(2015 2016) đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn sinh học thành phố hà nội và đáp án

7 21 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2019, 00:15

a a a a a a a ………………………………………………………………………… … SỞ GIÁO DỤC ĐẠO TẠO NỘI HDC CHÍNH THỨC KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP THÀNH PHỐ Năm học 2015 2016 Môn thi: SINH HỌC Ngày thi: 14 tháng năm 2016 Thời gian làm bài: 150 phút (Đề thi gồm: 02 trang) Câu I: 4,0 Điểm Câu 1,25 đ 2,25 đ 0,5đ Nội dung -Các khái niệm: +Nhân tố sinh thái: Là tất nhân tố mơi trường có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới đời sống sinh vật +Nhân tố sinh thái vơ sinh: Là tất nhân tố vật lí & hóa học mơi trường ( nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, nước,…) +Nhân tố sinh thái hữu sinh: giới hữu môi trường, mối quan hệ sinh vật (hoặc nhóm sinh vật) với sinh vật (hoặc nhóm sinh vật) khác sống xung quanh - Ảnh hưởng nhân tố vô sinh tới quần thể SV +Nhân tố vô sinh giới hạn sinh trưởng QTSV +NTSTVS yếu tố tạo nên biến động số lượng cá thể quần thể theo chu kì khơng theo chu kì -Quan hệ hươu với linh dương: (Đối kháng) Cạnh tranh khác loài -Quan hệ linh dương với hổ: (Đối kháng) Sinh vật ăn sinh vật khác ( Vật - mồi) a Vai trò mối cạnh tranh khác loài QX: * Cạnh tranh khác lồi dẫn đến phân ly loại thức ăn khu vực kiếm ăn + Giup tận dụng tối đa nguồn sống + Tạo nên đa dạng loài QX, ổn định QX * Cạnh tranh khác lồi động lực tiến hóa: + Cạnh tranh áp lực chọn lọc + Chọn lọc biến dị cá thể, biến dị cá thể giúp chúng tìm nguồn sống mới, phân li loại thức ăn khu vực kiếm ăn b Vai trò mối quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác QX + Mối quan hệ giúp trao đổi vật chất lượng QX giúp QX tồn + Mối quan hệ tạo nên tượng khống chế sinh học làm cho QX ổn định số lượng cá thể loài + Mối quan hệ động lực tiến hóa vì… Áp dụng cơng thức tính số lượng cá thể quần thể: C = M.C/R Trong đó: N số cá thể quần thể Điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 C số cá thể bắt lần thu mẫu M số cá thể bắt lần thu mẫu thứ hai R số cá thể bị bắt lại có đánh dấu lần thu mẫu thứ -Ta tính số lượng cá thể quần thể qua lần nghiên cứu: +Lần 1: 13 x : 3= 26 +Lần 3: 12 x : 3= 28 +Lần 5: 10 x 16 : 5= 32 +Lần 2: x 12 : 4= 27 +Lần 4: 10 x : 3= 30 +Lần 6: x 11 : 3= 33 - Vậy số lượng cá thể quần thể chim trĩ có xu hướng tăng lên 0,5 Câu II: 2,5 Điểm 1,5 đ 1,5 đ -Những đặc trưng quần thể người: + Tỷ lệ giới tính + Thành phần lứa tuổi + Mật độ dân số + Mức sinh sản, tử vong - Những đặc trưng có quần thể người mà khơng có quần thể sinh vật khác: + Pháp luật + Kinh tế - Xã hội + Hôn nhân + Văn hóa + Giáo dục + Y tế - Có khác vì: Do người có lao động tư trừu tượng nên có khả tự điều chinh đặc điểm sinh thái quần thể, đồng thời cải tạo thiên nhiên - Lúc đầu số lượng thỏ tăng lên số lượng cừu tăng lên khơng bị vật ăn thịt chó sói khống chế - Sau thời gian số lượng thỏ giảm dần, số lượng cừu giảm dần, số lượng thỏ số lượng cừu ổn định - Nguyên nhân: Do cạnh tranh loài thức ăn, nơi ở,… 0,25 0,25 0, 0,5 0,5 0,5 Câu III: 3,0 Điểm 0,5 đ 1,0 đ -Nguyên nhân phát sinh bệnh, tật di truyền người: +Do tác nhân lí hóa tự nhiên gây +Do rối loạn q trình trao đổi chất nội bào +Ơ nhiễm môi trường (do sử dụng nhiều thuốc trừ sâu diệt có số chất độc hóa học chiến tranh) + Do kết hôn gần + Do sinh tuổi cao ( HS giải thích đủ ý cho 0,5 điểm) - Trong trường hợp gen quy định tính trạng gen lặn biểu kiểu hình khi: + Ở trạng thái đồng hợp lặn + Chỉ có alen (thể khuyết nhiễm) tế bào lưỡng bội + Chỉ có alen vùng không tương đồng cặp XY (hoặc XO) 0,5 0,25 0,25 1,5 đ + Chỉ có alen thể mang cặp NST bị đoạn alen trội tương ứng, thể đơn bội; thể lưỡng bội bị đột biến gen trội thành gen lặn cặp gen dị hợp tử (Aa -> aa) 0,25 0,25 -Đột biến đoạn NST mang đoạn A - Các loại giao tử đột biến lại: BCDE FGHIK - Các loại giao tử khơng đột biến lại: + ABCDE FGHIK + ABCDE fghik + abcde FGHIK + abcde fghik 0,5 0,5 0,5 Câu IV: 2,0 Điểm 0,5 đ 0,5 đ 1,0 đ - Đột biến gen thường gây hại cho thể sinh vật chúng phá vỡ thống hài hòa kiểu gen qua chọn lọc trì lâu đời điều kiện tự nhiên, gây rối loạn trình tổng hợp protein - Trong thực tế có đột biến gen có lợi cho thân sinh vật, giúp chúng thích nghi tốt với mơi trường sống, tạo tính đa dạng kiểu gen cá thể loài, giúp người dễ chọn kiểu gen, kiểu hình mong muốn - Con người chủ động tạo đột biến gen để tạo đột biến có lợi cho người, phục vụ mục đích chăn nuôi sản xuất,… -Nhân biến bắt đầu phân bào vì: + Nhân có chủ yếu rARN Do AND tổng hợp xong chưa mà dự trữ nhân gọi nhân ( Thường tạo thành khối đặc ) + Khi bắt đầu phân bào xảy hoạt động nhân đôi AND, NST cần lượng protein lớn để liên kết tạo thành cromatit để hình thành thoi vơ sắc Khi tất rARN huy động để cấu trúc nên riboxom để tổng hợp protein -> Nhân biến -Khi kết thúc phân bào, AND lại tiếp tục tổng hợp ARN mà có ARN Riboxom (rARN) tích thụ thành khối để dự trữ ARN riboxom cho lần phân chia -> Tạo thành nhân 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 Câu V: 3,5 Điểm 0,75đ 1,75 đ - Axit deoxyribosenucleic (AND) cấu tạo từ nguyên tố C,H,O,N,P - AND đại phân tử có khối lượng kích thước lớn, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân nucleotit Mỗi nucleotit gồm: + Đường deoxyribose: C5H10O4 + Axit photphoric: H3PO4 + loại Bazơ Nitơ: A,T,G,X A,G có kích thước lớn T,X có kích thước bé -ADN thành phần NST, mà NST sở vật chất tính di truyền cấp độ tế bào, ADN sở vật chất tính di truyền cấp độ phân tử - AND mang thông tin di truyền quy định cấu trúc loại protein đồng thời có khả tự nhân đôi mẫu ban đầu - ADN có khả tự nhân đơi, đảm bảo cho NST hình thành trình nguyên phân, giảm phân xảy bình thường, thơng tin di truyền lồi ổn định cấp độ tế bào cấp độ phân tử 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 - ADN chứa gen thực chức di truyền khác thông qua chế phiên mã dịch mã - ADN mang thơng tin di truyền đặc trưng cho lồi xác định số lượng, thành phần trình tự nucleotit -Tính đa dạng ADN: Bốn loại nu xếp A, T, G, X xếp với thành phần , số lượng trật tự khác tạo nên vô số loại ADN thể sinh vật -Tính đặc thù ADN: loại ADN thể sv có thành phần , số lượng trật tự xác định nucleotit Tính hợp lý cấu tạo mạch đơn ARN với chức di truyền chúng: -Có khả hình thành liên kết hidro thơng qua Ngun tắc bổ sung với 1,0 đ phân tử axitnucleic loại hay khác loại (ARN hay AND) làm tăng tính đặc hiệu hoạt động chức như: + Sự liên kết ARN với dẫn đến tổ hợp tiểu phần lớn nhỏ để tạo Riboxom hồn chỉnh thực q trình tổng hợp protein + Sự liên kết ba đối mã tARN với ba mã mARN để xác định vị trí axit amin chuỗi polypeptit + Sự bắt cặp bổ sung bazơ nitơ thành phần ARN thể cắt nối phân tử tiền mARN giúp định vị xác vị trí mà Ribozim xúc tác cắt nối ARN -Nhờ có cấu trúc mạch đơn nên vùng phân tử bắt cặp bổ sung với vùng khác phân tử tạo nên cấu trúc không gian đặc thù điều kiện tạo chức định tARN có thùy thực chức khác Câu VI: 3,0 Điểm 0,25 -Đột biến gen biến đổi nhỏ cấu trúc gen ( ADN ) liên quan đến cặp nucleotit -Vai trò đột biến gen: + Đối với tiến hóa: Đột biến gen làm xuất alen mới, cung cấp nguồn biến dị di truyền chủ yếu cho tiến hóa + Đối với chọn giống: Là nguồn nguyên liệu chủ yếu cho chọn giống -Quy ước gen: XA: bình thường; Xa: máu khó đơng -Bố bình thường có KG: XAY -Mẹ bình thường có KG: XAXa XAXA - Đứa mắc bệnh Tớcnơ & máu khó đơng có KG: OXa - Bố khơng thể cho giao tử Xa nên Xa phải mẹ cho -> KG mẹ: XAXa - Sơ đồ lai: ( HS trình bày chữ hay sơ đồ lai cho điểm) P: (Mẹ) XAXa x (Bố) XAY Gp: XA,Xa O,XAY a F1: OX (Tớcnơ, máu khó đơng) a.- Tế bào thứ kì trình nguyên phân - Tế bào thứ hai kì sau trình nguyên phân - Tế bào thứ ba kì đầu trình nguyên phân b.Cơ chế: - Trong giảm phân hình thành giao tử bên bố mẹ giảm phân khơng bình thường Cặp NST thứ không phân li tạo giao tử (n+1) (n-1) 0,25 0,75 đ 1,0 đ 1,25 đ 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 + Qua thụ tinh, giao tử (n+1) kết hợp với giao tử n bình thường tạo hợp tử (2n+1) = 15 phát triển thành + Qua thụ tinh, giao tử (n-1) kết hợp với giao tử n bình thường tạo hợp tử (2n-1) = 13 phát triển thành -Cả bên bố mẹ giảm phân khơng bình thường tạo giao tử n+1 n-1, qua thụ 0,25 tinh, giao tử n+1 kết hợp với tạo thành hợp tử 2n+2 = 16 phát triển thành Câu VII: 2,0 Điểm 1,0 đ 1,0 đ - Mạch cần cung cấp 250 nucleotit loại T -> T2= 250= A1 - Mạch cần cung cấp 300 nucleotit loại X ->X1= 300= G2 -Khi phiên mã lần cần cung cấp 250 nu loại A -> Tgốc= 250= T2 -> Mạch mạch gốc + Cần cung cấp 600 nucleotit loại G -> Xgốc= 600= X2 Theo NTBS: G = X1 + G2 = 600 + 300= 900 (nucleotit) Theo đề bài: 2A + 3G= 3900 => A= 600 (nucleotit) A = T2+ A2 => A2 =350 (nucleotit) Số nucleotit loại mạch mã gốc là: A2=350; T2=250; G2=250; X2=600 -Cặp vợ chồng I.1 I.2 bình thường sinh gái mắc bệnh => Gen quy định bệnh gen lặn nằm nhiễm sắc thể thường - Quy ước gen: A: bình thường; a : bị bệnh -Xét cá thể phả hệ + II.5: aa => I.1 x I.2 : Aa x Aa ->II.7 (KH bình thường) : 1/3 AA : 2/3 Aa + I.3 x I.4 : A_ x aa ->II.8 (KH bình thường): Aa + II.7 x II.8 : (2/3 A : 1/3 a)(1/2 A : 1/2 a) ->III.14 (KH bình thường) :2/5 AA : 3/5 Aa + III.15 (KH bình thường) :1/3 AA : 2/3 Aa -III.14 x III.15 : + (2/5AA : 3/5 Aa) x (1/3 AA : 2/3 Aa) + Giao tử : (7/10 A : 3/10 a)(2/3 A :1/3 a) -Xác suất đầu lòng khơng mang alen gây bệnh: 7/10 x 2/3 = 7/15 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 ... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO HÀ NỘI HDC CHÍNH THỨC KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP CẤP THÀNH PHỐ Năm học 2015 2016 Môn thi: SINH HỌC Ngày thi: 14 tháng năm 2016 Thời gian làm bài: 150 phút (Đề thi gồm: 02... ẩm, ánh sáng, nước,…) +Nhân tố sinh thái hữu sinh: giới hữu môi trường, mối quan hệ sinh vật (hoặc nhóm sinh vật) với sinh vật (hoặc nhóm sinh vật) khác sống xung quanh - Ảnh hưởng nhân tố vô sinh. .. 0,5đ Nội dung -Các khái niệm: +Nhân tố sinh thái: Là tất nhân tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới đời sống sinh vật +Nhân tố sinh thái vô sinh: Là tất nhân tố vật lí & hóa học môi
- Xem thêm -

Xem thêm: (2015 2016) đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn sinh học thành phố hà nội và đáp án, (2015 2016) đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn sinh học thành phố hà nội và đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay