hiệu “QUÁ TẢI MBA” đồng thời khóa mạch điều khiển đổi nấc MBA Câu 153: Nêu chức bảo vệ rơle SEL321-5, SEL-321-1 ? Trả lời: Rơle SEL -321- có chức bảo vệ sau đây: - 21 : Bảo vệ khoảng cách - 67/67N : Bảo vệ dòng/quá dòng chạm đất có hướng - 50/51 : Bảo vệ dòng tức thời/ có thời gian 109 - 50/51N : Bảo vệ dòng chạm đất tức thời/ có thời gian - 27/59 : Bảo vệ thiếu áp/quá áp - 50BF : Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt - 74 : Giám sát mạch Trip Câu 154: Nêu chức bảo vệ rơle SEL387 Vẽ sơ đồ nguyên lý 87T 87REF so sánh Trả lời: * Rơle SEL-387 có chức bảo vệ sau đây: - 87T : Bảo vệ so lệch dòng phía MBT - 87REF : Bảo vệ so lệch dòng chạm đất có giới hạn - 50/51 : Bảo vệ dòng tức thời/ có thời gian - 50/51N : Bảo vệ dòng chạm đất tức thời/ có thời gian - 49 : Bảo vệ tải MBT - 50BF : Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt - 74 : Giám sát mạch Trip ♦ Sơ đồ nguyên lý Rơle 87T 87REF : 87REF 87T ♦ So sánh : - 87REF lấy tín hiệu 3I0, 87T lấy tín hiệu ba pha - Phạm vi bảo vệ 87REF cuộn cao trung, phạm vi 87T cao, trung, hạ máy biến áp - Cả hai hoạt động nguyên tắc so lệch dòng điện - Thời gian Trip 0s - Đều bảo vệ cho máy biến áp 110 Câu 155:Nêu chức bảo vệ cua rơle SEL351S ? Trả lời: * Rơle SEL-351 có chức bảo vệ sau đây: - 67/67N : Bảo vệ dòng/quá dòng chạm đất có hướng - 50/51 : Bảo vệ dòng tức thời/ có thời gian - 50/51N : Bảo vệ dòng chạm đất tức thời/ có thời gian - 27/59 : Bảo vệ thiếu áp/quá áp - 81 : Rơle tần số - 25 : Rơle kiểm soát hòa đồng - 79 : Rơle tự động đóng lại - 50BF : Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt - 74 : Giám sát mạch trip Câu 156: Nêu chức bảo vệ rơle SEL551 Trình bày chức giám sát mạch Trip rơle ? Trả lời: ♦ Rơle SEL-551 có chức bảo vệ sau đây: - 50/51 : Bảo vệ dòng tức thời/ có thời gian - 50/51N : Bảo vệ dòng chạm đất tức thời/ có thời gian - 79 : Rơle tự động đóng lại - 50BF : Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt - 74 : Giám sát mạch trip ♦ Chức giám sát mạch Trip rơle SEL-551: :CÁCH TRA CỨU THÔNG SỐ ĐO LƯỜNG RƠLE SEL-551: ♦ Đối với rơle kỹ thuật số hãng SEL, chức giám sát mạch Trip có nhờ khai thác chức SELogic Control Equations Quả thật, giải pháp dùng SEL Logic Control Equations để thực chức 74 rơle SEL có nhiều ưu điểm so với giải pháp dùng thiết bò giám sát riêng biệt (Rơle 74) do: - Đối với rơle SEL, chức tự (tùy người sử dụng) 111 - Cho phép giám sát mạch Trip trường hợp máy cắt đóng mở - Có thể dùng điều kiện hở mạch Trip để kích hoạt rơle ghi nhận kiện - Có thể lập trình điều kiện hở mạch Trip để báo hiệu khoá tự động đóng lại - Sử dụng Logic phát hở mạch Trip để báo hiệu nguồn điều khiển (nguồn Trip) Tuỳ theo rơle SEL cụ thể mà chức ứng dụng khác Chẳng hạn rơle SEL-551, chức 74 đấu nối hình Câu 157: Ý nghóa chức LED phím điều khiển rơle SEL-387 ? Trả lời: a Ý nghóa chức LED hiển thò: Trên rơle SEL-387 có tất 16 phím điều khiển (xem hình 1) Chức chúng sau: EN A TRIP INST B C DIFFERENTIAL 87-1 87-2 87-3 N FAULT TY PE W1 W2 50 51 W3 W4 OVERC URRENT EXIT TAR EN HÌNH 1: BẢ NG ĐIỀ U KHIỂ N RƠLE SEL-387 - Le d “EN” : Báo rơle hoạt động tốt - Led “TRIP” : Báo rơle xuất lệnh tròp - Led “INST” : Báo trip tức thời - Led “87-1” : Báo phần tử so lệch tác động (tương ứng pha A) - Led “87-2” : Báo phần tử so lệch tác động (tương ứng pha B) - Led “87-3” : Báo phần tử so lệch tác động (tương ứng pha C) - Led “50” : Báo dòng tức thời - Led “51” : Báo dòng có thời gian - Led “A” : Sự cố pha A - Led “B” : Sự cố pha B - Led “C” : Sự cố pha C - Led “N” : Sự cố pha N - Led “W1” : Quá dòng cuộn W1 112 - Led “W2” : Quá dòng cuộn W2 - Led “W3” : Quá dòng cuộn W3 - Led “W4” : Quá dòng cuộn W4 b Ý nghóa chức nút điều khiển: Rơle SEL-387 có tất nút điều khiển, mỗõi nút có chức : chức sơ thứ cấp trừ nút nhấn tận bên trái có chức Chức nút nhấn (Theo thứ tự từ trái sang phải) sau: - Nút (TARGET RESET/ LAMP TEST): + Dùng để xóa, thử đèn hình chế độ bình thường + Dùng để hiển thò thông tin trợ giúp chế độ xem hiệu chỉnh trò số đặt - Nút (METER/ CANCEL): + Chức sơ cấp (METER): Dùng để thò menu thông số đo lường W1, W2, W3, W4, DIF DC + Chức thứ cấp (CANCEL): Dùng để trở menu trở lại hình trước thực lệnh SELECT - Nút (EVENTS/SELECT): + Chức sơ cấp (EVENTS): Dùng để thò thông tin tóm lượt cố xảy + Chức thứ cấp (SELECT): Dùng để chọn menu vò trí trỏ - Nút (STATUS/ ¬ ): + Chức sơ cấp (STATUS): Dùng để thò thông số trạng thái hệ thống model rơle, trạng thái RAM, EEPROM… + Chức thứ cấp (¬ ): Dùng để cuộn hình sang trái - Nút (OTHER/ →): + Chức sơ cấp (OTHER): Dùng để vào menu chức phụ như: DATE, TIME, TARGET, BKR + Chức thứ cấp (→): Dùng để cuộn hình sang phải - Nút (SET/ ): + Chức sơ cấp (SET): Dùng để thò thay đổi trò số đặt rơle + Chức thứ cấp ( ): Dùng để cuộn hình sang lên - Nút (CNTRL/ ↓): + Chức sơ cấp (CNTRL): Dùng để đóng mở MC, kích hoạt tiếp điểm (dùng công tác thử nghiệm) + Chức thứ cấp ( ↓ ): Dùng để cuộn hình sang xuống - Nút (GROUP/EXIT): + Chức sơ cấp (GROUP): Dùng để chuyển nhóm trò số đặt hành 113 - Led “N” - Led “RS” - Led “LO” EN INST A B FAULT TY PE TAR EN C N RS : Sự cố chạm đất : Tự đóng lại trạng thái reset : Tự đóng lại trạng thái lock-out LO 79 SEL-551 OVERC URRENT RELAY REC LOSING RELAY HÌNH 5: BẢ NG ĐIỀ U KHIỂ N RƠLE SEL-551 b Ý nghóa chức nút điều khiển: Rơle SEL-551 có tất nút điều khiển, mỗõi nút có chức : chức sơ thức cấp trừ nút nhấn tận bên trái có chức Chức nút nhấn (Theo thứ tự từ trái sang phải) sau: - Nút (TARGET RESET/ LAMP TEST): + Dùng để xóa, thử đèn hình chế độ bình thường + Dùng để hiển thò thông tin trợ giúp chế độ xem hiệu chỉnh trò số đặt - Nút (METER/ CANCEL): + Chức sơ cấp (METER): Dùng để thò menu thông số đo lường W1, W2, W3, W4, DIF DC + Chức thứ cấp (CANCEL): Dùng để trở menu trở lại hình trước thực lệnh SELECT - Nút (EVENTS/SELECT): + Chức sơ cấp (EVENTS): Dùng để thò thông tin tóm lượt cố xảy + Chức thứ cấp (SELECT): Dùng để chọn menu vò trí trỏ - Nút (STATUS/ ¬ ): + Chức sơ cấp (STATUS): Dùng để thò thông số trạng thái hệ thống model rơle, trạng thái RAM, EEPROM… + Chức thứ cấp (¬): Dùng để cuộn hình sang trái - Nút (OTHER/ →): + Chức sơ cấp (OTHER): Dùng để vào menu chức phụ như: DATE, TIME, TARGET, BKR 118 + Chức thứ cấp (→) : Dùng để cuộn hình sang phải - Nút (SET/ ): + Chức sơ cấp (SET): Dùng để thò thay đổi trò số đặt rơle + Chức thứ cấp ( ) : Dùng để cuộn hình sang lên - Nút (CNTRL/ ↓): + Chức sơ cấp (CNTRL): Dùng để đóng mở MC, kích hoạt tiếp điểm (dùng công tác thử nghiệm) + Chức thứ cấp ( ↓ ) : Dùng để cuộn hình sang xuống - Nút (GROUP/EXIT): + Chức sơ cấp (GROUP) : Dùng để chuyển nhóm trò số đặt hành + Chức thứ cấp (EXIT) : Dùng để bỏ qua lệnh thực trở hình Câu 161: Nêu vài điểm khác biệt SEL-351S SEL-351-5 ? Trả lời: - Giống : Cả hai rơle hoàn toàn giống chức bảo vệ: 67/67N, 50/51, 50/51N - Khác : Rơle SEL-351S có thêm chức tích hợp kiểm soát trạng thái cân hệ thống Ngoài bảng điều khiển rơle có thêm nút nhấn điều khiển kèm LED hiển thò sau: + RECLOSE ENABLED : Đònh chế độ tự đóng lại + REMOTE ENABLED : Cho phép điều khiển từ xa + ALTERNATIVE SETTINGS : Thay đổi nhóm trò số đặt + LOCK : Dừøng hình + HOT LINE TAG : Cờ hiệu đường dây có điện + AUX : Nút nhấn điều khiển MC (Tuỳ chọn) + AUX : Nút nhấn điều khiển MC (Tuỳ chọn) + BREAKER CLOSED : Nút đóng MC + BREAKER OPEN : Nút mở MC 119 Câu 162: Cách tra cứu liệu cố Rơle SEL- 387 ? Trả lời : EVENTS EVENT DATA NEXT EVENT GROUP GROUP giaây DATE 11/20/02 TIME 20:00:30 * EVENT [ event type] TARGETS [ asserter tars] * W1 A C 12.3 12.3 W2 A C 12.3 12.3 W3 A C 12.3 12.3 B 12.3 W4 A C 12.3 12.3 B 12.3 B 12.3 B 12.3 Chú thích : +[event type] * TRIP1,TRIP2,TRIP3,TRIP4,CLS1,CLS2,CLS3,CLS4,ER,PULSE,TRIG Thứ tự ưu tiên xuất chúng theo thứ tự từ trái sang phải Trong Events Report cho phép hiển thò rơle mà Do đó, có rơle xuất lúc ưu tiên hiển thò cho rơle có chế độ ưu tiên cao + [asserted tars] ** : TRIP, INST, 87-1, 87-2, 87-3, 50, 51, A, B, C, N, W1, W2, W3, W4 Cách tra cứu thông số đo lường SEL - 387: Nhấn nút METER sau dùng phím lên / xuống, trái / phải để đọc thông số đo lường như: - Dòng Ia, Ib, Ic, In, 3I0, 3I (mun, góc) … 120 Câu 163: Cách tra cứu thông số đo lường liệu cố Rơle SEL - 551 Trả lời: :CÁCH TRA CỨU THÔNG SỐ ĐO LƯỜNG RƠLE SEL-551: IA = 20A 21A IC = 20A 2A IA = 1A deg IB = 1A deg 0 IC = 1A deg IN = 1A deg 0 IB = IN = DEMAND DISPLAY RESET IA =1 DEM = PK RESET IB =1 =1 DEM PK Reset DEMAND Yes No +10V - PS = 10.28 -10V - PS = -10.23 IC =1 =1 DEM PK V BAT = 2.92 = TEMP 30.7 IN =1 =1 DEM PK IG =1 =1 DEM PK 3I2 =1 =1 DEM PK IG = 1A deg 3I2 = 1A deg 0 giây Cách tra cứu liệu cố rơle SEL-551 121 Reset PEAK Yes No Câu 164: Cách tra cứu thông số đo lường liệu cố Rơle SEL-351S ? Trả lời: a Cách tra cứu liệu cố: Nhấn nút EVENTS, hình hiển thò sau: - Số : thông tin cố số - Ngày cố : ngày 30 tháng 08 năm 2000 - Giờ cố : 20h30’30’’69 ⇒ E EVENT AG T - Số : thông tin cố số - Loại cố AGT: pha A chạm đất (chữ T nghóa trip) ⇒ LOCATION : 20 - Số : thông tin cố số - Khoảng cách cố : 20km (tính từ đầu đường dây) ⇒ B A 483 C 10 G 483 FREQ : 50.00 GROUP : SHOT : E - Số : thông tin cố số - Dòng thứ tự không : Isc (G) = 483A - Dòng thứ tự nghòch : 3I2 = 482A ⇒ E - Số : thông tin cố số - Tần số lúc cố : 50Hz ⇒ E - Số : thông tin cố số - Dòng cố : Isc (pha C) = 10A; Isc (N) = 482A - Dòng chạm đất Isc (N) = 482A ⇒ 3I2 E - Số : thông tin cố số - Dòng cố : Isc (pha A) = 483A; Isc (pha B) = 10A ⇒ N E E - Số : thông tin cố số - Nhóm trò số đặt sử dụng : - Số lần thực đóng lại : 122 Bảng : Các loại cố có ST Loại cố Mô tả T AG, BG, CG Sự cố pha chạm đất ABC Sự cố ngắn mạch pha AB, AC, BC Sự cố ngắn mạch pha ABG, BCG, ACG Sự cố ngắn mạch pha chạm đất TRIP Kích hoạt rơle Word Bit “TRIP” (do đònh vò cố làm việc không thành công nên có chử TRIP lên hình ER Không phân biệt đươc pha bò cố TRIG Bảng ghi cố kích hoạt lệnh TRIGGER PULSE Bảng ghi cố kích hoạt lệnh PULSE b Cách tra cứu thông số đo lường: Nhấn sau dùng phím mủi tên trái/phải, lên/xuống để đọc giá trò đo lường : đòng áp, S, P, Q, Wh, Warh, tần số Câu 165: Cách tra cứu thông số đo lường liệu cố Rơle SEL-321 ? Trả lời: a Cách tra cứu liệu cố: Thực bước sau để ghi nhận thông tin cố FAU E LT DATE 08/30/00 TIME - Soá : thông tin cố số - Ngày cố : ngày 30 tháng 08 năm 2000 - Giờ cố : 20h30’30’’69 ⇒ E - Số : thông tin cố số 1 DATE - Loại cố 1ABC : ngắn mạch pha vùng 08/30/00 Khoảng cách cố : 64.15km (nếu TYPE : 1ABC đònh vò cố làm việc không thành E công hoặc⇒ thông tin kích hoạt lệnh TRIGGER khoảng cách cố $$$$$$ ghi DATE 08/30/00 DIST : 64.15 ⇒ DATE 08/30/00 GROUP : E - Số : thông tin cố số - Nhóm trò số đặt sử dụng : 123 Bảng 1: Các loại cố có TT Loại cố Mô tả AG, BG, CG ABC AB, AC, BC ABG, BCG, ACG TRIP EXT EXTC ER Sự cố pha chạm đất Sự cố ngắn mạch pha Sự cố ngắn mạch pha Sự cố ngắn mạch pha chạm đất Bảng ghi cố kích hoạt phần tử TPA, TPB, TPC 3TP (không có cố xảy ra) Bảng ghi cố kích hoạt phần tử EXT (external trigger) Bảng ghi cố kích hoạt lệnh TRIGGER Không phân biệt cố (sự cố không rỏ ràng) b Cách tra cứu thông số đo lường: Nhấn sau dùng phím mũi tên trái/phải, lên/xuống để đọc giá trò đo lường : đòng áp, S, P, Q, Wh, Warh, tần số Câu 166: Cách cô lập chức 79 rơle SEL351S ? Trả lời: Nếu chức 79 SEL-351S đưa vào vận hành led nút nhấn sáng Để cô lập nhấn nút này, đèn báo nút tắt Chức 79 cô lập Lưu ý: Chức 79 tác dụng toán tử điều khiển HOT LINE TAG = tức đèn led nút sáng Câu 167: Cách truy suất liệu cố rơle SEL321-5 từ máy tính ? Trả lời: - Từ hình điều khiển máy tính nhấp chuột vào nút để mở phần mềm trợ giúp cài đặt rơle SEL Cửa sổ SEL 5010 Relay Assistant - SEL 501024.MDB mở : - Nhấp chuột vào nút Connect to Relay, cửa sổ SEL Connect to Relay xuất - Nhấp chuột vào tab PC Serial Port để khai báo thông số cổng giao tiếp hình 124 - Trong vùng Select Port chọn COM 1, mục PORT # chọn 15, mục Relay chọn SEL-321-5 - Nhấp chuột vào nút Connect cửa sổ xuất - Tại dấu nhắc đánh vào lệnh HISTORY, sau nhấn ENTER hình - Trong hộp thoại Select one or more reports to Retrieve chọn biến cố cần hiển thò Nhấp chuột vào nút Retrieve Event Report(s) để hiển thò thông tin biến cố vừa chọn Hình - Kết thúc cách thoát hộp thoại & cửa sổ để trở hình Câu 168: Cách truy suất thông số đo lường rơle SEL-351S từ máy tính ? Trả lời: - Trên hình nhấp chuột vào menu SYSTEM COMM hình xuất hình - Nhấp trỏ vào hình rơle SEL-351S cửa sổ SEL-351S METER (220KV side) hình để xem thông số vận hành - Xem xong thóat để trở hình Câu 169: Nêu chức SEL-2030 Ý nghóa LED, cổng giao tiếp SEL-2030 ? Trả lời: • SEL-2030 có chức sau đây: - Thu thập, xử lý lưu trữ liệu dạng sở liệu - Cho phép phân phát liệu có chọn lọc tới RTU thiết bò khác - Cung cấp khả trao đổi liệu thông tin hệ thống tram tích hợp - Cho phép kết nối với thiết bò vi xử lý khác như: thiết bò ghi cố, rơle số, đo đếm số - Đồng hóa thời gian thiết bò hệ thống • Trên SEL-2030 có tất 17 cống giao tiếp serial port Các cổâng cho phép kết nối với thiết bò : relay, máy in, máy tính, modem Mổi Port có LED để giám sát trạng thái cổng : Led RXD (Receive), Led TXD (Transmit) Ngoài có LED nguồn (power), LED báo hiệu (Alarm) LED để báo hiệu trạng thái bo mạch thông tin (Xem hình 8, hình 9) 125 PHẦN VI : MẠCH ĐIỀU KHIỂN Câu 170: Giải thích mạch điều khiển máy cắt 220kV FXT 14F ALSTOM ? Trả lời : (Xem sơ đồ mạch điện điều khiển máy cắt FXT - 14F) * Ký hiệu tóm tắt mạch điện điều khiển: - Ký hiệu: + M1 : Động nạp lò xo + F1 : Aptomat bảo vệ động M1 + S5 : Tiếp điểm phụ giới hạn hành trình nạp lò xo đóng + S1 : Tiếp điểm phụ máy cắt + Y1 : Cuộn dây đóng + Y2, Y3 : Hai cuộn dây cắt + S6 : Nút nhấn Đóng máy cắt tủ + S7 : Nút nhấn Mở máy cắt tủ + S8 : Khoá chuyển “Local/Remote” + K1 : Relay chống giã giò + D1, K3, K4: Relay tác động mạch bất đồng cực + B1 : Relay kiểm soát khí SF6 + K2.1, K2.2 : Relay báo khí SF6 cấp + R1 : Điện trở sưởi + E1 : Đèn chiếu sáng tủ điều khiển máy cắt - Các điều kiện để thao tác máy cắt : + Lò xo nạp đủ + Khí SF6: áp suất đònh mức 7.5 Bar + Nguồn điều khiển 220 VDC cấp - Hành trình thao tác đóng chỗ: S8 (ở vò trí Local) + Nhấn S6 tủ điều khiển Nguồn điện 220 VDC từ cực dương (+) qua: S6 (13-14) → S8 (1-2) → K1 (21-22) → K2.1 (21-22) → tiếp điểm S5 (9-10) → tiếp điểm S1 (910) → cuộn đóng Y1 → đến cực âm (-) Các cuộn Y1 có điện tác động đóng máy cắt - Hành trình thao tác mở chỗ: S8 (ở vò trí Local) + Nhấn S7 tủ điều khiển Nguồn điện 220 VDC từ cực dương(+) qua: S7 (13-14) → S8 (5-6) → K2.1 (31-32) → caùc 126 tiếp điểm S1 (1-2) → cuộn cắt Y2 → đến cực âm (-) Các cuộn Y2 có điện tác động mở máy cắt - Mạch điện chống giã giò: Sau máy cắt đóng, nút nhấn Đóng (S6) chưa nhả, nguồn điện 220VDC từ cực dương(+) qua S6 (13-14) → S8 (1-2) → tiếp điểm S1 (7-8) → cuộn dây K1 → đến cực âm (-) Cuộn dây K1 có điện, đóng tiếp điểm K1 (13-14) để tự trì, đồng thời mở tiếp điểm K1 (21-22) làm hở mạch đóng Như máy cắt bò bật sau đóng (do bảo vệ Relay tác động), máy cắt không bò đóng lặp lại - Mạch điện căng lò xo: Sau máy cắt đóng xong, lò xo đóng mát cắt bò hết lượng → tiếp điểm S5 (1-2) S5 (3-4) đóng lại cấp nguồn cho động nạp lò xo Đồng thời tiếp điểm S5 (9-10) mở làm hở mạch đóng Động M1 có điện nạp lại lượng cho lò xo đóng Khi lò xo nạp đủ lượng, tiếp điểm S5 (1-2) S5 (3-4) mở → ngắt điện cấp cho động M1 Đồng thời tiếp điểm S5 (9-10) đóng lại làm liền mạch đóng → sẵn sàng cho trình đóng máy cắt - Hành trình thao tác đóng, mở Relay SEL 351S: + Tại tủ điều khiển MC chuyển khoá "Local/Remote" (S8) sang vò trí "Remote" + Tại tủ điều khiển bảo vệ trời (F01) chuyển khoá "Local/Remote" sang vò trí "Local" + Nhấn nút “Close” “Trip” Relay SEL 351S để thao tác máy cắt + Sau thao tác xong chuyển khoá “Local/Remote” tủ điều khiển bảo vệ trời sang vò trí “Remote” - Hành trình thao tác đóng, mở máy vi tính: + Nhấp chuột vào LOG ON ⇒ cửa sổ Logon to System + Nhập tên mật vào cửa sổ này, bấm OK ⇒ trở hình vận hành + Nhấp chuột vào máy cắt muốn thao tác ⇒ xuất cửa sổ “Breaker Control Panel” + Nhấp chuột vào khoá Controler ⇒ xuất cửa soå “Confirm Control” Confirm Control (220KV Breaker) Do you want to control this device? Yes No 127 - Nhấp vào Yes để thực thi lệnh, No để bỏ lệnh thao tác - Nhấp vào Exit để thoát khỏi cửa sổ “Breaker Control Panel” - Nhấp vào LOG OFF để kết thúc phần thao tác ( Xem hình 13, 14, 15) Câu 171: Giải thích vẽ hình nguyên lý mạch điện không toàn pha (Bất đồng cực - PoLe Discrepancy) máy cắt 220kV FXT - 14F Vì có mạch ? Trả lời: + 220 VDC 52b 52b 52a 52a 52b 52a D1 t =1s K3 - 220 VDC Đối với máy cắt ba pha rời, pha có truyền động riêng ( Tín hiệu điều khiển điện chung) nên mạch điện kiểm soát bất đồng cực thiết lập từ tiếp điểm phụ ba pha theo nguyên lý trình bày hình Giải thích mạch: (xem sơ đồ mạch điện điều khiển máy cắt FXT 14F - ALSTOM) - Hoạt động mạch bất đồng cực: từ bất đồng cực máy cắt (Trạng thái cực máy cắt không tương ứng) tiếp điểm phụ cực tạo nên cầu 128 cấp điện cho cuộn dây K3 qua Rơ-le thời gian D1, sau thời gian đònh trước (1 sec) mà trình bất đồng cực D1 cấp điện cho K3 ⇒ tiếp điểm K3 ( 13-14) & K3 ( 23-24) cấp điện cho cuộn cắt Y2 ⇒ mở ba cực máy cắt Một tiếp điểm K3 (33-34) cấp điện cho cuộn K4 ⇒ Rơle K4 tự giữ qua tiếp điểm K4(13-14), đồng thời mở tiếp điểm K4 (21-22) ⇒ ngắt điện D1, K3 ⇒ ngắt điện đưa vào cuộn cắt Y2 Như K4 mắc vào mạch để đề phòng trường hợp trình bất đồng cực kéo dài ( hư hỏng phận khí dẫn đến máy cắt mở không ) cuộn cắt Y2 không bò ngậm điện liên tục ⇒ tránh khả cháy cuộn cắt Y2 - Các nhà chế tạo sản xuất loại máy cắt ba pha rời, thường kèm với mạch bất đồng cực nhằm mục đích vận hành máy cắt lưới điện đòi hỏi tránh pha hệ thống Tuy nhiên, vận hành chế độ cho phép tự đóng lại pha, mạch bất đồng cực phải chỉnh đònh cho thời gian tác động lớn thời gian tác động tự động đóng lại Câu 172: Giải thích sơ đồ điều khiển mạch điện điều tải ? Trả lời: Ký hiệu tóm tắt mạch điện điều khiển điều tải(Xem hình) a/ Ký hiệu: + HL : Đèn báo đổi nấc hoạt động tủ + KM1, KM2 : Contactor điều khiển giảm tăng nấc + KM4 : Contactor cấp nguồn động lực cho Motor đổi nấc + KM3 : Contactor kiểm soát hành trình đổi nấc + SQ5, SQ6, SQ11, SQ12 :Tiếp điểm khí kiểm soát hành trình đổi nấc +M : Động đổi nấc + BG : Động thò vò trí nấc + R1, R2 : Điện trở sưởi + SB1 : Nút nhấn giảm nấc tủ + SB2 : Nút nhấn tăng nấc tủ + SA4 : Ổ trục thao tác khí + SQ3, SQ4, SQ7, SQ8, SQ13, SQ14 : Tiếp điểm khí để báo hiệu + SQ1, SQ2 : tiếp điểm khí giới hạn vò trí nấc cuối 129 + SA1 : Khoá chuyển mạch “Remote/Local” + BZ : Bộ đếm số lần đổi nấc điện b/ Tóm tắt hoạt động mạch điện điều khiển: Việc điều khiển hoạt động động đổi nấc tác động làm việc Contactor KM1 (hay KM2), KM3 (hay KM4) Hoạt động sau: - Quá trình tăng nấc: Khi nhấn SB2, Contactor KM2 cấp điện, đóng mở tiếp điểm KM2 ⇒ KM4 có điện, KM4 đóng tiếp điểm mạch động lực động cấp điện - Sau thời gian ngắn tiếp điểm khí hành trình SQ6 SQ12 đóng lại SQ6 trì cung cấp điện cho KM2 SQ12 cấp điện cho KM3 đến tiếp điểm SQ6 SQ12 mở ⇒ KM2, KM3 điện ⇒ KM4 điện, mở tiếp điểm động lực ⇒ động điện - Quá trình tăng nấc kết thúc với việc: SQ6, SQ11 SQ12 mở, SQ5 đóng lại, KM2, KM3 KM4 mở Lúc không tín hiệu (nếu SB1 SB2 không bò tác động) - Trong KM3 có điện, ta thực thao tác - Quá trình giảm nấc giống trình tăng nấc, thay SB2 SB1 KM2 KM1 Câu 173: Trình bày hoạt động hệ thống làm mát 125MVA Liên Xô theo phụ tải ? Trả lời: - Có hai chế độ vận hành: + Chế độ tự động (Auto): • Quạt bơm khởi động theo dòng phụ tải phía 110KV, tín hiệu dòng lấy từ biến dòng chân sứ pha B MBA • Chuyển khoá chuyển mạch tủ làm mát sang vò trí Auto • Khi phụ tải nhỏ 40% Iđm: Khởi động tổ bơm quạt 1, 4, bơm số 2,3 • Khi phụ tải ≥ 40% Iđm < 75% Iđm: Khởi động thêm tổ quạt • Khi phụ tải ≥ 75% Iđm: Khởi động thêm quạt số Đồng thời tổ bơm quạt số ngừng hoạt động để trở vò trí dự phòng + Chế độ tay (Manual): • Các khoá chuyển mạch tủ làm mát vò trí “Off” • Khi phụ tải nhỏ 40% I đm: Chuyển khoá SA, SA1, SA2, SA3 sang vò trí “Manual” để khởi động tổ bơm quạt 1, 4, bơm số 2, 130 • Khi phụ tải ≥ 40% Iđm < 75% Iđm: Chuyển khoá SA4 sang vò trí “Manual” để khởi động thêm tổ quạt • Khi phụ tải ≥ 75% Iđm: Chuyển khoá SA5 sang vò trí “Manual” để khởi động thêm quạt số Đồng thời chuyển khoá SA1 vò trí “Off” để đưa tổ bơm quạt số trạng thái dự phòng • Khi có tổ bơm quạt bò cố ngừng để sửa chữa phải đưa tổ bơm quạt số vào vận hành - Một số trở ngại hệ thống làm mát cách xử lý: + Khi hệ thống mát vận hành chế độ Manual Nếu có nhóm bơm quạt bò cố, phải đưa thêm nhóm bơm quạt khác vào vận hành cho phù hợp Đồng thời cô lập nhóm bơm quạt bò cố ra, tìm nguyên nhân sửa chữa + Các Contactor mạch động lực thường xảy tình trạng cháy rỗ tiếp điểm, tiếp xúc không tốt dẫn đến việc bơm, quạt không hoạt động Xử lý: Cô lập, tháo Contactor, lau chùi tiếp điểm thay + Các Terminal đấu dây bơm quạt thường bò phóng điện gây ngắn mạch pha (do bò ẩm ướt) Xử lý: Cô lập, tháo Terminal lau chùi sấy khô thay Câu 174: Trình bày thao tác tăng, giảm nấc điện tay quay tủ truyền động MBA T1 ? Trả lời: - Thao tác tăng, giảm nấc điện tủ: (Mỗi lần thao tác đổi 01 pha) + Mở tủ điều khiển đổi nấc MBA, chuyển khoá điều khiển “Local/Remote” sang vò trí “Local” + Nhấn nút SB1 để giảm nấc ( SB2 để tăng nấc) Khi kết thúc trình giảm tăng nấc phải kiểm tra cấu toàn hệ thống, xem vò trí Tap MBA chuyển chưa + Lần lượt thao tác cho 03 pha + Nếu cần chuyển nhiều nấc, phải chuyển nấc cho 03 pha chuyển tiếp nấc khác + Sau thao tác xong chuyển khoá “Local/Remote” sang vò trí “Remote” - Thao tác tăng, giảm nấc tay quay: (Mỗi lần thao tác đổi 01 pha) + Mở tủ điều khiển đổi nấc MBA, chuyển khoá điều khiển “Local/Remote” sang vò trí “Local” Cắt Aptomat cấp nguồn cho Motor + Tra cần quay tay vào cho khớp với ổ trục Quay theo chiều kim đồng hồ để giảm nấc ngược chiều kim đồng hồ để tăng nấc chữ số hiển thò nấc 131 nằm vò trí (khoảng 9,5 vòng) Khi gần cuối hành trình cần quan sát kỹ cấu truyền động lắng nghe tiếng chuyển mạch hoàn tất hành trình đổi nấc + Lần lượt thao tác cho 03 pha + Nếu cần chuyển nhiều nấc, phải chuyển nấc cho 03 pha chuyển tiếp nấc khác + Sau thao tác xong, đóng Aptomat cấp nguồn cho Motor chuyển khoá “Local/Remote” sang vò trí “Remote” Chú ý: Trong thao tác 03 pha không lệch nấc Câu 175: Ý nghóa việc phát nguồn DC bò chạm đất Nêu cách kiểm tra phát hiện tượng chạm đất nguồn DC ? Trả lời: - Điều 677 & 678 trang 210 quy phạm kỹ thuật vận hành nhà máy điện lưới điện ban hành năm 1991 Bộ Năng Lượng: nguồn DC trạm cấp cho mạch quan trọng: mạch bảo vệ, điều khiển, liên động, tín hiệu, chiếu sáng cố, thông tin liên lạc Nếu nguồn DC chạm đất chứng tỏ cách điện hệ thống DC có chỗ suy giảm lỗi Nếu không xử lý kòp thời, dẫn đến cố trầm trọng gây nguồn quan trọng - Nêu cách kiểm tra phát hiện tượng chạm đất nguồn DC: + Cho cắt dần đường dây thời gian ngắn để xác đònh nơi bò ngắn mạch (trong đến giây) + Trường hợp không xác đònh chạm đất đường dây cung cấp cho phụ tải điện chiều phải phán đoánn cố xảy Accu Khi cắt điện vật phải ý việc cung cấp cho phụ tải quan trọng + Khi xác dònh đường dây bò cố phải tái lập để tiếp tục cung cấp điện (ngoại trừ đường dây cung cấp cho thiết bò không quan trọng) tìm biện pháp xử lý cách tách dần nhánh phụ tải nối vào đường dây để tìm điểm chạm đất + Để dễ dàng xác đònh điểm chạm đất dùng đèn báo chạm đất thiết bò đo lường để biết chạm đất cực dương (P) hay âm (N) hệ thống chiều 132 ... Sự cố vùng (r le khoảng cách) cấp (r le dòng) Led “2” : Sự cố vùng (r le khoảng cách) cấp (r le dòng) Led “3” : Sự cố vùng (r le khoảng cách) cấp (r le dòng) Led “4” : Sự cố vùng (r le khoảng cách)... : Báo r le hoạt động tốt Led “INST” : Báo r le trip tức thời Led “TIME” : Báo r le trip có thời gian Led “COMM” : Báo r le trip trợ giúp Led “SOTF” : Báo r le trip đóng MC vào điểm cố Led “1”... Câu 153: Nêu chức bảo vệ r le SEL321-5, SEL-321-1 ? Trả lời: R le SEL -321- có chức bảo vệ sau đây: - 21 : Bảo vệ khoảng cách - 67/67N : Bảo vệ dòng/quá dòng chạm đất có hướng - 50/51 : Bảo vệ
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ BẢO VỆ RƠ LE, TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ BẢO VỆ RƠ LE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay