SÁCH PHÉP PHÙ THỦY BÁN FILE HÌNH ẢNH

5 11 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 01:57

CẢM ƠN BẠN ĐÃ MUA FILE XIN VUI LÒNG NHẬN FILE QUA MESS GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI ÔN THI TỐT NGHIỆP MƠN GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ (KHĨA 41A, 48A, DƯỢC K8A) Chương: Chủ nghĩa Mác -Lênin Câu 1: Phân tích nội dung Quy luật chuyển hố từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại (gọi tắt quy luật lượng chất)? Ý nghĩa(40p) gợi ý: Khái niệm lượng, chất tích nội dung Quy luật chuyển hố từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại + Độ + điểm nút + Bước nhảy - ý nghĩa Câu 2: Trình bày mối quan hệ biện chứng vật chất ý thức? Rút ý nghĩa(30p) - Định nghĩa vật chất lênin - Ý thức -Quan hệ vật chất ý thức +vật chất định ý thức +Ý thức tác động trở lại vật chất ý nghĩa Câu 3:Phân tích nội dung quy luật thống đấu tranh mặt đối lập? Rút ý nghĩa? Liên hệ với thân(45P) vị trí khái niệm nội dung quy luật ý nghĩa Câu 5: Phân tích mối quan hệ biện chứng giai đoạn nhận thức (60P) +Trực quan sinh động Các khái niệm: cảm giác, tri giác, biểu tượng +Tư trừu tượng (nhận thức lý tính) Các khái niệm: Khái niệm ,Phán đốn ,Suy lý +Mối quan hệ biện chứng giai đoạn Câu Quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ lực lượng sản xuất vận dụng Đảng ta đường lối đổi mới?(45p) *Nội dung Quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất -Tính chất lực lượng sản xuất Lực lượng sản xuất định quan hệ sản xuất - Quan hệ sản xuất tác động trở lại lực lượng sản xuất - ý nghĩa * vận dụng Câu Quy luật mối quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng Đảng ta vận dụng quy luật đường lối đổi nào?(45P) - Quy luật mối quan hệ biện chứng sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng + khái niệm: sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng + mối quan hệ biện chứng + ý nghĩa - vận dụng Câu Phân tích đặc điểm chủ nghĩa tư độc quyền?(45p) Một là, tập trung sản xuất tư hình thành tổ chức độc quyền Hai là, tư tài đầu sỏ tài Ba là, xuất tư Bốn là, phân chia giới kinh tế Năm là, phân chia giới Câu 9: Tại nói trải qua thời kỳ độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã tất yếu khách quan?Liên hệ với nước ta(45P) - Để chuyển biến từ chế độ cũ sang chế độ với sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa khơng chế độ áp bóc lột cần có thời kỳ định để cải tạo xã hội cũ, bước xây dựng xã hội -Thời kỳ độ dài ngắn khác phụ thuộc vào trình độ phát triển nước, điều kiện, hoàn cảnh quốc tế xu thời đại Câu 10: Tại nói quy luật giá quy luật kinh tế sản xuất trao đổi hàng hóa? Rút ý nghĩa (60P) Học thuyết giá trị xuất phát điểm toàn lý luận kinh tế C Mác Bằng việc phân tích hàng hố, Mác vạch quan hệ người với người thông qua quan hệ trao đổi hàng hố, lao động, sở giá trị hàng hoá - khái niệm hàng hóa - thuộc tính hành hóa: giá trị, giá trị sử dụng - ý nghĩa Chương: Tư Tưởng Hồ Chí Minh Câu Trình bày nguồn gốc sở hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh? Học tập tư tưởng HCM để có hiệu thiết thực?(50P) a) Điều kiện lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Hồn cảnh xã hội Việt Nam Hồn cảnh gia đình, q hương Điều kiện thời đại b) Những tiền đề tư tưởng - lý luận - Các giá trị văn hoá dân tộc - Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại Tinh hoa văn hố phương Đơng Tư tưởng văn hố phương Tây c) Các phẩm chất, lực Hồ Chí Minh Câu 2: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước dân, dân dân(45P trình bày nội dung nhà nước dân nhà nước dân nhà nước dân Câu 3: Trình bày nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức? Liên hệ với than(45p - Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức Vị trí, vai trò đạo đức đời sống xã hội đời sống cá nhân Các chuẩn mực đạo đức cách mạng Những nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng Câu 4: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh đại đồn kết dân tộc( 45p) a Về vị trí, vai trò đại đồn kết dân tộc b) Về nội dung, hình thức xây dựng khối đại đồn kết dân tộc câu 5: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh chất nhà nước? Liên hệ với nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(40p) - Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước mang tính giai cấp - Nhà nước Việt Nam mang chất giai cấp công nhân - Trong Nhà nước Việt Nam, chất giai cấp công nhân thống chặt chẽ với tính nhân dân tính dân tộc Chương: Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Câu 1: Hãy trình bày nội dung cương lĩnh trị Đảng(40p) Phương hướng chiến lược cách mạng Việt Nam Nhiệm vụ cách mạng Về lực lượng cách mạng Về lãnh đạo cách mạng Về lãnh đạo cách mạng Về quan hệ quốc tế Câu 2: Hãy trình bày đường lối xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa(30p) - Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế thị trường - Phát triển hình thức sở hữu, thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp - Phát triển đồng yếu tố thị trường loại thị trường - Nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng, hiệu lực, hiệu quản lý ... gốc sở hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh? Học tập tư tưởng HCM để có hiệu thiết thực?(50P) a) Điều kiện lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh - Hồn cảnh xã hội Việt Nam Hồn cảnh gia... biện chứng giai đoạn Câu Quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính chất trình độ lực lượng sản xuất vận dụng Đảng ta đường lối đổi mới?(45p) *Nội dung Quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với tính... nghĩa(30p) - Giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế thị trường - Phát triển hình thức sở hữu, thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp - Phát triển đồng yếu tố thị trường loại thị trường - Nâng
- Xem thêm -

Xem thêm: SÁCH PHÉP PHÙ THỦY BÁN FILE HÌNH ẢNH, SÁCH PHÉP PHÙ THỦY BÁN FILE HÌNH ẢNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay